lnu.sePublications
123 1 - 50 of 136
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Langer, Sarka
  et al.
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Österman, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Kalmar Maritime Academy.
  Strandberg, Bo
  Lund University.
  Fridén, Håkan
  IVL Swedish Environmental Research Institute.
  Riskbedömning av svenska sjömäns yrkesmässiga exponering för toxiska luftföroreningar: Mätningar och enkätundersökning2018Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Ett fartyg utgör både en arbetsmiljö och en boendemiljö och besättningen vistas ofta långa tider ombord. Ombordtjänstgöringen kan vara i veckor eller månader och kan ibland passera flera klimat­zoner. Eftersom vi tillbringar den största delen av vår tid inomhus är det där vi främst exponeras. På ett fartyg kan det vara svårt att påverka sin exponering för kemiska ämnen eftersom möjligheten att byta miljö är liten. Det är därför extra viktigt att innemiljön är god.

  Luften ombord präglas till stor del av de kemiska ämnen som har sitt ursprung i fartygets bränsle, smörjoljor och motoravgaser. Det är en komplicerad blandning som innehåller mest koldioxid, kol­monoxid, svaveldioxid, kväveoxider men också kolväten såsom bensen, toluen, xylener, och poly­cykliska aromatiska kolväten. Flera av dessa ämnen är cancerframkallande eller hälsoskadliga på annat sätt. Det finns dock få vetenskapliga studier som undersökt den personliga exponeringen för farliga luftföroreningar som de sjömän som arbetar ombord utsätts för.

  Syftet med projektet som presenteras i denna rapport var att kartlägga den personliga exponeringen för de toxiska luftföroreningarna bensen, kvävedioxid (NO2) och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som alla kan spåras till fartygs-bränslet och bränsleavgaser. Den uppmätta exponeringen har analyserats för att kunna identifiera eventuella skillnader mellan typ av fartyg och mellan olika avdelningar och befattningar ombord. De uppmätta halterna har jämförts med svenska lagkrav men också med internationella, icke bindande riktlinjer för innemiljöer, för att få en uppfattning om halternas storlek. Dessutom har vi undersökt hur besättningen själva upplever sin luftkvalitet ombord. Projektets övergripande mål var att utveckla en metod för riskbedömning av exponeringen som kan användas av branschen, samt att formulera praktiska råd och rekommendationer.

  Den personliga exponeringen har mätts med passiva diffusionsprovtagare som burits i andnings­zonen av personer som arbetar ombord. Totalt har vi resultat från 124 personer på 11 olika fartyg med olika typ av framdrivningsmaskineri och som går på olika bränslen. En enkät med frågor om upplevd luftkvalitet på arbetsplatsen och i hytten har delats ut till alla personer i besättningen på de besökta fartygen. Enkäten har besvarats av totalt 308 personer viket motsvarar en svarsfrekvens på 78%.

  Resultaten visar att samtliga uppmätta personliga exponeringar låg långt under Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden som också gäller svenskflaggade fartyg genom Transportstyrelsens föreskrifter. En del personer har exponerats för halter i nivå med och i vissa fall något över Världshälsoorganisationens hälsobaserade rekommenderade riktvärden för innemiljöer. Dessa riktvärden är dock satta för innemiljöer utan industriell verksamhet och med tanke på att barn, sjuka och äldre kan vistas i sådana innemiljöer under en längre tid. Även om fartyget utgör en boendemiljö för de som arbetar ombord, så kan besättningen förväntas ut­göras av friska personer i arbetsför ålder. Däremot pekar resultatet på vikten av att arbeta system­atiskt med att minimera exponeringen för farliga luftföroreningar så långt som det är möjligt. Världshälsoorganisationen menar att det inte finns säkra halter av bensen och benso(a)pyren. Därför kan de arbetsuppgifter som innebär en något högre exponering för dessa farliga ämnen behöva riskbedömas särskilt, till exempel sådana som innebär kontakt med bränslen, smörjoljor, hydrauloljor eller andra kemikalier, eller exponering för fordonsavgaser eller stekos.

  En jämförelse av hela besättningens exponering på de olika fartygen visade att det fanns skillnader både mellan fartyg och inom fartyg. Här har multivariata analyser av resultaten gett en sammansatt bild av exponeringen och bekräftar individuella ämnen. Fartygets funktion och bränsle är indikativa determinanter för exponeringens storlek. Fartyg som fraktar marint bränsle och de som drivs på tjockolja uppvisar högre exponeringsgrad än andra typer av fartyg.

  Vid en jämförelse mellan befattning och avdelning ser vi att maskinmanskap generellt har högst upp­mätta halter, följt av personal inom däcksavdelningen och intendenturen som har lägst halter. Vid en jämförelse av resultaten för befäl och manskap på alla fartyg ser vi ingen skillnad i exponering.

  Resultaten av enkätundersökningen visar att luftkvaliteten i stort upplevs som acceptabel. När vi bryter ner resultaten per avdelning ser vi att driftpersonalen, däck- och maskinavdelningarna, är mer nöjda med sin luftkvalitet än intendenturen. Skillnaden mellan avdelningarna syns också när det gäller luktens intensitet, där däck- och maskinavdelningarna upplever liten till måttlig lukt på sin arbetsplats och i sin hytt och intendenturpersonalen upplever en starkare lukt på sin arbetsplats, från måttlig till stark lukt.

  Exponering för mer än ett ämne med liknande effekt innebär en så kallad additiv, hygienisk effekt. Ett kumulativt riskindex har därför tagits fram utifrån summan av kvoterna mellan uppmätt halt för ämnena NO2, bensen, benso(a)pyren och naftalen och deras respektive hälsobaserade riktvärde fram­taget av Världshälsoorganisationen. Detta riskindex har använts för att jämföra exponeringen med normalbefolkningen i Sverige, samt för att identifiera skillnader mellan fartyg, befattningar och avdelningar. Kumulativt riskindex kan användas för riskbedömningar av arbeten och arbetsuppgifter med syfte att eliminera och minimera kända exponeringar så långt som möjligt.

  Åtgärder för att minska den personliga exponeringen kan vara både tekniska och organisatoriska. Det är viktigt att säkerställa en god allmänventilation för såväl arbetsplatser som hytter. Vissa utrymmen kan behöva särskilda utsug, såsom arbetsplatser för svetsning och maskinbearbetning, rengöring av motordelar, blandning av färg, över stekbord i köket och liknande, för att fånga upp luftföroreningar nära källan. Alternativt kan befintliga utsug behöva förbättras. Det är också viktigt att ha bra rutiner för rengöring och underhåll av arbetsutrustning och ventilationsanläggningar. Organisatoriska åtgärder kan vara att planera och fördela arbetet för att minska exponeringen för den enskilde individen genom arbetsrotation, arbetsväxling och möjligheter till paus i utrymme med lägre exponering.

  De skillnader i upplevelsen av luftens kvalitet som ses mellan avdelningarna kan dels förklaras av olika typer av arbetsuppgifter och exponeringar som personalen inom de respektive avdelningarna har men upplevelsen styrs också av psykosociala arbetsmiljöfaktorer som hög arbetsbelastning, höga krav i arbetet och liten möjlighet att själv kunna påverka sin arbetssituation, samt lågt socialt stöd och låg arbetstillfredsställelse. Här kan helt andra typer av arbetsmiljöåtgärder behöva diskuteras för att öka upplevelsen av inflytande, delaktighet och stöd i arbetet.

 • Enting, Staffan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Politisk kommunikation genom film: En studie kring hur den realpolitiska agendan speglas i den moderna spelfilmen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to explore the correlation between contemporary political agenda and film themes, how and if the antagonists’ behavior is depicted in relation to whom the political opponent was at the time of the making of the film.

  The literature is concurrent: movies are used to spread norms and political messages. There are several examples; during the Cold War people and antagonist behavior could clearly be linked to the Soviet Union. During the Gulf War the antagonists was often depicted as Arabic terrorists, but after the war the villain character became unclear and was often represented by natural disasters, organized crime, corruption etc. Following the September 11, 2001 terrorist attacks on the United States, Arabic terrorists once again became the new antagonists.

  The film selection is made out of the five most profitable movies (adjusted for inflation) that take place in our world that was produced during the Cold War, and five films that fill the same criteria that was produced after the Cold War. My goal was to see if I could see a correlation between the political agenda at the time of the making of the movie, how the antagonists are portrayed and what political themes were addressed.

  Unexpectedly, I found no such correlation in my film selection. However, I could see similarities in certain genres, such as action, thrillers and adventure movies, that support the theories in the literature.

