lnu.sePublikasjoner
1234 1 - 50 of 159
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Fridström, Rebecka
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  “En sak som låter så bra på papper, sen i vardagen är det ett pussel.”: En inblick i vilken roll elevernas identitetsprocess har i högstadiets musikundervisning.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte att undersöka hur högstadielärare uppfattar och behandlar elevers identitetsprocess i undervisningen samt belysa möjliga problem med en undervisning med inkluderad identitetsaspekt. Baserat på intervjuer med fyra olika musiklärare verksamma vid högstadiet har studien anknutit till tidigare forskning där identitetsprocessen i musikundervisningen berörs. Därtill används aspekter ur designteori samt symbolisk interaktionism för att belysa lärandets roll i identitetsutvecklingen och relevanta begrepp för ökad förståelse inom ämnet. Studien belyser hur musikundervisningen bidrar till elevernas utveckling till att bli kompetenta musikaliska deltagare, som i sig knyter an till grundskolans allmändidaktiska mål (Skolverket, 2019a) där eleverna ska få utrymme att utvecklas till “aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.” (Skolverket, 2019a, s. 7).Det framgår att informanterna ser vikten av musikens roll i identitetsprocessen, men den ses som en process som sker utanför undervisningen. Lektionsinnehållet planeras till att vara nästan övervägande fokuserat på spel inom pop- och rockgenrer, trots att informanterna är överens om att ett musikintresse likväl tar form i lyssnande på och talande om musik. Informanterna ser det som ett problem att eleverna inte utvecklar tillräckliga speltekniska färdigheter för att kunna uttrycka sig med hjälp av musik. Det framgår att informanterna utgår från egna musikupplevelser när de talar om elevernas identitetsprocess och ser därför hellre en avsaknad av musikaliska identitetsuttryck än uttryck som tar form på andra vis än vad informanterna har vuxit upp med. Studien visar att informanternas undervisning och förutsättningar för att utveckla en förståelse för eleverna styrs av informanternas egna intressen.Som förslag på vidare forskning vill denna studie så ett frö om att undersöka huruvida musikundervisningen bör inrikta sig mindre på speltekniska aspekter och lägga mer vikt vid att eleverna ska utveckla en förståelse för musikens påverkan.

 • Nyfors, Annika
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Läs- och skrivundervisning genom tecknade serier: En intervjustudie om undervisningsmetoder i årskurs 1–32020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur pedagoger motiverar användandet av tecknade serier i läs- och skrivundervisningen, samt undersöka vilka undervisningsmetoder som använts då elever har läst och skapat tecknade serier. Vidare har möjligheter och svårigheter med att använda tecknade serier i undervisningen undersökts. Det empiriska materialet baseras på två semistrukturerade telefonintervjuer med en F–3-lärare samt en bibliotekspedagog. Intervjudatan transkriberades ordagrant, bearbetades induktivt och analyserades. Resultatet visar att pedagogerna anser att tecknade serier är lämpligt som undervisningsmaterial för läs- och skrivundervisning. De anser att elever ska möta och arbeta med olika litteraturgenrer i skolan, varav tecknade serier är en av dessa. För att elever ska läsa och skapa egna serier behövs grundläggande förkunskaper inom litteraturgenren. Det komplexa serieformatet med bubblor, illustrationer och onomatopoetiska uttryck kan inbjuda till analytiska diskussioner i klassrummet. Tecknade serier kan väcka läslust hos elever som saknar läsintresse, samtidigt som illustrationer i tecknade serier kan öka läsförståelsen hos vissa elever. Elever med dålig självförtroende för tecknande kan uppleva bildskapandet negativt vilket hämmar deras serieskapande. Då resultatet baseras på två intervjuer är det inte generaliserbart, men det kan vara relevant för pedagoger som är intresserade av att använda tecknade serier i undervisningen i årskurs 1–3.

 • Ahlryd, Sara
  University of Borås, Sweden.
  På gränsen till en ny värld: studenters informationspraktiker på väg mot arbetslivet2019Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  With the increasing academisation of vocational educations the need for higher education to prove to students the relevance of theoretical domain knowledge to professional experience is growing. One way of doing so is to provide students with opportunities for professional training during the course of their studies. The aim of this thesis is to explore the ways in which professional training help students to connect education with working life. The study is carried out through a practice theoretical lens on students’ information practices. It also entails exploring how their information activities contribute to their socialization within workplace communities and to their construction of professional identities. Through qualitative semi-structured interviews, the empirically driven analysis shows that students’ appropriation of information practices during professional training support learning, socialization into a workplace as well as identification with their future professional roles. Students’ information practices can be viewed as significant tools in the process of transition between education and profession where they function as facilitators for learning and participation in workplace activities. 

 • Henningsson, Lisa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Jansson, Madeleine
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Motivation i ämnet idrott och hälsa ur ett genusperspektiv: Ur ett lärar- och elevperspektiv2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att undersöka om det fanns motivationsskillnader mellan könen i idrott och hälsa 1 på gymnasiet. Därtill ville vi veta hur lärare arbetar med motivation och om elevens inställning till ämnet påverkar lärarens betygssättning. Vi har använt oss av både kvalitativ och kvantitativ metod, där vi har intervjuat lärare och skickat ut enkäter till elever för att både få ett lärar- och elevperspektiv. Resultatet av vår undersökning tyder på att det fanns motivationsskillnader mellan könen och att inställningen till viss del påverkar betygssättningen. Undersökningen tyder på att pojkar är mer motiverade till ämnet än flickor. Mer elevinflytande skulle kunna bidra till en högre motivation hos både pojkar och flickor, vilket också skulle kunna främja ett högre deltagande i undervisningen.

 • Reyes Espinoza, Norma Araceli
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Educación digitalizada: Un estudio de los desafíos que impone la evaluación de la competencia comunicativa en escuelas que integran las TIC en la enseñanza de ELE.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [es]

  En este estudio cualitativo se ha investigado a ocho profesores de secundaria básica en Suecia, los cuales imparten la asignatura de español como lengua extranjera (ELE), con el objetivo de conocer el papel que las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) juegan en la evaluación de la competencia comunicativa de los aprendices de la lengua. Asimismo, se pretende conocer los desafíos a los cuales los profesores se enfrentan al momento de evaluar a sus alumnos por medio de las TIC. Los resultados demuestran que todos los profesores hacen uso de las diferentes herramientas digitales que existen hoy en día para potenciar el aprendizaje de la lengua, siendo entre los más populares los videos en YouTube, Kahoot y los libros digitales. Por otro lado, todos los profesores encuentran tanto ventajas y desventajas en el uso de las TIC, así como dificultades al momento de la evaluación, siendo entre los más destacados los problemas técnicos, el uso de traductores y auto correctores, la pérdida del enfoque en la enseñanza-aprendizaje y la falta de capacitación por parte de las escuelas para el mejor manejo de las TIC.

 • Nilsson, Oscar
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Romansen om de tre kungadömena och de 79 kvinnorna: En kvantitativ och kvalitativ studie om vilka kvinnor som synligörs i en kinesisk roman2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  China is growing on the international stage and is therefore a subject for more attention. As the interest for China grows, so does the interest for China and its history. The purpose of this essay is to study a Chinse novel and its portrayal of the ideal woman. The romance of the three kingdoms is in large parts character driven and is therefore fitting for a study of the portrayal of women. The reasoning behind that is that the narrative construction of one self has its roots in how both men and women are portrayed in history and with reference to the gender contract, describes norms on of how to respectively how not to be. The essay is of both a quantitative and qualitative nature with the quantitative aspect being to study how women are described in terms of work situation, appearance and characteristics. The qualitative aspect is to compare the representation of the woman to that of the man in the romance of the three kingdoms. The conclusion of the essay is that there is a separate description of the ideal women to that of the Ideal man and that these are widely different in terms of appearance, work situation and characteristics. Although some representation of women are alike that of the man, the ideal women is far from that of the ideal man.

