lnu.sePublikasjoner
12 1 - 50 of 93
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Hansen, Jill
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Jakobsen, Mattias
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  De osynliga flickorna: En kvalitativ studie av hur vetenskaplig kunskap om flickors ADHD implementeras i den pedagogiska praktiken2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie har vi, utifrån en kvalitativ ansats där vi använt implementeringsteori som analysinstrument, studerat hur vetenskaplig kunskap implementeras i pedagogisk praktik med utgångspunkt från flickor med ADHD. Vi har studerat skolans styrkedja i en mindre kommun i Sverige. I studien har vi gjort nedslag i såväl den övre nivån; den så kallade formuleringsarenan, som den lägre nivån; den så kallade realiseringsarenan. Flickor med ADHD är en grupp som enligt forskningen generellt sett upptäcks senare än pojkar med ADHD. Anledningen till detta är att flickor uppvisar andra symptom än pojkar. Konsekvensen av detta är att flickor med ADHD till viss del blir en osynlig grupp i skolan, och får hjälp och stöd först senare i livet. Vi har studerat styrkedjan i kommunen för att se hur olika aktörer arbetar med att föra in vetenskaplig kunskap med utgångspunkt från flickors ADHD i skolan. Då det finns forskning och kunskap kring hur ADHD manifesterar sig hos både flickor och pojkar, tror vi att en viktig del i att kunna erbjuda reellt stöd handlar om att implementera den kunskap som redan finns. Vår studie visar att flickor är svåra att upptäcka eftersom uppfattningen om ADHD utgår från en pojknorm. Vi ser också att vetenskaplig kunskap om flickors ADHD har svårt att få genomslag i organisationen, samt att aktörerna i styrkedjan, beroende på om de befinner sig i formulerings- eller realiseringsarenan, uppfattar visionen om ett tillgängligt lärande och möjligheten att implementera den på olika sätt. Vi kan se att det bedrivs ett målinriktat arbete i kommunen utifrån visionen om ett tillgängligt lärande, och att det är av betydelse hur denna vision förmedlas och uppfattas i styrkedjan. Betydelsefullt är att det finns ett inslag av både -down och bottom-up-perspektiv mellan styrkedjans formulerings- och realiseringsarena.

   

 • Svensson, Ing-Marie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Holmgren, Charlotta
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Livsstilsförändring vid prediabetes- vuxna patienters erfarenhet - en intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Prediabetes is strongly related to an unhealthy lifestyle and it is a growing public health problem. It is of great importance to start a lifestyle change at an early stage to prevent type 2 diabetes. The primary care nurse ́s mission is to support patients with prediabetes to a lifestyle change.

  Objective: The aim of the study was to describe experiences of lifestyle changes on adult patients with prediabetes.

  Method: Qualitative study with semi-structured interviews. Adult persons with prediabetes were interviewed. The interviews were analyzed with a qualitative manifest content analysis.

  Results: Four main categories and ten subcategories were identified from the analysis. The main categories were consisted of: The importance in personal health in lifestyle change, which described the impact of the physical and mental health in lifestyle change. The importance of self- motivation, the main motivation to implement lifestyle change was the concern of developing type 2 diabetes. To succeed with the lifestyle change, the patients needed to create new routines and habits. The importance of healthcare relationship, emphasising the need for support from the nurse. The relationship with the nurse and the receiving of the patients was of high significance to succeed with the lifestyle changes. The impact of the surrounding, family and friends were described to have booth a positive and a negative impact on the implementation in lifestyle change.

  Conclusion: The patients with prediabetes had the insight that they needed to make a lifestyle change. Despite reaching the insight, the patients found it difficult to implement and sustain the lifestyle change. The nurses role and supportive functions were of great significance for facilitating a lifestyle change.

 • Höglund, Annica
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Söderström, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Elever med hörselnedsättning: - en kvalitativ studie kring hur elever med hörselnedsättning kan uppleva och påverkas av lärmiljön2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv belysa hur några elever med hörselnedsättning upplever sin situation och hur lärmiljöer kan påverka inlärning. Vårt intresse inriktar sig mot delaktighet, framgångsfaktorer, arbetsro, trygghet, socialisation och ett salutogent förhållningssätt men också vilken roll det fysiska rummet med den tekniska utrustningen utgör. För att undersöka detta har tre intervjuer genomförts ur ett fenomenologiskt perspektiv. Två intervjuer sett ur elevperspektiv och en intervju med en hörselpedagog. Utifrån ett relationellt perspektiv har intervjuerna analyserats med stöd av Vygotskijs och Antonovskijs tankar med inriktning mot goda lärmiljöer generellt och hur elever med hörselnedsättning kan känna delaktighet ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Analysen visar att tre temaområden, fysiska rummet, teknisk utrustning och delaktighet är återkommande som framgångsfaktorer för elever med hörselnedsättning. Vi ser också att respondenternas upplevelser bekräftas av hörselpedagogen som har mångårig erfarenhet av att främja anpassade lärmiljöer för elever med hörselnedsättning. I diskussionen lyfter vi tankar om hur vår studie kan gynna fler elever ur ett salutogent perspektiv. Vi vill framförallt framhålla ljudmiljön som den mest betydelsefulla framgångsfaktorn för att skapa en god lärmiljö för alla elever, men i synnerhet för elever med hörselnedsättning. Studien pekar också på att pedagogens kunskap om en hörselnedsättnings konsekvenser och förhållningssätt är avgörande för elevens möjligheter för lärande och socialt mående. Med stöd av intervjuer, forskning och litteratur vill vi hävda att den fysiska miljön behöver anpassas för att kompensera för elevens behov, vilket även hörselpedagogen och respondenterna menar.

  Eleverna i studien uttrycker att det är viktigt att värna om individens integritet. De vill känna sig delaktiga i vad som informeras kring deras hörselnedsättning, vilket hörselpedagogen betonar blir allt viktigare ju äldre eleven blir. Eleven är själv expert på sin situation och en betydande framgångsfaktor är att ha en dialog med eleven.

 • Jansson, Björn
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Sekayise, Nathalie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Singaporemodellen: -en inkluderande modell?2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för denna studie har varit Singaporemodellens undervisningssätt i en svensk kontext i förhållande till frasen En skola för alla med fokus på inkludering av alla elever i matematikundervisningen. Syftet med studien har varit att med hjälp videoobservationer undersöka Singaporemodellens inkluderande arbetssätt i praktisk verksamhet utifrån de tre inkluderingsbegreppen dynamisk inkludering, innehållsinkludering och deltagande inkludering. Studien har utgått från tre frågeställningar. Hur ser organisationen av undervisningen ut ur ett inkluderingsperspektiv i samband med matematiklektioner som utgår från Singaporemodellen? Hur representeras och bearbetas det matematiska innehållet ur ett inkluderingsperspektiv i samband med matematiklektioner som utgår från Singaporemodellen? Hur ser deltagandet ut ur ett inkluderingsperspektiv i samband med matematiklektioner som utgår från Singaporemodellen? 

  Studien inleds med en beskrivning av frasen En skola för alla följt av en generell beskrivning av inkluderingsbegreppet. Sedan beskrivs olika aspekter av inkludering i matematikundervisningen, följt av en beskrivning av Singaporemodellen. Vidare beskrivs och diskuteras kulturella skillnader mellan Singapore och västvärlden. De som har deltagit i observationerna är tre skolklasser i årskurs 1-3. Resultatet visade att Singaporemodellen lägger stor vikt vid muntlig undervisning med stöd av konkreta och visuella representationer. Slutsatsen av studien  utifrån den undervisning som observerades är att Singaporemodellen är en modell att utgå ifrån vad gäller inkludering av alla elever i matematikundervisningen men att ytterligare lösningar utanför Singaporemodellens ram kan behövas för att tillgodose alla elevers behov. En annan slutsats är att lärarens förmåga att fånga elevernas intresse spelar stor roll för Singaporemodellen som inkluderande modell.  

 • Yngvesson, Johanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Sundahl, Patricia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Fallenhet för matematik: Hur identifieras och stimuleras eleverna?2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här kvalitativa studiens utgångspunkt är att ta reda på hur pedagoger i dagens skola uppmärksammar och ger stimulans till elever med fallenhet för matematik under de tre första skolåren. Syftet är att redogöra för pedagogers beskrivningar om hur de identifierar och stimulerar dessa elever. Studien genomfördes i form av en webbenkät med öppna frågor och riktade sig till pedagoger som undervisar i matematik i årskurs 1-3. I den tidigare forskningen kring särskild begåvning framkommer det att elever med fallenhet i teoretiska ämnen är svåra att upptäcka och identifiera. Det framkommer även att det finns olika sätt att definiera dessa elever såsom högpresterande, särbegåvade och elever med särskild matematisk förmåga. I resultatet kommer det fram att pedagogernas definitioner av fallenhet nästintill uteslutande kan kopplas till vad som kännetecknar en högpresterande elev. Likaså framkommer det att pedagogerna kan redogöra för hur de utmanar de identifierade eleverna i matematikundervisningen men ändå är det deras största utmaning att genomföra det i önskad utsträckning på grund av deras upplevda tidsbrist. Studiens resultat visar att såväl ändring i skollagen, tidigare forskning och stödmaterial som har gjorts kring elever med fallenhet inte har nått fullt ut till alla pedagoger i dagens skola. Slutsatsen är att myten ”duktiga elever klarar sig själva” till viss del lever kvar i dagens klassrum i Sverige.

 • Bjärterot Lundqvist, Christel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The subject: Stressrelated illness is highlighted as a social problem in public debates. According to reports, it has been found that there is considerably greater risk to becoming ill from stress on female-dominated workplaces such as in healthcare. As this problem continues to increase, this has created an interest to investigate what one experiences creating occupational stress and whether it distinguishes between male or female nurses.

  Aim: The purpose of the study is to create an understanding of how female and male nurses experience stressrelated illness at their workplace.

  Method: This study was conducted through interviews of five male and five female nurses at the same emergency care clinic. The purpose of the choice of a qualitative method is to have the opportunity to deepen the information’s answers.

