lnu.sePublications
12 1 - 50 of 95
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Almén, Mimmi
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Det är dags att vi bryter isen: Damhockey eller "hockey", den riktiga ishockeyn.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To create a successful development in sports, gender equality is required. The lack of gender equality within the sport as an organization is therefore a problem and historically, sports is characterized by a gender structure where women is subordinate to men. The purpose of this essay is therefore to increase the knowledge of  the position of women within the field of ice hockey, and to open up for an analyzis of the gender equality within the rules of ice hockey using the theory of social constructionism. The theory makes it possible to highlight the meaning of commonly used concepts within the gender equality debate such as masculinity and femininity as social constructions depending on culture and history and how they change over time. This leads to the question of how the level of gender equality in the rules of ice hockey can be understood by using a social constructive theory. In order to achieve the purpose, the essay has the legal analyzis method as a basis to make the analyzis more nuanced. Interwiew as a method has also been used to create additional support for the conclusions. The study shows that there are significant differences in the rules of ice hockey that causes a problem with gender equality, but if you look under the surface, you could find that what seems to be natural, really is not. The rules of ice hockey, and the problem of gender equality are social constructions that changes under influence by the social environment.

 • Skenteri Ekstrand, Fotini
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Fransson, Joakim
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Särbegåvade elever i gymnasieskolan: En kvalitativ studie om elevhälsans erfarenheter kring arbetet med särbegåvade elever2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien fokuserar på de särbegåvade eleverna inom gymnasieskolan. Studiens syfte är  att undersöka hur elevhälsans arbete med stödinsatser ser ut för särbegåvade elever inom gymnasieskolan.

  För att uppnå syftet med studien genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer med personal som ingår i fyra gymnasieskolors elevhälsoteam i södra Sverige. Studien har analyserats utifrån Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen samt Antonovskys teori om ett salutogent förhållningsätt.  

  Resultatet visar på att det finns brister i arbetet med de särbegåvade eleverna inom gymnasieskolan,  en förklaring kan vara okunskap kring  elevgruppen. Elevhälsan lyfter fram behovet av kompetensutveckling, specialpedagogiska insatser samt goda rutiner inom både gymnasie- samt grundskolan. 

 • Frank, Isabell
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Kärredal, Karin
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Elevers inflytande på stödåtgärder i matematikundervisningen: baserat på elevers upplevelser2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to contribute with knowledge about the influence the SEM-students (special education needs in mathematics) experience in the special education they receive in mathematics. To foster the students in the ability to use influence is one of the schools duties. In this study influence means to influence the support in mathematics in regards to how, when, were, what and with whom. Some studies has been made on influence however they are not in the subject of mathematics education but is rather more directed towards homogeneous groups. In this study we have chosen to interview nine students in the ninth grade who has special education in mathematics. For these pupils to be more inclined to contribute, we chose students that had a positive development in mathematics. The interpretation of the students experience in the interviews has been made with the help of hermeneutic approach and thereafter analyzed in regards of power, relations and degree of satisfaction through categorizing the result in four different categories: satisfied, impotence, successful exercise of power and powerlessness. The result shows the students experience is that they have a more successful exercises of power on their special education in regards to how they work and what they work with, our interpretation is that it was most important for the students to have influence on these factors. The students experienced that they didn´t have influence on when and where they got their special education in mathematics. The students experienced for instance that their relation with the teacher affects their ability to have influence.

 • Wiman Häll, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Nyrén, Emilie
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Språkutvecklande arbete i matematik.: En studie om att undervisa arabisktalande elever i ämnet matematik2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Statistics shows that the group of Arabic-speaking students in Sweden is large, which makes it interesting to pay attention to and understand the school's prerequisites for supporting these students. The aim of the study is to contribute with knowledge about language development work in the subject of mathematics. Knowledge is given in the social dimensions of language and the role of language development in learning while clarifying the interaction between language and mathematical understanding based on prior knowledge and research. The theoretical framework consists of three perspectives on special education, categorical, relational and dilemma perspectives. The method has both a qualitative and quantitative approach and the collection method is web-based. Results, analysis and discussion eventuate in some conclusions: one is that teachers' viewpoints on education can be categorized into the dilemma perspective; another is that teachers show a categorical approach to the role of language tutor and mother tongue teacher, and a third is that perceived time shortages could hamper development towards a relational perspective on learning. The study is of a minor nature regarding the response rate and extent, the reader should take that into consideration.

 • Leimalm, Jonas
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Kalmar Maritime Academy.
  Partanen, Kristian
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Kalmar Maritime Academy.
  Checklista för start av kall ångturbin via HMI på Örtoftaverket: Doosan Skoda MTD30 & ABB 800xA DCS2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Projektet är utfört på uppdrag av Kraftringen AB för deras nybyggda värmekraftverk i Örtofta med anledning av att den befintliga dokumentationen över de olika systemen saknar en tydlig steg-för-steg process med avseende på drift, start och stopp av anläggningen. Fokuset för denna uppsats är avgränsad till uppstart genom HMI för ångturbin. Genom observationer på plats i värmekraftverket samt tagit del av driftpersonalens egna instruktioner, har en checklista och flödesschema tagits fram av uppsatstagarna. Resultatet har fått en högre tillförlitlighet tack vare att uppsatstagarna även har haft tillgång till dokumentation från leverantörer i form av papper och digitala kopior i Kraftringens interna nätverk. Detta projekt har lett fram till en tydlig och enhetlig steg-för-steg process som kommer att underlätta driftpersonalens arbete på Örtoftaverket och skapa en ytterligare effektivitet vid uppstart av ångturbin.

 • Fäste, Sara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sejdic, Erna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att arbeta med högstadieelever som har övervikt: En intervjustudie med skolsköterskor2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt bland barn är ett folkhälsoproblem då barn med övervikt löper ökad risk att förbli överviktiga som vuxna och därmed drabbas av kroniska sjukdomar. Skolsköterskan har en betydande roll i arbetet med överviktiga barn och har goda förutsättningar att arbeta hälsofrämjande.

  Syfte: Syftet var att undersöka skolsköterskans erfarenheter av arbetet med högstadieelever som har övervikt.

  Metod: En intervjustudie med kvalitativ manifest innehållsananalys har använts för att besvara syftet. Urvalet bestod av åtta skolsköterskor med erfarenhet av att arbeta med elever på högstadiet som har övervikt.

  Resultat: Resultatet presenterades i tre kategorier och elva underkategorier. Kategorin ”Framgångsfaktorer” sammanfattade de faktorer i arbetet som skolsköterskorna upplevde kunde ge eleven möjligheter till framgång i arbetet mot en hälsosam livsstil. Skolsköterskorna erfor att elevens motivation och familjens delaktighet var avgörande för förändring av elevens livsstil. I kategorin ”Utmaningar” beskrevs faktorer som skolsköterskan menade kunde utgöra hinder i arbetet med eleven. Skolsköterskornas erfarenhet var att det var ett svårt och känsligt ämne att arbeta med där även samhällets fördomar spelade roll. ”Användbara verktyg” innehöll de strategier eller verktyg som skolsköterskorna beskrev att de använde sig av i arbetet med elever på högstadiet som har övervikt.

  Slutsats: Skolsköterskornas erfarenheter av arbetet med elever som har övervikt var att det var svårt och känsligt varför bemötandet gentemot elever och dess familjer var avgörande. De upplevde elevens egen motivation som grundläggande för att framgång skulle uppnås i arbetet med dessa elever. Skolsköterskornas erfarenhet var att familjen både kunde utgöra ett hinder eller vara en viktig del av elevens framgång.

 • Sandholm, Suzanne
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Gerndt, Susanne
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Barns rörelse i förskolans verksamhet: Hur rörelseaktiviteter integreras i förskolans verksamhet enligt uppfattningar från förskollärare2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om varför det är viktigt att barn får

  delta i olika rörelseaktiviteter på förskolan. Uppsatsen kommer bland annat att lyfta hur förskollärare tänker kring rörelse, vilka former av rörelse som integreras samt vilka förutsättningar pedagogerna upplever att de har när det gäller att erbjuda barnen olika rörelseaktiviteter. Studien har genomförts med en induktiv kvalitativ forskningsmetod, genom intervjuer av förskollärare. De intervjuade har valts ut efter i vilka miljöer deras förskoleverksamheter är belägna. Miljöerna varierar från stadskärna till glesbygd. Studien ses som småskalig då endast ett fåtal personer ingår.