 • Olofsson, Rasmus
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Dahl, August
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Effektivisering av flaskhals, en fallstudie på Gnutti Carlo2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att ett företag idag ska uppnå effektivitet krävs konkurrenskraftiga priser och hållbar produktion. Att detta ska vara möjligt krävs en tydlig målsättning och definierat nuläge för verksamheten. Processen eller momentet som har sämst flödesinverkan i tillverkningen kallas för flaskhals.

  Syftet med studien var att skapa förståelse hur arbetssätt kan effektiviseras i en flaskhalsprocess som kallas Chiron. För att uppnå målet som var att skapa förbättringsförslag baserade på interna faktorer för en flaskhalsprocess, studerade författarna olika teorier som sedan analyserades tillsammans med empiriska data. Genom analysen kunde författarna presentera en simulering till förbättringsförslag.

  Resultatet blev att tillgängligheten för maskinen kunde öka i och med simuleringen. Författarna utförde en kritisk analys på förbättringsförslagen där olika synpunkter på vidare aspekter diskuterades.

 • Akkermann, Janna
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Economics and Statistics.
  The impact of social incidents on CSR transparency and performance: A quantitative study examining companies listed in the European Union2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the last decades there was an evolving theoretical and practical discussion about the implementation of corporate social responsibility (CSR), partially provoked due to the occurrence of incidents which were caused by negligently companies. Furthermore, there is a disagreement of financial outcomes of the implementation of CSR strategies in prior research. The thesis contributes to the limited established empirical research on the impact of social incidents on company’s CSR transparency and social performance of companies listed in European Union Member States. Furthermore, the thesis examines the impact of social performance on financial performance based on 308 observations in a time range of 2012 to 2014. The author finds no significant relationship between incidents and an improved CSR transparency or social performance for the overall sample at any conventional level. However, the author finds a positive significant relationship between social performance and financial performance, measured by the logarithm of Tobin’s q, which indicates that social performance has a positive impact on financial performance.

 • Johansson, Elin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  Långberg, Patrik
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Media and Journalism.
  These are their stories: En kvantitativ innehållsanalys om hur huvudkaraktärerna porträtteras i Law & Order: Special Victims Unit2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to investigate how the main characters of Law & Order: SpecialVictims Unit are portrayed by using a list of gender-coded attributes. By using aquantitative content analysis the authors of this study examined the behaviour of 14different characters over 19 seasons to find similarities and differences in how thefemale and male characters were portrayed. The findings showed that both thefemale and male characters had a higher amount of male coded attributes thanfemale coded attributes, and that the highest showing attributes varied very littlebetween both the individual characters and the gender groups as a whole. This kindof study has scarcely been done regardless of genre, and so it serves as a solidfoundation for future research.

 • Gustafsson, Emy
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Läraren i reformens tid: En intervjustudie av gymnasielärares uppfattningar om och attityder till gymnasiereformen 20112018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Rålin, Åse
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  INVANDRARVÅRDTAGARES UPPLEVELSER AV ÄLDREOMSORG: En kvalitativ litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Antalet personer inom äldreomsorgen kommer fördubblas inom en 30-årsperiod. Oroligheter i världen leder till ökad immigration vilket i sin tur leder till ökat antal äldre med utländsk härkomst, vilket utgör ökade krav på äldreomsorgen och sjuksköterskan. Kulturell kompetens och förståelse för kulturens inverkan på livsvärlden och välbefinnandet är viktigt för att kunna skapa god omvårdnad och för att göra patienten delaktig i sin vård.  

  Syfte: Syftet med studien är att belysa invandrarvårdtagares upplevelser av äldreomsorgen.  

  Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie med induktiv ansats. Resultatet grundas på kvalitativa artiklar som analyserades genom en strukturerad litteraturstudie.

  Resultat: Resultatet visade att språkbarriären kunde innebära ett hinder som kunde leda till osäkerhet och lidande för den äldre invandrarvårdtagaren. Det krävdes mental styrka att hantera nya situationer och kulturella skillnader. Positiv påverkan på välbefinnandet för den äldre invandrarvårdtagaren var meningsfulla kulturella aktiviteter och familjen.

  Slutsats: Sjuksköterskor bör vara medvetna om hur språkbarriären kan påverka välbefinnandet negativt för den äldre invandrarvårdtagaren. Det är av vikt att sjuksköterskan har en kulturell medvetenhet och kunskap om transkulturell omvårdnad.

 • Gunta, Aron
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Ett bra ledarskap: En intervjustudie om vad skolpersonal uppfattar sombra ledarskap i skolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna C-uppsats i pedagogik är en kvalitativ studie som är baserad på̊ ledarskapsteorier och ledares egenskaper. Syftet med uppsatsen är att undersöka vad skolpersonal uppfattar som bra ledarskap i skolan. I uppsatsen presenteras en kort historisk bakgrund av ledarskapets förändring. Sedan följer grundläggande ledarskapsteorier samt teorier om kommunikation och motivation. Dessa teorier är viktiga för analys- och resultatavsnitt. Data till studien samlas genom intervjuer. Totalt genomförs fem stycken intervjuer. Alla intervjupersoner jobbar inom vuxenutbildningen. Förklaringen till allt detta ligger i att alla intervjupersoner jobbar i en skolform där olika kulturer, etniciteter, generationer och genus möts och att där dessa olikheter gör någonting som är gemensamt. Insamlat data transkriberas och det undersöks där vad som kännetecknar ett bra ledarskap i skolan. En sammanfattande diskussion av analys och resultat görs. Uppsatsens slutsats är att ledare är olika och att dessa olika ledare reagerar olika i många olika situationer.

 • Dahlman, Rikard
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Building Technology. Maskinteknik.
  Johansson, Ebba
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Building Technology. Maskinteknik.
  A comparative study regarding weakly stationarity assumptions and time dependency: Signal processing of vibrational loading and its influence on fatigue life2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Simplifications regarding calculations of fatigue life due to vibrational loading is based on weakly stationarity assumptions which is a time independent method. The hypothesis was based on the uncertainty of these assumptions. The aim of this study was to examine whether the analysed data fulfilled the assumptions of weakly stationarity. It was determined that the assumption was not valid for most signals and a comparison of time dependent methods should be performed to evaluate the difference compared with the time independent method.

  Two time dependent methods were constructed and implemented on the signals based on the results of performed stationarity tests. The result determined that a decrease in fatigue life of an investigated weld might occur for the two time dependent methods compared with the time independent method. The method which was considered to produce the most accurate results was also the most constrained as to the amount of data that fulfilled its requirements. A conclusion was drawn that signals containing more data was necessary to achieve conclusive results of the fatigue life. The hypothesis was proven to be mostly true since most of the analysed signals were found to be piecewise weakly stationary.

 • Malek, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science. 1993.
  Jemen en fallernade stat?: Historisk analys på Jemens maktstruktur2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  This paper will study the power structure of Yemen from the First World War until 2016. The study will be based on a comparative historical analysis as a method. This method allows for an in-depth understanding of why certain events occur and its impact on today's Yemen’s power structure. The work will also be in theory-consuming design, meaning the empire will be interpreted based on three different theories. These three theories’ will explain why Yemen is a weak state. The focus of the work is to study if Yemen is a functioning state and find crucial explanations for its design as we see today.

   

  The result of this study is that Yemen is a week state but not a falling one. The country stands in front of great difficulties as the country have little impact and small recourses to improve the finance state of the country, while poverty strikes. The country lacks a decentralized policy, secure institutions and good approaches to the country's natural resources. This results in starvation, conflict and uncertainty in the country. Even historical events have divide people and caused identity crisis among the people which is a root to many conflicts.

 • Mellquist, Magnus
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Förintelsen: Vad ska jag tro på?: En jämförelseanalys mellan argumenten från de som tror på att förintelsen har hänt och de som inte gör det2018Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  After World War II some people from all over Europe started to say that the destruction of the European Jews never happened. This article is written to compare the argument the Holocaust deniers are using against science document. The materials that have been used for this comparison are the books “Dog verkligen 6 miljoner? Sanning till sist” and ”En tom säck kan inte stå” which are the Holocaust deniers material. From the other side I have been using the Swedish states internet side Forum för levande historia, the site of Världens historia and the documentary of Auschwitz from BBC. The arguments will be studied from post fact theory specters, were I will compare the facts from the two sides and put them together. I will do that by look how the arguments from the two sides are built. I have also made questions that I have been asking by email the two sides. The Holocaust denier’s sides are the Swedish party called Nordiska Motståndsrörelsen (Nordic resistance movement) and the other side is Forum för levande historia (Forum of living history). The result that this study will show are when you put all the arguments from the Holocaust deniers together, their argument will not be as strong as when they are by them self. 