  Theory: Based on previous research, a model was established in studies of stress at work. This model is called job demands, control and support and was developed by Karasek, Theorell and Johnson. Their theory says that if there is a balance between demands and control negative stress is not experienced as strongly. But if there is no balance between demand and control, social support at work can weigh up some. In order to compare differences between men and women, gender is a social structure and not just gender of male/female. The social structure is multidimensional where for example identity, work, power and personal qualities are included.

  Conclusion: The summary of my conclusions is that, according to these respondents, there are some differences between men and women. If they experience demands, control and support in their work, they usually do not experience a work-related stress regardless of gender. But the difference is that the factors that they perceive as important for feeling a balance are not the same whether it is a woman or a man.

 • Malo, Pilar
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för design (DE).
  4CHANGE2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  4CHANGE Magazine is a project greatly inspired by the people actively trying to put their skills and knowledge into creating a better future; grounded on the understanding that change is multidisciplinary; acknowledging that change is now more necessary than ever; and passion to delivering a fair portray of the people featured. This written report visualizes the research, theoretical framing and editing path of my independent thesis project. This assignment began as an intended printed editorial about people that work with/for change, it then shortly evolved into trying to create a thorough analysis about systems and design; and concludes as a collection of interviews and illustrations in an online magazine app format about people working with/for change. The following research is not only about the people interviewed but also about editorial typography, layout, and grid.

 • Lindén, Emelie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Eklund, Maja
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Samarbetet mellan sjuksköterskan och omvårdnadspersonalen i hemsjukvården: En intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskor och omvårdnadspersonal arbetar tillsammans i hemsjukvårdens organisation. Sjuksköterskan är arbetsledare och delegerar ut arbetsuppgifter samt handleder omvårdnadspersonalen i arbetet. Det är viktigt med ett bra samarbete mellan sjuksköterskan och omvårdnadspersonalen för att skapa en patientsäker vård. Det är dock brist på forskning som visar hur samarbetet mellan sjuksköterskan och omvårdnadspersonalen ser ut i hemsjukvården.

  Syfte: Syftet var att undersöka vad sjuksköterskor i hemsjukvården har för erfarenheter av samarbetet med omvårdnadspersonal.

  Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats. Tio semistrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades genom kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudkategorier och nio underkategorier. Den första huvudkategorin handlar om hur organisationen och dess uppbyggnad påverkar samarbetet mellan sjuksköterskan och omvårdnadspersonalen. Den andra huvudkategorin handlar om skillnader i omvårdnadspersonalens kunskap och erfarenheter och hur det påverkar samarbetet och patientsäkerheten. I den tredje huvudkategorin beskrivs sjuksköterskornas erfarenhet av ledarskapsrollen och hur den ses som otydlig och komplex. Den fjärde och sista huvudkategorin beskriver sjuksköterskans erfarenheter av skriftlig och muntlig informationsöverföring och de brister som finns.

  Slutsats: Informationsöverföringen ökade mellan sjuksköterska och omvårdnadspersonal när de hade dagliga träffar. Sjuksköterskor erfor att det fanns brister i patientsäkerheten när samarbetet med omvårdnadspersonalen inte fungerade. Resultatet kopplades till systemteori där alla delar i systemet påverkade varandra och varje del var viktig för en fungerande hemsjukvård.

 • Hulthén, Lis-Britt
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Marie, Nilsson
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Att vårda en närstående med demenssjukdom: Anhörigas upplevelser - en intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Dementia is often called the illness of relatives because the whole family is affected and they are forced to take on new roles and adapt to a new life situation. More than half of people with dementia live in ordinary living, many with a relative. 

  Objective: The purpose of this study is to elucidate relatives' experiences of caring for a relative with dementia in the home.

  Method: The study was conducted with a qualitative approach with semi-structured interviews. Eight relatives attended, of which one man and seven women who cared for a relative with dementia in the home participated. The material was analyzed based on a qualitative content analysis.

  Outcome: Relatives saw it as a matter of course to take care of their relatives after being affected by dementia. The interviewees described feelings of loyalty, duty, and love and that their relationship was still characterized by closeness and concern for each other. At the same time, the lives of the relatives who were now facing new difficulties and challenges changed. The study's results eventuated in two main categories: relating to a new life situation and support and strategies, with five subcategories: changing roles, loss of one's life partner, deteriorating health and quality of life, support from the surroundings and own resources.

  Conclusion: The experience of caring for a close relative with dementia had both positive and negative aspects. They were cared for in love and loyalty. At the same time, many relatives experienced a loss and a feeling of being alone even though the loved one remained alive. In order to cope with their everyday lives, different support and strategies were important.

 • Joel, Gräsman
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för skog och träteknik (SOT).
  Effekten av gödsling på björkars (Betula pendula) specifika bladarea (SLA) och tillväxt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The number one highest growth-limiting factor in Swedish forests is nitrogen, because of that fertilization often gives a significant growth increase, wherever you are in Sweden. Specific leaf area (SLA) can be used as a standard measurement of how much resources a tre has to use to build up light absorbing leaf area of needles/leaves. Since there is a strong linear relationship between tree growth and leaf area, there should also be a clear correlation between each leaf area of single trees and its diameter, basal area and volume growth (Xiao, 2005).The datamaterial for the study was collected at the forest estate, Toftaholm, near Ljungby in Kronoberg County (57 ° 0´N; 14 ° 3`E). Data were collected from birches growing in both in fertilized and unfertilized young stands of Birch during the growing season of 2018. The biomass sampling occured in May, July and August. At each occasion, samples were taken from 40 birches (a total of 120 samples were collected).The average value of SLA for all samples on the fertilized treatment was 17.33 m² / kg and 16.41 m² / kg for the non-fertilized treatment (Figure 4). The significance analysis obtained a p-value of 0.019 (Table 2), which confirms that there is a significant difference between the fertilized and the unfertilized treatment.In the significance analysis, it could be concluded that with a 95% probability, there is a significant difference between the comparison of all samples from the fertilized (G) and non-fertilized (OG) treatment.

 • Wallner, Ida
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Thörnblad, Ann-Sofie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Universal design for learning: En studie av lärares implementering och erfarenheter av UDL i klassrummet.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare upplever att arbeta enligt modellen Universal Design for Learning och hur det blir synligt i deras klassrum. Vi vill utforska vilka förtjänster och fallgropar lärarna kan se med UDL som modell för en tillgängliggörande lärmiljö som gynnar elever med olika förutsättningar, däribland elever i läs- och skrivsvårigheter. I studien nämns också hur arbetet med UDL påverkar tankesättet för lärare och på vilket sätt deras arbete förändrats i och med UDL.

  Studien är en kvalitativ undersökning. Den utgår ifrån sex intervjuer med erfarna lärare som associeras och arbetar med metoden UDL för tillgängliggörande av lärmiljö i sitt arbete.

  Resultatet visar att alla de lärare som deltagit i undersökningen över lag anser att UDL är en fungerande väg till tillgänglig lärmiljö. Lärarna menar att ramverket i UDL uppmanar till engagemang, tydliga målbilder, strukturer, olika representationsformer och ett elevanpassat uttrycksätt och att detta gynnar elever med olika förutsättningar och bakgrund. Studien kan påvisa att lärarna upplever många förtjänster med modellen men också mer utmanande punkter som man behöver vara medveten om och arbeta kring. En av dessa utmanande punkter är formen för lästräning med elever i läs- och skrivsvårigheter.

  Studiens resultat analyseras och diskuteras med basen i ett relationellt perspektiv samt med utgångspunkt i tidigare forskning om inkluderande lärmiljöer och UDL.

 • Lindvall, Pernilla
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Extra anpassningar i förskolan: en studie om förskollärares uppfattning av innebörd och utförande2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien undersöker hur förskollärare uppfattar extra anpassningars innebörd och utförande i förskolan. Syftet är att undersöka i vilken mån, och på vilket sätt, extra anpassningar genomförs i förskolan samt hur arbetet sammankopplas med det vardagliga specialpedagogiska arbetet där. I studien betraktas extra anpassningar utifrån ett inkluderingsperspektiv och tanken om alla barns rätt till en likvärdig och tillgänglig förskola. Undersökningen söker svar på vilken betydelse extra anpassningar har för det särskilda stödets utformning samt om det påverkar verksamhetens kvalitet och likvärdighet. För att få en inblick i hur extra anpassningar uppfattas, har en kvalitativ metod använts i form av intervjuer. Urvalsgruppen består av verksamma förskollärare. Resultatet visar att förskollärarna anser att extra anpassningar har en betydande roll både för det vardagliga och för det specialpedagogiska arbetet i förskolan. Genom noggrann dokumentation och utvärdering av extra anpassningar blir förskollärarna mer medvetna om hur verksamheten kan förändras och anpassas utefter barnens behov. Det blir då lättare att sätta in tidiga åtgärder och underlätta när barn är i behov av särskilt stöd. I informanternas beskrivningar går att utläsa att innebörden av extra anpassningar i förskolan framför allt handlar om hur lokaler och metoder är utformade och hur förskollärarna organiserar sitt arbete. Studien visar att väl utformade extra anpassningar, med en tydlig grundstruktur, skapar större förutsättningar för förskollärarna att utföra ett bra arbete. Informanterna poängterar att relationsarbetet är extra viktigt. Det anses vara en förutsättning för att förskollärarna ska kunna förstå varje enskilt barns behov och hitta sätt att anpassa omgivningen för det på ett bra sätt. Informanterna anser att arbetslagets samarbetsförmåga och det kollektiva lärandet, i form av utbyte av erfarenheter, också har stor betydelse för hur väl verksamheten fungerar. Resultatet visar att inkluderingsperspektivet präglar förskollärarnas syn på extra anpassningar i den mening att extra anpassningar i förskolan till stor del utförs för att möjliggöra varje barns känsla av samhörighet och inkludering med gruppen.

