lnu.sePublikationer
123 1 - 50 av 116
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Bergström, Tyra
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Svensson, Ann-Charlott
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Användandet av värmebevarande omvårdnadsinsatser för att förebygga hypotermi under knä- och höftplastikoperationer - en tvärsnittsstudie 2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Perioperativ hypotermi är en vanlig komplikation under generell och regional anestesi. Med hypotermi menas uppmätt kärntemperatur under 36 °C. Patienter som opereras för knä- och höftplastik är en utsatt grupp. De har ofta flera riskfaktorer som ökar risken att drabbas av perioperativ hypotermi. Eventuella komplikationer kan leda till ökat lidande för patienten samt ökade kostnader för samhället relaterat till längre sjukhusvistelser och sjukskrivning. Området är väl beforskat. Forskning visar att förebyggande omvårdnadsåtgärder bör göras med både passiva och aktiva metoder men trots detta kvarstår problemet. Syfte: Syftet var att observera vilka omvårdnadsåtgärder som vidtas för att förebygga hypotermi hos patienter under knä- och höftplastiksoperationer. Metod: En tvärsnittsstudie med kvantitativ design och observationer som datainsamlingsmetod. Studien analyserades deskriptivt. Resultat: Studien genomfördes vid två olika sjukhus. Totalt observerades 22 knä- och 18 höftplastiksoperationer. Resultatet visade att båda sjukhusen vidtog omvårdnadsåtgärder men på ett varierande arbetssätt. Vid alla operationer användes passiva omvårdnadsåtgärder. Slutsats: Studien visar att omvårdnadsåtgärder vidtas men det finns fortfarande förbättringsområden vid båda sjukhusen. Riktlinjer och PM förekommer men författarna eftersöker nationella riktlinjer för att säkerställa att alla sjukhus arbetar utifrån samma grund för att förebygga perioperativ hypotermi. 

 • Winkler, Moa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Den modiga pojken och den duktiga flickan: En genusanalys av Harry Potter och de vises sten med svenskdidaktisk anknytning2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie är en genusanalys av karaktärerna Harry Potter och Hermione Granger i Harry Potter och de vises sten. Harry Potter-serien har haft ett stort genomslag på bokmarknaden och är en av de tre största fantasyserierna i modern tid (Alkestrand, 2016:28). Detta gör det relevant att kritiskt granska boken för att sedan använda den i klassrummet, både på högstadie- och gymnasienivå. Syftet med studien är således att granska boken utifrån ett genusperspektiv och problematisera eventuella stereotyper. Centralt i studien är en jämförelse mellan hur Harry och Hermione skildras och hur skildringarna reproducerar eller ifrågasätter normer kring genus. Studien utgår från ett didaktiskt perspektiv och en av frågeställningarna utgår därför ifrån vad litteratur kan ha för påverkan på våra förutfattade meningar och hur detta kan uppmärksammas i en klassrumssituation. Studien visar således att karaktärerna i Harry Potter och de vises sten uppfyller många stereotyper om vad som anses vara manligt och kvinnligt. Harry tillskrivs rollen som den modiga, aktiva pojken och Hermione som den passiva, duktiga flickan som utsätts för negativa konsekvenser när hon bryter mot normerna.

 • Sjöstrand, Jessica
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för film och litteratur (IFL).
  Didaktiska möjligheter utifrån genuskonstruktioner i Hungerspelen: En karaktärsanalys av Katniss Everdeen och Peeta Mellark2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har för avsikt att studera romanen Hungerspelen, skriven av Suzanne Collins. Syftet är att undersöka hur karaktärerna Katniss och Peeta skildras ur ett feministiskt perspektiv där fokus ligger på att studera de båda karaktärernas genuskonstruktioner. Ett delsyfte för studien är även att undersöka vilka didaktiska implikationer ett arbete med denna roman kan leda till i undervisningen i en gymnasieklass. Den metod som använts i analysen är närläsning där fokus legat på att utifrån romanens innehåll analysera framställningen av Katniss och Peeta, främst utifrån delar av Nikolajevas motsatsschema över stereotypa kvinnliga och manliga egenskaper. Analysen visar att de båda karaktärerna skildras som normbrytande men även att de bekräftar många av de stereotyper och normer som finns när det gäller kvinnligt och manligt beteende.