 • Ahlberg, Rebecka
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Barnets bästa: En kvalitativ studie av familjerättssekreterarens arbete med barns delaktighet i samarbetssamtal2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate how family law secretaries in Sweden works with fulfilling the best interests of the child in collaboration talks and how they get children involved in the process. I have performed five semi-constructed interviews with family law secretaries from different municipalities. In order to achieve broader answers to my questions I have chosen to use a qualitative method. This method was also chosen to enable the possibility of follow-up questions. I gathered data from previous research in this area by searching after these keywords; child’s best, collaboration talk, custody, family law, children’s participation in investigations. The collected data was then analyzed with three different theories; Michael Lipsky’s theory about grass root bureaucrats, Svensson, Johansson & Laanemets’ theory about the social worker role and Roger Hart’s participation model.  The participants that were interviewed all stated that it was difficult to fulfill the child’s best as it is an open concept that can be interpreted differently depending on the secretary’s individual knowledge and scope. Among the participants there were some of them that had deeper knowledge concerning the principle of the child’s best. This knowledge had been achieved through further education which ensures higher certainty that the child’s best has been fulfilled, but also raises awareness on when participation of the child in collaboration talk is possible. For those secretaries that are lacking this deeper knowledge in this principle agree that there are difficulties to ensure that the child’s best has been fulfilled. Because of the difference in knowledge there were variances in deciding when it was possible for a child to participate in the collaboration talk. Some of the secretaries thought that it was important to get the children involved in collaboration talks, but some thought that collaboration talks were not a platform for small children to participate in. This means that children are encountered in different ways depending on which family law secretary they meet and in what municipality the collaboration talk is held in.

 • Dervishaj, Arbnora
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Lindén Persson, Anton
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Logistikkostnader vid leverantörsbyten - En fallstudie på Volvo CE: 2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Purchasing stands for an extensive part of a company’s total costs and thus has become a decisive strategy for competitive advantages. It has a direct impact on cost reduction, where supplier selection has an impact in particular. Nevertheless, the research on supplier switching and the costs related to a supplier switch is very limited. In case of a supplier switch it is important to have a complete picture of all the costs such change will entail.

  Purpose: The purpose of the study is to develop a cost model of which logistics cost are to be taken into account when switching between existing suppliers of direct material or introduce a new supplier of direct material. The cost model includes calculations and aims to increase the opportunity for cost-benefit analysis of supplier decisions.

  Methodology: In order to achieve the purpose of the study, the authors have done a case study at Volvo CE in Braås. Data collection has been done through both primary and secondary data in the form of unstructured and semistructured interviews, documents from the company and theories from scientific articles and literature. Snowball selection has been used to select the respondents for this study.

  Conclusion: For strategic supplier decisions to be profitable, companies should analyze costs by both identify related costs and calculate them. This is currently a problem at Volvo CE when switching between existing suppliers or introduce a new supplier. By, in this study, having identified all logistics costs related to these processes, a total cost model has been developed. The model includes both related logistics costs and calculations, which through standardization enable implementation of the model in other companies.  

  Key words: Logistics costs, Supplier switching, Switching costs, Cost model, Implementation

 • Norén, My
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Gerling, Fredrik
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Medarbetarnas syn på processetablering: Mätning av hur etablerad en processorganisation egentligen är2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A change can be difficult, either if the organization is large or small. A major change in an organization is to go from a functional-based organization to a process-oriented organization. A process-oriented approach involves an activity actively working to put the customer's needs ahead of their own, which requires a full-blown, high motivation and dedication from the employees. The amount of failed change initiatives is many more than successful, which may be due to the fact that employees are not put in focus even though they are the recipient of change. The subject has been studied primarily for the purpose of investigating the experience of managers or other decision-makers. An important core of organizations is the employee's experience. The purpose of the study was to investigate the employees' perceived process establishment in a organization in question. The research questions have been answered during a quantitative method in which respondents participated in interviews and by email using a questionnaire. The collected material was analyzed and compiled in text and in charts. The result was divided into three areas: process management, process documentation and measurement and follow-up. The result showed that respondents experienced a lack of leadership and knowledge in the process establishment. The study showed that the employees in the case organization experience that there are documented processes but no pronounced common modeling techniques and lacking measurements entirely of the processes. The result also pointed out what aspects of the process establishment employees think is more or less established based on the survey. When the results were analyzed against the theory of the survey and research questions, the organization i question found more and less established areas.Our contribution with the survey will complement current research and previous research with what we consider missing in the scientific world: empirical studies about the employees' experience regarding the establishment of the process-oriented approach.

 • Daneshmir, Hanna
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Emotional Intelligence in an Entrepreneurial context: Do entrepreneurs have a significantly higher EQ than other managers?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Thesis in Business Administration, School of Business and Economics, Linnaeus University, 2FE26E, 2017

  Author: Hanna Daneshmir Supervisor: Frederic Bill Examiner: Anna Stafsudd
 Title: Emotional Intelligence in an Entrepreneurial context

  Background: Emotional Intelligence (EI) has been said to matter twice as much as Intelligent Quotient (IQ) for predicting business success (Goleman, 1998b). This study addresses Emotional Intelligence in previously unexplored context in Sweden: entrepreneurship.

  Purpose: The purpose of this research is to explain Emotional Intelligence and its possible relationship with the entrepreneur.

  Hypothesis: Being an entrepreneur is positively related to EQ

  Method: The study has a deductive research approach where the hypothesis is formed by the theoretical framework of Emotional Intelligence, providing an empirical framework that measures the concept in the entrepreneurial context and outlines linkages among the constructs. The study is conducted among members of the business organization Företagarna in Region Halland, Sweden, by the measurement instrument Emotional Intelligence Scale (EIS).

  Conclusion: The assumptions derived from a theoretical perspective could be confirmed empirically. Being an entrepreneur is positively related to EQ.

  Keywords: CEO, EI, EIS, EQ, Emotional Intelligence, Entrepreneurs, Entrepreneurship 

 • Malabarba, Gioele
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Vetenskapliga teorier och "naivt tänkande": En kvalitativ studie av elevers tankeprocesser kring fysikalisk problemlösning utifrån Force Concept Inventory2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftade på att undersöka elevers tankeprocesser när de ställs framför fysikaliska problem, med ett särskilt fokus på samspelet mellan vetenskapligt tänkande och vardagsföreställningar. Kvalitativa tekniker valdes som forskningsmetod då elevers tankeprocesser är svåra att klassificera på ett kvantitativt sätt. Totalt 15 elever valdes ur två klasser på det sista året av en italiensk gymnasieskola och intervjuades. Intervjuerna var semistrukturerade och utgick ifrån frågor från Force Concept Inventory som diskuterades muntligt med eleverna. Intervjuerna spelades in och analyserades för att försöka hitta mönster och få insikter om elevernas tankeprocesser. Studiens resultat pekade på att vetenskapligt tänkande och vardagsföreställningar kan samexistera och stå i konflikt under en och samma uppgifts lösning, men att elever oftast tacklar fysikaliska problem antingen på ett sätt eller det andra. Samspel mellan de två tankesätten är därför mer sällsynt. Ett ytterligare möjligt mönster hittades i eleverna uttryck och ordval, som verkades vara relaterade till deras tankeprocesser.

 • Tadaris, Linn
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSE AV ARBETSRELATERAD STRESS INOM HEMSJUKVÅRD: En kvalitativ intervjustudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det framkom i tidigare forskning att det finns en typ av arbetsrelaterad stress inom vården. Det finns flera definitioner på begreppet stress. När människan blir utsatt för olika krav och förhoppningar då uppstår en fysiologisk reaktion i kroppen som kallas för stress. Arbetsrelaterad stress uppkommer bland annat som en konsekvens av hög arbetsbelastning inom yrke. Sjuksköterskans upplevelse av arbetsrelaterad stress kan riskera patientsäkerheten.

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av arbetsrelaterad stress inom hemsjukvård.

  Metod: En kvalitativ intervjustudie gjordes på 5 deltagare som var allmänsjuksköterskor varav en av dem var en pilotstudie. Intervjuerna spelades in och transkriberades noggrant och därefter analyserades med innehållsanalys.