 • Elisson, Jennika
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Hedegård, Sofia
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Gustafsson, Lisa
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Are you a sellout?: En kvalitativ studie om reklammusik och kongruensen mellan varumärken i reklamsamarbeten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Reklammusik är något som funnits in nästan 100 år, men begreppet och attityden mot den är något som har förändrats avsevärt. Från att ha varit något som musiker tagit avstånd från för att behålla sin autenticitet, har det istället blivit ett sätt att mäta framgång på. Idag är reklammusik en stor del av mångas vardag, inte minst musikers. Syftet är att undersöka hur en musiker resonerar kring att deras varumärke ska överensstämma med de varumärken de väljer att ingå reklamsamarbeten med. Vidare vill vi undersöka hur faktorer som autenticitet och image kan vara av betydelse för en musiker när de ingår i dessa samarbeten. Hur resonerar musiker kring kongruensen mellan sitt eget varumärke och de varumärke de ingår reklamsamarbeten med? Hur ser musiker på faktorn autenticitet när de ingår reklamsamarbeten? Hur ser musiker på faktorn image när de ingår reklamsamarbeten? Detta är de frågor som vi i denna studie har besvarat efter bästa möjliga förmåga. Vår empiri bygger på sex stycken kvalitativa intervjuer vi haft med olika aktörer som har en relation till det valda forskningsämnet. Samtliga av våra respondenter har bidragit med många intressanta och givande infallsvinklar och samtal. Vi kom fram till att när musiker ingår reklamsamarbeten lägger de främst fokus på att båda parters värderingar ska vara kongruenta, snarare än att den direkta kongruensen hos varumärkena måste stämma överens. Vi kom också fram till att autenticitet är viktigt för musiker, men vad som är autentiskt kan ha förändrats mycket under en kort tid. Vidare kom vi fram till att när musiker ingår reklamsamarbeten behöver inte nödvändigtvis deras image påverkas, så länge man inte gör något som går emot det man står för.

 • Ståhlkrantz, Katarina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Rapp, Stephan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  The superintendent as a pedagogical leader - boundary spanning facilitating instructional leadership2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • Fellman, Daniel
  et al.
  Umeå University, Sweden.
  Lincke, Alisa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM).
  Berge, Elias
  Hypocampus AB, Sweden.
  Jonsson, Bert
  Umeå University, Sweden.
  Predicting Visuospatial and Verbal Working Memory by Individual Differences in E-Learning Activities2020Inngår i: Frontiers in Education, E-ISSN 2504-284X, Vol. 5, artikkel-id 22Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  E-learning is being considered as a widely recognized option to traditional learning environments, allowing for highly tailor-made adaptive learning paths with the goal to maximize learning outcomes. However, for being able to create personalized e-learning systems, it is important to identify relevant student prerequisites that are related learning success. One aspect crucial for all kind of learning that is relatively unstudied in relation to e-learning is working memory (WM), conceptualized as the ability to maintain and manipulate incoming information before it decays. The aim of the present study was to examine how individual differences in online activities is related to visuospatial- and verbal WM performance. Our sample consisted of 98 participants studying on an e-learning platform. We extracted 18 relevant features of online activities tapping on Quiz accuracy, Study activity, Within-session activity, and Repetitive behavior. Using best subset multiple regression analyses, the results showed that individual differences in online activities significantly predicted verbal WM performance (p < 0.001, R2Adjusted = 0.166), but not visuospatial WM performance (p = 0.058, R2Adjusted= 0.065). The obtained results contribute to the existing research of WM in e-learning environments, and further suggest that individual differences in verbal WM performance can be predicted by how students interact on e-learning platforms.

 • Anderfjord, Inge
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Ger kombinationsträning större maximal dynamisk styrka (1 RM) hos män jämfört med enbart styrketräning?: En systematisk litteraturstudie med META-analys.2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • Simonsson, Kim
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Kraaijenbrink, Elin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Jag kunde se vad det stod men jag vet inte vad det betyder: Bildstödets betydelse för begreppsförståelse i matematik i årskurs 32020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här empiriska studien syftar till att undersöka i vilken utsträckning elever i årskurs 3 kan öka sin begreppsförståelse med hjälp av bildstöd. Studiens teoretiska ram grundar sig i den socialsemiotiska teorin som riktar in sig på hur kommunikation sker. Enligt socialsemiotiker kommunicerar författaren till en matematisk text med läsaren med hjälp av olika resurser. Det kan vara bilder, tabeller, symboler med mera. Dessa resurser har författaren till sin hjälp för att kunna ge meningsfull information till läsaren. 27 elever fick utföra fem matematiska textuppgifter där fokus låg på begreppsförståelse. I varje uppgift testades ett specifikt begrepp som eleverna behövde förstå för att kunna lösa uppgiften. Testerna utfördes i tre olika versioner där utformningen av text, bildstöd och begreppsförklaring skilde dem åt. Resultatet visar att bildstöd har betydelse för eleverna vid arbete med matematiska textuppgifter. Eleverna når generellt ett högre resultat med hjälp av bildstöd. Men i efterföljande intervjuer med elever framkommer det också att bildstödet är komplext och inte gynnsamt för alla elever. Ur ett socialsemiotiskt perspektiv är det viktigt att författaren till en text uttrycker sig på ett sådant sätt att eleven kan tillgodogöra sig texten. Om inte eleven kan det finns det en risk att eleven inte utvecklar sin matematiska förmåga. Studien visar att elever lär olika och det är viktigt att ta med sig in i läraryrket att arbeta med varierande undervisning.

 • Eliassi Sarzali, Kobra
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Flerspråkighet i klassrummet: En kvalitativ undersökning om hur lärare arbetar i ett flerspråkigt klassrum2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattningar om flerspråkighet samt hur de arbetar för att stödja flerspråkiga elevers kunskapsutveckling. Tidigare forskning visar att flera olika metoder kan användas för att inkludera samt stötta flerspråkiga elever i klassrummet. En av dessa metoder är att använda elevernas egna modersmål som resurs i undervisningen. I studien har intervjuer gjorts med tre verksamma grundskollärare i årskurs 6 på tre skolor samt två SVA-lärare. Resultatet från studien visar att de vanligaste undervisningsmetoderna är bilder, kroppsspråk, IT, appar, böcker, filmer och elevernas egna modersmål. Transspråkande i klassrummet var den metod som lyftes fram som en språk- och kunskapsutvecklande metod. Studien visar också att lärarna i grunden är positiva till flerspråkiga elevers modersmålsundervisning och flerspråkighet.

 • Eriksson, Malin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för medier och journalistik (MJ).
  Var är kvinnorna i sportjournalistiken?: En diskursanalys om hur det svenska damlandslaget i fotboll gestaltas i tidningarna Smålandsposten och Expressen.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this bachelor thesis was to examine how sports journalism portrayed the Swedish National team in football during the world championship in football 2019 for women. The research questions examined were: How is the womenś national team portrayed during the 2019 World Cup in the newspapers Expressen and Smålandsposten? Is there a differens of how the newspapers Expressen and Smålandsposten portray the women and if so how? 

  I this bachelor I used Norman Faircloughs critical discourse analysis (CDA) to find reoccuring discourses in the description of the footballs players from the Swedish National team. The main result of the study is that female footballs players are not taken equally serious as the male footballs players are taken. The result of the study indicates that female football players may not be considered to be as equally importment as the male footballs players are. The articals contains several serious angles and portrays the female football players as unserious if you compare to the male footballs players. The coach to the womenś national team of football is included in all the articals in the study, although he only say a quote. 

  The study shows that women are priotized lower than men do in the analyzed newspaper articals. During the 2019 Womenś World Cup in football, they played the menś national football qualifiers for European Championship 2020, the articals about the menś national team is placed before the articals about the womenś national team in the newspaper.

 • Hanell, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Co-learning in a Digital Community: Information Literacy and Views on Learning in Pre-school Teacher Education2020Inngår i: Sustainable Digital Communities: 15th International Conference, iConference 2020, Borås, Sweden, March 23–26, 2020, Proceedings / [ed] Anneli Sundqvist, Gerd Berget, Jan Nolin, Kjell Ivar Skjerdingstad, Cham: Springer Nature, 2020, s. 327-342Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Through analysing how different views on learning enable pre-school teacher students to distinguish and use affordances offered by digital tools and the learning environment, this paper seeks to connect modes of appropriation, identity positions and information activities to types of information literacy. Identity, particularly views on learning, is analysed to find out how a Facebook group to some students remains a sustainable digital community throughout teacher education. The paper reports results from a netnographical study conducted between 2012 and 2015. The material used in the analysis consists primarily of 12 semi-structured student interviews and 6 teacher interviews. In the thematic analysis, a socio-cultural perspective on identity is applied. The concept affordance is used to analyse how identity is connected to use of digital tools and the learning environment. The findings show how the appropriation of the Facebook group is connected to identity positions and views on learning in two types of information literacy: a relational information literacy and a pragmatic information literacy. The normative function of co-learning is found to be an important aspect of the learning environment of pre-school teacher education that explains why the digital community can be experienced as either including or excluding.