 • Nykvist, Leo
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Emotionell kompetens och svåra besked.: En kvalitativ studie utförd hos Kronofogden.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sambandet mellan emotionella kompetenser och svåra besked är ett relativit outforskat område, den tidigare forskningen har bedrivits i huvudsak inom vårdvetenskap. I denna studie studeras vilka emotionella kompetenser respondenterna anser sig behöva för att kunna lämna svåra besked och vad ett svårt besked är enligt deras uppfattning. Instrumenten som användes var en semistrukturerad intervjuguide och en enkät. Fem respondenter fick svara på frågor gällande svåra besked och fylla i en enkät som belyste emotionella kompetenser. Resultatet visar att de anser att svåra besked är ett komplext ämne och beror på situationen och hur avsändaren och mottagaren uppfattar innehållet i budskapet. De hade en samsyn på 11 av 25 emotionella kompetenser som de ansåg behövdes för att kunna lämna svåra besked. De var: emotionell medvetenhet, korrekt självbedömning, pålitlighet, noggrannhet, innovationsförmåga, engagemang, optimism, förstå andra, serviceorientering, samverkan och samarbete samt teamförmåga.

 • Mc Guire Nyström, Charlie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Biomarkörer & bröstcancer: Förutsägelse av tamoxifeneffekt vid östrogenreceptorpositiv bröstcancer hos kvinnor2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bröstcancer är en multifaktoriell sjukdom och är den vanligaste cancerformen hos kvinnor, cirka var tionde kvinna får någon gång diagnosen. År 2017 var det drygt 10 000 kvinnor som diagnostiserades med bröstcancer och 1400 som avled till följd av sjukdomen i Sverige. Den vanligaste typen är en icke-invasiv form kallad duktal cancer in situ. De flesta bröstcancrarna uttrycker receptorer för östrogenreceptorn (ER) och klassas som ER-positiva tumörer, många tumörer uttrycker också receptorer för progesteron (PgR). ER är en prediktiv biomarkör där positivitet idag används för att identifiera de patienter som svarar på antiöstrogenbehandling med exempelvis läkemedlet tamoxifen (TAM). TAM används för behandling av bröstcancer hos pre- och postmenopausala ER-positiva kvinnor.

  Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka huruvida effekten av TAM kan förutsägas med hjälp av prediktiva biomarkörer vid adjuvant behandling av ER-positiv bröstcancer hos pre- och postmenopausala kvinnor. Arbetet innefattade artikelsökningar och baseras på 9 retrospektiva vetenskapliga studier hämtade från en avhandling och databasen PubMed. Analyserade markörer var proteinuttrycket av HOXB13, AIB1, mTOR, Akt, ER, PgR, EGFR, HER2, CXCL10, CXCR3 samt genuttryck av HOXB13, IL17BR, CYP2C19, CCND1 och RSF1. Studierna analyserade patientmaterial från studier som jämfört TAM vs kontroll eller olika behandlingsregimer av TAM.

  Ett lågt proteinuttryck av HOXB13 var prediktivt för fördelaktig TAM-effekt samt att ett högt uttryck förutsäger mindre fördelaktig effekt hos ER-positiva patienter. Vidare visades att fosforylerat (p) mTOR enskilt och i kombination med p-ER och/eller p-Akt var prediktivt för ett reducerat TAM-svar. Resultaten som presenteras visar att ett högt uttryck av AIB1 var prediktivt för ett fördelaktigt TAM-svar hos ER-positiva. CXCL10 och CXCR3 var båda prediktiva för ett förbättrat TAM-svar jämfört med kontroll. Vidare visar resultaten att genuttrycken för HOXB13 och förhållandet mellan HOXB13:IL17BR förutsäger effekten av en längre behandling på 5 år jämfört med 2 år. En variant allel av CYP2C19*2 genotypen identifierar patienter med allvarlig prognos men som fördelaktigt kan behandlas med TAM. Resultaten påvisar även att endast ER-status inte är prediktivt för en fördelaktig TAM-behandling och att PgR-analys kan användas som tillägg vid ER-negativitet för att identifiera en liten subgrupp av bröstcancerpatienter som med fördel kan behandlas med TAM. HER2-positivitet påvisar ingen nytta av TAM hos ER-positiva patienter. Resultaten avseende CCND1 påvisar att genamplifiering ej var lämpad som prediktiv markör men att RSF1-genamplifiering kan vara en potentiell markör för avsaknad av TAM-fördel.