  Resultat: Tre olika huvudkategorier togs fram som skiljs från varandra. Utökat ansvar en inre utmaning, Arbetsmiljö en yttre utmaning och riskerad patientsäkerhet.

  Slutsats: Arbetsrelaterad stress har en stor påverkan på både sjuksköterskan och patienterna. Arbetsrelaterad stress uppkom på grund av olika anledningar som t.ex. hög arbetsbelastning, organisationsbrist, resurs och tidsbrist och att stressen uppkom i perioder. En ökad kunskap hos vårdpersonalen kan underlätta sjuksköterskans arbete vilket kan upplevas som mindre stress. Dessutom skulle en vårdorganisation med tydliga riktlinjer och med tillräckliga resurser påverkar sjuksköterskan och patientsäkerheten på ett positivt sätt.

 • Hammarstedt, Mats
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Economics and Statistics.
  Miao, Chizheng
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Economics and Statistics.
  Self-employed immigrants and their employees: evidence from Swedish employer-employee data2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  We present a study of immigrant self-employment in Sweden using the recent matched employer-employee data from 2014. We find large variations in self-employment rates among immigrant groups as well as between immigrants with different points for their time immigration to Sweden. High self-employment rates are found for male immigrants from the Middle East. Immigrants are less likely than natives to have employees in their firms but after controlling for firm characteristics we find that self-employed immigrants are more likely than self-employed natives to have employees. Especially non-European immigrants are more likely than natives to employ other immigrants, and even non-European and recently arrived immigrants, in their firms. Immigrants are more likely than natives to hire their spouses as employees. We conclude that self-employed immigrants play a role in the labour market integration of other immigrants. We also conclude that that the family plays a central role for self-employment activities among immigrants and that more knowledge regarding the explanations behind the results is needed.

 • Runardotter, Mari
  et al.
  Luleå University of Technology.
  Chronéer, Diana
  Luleå University of Technology.
  Mirijamdotter, Anita
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Ståhlbröst, Anna
  Digital transformation in public agencies: Oh roadmap, where art thou?2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Swedish public agencies are struggling with how to accomplish digital transformation throughout their organisations. The reason for their efforts rests with the highly set IT-goal; Sweden should be superior in seizing the opportunities that digitalization brings along. Our research shows that public agencies are clear over what is expected, but for most of them, it is not obvious how to tackle this challenge.

  Digital transformation aims at changing the way of working, roles, and business offerings enabled by adoption of digital technologies in an organization. As such, it requires changes at various levels from operational, via organizational and managerial to societal levels. We reason that public agencies are in need of systems thinking – when the challenges around developing organizational preconditions and processes for digital transformation are as diverse as, e.g., digital capability, innovative capability, create open engagement between stakeholders (external and internal), and new ways to manage it all; a change of mindset is required. Only with new ways of looking at and doing things, public agencies will reach the policies on openness, transparency and collaboration, which are expected outcomes of digital transformation.

  We aim to explore what strategies, plans and activities are needed, in order to ensure that digital transformation actually happens in public agencies. In addition, we argue that approaches and methods for user involvement must be applied among various involved stakeholders – we focus especially on issues of participation and user involvement. Thus, our intention is to explore using Soft Systems Methodology for guiding two involved public agencies in this project, in search for a, so called, digital transformation roadmap. Moreover, we also aim to include the Viable System Model to guide accurate diagnoses of the systems, thereby being capable of suggesting viable ways forward.

 • Mbachu, Innocent
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Transition Towards Entrepreneurship: An Exploratory Study about African Immigrants' Entrepreneurial Identity Generation Process: Evidence from West African Immigrants Entrepreneurs in Sweden2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Paper title: Transition towards entrepreneurship

  Purpose: This paper explores and creates understanding regarding the identity transition of West Africa immigrants towards entrepreneurship.

  Methodology: This study applied a qualitative research method that was exploratory and descriptive in nature. Primary and secondary data were collected and used as sources of information. Primary data were obtained through multiple in-depth interviews strategy; the interviews were designed in a semi-structured format. In total, seven African immigrant entrepreneurs were respondents in this study. Secondary data utilized in this study comprised of information obtained via scientific materials and organizational websites. A convenience sampling method was determined as the appropriate method for selection of entrepreneurs’ sample that was utilized in this study.

  Key findings: This study found immigrant entrepreneurs to have a tendency to expose themselves to new practices and knowledge within their new environments. West Africa immigrants’ entrepreneurs are tenacious about valuable information in their new environment, they have a tendency to integrate new information to align with their previous work experiences. In the quest for channels to test business ideas acquired or perceived, immigrant entrepreneurs often try out their new ideas on a smaller scale. This study uncovered that a successful trial process tends to persuade immigrants towards entrepreneurship once an opportunity is well established. Immigrant entrepreneurs construct latent attitudes regarding potential new business prospects in order to solidify an entrepreneurial identity.

  Implication for practice: This study challenges the assertion made in past literatures which expressly concluded that people considered entrepreneurship as a highly professionalized occupation and stated that only few percentage of persons devotedly take the necessary steps to start a business. This study rejects the above argument by offering guidelines to anyone who may have entrepreneurial ideas or objectives but hesitates to make the identity change that is substantial to help create a transition.  Furthermore, revelations in this research showed that setting up a new business venture from scratch is conceivable, this study highlighted some extensive development processes that are essential in generating entrepreneurial identity. 

  Future research direction: Adequate attention and recognition have not been awarded to West African entrepreneurs in western society, and as well as in previous academic research. In western societies, people still view West African entrepreneurs as second-hand business minded traders. Hence, this study encourages upcoming academia to explore and create emphasis regarding the impact businesses owned by West Africa immigrants’ entrepreneurs produce in our today’s society. In conjunction to the above suggestion, it should be important to highlight useful channels through which our society (especially non-migrants) can support in encouraging and empowering various immigrant entrepreneurs towards growing their businesses in their various communities.

 • Hamnedalen, Mattias
  University of Kalmar, Kalmar Maritime Academy.
  Maskinrumssimulator2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Stenmark, Kevin
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Enhancing user interactions with a music system for public displays: Identifying appropriate ways to personalize content and interactions with a shared music system in public places2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis investigates which type of user-related/-generated, personal, information is appropriate to share on an interactive public display in a public environment, e.g., user’s names and images, as a mean to enhance interactions with public display applications. This investigation is two-fold, how the content on the public display could be personalized and how interactions with the application can be emphasized. As a specific case of a public display application, an interactive shared music system with a collaborative playlist is chosen. A survey with static prototypes was created and sent out to identify which information users find appropriate sharing, regarding privacy and xyz, but also what information they feel interesting sharing. 47 participants answered the survey and the results informed an iterative design process that generated a series of static and four interactive prototypes.

  Four groups with three participants in each (third group with only two) were used to discuss the interactive prototypes highlighting the implemented features. In a focus group style setting, the participants were asked various questions for each of the four prototypes addressing this and that. During the sessions, notes were taken, and it was also audio recorded. All the data from all groups were analyzed and then also compared between the four groups.

  The result showed that people are ok with sharing their username and first name. The content on the music system can be personalized with pop-up notifications which show information about user’s choices, what song do they vote for or what song do they add to the playlist. Furthermore, the new features indicated a positive effect.

 • Lundin Jönsson, Joel
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Rolf, Sofie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Chefen och kommunikationsklimatet - en kvalitativ studie med strategiska chefer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims at increasing knowledge about top managers' views on the climate of communication in an organizational context. The main question is "How do strategic managers describe the communication climate?" The study also concerns how the managers describe a communicative action that strives for voice and communicative action that strives for silence. The study also explore the influence of power on the communication climate. The study has a qualitative approach and builds on in-depth interviews with eleven experienced and senior executives. Through the sociologist Goffman's (2009) dramaturgic perspective and through theories of voice and silence, the study tries to interpret the respondents' views. The result shows that respondents describe the communication climate from opposition openness and silence. In an open climate there are open doors, creativity and focus on the business. In a quiet climate, the doors are closed. The focus is on tactics, policies and hidden personal agendas. Although the communication climate is not an established concept among the respondents, everyone strives for an open communication climate and they work differently to reach for it. The study's conclusions confirm previous research that the communication climate is a critical resource for the function and effectiveness of the workplace. The study's conclusions are also that managers should get support, for example from communication departments to learn to read the communication climate in their device and also get tools to develop the communication environment. Not least, managers need help to increase their self-awareness to understand how they personally contribute to an open or closed climate.