  I den litteratur och den forskning vi tagit del av är det återkommande temat att rörelse är bra för hela kroppen och främjar både den motoriska utvecklingen, hjärnans utveckling samt hälsan. Forskningen visar att barn behöver få träna sin motorik för att utveckla motoriska grundformer såsom att krypa, springa, balansera m.m. och få ett automatiserat rörelsemönster. Ju mer automatiserat deras rörelsemönster är, ju mer underlättar det för dem att kunna koncentrera sig på att klara av att utföra en aktivitet och kunna delta i lek och umgås med sina kamrater. Även en god fysik kan påverka om barnet orkar vara med och leka fysiska lekar såsom tafattlekar och fotboll. Barns motoriska utveckling gynnas om de får vistas i varierande miljöer där de får utmanas i sin motoriska träning. De får uppleva och lära med hela kroppen och alla sina sinnen. I studien framgår att förskolor erbjuder barnen rörelseaktiviteter som främjar barns motoriska utveckling. I resultatet framgår att samtliga respondenter ser rörelse, motorik, lärande och hälsa som en helhetsbild, dock med fokus på hälsa och livsstil, något som speglar samhället idag. Forskning visar att en livsstil där rörelse ingår gärna kan planteras hos barn i tidig ålder, en aspekt som även respondenterna nämnde. 

 • Mayes, Stephanie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Svensson, Emma
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Skolsköterskors arbete med stress hos barn inom skolhälsovården2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Anna, Jansson
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Olofsson, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Mötet med asylsökande i primärvården: En intervjustudie med distriktssköterskor2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In recent years, more people are fleeing from war, violence and persecution, which has led to an increasing number of asylum seekers in Sweden. This affects opportunities in primary care to meet the needs of asylum seekers. By law, asylum seekers have the right to immediate health care based on medical needs. In the meeting with the asylum seeker, the district nurse has an important role and a major responsibility for the patient to get good care. A lack of communication between district nurse and asylum seeker is something that may complicate the health care. The opportunities for communication increases when using interpreters. A good treatment is important to an equal health and health care. Big differences in treatment have disfavored foreign-born patients.

  Purpose: The purpose of this study was to illustrate the district nurse's experiences of meeting with asylum seekers in primary care.

  Method: The study was conducted with a qualitative inductive approach. The study was conducted with semi-structured interviews with nine district nurses in primary care. The data collection was analyzed according to qualitative content analysis.

  Results: The data analysis resulted in four main categories: The district nurse´s attitude affects the treatment, Language barriers and strategies to prevent them, Environmental conditions and Cultural differences, and four subcategories: Person centred response, Creating a caring relationship, Interpretation and Creative strategies.

  Conclusion: This study contributes with knowledge about district nurses experience of meeting asylum seekers in primary care. More education appeared to be desirable, with hope to improve future meetings.

 • Mustafa, Mohamed
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  A Model to Identify Failure & the Root Cause 2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Through identifying failure manufacturing companies compete in today’s world to gain beneficial attributes. The purpose if this thesis is to develop a model towards identifying failure and the root cause. The model developed to identify failure and the root cause toward it, which should result it decrease in failure time (nonfunction machine). The developed model has tested and analyzed in a manufacturing company. The model has been established through studies based on preventive and predictive maintenance: FMEA & RCA.

 • Aho, Anna Carin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Living with recessive limb-girdle muscular dystrophy: affected young adults’ and parents’ perspectives, studied througha salutogenic framework2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Aim: The overall aim of this thesis, using a salutogenic framework, was to develop knowledge about experiences and perceptions of living with recessive limb-girdle muscular dystrophy and its influences on health, from the affected young adults’ and their parents’ perspectives.

  Methods: A qualitative explorative and descriptive study design was used. Semi-structured interviews were held with 14 young adults diagnosed with recessive limb-girdle muscular dystrophy, aged 20–0 years, and 19 parents. Data analyses were conducted using content analysis (I, II, III) and phenomenography (IV). In order to mirror the interview data, the participants also answered the 13-item sense of coherence questionnaire.

  Findings: Recessive limb-girdle muscular dystrophy has a major impact on the affected young adults’ and their parents’ lives as the disease progresses. Health described in terms of well-being was thus perceived to be influenced, not only by physical, emotional and social consequences due to the disease and worry about disease progression but also by external factors, such as accessibility to support provided by society and other people’s attitudes. There was, however, a determination among the participants to try to make the best of the situation. The importance of being able to mobilize internal resources, having social support, meaningful daily activities, adapted environment, the young adult being seen as a person and having support from concerned professionals, including personal assistance when needed, was thereby described. Self-rated sense of coherence scores varied. Those who scored above or the same as median among the young adults (≥56) and the parents (≥68) expressed greater extent satisfaction regarding social relations, daily activities and external support than those who scored less than median.

  Conclusion: This thesis highlights the importance of early identification of personal perceptions and needs to enable timely health-promoting interventions. Through dialogue, not only support needed for the person to comprehend, manage and find meaning in everyday life can be identified, but also internal and external resources available to enhance health and well-being, taking into account the person’s social context as well as medical aspects.

 • Public defence: 2017-12-08 10:00 v159, Kalmar
  Möllerberg, Marie-Louise
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Families' life situation when living with cancer: aspects of health and family sense of coherence2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Aim: To investigate families’ perceived life situation when living with cancer, with a focus on health and family sense of coherence.

  Methods: Study I is a population-based register study that explored how cancer influenced the health of cohabitating partners of persons with cancer in Sweden by examining the onset of new diagnoses, health care use, and health care costs among the partners. Study II focused on familial interaction patterns for families living with cancer in a palliative phase, based on family interviews, and analysed using Gadamerian hermeneutics. In study III, Family Sense of Coherence scale (S-FSOC-S) was culturally adapted and evaluated for reliability and validity, using psychometric analyses. Study IV explored associations between family sense of coherence and hope, anxiety, and symptoms of depression using descriptive statistics and nested linear regression.

  Results: Study I showed that the partners of persons with cancer had significantly increased health care use and health care costs both one and two years after the cancer diagnosis, and that use patterns and costs varied according to the type of cancer that had been diagnosed. Study II revealed that the familial interaction patterns were adjusted in response to changes in family life - changes which encompassed three different, but interrelated, patterns: power dynamics in the family, the “secret game” in the family, and multifaceted closeness and distance in the family. Study III suggested that S-FSOC-S is useful for assessing familial coherence and shows satisfactory reliability and validity. Study IV showed that stronger family sense of coherence was associated with higher hope and lower anxiety and symptoms of depression levels in both persons with cancer and their family members.

  Conclusions: Families’ life situation was affected by the cancer diagnosis, which had an impact on both individual family members and the family as a unit. The type of cancer may help to determine partners’ risk of ill health. The changed familial interaction patterns increased the families’ ability to deal with family life without hurting each other. The S-FSOC-S is a useful instrument for assessing family sense of coherence and can help identify families with weak family sense of coherence, who may need professional support.

 • Wennerström, Angelique
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Lindberg, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskans erfarenheter av palliativ vård i den kommunala hälso- och sjukvården2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

   

  Bakgrund: Palliativ vård är en del av sjuksköterskans arbete inom kommunal hälso- och sjukvård. Målet med palliativ vård är att som sjuksköterska kunna leda och genomföra omvårdnadsåtgärder som lindrar lidandet och möjliggör en ökad livskvalitet för patient och närstående. Genom sjuksköterskans palliativa förhållningssätt möjliggörs en optimal palliativ vård.

   

  Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av palliativ vård inom den kommunala hälso- och sjukvården.

   

  Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer genomfördes. Fyra sjuksköterskor och fyra distriktssköterskor deltog. En kvalitativ manifest innehållsanalys användes som analysmetod.