 • Freij, Jacob
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Professionellt kapital och digital kompetens2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie är en del i utvärderingen av ett förbättringsarbete på en f-6 skola inom området digital kompetens. Den teoretiska bakgrunden till studien är teorin om professionellt kapital av Andy Hargreaves och Michael Fullan. Professionellt kapital utgörs av den gemensamma produkten av humankapital, socialt kapital och beslutskapital Hargreaves &Fullan (2012). Utifrån teorin ställdes hypotesen att lärarna skulle utveckla det professionella kapitalet i aspekten att utveckla elevers digitala kompetens om de deltog i förbättringsarbetet. Syftet var att undersöka hur lärarna uppfattar att det professionella kapitalet i aspekten elevers möjlighet att utveckla digital kompetens, utvecklats på skolan till följd av förbättringsarbetet. Studien är en kvalitativ deduktiv studie där semistrukturerade intervjuer använts för att undersöka åtta lärares uppfattningar. Resultatet visar på att de intervjuade lärarna upplever att de har utvecklats olika mycket och inom olika områden som utgör teorin om professionellt kapital och att studiens hypotes därmed inte kan bekräftas. Det svårt att säga om utvecklingen beror enbart på förbättringsarbetet eller om denna utveckling också har andra orsaker. Att organisera förbättringsarbete genom ett distribuerat ledarskap och avsätta tid och resurser på det sätt som gjorts får anses vara framgångsrikt. Framgångsrikt har också varit att lärarna genomfört detta tillsammans och att det innehållit praktiska elevnära moment.

 • Lantz Dreshaj, Ewa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Söderberg, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Flerspråkighet-möjligheter och hinder i förskolan: En intervjustudie i hur förskollärare förhåller sig till barns flerspråkighet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den globalisering som pågår idag leder bland annat till att allt fler språk blir vanligare i alla världens länder. I Sverige idag har ca 25 % av invånarna utländsk bakgrund och ses som flerspråkiga. Förskolan är en viktigt del i barns lärande. 2017 var 84% av alla landets barn mellan ett till fem år inskrivna i förskolan

  1. Syftet med föreliggande studie är att utforska förskollärares förhållningssätt till flerspråkighet i förskolan. Förhållningssätt kan påverka den lärmiljö förskolan erbjuder för flerspråkiga barn och förhållningssätt kan göra att flerspråkigheten ses som möjligheter eller hinder för språkutvecklingen.. Semistrukturerade kvalitativa gruppintervjuer har genomförts med åtta förskollärare på två förskolor i multietniska områden för att kunna besvara studiens frågeställningar. Informanternas beskrivningar av huruvida deras förhållningssätt till flerspråkighet ses som en tillgång eller hinder för språkutvecklingen sammanställdes utifrån premisserna i kvalitativ metod. Resultatet tolkades sedan utifrån de analytiska utgångspunkterna förskollärares förhållningssätt, möjligheter och hinder samt arbetssätt vilka främjar flerspråkighet. Resultatet i vår studie visar att det råder olika uppfattningar om vilka förhållningssätt till flerspråkighet förskolans utbildning ska bygga på. Den flerspråkiga normen ses som en möjlighet och tillgång och den enspråkiga normen ses som ett hinder bland de förskollärare vi intervjuat.

 • AL-AZZAWI, DUAA
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Barriers when Selecting a Contract Manufacturer in China: A Study of SMEs in the toy industry2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Production outsourcing to a manufacturer has become a very common thing for small and medium-sized enterprises (SMEs) as a manufacturing choice. Offshore manufacturers provide cheap and skillful labor which is what companies need to make a decent profit and make the products affordable to the end consumer. These manufacturers are called Contract Manufacturers (CM), which is what this thesis is about. However, searching and choosing the right manufacturer can be a challenging process, which can be followed by difficulties and obstacles. This paper explores the process of how these SMEs in the toy industry select and find their contract manufacturer, identify the type of barriers they encountered, the process to overcome and solve those difficulties, and what recommendations SMEs offer to prevent those obstacles for those who want to take the path of dealing with an offshore contract manufacturer. Moreover, personal interviews with SMEs in the toy industries were conducted to investigate the purpose of this thesis. These companies shared their experiences with dealing with contract manufacturers and offered valuable recommendations to overcome those troubles that arise during the selection process of a contract manufacturer. One of the major findings was the communication barrier, which arose when the companies had to outsource their production to manufacturers in China. However, some used a middleman to help with solving this issue and others had a representative that can speak the language.

 • Nordås, Ragnhild
  et al.
  Peace Research Institute Oslo (PRIO), Norway.
  Østby, Gudrun
  Peace Research Institute Oslo (PRIO), Norway.
  Amisi, Christine
  International Center for Advanced Research and Training (ICART), Democratic Republic of the Congo.
  Biaba, Rosalie
  International Center for Advanced Research and Training (ICART), Democratic Republic of the Congo.
  Quattrocchi, John
  International Center for Advanced Research and Training (ICART), Democratic Republic of the Congo.
  Alldén, Susanne
  International Center for Advanced Research and Training (ICART), Democratic Republic of the Congo.
  Cikara, Aline
  International Center for Advanced Research and Training (ICART), Democratic Republic of the Congo.
  Social Inclusion of Survivors of Sexual Violence: How Do Support Programs Work?2016Annet (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  New survey-based evidence indicates that Brief Points survivors of sexual violence in eastern DRC feel less included across various social settings compared to non-survivors. Support programs for survivors of sexual and gender-based violence (SGBV) are found to have a significant positive effect on perceived improvements in economic wellbeing. They also make women feel more socially included. However, the latter effect appears to be weaker for survivors than for non-survivors. Hence, increased focus and resources are needed to work actively with the local population in order to encourage social inclusion of SGBV survivors.

 • Nordås, Ragnhild
  et al.
  Peace Research Institute Oslo (PRIO), Norway.
  Østby, Gudrun
  Peace Research Institute Oslo (PRIO), Norway.
  Biaba, Rosalie
  International Center for Advanced Research and Training (ICART), Democratic Republic of the Congo.
  Amisi, Christine
  International Center for Advanced Research and Training (ICART), Democratic Republic of the Congo.
  Quattrochi, John
  International Center for Advanced Research and Training (ICART), Democratic Republic of the Congo.
  Alldén, Susanne
  International Center for Advanced Research and Training (ICART), Democratic Republic of the Congo.
  Namegabe, Esther
  International Center for Advanced Research and Training (ICART), Democratic Republic of the Congo.
  Cikara, Aline
  International Center for Advanced Research and Training (ICART), Democratic Republic of the Congo.
  From Pain to Empowerment?: Impact of an empowerment program for survivors of sexual violence in eastern Democratic Republic of the Congo (DRC) on attitudes towards female leadership2016Annet (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  City of Joy Brief Points is an intensive six-month support program for survivors of sexual violence in eastern Democratic Republic of the Congo (DRC) that aims to transform vulnerable women into community leaders. What transformations do we see in participants from the time of starting the program to the end of the program? Systematic survey results indicate that the women display significant changes in their attitudes and knowledge about women’s empowerment and leadership, indicating that the program has a strong immediate effect on changing the participants’ views on female leadership. However, further research is needed on the degree to which – and for whom – these positive changes endure after the women re-enter their home communities.

 • Quattrochi, John
  et al.
  Simmons University, USA;International Center for Advanced Research and Training (ICART), Democratic Republic of the Congo.
  Biaba, Rosalie
  International Center for Advanced Research and Training (ICART), Democratic Republic of the Congo.
  Nordås, Ragnhild
  Peace Research Institute Oslo (PRIO), Norway;University of Michigan, USA.
  Østby, Gudrun
  University of Michigan, USA.
  Alldén, Susanne
  International Center for Advanced Research and Training (ICART), Democratic Republic of the Congo.
  Cikara, Aline
  International Center for Advanced Research and Training (ICART), Democratic Republic of the Congo.
  Namegabe, Esther
  International Center for Advanced Research and Training (ICART), Democratic Republic of the Congo.
  Amisi, Christina
  International Center for Advanced Research and Training (ICART), Democratic Republic of the Congo.
  Effects of an empowerment program for survivors of sexual violence on attitudes and beliefs: evidence from the Democratic Republic of Congo2019Inngår i: International Journal for Equity in Health, E-ISSN 1475-9276, Vol. 18, nr 1, s. 1-14, artikkel-id 149Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Women’s empowerment may require women to change their beliefs and views about their rights and capabilities. Empowerment programs often target women who have survived sexual and gender-based violence (SGBV), with the justification that these women may develop disempowered beliefs as a coping mechanism, or face greater barriers to, or derive greater benefits from, the adoption of empowered beliefs and preferences. We investigated an intensive, six-month residential empowerment program (“City of Joy”) for SGBV survivors in eastern Democratic Republic of the Congo (DRC), where more than one in five women have experienced SGBV. Methods: We asked 175 participants about their beliefs and preferences pertaining to political, financial, and domestic empowerment. Interviews took place immediately before and after participation in the program, and we tested for differences in views of empowerment between entry and exit using paired t-tests and McNemar’s test. We also conducted 50 semi-structured interviews about empowerment with an additional 30 women who had completed the program up to 5 years earlier and then returned to their home community. Results: Prior to enrolling in the program, participants had fairly empowered views regarding politics, less empowered views regarding finances, and still less empowered views regarding the domestic sphere. After completing the program, participants had significantly more empowered views in all three domains, particularly regarding domestic violence, how families should treat men and women, and women’s economic rights. Participants in their home communities reported taking a more active role in community affairs and speaking out against the mistreatment of women. Conclusion: This study adds to the evidence that women’s empowerment programs can change participants’ beliefs and thus increase the confidence with which they participate in their communities and support one another.

 • Rastoder, Sabina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Berggren, Annelie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Elever med särskild begåvning i matematik: En didaktisk utmaning ur ett inkluderingsperspektiv2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här kvalitativa fallstudien belyser två fall av hur lärare, organisatoriskt och pedagogiskt, anpassar matematikundervisningen för elever med särskild begåvning i matematik där det ena fallet även belyser en dubbelriktad begåvningsproblematik. Syftet med studien är att synliggöra arbetssätt och arbetsmetoder som lärare använder för att inkludera dessa elever ur olika aspekter samt vilka framgångsfaktorer och utmaningar de kan identifiera i sin matematikundervisning. Resultatet visade att det finns flera olika organisatoriska och pedagogiska verktyg som kan användas för att göra de särskilt begåvade eleverna mer inkluderade i matematikundervisningen. Viktigt att poängtera är att man som lärare bör utgå från varje enskild elev för att hitta lämpliga arbetssätt och arbetsmetoder som gynnar elevens fortsatta utveckling. Samtidigt ställer komplexiteten i en sådan undervisning höga krav på lärarens förmåga att, utifrån de förutsättningar och resurser som oftast upplevs som otillräckliga, organisera och individualisera undervisningen på sådant sätt att de särskilt begåvade eleverna får en positiv utveckling utifrån deras unika förutsättningar och behov.