 • Andersson, Sanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Gustafsson, Emma
  Hinder och möjligheter för tidig mobilisering: En systematisk litteraturöversikt med inriktning på intensivvårdspatienter med invasivt andningsstöd2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Intensivvården karakteriseras av en högteknologisk miljö där fokus riktas till livsuppehållande och botande åtgärder vilket kan ge mindre utrymme för mobilisering av patienterna. Mobilisering av intensivvårdspatienter utgör dock en viktig del i omvårdnadsuppgifterna hos en intensivvårdssjuksköterska där de negativa effekterna av immobilisering har visat sig stora.  

  Syfte: Att belysa faktorer som utgör hinder och möjligheter för tidig mobilisering hos intensivvårdspatienter med invasivt andningsstöd.

  Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes där resultatet bygger på 16 kvantitativa vetenskapliga artiklar.

  Resultat: Efter analysarbetet framkom tre teman: läkemedel och behandling, kultur och resurser samt protokoll och utrustning. Resultatet visar att läkemedel i form av sedering, smärtlindring och blodtryckshöjande utgör ett hinder för mobilisering. För en ökad möjlighet att mobilisera patienter med invasivt andningsstöd krävs relevanta hjälpmedel, gott samarbete mellan olika yrkeskategorier och en god personaltäthet.  

  Slutsats: Att tidig mobilisering av patienter med invasivt andningsstöd är gynnsamt och leder till positiva effekter för patienten är bevisat, dock finns flertalet hinder till att mobiliseringen ska kunna genomföras på ett korrekt och säkert sätt. Att som intensivvårdssjuksköterska ha kunskap om mobiliseringens positiva utfall samt vad som utgör hinder och möjligheter till mobilisering kan bidra till att patienterna blir mobiliserade i större utsträckning. Då patienter med invasivt andningsstöd saknar förmåga att uttrycka sig verbalt är det svårt att som intensivvårdssjuksköterska veta om en ökad mobilisering leder till ett minskat eller ökat lidande för patienten. Intensivvårdssjuksköterskan måste på grund av detta vara extra lyhörd och göra det som anses vara bäst för patienten.

 • Mohammadianfar, Omid
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Building Technology.
  Imanizabayo, Lambert
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Building Technology.
  Study of the Bonding Properties for Timber – Glass Composite Beams: The influence of viscoelastic adhesives on the load-bearing capacity2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study of the influence of viscoelastic adhesives on timber-glass composite beams addresses the development of new and innovative load bearing structures. Hybrid timber-glass beams, comprising of timber flanges and a glass web, were considered. The solutions proposed in this study are based on utilizing viscoelastic adhesive bond lines to obtain optimal structural interaction between timber and glass. For hybrid timber-glass beams, numerical simulations have been developed with Abaqus, Finite element software which are verified by analytical methods according to the Eurocode 5 (EN 1995). In this study, three different bond-line geometries and three adhesives (epoxy, silicone and acrylate) have been investigated. The beams were analyzed under four-point bending. This report summarizes theoretical investigations, background studies, numerical modelling and analytical solution that have been performed. Guidance is presented which can be used for the design of timber-glass composite beams. The study has shown that the viscoelastic properties of the adhesive had no significant influence for the selected epoxy adhesive, but it can slightly affect the beam behavior with the silicone and acrylate adhesives used. From the three geometries studied, the design with an epoxy bond-line on both sides and on top of glass is regarded the best way, leading to good load-bearing structural elements where the response of the adhesive was highly influenced by its near incompressible behavior.

 • Elm, Patrik
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Iqbal, Sarfraz
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Mirijamdotter, Anita
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Exploring threshold concept when teaching Systems Thinking and Soft Systems Methodology2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  It has been argued that the threshold concepts of a discipline are the gateways to a deeper understanding of disciplinary knowledge. These are also keys to improving student learning outcomes and progressive learning. Research has been done on systems as a threshold concept for understanding other disciplinary issues, like sustainability. However, we explore the threshold concepts of understanding systems itself, that is, in this case the disciplinary framework of systems thinking and Soft Systems Methodology. The term threshold concept is stated as having emerged from the UK project Enhancing Teaching and Learning Environments in Undergraduate Courses. It is argued to be a means leading to a transformed way of understanding or learning. Five key characteristics of threshold concepts have been identified in previous research. These are troublesome knowledge, transformation, irreversibility, integration, and boundedness. Later on, reconstitution, discourse and liminality were added.

  We have explored threshold concepts for teaching systems thinking and Soft Systems Methodology in a mixed knowledge environment, including students from different disciplines, in a developing country. The students were presented with an issue related to their everyday life as university students and with the aim of applying systems thinking ideas and techniques for the betterment of their university and, in the long run, their society. They were also asked to write a reflection paper related to the learning objectives of the course and on what they have learnt about Soft Systems Methodology (theory) and when applied to the specific case. We report on which pertinent threshold concepts we have identified, both of our own experience as teachers and of the students’ reflection papers.

 • Arvidsson, Eric
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Politiskt Nomos: Ett sociologiskt verktyg för att förklara idéförmedling i partiprogram. 2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay aims to explore a problem within the political sciences with a sociological theory to provide a new approach to reading political parties campaign publications. Through Peter L. Bergers sociological theory about cosmic world construction called Nomos the essay aims to capture a societal world construction through the political parties’ conceptions of society through their campaign publications; a political nomos. By identifying objectivation (political ideas) and externalization (political acts) in the publications we can try to capture the parties’ political nomos that they try to convey to the reader. In extension this provides a tool for educational purposes when trying to explain political parties’ publication to pupils or aiding in the understanding of parties underlying ideas and goals. 

 • Arpzell, Felicia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  För eller emot en europeisk pelare för sociala rättigheter?: -En innehållslig idéanalys av argument i EU-nämndens debatter om en europeisk social pelare2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  For several years there has been a general consensus on the relationship between ideology and European integration, where most researchers have found that the parties positioning on the right-left scale affects its attitude toward European integration. However, Christopher Prosser shows that parties positions on European integration are mainly influenced by a social "liberal-conservative" dimension, with the liberal end facing pro-integration and the conservative end a anti-integration. The purpose of this study is to investigate whether liberalism and conservatism structure some of the Swedish parties positions to the establishment of the European Social Pillar. To answer this purpose, I have two questions: What are the main arguments presented by the Liberals, the Moderates, the Social Democrats and the Swedish Democrats for the opposition to the establishment of a European Social Pillar in the debates of the EU Council? and, Is it possible to identify liberalism and conservatism in the Liberals, the Moderates, the Social Democrats and the Swedish Democrats arguments in the debates of the EU Council? The result shows that Liberalism and Conservatism to some extent structure positions for the establishment of the Social Pillar.

 • Wäppling, Louise
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Europeiska Unionens vidgade säkerhetsbegrepp i relation till terrorism: En systematiserande undersökning om hur EU:s hotbild av terrorism har förändrats sedan terrorattacken på USA 2001.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Most of the European citizen can today live their lives in relative security. At the same time our communities are faced with more and greater security threats than ever. Terrorism has risen to become one of the greatest security threats to the European union and its citizens and one can therefore ask the question; has the European Union view of terrorism changed over time or has the interpretation of the threat been constant?

                        The purpose of this essay is thus to analyse how the European Union describe and see the threat of terrorism before and after the attack on the United States 2001. The analytical instrument of the essay consist of Buzan et al. (1998) Securitization Theory that enables extraordinary measures to be used in the name of security. Furthermore, the essay is a systematic study and the material consist of documents from the European Union.

 • Jonsson, Alex
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Mörkandet av det svenska slaveriet: En undersökning av översiktsverk om svensk historia och samhällsdebatten om svenskt slaveri2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There are a lot of Swedish people who are aware of former Swedish colonies. St. Barthélemy in the West Indies, has many streets and towns named after Swedish people, exemplified by the capital Gustavia, named after King Gustav III. What many fail to learn about however, is the fact that slavery and slave trade is a relatively large part of Sweden’s cultural heritage. These are events that Sweden doesn’t seem to want to remember.

   

  This study aims to look at Swedish history books to study historical writing about Sweden’s involvement in slavery and slave trade. The study will also analyze the social debate regarding slavery in Swedish newspapers, in an effort to showcase why these historical events have been forgotten and purposely evaded. The study will make use of theoretical standpoints revolving around historiography and use of history.