   

  Resultat: Studien resulterade i tre kategorier. Kompetens i palliativ vård, där sjuksköterskans erfarenhet av arbetssätt framställdes, samarbete och stöd samt brist på information och fortbildning. Utmaningar i palliativ vård, där beskrevs erfarenheter av svåra möten, hantering av egna känslor och brist på reflektion och handledning. Berikande möte återgav sjuksköterskans positiva erfarenhet av palliativ vård.  

   

  Slutsats: Sjuksköterskorna beskrev arbetet med palliativ vård som berikande men att det även innebar svåra möten, hantering av egna känslor och att de önskade tid för reflektion och handledning i arbetet. Genom sjuksköterskans erfarenhet och kompetens kunde krav och förväntningar mötas.

   

 • Backenius, Elin
  et al.
  Issal, Janet
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda unga vuxna och medelålders patienter i palliativ vård2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  AbstractBackground: The advanced palliative home-care has been increasing the last few years. For a good and safe care it´s important that the encounter with the patient is satisfying and the relatives feel participation. Empathy is the core to the nurse in palliative care and having an ability to familiarize themselves with the patient´s situation and with it achieve a professional approach. The nurse´s role is to cater to the physical, psychological, social and existential needs of the patient and relatives.Purpose: The purpose of the study was to illuminate the registered nurses´ experiences of care of young adults and middle-aged patients in palliative care.Method: Semi-structured interviews where completed with eight nurses and district nurses. The nurses worked in palliative home-care. The analysis was conducted using a qualitative content analysis.Results: The analysis resulted in five categories; own feelings, relatives, the difficult conversation and encounter, prerequisites for the professional role and work satisfaction. Inadequacy, injustice, uncertainty, sorrow and fear turned out to be feelings registered nurses and district nurses experienced in the meeting with the younger patient in palliative care and the relatives. The nurse experienced it to be important to have self-awareness whilst conducting conversations with existential questions and to be able to initiate conversations was experience required. To be able to give a good and safe care to the family is a professional approach necessary by giving security, be compassionate, responsive and cope to give support. To be able to cope this and show force and strength is reflection and good teamwork with the colleagues of great importance.Conclusion: Reflection, guidance and education were factors of importance for the nurses´ care of the younger palliative patient. The nurses described their work with the patient and relatives as meaningful, engaging and developing.Key words: Content analysis, home-care, palliative care, qualitative content analysis the nurse´s experience.

 • Bergqvist, Elin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Reffel, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor som har stressrelaterade symtom: En kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Statistics from Försäkringskassan (2016) show that stress-related illness claims due to burnout have significantly increased over the last few years. Whereas this increase is greatest amongst women, it is also twice as common amongst them when compared to men. This is mainly due to the demands and expectations of everyday life, as well as the difficulties in being able to balance them. Working preventively to prevent sick leave due to stress is important and lifestyle medical center can be an arena for it.

  Purpose: The purpose is to illustrate the experiences of nurses at a lifestyle medical center when it comes to working with women that have stress-related symptoms.

  Method: The study is empirical and based upon a qualitative design with an inductive nature. Six nurses participated in the study, and semi-structured interviews were performed. Qualitative content analysis has been used to analyze the data.

  Results: The following categories emerged; The efforts of nurses in the case of stress-related symptoms, which clarifies the nurse's efforts in the meeting with the woman, Teamwork, which describes existing/non-existent teamwork between professions. Preventative work is requested, where nurses´ experience of how preventive stress work could be designed and The need for development of competencies pertaining to stress and exhaustion when it comes to work concerning stress-related symptoms, where nurses´ experience of difficulties in clarifying the stress of stress on the woman.

  Conclusion: The experiences of nurses show that there is a lack of competence when it comes to dealing with the treatment of stress at lifestyle medical centers. The results of the study highlight the importance of getting nurses involved when working with stress.

 • Torbiörnsson, Christoffer
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Löfgren, Mathias
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Ekonomistyrning och etablering inom detaljhandeln: En fallstudie på XXL sport och vildmark AB2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background and problem: The retail sector is characterized by dynamic and unpredictable conditions, which means that managing profitability of stores and establishing new stores are two vital aspects for retail companies. XXL sport och vildmark has managed to be the largest in the Nordic region in the industry, sporting goods trade since its start in Norway, 2001. Thus, it can be seen that XXL had rapid growth through their aggressive establishment strategy, which has also been characterized by profitable department stores. Based on previous studies and research, there is a need for further studies related to management control in retail trade in combination with establishment decisions.

  Purpose: The aim of this study is to increase knowledge of management control and establishment decision-making in Swedish retail, by studying a large retail growth company.

  Method: Based on this study, explanatory research questions and objectives were chosen as a one-off study as a research strategy. Data collection was carried out through semistructured interviews with representative persons in the case company.

  Conclusion: Retail's short-term and financial focus has led to the prominent use of KPI and financial measures to control profitability of stores. As a vital complement to this financial focus, informal governance proved to be important, in order to respond to the dynamic conditions of retail trade. The study shows that frequent diagnostic and interactive use of formal- and informal controls can lead to a clearer implementation of strategies combined with more effective control within stores. Furthermore, the most prominent criterias for establishment decisions, geographical aspects, demographic aspects, economic aspects, magnetism, competition and saturation are also highlighted. Finally, the study also shows the connection between management control and the establishment of shops, where there is a two-way mutual relationship.

 • Runge, Erik
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Irakiska Kurdistan – Ett annat Irak?: En jämförande studie av Irakiska Kurdistans demokrati2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper’s purpose is to assess Kurdistan Region of Iraq’s democracy, in two different points in time: one stretching from 1992 to 2003 and another stretching from 2003 to 2017. Robert A. Dahl’s polyarchy model is used as the theoretic framework and an ideal type. The polyarchy model contains seven different criteria (referred to as “institutions” by Dahl) that all need to be met for the “country” to be considered a polyarchy (which is what is most usually referred to as a “democracy”).

  The material is mostly based on annual reports and other source material from human rights organizations such as Reporters without Borders and Freedom House, but also from independent election observers.

  The conclusion of this paper is that Kurdistan Region of Iraq in the second time period fulfills the criteria for having “Free and Fair elections”, which it did not in the first time period (1992 – 2003). The criteria “Alternative sources of information” was however fulfilled in the first time period, but not the second. Although the most basic institutions of polyarchy, such as elected officials and universal suffrage, are present in the first time period (1992 – 2003) the actual restrictions on freedom of speech and alternative sources of information, makes Kurdistan Region of Iraq fall short of polyarchy in that time period. Although there is an overall improvement in some of the criterion from the first time period to the second, Kurdistan Region of Iraq does not fulfill all of the necessary criterion to be considered a polyarchy in the second time period either.

 • Svensson, Linda
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Nävemark, Caroline
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Revisionens nytta och kommunikation: En intervjustudie om revisorers respektive företagsledningars uppfattning om kommunikationen som sker mellan parterna2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The auditor is responsible for quality assurance of his client company's accounts, which gives increased public confidence. That the auditor has a relationship with his client which is based on trust has proven to be important in order to obtain the necessary information and to be able to perform the audit properly, but at the same time the auditor is required to be completely independent of the company they are auditing. They are faced with pressure from the public regarding more transparency and information about the company, which may be in conflict to its confidentiality. Based on these dilemmas, we have conducted our study, examining the communication and relationship between the auditor and the client company.

  Purpose: To contribute knowledge about the communication between auditor and the top management team and their perceptions about it.

  Method: In order to complete our study, we have used a deductive approach, based on existing theory which has been the foundation of our empirical study.

  Conclusions: What both auditors and representatives of the top management teams consider to be most central to building trust are the independence of the auditor, confidentiality and competence. The study has also shown that the audit report, which is the auditor's communication to the public, largely loses its usefulness if it consists mostly of standard text, which means that the auditor does not always meet the public's expectations. In the relationship between the auditor and management, no mistrust is experienced between the parties, which will be a positive effect of the build-up of confidence.