 • Torres Medina, Maria del Rosario
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Ensamhet i ålderdomen: En studie om personlighet och kulturell anknytning kopplad till ensamhet hos äldre människor2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Även om ensamhet kan drabba alla åldrar är gruppen äldre människor en av dem som står i särskild sårbarhet för att uppleva detta fenomen. Den här studien undersökte ensamhetskänslor hos 93 äldre människor kopplad till personlighetsdrag. Äldre människor som deltog i studien påstod sig själva i genomsnitt ”att inte känna sig ensamma”. Detta oavsett kön och om de bodde själva eller med andra. Resultaten angående korrelationer mellan ensamhet och personlighetsdrag var i linje med tidigare forskning. Personlighetsdragen extraversion och vänlighet korrelerade positivt med mindre ensamhetskänslor medan neuroticism korrelerade positivt med högre ensamhetskänslor. En andra frågeställning i studien var att analysera skillnader i ensamhetskänslor hos äldre individer från både individualistiska och kollektivistiska samhällen samt individer som icke-äldre (yngre än 65 år). Ett total av 105 individer från Sverige och Spanien deltog i denna del av studien. De här tre grupperna analyserades och jämfördes med varandra. Resultatet visade inga signifikanta skillnader i ensamhetskänslor mellan grupper. Studier med flera individer fordras för att utvidga resultaten och göra studien mer generaliserbar.

 • Davidsson, Elin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Eriksson, Tomas
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Jakobsson, Maria
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Den försenade årsredovisningens orsaker: - Utifrån företrädarnas och revisorernas perspektiv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Allt fler företagare anmäls och döms för bokföringsbrott med anledning av att deras årsredovisningar lämnas in för sent till Bolagsverket. Brottsanmälningar till Ekobrottsmyndigheten avseende försenade årsredovisningar har under de senaste åren ökat och ärendeinflödet har aldrig tidigare varit så stort som under år 2018. Den ökade mängden av ärenden som rör försenade årsredovisningar har blivit ett problem för Ekobrottsmyndigheten att hantera då de är resurskrävande och sker på bekostnad av andra brottsutredningar. 

  Syftet med uppsatsen är att identifiera och kartlägga vilka orsaker som kan förklara varför aktiebolag lämnar in årsredovisningen för sent till Bolagsverket. Utifrån de orsaker vi identifierar är syftet med uppsatsen vidare att förklara vad som kännetecknar de bolag som lämnar in årsredovisningen för sent.  

  I uppsatsen har vi använt en abduktiv ansats för att få en djupare förståelse för vårt valda ämne. För att fördjupa oss i ämnet och uppfylla studiens syfte användes en kvalitativ metod där vi analyserade domslut och intervjuade yrkesverksamma revisorer. 

  Vi har kommit fram till att den vanligaste orsaken till att årsredovisningar försenas är det som kan kopplas till företagsledningens egna besvär eller ohälsa. Andra orsaker som vi har identifierat rör företagsledningens bristande kunskap kring regelverk, bokföring/företagande och straffbestämmelser kring årsredovisningen. Det vi kan utläsa är att många av orsakerna som företrädarna redogör för kan sammankopplas med aktiebolagets storlek där vi kan se att arbets- och informationsbelastningen främst har ökat hos mindre aktiebolag.

 • Oldenmark, Petra
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Anna, Jensen
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Jonas, Samuelsson
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Upprätthållande av god redovisningskvalitet i små aktiebolag: En kvalitativ studie om den auktoriserade redovisningskonsultens roll2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka och förklara vad den auktoriserade redovisningskonsulten i sin roll kan bidra med för att upprätthålla god redovisningskvalitet i små bolag. Vidare syftar studien till att få förståelse för hur den auktoriserade redovisningskonsulten arbetar med upprättandet av god redovisningskvalitet.

  Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod med deduktiv ansats. Primärdata samlas in genom semistrukturerade intervjuer med auktoriserade redovisningskonsulter. Empirin analyseras utifrån vårt teoretiska ramverk.

  Den auktoriserade redovisningskonsulten kan i sin roll bidra med ett proaktivt arbetssätt och kontroller. De bidrar med extern kompetens och/eller extern avlastande kapacitet och rådgivning. Studiens slutsats visar även att en tät relation bidrar till att redovisningskvalitet kan upprätthållas i små aktiebolag.

 • Hellsten, Sofia
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Revisionsbranschen i en digitaliserad värld: En kvalitativ studie om hur utmaningar med digitala revisionsverktyg påverkar revisionsprocessen2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Digitaliseringens utveckling har de senaste decennierna verkat i väldigt stor omfattning, då fler och fler digitala revisionsverktyg används samt att arbetsmoment automatiseras (FAR, 2016). Trots möjligheter av hjälpmedel och stöd för revisorn i sitt revisionsarbete påträffas nya utmaningar, med de digitala programmen. Flera faktorer hämmar användningen av digitala revisionsprogram. Dessa är exempelvis brist i kompetens, missuppfattningar, tilltro till teknologin trots störningar och cyberhot, samt mycket mer (Chan & Vasarhelyi, 2018). Behovet för forskning angående vad för utmaningar som råder i revisionsbyråerna, hur dessa påverkar revisionsprocessen och revisorns revisionsutförande, samt hanteringen av dessa är högt (Chan & Vasarhelyi, 2011), varpå denna studie råder.

  Forskningsfrågor: Vilka utmaningar påträffas i användningen av digitala revisionsprogram i revisionsprocessen? På vilket sätt påverkar dessa revisionsprocessen? Hur hanterar man dessa utmaningar?

  Syfte: Att ge ökad förståelse för de utmaningar som påträffas i användningen av digitala revisionsprogram, samt hur dessa påverkar revisionsprocessen. Studiens fördelar ämnar bidra med forskning kring den växande IT-användningen inom revisionsbranschen för att förhindra framtida revisionsteknologiska utmaningar.

  Metod: Studien är utförd genom en kvalitativ forskningsmetod som genererats av semistrukturerade intervjuer med revisorer och revisorsassistenter från olika revisionsbyråer. Arbetet följer en abduktiv ansats och ett bekvämlighetsurval.

  Slutsats: Icke-rutinmässiga- och tekniska utmaningar med digitala revisionsprogram har identifierats, exempelvis som beteendeförändringar, brist i utbildning och tekniska störningar. Dessa har främst påverkat revisionsprocessen med effektivitetsbrister. Vidare hanteras utmaningarna främst genom kommunikation inom byrån. Den hantering som krävs men är bristande är utbildning om IT-kompetens och kännedom om de digitala revisionsverktygens funktionalitet för revisorn.

 • Hallgren, Daniel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Kunskap om dyslexi: Studenters, lärares, speciallärares och specialpedagogers förutsättningar att stödja elever med dyslexi2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dyslexi är en ärftlig läs- och skrivsvårighet. Dialogmodellen och dess tre dimensioner är en modell som beskriver förutsättningarna för en lärare att upptäcka och hjälpa elever med dyslexi. Syftet med studien är att jämföra lärarstudenters, verksamma lärares, speciallärares och specialpedagogers kunskap om dyslexi samt förutsättningarna att uppnå dialogmodellens dimensioner. Vidare syftar studien till att undersöka om erfarenhet av elever med dyslexi samt fortbildning påverkar kunskapen om dyslexi. Detta undersöktes med hjälp av en webenkät där grupperna fick svara på frågor kopplade till utbildning och erfarenhet samt kunskapsfrågor om dyslexi. Studien visar kunskapsluckor i lärarutbildningen som i sin tur bidragit till låg kunskap om dyslexi bland lärarstudenter och lärare. Detta skapar sämre förutsättningar för att gå vidare i dialogmodellen. Studien visar inte att fortbildning om dyslexi samt kontakt med elever med dyslexi bidrar till ökad kunskap bland lärare. Speciallärare och specialpedagoger visar högre faktakunskap som kan kopplas till deras specialutbildningar och i sin tur skapar bättre förutsättningar att gå vidare i dialogmodellen.