   

  The results show that social debates in Swedish newspapers is largely in agreement regarding the grim nature of slavery and the shameful historical events that transpire. In addition to this, the papers seem to be in agreement regarding the need to address this part of Sweden’s history in an effort to tackle future conflicts facing multicultural countries such as Sweden. In regard to history books, the result is telling. In essence, history outside of Europe has been neglected, and thus Sweden has been allowed to create their own historical narrative, leaving slave trade beyond the horizon. 

 • Byström, Christoffer
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Urmakarens undergång: En kulturhistorisk undersökning om urmakeriets utveckling och motgångar under 1900-talet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The following study examines watchmakers and the watchmaking school in Sweden, how these changed during the 20th century. This is done through Geert Hofstede´s theory about levels of analyzes, his different steps to reach culture history. The source material of the study is based on public investigations, scientific articles, newspaper articles, literature and interviews. The purpose of this study is to reach and understand what and why changes occur in the world of watchmaking, and if the watchmaker managed to survive these changes during the 20th century. Results from the study confirm that very little has changed in the watchmaking school, they still use the same methods as they did 300 years ago. The watchmakers in Sweden showed that they had the durability and flexibility to survive several changes, even if the world was in motion during most of the 20th century.

 • Nordström, Jan
  et al.
  University of Linköping.
  Eriksson, Sofia
  Uppsala University.
  Eliasson, Peter
  The Swedish Defence Research Agency.
  Weak and Strong Wall Boundary Procedures and Convergence to Steady-State of the Navier-Stokes Equations2011Report (Refereed)
  Abstract [en]

  We study the influence of different implementations of no-slip solid wall boundary conditions on the convergence to steady-state of the Navier-Stokes equations. The various approaches are investigated using the energy method and an eigenvalue analysis. It is shown that the weak implementation is superior and enhances the convergence to steady-state for coarse meshes. It is also demonstrated that all the stable approaches produce the same convergence rate as the mesh size goes to zero. The numerical results obtained by using a fully nonlinear finite volume solver support the theoretical findings from the linear analysis.

 • Eriksson, Sofia
  et al.
  Technische Universität Darmstadt, Germany.
  Nordström, Jan
  Linköping University.
  Exact Non-reflecting Boundary Conditions Revisited: Well-Posedness and Stability2017In: Foundations of Computational Mathematics, ISSN 1615-3375, E-ISSN 1615-3383, Vol. 17, no 4, p. 957-986Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Exact non-reflecting boundary conditions for a linear incompletely parabolic system in one dimension have been studied. The system is a model for the linearized compressible Navier-Stokes equations, but is less complicated which allows for a detailed analysis without approximations. It is shown that well-posedness is a fundamental property of the exact non-reflecting boundary conditions. By using summation by parts operators for the numerical approximation and a weak boundary implementation, it is also shown that energy stability follows automatically.

 • Persson, Jörgen
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Ämnesövergripande arbete: sett ur elprogrammets perspektiv2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Rubriken på detta arbete är Ämnesövergripande arbete, möjligheter och begränsningar, sett ur Elprogrammets perspektiv. Arbetet grundar sig på två gymnasieskolors olika inriktningar, struktur och arbetssätt. Gymnasieskola Y/S har både studieförberedande och yrkesprogram medan gymnasieskola Y enbart har yrkesprogram.Mitt arbete grundar sig på två skolors arbetssätt gällande ämnesövergripande arbete. Det ena är det förändringsarbete som precis har startat på den gymnasieskola där jag under min lärarutbildning genomfört VFU. Syftet med detta arbete är att sätta samman och börja arbeta i lärarteam/lärarlag vilket har som mål att stärka och förankra ett ämnesövergripande arbete. Denna skola benämner jag i fortsättningen skola Y/S.Det andra arbetet bedrivs på den gymnasieskola där jag idag arbetar. Här sker detta arbete, till stora delar, i gemensamma arbetslag och där vissa kärnämnen bedrivs i samma som eller i närliggande lokaler som karaktärsämnena. Denna skola benämner jag i fortsättningen skola Y.Mitt mål är att försöka klara ut vad som, positivt eller negativt, påverkar detta arbete och hur man skall gå tillväga. Efter ett kort tag gick det upp för mig att, i detta läget, var det inte en fråga om HUR? utan svaret på frågan VARFÖR? och på vilka grunder och förutsättningar skall vi ha ett ämnesövergripande arbete måste först klaras ut.Mitt arbete grundar sig på de iakttagelser och intryck jag fått när jag genomfört min VFU, på det idag fungerande samarbetet men även på brister och behov i undervisningsarbetet på min nuvarande arbetsplats samt på de frågor och svar jag fått vid de intervjuer som jag gjorde med skolledningen, kärnämneslärarna och med karaktärsämneslärarna. Vid mina samtal kände jag att jag väckte liv i många tankar och funderingar som man inte tidigare reflekterat över samtidigt, som det rent allmänt, gav en positiv respons. En ständigt återkommande reflektion var ett behov av kompetensutveckling på ett antal områden och att det var viljan som styrde ett kommande samarbete. Resultatet pekar också på två bromsande faktorer för utvecklingen av det ämnesövergripande arbetet, nämligen de nationella proven och behovet av resurser i form av tid.Slutsatsen av detta är att, innan vi svarar på frågan HUR ?, så måste vi klara ut VARFÖR ? och på vilka grunder och förutsättningar vi skall fortsätta arbeta ämnesövergripande. Här är det också viktigt med kompetensutveckling, för alla berörda, framförallt med tanke på nya Gy 2011 vilket talar ett tydligt språk när det gäller ett samarbete över gränserna. Vi måste också klara ut hur vi skall förhålla oss till och hantera de nationella proven samtidigt som ökade resurser i form av tid måste beaktas. Med hänvisning till styrdokumenten så blir viljan inte avgörande utan skall betraktas som en viktig pusselbit när, inte om, arbetet tar fart.

 • Tenic, Anes
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Guidance in a 360-degree video with the help of special effects: Attracting attention to a specific object or segment in a 360-degree video using graphical elements, lights, and colours.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  360-degree videos offer an immersive experience which is hard to find in traditional videos. The entire scene is floating around the viewer, and a feeling of being there is common. However, something traditional videos have compared to 360-degree videos is control of the outcome. The filmmakers decide what they want to show and how they want to guide the viewer. The control is still an issue in 360-degree videos. In this thesis will the focus be on how a viewer can be attracted to an important part of a scene. This work is concentrated on methods and techniques in the post-production part of video production. The techniques are mainly video effects.   

  The user tests involved 16 participants with different backgrounds including an expert in the field. The participants watched three 360-degree videos each with the same content, but with different techniques made in the post-production part to guide them. It was one video with graphical elements to guide them, one with light effects and one with colour effects. Interviews gave a deeper insight into the participant's experience and opinions on the three videos.

  The video effects affected the participants positively and negatively. The participants were mostly satisfied with effects consisting of graphical elements but not as much with colour. The users lost a bit of their freedom to explore a scene with the light effects, but they were useful when it came to guiding towards something. The participants did find the guiding lines and spotlight as the most suitable methods to attract attention; the spotlight was the most preferred of the two. The red circle effect and the warm/cold colour effect was the least preferred, the warm/cold colour effect as the least preferable.

  The effects helped to attract the viewer to a section of the video, and the user's got a better understanding of the concept. However, more research need to be done to draw attention towards something. A combination of elements like light effects and graphical element effects could improve the post-production part. Research in the future regarding the opportunity to combine techniques from an entire video production needs to be conducted for a significantly more effective way to attract attention to an important side of a scene, without the viewers losing their freedom of exploring, it includes both the post-production side but also methods to attract attention in a set.

 • Samuelsson, Linnea
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Jacobsson, Ann-Katrin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskors attityder till vuxna patienter med övervikt och fetma2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Bakgrund: Övervikt och fetma är ett växande världshälsoproblem och ger en ökad risk för följdsjukdomar. Sjukvården har till uppgift att arbeta förebyggande och sjuksköterskors preventiva arbete är en del av det hälsofrämjande arbete som bedrivs. Sjuksköterskors attityder till övervikt och fetma kan påverka hens bemötande till denna patientgrupp.

  Syfte: Att belysa sjuksköterskors attityder till vuxna patienter med övervikt och fetma

  Metod: En allmän litteraturstudie har valts. Datainsamling har gjorts i två databaser Cinahl och PubMed. Det resulterade i åtta vetenskapliga artiklar varav två med kvalitativ metod och sex med kvantitativ metod. Artiklarna granskades och analyserades utifrån Forsbergs och Wengströms (2013) innehållsanalys.