 • Pontus, Johansson
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Friskvårdssatsningar: En studie om planering, genomförande och uppföljning av friskvårdssatningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I ett samhälle där en stillasittande livsstil är det normala är det inte förvånande med negativa hälso- och välbefinnandeeffekter som följd (Schäfer, Elinder & Faskunger, 2006). Detta leder även till samhällskostnader genom ökad andel sjukdomar och produktionsbortfall. Därför behövs det en kraftfull satsning från samhällets sida för att vända denna trend. Hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen ger möjlighet att nå ut till en stor grupp vuxna oavsett ålder, kön, etnicitet och socioekonomisk status. Därmed bör fysisk aktivitet på arbetsplatsen vara en viktig del i att förändra hälsan hos befolkningen (Schäfer, Elinder & Faskunger, 2006).

  Friskvård har visat sig leda till lägre kostnader för företag enligt Berry, Mirabito och Baun (2010). Dels genom att sjukfrånvaron minskar bland de anställda och dels för att en lägre personalomsättning krävs. Man har identifierat sex väsentliga stöttepelare för att få en lyckad och väl integrerad friskvårdsplan för organisationer, oavsett storlek. Dessa är multinivå ledarskap, anpassning, omfattning, relevans och kvalité, tillgänglighet samt samverkan och kommunikation (Berry, Mirabito & Baun, 2010).

  Det finns klara brister i svenska företags friskvårdssatsningar, enligt Jan Malmström, i den artikel han skriver på Svenska Dagbladet (2012). Beslut som ska tas snabbt, brist på pengar och få ideér är vanliga orsaker till att satsningar på friskvård ofta blir mindre lyckade. Viljan att göra något bra finns men ofta tas de enkla besluten som att ge sina anställda gymkort eller ha en fruktkorg på jobbet. Bristen på analys gällande vilket val av friskvård som företagen ska satsa på är något som har negativ inverkan på de effekterna friskvården ska ge. Men något som också skulle behövas är en uppföljning av friskvårdssatsningen för att kunna förbättra den och göra den mer anpassad till de anställda och därmed förbättra resultatet av friskvården. Det är också lätt att tro att friskvård enbart innefattar motion fast det till exempel skulle kunna vara att införa samtalsstöd med karriärcoacher (Svenska Dagbladet, 2012).

 • Linda, Julien
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  La culture et la compétence culturelle: Comment la culture est-elle enseignée dans une classe de langue étrangère?2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis focuses on the teaching of a foreign language and the meaningfulness within the development of intercultural knowledge followed by skills that include the possibility of leading toward one’s own cultural knowledge and foreign culture to cope with teaching the learned language. The language learners need to develop other skills than the basic social cultural knowledge and to do so the access for improvement and enhancement of interpersonal interactions and acquirement of an intercultural awareness.

  The study threats on the perception of teachers and their students when it occurs on the topic of ’’intercultural competence’’ and how these interpret and include the subject in their lessons. The study also aims to understand and identify the obstacles that can be encountered while teaching intercultural competence in a foreign language class. For the purpose the study led to a conduction of observations guided in two secondary schools in Sweden and two teachers about their concept of intercultural competence and approach, their students interpretation and their concept and understanding.

  The study shows with the results that are not general, that the observed teachers distinguish intercultural competence and inclusion in their teaching. The cultural composites that detained by the students are not large and limited to factual knowledge and sometimes to stereotypes. The results that shouldn’t be generalised indicates furthermore that teachers have different approaches toward culture in their teaching. The way culture is portrayed in the observed classes is biaised toward France and leaves out other speaking countries.

 • Lund, Susanne
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Nilsson, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Förskolan - barns språkmiljö: Förskollärares beskrivningar av språkstimulerande arbete med barn i språksvårigheter2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att undersöka hur förskollärare arbetar med språkutveckling i förskolan för barn som är i språksvårigheter. Studien har en kvalitativ forskningsansats och sju förskollärare från sex olika förskolor har intervjuats. En hermeneutisk metodansats har använts som stödjande tolkningsredskap vid insamlingen av det empiriska materialet och i arbetet med att tolka och förstå materialets delar och helheter. Det sociokulturella perspektivet har följt arbetets olika delar och utgjort ett teoretiskt ramverk vid analys av resultat. Resultatet visar att förskollärarna i den här studien är medvetna och förtrogna med ansvaret de har för varje barns språkutveckling, parallellt med andra individuella behov som finns i barngruppen. Förskollärarna beskriver tydliga kopplingar mellan barns behov av språklig stöttning och de vardagliga anpassningar som görs i den sociala respektive fysiska språkmiljön för att stimulera utveckling. En samsyn och ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget beskrivs som en framgångsfaktor för att stödja barn som är i språksvårigheter. Resultatet visar att det finns ett samband mellan tillgång till utbildade förskollärare på förskolan och en tillgänglig språkmiljö för barn som är i språksvårigheter.

 • Stridh Bjurhager, Carina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Magnisson, Anna-Stina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Extra anpassningar - Verksam pedagogik eller en utopi i blått och rosa?2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Idag ställs tydliga krav på att anpassningar i undervisningen ska göras för elever som inte når kunskapskraven. I studien närmar vi oss arbetet med extra anpassningar ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med fokus på genus. Studiens syfte är att beskriva och problematisera hur det pedagogiska arbetet med extra anpassningar bedrivs för elever ur ett genusperspektiv. Vi diskuterar resultat och ger förslag på utvecklingsområden för att förbättra arbetet med extra anpassningar.     

  Studien har en socialkonstruktivistisk ansats där innebörder av könsroller och genus skapas i ett samspel mellan individer och miljö. Metoden som valts för den empiriska studien är i huvudsak kvalitativ, där webbaserad enkät, halvstrukturerade gruppintervjuer och dokumentationsgranskning har varit medel som använts för insamlande av empiri.

  I vår studie framträder genusskillnader vad gäller förekomst och typ av extra anpassningar, Orsaker som anges ligga till grund för anpassningarna tillskrivs både elev och miljö. Även här finns ett genusperspektiv. Arbetet med extra anpassningar innebär möjligheter för främst eleverna men även för pedagogernas arbete. Studien visar att frågan om genus inte är en levande fråga i den pedagogiska verksamheten och vår slutsats är att det får effekter för vilka anpassningar som görs och på så vis påverkas elevers måluppfyllelse med fortsatta skillnader för pojkar och flickor.

 • Hammarqvist, Sofie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Systematisk övergång: En specialpedagogisk analys av lärares muntliga framställningar om övergång från grundskola till gymnasiets Språkintroduktion2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att analysera muntliga framställningar av lärare på gymnasiets Språkintroduktion, om övergången av elever från grundskolan till Språkintroduktionen på gymnasiet. Som metod användes insamling och analys av kvalitativa forskningsintervjuer. I studien framställs överlämningarna vara varierande och överlämningsdokumentationen återges vara bristfällig eller obefintlig. Studiens medverkande uppmärksammar, att mottagande skolor har tagit egna initiativ för att hitta lösningar, för att möta den bristfälliga överlämningsdokumentationen. De medverkande skildrar att målet med en övergång är att utgå från individperspektiv/elevperspektiv. Studiens deltagare observerar att det inte finns vedertagna rutiner att följa vid en övergång. Deltagarna i studien vittnar om att detta får negativa konsekvenser för elevernas fortsatta studier. Lärarna som har medverkat i studien framhåller att det finns en diskrepans mellan avlämnande lärare och dem, gällande elevers kunskapsutveckling och nivå. Konsekvenser som understryks av medverkande lärare är att det kan bli svårigheter för eleven. Lärarna i studien beskriver att de efterfrågar skriftlig information som är tydlig och lättförståelig. 

 • Andersson, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Allt är sammanflätat!: En studie om hur förskollärare uppfattar relationen mellan omsorg och undervisning i förskolan.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar relationen mellan omsorg och undervisning i förskolan. Empirin har samlats in via kvalitativa semistrukturerade intervjuer av fyra förskollärare på kommunala förskolor. Resultat analyseras utefter ett sociokulturellt perspektiv på lärande samt perspektiv på omsorg och undervisning. Studiens resultat visar att förskollärarnas förståelse för undervisning ofta kopplas samman med lärande men också som något som ständigt pågår på förskolan. Om omsorgsbegreppet och omsorgspraktiken framkommer att de två ses ur ett holistiskt perspektiv och att det är en förutsättning för lärande. Förskollärarna beskriver det bland annat som att begreppet omsorg innebär att man känner trygghet, kroppslig kontakt och det sociala samspelet. I analysen framstår de kroppsliga och basala delarna av omsorgspraktiken som att de förskjuts mot begreppet lärande eller undervisning. Det samtliga förskollärare ändå framhäver som en grundläggande uppfattning är att det är i en sammanflätning av de båda praktikerna som undervisningen ofta sker.