 • Staugaard, Michael
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Perspektiv på matematisk språkutveckling: En systematisk litteraturstudie gällande språkliga förutsättningar samt didaktiska aspekter för andraspråkselevers matematiska språkutveckling2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 60 poäng / 90 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den svenska skola är idag cirka 20 % andraspråkselever, det vill säga att de har ett annat modersmål än svenska. Då elevernas lärande är avhängigt av förmågan till interaktion med lärare samt klasskamrater, spelar den kommunikativa förmågan spelar en central roll i skolan samt ställer specifika krav på lärarens utformning av undervisningen. Detta är en angelägen aspekt även för matematikundervisningen, då läroplanen betonar att eleverna utveckla språkliga färdigheter så som kommunikativ-, resonemang- samt begreppslig förmåga. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv utgör detta tillika ett viktigt incitament då skolans kompensatoriska uppdrag medför utbildningen skall göras likvärdig för alla elever genom individuella behov beaktas i undervisningen. Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att skapa förståelse för på vilket sätt, samt med vilka utbildningsteoretiska perspektiv på lärande, som vetenskapliga studier belyser matematikundervisningen med fokus på språkutveckling för andraspråkselever. Studiens resultat är baserat på internationella artiklar samt avhandlingar. Resultaten visar på framgångsfaktorer för andraspråkselevers matematiska språkutveckling bygger på faktorer som tillgång studiehandledning på modersmål, anpassade kommunikativa strukturer i undervisningen samt adekvat stöd och förväntningar från både skolan samt omgivningen.

 • Arvidsson, Anette
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Lundberg, Pia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Är det rimligt?: SUM-elevers reflektion och resonemang om rimlighetsbedömning och lämplig lösningsstrategi2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Med den kvalitativa metoden design-research har vi i vår studie, likt en bro kombinerat teori och praktik genom att genomföra tre lektioner, i en cyklisk process med en årskurs 3. Vårt syfte var att skapa förståelse för hur en lektionssekvens kan främja SUM-elevers inlärning av rimlighetsbedömning samt lämpligt val av  subtraktionsstrategi, genom inkludering i den ordinarie undervisningen. Lektionssekvensen har bestått av utvalda matematiska centrala moment, vilka skapat design-principer som varit lektionernas utgångspunkt. Dessa principer har prövats, efter analys förändrats och anpassats under studien gång. Vårt resultat visar att begreppsförståelse måste läras in på en konkret nivå, där uppgifter är anpassade efter elevens verklighet i ett känt sammanhang. Korta och tydliga genomgångar, samt modellering hjälper till med begreppsutveckling av uppskattning och rimlighetsbedömning. Studiens slutsats är att SUM-elever utvecklas bäst genom reflektion och resonemang, i par, där kamraten har något högre kunskapsnivå. Reflektion och resonemang ger djupare kunskap och begrepp kan då förstås i ett sammanhang. Läraren har en viktig roll genom att vara SUM-elevers tankestöd samt ställa kontrollfrågor av typen; ”Är det rimligt?” för att uppmana elever att tänka efter om exempelvis strategin eller svaret kan vara möjligt. Representationsformen tallinje har vi sett som ett viktigt redskap för att SUM-elever ska synliggöra sambandet mellan talen som ska subtraheras på ett konkret sätt, för att se om talen är nära och då förstå att strategin ”räkna uppåt” är mest lämplig att använda. De steg som skiljer dessa tal blir då enklare att räkna och eleverna har förutsättning att göra en rimlighetsbedömning.

 • Biglari, Bahram
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Haidari, Nael
  Road to Sustainable Integration: Supported by Strategic Management Accounting and Control Process 2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose; this thesis is purposed to investigate Strategic Management Accounting and Control process in supporting Sustainable Integration between Strategic Supplier Relationship Management processes and Strategic Customer Relationship Management processes.

  Methodology; based on the purpose, the study has conducted a literature review of presenting theories to define Sustainable Integration, Strategic Management Accounting and Control process, Strategic Supplier Relationship Management process, and Strategic Customer Relationship Management process. Furthermore, the study defined how Sustainable Integration can be accomplished, which tools, techniques, and procedures are suited for supporting Sustainable Integration, and how controlling process supports the Sustainable phenomenon between business processes. The reasonable methods of conducting qualitative and exploratory studies have been employed to handle empirical gathering data by interviews with strategic business process managers in industrial Swedish Manufacturing cases. Then the data has been analyzed in a Within-case analysis and Cross-case synthesis following by interpretation and implications. Using the regressive method and advanced method, the study sent the manuscript to interviewees and went back from results to theory to add observed and found out knowledge to the theory.

  Findings; the study found out that Sustainable Integration is accomplished by supporting and controlling processes of harmonized and continuous flows of information, product, technology, and financial resources through strategic close inter-organizational relationship which are conducted by Strategic Management Accounting and Control process. Sustainable and competitive tools, techniques and procedures are employed to support the Sustainable Integration phenomenon between strategic sub-business processes in case of SSRM and SCRM processes. Various levels of Sustainable Integration regards the extent of harmonization and close long-term relationship are occurred based on openness, innovativeness, trust, commitment and transparency between industrial manufacturing Swedish companies. Developed and reconfigured Strategic Management Accounting and Control process supports Sustainable Integration by the aim of achieving Sustainable Competitive Advantages and Sustainable Sourcing.

 • Glaadh Zetterqvist, Cecilia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Kennemar, Ulrika
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Sårvårdsdokumentation inom primärvården: utifrån distriktssköterskans ansvar och kompetens2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:‌ Om dokumentationen av sår och sårvård sker på olika ställen i journalen kan detta påverka hur och vad patienten får för behandling. Patientsäkerheten riskeras och patienten riskerar bli felbehandlad vid bristfällig eller felaktig dokumentation. 

  Syfte:‌ Att belysa sårvårdsdokumentationens utförande i primärvården Region Kronoberg, utifrån distriktssköterskans ansvar och kompetens. 

  Metod:‌ ‌‌Studien‌ ‌är‌ ‌en‌ ‌kvalitativ‌ ‌intervjustudie‌ ‌med‌ ‌semistrukturerade‌ ‌intervjuer‌.‌ ‌‌Datainsamlingen ‌analyserades‌ utifrån‌ ‌en‌ deduktiv ‌innehållsanalys‌ enligt Elo & Kyngäs (2007). ‌En matris utformades efter de utvalda kategorierna från den teoretiska referensramen.  ‌ 

  Resultat:‌ ‌‌Analysen‌ ‌resulterade‌ ‌i‌ ‌tre‌ ‌stycken‌ ‌huvudkategorier‌ ‌utefter‌ ‌den‌ ‌valda‌ ‌teoretiska‌ ‌referensramen;‌ ‌‌Evidensbaserat‌ ‌förhållningssätt,‌ ‌Informatik‌ ‌‌och‌ ‌‌Förbättringskunskap‌ &‌ ‌Kvalitetsutveckling‌. Studien visar att det finns skillnader i hur sårvård dokumenteras i Region Kronoberg. Det som framkommer i resultatet är att de distriktssköterskor som inte arbetar med sårvårdsplanerna idag är intresserade av att börja med dem i framtiden med en förhoppning om att vissa delar i sårvårsplanen går att ändra. Det var också tydligt att de distriktssköterskor som dokumenterade i sjuksköterskemallen i löpande text upplevde att det inte fanns någon direkt struktur, utan det dokumenterades efter vad var och en tyckte var viktigt. 

  Slutsats:‌ ‌‌Den‌ ‌här‌ ‌studien‌ ‌bidrar‌ ‌med‌ ‌ökad‌ ‌kunskap‌ ‌kring‌ ‌distriktssköterskors‌ ‌erfarenhet‌ ‌av‌ ‌att‌ ‌dokumentera‌ ‌sårvård‌ ‌i‌ ‌primärvården.‌ ‌Alla‌ ‌var‌ ‌positiva‌ ‌till‌   ‌att‌ ‌arbeta‌ ‌enligt‌ ‌riktlinjer‌na ‌men ‌det‌ ‌behövdes‌ ‌förbättring‌ ‌av‌ ‌nuvarande‌ ‌sårvårdsplan‌ ‌för‌ ‌att‌ ‌det‌ ‌skulle‌ ‌kunna‌ ‌fungera‌ ‌som‌ ‌ett‌ ‌bra‌ ‌arbetsredskap.‌ ‌ ‌ 

 • Alriksson, Claes-Göran
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för biologi och miljö (BOM).
  Texturvariationer i skogsmark - effekter på tillväxt och gödslingsrespons?: Studie i ett försök med behovsanpassad gödsling i Ebbegärde2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En mängd olika ståndortsfaktorer påverkar trädens tillväxt. Några av dessa kan påverkas genom olika skogsskötselmetoder, t ex näringstillförsel. I ett flertal försök de senaste decennierna har skogsgödsling visat sig kunna öka tillväxten markant. Faktorer som inte är påverkbara, som t ex markens textur och markens jorddjup kan då bli begränsande för tillväxten eftersom en finkornig textur oftast är gynnsam ur tillväxtsynpunkt. Föreliggande undersökning syftar till att se om det finns en texturvariation inom en begränsad yta och dess effekter på tillväxten. Texturen undersöktes genom torrsiktning. Resultaten visar att det förelåg en stor variation av texturen på beståndsnivå och att det kan påverka tillväxten i kombination med andra begränsande faktorer såsom vattentillgång.

 • Disputas: 2019-12-12 09:15 Azur, Kalmar
  Sandholm, Kerstin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Development and evaluation of immunoassays for complement diagnostics2019Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Laboratory analyses of human body fluids play an important role in clinical diagnosis. This thesis comprises projects in which various immune assays have been developed and evaluated as complement diagnostics in both plasma and cerebrospinal fluid (CSF). Various methods have been used, such as ELISA, Western blot, flow cytometry, and xMAP technology.

  In paper 1, we monitored complement parameters in EDTA-plasma and CSF from patients with suspected neuroborreliosis (NB) by using in-house sandwich ELISAs.  We found significantly elevated levels of C1q, C4, C3, and C3a in CSF, but not in plasma, suggesting that complement plays a role in the intrathecal immune response in NB.