  Resultat: Resultatet visade att det fanns varierande attityder till vuxna patienter med övervikt och fetma bland sjuksköterskor. Det påverkade den vård sjuksköterskorna gav patienter med övervikt och fetma. Mest framträdande var kopplingen mellan sjuksköterskors egna BMI och hens attityder till övervikt och fetma.

  Slutsats: Sjuksköterskors attityder och föreställningar till övervikt och fetma har en avgörande betydelse i det vårdande mötet. Sjuksköterskorna behöver ha självinsikt och kunskap om sina attityder och värderingar i omvårdnaden av denna patientgrupp för att få till en allians mellan patienten och sig själv.

  Nyckelord

  Attityder, fetma, sjuksköterskor, vuxna och övervikt

  Tack

  Stort tack till våra handledare Emma Halme och Liselott Årestedt för god och trygg handledning. Vi vill också tacka våra familjer som stöttat och peppat oss under arbetets gång. Till sist vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och trevliga stunder tillsammans.

 • Johansson, Joakim
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  Terre des Hommes Objectivistes: Rand et Exupéry dans un avion?2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Man, his ideals and place in this world is a constant question for all people.How should man act in accordance with others? How should he perceivereality and himself? This essay attempts to answer these questions by lookingat Terre des Hommes (Wind, Sand and Stars) by the author Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) with an Objectivist perspective (the philosophy of AynRand). The essay analyzes the book by applying the four main principles ofObjectivism: reason, reality, rational self-interest and capitalism. It begins bylooking at how both Saint-Exupéry and Rand perceive the machine and laboras rational ways of self-sustainment and discovery. The machine serves as aphysical representation of rationality which furthers productivity and alsoeases labor. Later, the essay analyzes how charity, rational egoism and theirrepresentations in the book correspond with Objectivist philosophy.Afterwards it analyzes how reality and truth are represented with language asits proxy of representation and discovers that both authors perceive reality asan absolute and truth as its recognition. Lastly, the essay analyzes therelationship between war and ideology and Rand's and Saint-Exupéry'sthoughts on the subject. It finds some similarities between the two: they bothfind war distasteful and ultimately destructive. However, a difference wasdiscovered concerning the use of ideology. Saint-Exupéry finds little to nouse of it, whereas Rand sees it at man's main defense against philosophicalfallacies. Therefore, the final conclusion is that Terre des Hommes is notentirely an Objectivist book, but there are objectivist principles presented init.

 • Olsson, Marcus
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Inslag av islamofobi och antisemitism?: En studie av religioner i svenska historieböcker 1946-2001.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay sets out to examine how Swedish history books portray the religions islamand judaism and their followers. The sources used for this essay are books previously used in

  3upper secondary education during the year of 1946 and various years during the nineties. Theconducted study looks at how the religions and its followers are depicted in the differentbooks in order to see if there are any underlying tones of anti-semitism or islamophobiapresent in the books and if the way the religions are being portrayed changes over time. Theresult shows that there may have been some islamophobia and anti.semitism present in someof the books used and that there has been a change in the way the religions are portrayed.There is also a didactic segment at the end of the essay that discusses the practical applicationof looking at old books that have been used in schools in order to understand how history canbe used to create opinions in the people who read them.

 • Thelin, Angelika
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Wolmesjö, Maria
  Linköpings universitet.
  Tid att leda: En kunskapsöversikt om hur chefskap påverkar äldreomsorgens kvalitet2014Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Neij, Max
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Sinnesslö, sinnessjuk & asocial: En kartläggning och analys av den rashygieniska steriliseringsdebatten under 1900-talets Sverige.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 1997 the journalist and author Maciej Zaremba published an article in the Swedish newspaper Dagens Nyheter. The article drew associations between racial biology, eugenics and the Swedish social democratic governance. Zaremba’s article presented records from a period of forty years when over 60 000 people of the Swedish population were sterilized. The records showed that many of them were executed under questionable circumstances. Zaremba woke a debate within the Swedish mass media with the intended goal to foil the general view of the Swedish state of welfare. In this study the debate that led to the laws of sterilization will be investigated to provide answers if the motives behind the law were based on eugenic motives. Furthermore, any disagreements between the different parties in the parliament are analyzed. Previous published research in the field evolves around the origin and the consequences of the Swedish sterilization laws however, the analysis of the argumentation that led to the creation of the regulations seems to be missing. The empirical data is gathered through qualitative research of parliament protocols and newspapers followed by an analysis based on Foucaults concept of bio power. The model for a power analysis by Axelsson and Qvarsebos have been used to concretize the concept of bio power. The analysis shows that the arguments were often rooted in eugenic thoughts and beliefs. The overall purpose was to improve the human race through the fabrication of sterilizations.

 • Pehrsson, Kristian
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Erlandsson, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Schh!: En analys av den offentliga debatten kring tystnad på bibliotek.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Hush! – An analyses of the public debate regarding silence in libraries.

  This essay is based on the perception of a change in the library soundscape. Our purpose is to identify the prevailing discourses in the public debate regarding silence in libraries. To achieve this, we posed three questions. What part does silence play in the public debate about silence in the libraries? What are the discourses that can be identified in this debate?  What is the debater’s opinion of the ambition of the library to become a third space? To answer these questions, we analysed seventeen articles from the Swedish news, by applying a discourse analytic model - based on a model created for this context by Åse Hedemark. The articles were written between 2006 and 2018 and we chose this timeframe due to the fact that the technological development of cellular phones etc, thrived in this period.The results show that there is a discord between the libraries and the participants in the public debate and that a number of discourses have been identified. We have identified the main issue of the debate as the transcendence of the library from a silent temple full of books, to an open space for informal encounters and conversations.

 • Ekelund, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Dombos, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Vad säger lejonet?: Barnbibliotekariers arbete för yngre barn med språkstörning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this bachelor thesis is to examine how children's librarians work with younger children with language disorders. We want to explore how children's librarians can support and stimulate the language of the children's development and what difficulties they might find. Children with different types of disabilities is a prioritized group according to the Swedish library law but previous studies have shown that children's librarians express an uncertainty in the interactions with children with disabilities. We used qualitative interviews as a data collection method. Five children's librarians who participates in a project called Språklust have been interviewed. In that project the children's librarians work together with speech therapists. Säljö’s sociocultural theory has been used as a theoretical framework. According to Säljö’s concepts, this study shows that cooperation between the children's librarians and other professions helps the children's librarians to reach and work with the children. The children's librarians have an important role when it comes to inspire caregivers to read with their children and to encourage them to talk about the books. One of the difficulties is that the children's librarians are dependent on the speech therapists and it is of importance that the cooperation functions or else there is a risk the children with language disorders will not come to the libraries.

 • Drake, Henrik
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Whitehouse, Martin J.
  Swedish Museum of Natural History.
  Heim, Christine
  Georg August Univ, Germany.
  Reiners, Peter W.
  Univ Arizona, USA.
  Tillberg, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Hogmalm, K. Johan
  University of Gothenburg.
  Dopson, Mark
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Broman, Curt
  Stockholm University.
  Åström, Mats E.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Unprecedented 34S-enrichment of pyrite formed following microbial sulfate reduction in fractured crystalline rocks2018In: Geobiology, ISSN 1472-4677, E-ISSN 1472-4669, Vol. 16, no 5, p. 556-574Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the deep biosphere, microbial sulfate reduction (MSR) is exploited for energy. Here, we show that, in fractured continental crystalline bedrock in three areas in Sweden, this process produced sulfide that reacted with iron to form pyrite extremely enriched in S-34 relative to S-32. As documented by secondary ion mass spectrometry (SIMS) microanalyses, the S-34(pyrite) values are up to +132 parts per thousand V-CDT and with a total range of 186 parts per thousand. The lightest S-34(pyrite) values (-54 parts per thousand) suggest very large fractionation during MSR from an initial sulfate with S-34 values (S-34(sulfate,0)) of +14 to +28 parts per thousand. Fractionation of this magnitude requires a slow MSR rate, a feature we attribute to nutrient and electron donor shortage as well as initial sulfate abundance. The superheavy S-34(pyrite) values were produced by Rayleigh fractionation effects in a diminishing sulfate pool. Large volumes of pyrite with superheavy values (+120 +/- 15 parts per thousand) within single fracture intercepts in the boreholes, associated heavy average values up to +75 parts per thousand and heavy minimum S-34(pyrite) values, suggest isolation of significant amounts of isotopically light sulfide in other parts of the fracture system. Large fracture-specific S-34(pyrite) variability and overall average S-34(pyrite) values (+11 to +16 parts per thousand) lower than the anticipated S-34(sulfate,0) support this hypothesis. The superheavy pyrite found locally in the borehole intercepts thus represents a late stage in a much larger fracture system undergoing Rayleigh fractionation. Microscale Rb-Sr dating and U/Th-He dating of cogenetic minerals reveal that most pyrite formed in the early Paleozoic era, but crystal overgrowths may be significantly younger. The C-13 values in cogenetic calcite suggest that the superheavy S-34(pyrite) values are related to organotrophic MSR, in contrast to findings from marine sediments where superheavy pyrite has been proposed to be linked to anaerobic oxidation of methane. The findings provide new insights into MSR-related S-isotope systematics, particularly regarding formation of large fractions of S-34-rich pyrite.