 • Nielsen, Magdalena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Malmgren, Klara
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Distriktssköterskans erfarenheter av arbetet med familjen i samband med övervikt och fetma hos barn  -  En intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract Background: The conditions of overweight and obesity among children around the world, as well as in Sweden, is a growing issue. Twice as many children today suffer from being overweight or obese compared to 20 years ago. It is well known that these conditions can lead to physical and mental illness. Studies show that the child health care nurse faces some challenges in getting the family to achieve a lifestyle change. In order to gain a better understanding of the child health care nurses work it is interesting to study their experiences of providing dietary and nutritional advice when the child is overweight or obese. This understanding could be used to establish improvements within child health care. Aim: The aim of this study is to describe the child health care nurses’ experiences of working with the family when the child is overweight or obese. Method: This study was conducted using a qualitative method with an inductive approach. Material was collected through ten interviews with child health care nurses. The analysis was carried out using a qualitative content analysis. Result: The result of the study was presented in three main categories and seven subcategories. The main categories were: The family as an asset in the meeting, Usage of resources, Challenges in the meeting.  Conclusions: The study found that the child health care nurses relationship with the family was the main success factor when it came to meeting with them. The lack of a well-established relationship could result in the subject being difficult to address and thus making it harder for the family to accomplish the required lifestyle changes.

 • Fröler, Agnes
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Eriksson, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Besök på livsstilsmottagningar: Patienters upplevelser2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Olofsson, Tommy
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Det började i Filippi2017In: Axess, ISSN 1651-0941, no 8, 66-67 p.Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln utgår från det bevingade uttrycket "Vi ses vid Filippi", hämtat från Shakespeares pjäs om Julius Caesar, och övergår sedan till ett annat ämne med anknytning till den antika staden Filippi, mämligen kristendomens ankomst till Europa. Filippi blev den första anhalten för Paulus, när han ca 50 e.Kr. kom till Europa för att propagera för en ny religion.

 • Ntaka, Athanasia
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  The Use of Social Media Sites by University Library Staff to Facilitate Undergraduate Students2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This qualitative study aims to investigate the use of social media sites by university library staff to facilitate undergraduate students. Two Greek academic libraries were examined and the specific social media investigated was Facebook since it was the only common social media to both libraries. The method that was used was the interpretive method in order to gain better insight of students’ perceptions, motivations and request their suggestions regarding the use of social media by academic libraries. More specifically, twelve undergraduate students were interviewed and then the results were analyzed via Thematic Analysis.

  The results of this research showed that students appreciate the existence of their library’s Facebook page as an informational tool. On the other hand, improvements should be made regarding its use as a communication tool. Benefits, such as time gain, the ability to get in touch with new people, job opportunities, and reminders of important educational programs (Erasmus), were acknowledged by all students. Moreover, interesting suggestions were made, such as to increase the availability of open access books, the use of cameras for communicating with librarians via Facebook, and an increase in the number of photos of books. Other ideas were the ability to see the availability of books in the library, the ability to borrow them electronically, and the creation of a Facebook group to discuss common interests with other students.

 • Kalaiselvan, Kasthuri Brindha
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Yan, Hanyu
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Virtual Reality as a Communication Process: User Perceptions and Experiences2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis addresses the Virtual Reality (VR) as an efficient communication process, furtheremphasizes on the importance of Haptic Feedback in Virtual Reality applications. HapticFeedback plays a pivotal role in Virtual Reality simulations by enhancing users’ interactivityand immersion. Considering the human perceptions and experiences in line with technology isextremely significant for an effective Virtual Reality. The aim of this research is to study theperceptions and experiences of human participants about Virtual Reality applications,importance of Haptic Feedback, and to explore the advantages and limitations of suchapplications. The need to integrate Haptic Feedback in today’s Virtual Reality applications, andits advantages were emphasized. In order to acquire in-depth understanding of user’sperceptions and experiences about Virtual Reality as a communication process, a qualitativecase study was employed in this study with interpretive research approach and purposefulsampling. After interviewing the selective participants, the outcomes of the study would be toconsider Virtual Reality as an effective communication medium and to propose improvementplans for IKEA VR Experience with Haptic Feedback. Based on the outcomes of this study,organizations can strive towards providing richer Virtual Reality experience to their customersin the years to come.

 • Axén, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Kroppspolitik i tre reproduktiva aspeketer: En idéanalytisk studie om kvinnans rätt eller orätt att ta beslut om hennes kropp2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines the issue regarding three reproductive aspects in relation to women’s

  right to make own decisions regarding her life, body and reproductive health. The aspects

  include abortion, assisted fertilisation and surrogacy. In addition, this study investigates if

  the perception of liberty, in relation to laws and regulation of the female body and the

  right and freedom of reproductive health, is rooted in explicit versus implicit liberal

  feminism or conservative feminism. By using idea analysis, this investigation aims to

  distinguish the ideas behind the regulation of the three aspects. The results of the study

  shows that explicit and implicit liberal and conservative ideas from a feminist perspective

  occurs in the distinct aspects. The study concludes that women have been given liberty and

  the right to make own decisions regarding her body and reproductive health when it comes

  to abortion, and also in great extent when it comes to assisted fertilisation. However, in the

  aspect of surrogacy, women has continuously been denied these decision-making rights

  regarding her own body.

 • Andersson, Daniel
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Andersson, Martina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Idrott och fritid – en väg till integration?: En kvalitativ studie om hur ledare inom idrottsföreningar och fritidsverksamheter arbetar med integration2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to explore opportunities for unaccompanied minors to be integrated and participate in society through youth centres and football clubs. This is done by analysing how the leader in recreational activities and sports clubs look to their function as an integration tool for unaccompanied young people. The study was based on a qualitative approach and empirical data collection was done by semi-structured interviews. We have interviewed a total of six people, three are working on municipal youth centres and three people working in football clubs. When the empirical evidence was gathered, we found two main themes integration with under themes influence and rights and obligations and opportunities and difficulties with the under theme the collaboration.  The study's results have been analysed in the light of previous research, as well as the theoretical concepts of civil society, integration and empowerment.

  The result shows that youth centres and football clubs work with integration issues and that it is important to create a climate where young people can sense fellowship. Mainly on youth centres language was a barrier which sometimes could complicate the process of integration. In football clubs had the youth not always the language skills but the leaders stated that when language was not there other young people could help to translate and explain. Leaders in football clubs specified all the young people who train and play with them had difficult to take place in the established clubs and they saw problems with the integration when established clubs would not or could not accommodate all who want to participate in the club. However, they believed that young people could start in their team and later move on to the second, which they also help young people to do.

 • Aldén, Lina
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Economics and Statistics.
  Hammarstedt, Mats
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Economics and Statistics.
  Self-employment and life satisfaction among the elderly: survey-based evidence from Sweden2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper compares life satisfaction among the elderly (61 years of age or older) who are self-employed, wage-employed or out of the labour force in Sweden with the help of a unique survey. Sweden is interesting since the share of elderly, just as in other countries, has increased during the last decade. Encouraging the elderly to remain in the labour force is now high on the political agenda. We find that people who are self-employed report higher life satisfaction than people who are wage-employed or out of the labour force. General health is a strong determinant of life satisfaction but the differences among the groups remain when we control for health related variables. Further, the self-employed report higher job satisfaction than the wage-employed, and find their work less mentally stressful. Even though our results are driven by different types of selection, we conclude that they underline the need for a flexible working life. Stimulating self-employment among older people may be an effective way to improve their life satisfaction, to increase Sweden’s labour supply and to keep older people in the labour force.