 • Arvidsson, Rebecka
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Christiansson, Emilia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  "Filmen kan ses som en krok, en lina som drar in eleverna": En kvalitativ intervjustudie om film i skrivundervisningen2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie berör tre verksamma lärares syn på hur film används i skrivundervisningen i svenskämnet. För att samla in studiens data användes en semistrukturerad intervjumetod där relevant data samlades in kring studiens syfte och forskningsfrågor. Syftet med studien var att få en förståelse för hur tre svensklärare säger sig använda film i skrivundervisningen samt hur det kan ge stöd till elevernas skrivande i svenskämnet. Studiens teoretiska ram grundar sig i det sociokulturella perspektivet med utgångspunkt i Cummins fyrfältare samt makro-, mikro- och mesostöd. Vidare analyseras resultatet i studien utifrån de tre forskningsfrågorna, vad, hur och varför i relation till studiens teoretiska ram.  Resultatet av studien visar exempelvis att lärarna använder sig av olika filmgenrer för att beröra texters avslut, arbeta med känslor och skriva sagor. En anledning till att de intervjuade lärarna använder film i sin undervisning är att de upplevt att eleverna har lättare att komma igång med sitt skrivande samt att det stödjer elever i deras textskapande. Slutsatsen är att film som stöd i skrivundervisningen i svenskämnet kan gynna eleverna i skolan. 

 • Johansson, Henning
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Larsson, Niklas
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Vad är medarbetarnas uppfattning om de utmaningar som uppkommer vid implementering av ett coachande ledarskap?: En fallstudie av ett medelstort svenskt företag2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ledarskap beskrivs som en kritisk framgångsfaktor för en organisation och har därför varit ett omdiskuterat område under en lång period. Inom ledarskapsgenren finns coachande ledarskap som har fått stor uppmärksamhet i tidigare forskning. Vid genomgång av litteraturen framkommer tre tydliga utmaningar kopplat till implementeringen av ett coachande ledarskap: organisationsförändringsprocessen, den spretiga definitionen av coaching, samt dubbla arbetsroller avseende chefen som coach. Studien har utgått från ett medarbetarperspektiv för att besvara forskningsfrågan.

 • Johansson, Kajsa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Persson, Magnus
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Olika regimer, samma ledarskap: Om det lokala maktfältets logik på landsbygden i Moçambique2019Inngår i: Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab, ISSN 1902-2271, E-ISSN 1902-2271, nr 3-4, s. 71-98Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Different regimes, same leadership – on the logic of the local field of power in rural Mozambique. The article examines how traditional leaders in Mozambique have maintained their positions of power and under which circumstances they have been challenged throughout Portuguese colonialism, the first years of Independence with Marxist policies, and present day multiparty democracy and market society. The article, using ethnographic field material from northern Mozambique in combination with Bourdieu’s theoretical framework, concludes that the key symbolic capital of the traditional leaders is the defence of dignity (dignidade) of people, materialised in the land. This capital is the resource that defines challenges and continuity in the local fields of power, explaining their relative immunity towards legal and formal changes in macro level policy. Immunity towards social and political changes on the local level has created another, paralel, history of Mozambique that is influenced by, but not similar to, the grand, episodic Mozambiquian modern history.

 • Sinclair, Samantha
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Agerström, Jens
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Does expertise and thinking mode matter for accuracy in judgments of job applicants’ cognitive ability?2020Inngår i: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, s. 1-10Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The present research examined the role of thinking mode for accuracy in recruiters and laypeople’s judgments of applicants’ cognitive ability. In Study 1, students who relied on their intuition were somewhat less accurate. In Study 2, an experimental manipulation of thinking mode (intuitive vs analytical) revealed no apparent differences in accuracy. Moreover, there were no differences in accuracy or agreement between recruiters and laypeople. Examination of the use of specific resume content suggested that intuitive thinking corresponds to basing one’s judgments more on the way that applicants present themselves in their personal letter and less on diagnostic biographical information such as SAT scores. The findings point to the possibility that professional recruiters may not possess intuitive expertise in this context.

 • Kristina, Gustafsson
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Att arbeta språkutvecklande i heterogent språkliga barngrupper.: en kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt och strategier2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att söka förståelse för förskollärares reflektioner och strategier kring språkutveckling i heterogent språkliga bargrupper. I forskning framhävs vikten av att det finns en positiv inställning och attityd till flerspråkighet i samhället och att barn får använda sig av sina olika språk som resurs i förskolans aktiviteter. Detta för att barn ska utvecklas språkligt både i sitt första- och andraspråk (Letzen 2017, Cummins 2017a, Chapman de Sousa 2017 och Perez 1996). I förskolans styrdokument står det att barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla det svenska språket såväl som sitt modersmål i förskolan (Skolverket, 2018, Skollagen (2010:800)). Med hjälp av tre fiktiva fall fick fyra förskollärare var för sig, reflektera kring hur de arbetar med språkutveckling och vilka strategier de använder sig av i sitt dagliga arbete med barn med olika modermål. Resultatet visar på att förskollärarna har kunskap om och förståelse för att barnen måste få utveckla sin flerspråkighet i förskolan, men att det är svårt att inta ett inkluderande förhållningssätt då språkkunskaperna inte räcker till hos förskollärare och barnskötare. Förskollärarna som intervjuades menar att det borde finnas modersmålsstödjare eller personal som talar barnens språk, för att barnen ska få den stöttning som behövs. Det fanns dock förslag på olika strategier som förskollärarna själv använde sig av, då det fanns barn med annat modersmål i barngruppen. Några av de strategier som framkom var att använda sig av konkret material vid sagoläsningen, benämna ord på barnens modersmål i matsituationer, men även att man som förskollärare är fysiskt närvarande i leken, för att kunna stötta och underlätta för ett barn som talar ett annat språk än majoritetsspråket. 

 • Wendel, Caroline
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Alla ska vara med!: En intervjustudie om förskollärares förutsättningar till inkludering av barn med fysiska funktonsnedsättningar2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra hur förskollärare arbetar för att inkludera barn med fysisk funktionsnedsättning i förskolans verksamhet. För att synliggöra det ställdes tre frågeställningar som fokuserar på inkludering av barn, förskollärarnas didaktiska val och vilka ramfaktorer som anses vara viktiga för ett lyckat arbete. Empirin bygger på intervjuer med fyra förskollärare som alla har ansvaret för barn med fysiska funktionsnedsättningar. De fyra förskollärarna har olika förutsättningar till att hjälpa sina barn i verksamheten. Två av förskollärarna är heltidsresurser, en har resurs för hela barngruppen och den sista har hjälp av specialpedagog viss tid i veckan. Resultatet bygger på frågeställningarna och påvisar likheter och skillnader mellan de fyra förskollärarnas olika förutsättningar till att inkludera barn i sin verksamhet. Analysen utgår från resultatet tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna didaktik och ramfaktorteorin. Till slut förs en diskussion utifrån vad som kommit fram i resultatet tillsammans med vad tidigare forskning säger om inkludering av barn, ramfaktorer som påverkar förskolans verksamhet och de didaktiska val förskollärare ställs inför i verksamheten.

 • Ferati, Mexhid
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  Vogel, Bahtijar
  Malmö Universtity, Sweden.
  Accessibility in Web Development Courses: A Case Study2020Inngår i: Informatics, ISSN 2227-9709, Vol. 7, nr 1, artikkel-id 8Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Web accessibility is becoming a relevant topic with an increased number of people with disabilities and the elderly using the web. Numerous legislations are being passed that require the web to be universally accessible to all people, regardless of their abilities and age. Despite this trend, university curricula still teach traditional web development without addressing accessibility as a topic. To investigate this matter closely, we studied the syllabi of web development courses at one university to evaluate whether the topic of accessibility was taught there. Additionally, we conducted a survey with nineteen students who were enrolled in a web development course, and we interviewed three lecturers from the same university. Our findings suggest that the topic of accessibility is not covered in web development courses, although both students and lecturers think that it should. This generates lack of competence in accessibility. The findings also confirm the finding of previous studies that, among web developers, there is a low familiarity with accessibility guidelines and policies. An interesting finding we uncovered was that gender affects the motivation to learn about accessibility. Females were driven by personal reasons, which we attribute to females having an increased sense of empathy. Finally, our participants were divided in their opinions whether accessibility contributes to usability.