  Complement is a main player in early inflammation, and in paper 2, we investigated the role of complement activation in phagocytosis and the release of cytokines and chemokines in response to two clinical isolates: Borrelia afzelii K78 and Borrelia garinii LU59. Our results show that complement activation plays an important role in the initial process of phagocytosis, but not in the subsequent cytokine release that occurs in response to live Borrelia spirochetes. C1q, a valuable biomarker of disease activity in systemic lupus erythematosus (SLE), can be quantitated using a number of different immunochemical techniques.

  In paper 3, we developed and validated a magnetic bead-based immunoassay for quantifying C1q in EDTA-plasma and CSF. In contrast to soluble immunoprecipitation assays such as nephelometry and turbidimetry, this new assay was not hampered by the interaction between C1q and detecting antibodies. The novel assay was shown to give a clear correlation between nephritis and SLEDAI score in SLE.

  Warfarin is a commonly used but complicated treatment in patients with thrombosis. It reduces the function of vitamin K-dependent coagulation proteins, including protein S, which is a ligand for C4b-binding protein (C4BP). In paper 4, we demonstrated a decrease in various isoforms of C4BP that resulted in a strong complement activation in patients treated with warfarin, but not in patients treated with other anticoagulants.

  Taken together, the results from the papers included in this thesis stress the importance of validated assays with high sensitivity and specificity in enabling accurate diagnosis in patients with various inflammatory diseases.

 • Disputas: 2019-12-06 09:30 Fullriggaren (Ma135), Kalmar
  Fridolfsson, Emil
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för biologi och miljö (BOM).
  Thiamin (vitamin B1) in the aquatic food web2019Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Thiamin (vitamin B1) is required for several life-sustaining processes in most organisms and cells, e.g. in the conversion of food to energy. It also serves as an antioxidant and is important for proper nerve signaling. Thiamin is produced predominantly by bacteria and phytoplankton in the aquatic food web. Not all bacteria and phytoplankton, nor any organisms in higher trophic levels can produce thiamin; instead, they rely on a continuous external supply and uptake of this essential compound. Thiamin deficiencies occur episodically in a wide range of taxa, especially in higher trophic levels. In the Baltic Sea, thiamin deficiencies has been most pronounced in salmon (Salmo salar) and recently deficiencies are also reported for other fish species and birds.

  This thesis focuses on thiamin dynamics in lower trophic levels, covering primary producers as well as primary consumers, as this topic has not received much attention previously. Thiamin content of common phytoplankton and zooplankton species and the transfer between them was investigated in experiments and field studies. The relationship between thiamin deficiency and underlying environmental factors was also investigated using monitoring data.

  Thiamin content differed among phytoplankton classes, species and even strains. Filamentous Cyanophyceae had considerably higher thiamin content than other classes. However, thiamin transfer to copepods was lower, probably associated with difficulties ingesting the filaments. Moreover, thiamin content in seston varied seasonally, being highest during summer when both Prymnesiophyceae and filamentous Cyanophyceae were more abundant. Thiamin content in the two size fractions correlated strongly and was always higher in the smaller size fraction, illustrating the importance of picoplankton and bacteria in the food web. Also, seston thiamin content was higher in the Baltic Proper than in the Skagerrak. Copepods differed in thiamin content among genera, as well as between locations. Acartia sp. had the highest thiamin content and copepods from the Skagerrak had higher levels than congeners from the Baltic Sea. Thiamin deficiency syndromes in salmon was associated with changes in all trophic levels, as well as changes in several abiotic variables.

  In all, this thesis provides new insights on thiamin content and seasonal dynamics in various phytoplankton and zooplankton species, the transfer of this vitamin between trophic levels as well as the overall importance of thiamin in the aquatic food web.

 • Bengtsson, Irene
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Lindqvist, Caroline
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Inkluderande lärmiljö för elever i matematiksvårigheter: En intervjustudie av matematiklärares resonemang och uttryck2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur matematiklärare på lågstadiet resonerar kring och ger uttryck för inkluderande lärmiljö för elever i matematiksvårigheter. Fokus i studien ligger på att undersöka hur lärare resonerar kring matematiksvårigheter, vad inkluderande lärmiljö innebär för matematikläraren samt hur matematikläraren skapar inkluderande lärmiljöer.

   

  Relationellt perspektiv och individperspektiv används som teoretisk analysram. Relationellt perspektiv innebär att svårigheten uppstår i mötet mellan elev och omgivning. Det innebär att arbetet blir att anpassa omgivningen för att förbättra elevens förutsättningar. Ett relationellt perspektiv innebär vidare att lösningarna är långsiktiga. Eleven beskrivs vara i en svårighet. Ett individperspektiv utgår från att eleven är bärare av en svårighet på grund av exempelvis en diagnos eller svåra hemförhållanden. Arbetet här innebär att påverka elevens situation genom till exempel medicinering eller särskild undervisningsgrupp. Lösningarna i detta perspektiv tar inte hänsyn till lärmiljön. Eleven beskrivs vara med en svårighet. I studien används dessa perspektiv för att tolka det lärarna uttrycker för att se om deras resonemang kan upplevas vara relationella eller ha ett individperspektiv.

   

  Studien har en kvalitativ ansats. Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer med matematiklärare på lågstadiet. Intervjutypen som användes var den semistrukturerade. Utifrån denna typ skapades en intervjuguide där frågor grupperades efter studiens frågeställningar. Intervjuerna föregicks av ett missivbrev som lämnades ut till rektorer vid fyra skolor. I dessa missivbrev framkom det hur studien har tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna. 

   

  Studiens resultat visar att lärare kan uppfattas vara kategoriska i sina åtgärder. Lärarna kan uppfattas relationella i hur de uttrycker sig kring inkluderande lärmiljö. Lärarna tycks ha en vilja att vara relationella men att det inte alltid syns i deras utförande. Resultatet visar vidare att lärare har svårt att veta vad matematiksvårigheter är eller hur det identifieras. Däremot har de hade generellt god kunskap om lärmiljöer. Den gemensamma definitionen på inkluderande lärmiljö var för lärare att alla elever ska kunna delta. När lärare resonerar kring arbetet för att alla elever ska kunna delta skiljer sig svaren åt. I resultatet presenteras att lärare kan behöva fortbildning i metoder för att arbeta inkluderande och hur de kan reflektera över sin undervisning. Gemensamt för samtliga lärare visade sig vara att de reflekterade över den pedagogiska lärmiljön medan den sociala och den pedagogiska lärmiljön inte nämndes i lika stor utsträckning. Detta kan för speciallärare och specialpedagoger tyda på ett viktigt arbetsområde att arbeta med på skolor, att stötta lärare i att se till hela lärmiljön för att arbeta främjande och förebyggande kring matematiksvårigheter. 

 • Palmgren, Ellinor
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Magnusson, Christina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Matematikångest - Utifrån livsberättelser: Math anxiety based on lifestories2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien utgår från livsberättelser baserad på såväl narrativ teori som metod där fyra vuxna personer som säger sig ha upplevt matematikångest har blivit intervjuade. Syftet med studien är att identifiera specifika episoder i matematiksammanhang som kan kopplas till matematikångest men även känslor som är knutna till dessa episoder samt om det förekommer likheter mellan de olika intervjupersonernas upplevelser. Resultatet visar att det finns en rad gemensamma drag i livsberättelserna som till exempel liknande känslor men även situationer. Möjliga orsaker som beskrivs i litteraturbakgrunden återfinns även i intervjupersonernas livsberättelser. Det som främst framkommit är att läraren och arbetssättet har en betydande roll för hur eleven påverkas av matematiken i skolan men även hur detta har påverkat framtida livsval. Livsberättelser är en intressant metod eftersom man i rollen som intervjuare kommer intervjupersonen nära och berättelsen upplevs därmed som genuin och ärlig. Utifrån analysen av resultatet är det viktigt att läraren är medveten om att dennes arbetssätt och bemötande kan påverka elevens upplevelse av matematik såväl negativt som positivt. Blir upplevelsen för negativ kan den i värsta fall leda till att eleven utvecklar matematikångest.

 • Björkendal, Nicklas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM).
  Using Machine Learning to Categorize Documents in a Construction Project2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Automation of document handling in the construction industries could save large amounts of time, effort and money and classifying a document is an important step in that automation. In the field of machine learning, lots of research have been done on perfecting the algorithms and techniques, but there are many areas where those techniques could be used that has not yet been studied. In this study I looked at how effectively the machine learning algorithm multinomial Naïve-Bayes would be able to classify 1427 documents split up into 19 different categories from a construction project. The experiment achieved an accuracy of 92.7% and the paper discusses some of the ways that accuracy can be improved. However, data extraction proved to be a bottleneck and only 66% of the original documents could be used for testing the classifier.

 • Karlsson, Cecilia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Strandberg, Åsa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Att möta familjer med prematurfödda barn i barnhälsovården: en kvalitativ studie av barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Barnhälsovårdens uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med alla barn och deras familjer. Att bli förälder till ett prematurfött barn har i studier visat sig ha långtgående effekter på familjen. Krisreaktioner som stress, ångest och oro är vanliga hos föräldrarna. I takt med att fler barn som föds för tidigt överlever, förändras kraven på barnhälsovårdssjuksköterskorna och familjernas behov av insatser från barnhälsovården.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter av att möta familjer med prematurfödda barn inom barnhälsovården.

  Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer med åtta barnhälsovårdssjuksköterskor. Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Resultatet visar att barnhälsovårdssjuksköterskorna värdesätter tidigare yrkeserfarenhet och kunnighet i mötet med familjerna. Oavsett erfarenhet, var de i behov av och värdesatte kontinuerlig fortbildning. Möten med familjer i kris gjorde barnhälsovårdssjuksköterskorna osäkra eftersom de saknade formell utbildning kring sådana samtal. Barnhälsovårdssjuksköterskorna arbetar familjefokuserat och anpassar barnhälsovårdens program efter barnets och familjens behov. Utgångspunkten var barnets hälsa snarare än dess prematuritet. Barnhälsovårdssjuksköterskorna framhöll att tidig kontakt med familjen stärkte den kommande relationen. 