 • Carlsson, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Hållbar dagvattenhantering - En fallstudie i Nyköping2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In urban areas stormwater have become a problem due to limited infiltration. Impermeable surfaces such as asphalt covers and buildings cause changes in the flow of water and content of contaminating products, which normally are not processed by sewage treatment works. Instead, the stormwater often drained off to an adjacent watercourse which end in a lake or the sea, in order to limit inundation of streets and cellars in houses. Using vegetated recipients, such as wetlands, tree plantations, grass and herbcovered surfaces is anefficient and economical way to manage stormwaterinflow, which also improves the infiltration and the biodiversity in the area. Green ceilings reduce the formation of stormwater, especially designed ditches are efficient storage at extreme rainfalls and slow down the drainage

   

  In this study, a few different natural retaining and equalisation methods are evaluated and  proposed for the design of an industrial area in Nyköping municipality which is planned to be a residential area. Challenges for the introduction of various natural water systems are that they need land space and relate to the existing buildings and at the same time get a sufficient drainage. Much of the report is based on the requirement in the area of Södermanland county, but also presents expected precipitation rates for the entire country that are essential for optimal water treatment

 • Axelsson, Maria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Thaysen, Sofie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  "Både svåra och mindre svåra ord kan ha stor betydelse i en text": En studie i årskurs 6 om elevernas uppfattningar kring det gemensamma arbetet med läsförståelsestrategier2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vilka läsförståelsestrategier elever i årskurs 6 anser vara till hjälp för att förstå texter samt på vilket sätt de anser att dessa strategier stöttar deras läsförståelse. Vi har också undersökt om det fanns något samband mellan elevernas inställningar till strategierna i förhållande till om de fått stöd i läsning eller ej. Utgångspunkten i studien var de låga resultaten i läsförståelse i internationella undersökningar för elever i den svenska skolan och de insatser som satts in som ett led i att förbättra dessa samt vad forskning säger om undervisning i läsförståelsestrategier. Vidare har vi i vår studie helt utgått ifrån elevernas perspektiv. Metoden som har använts är gruppenkät med öppna och slutna frågor som vi var på plats och delade ut till sammanlagt 117 elever på tre olika skolor i två olika kommuner. Resultatet visar på att en majoritet av eleverna upplever att det gemensamma arbetet med läsförståelsestrategier är till hjälp i någon utsträckning för att förstå texter. Den strategi som flest elever anser vara till hjälp är att förklara svåra ord. Vidare visar resultatet på att elever som fått stöd i läsning är de elever som ser störst nytta med det gemensamma arbetet med läsförståelsestrategier. Ytterligare uttrycker en del elever att de redan använder de olika läsförståelsestrategierna på egen hand och att det gemensamma arbetet stör läsningen och gör att de tappar fokus på innehållet.

   

 • Andersson-Lund, Carina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Nilsson, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Att skriva sig till läsning: En effektiv forskningsbaserad läsinlärningsmetod för elever i avkodningssvårigheter2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Oxenhall, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  The Thin Man och Film Noir: En Jämförande Studie i Genre2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att genomföra en jämförande studie av den klassiska Hollywood-deckaren, representerad av de tre första filmerna i Thin Man-serien, och film noir. Analysen utgår ifrån Thin Man-filmerna The Thin Man (1934), After the Thin Man (1936) och Another Thin Man (1939) och noir filmerna The Maltese Falcon (1941), Laura (1944), The Big Sleep (1946) och Dark Passage (1947).

  Den grundläggande teorin för uppsatsen är genreteori och hur den klassiska Hollywood-deckarfilmen skilde sig ifrån film noir. Analysen är uppdelad i fyra kapitel, i vilka olika delar av innehållet i både Thin Man-filmerna och de fyra exemplen av film noir analyseras. De olika kapitlen handlar om manliga huvudkaraktären, den kvinnliga huvudkaraktären, hur de olika filmerna hanterade ämnen berörande sex och sexualitet och hur samhället och människorna representeras i filmerna.

  Slutsats omfattar sedan en diskussion om uppsatsens resultat och svaret på varför Thin Man-filmerna inte räknas som film noir.

 • Brattkvist, Lisa
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Tarmflorans och kostens relation till fetma2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Obesity has increased dramatically during the past decades over the whole world, and has resulted in an increase of obesity-related diseases. The potential contributing factors to obesity are a combination of increase in the availability of energy-rich foods, environmental, lifestyle-related, genetic and pathological factors. New research has led to more knowledge about the gut microbiota and its role in health and studies show a difference in the microbial communities of lean vs. obese humans and animals. These findings have created an interest in research to understand gut microbiota composition and its relation to obesity so that the knowledge can be used in the prevention and treatment of obesity. The aim of this project was to analyse scentific articles and investigate the relation between the gut microbiota, diet and obesity. The studies showed differences in gut microbiota composition between lean vs. obese individuals, and that the composition affects the microbiotas ability to ferment non-digestible carbonhydrates in the colon. The studies also showed that the gut microbiota is related to inflammation, and inflammation is another factor that´s also related to obesity. There is a need for further studies to answer the question if the composition of the gut microbiota is the cause or the consequence of obesity, and which bacteria that for example through dietary modulation, can have a positive effect on obesity. 

 • Rosell, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sorttanen, Michaela
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Livsstilsförändring i samband med Diabetes typ 2: en intervjustudie ur patientens perspektiv2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Lifestyle change in type 2 Diabetes - an interview study from the patient´s perspective

  Course: Caring science, Independent project (Master) in Primary Health Care Specialist Nursing, 15 credits

  Pages: 33 pages

  Authors: Johanna Rosell & Michaela Sorttanen

  Supervisor: Cecilia Fagerström

  Examiner: Ulla Peterson

  Background: Type 2 diabetes is a growing and common public disease that is linked to lifestyle. Lifestyle changes such as healthy diet combined with physical activity are the basic components of diabetes treatment. Lifestyle changes prevent complications and give great health benefits. Objective: The purpose of the study was to describe experiences of lifestyle change in patients with type 2 Diabetes. Method: Qualitative interview with six patients with type 2 Diabetes were conducted, between ages 48 to 70 years. The interview were analyzed with a qualitative manifest content analysis. Results: Three main categories and seven subcategories were identified from the analysis. Main categories were; The nursing relationship with the diabetic nurse, which represents the patient´s experience that the diabetes nurse has a significant role in motivational work on lifestyle changes. Based on the experience of patients, it emerged that active involvement and person-centered work from the diabetic nurse motivated and maintained motivation for lifestyle change. Furthermore it was motivated to be informed of the measured values of the diabetic nurse. Patient´s attitude to lifestyle change category found that patient´s attitude played a significant role in how lifestyle changes are followed. The motivation for lifestyle change varied depending on the patient's disease insight, responsibility as well as habit patterns and past behaviors. External factors in terms of social influence from family and friends were experienced to have both a positive and negative impact on the motivation for lifestyle change in patients. Likewise, everyday circumstances such as weather and work affected the patient's motivation to implement recommended lifestyle changes. Conclusion: A person-centered and committed work by the diabetes nurse creates and maintains motivation for lifestyle change in patients. A good medical relationship with mediated knowledge enables patient insight and responsibility. Good and committed cooperation between diabetic nurse and patients motivates lifestyle changes and preserves a healthy lifestyle.

 • Habite, Tadios Sisay
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Building Technology.
  Moisture-induced crack development in timber beams: a parametric study performed on dowelled timber connections2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A problem has been observed by many researchers regarding the cracks caused mainly by moisture variation in timber structures. However, this effect has been neglected over the past decades. In addition, many design codes do not have a room for a realistic formulation of the moisture diffusion and its effect in causing internal stress, deformation, and cracks. Moreover, if this effect occurs in connection areas, usually the weakest structural section, it has and also had shown a devastating effect on the service life of many wooden structures. In the current work, a Fickian moisture diffusion model is implemented by use of finite element simulation with the help of the commercial software ABAQUS for a dowelled beam column connection. The results of such moisture diffusion were used to analyse the stress situation inside the timber section. Moreover, an extended finite element method was applied in ABAQUS to investigate how moisture induced crack develops into the timber section. Furthermore, a parametric study was performed by using Python scripting to investigate the effect of dowel spacing (horizontal and vertical) and critical energy release rate on the development of the moisture-induced crack. The results obtained revealed that for the same material property when the dowel spacing increases (either horizontal or vertical) the crack length increases significantly. Likewise, the crack length increases when the critical energy release rate requirement of the timber is decreasing.