 • Löwe, Corina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  Nilson, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för film och litteratur (IFL).
  Piltz, Linda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för film och litteratur (IFL).
  Creelman, Alastair
  Linnéuniversitetet, Universitetsbiblioteket.
  Cost-benefit analysis of MOOC provision: sustainability report for Linnaeus University’s MOOC: Fantastic fiction and where to find it2019Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  This report presents a cost-benefit analysis of Linnaeus University’s MOOC: Fantastic Fiction and where to find it, using triple-bottom line reporting to understand the environmental, social and financial impacts of the programme.The report pilots a methodology forsuch analysis being developed and tested within the framework of the MOONLITE project.

  www.moonliteproject.eu

 • Kazemi, Somaya
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Konflikthantering i förskolan: En kvalitativ studie om förskollärarens uppfattningar om konflikt och konflikterhantering i förskolanFörfattare:2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Konflikter är en av livets eviga byggstenar och introduceras redan när vi är små. Mycket av grunden till hur vi hanterar dessa läggs i förskolan och kunskap om konflikthantering blir således viktigt för de vuxna som omger barnen. Studiens syfte är att undersöka förskollärarens förhållningssätt till konflikter och konflikthantering. Detta har gjorts med utgångspunkt i följande tre frågeställningar: Vilka perspektiv har förskollärare på konflikter? Vilka perspektiv har förskollärare på konflikthantering i förskolan? Och: Vilka perspektiv har förskollärare på sitt förhållningssätt kring konflikthantering? Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer. Sex förskollärare har deltagit i studien och deras arbetslivserfarenhet varierade mellan 10 och 27 år. Respondenterna arbetade i en förskoleverksamhet med fyra avdelningar varav två småbarnsavdelningar och två syskonavdelningar. Studiens resultat visar att det finns motsättningar kring det respondenterna säger och vad de faktiskt gör. Resultatet visar också att lärare brister i sin kompetens av konflikthantering. Flertalet lärare saknar strukturerade strategier, ser inte barnet som en individ i tillräckligt hög grad och saknar forskningsbaserad handlingsplan och en strategi för konflikthantering. Brister i kunskap av att systematiskt arbeta med detta i verksamheten kunde också påvisas.NyckelordKonflikt, Konflikthantering,

 • Karlsson, Pamela
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  TAKK som ett pedagogiskt verktyg: Hur används det och i vilka situationer?2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De senaste årens stora migrationsströmningar har inneburit en stor utmaning för förskollärare och då specifikt att hitta hållbara metoder och verktyg för att kommunicera med barnen. TAKK-Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation är ett sätt att kommunicera med barn och samtidigt utveckla deras kommunikation i avsaknad av det svenska språket. Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare arbetar med metoden TAKK-Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, för att kommunicera med barn med annat modersmål än svenska. I den nya läroplanen för förskolan som trädde i kraft den 1 juli 2019 framgår att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både sitt modersmål samt det svenska språket.  Svaret på denna studie utgår från frågeställningar:  Hur används TAKK som metod för att stödja barn med annat modersmål än svenska? I vilka situationer används TAKK i den dagliga verksamheten i förskolan? Osystematiska kvalitativa observationer genomfördes på två förskolor på en avdelning vardera för att kunna insamla empiri till denna studie. I denna studie framkom att i båda förskolorna använder förskollärarna sig av kommunikationsverktyget TAKK som metod med barnen som har annat modersmål än svenska. Detta för att stötta barnet i det verbala språket och göra de delaktiga i kommunikationen med andra i verksamheten.

 • Smith, Wayne
  et al.
  University of Auckland, New Zealand.
  Philpot, Rod
  University of Auckland, New Zealand.
  Gerdin, Göran
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Schenker, Katarina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Linnér, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Larsson, Lena
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Mordal Moen, Kjersti
  Inland Norway University of Applied Sciences, Norway.
  Westlie, Knut
  Inland Norway University of Applied Sciences, Norway.
  School HPE: its mandate, responsibility and role in educating for social cohesion2020Inngår i: Sport, Education and Society, ISSN 1357-3322, E-ISSN 1470-1243, s. 1-14Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In a world of increasing diversity in which many established democracies are now consumed by capitalist individualism and protectionist ideals, a focus on equity and social justice is particularly pertinent. For many years, scholars have proposed that schools have the educational responsibility to prepare children for peaceful living in a heterogeneous society and claimed that health and physical education (HPE) activities at school can enhance interpersonal relations, and social cohesion. This paper explores the definition of social cohesion, as well as theories that support its inclusion in school practices before drawing on observational and interview data from of an international project that reveal how HPE teachers across three different countries teach for social cohesion. In our analysis of the data, we employ Allport’s ‘Contact Theory’ (1954) and Pettigrew’s (1998) extension of this theory to conceptualise and interpret the teaching for social cohesion in HPE practice. Within the overarching theme of teaching for social cohesion we present and discuss five sub-themes as examples of the teachers’ pedagogies: (1) a focus on inclusiveness; (2) the inclusion of culturally inclusive practices; (3) building teacher/student and student/student relationships; (4) planning and structuring activities for students to work together in heterogeneous teams while focusing on cooperation; and (5) focusing on personal and social responsibility by encouraging adherence to the principles of fair play and democratically determined rules. We conclude by stating that HPE should be recognised for its role in creating opportunities for constructive social interaction between students of difference, which can contribute to greater inclusion, social cohesion and ultimately social justice in society.

 • Bredgaard, Linus
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Grapes syn på samerna: En studie av en prästs syn på samernas religiositet vid sekelskiftet 18002020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay examines how a priest named Erik Grape stationed in Torne Lappmark at the turn of the nineteenth century looked at the Sami people, their religious life and religious practice. It also investigates how Grape looked at Christianity teaching, but also why in his texts he makes a clear opposition between Sami and Finns. Using Bruce Lincoln's theories in Holy terror the essay concluded that Grape sees the Sami as less Christian than the remaining population of the country. that he divides the Sami and Finns to strengthen the collective community by putting "we" vs. "them" groups against each other.

 • Petcu, Patrick
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för statsvetenskap (ST).
  Gratis pengar - framtidens rättvisa lösning?: En kvalitativ tolkningsanalys utav basinkomstens förhållande till rättvisa och välfärd.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Robotar tar fler av de vanliga jobben vi i samhället ständigt antar inte kommer att försvinna ur våra händer. Välfärden kommer i framtiden behövas finansieras med nya medel som vi idag kanske inte känner oss familjära vid. Debatten om basinkomst växer så att det knakar på den internationella politiska arenan, men inte så mycket i Sverige. Basinkomst är mer än att ge människor gratis pengar. Vilket studien också ville visa. Denna studien undersökte om basinkomst, ur en teoretisk tolkningsanalys och ur ett empiriskt synsätt, skulle kunna anses vara ett rättvist trygghetsystem i en välfärdsstat utifrån John Rawls rättviseteori. Det studien fann var att basinkomsten har mycket positiva fördelar för samhällets medborgare när det gäller, hälsa, inkomstskillnader, produktivitet, kreativitet och mycket annat. Det som visade sig vara nackdelarna med basinkomst är att det ter sig orättvist för människorna som inte går med på villkoren som behöver finnas för att kunna ge människor en ovillkorlig medborgalön.

 • Balducci, Francesco
  et al.
  Manifaktura, Italy.
  Adamopoulos, Stergios
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för skog och träteknik (SOT).
  Pettinari, Claudio
  Università di Camerino, Italy.
  Canti, Enrico
  NIS, Italy.
  Di Nicola, Corrado
  Università di Camerino, Italy.
  Tombesi, Alessia
  Università di Camerino, Italy.
  Cecchini, Alessandra
  Manifaktura, Italy.
  Gabbani, Christian
  Università di Camerino, Italy.
  A formaldehyde-free adhesive for particleboards based on soy flour, magnesium oxide, and a plant-derived enzymatic hydrolysate2020Inngår i: BioResources, ISSN 1930-2126, E-ISSN 1930-2126, Vol. 15, nr 2, s. 3087-3102Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  An adhesive for particleboards based on natural materials was prepared. Soy flour (38.9 wt%), magnesium oxide (MgO) (2.8 wt%), and a hydrolysate from an agricultural crop (13.9 wt%) were mixed with water and ground in a ball mill at 44% solids. The solubility and interaction of the soy flour proteins and the proteins contained in the plant hydrolysate were triggered by the strong basic environment created by MgO in the presence of water. The natural adhesive appeared to be thermally stable at temperatures from 130 °C to 240 °C, with unchanged mass and no major signals in the thermal analysis curves. These results, together with a viscosity of 510 Pa·s at 25 °C, suggested a good operability of the adhesive. Three-layered particleboards were manufactured with weight combinations of natural adhesive and polyamidoamine-epichlorohydrin (PAE) of 0%:100%, 33%:67%, 50%:50%, 67%:33%, and 100%:0%. The natural adhesive showed inferior internal bond strength and poor water resistance compared with urea-formaldehyde-bonded boards. Addition of the PAE significantly improved the internal bond and swelling, and for all the combinations these properties were comparable or, in most cases, better than in the urea-formaldehyde controls. All boards were formaldehyde-free, while the natural adhesive itself released no dangerous volatile substances