 • Manniche, Jesper
  et al.
  Centre for Regional and Tourism Research, Denmark.
  Topsø Larsen, Karin
  Centre for Regional and Tourism Research, Denmark.
  Brandt Broegaard, Rikke
  Centre for Regional and Tourism Research, Denmark.
  Holland, Emil
  Centre for Regional and Tourism Research, Denmark.
  Chaja, Patryk (Contributor)
  Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences, Poland.
  Kierek, Marta (Contributor)
  Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences, Poland.
  Benaim, Andre (Contributor)
  Energikontor Sydost AB.
  Svensson, Katrine (Contributor)
  Energikontor Sydost AB.
  Gunnarsson, Roger (Contributor)
  Energikontor Sydost AB.
  Paulauskas, Stasys (Contributor)
  Strategic Self-Management Institute, Lithuania.
  Paulauskas, Aleksandras (Contributor)
  Strategic Self-Management Institute, Lithuania.
  Lindell, Lina (Contributor)
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Sattari, Setayesh (Contributor)
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Kordestani, Arash (Contributor)
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Allmér, Hans (Contributor)
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Destination: A circular tourism economy: a handbook for transitioning toward a circular economy within the tourism and hospitality sectors in the South Baltic Region2017 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  This handbook provides an overall understanding of the concept of the circular economy and of the societal dynamics through which innovations and transitioning processes towards a circular economy are realised. 

  It describes and discusses the specific economic and political context for applying and developing the circular economy in the CIRTOINNO project. The specific contexts are the tourism sectors in the South Baltic partner regions. 

  It investigates and discusses the opportunities for small and medium-sized tourism businesses to adopt circular economy ideas, and to identify possible ‘good practices’ among tourism SMEs in developing and applying circular economy solutions, especially in relation to the fields of foci of the CIRTOINNO project: accommodation, food and spa services. 

 • Striwing, Helena
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Kompendium i förvaltning och djurskydd m.m.2018 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I det aktuella kompendiet behandlar Helena bland annat den nya förvaltningslagen, tillsynslagen och djurskyddslagstiftningen. Den nya djurskyddslagen har vävts in i anslutning till bestämmelserna i den gällande djurskyddslagen på ett sätt att kompendiet kommer att behålla sin aktualitet även efter lagändringen nästa år. Därutöver behandlas bl.a. referenshantering, terminologi samt den juridiska metod som en djurskyddshandläggare förväntas behärska.

 • Danehorn, Ann-Louise
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Folkbibliotek i samiska förvaltningskommuner: En kvalitativ studie om hur bibliotekspersonal och samiska samordnare ser på folkbibliotekets arbete riktat till samerna2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to investigate how three public libraries are working and perceive their role located in a municipality with a Sami population. The Sami population is one of Sweden's five minorities and a recognized indigenous people which gives them certain rights according to the minority law. Qualitative interviews are used as a method to gain a deeper understanding of how librarians and Sami coordinator discusses their work with the Sami people. The theoretical framework was based on Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen and Skot-Hansen's "The four space" model (2012), which describe the library as a meeting space, inspiration space, learning space and performative space. The analysis shows that three of the four spaces, based on theoretical framework was dominant, and that was learning space, inspiration space and meeting space on the concept of the librarian and Sami coordinators view of the library as a public space.Respondents view the library as a public space where the Sami culture can be seen in cooperation with the Sami coordinator. Librarians highlights a couple obstacles in their work with the Sami people, and that was: lack of resources, language skills, no demand for library resources and geographical distances.

 • Lindskog, Daniel (Photographer)
  Perpetual uncertainty2018Artistic output (Unrefereed)
 • Andersson, Emma
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Lagerstrand Johansson, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Baksidan av det betydelsefulla engagemanget: En kvalitativ studie av föreningars arbete gällande idrottsföräldrar vid barnidrott2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien görs i samråd med Smålands Innebandyförbund där syftet är att kartlägga vad som anses vara ett positivt respektive negativt beteende hos idrottsföräldrar. Mer precist handlar det om att studera innebandyföreningars arbete med föräldrafrågan inom barnidrott. Vilka hinder och möjligheter upplever föreningarna att det finns för att kunna skapa en trygg och kravlös miljö för våra barn inom idrotten. Vår studie fokuserar specifikt på föräldrarnas roll och engagemang genom att undersöka föreningarnas strategi, syn på policydokument och övergripand arbete så vill vi fördjupa kunskapen inom området som berör föräldrarnas roll. Tillvägagångssättet för vår empiriinsamling har varit semistrukturerade intevjuer. Fyra intervjuer har gjorts med nyckelinformanter från de största innebandyföreningarna i Småland, sett till antalet medlemmar. Antalet medlemmar har betydelse för denna undersökning då den ämnar att få en bättre förståelse för hur föreningar med stor barn- och ungdomsverksamhet arbetar med föräldrafrågan.

  Studien tar sin utgångspunkt i tidigare forskning kring idrottsföräldrars beteende och hur det påverkar barnen utifrån ett fysiskt, psykiskt och socialt sammanhang. Resultatet ger insikt i föreningarnas arbete, synsätt samt hur de prioriterar ämnet i relation till dess tyngd. I nuläget finns det stor utvecklingspotential kring området och ämnet behöver belysas ytterligare för att öka förståelse, medvetenheten och kunskap kring de problem som finns. Tidigare forskning visar att idrottsföräldrar på senare år kommit att bli en allt större del av idrottsföreningen. Det vidgade engagemanget har på så sätt fått allt fler konsekvenser vilket undersöks i denna studie. Tidigare har ingen undersökning gjorts av de representerade föreningarnas verksamheter och hur de arbetar med barnidrott och idrottsföräldrar.

 • Larsson, Caroline
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  What to do with should: A Translation Study of the Modal Verb Should2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Due to vague boundaries, a diversity of meanings and variations of modal strength, the translation of modals might be challenging. This paper investigates the translation of the modal should in a text with recommendations on horse feeding.

  The translations of deontic and epistemic meanings of should expressing an obligation or necessity are analysed using a framework based on grammatical definitions and linguistic theory. The translation strategies are based on Reiss’ text typology and strategies recommended for informative and operative texts (2000), and Newmark’s communicative translation (1988). Also, procedures of Vinay & Darbelnet (1995) are used to describe some of the translations.

  The study reveals that majority of the examples are used in the deontic sense and that should is mostly translated as bör and ska. The high frequency of ska might be related to its flexibility and multifunctional properties. Possible translation problems involve differences in the interpretation, where a modal might come across as too strong or too weak to target readers. Another translation problem may arise if the chosen modal can be perceived as less moralising than intended. There are also ambiguous cases that could be said to have both deontic and epistemic meanings. The analysis shows how deontic and epistemic meanings can be determined by context. However, even though a deeper understanding of the topic and an evaluation of the context might support the translation choices, some ambiguity can still be said to remain. The paper concludes that the translation of modals requires thoughtful consideration. A thorough interpretation of meaning related to context and profound knowledge on the topic are equally important in the translation of should.

 • Ernberg, Nicklas
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Kriget i landet långt borta: En historiebruksanalys av spelet Valkyria Chronicles2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study seeks to analyze the japanese role-playing video game Valkyria Chronicles. Since the game uses a fictionalized european scene of World War 2 as its setting, it is an interesting object for analysis. The work is done through using the theoretical framework of the use of history as developed by Peter Aronsson among others and Occidentalism, or the representation of the west. The study shows that while the context in which the game’s events occurs in is fictional, the events are heavily influenced by WW2 and fits into categories of history use such as monumental use and furthermore is employed in a way which works in a way to relate the events to a japanese audience by the frequent and heavy use of moral appeal. The occidental tendencies are found in the disdain for metropolitan culture the game displays, and the favoring of the rural milieu