  Slutsats: Barnhälsovårdssjuksköterskorna är i behov av kontinuerlig fortbildning samt utbildning i hur man möter en familj i kris. Genom att arbeta familjefokuserat, stöttar de familjerna till en fungerande vardag och att se det friska hos barnet. Tidig kontakt med familjen främjar relationen mellan dem och barnhälsovårdssjuksköterskorna. Få studier är gjorda där barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter beskrivs, vilket motiverar nyttan med studien. 

 • Nilsson, John
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Berg, Daniel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Sjöfartshögskolan (SJÖ).
  Nya krav på livbåtskrokar: En studie om hur MSC.320(89) har påverkat säkerheten vid hantering av livbåtar2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sedan implementeringen av on-load release funktionen på samtliga livbåtskrokar har det skett många olyckor som följd av introduktionen med detta system. Detta problem diskuterades under Internationella Maritima Organisationens Maritime Safety Committee, 89:e sammanträde 2011. Under detta sammanträde utvecklades ändringar och tillägg till koden för International Life-Saving Appliances med syfte att bemöta detta problem. Fokus för denna studien är resolution MSC.320(89) vilket formulerades under det sistnämnda mötet. Resolutionen lade fram nya krav rörande on-load release livbåtskrokar. Syftet med denna studie är att förstå hur MSC.320(89) har påverkat säkerheten vid hantering av livbåtar. Studien har utförts genom en kvalitativ litteraturstudie med komplementerande intervju. Genom att jämföra orsakande faktorer vid livbåtsolyckor med det nya kraven så har man kunnat spekulera fram positiva effekter gällande säkerheten. Implementeringsprocessen består av godkännande för utformning och funktion, rigorösa tester iland, samt granskningskrav för samtliga ombordvarande system. Minskning i antalet rapporter om olyckor vilket sker till följd av on-load release krokar efter implementeringsprocessen av MSC.320(89) tyder på att det sker ett färre antal olyckor relaterade till on-load release system. Denna minskning kan möjligtvis påverkas av implementeringen med fallprevention devices vilket kan ha som effekt att maskera svikt av on-load release system. Det övergripande resultatet från studien tyder på att MSC.320(89) har haft en positiv inverkan vad gäller säkerheten vid hantering av livbåtar.

 • Gränsmark, Ylva
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Foleby, Agnetha
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Hälsosamma kostvanor vid depression: Distriktssköterskors och sjuksköterskors erfarenheter av att stödja och motivera patienten - en kvalitativ studie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Depression is a common disease worldwide and the most common cause of mental illness. Studies have shown an association between unhealthy diets and depression. The purpose of the study was to explore district nurses and nurses' experience of supporting patients and motivating those with depression to healthy dietary habits in primary care. In order to answer the purpose of the study, an interview study was conducted in which the data material was analyzed using qualitative content analysis with inductive approach. Eleven district nurses and nurses working at a lifestyle clinic were recruited from ten health centres in the South of Sweden. In the study's results, three categories emerged; The Individual Meeting with the Patient, Motivational Tools and Obstacles. The individual meeting was about putting the patient first, confirming and establishing a good relationship and entrusting safekeeping. Motivational tools were about the nurses' description of the use of various tools such as motivational conversations, diet diaries, knowledge etc. to support and motivate patients to change their dietary habits. The nurses experienced that patients with depression had difficulties with motivation and that some did not have the power to change. The nurses could be in need of collaboration with other professionals and colleagues to get support and advice in their caring conversation with the patient. In order to improve the quality of care for the patient with depression, it may be important for further research in this area from both a patient and nurse perspective at lifestyle clinics in primary care.

 • Adam, David
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Högstadiets fysiklektioner och ”en dator per elev”: Vilken potential ser lärare och hur upplever de den?2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Svenska grundskolan närmar sig en tid när alla elever har egna datorer. Vissa lärare har arbetat med detta i många år och andra bara några. Frågan som undersöks i denna uppsats är vilken potential fysiklärare ser i denna utveckling och hur de upplever potentialen. Sju naturvetenskapslärare från Sydsverige intervjuades på ett semistrukturerat sätt och data analyserades med en fenomenografisk ansats. Resultatet visar att den potential som lärare beskriver kan kategoriseras som skapande, innehåll och interaktion men att det finns störningar som påverkar alla kategorier. Analys av hur lärare upplever potentialen belyses med följande kategorier; noggrannhet, effektivitet, flexibilitet och illustrativ. Uppsatsen försöker att undersöka både de negativa och positiva aspekterna inom dessa kategorier. Vidare forskning som undersöker hur elever upplever dessa kategorier av potential skulle kunna bidra till en bättre helhetsbild.

 • Tham, Mathilda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för design (DE).
  Ståhl, ÅsaLinnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för design (DE).Hyltén-Cavallius, SaraLinnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för design (DE).
  Oikology - Home Ecologics: a book about building and home making for permaculture and for making our home together on Earth2019Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  How can we, together, make our home on Earth in a time of mass extinction, climate change and social segregation? In this book two interplaying housing crises converge. The first concerns affordable and suitable housing for groups unprioritised by the housing market: older persons, students and migrants. The second concerns our home on Earth: science gives us but a decade to avert catastrophic climate change. This book aims at both reporting on research in the project BOOST metadesign and providing hands-on advice akin to that offered in home economics classes. The book starts performing Oikology – Home ecologics, a field of knowledge and practice in times of complexity, messiness and never finished labour of making homes together within Earth’s limits. The exploration of housing development for older persons, students and migrants in a context of sustainability has been carried out during 2016–19 through processes of co-creation in urban and rural parts of Småland, southern Sweden. Metadesign has opened up for a holistic and systemic take on home making that integrates different dimensions of sustainability and moves from the small and local to the all-encompassing. This book is for people who make homes in their personal or professional lives. It imagines an overarching paradigm of home making which starts from relationships. This is exemplified through speculative scenarios, a set of cruxes to be bounced into the planning process, methods for transdisciplinary co-creation and 29 recipes for home making.

 • Jasarevic, Adisa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärer vid mötet med patienter i hemsjukvården2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige har antalet invånare med utländsk bakgrund ökat de senaste åren vilket medför att hälso- och sjukvården vårdar allt fler patienter som inte kan det svenska språket. Informationsutbytet mellan patienten och sjuksköterskan är en viktig del av vårdandet. Arbetet inom hemsjukvården kan vara utmanande då allt fler patienter vårdas hemma, och sjuksköterskor ska kunna leva upp till de krav som ställs på att ge alla patienter god vård på lika villkor. Språkliga hinder kan vara en utmaning för sjuksköterskor i mötet med patienter. När kommunikationen inte fungerar på grund av språkbarriärer riskerar patientens vård att drabbas negativt.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärer vid mötet med patienter i hemsjukvården.

  Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ induktiv ansats med åtta semistrukturerade intervjuer. Tre distriktssköterskor, en specialistsjuksköterska inom vård av äldre samt fyra sjuksköterskor deltog. Datainsamlingen analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier och tio underkategorier. Sjuksköterskorna använde sig ofta av olika strategier för kommunikation, genom kroppsspråket samt anhöriga och vårdpersonal som tolkar. Vidare upplevde sjuksköterskorna utmaningar i vårdarbetet vid språkbarriärer, där mer tid avsattes för patienterna. Även förutsättningar för god vårdrelation samt bedömning försvårades vid språkbarriärer. Sjuksköterskorna upplevde även skillnader i vårdmötet när ett gemensamt språk saknas, där kunskapen om olika kulturer upplevdes bristande. Språkbarriärer påverkade även sjuksköterskornas arbetsbelastning samt patienters förväntningar på hemsjukvården.

  Slutsats: Det krävs en fungerade kommunikation för att skapa en god vårdrelation. Att använda auktoriserad tolk är inte alltid optimalt inom hemsjukvårdens verksamhet då det krävs mer planering. Ofta tolkar anhöriga och kollegor istället. Det upplevdes ta mer tid att vårda patienter som inte talar svenska, önskemål fanns om att verksamheten anställer fler sjuksköterskor. Bristande kunskap om olika kulturer upplevdes, mer utbildning inom kulturella skillnader var önskvärt för att vårdrelationen med patienten kan förbättras. Förväntningarna på hemsjukvården upplevs höga från patienter som inte talar svenska, genom lättillgänglig skriftlig information på olika språk om hemsjukvårdens verksamhet kan rätt information nås ut till patienterna.

 • Lindström, Susanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Liljeqvist, Malin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Tillgängliga lärmiljöer och tydliggörande pedagogik för ökad inkludering och delaktighet: - ur ett pedagog- och elevperspektiv2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger och elever i grundskolan upplever specialpedagogiskt stöd och stimulans, genom användandet av specialpedagogiskt material och gemensamma stödstrukturer, kan bidra till delaktighet, tillgängliga lärmiljöer och därmed inkludering. Vilka möjligheter och vinster liksom hinder och svårigheter upplevs? Semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes med pedagoger och elever, vilka deltagit i ett skolutvecklingsarbete, samt en kompletterande enkät till pedagoger. Respondenternas svar sammanställdes utifrån riktlinjer i kvalitativ metod och resultatet analyserades utifrån de teoretiska utgångspunkterna inkludering, samhälls-och strukturperspektiv och relationellt perspektiv.

  Respondenternas beskrivningar visar att specialpedagogiskt material (Stöd- och strukturlådor, SoS-lådor med taktilt och visuellt material) och tydliggörande pedagogik i form av gemensamma stödstrukturer (färgkoder och strukturer över vecka, dag och lektion) bidrar till en gemensamhetsorienterad inkludering. Genom att öka elevers delaktighet och göra lärmiljön mer tillgänglig, proaktivt likt UDL (Universal Design för Lärande), gynnas alla elever, i synnerhet de med NPF-problematik. Hinder som nämns är svårigheten att få samtliga pedagoger att anamma arbetssättet, liksom att pedagogerna initialt upplever det tidskrävande. Vinsterna beskrivs överväga och både pedagoger och elever är eniga om att de nu inte skulle vilja vara utan materialet och strukturerna.