 • Rapp, Stephan
  Jönköping University, Sweden.
  Skolchefen och en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet2017Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Med skollag (SFS, 2010:800) följde att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Motsvarande reglering finns inte i tidigare skollagar. I den här rapporten diskuteras vad kravet innebär och dessutom görs en genomgång av hur kopplingen till vetenskap sker i högre utbildning samt mot hälso- och sjukvården. Att utbildningen i skolväsendet ska ta sin utgångspunkt i vad vetenskapen visar är nog en truism för de flesta. Men vad betyder det i skolans praktik? Skolforskningens resultat är inte entydiga och skolan är dessutom utsatt för stort samhälleligt och politiskt intresse med många personliga åsikter. Ibland hänvisas till forskning för att ge dessa åsikter stöd. I rapporten slås fast att skollagens krav på en vetenskapligt baserad utbildning inte följdes av några implementeringsstrategier. Genom den lösa koppling som finns mellan olika nivåer i skolans styrkedja ges därför utrymme för egna tolkningar. Det innebär att ingen egentligen kan avgöra i vilken grad det som beslutats på statlig nivå har blivit verklighet i skolors arbete. Samtidigt är intresset för en vetenskapligt baserad skola stort och statliga myndigheter som Skolverket, Skolforskningsinstitutet och Skolinspektionen arbetar flitigt med frågan. Den är dessutom starkt fokuserad inom lärarutbildningar och fortbildningar av skolans personal. Att stärka den vetenskapliga grunden i skolornas arbete är av nationellt intresse och för att nå framgång i detta har skolans huvudman, skolchefen och skolans övriga ledare en viktig funktion. Det centrala är inte att försöka tolka vad begreppet ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” betyder rent lingvistiskt. Än mer viktigt är det att komma fram till hur det ska hanteras i skolans utbildning 5 och det finns förmodligen en skillnad mellan hur det ska tolkas inom hälso  – och sjukvård jämfört med skolan. Det är dags att ta tag i denna skillnad och fastställa vad vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet betyder i skolväsendet. Skolan behöver hitta sitt eget sätt att arbeta med vad det innebär att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

 • Culum, Cama
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Arnesson, Isabelle
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Två organisatoriska modeller för undervisning och deras inverkan på språkutvecklingen hos elever med svenska som andraspråk: En systematisk litteraturstudie om för- och nackdelar med inkluderande respektive direktintegrerande undervisning2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa hur språkutvecklingen hos svenska som andraspråkselever påverkas i en inkluderande respektive direktintegrerande undervisning med förstaspråkselever. För att uppfylla syftet tillämpades en systematisk kvalitativ litteraturstudie. Genom en tematisk innehållsanalys och med hjälp av databaserna ERIC, Libris, Google Scholar och DiVA inkluderades 15 studier i denna uppsats. Resultatet visar att det finns både för- och nackdelar med en inkluderande undervisning. Bland annat bidrar en inkluderande undervisning till att det uppstår en social gemenskap mellan alla elever samtidigt som andraspråkselever utvecklar det svenska språket i samspel med elever som har svenska som sitt förstaspråk. Däremot har det visat sig att brister i kartläggningar av andraspråkselevers tidigare erfarenheter kan leda till att de inte får den undervisning som de är i behov av. Det råder delade meningar om direktintegrering då de nyanlända eleverna å ena sidan får ständig tillgång till det svenska språket, å andra sidan kan eleverna känna sig ensamma då de saknar kunskap om det svenska språket och därför har svårt för att kommunicera med andra.

 • Rapp, Stephan
  et al.
  Jönköping University, Sweden.
  Segolsson, Mikael
  Jönköping University, Sweden.
  Kroksmark, Tomas
  Jönköping University, Sweden.
  The Education Act - conditions for a research-based school: a frame-factor theoretical thinking2017Inngår i: International Journal of Research and Education, ISSN 2398-3760, Vol. 2, nr 2, s. 1-13Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In 2010, the Swedish Parliament enacted a new education act that, among other aspects, stipulated education in primary and secondary schools must be based on research and proven experience. Such a legal requirement that would apply to both school levels is quite innovative not only in Sweden but internationally. Over the years principals and teachers have developed new pedagogies designed to improve teaching and learning. Could another means toward such improvements lie in a law stipulating that education in primary and secondary school must be based on research and proven experience? What conditions are required for such a law to affect the work of the school faculty and staff? The analytic methods used in this investigation are Lundgren’s frame factor theory and Goffman’s frame analysis. The focus is on the relationship between parliamentary control via legislation and the possibilities of principals and teachers to fulfil the intentions of the law. Our analysis reveals that the law experienced difficulties due to it not being properly implemented and not providing clear instructions on how it should be used in teaching practice.

 • Hedström, David
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Samuel Pepys och Pesten: Känslor i tid av kris och kaos2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This is a study of emotions in Samuel Pepys diary during the plague year 1665. The emotions is seen in both a public and a private perspective through Pepys’s written words. It examines the emotions of those who fled the plague and the those who remained in London and suggests that they may have felt the effects of the plague in different ways. Furthermore it examines Pepys’s private emotion in relation to his puritan upbringing, later anglican beliefs and position as a man of the early enlightenment.

 • Rapp, Stephan
  et al.
  Jönköping University, Sweden.
  Skoglund, Peter
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Skolans juridifiering: ett skolchefsperspektiv2017Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Allt fler stämmor höjs mot det som man upplever som en juridifiering av skolväsendet och kritik riktas mot att skolans personal inte har tid med pedagogiska frågor då de måste hålla koll på juridiken. Samtidigt finns andra röster som säger att i en verksamhet med myndighetsutövande inslag måste arbetet styras av en juridisk reglering. I den här rapporten gör vi inledningsvis en historisk tillbakablick i syfte att bättre försöka förstå bakgrunden till skolans förändrade juridiska styrning. Härigenom kan vi också kasta ljus över varför juridiken alltmer kommit att fokuseras i skolan under senare tid. Vi kommer vidare att på ett konkret plan redovisa delar av den juridiska regleringen av skolans verksamhet och diskutera det som idag allt mer kommit att benämnas som en juridifiering av skolväsendet.

  Vad handlar då denna juridifiering om? Det som ofta diskuteras är en starkare central styrning men detta räcker inte för att förstå de pågående förändringarna. Ett ökat fokus på den enskilde elevens rättigheter är ett kännetecken för den pågående juridifieringen. Det handlar om rättigheter till korrekt behandling, stöd och möjligheter att överklaga beslut. Ett förtydligande av individens rättigheter bör ses som en positiv utveckling av verksamheten även om det innebärett mer omfattande regelverk. En annan förändring, och kanske bidragande orsak till att regelverket förstärks, är möjligheten för privata aktörer att inordna sig i ett förvaltningsrättsligt regelsystem somtidigare i stort sett varit förbehållet den offentliga sektorn. Detta ökar samtidigt kraven på rättssäkerhetsregler för att skapa ett gemensamt ramverk inom vilket skolverksamheten ska ske.

  Mot bakgrund av den ökade juridifieringen blir det intressant att diskutera skolchefens roll och möjligheter att påverka. Skolchefsuppdraget är till skillnad mot rektorsuppdraget inte reglerat i lag men samtidigt har skolchefen en central position som huvudmannens företrädare. Och det är i huvudmannens intresse att värna om elevernas rättigheter. I detta arbete utgör juridifieringen ett viktigt skyddsnät men de huvudsakliga frågorna bör handla om att stärka pedagogik, lärande och ett gott ledarskap i skolan.

 • Mårtensson, Elias
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Tillit till religiösa samfund: En undersökning gällande människors tillit till religiösa samfund och deras ledande figurer 2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper aims to show how trust in four different religious institutions and their religious leaders varies depending on the age and national background of the respondents. Sweden is reportedly one of the most secularized countries in the world as well as a country with remarkably high generalized trust which makes it interesting to see how people trust religious institutions and religious leaders. Studies have been conducted on how people trust in religious institutions and religious people earlier but have shown varied results. Some studies have shown that people trust religious people more than non-religious people while other studies have shown the reverse. The basis for this paper have been a survey about trust and religious institutions which was answered by 205 people of varied age and national background. The study showed that people trust the Church of Sweden and their priests more than any other religious institution and religious figures. It also showed that the national background did not seem to affect the level of trust in any significant way. It also showed that the older you are the more likely it is that you trust religious institutions. What this paper also brings is a theory that people trust more in religious institutions and religious figures that share similar cultural heritage and attributes as the respondent themselves.  