 • Mrso, Jasmina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Brankovic, Sabina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Barns motoriska utveckling i förskolans utomhusmiljöer: En kvalitativ studie om förskollärares syn på barns motoriska utveckling i utomhusmiljö och deras möjligheter att tillgodose detta2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Children's motor development in pre-school outdoor environments - A qualitative study of preschoolers' views on children's motor development in the outdoor environment and their ability to meet this

  Syftet med denna studie är att bidra med kunskaper om några förskollärares syn på utomhuspedagogiska verksamhetens betydelse för barns motoriska utveckling samt deras möjligheter att främja detta. Studierna baseras på sex stycken kvalitativa-semistrukturerade intervjuer med förskollärare och pedagoger som är verksamma i olika förskolor i Malmö. Studiernas resultat visar att möjlighet att planera rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus har stor betydelse för den utomhuspedagogiska verksamheten. Det vill säga att fler möjligheter till motorisk utveckling innebär bättre fysiska förutsättningar får barn till att delta i olika rörelselekar och därmed lära sig utifrån de leksituationer de deltar i. Ju fler rörelselekar barnen klarar av och lär sig utifrån dessa desto större möjligheter får de att ta sig an nya motoriska utmaningar som de ställs inför. Aktiviteter som möjliggör barns lärande i ämnesrelaterade kunskaper sätts inte i motsats relation till barns möjlighet till motorisk utveckling. Kombination av dessa komponenter underlättar för barnen att ta till sig och skapa egna kunskaper. Planerade rörelseaktiviteter utförs oftast i större barngrupper och är därmed mindre anpassade till det enskilda barns behoven. Med hjälp av planerade aktiviteter utmanas fler barn samtidigt och är lättare överskådlig för förskollärare att se resultat. Däremot under fri lek och i de spontana aktiviteter är det barnens individuella initiativtagande, behov, möjligheter och intresse som styr. Eftersom på förskolegården vistas fler än en avdelnings barn finns det enligt förskollärare behov för planering och organisering av den gemensam verksamhet och kompetens utveckling vilket de tycker inte prioriteras i dagsläget.

 • Lönnroth, Sandra
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  Female Eyes on Gay Guys: A study of female fans and their relation to slash fan fiction2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper takes a look at the phenomenon slash fan fiction. Slash is a genre which often focuses on romantic and sexual relationships between same-sex characters, most of whom are men. It is not unusual that these characters are not homosexual in their original stories. The objective of this paper is to study why some women read and write slash fan fiction, with the focus on slash as a source of pleasure and as a source of identification. While the methodology employed is empirical, the theoretical framework consists of Henry Jenkins and Shoshanna Green as the main researchers on fandom and slash, and queer theory with Judith Butler as the main source. This is a rather small study, consisting of interviews with only four women. The findings suggest that the participants at times do identify with the different characters in slash stories, however they do more frequently take pleasure in just being a bystander and being able to experiment with the gender stereotypes regarding men.

 • Kyrk Tibuzzi, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Effect of exercise therapy on eversion/inversion angle in female runners:: A pilot study.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Running has many health benefits and has therefore become a sport

  with an expanded popularity worldwide. With it comes an increased incidence of

  overuse injuries, and there is a constant debate whether the shoes a runner uses

  should be as supportive as possible or minimalistic in order to facilitate a more

  natural running pattern. Many running retail outlets use video analysis to find out

  whether the runner has excessive rearfoot eversion (if they overpronate) or not and

  prescribe running shoes accordingly.

  Purpose: The purpose of the present study was to investigate the effect of an exercise

  program on pronation/rearfoot eversion in female recreational runners and compare

  the results to running with a shoe with support under the midsole, a stability shoe.

  Method: Eight participants were recruited, and they were all recreational female

  endurance runners. On test day 1 a maximum voluntary isometric contraction

  (MVIC) of the ankle invertors was recorded. After that, the rearfoot inversion/

  eversion angle was measured whilst running on a treadmill both in neutral and in

  stability shoes. The participants were divided in two groups using the every other

  method, and the intervention group (5 participants) went home with an exercise

  program to carry out over 6-8 weeks, and the control group (3 participants) did not.

  On test day 2 the same procedure followed. Due to the small sample size the current

  study is categorised as a pilot study.

  Results: There was no significant difference (p>0.05) in maximum voluntary

  isometric contraction between the two test days, in both groups, and also no

  significant difference (p>0.05) in rearfoot eversion in either of the groups and not

  when comparing the different types of shoes. Looking at individual results in the

  study group however there is an indication that rearfoot eversion decreased for more

  participants than did not, and it would therefore be of interest to look at this topic on a

  larger group.

  Conclusion: The results showed no significant difference in rearfoot eversion/

  inversion after exercise therapy, however after analysing individual results it would

  be of interest to see this pilot study on a larger group.

 • Fangkham, Amornrat
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  En metod för processkartläggning och processförbättring: – En fallstudie på Press Kogyo Sweden AB2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På grund av ständig förändring av affärsbehov, utmaningar och för att hänga med i marknaden tvingas företagen att förbättra sina processer för att hålla jämna takt med marknadens krav. Många verksamheter certifierade idag enligt ISO-standarden för att säkra kvaliteten och en del för att kunderna kräver det. Denna studie har som syfte att utveckla en teoretisk modell som ska hjälpa företaget systematiskt uppdatera processkartor som är certifierade enligt ISO-standard. En modell grundar på flödesschema och PDCA-cykeln. Resultatet som presenterar i denna studie visar att det finns förbättringsmöjligheter i tillverkningsprocessen.

 • Johansson, Ann-Marie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Kloth, Eva
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Att orientera runt lärandet och skolutvecklingens betydelse för lärandet: - i grundsärskolan med inriktning träningsskola och gymnasiesärskolans individuella program2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie är en kvalitativ studie, som syftar till att få syn på lärandet och skolutvecklingens betydelse, för lärandet i grundsärskolans inriktning mot träningsskola och gymnasiesärskolans individuella program. Studiens empiri är insamlad genom fokusgruppsdiskussioner i grundsärskolan med inriktning träningsskolan och gymnasiesärskolans individuella program. Undersökningsgruppen består av personal som är verksamma i de båda skolformerna. Det insamlade materialet har transkriberats och analyserats i relation till bakgrundslitteraturen för att därefter presenteras i temaområden utifrån studiens två frågeställningar: Hur diskuterar respondenterna runt olika perspektiv på lärandet och hur diskuterar respondenterna runt skolutvecklingens betydelse för lärandet?

   

  Resultatet visar att respondenterna menar att allt är ett lärande och det sker ett lärande i alla situationer under hela dagen. Lärandet sker individuellt och det handlar om att personalen har ett förhållningssätt som utgår från individuella anpassningar eftersom elevernas förutsättningar är så olika där behovet av stöd kan vara varierande. En annan aspekt på lärandet är att det handlar om den enskilde personalens kunskapssyn. Att skapa ett lärande handlar om att skapa relationer och detta kan ske genom att ge grupptillhörighet för eleven. Kommunikation framträder som en viktig grund för lärandet och det anses därför viktigt att personalen har kunskap om alternativ, kompletterande kommunikation samt kommunikationsstödjande IT-teknik. Ovanstående medför en specialpedagogisk konsekvens på grund av att det kan vara av ekonomiska eller organisatoriska skäl som ger förutsättningar för vilka elever som ska få tillgång till IT och olika hjälpmedel som stödjer kommunikationen. Respondenterna framhåller att trygga och långvariga relationer mellan elev och personal är viktigt vilket leder till att gruppsammansättningar bör vara över tid.

   

  När det gäller skolutvecklingens betydelse för lärandet visar resultatet att samverkan och samtal är i fokus.  I studiens resultat ser vi att förutsättningar för möjligheter till samtal är beroende av vilken syn och struktur som ledning och rektorer skapar. Samtal som syftar till att skapa samsyn anses viktigt både inom arbetslaget och mellan olika verksamheter, enligt respondenterna. Samsyn kan ses som en grund för att skapa ett gemensamt förhållningssätt och metoder för att ge eleverna möjlighet till goda förutsättningar för kunskapsbildning.