 • Erlandsson, Maja
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Gustafsson, Christina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Det ambivalenta uppdraget: Förskollärares och specialpedagogers syn på roller och uppdrag gällande dokumentation och bedömningspraktik2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka förskollärares och specialpedagogers roller och uppdrag gällande förskolans bedömningspraktik och dokumentation samt vilka konsekvenser de olika yrkesrollernas uppfattning och agerande får för barn i behov av särskilt stöd. Mot bakgrund av ett antal indikatorer som pekar på ett ökat bedömningsfokus i allt lägre åldrar undersöks vilka eventuella skillnader i synen på observation, dokumentation och bedömning som framkommer beroende på profession. En kvalitativ ansats genom semistrukturerade intervjuer genomförs med sju specialpedagoger och sju förskollärare och den ontologiska ståndpunkten utgörs av socialkonstruktionism. Diskursanalys används som metod och utifrån resultatet framträder tre diskurser; ”bedömning och motstånd”, ”individ och dokumentations-osäkerhet” samt ”diskurs och professionalisering”. En slutsats när det kommer till dokumentation är att förskollärarnas undvikande av att dokumentera barn på individnivå riskerar osynliggöra de behov varje enskilt barn har då det enbart blir gruppens utveckling och lärande som speglas. En följd av bedömningsmotståndet är att begreppet riskerar bli så pass värdeladdat att det avstås att ens talas om i förskolan. Vilka konsekvenser får det för barn och elever i behov av särskilt stöd och rätten till en likvärdig utbildning?

 • Gunnarsson, Mattias
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för statsvetenskap (ST).
  Mobilisera, passivisera eller vinna: har skandinaviska partiers tävlan om röster förändrats?2019Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna licentiatuppsats lägger grunden för att undersöka om skandinaviska partiers tävlan om röster har förändrats så som den uttrycks i partiernas valmanifest. Därigenom testas dels om det finns en förändrad partitävlan i Skandinavien, dels om en eventuell förändring i partitävlan drivs av en existerande tävlansstruktur ärvd från 1970-talet, om partiernas tävlan om röster helt eller delvis försvunnit eller om partiernas tävlan snarast handlar om konkurrens om väljarnas röster

  Inom partiforskningen har den så kallade kartellpartitesen haft ett mycket stort genomslag. I korthet innebär denna att partier snarast försöker passivisera väljare genom att inte erbjuda alternativ vare sig i policy eller ideologi till skillnad från tidigare då partier i första hand försökt mobilisera sina kärnväljare och erbjudit tydliga skillnader i såväl policy som ideologi. Mot dessa två beskrivningar kan även ställas en tredje baserad på ett antagande om skärpt partikonkurrens där det gäller att vinna alltmer rörliga väljare. För att testa dessa tre hypoteser studeras valmanifest från 1970 till 2010 från agrara, konservativa och socialdemokratiska partier i Danmark, Norge och Sverige.

  Resultatet visar snarast på stark konkurrens inom samtliga partisystem oavsett vilken partifamilj som studeras. Valmanifesten blir tydligare och tendera att mer och mer betona policytävlan, men det finns även en konstant närvaro av värderingar i valmanifesten. Detta talar framförallt mot att tävlans bortdöende, men för att slutgiltigt utvärdera resultaten krävs närmare studier av vilka policys och vilka värderingar som presenteras och om dessa förskjuts eller förändras över tid.

 • La Torre Perregrini, Esperanza Luján
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  Muerte súbita,  el poder de narrar obras pictóricas2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The novel Sudden death /Muerte súbita written by Álvaro Enrigue is analysed in this study, using the theoretical contributions of Werner Wolf and Irina Rajewsky, the typology of intermediality, and the model of modalities and modes of media elaborated by Lars Elleström.   

       The aim of this study lies, first on the blending of different media within the novel, the question of pictorial narrative, and argues that images narratives can generate the diegesis in Álvaro Enrigue's book. Second, to analyze how the mentioned intermedial relations to the paintings can create a meaning in the novel.   

     The novel by Enrigue relates some paintings of the Italian painter Caravaggio such as The calling of St. Matthew, Marta and Magdalena, Judith beheading Holofernes and Basket of fruits that have become important in creating the understandings the History of Mexico and the History of Spain. This intermedial study of the work of Enrigue "Sudden death" has shown that words have the power to represent images as well as give us the possibility of expanding the visuality of the media that are present in a literary text.

 • Randák, Richard
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM).
  N-Grams as a Measure of Naturalness and Complexity2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  We live in a time where software is used everywhere. It is used even for creating other software by helping developers with writing or generating new code. To do this properly, metrics to measure software quality are being used to evaluate the final code. However, they are sometimes too costly to compute, or simply don't have the expected effect. Therefore, new and better ways of software evaluation are needed. In this research, we are investigating the usage of the statistical approaches used commonly in the natural language processing (NLP) area. In order to introduce and evaluate new metrics, a Java N-gram language model is created from a large Java language code corpus. Naturalness, a method-level metric, is introduced and calculated for chosen projects. The correlation with well-known software complexity metrics are calculated and discussed. The results, however, show that the metric, in the form that we have defined it, is not suitable for software complexity evaluation since it is highly correlated with a well-known metric (token count), which is much easier to compute. Different definition of the metric is suggested, which could be a target of future study and research.

 • Josipovic, Josip
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  Säkerhetsställa kunskapsöverföring efter avslutat projekt: En studie av hur projektledare kan arbeta för att förbättra kunskapsöverföring i projektform2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Organisationer strävar efter att ha konkurrensfördelar på sina respektive marknader. Kunskapshantering är ett sätt att skapa dessa fördelar. När arbete sker i projektform skapas en tillfällig organisation för att skapa ett resultat, projektledaren har nyckelrollen i denna tillfälliga organisation. Det är denna individ som ska styra, leda och förvalta projektet på rätt väg. Kunskapsöverföring under projekt görs både formellt och informellt, men det styrande dokumentet, den så kallade slutrapporten är mer anpassad för organisationen som strävar efter att se ett effektiv och bra resultat. Kunskapshantering sker i mån av tid, detta kan utvecklas genom klara direktiv och tydliga ramar för kunskapsöverföring i projekt. Studiens resultat återspeglar att projektledarna uppfattar att organisationerna fokuserar mer på resultatet än kunskapsskapandet. De anser att det finns en tidsbrist för att kunna genomföra kunskapsöverförande på bästa möjliga sätt, nya projekt blir tilldelade och kunskaper riskerar att glömmas bort i dokument som sällan används. Undersökningen har tittat på hur projektledare arbetar med kunskapsöverföring, vilka förutsättningar som måste ges projektledarna samt hur detta kan förbättras. Därav har två dokument skapats för att förbättra arbetet kring kunskapsöverföring vid avslutade projekt. Detta genererar ett tydligt sätt för projektledare att arbeta på när det gäller kunskapsöverföring och minimerar risken att det blir ett dokument som alla andra, och kunskapen kan tas tillvara på av andra.

 • Håkansson, Anton
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Gustafsson, Gabriella
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Utmaningar i arbetet med brukares sexualitet: En kvalitativ studie om personalens handlingsutrymme i etiska och komplexa situationer kring brukares sexualitet på särskilt boende2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate how staff in their role at special accommodations for people with disabilities are experiencing and handling situations regarding the sexuality of clients with disabilities, to understand how staff uses their discretion in situations regarding client’s sexuality and understand how staff reason and act based on deontological ethics and consequence ethics. Group interviews were conducted with staff at special accommodations for people with disabilities, using a hermeneutic research approach to understand the staff’s narrative. We analysed the empirical material with the concepts and theories such as discretion, a relational perspective on discretion and the two ethical theories mentioned above this were analysed using qualitative content analysis. Our main findings were that staff use discretion in different ways depending on how they reason ethically in situations regarding the client’s sexuality within the limitations of their discretion. We found that staff does not work with client’s sexuality continuously but that they act when a situation arises. We also found that staff took the responsibility to help and guide as well as correct client’s questions of sexuality and sexual behaviours mostly out of the feeling of deontological ethics due to toughs of bad consequences for the clients or the surrounding community. Staff needs more knowledge and education about the sexuality of clients with disabilities; how they should balance their many responsibilities and their personal values which without support could lead to inner conflicts and feelings of being insufficient. We found that education and information about the client's sexual needs and staff’s working conditions are needed for better understanding and development of the discussion regarding the client's sexuality. We also found that education for staff about how sexuality is being expressed by people with mental disabilities could be valuable for continued social work.

 • Österlund, Erik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM).
  Going beyond on-the fly-garbage collection and improving self-adaptation with enhanced interfaces2019Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
 • Månsson, Lizette
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Sundström, Marina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Skrivutveckling i specialpedagogisk verksamhet: Hur pedagoger arbetar och stöttar elever i sin skrivutveckling2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger arbetar med skrivutveckling i specialpedagogisk verksamhet. Det gjordes nio observationer av lektioner med skriftspråksaktiviter i de båda verksamheterna, informella samtal i anslutning till observationerna, fyra intervjuer av pedagoger från respektive verksamhet samt elva intervjuer av elever i olika årskurser från respektive verksamhet. Studien följer således kvalitativa metoder, då resultatet utgår från de observationer och intervjuer som har gjorts. Resultatet har sedan analyserats utifrån Vygotskijs sociokulturella perspektiv samt scaffolding. Resultatet visade att de använde sig av stöttning, att de utgick från varje individs behov och förutsättningar genom att interagera och använda stödstrukturer samt till viss del använda sig av olika överlappande metoder vid tillämpandet av sin skrivundervisning. Pedagogerna var olika medvetna om vilka metoder de använde och de hade olika lång erfarenhet av arbete med elever i läs- och skrivsvårigheter, vilket påverkade den repertoar av metoder de använde sig av. Vid samtliga observationer och pedagogintervjuer framkom således att de använde sig av interaktionen och språket parallellt med stöttning och guidning utifrån elevernas individuella förutsättningar som en del av lärandet för att nå utveckling i skrivandet.  