 • Goos, Sara
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Från gudsfruktan till moral: Övergången mellan normalplan 1900 till undervisningsplan 1919 i förhållande till läraryrkets professionalisering2020Student paper other, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study compares the curriculum for public school from 1900 with the curriculum from 1919 in Sweden. From the second half of the nineteenth century, teaching as a new profession took form. Reforms within and between the Swedish government and the Church of Sweden collaborated to turn school as an institution into a governmental concern rather than a church matter, as it was before. The teachers' new professionalism in turn affected the idea of what school should contain. New reforms resulted in a new curriculum, established in 1919. The new curriculum presented a different view on the teacher's role than before. Earlier, the individual teacher chose more freely exactly what subject matters were to be taught. Democratic and industrial revolutions also changed the focus and purpose of education. Instead of putting the fear of God in the pupils, which the catechism stood for, the life and teachings of Jesus became the new form of Christian moral code taught in schools. The teacher was not above all else a representative of God, but instead a competent leader who raised and socialized a new generation of industry workers.

 • Zaerzadeh, Nima
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Intoleransens utfall: En undersökning av fem religionskunskapslärares subjektiva uppfattning angående effekten att motverka religiös intolerans hos elever2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay aims to investigate the subjective perception of religious science teachers on the effect of their working methods to counteract religious intolerance among students. To achieve the result, I have been using the method of semi-structured conversation interviews with religious science teachers working in Kronoberg county. With the help from an interview guide, the intention is to understand the world of the respondents, from their point of view. The answers provided from each interview went through a thematic content analysis in order to identify any similarities and differences among the respondents. 

   

  The result exposed that all teachers had been through religious intolerance in their classes, and that their efforts to counteract the problem had shown a positive effect. All teachers had been able to see results from their work based on different teaching scenarios due to active efforts they made. All teachers succeed to acknowledge the tolerance requirements from the schools regulatory document, even though they associated it to the basic values, which is not wrong. My hypothesis that teachers would show negative tendencies as the effect of their practice was wrong. The effect is, as a matter of fact, positive, but all respondents believe that the composition of how teachers obtain knowledge about handling the issue needs to be modified. Today it is all about individual initiative. The respondents expressed their concerns about this not being a sustainable system, even though the result is positive.

 • Lagerqvist, Anton
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Ämneslärarprogrammet: - En kvantitativ studie om studenters tankar kring idrott och hälsa utbildningen2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka tankar studenter på två universitet har på ämneslärarprogrammet och specifikt idrott och hälsa utbildningen. Frågeställningarna löd på följande sätt: (i) vilken syn har studenterna från de två universiteten på ämneslärarprogrammets utbildning och specifikt inriktningen idrott och hälsa? Och (ii) skiljer sig synen angående utbildningen beroende på vilket universitet studenterna studerar på?

   

  Studien har genomförts med hjälp av till största del en kvantitativ metod; en enkätundersökning som 24 studenter ifrån två universitet har fått genomföra. Studien teoretiska ramverk har utgått ifrån de pragmatiska sanningsteorierna och specifikt konsensusteorin. Studiens resultat visar att det inte går att utläsa några sanningar utifrån ett översiktligt synsätt och utifrån konsensusteorin. Dock visar resultaten att det finns en relativt stor skillnad mellan de två universiteten och när de två universiteten separeras ifrån varandra är det möjligt att se en rad olika sanningar om idrott och hälsa utbildningen hos universiteten. Till exempel på fråga 1 i enkätundersökningen (De praktiska momenten har kännetecknats av god pedagogisk kvalité.), där 46,6 procent av respondenterna från universitet 1 svarade med en 4:a eller 5:a och 100 procent av respondenterna från universitet 2 svarade med en 4:a eller 5:a.

 • Nori, akon habe baker
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för medier och journalistik (MJ).
  Bevakning och framställning av flyktingar i svensk press: En studie om skillnader och likheter mellan Dagens Nyheter och Aftonbladet i bevakning och framställning av flyktingar.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to determine how much the Swedish morning newspaper

  Dagens Nyheter and the evening newspaper Aftonbladet wrote about refugees and how

  they represented them during refugee crisis in September 2015 compared with when the

  border control began in January 2016. The purpose is to investigate how the news

  selection is been made, what events surrounding refugees became news and how they

  are described

  To be able to answer these questions I have combined two methods. The quantitative

  method used to observe how many articles were written about refugees, count and

  analize the number of the articles each newspaper produced during the mentioned

  period. In the qualitative section the rhetorical method by Karlberg & Mral's model

  (1998) ethos, pathos and logos concepts been used. In order to understand how the

  writer structured the text to convince the audience.

  The findnings of this study has been compared by each other and the reulst has showen

  a compiling differences and similarities between Dagens Nyheter and Aftonbladet. Both

  newspapers have different flow of news articles during different periods. At some stag

  in the refugee crisis period in September 2015 Dagens Nyheter and Aftonbladet has

  shown solidarity with the refugees, but during the border control period in January 2016

  both newspapers monitoring and representation of refugees was not as positive and as

  much as during the refugee crises.

 • Paegle, Jonna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Närhet och vila i förskolan: En studie om närhet och vila i uteförskolan i jämförelse med den traditionella2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att jämföra hur förskollärare i utomhusförskolor jämfört med förskollärare i den traditionella förskolan tillfredsställer barnens behov av vila och närhet. Undersökningen sker med hjälp av intervjuer av förskollärare på olika verksamheter. I bakgrunden redogörs för uppkomsten av uteförskolor, vad förskolans styrdokument, Lpfö(2018), säger om begreppen närhet och vila samt vad dessa begrepp betyder för barn som vistas i förskolan. Bowlbys (2010) anknytningsteori redovisas också eftersom det är denna teori studien lutar sig emot. Resultatet visar att förskollärare översätter närhet med trygghet även om det skiftar i praktiken. Pedagogerna är överens om att vilan är viktig men att det pratas för lite om denna viktiga del av barnens dag.

 • Öhrbom, Zanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Rosca, Roxana
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Förskollärares uppfattningar om utomhuspedagogik: möjligheter, hinder och platsens betydelse2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare förhåller sig till utomhuspedagogik, samt ta reda på vilka möjligheter och hinder som finns i arbetet med utomhuspedagogik. Studien syfte är också att belysa platsens betydelse i relation till barns lärande utomhus. I studien används tre frågeställningar som är: Vilka uppfattningar har förskollärare om arbetet med utomhuspedagogik? Vilka möjligheter och hinder uppfattar förskollärare att de har med utomhuspedagogik? samt Vilka frekventa platsval gör förskollärare vid utomhuspedagogik? För att uppnå syftet används en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer. Fyra verksamma förskollärare ingår i studiens urval. I analysen av resultatet används studiens teoretiska ramverk som består av Gibsons ekologiska utvecklingsteori och den sociokulturella teorin samt de teoretiska begreppen affordance, mediering och den närmaste proximala utvecklingszonen. Studiens resultat visar att förskollärare anser att skogen är en positiv lärmiljö som utvecklar barns kreativitet och fantasi. Däremot menar förskollärarna i studien att förskolegården inte är en naturlig plats och att det kan försvåra arbetet med utomhuspedagogik. En annan utmaning för studiens förskollärare är att barnen inte har torra och varma kläder. Studiens resultat lyfter vidare fram att förskollärares arbete med utomhuspedagogik bidrar till barns hälsa och motorik. Samtliga förskollärare uppfattar att arbetet med utomhuspedagogik kräver en tanke bakom och planering för att förskolans verksamhet ska bli pedagogisk. En slutsats som synliggörs i studien är att samtliga förskollärare uppfattar arbetet med utomhuspedagogik som positivt och att det bidrar till barns lärande och utveckling i förskolan.