   

   

   

 • Arvidsson, Jenny
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Johansson, Mia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Specialpedagogiskt stöd och insatser: -för barn med språkstörning i förskolans lärmiljö2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Språkstörning är en diagnos som innebär att barnet har en språklig svårighet. Barnet har svårt att förstå vad som sägs, att producera och använda ord för att kunna kommunicera med andra. För att dessa barn ska få en optimal språkutveckling under sin förskoletid behöver de möta stöttande och medvetna pedagoger som utformar verksamheten utefter varje barns individuella behov. Barn med språkstörning har ofta kombinationer av andra diagnoser till exempel ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Syftet med vår studie har varit att bidra till fördjupad kunskap kring vilka insatser som görs för barn inom förskolan som befinner sig i en språkstörning eller på grund av sen språkutveckling riskerar att få diagnosen språkstörning. Studien syftar vidare till att undersöka hur specialpedagoger går tillväga för att stödja barn som befinner sig i en språkstörning i förskolan och vilka konsekvenser språkstörningen får för den enskilda individen. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer och genomfört sex intervjuer med specialpedagoger.

   

  När vi sammanställt resultatet kom vi fram till att specialpedagogerna är medvetna om vad en språkstörning innebär. Specialpedagogerna kartlägger och handleder pedagogerna för att hitta de bästa strategierna för barnens fortsatta språkutveckling. Beroende på stora barngrupper och vilket bemötande barnet får och om pedagogerna är mottagliga för alternativa arbetssätt skapas möjligheter och hinder i verksamheten. Specialpedagogerna uttrycker att barnen behöver samspela med andra och ingå i en vanlig förskolegrupp för att utveckla sitt språk. Förskolans lärmiljö är barnens arena för lärande och inlärning med andra.

 • Kraus, Anja
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Palm, Lars
  Displacement as a Didactical Strategy: How to use contemporary art methods in school education2017In: Presented at ECER 2017, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Referring to the artist Robert Smithson, Brohl (2003) unfolds the “displacement” as an (art-)didactical strategy and form of learning, as well as a method of art-based research. On the one hand she recurs to Foucault's interpretation of space and sites as nodal points of disparate discourses, institutional linkages, historical bondings etc. On the other hand she refers to theories of everyday practical acting and to positions of a special branch in art, “Land Art”. Brohl (2008, p.35) writes, “displacement at first describes a spatial relocation of art situated in the institution of the museum and then moved to public spaces. Displacement signifies a change in the understanding of art: The production of art works is replaced by the discursive practices of doing art based on a special location. Moreover, displacement is the special artistic work of the reading of a location by another location, the intuitive relating of materials, information and associations.” Fundamentally, the principle of displacement is based on the reciprocal interpretation of an object (here artwork) and its context. Hereby, not so much the “truth of the things” is the matter. Brohl moreover illustrates how an object invades and also sometimes intervenes in common discourses and semantic fields. In this way new issues can merge into familiarities (vgl, Waldenfels 1999, p. 167). Connections between facts can be built that have not been conceivable before. Via displacement, these discourses can be clarified and reflected. At the same time, discourses can be put into question and so be changed by other, new forms of use of things and their reasonable foundations (cp. Brohl 2008). This is a quite exact description of a learning process… This parallel is used for the practise in a school that uses contemporary art concepts and methods not as a topic of itself but as a method which includes all of the school subjects. In the presentation we will follow, step by step, a teacher manual (working procedure) followed by some pupil examples from a site specific project. It will show and discuss the importance of several languages and text forms such as photography, drawing, sound and body in school education. I will also discuss how contemporary art methods could be of importance regarding analytical skills and reflexivity.

  References

  Brohl, C. (2003): Displacement als kunstpedagogical Strategie: Vorschlag einer heterotopie- und kontextbezogenen Diskurspraxis des Lehrens und Lernens. Norderstedt: BoD GmbH. 

  Brohl, C. (2008): Displacement als ortsbezogene künstlerische Forschungspraxis. In: Brenne, A. (ed.): Zarte Empirie: Theorie und Praxis einer künstlerisch-ästhetischen Forschung. Kassel: Kassel university press, 34–50.

  Waldenfels, B. (1999): Vielstimmigkeit der Rede. Studien zur Phänomenologie des Fremden 4. Frankfurt/M.: Suhrkamp.

 • Jonsson, Marianne
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  En förlorad barndom: En kvalitativ studie baserad på självbiografier med fokus på individers upplevelse av trauma och dess konsekvenser2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to describe and analyse self-biographical narratives through a retroperspective, how three exposed individuals formulated the appearance and management of trauma during their childhood. The aim was further to describe the impact the trauma had in their childhood, due to the fact that they grew up with a disabled parent. To do so I had to get information from the individuals and chose to use autobiographies as empirical material. In order to implement the study I sought answers to four questions: The first question was how adults described experienced trauma and its origin during their childhood, that their parents had caused by them, depending whether the parents having a mental or social disable? The second question was how the adults handled their experience of trauma which occurred during their childhood? The third question for the study was which consequences the trauma had on the adults as children? The last question was which different factors of protection the individuals described during their childhood and how they related to these? The study showed that risk of the individuals suffering from trauma increased the longer the individual were exposed to violence and neglect. The severity of violence and neglect contributed to the origin and duration of trauma and caused problems that persisted in the children. The results also showed that children who experienced trauma, caused by their parents, depending their parents having a mental or social disable, had multiple consequences. The parents of the children often used physical or mental abuse against the children or neglected their basic needs of food and clothes. The children showed signs of distrust of others, problems with sleeping and often felt scared and ashamed of their parent’s behaviour, when the parents were sick. Furthermore the result of the study showed that the children tried to stop the violence from their parents by all means by trying to change their own behaviour. They did so because they thought they were to blame for the violence.

 • Frisk, Amanda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Rastens betydelse för barnen: Ett utvecklingsarbete om lek, lärande och rörelse under rastaktiviteter2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vad barnen och pedagogerna anser om styrda rastaktiviteter och vilket lärande som kan ske. Barnen skapar nya kamratrelationer samt utvecklar sitt sociala samspel i leken. Barnen har varit delaktiga och haft inflytande över vilka aktiviteter som har genomförts och hur dessa har utförts. Rastaktiviteterna bidrar till ökad fysisk aktivitet och rörelse. Studien har utförts på en liten skola med barn från årskurs 1-6. Studien är baserad på en kvalitativ enkätundersökning med pedagoger och barnsamtal i små grupper. Enligt enkätundersökningen och barnsamtalen så var de styrda rastaktiviteterna väldigt omtyckta och lärorika på många olika sätt som jag redovisar mer ingående i kapitlet analys, vad händer?

 • Jusufovic, Armin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Husein, Roda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  EN SOCIALPSYKOLOGISK STUDIE OM UPPLEVELSEN AV TVÅ VÄRLDAR2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Before deciding on what subject we would choose for our essay, we discussed the importance of education and the value of being a part of a society and the difference between immigrants and the natives in the academic world and context. We understood that there were so much more to it, and we got curious and eager to find out more. The purpose with our essay is with help of literature and theories examine five different strangers that have or is doing their journey through classes. What is a class-traveller? A class traveller is someone that experience going from a certain class and moves on to a “higher, lower or different” class. To make this essay more interesting for ourselves and you readers, we decided to go back to or discussion on the importance of immigrants taking a part of the changing society and therefore we decided to put focus on immigrants that chooses to study at a university or higher studies. The interesting part is that these individuals we are going to meet have been/are a part of two worlds or cultures. Our focus will therefor be the experience of living or being a part of two cultures. The questions we asked ourselves and our informants are, how has the students lives changed since the start of their higher education? Have their relationships with friends, family changed?

 • Elofsson, Elina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Bernlo, Nicklas
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Jämförelse av LVL-balk och lättbalk i mellanbjälklag: En studie för Moderna Trähus2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Moderna Trähus will investigate the possibility of replacing the LVL-beams with light composite wood-based beams, yet preserving the same construction method. The method means that the beams in the intermediate floor will be taking down 30 mm under the bathroom. This report presents the characteristics of both LVL-and light composite wood-based beams. The report also present different results from cost calculations, strength calculations and laboratory test based on the standard EOTA TR002.