 • Lewin, Carolina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Frank, Åsalie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Specialpedagogiskt stöd i relationsskapandet mellan lärare och elev2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att, utifrån lärares och specialpedagogers uppfattningar, undersöka om och i så fall hur specialpedagoger kan stötta lärare i deras relationer till eleverna. I bakgrund och tidigare forskning lyfter vi relevant forskning, litteratur, skollag, läroplan och specialpedagogprogrammets examensförordning. De är kopplade till vikten av relationen mellan lärare och elev i skolan, samt specialpedagogens roll. I studien har enskilda intervjuer använts som datainsamlingsmetod och har genomförts med lärare och specialpedagoger. Det empiriska materialet har transkriberats och resultatet kategoriserats. Därefter bearbetades datan genom analys för att senare diskuteras och utifrån det drogs slutsatser. Analysen har utförts ur ett specialpedagogiskt perspektiv med ett särskilt fokus på relationellt och kategoriskt förhållningssätt. Studien har tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna. Informanterna har fått förhandsinformation där syftet för studien framgår. Där framgår även att deltagandet är frivilligt, att alla uppgifter de ger kommer att avidentifieras och att all data endast används i forskningssyfte. Resultatet visar att både lärare och specialpedagoger uppfattar relationen mellan lärare och elev som central för att eleven ska lyckas i skolan. Det visar även på att lärare söker kunskap, genom handledning av specialpedagogen, om hur de ska hantera problematiska relationer till elever. Specialpedagoger upplever att de kan göra mer men har för lite tid till handledning. Vidare visar resultatet på att lärare och specialpedagoger har problematiska uppfattningar om respektive yrkesgrupp. Vår slutsats är att relationen mellan lärare och specialpedagog är viktig och något som behöver arbetas på för att de tillsammans ska kunna utveckla arbetet med lärarens relation till eleverna.

 • Svensson, Jessica
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Grengby, Sandra
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Betyg i grundsärskolan: normalisering eller stigmatisering?2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien utreder syftet med betyg i grundsärskolan, samt huruvida betygsättningen i sig eventuellt leder till ökad stigmatisering för elever i grundsärskolan. Bakgrunden beskriver bland annat grundsärskolan som skolform samt syftet med betyg. Därefter följer teoridelen som tar avstamp i Goffmans teorier om stigmatisering. Studien är en systematisk litteraturstudie om betyg i grundsärskolan, utifrån syftet med betygssättning i grundskolan. Vidare visar studien att de tre främsta syftena med betyg i grundskolan inte är applicerbara i grundsärskolan och därmed saknas ett tydligt syfte med betyg i grundsärskolan. Betygens ogiltighet och brist på syfte leder till att grundsärskolan framstår som en imitation av grundskolan snarare än en egen skolform. Därmed ökar stigmatiseringen genom att elevernas avvikelser blir tydligare och eleverna framstår som onormala. Efter resultatet följer en diskussion som bland annat belyser hur betyg kategoriserar elever och påverkar deras framtidsmöjligheter. Diskussionen tar också upp hur skolan ökar elevers stigmatisering genom bemötande och hur stigmatiseringen ökar genom kategorisering och betygsättning. Studien avslutas med specialpedagogiska implikationer som till exempel lärarnas etiska och specialpedagogiska dilemman vad gäller att sätta betyg som saknar giltighet. Den delen av lärarnas uppdrag gör att även lärarna tvingas bidra till en dubbel stigmatisering av grundsärskoleeleverna.

 • Paulsen, Sofi
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Tengblad, Jennie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Hur speciallärare och specialpedagoger arbetar med och följer upp screening och kartläggning av elevers läsförmåga2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Utbildning i dag ställer höga krav på läsförmågan. Skolans uppdrag är att säkerhetsställa att eleverna lär sig att läsa. Ett sätt att följa elevers läsförmåga är att använda sig av screeningtest och kartläggningsmaterial i kombination med att följa upp och arbeta med resultaten. Tidig identifiering är av största vikt så att skolan sätter in rätt resurser i tid. Speciallärare och specialpedagoger spelar en stor roll i detta arbete. 

  Syftet med vår undersökning är att se vilka screening- och kartläggningsmaterial i läsning som används i svensk grundskola samt att se hur resultaten från dessa följs upp. Frågeställningarna som vi söker svar på är: Vilka screeningtest och kartläggningsmaterial inom läsning används i Sveriges grundskolor? Hur följer skolan upp resultaten? samt Hur vill speciallärare och specialpedagoger arbeta med kartläggning och uppföljning?

  En enkätundersökning  skickades ut till alla Sveriges grundskolor, specifikt riktade till speciallärare och specialpedagoger. Resultatet, utifrån respondenternas svar, visar vilka screeningtest som används ute på skolorna, hur resultaten följs upp samt hur speciallärare och specialpedagoger önskar följa upp resultaten.

 • Peterssson, Annie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Hagblom, Sophia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Hedvall, Kerstin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Rektorers uppfattning gällande tillgänglig lärmiljö2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här studien undersöks några rektorers uppfattning gällande tillgänglig lärmiljö utifrån Specialpedagogiska skolmyndighetens tillgänglighetsmodell (2018) vilken innefattar pedagogisk-, fysisk- och social miljö.   Vidare undersöks hur rektorer uppfattar arbetet med tillgänglig lärmiljö och hur det organiseras samt säkerställs på den skola hen är ansvarig för. Den här studien visar att rektorers uppfattning kring begreppet tillgänglig lärmiljö varierar, så även arbetet med uppföljning och säkerställande. Några av de uppfattningar som framkom var att samverkan mellan olika professioner ses som en del i det främjandet arbetet där specialpedagogen har en viktig roll i arbetet med att utforma, samt skapa förståelse av vad begreppet tillgänglig lärmiljö innebär och leder till. I den här studien har en kvalitativ metod använts, där resultatet presenteras i form av en tematisk innehållsanalys. I studiens resultat framkommer en osäkerhet kring begreppet tillgänglig lärmiljö vilket påverkar både organisation och säkerställande olika utifrån rådande skolkontext. Rektorerna framhåller pedagogernas roll i frågan kring tillgänglig lärmiljö och ett delegerat ansvar till pedagogerna ute på golvet. I den här studien framkommer även att tillgänglig lärmiljö påverkas av många olika faktorer, som till exempel ekonomi, politisk styrning och samhällspåverkan. Trots det anser samtliga rektorer sig ha stort inflytande gällande utformandet av tillgänglig lärmiljö. Det lyfts också en del kritiska aspekter kring vilken effekt tillgänglig lärmiljö ger elevernas utveckling och lärande. Resultatet har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv för att skapa en förståelse av rektorernas uppfattning gällande tillgänglig lärmiljö, hur lärmiljöer organiseras och säkerställs.

 • Landström, Maria
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Berntsson, Eva-Charlotte
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Gynnas Läsförståelse och Läslust hos elever med Lässvårigheter av högläsning med strukturerade boksamtal?: En träningsstudie i åk 22019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syftade till att undersöka hur lärarens högläsning med strukturerade boksamtal i liten grupp gynnade läsförståelse och läslust framförallt hos elever med läsförståelsesvårigheter. Träningsstudien genomfördes på två olika skolor och i studien deltog 12 elever i åk 2 med varierad läsförmåga. Fokus i studien var 6 elever i läsförståelsesvårigheter. Träningsperioden bestod av 8 träningstillfällen à 60 minuter fördelat på 5 veckor under månaderna maj och juni. Träningen innehöll lärarens högläsning med reciproka samtal grundat i RT-modellen samt Chambers modell för boksamtal och fokuserade på lässtrategierna att förutspå, att ställa frågor, klargöra och sammanfatta. Träningsgruppen undervisades av oss i vår blivande roll som speciallärare inom språk-, skriv- och läsutveckling. En jämförelse avseende läsförståelse gjordes med en jämförelsegrupp som deltog i ordinarie klassundervisning och som matchats med träningsgruppen. Vi använde ett standardiserat för- och eftertest i läsförståelse för att kunna mäta läsförståelsen före och efter genomförd träningsperiod. För att bedöma huruvida läslusten ökat efter genomförd träning fyllde eleverna i träningsgruppen i en enkät efter första samt sista träningstillfället. Dessutom genomförde vi elevintervjuer med de 6 eleverna som uppvisade läsförståelsesvårigheter. Efter avslutad träningsperiod förbättrade samtliga elever i träningsgruppen sina resultat på det standardiserade testet. I jämförelsegruppen förbättrade de flesta eleverna sina resultat dock ej i samma utsträckning som träningsgruppen. Enkätresultatet i träningsgruppen visade att läslusten hade ökat obefintligt hos eleverna i läsförståelsesvårigheter efter genomförd träningsperiod. Även i elevintervjuerna framkom det att läslusten ökat marginellt efter avslutad träning. Vår slutsats är att studien visade att lärarens högläsning med strukturerade boksamtal i liten grupp är gynnsamma för elever i läsförståelsesvårigheter.

 • Disputas: 2019-11-22 13:15 Magna B118, Kalmar
  Henriksson, Kristina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Skolbesökets osynliga bedömningsprocesser: en studie av hur lärarstudenters yrkeskunnande bedöms under verksamhetsförlagd utbildning2019Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis treats the assessment of student teachers’ professional skills within the school-based section of Swedish teacher education, more specifically the school visits organized by the university. School visits ordinarily consist of an observed lesson, followed by a post-observation conference. School-based teacher education is regarded as a specific educational element, where the education is transferred to the organisation of professional teachers who educate the student teacher. However, there is a lack of direct research about what happens to the assessment of the student teacher’s proficiency when the assessment system of the education is applied outside the university domain. Research shows that there is tension regarding the view of professional skills between players in teacher education and school organisations, and uncertainties regarding the mandate to develop the student teacher’s professional skills. From a political perspective the school visit is perceived as a guarantee for the fulfilment of the increasing demands for equal and legally secure assessments. The aim of this thesis has therefore been to enhance the understanding of the function of assessment within school-based teacher education. The interactive assessment process of the post-observation conference has been in focus and studied through video observations and interviews. The study assumes multiple theoretical perspectives; a new institutional perspective, Goffman’s interactionist perspective and a professional theoretical perspective. The result shows that simultaneous and conflicting assessment logics guide the assessment task, creating protective and defensive interaction patterns to establish a loyal consensus between conference participants. The situation needs to be played down. The interactive patterns of the conference counteract the institutional logics of the visit, making access to information selective and limited. Judgements and feedback become invisible and the aim of the assessment process is unclear. The controlling purpose of the process, and partly also the formative purpose, is impaired. However, in the execution of assessment itself, assessment logics collaborate with interaction patterns, displaying a secondary adaptation to the situation. This collaboration contributes to a reasonable and legitimate manner of executing the assessment process, assigning meaning to the school visit.