 • Boroomand, Sharareh
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  ”Om du inte kan deras språk, var trevlig även om de inte förstår dig så du kan visa med kroppen”: En kvalitativ intervjustudie om nyanlända vårdnadshavares upplevelse av svensk förskola2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur nyanlända vårdnadshavare upplever mötet med pedagoger i svensk förskola. Studien handlar om vårdnadshavarnas upplevelser av pedagogernas kommunikation och bemötande och vilka likheter och skillnader vårdnadshavarna fått syn på, förskolor i Sverige i förhållande till förskolor i sina hemländer. Min studie utgår från ett interkulturellt perspektiv samt en ytterligare teori, ackommodationsteori för att tolka och förstå kommunikationen mellan pedagogerna och vårdnadshavarna. Den valda metoden för studien är kvalitativa semistrukturerade intervjuer, där urvalet är nyanlända vårdnadshavare som talar persiska och dari och har barn på förskolan. Resultatet av intervjuerna visade att språkbegränsningar, sociala nätverk, otillräckliga kunskaper om den svenska förskolan och otillräcklig kunskap om hur de nyanlända vårdnadshavarna och deras kultur påverkar samarbetet mellan hemmet och förskolan. Slutsatsen av det empiriska materialet och de tidigare forskningar och det interkulturella teoretiska perspektivet visar att ett interkulturell bemötande är nyckeln till en lyckad relation med hemmet som kan påverka barnets trivsel på förskolan. Detta bemötande innefattar respekt för varandra, viljekraft samt tolerans.

 • Danielsson, Anders Sven Gunnar
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Reliabilitetstest av ett nytt instrument för mätning av axelstyrka2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Att mäta muskelstyrka är en hörnsten inom fysioterapi/sjukgymnastik. Trots detta saknas idag enkla objektiva kliniska metoder för att mäta dynamisk muskelstyrka hos patienter med axelbesvär. Syfte: Syfte med studien var att undersöka axelstyrkan i inåt och utåtrotation med ett nytt mätinstrument och bedöma test-retest reliabilitet för detta instrument. Skillnad i styrka mellan dominant och ej dominant arm samt styrkeförhållandet mellan inåt- och utåtrotation i axeln undersöktes också. Metod: Femton friska kvinnor (medelålder 34 år) rekryterades från en friskvårdsanläggning. Maximal inåt- och utåtrotationstyrka i båda axlarna mättes med ett nytt mätinstrument som bestod av en dynamometer kopplad i serie med ett elastiskt band. Två testtillfällen genomfördes för att undersöka test-retest reliabiliteten för mätinstrumentet. Resultat: Ingen statistisk skillnad förelåg i styrkan mellan dominant och ej dominant arm. För dominant arm var inåtrotationsstyrkan 10,9 kg ± 1,4 och för ej dominant arm 10,9 kg ± 1,5, p = 0,93. Test-retest reliabiliteten för inåtrotationsstyrkan beräknades med intraklass-korrelationskofficienten (ICC) till 0,96 för dominant arm och 0,97 för ej dominant arm. Utåtrotationstyrkan för dominant arm var 7,3 kg ± 1,3 mot 7,0 kg ± 1,2 för ej dominant arm), p= 0,095. ICC beräknades till 0,98 för dominant arm och till 0,97 för ej dominant arm. Styrkan i utåtrotation signifikant (p <0,001) lägre, 67% och 64% av inåtrotationen för dominant respektive ej dominant arm. Slutsats: Den dynamiska axelstyrkan i inåt och utåtrotation kunde på ett reliabelt sätt mätas med ett nytt instrument. Axelstyrkan i dominant och ej dominant sida var likvärdig, vilket betyder att det vid rehabilitering efter skada är möjligt att använda den friska sidan som kontroll. Deltagarna hade ungefär två tredjedels axelstyrka i utåtrotation jämfört med inåtrotation, vilket kan användas som referensvärde vid exempelvis rehabilitering. Med hjälp av detta mätinstrument kan planering och utvärdering av axelträning göras på ett snabbt, enkelt, tillförlitligt sätt till en förhållandevis låg kostnad.

 • Pojskić, Haris
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  McGawley, Kerry
  Mid Sweden University, Sweden.
  Gustafsson, Anna
  Mid Sweden University, Sweden.
  Behm, David
  Memorial University of Newfoundland, Canada.
  The Reliability and Validity of a Novel Sport-Specific Balance Test to Differentiate Performance Levels in Elite Curling Players2020Inngår i: Journal of Sports Science and Medicine (JSSM), ISSN 1303-2968, Vol. 19, nr 2, s. 337-346Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Balance as a skill and task-specific capacity is considered an essential physical quality in curling, required for executing effective stone delivery. However, no testing protocols have been developed to test curling-specific balance in the delivery position. Thus, the primary aim of this study was to investigate the reliability, validity and usefulness of a newly-developed, curling-specific balance test (CSBT) which involved the delivery position. The secondary aim was to examine the differences between elite and sub-elite curlers for core strength and flexibility, which have previously been identified as important qualities in curling and determinants of balance. Twenty curling players (13 females aged 19 ± 3.1 years; 7 males aged 19.6 ± 2.3 years) from five Swedish super-league curling clubs were divided into two groups according to playing level: elite and sub-elite. Variables included body mass, body height, body mass index, age, playing experience, training frequency, plank test, sit and reach test, standing single-leg balance test (SLBT) and CSBT. The CSBT was executed on a multiaxial tilting balance plate while mimicking the curling delivery position (i.e., a deep lunge position with the front foot on the plate). The participants completed the CSBT on three separate occasions, with each test consisting of three, 20-s attempts. Both the relative and absolute reliability were good for the CSBT (ICC = 0.90; CV = 14.5%). The CSBT demonstrated good measurement usefulness, being sensitive to detect moderate changes that exceeded 0.5 times the test standard deviation. Construct validity of the CSBT was evidenced by the large discriminatory capacity to differentiate expertise level in curling players (t-test: 2.85, p < 0.01; large ES), irrespective of other physical capacities (e.g., flexibility and core strength). However, the elite and sub-elite players also differed in age, playing experience and training frequency. Content validity was confirmed by a weak correlation (r = 0.21; 95%CI: -0.26 to 0.60) between the CSBT and SLBT, which suggests that curling-specific and standing balance should be considered as independent and task-specific motor skills. In conclusion, the CSBT can be used as a reliable, valid and useful tool for the assessment of curling-specific balance performance. In addition, longer and more extensive involvement in curling training contributed to superior specific balance in elite curlers.

 • Lindström, John
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  Fill-in-the-Blank or Write an Original Sentence: A Comparison of Practice Materials for Vocabulary Retention2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Despite extensive research, a “best method” for teaching vocabulary has not been identified. The present study investigates the efficacy of two different practice materials for vocabulary retention, a fill-in-the-blank exercise and an original sentence writing exercise, from the hypothesis that a fill-in-the-blank exercise will be superior in terms of vocabulary retention on an immediate posttest. By testing this hypothesis, the study aims to contribute to the understanding of what is best practice in vocabulary teaching. The participants were 20 adult EFL learners studying at Basic Adult Education level. A controlled experiment using a Presentation, Practice, Production (PPP) structure was used. The cartoon public service announcement Dumb Ways to Die was used as the medium for presentation of twelve level and frequency scanned target nouns, followed by 10 minutes of practice time with either a fill-in-the-blank exercise or an original sentence writing exercise. Finally, an immediate posttest ensued. The result shows that the participants who practised using the fill-in-the-blank exercise performed better on the posttest, albeit not significantly better. In addition, further analysis indicates that some items of target vocabulary may have been previously known by the participants or easier to guess the meaning of. The pedagogical implications point towards using fill-in-the-blank exercises in the initial stages of vocabulary learning, after target vocabulary has been presented, while original sentence writing exercises appear better suited in later stages when more aspects of word knowledge have been acquired.     

 • Lindh, Casandra
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Rosgardt, Nikolina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Barnfri- ett lyckligt utanförskap: En kvantitativ studie av barnfria kvinnors livstillfredsställelse och utanförskap2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Through quantitative methods, we sought answers to the questions “Can one identify systematic differences in perceived life satisfaction among childfree women and mothers?”, “Can one identify systematic differences in perceived alienation among childfree women and mothers?”, and “Is it possible to apply Link and Phelan’s model of stigmatization to childfree women as a group?” We reached our conclusions by constructing and distributing a survey to our target group. We then analyzed the 215 responses by applying Veenhoven’s theory of happiness and tested the results against Link & Phelan’s model of stigmatization. Our results show that there are no distinct differences in perceived life satisfaction between mothers and childfree women per se. Instead, the difference is in a woman’s satisfaction with the outcome of her choice, regardless of her choice. However, we did find that childfree women tend to feel more excluded when compared to women with children. This indicates strongly integrated pronatalist norms in the Swedish society and contributes to the possible stigmatization of childfree women.