  Sammanfattningsvis kan TAM-effekt förutsägas med hjälp av prediktiva markörer så som HOXB13, AIB1, CXCL10/CXCR3 m.fl., det krävs dock verifiering av resultaten i större kontrollerade studier i form av retrospektiva metaanalyser eller prospektiva studier för att dra en generell slutsats.

 • Lindell, Emma
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Behandling med monoklonala antikroppar vid episodisk och kronisk migrän2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Migrän är en av de vanligaste huvudvärksformerna och drabbar 11–12% av den vuxna befolkningen. Det finns flera olika utlösande faktorer bland annat stress, hunger och sömnbrist. Vid ett migränanfall är smärtan unilateral, pulserande och förvärras vanligen vid fysisk ansträngning. Ofta upplever den drabbade även icke-smärtrelaterande symtom, så som illamående, kräkning samt ljud- och ljuskänslighet. Migrän diagnostiseras med hjälp av kriteriesystemet International Classification of Headache Disorders (ICHD) utefter den drabbades symtom. Det finns sex underkategorier av migrän, där kronisk migrän är en av dessa och innebär huvudvärk i minst 15 dagar per månad där minst åtta av dagarna är migrän. Episodisk migrän klassificeras inte enligt ICHD, utan definieras i flera studier som huvudvärk i färre än 15 dagar per månad. Patofysiologin vid migrän är fortfarande inte helt klarlagd, men teorier föreslår att migrän orsakas av kortikal depressionsspridning (CSD) som sprider sig över hjärnbarken, den så kallade aurafasen. Aurafasen orsakar synförändringar hos den drabbade och ibland även sensoriska symtom. När CSD sprider sig över nervvävnader i hjärnan kommer det trigeminovaskulära systemet aktiveras, vilket leder till frisättning av bland annat kalcitonin gen-relaterad peptid (CGRP). CGRP når meningeala och intrakraniella artärer och binder till kalcitonin gen-relaterad peptidreceptor (CGRP-receptor) och orsakar vasodilatation. Dessutom binder CGRP till CGRP-receptorer på centrala neuron vilket leder till sensitisering av smärtreceptorer. Denna kaskad av händelser tros vara orsaken till migränsmärta. Migrän förekommer även utan att aurafasen fås och forskare tro att det sker ett CSD-liknande fenomen även här. Dessa teorier om att CGRP har en central roll i utvecklandet av migrän har gjort att läkemedel riktade mot CGRP eller CGRP-receptorn börjat utvecklas exempel monoklonala antikroppar. Idag finns de tre monoklonala antikroppar riktade mot CGRP (exempel fremanezumab) och en mot CGRP-receptorn (erenumab). Fremanezumab binder specifikt till CGRP och förhindrar peptiden från att binda till sin receptor, medan erenumab binder direkt till receptorn och förhindrar att peptiden kan binda in. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att jämföra effekten av fremanezumab och erenumab mot placebo hos patienter med kronisk eller episodisk migrän. Dessutom studerades läkemedlens biverkningar. Metod: En litteraturstudie utfördes där sju artiklar, hämtade från databasen PubMed, granskades. Resultat: Tre studier granskade fremanezumab och alla doser (225 mg och 675 mg) av läkemedlet minskade antalet migrändagar per månad signifikant jämfört med placebo. Fyra studier granskade erenumab och doserna 70–140 mg minskade signifikant antalet migrändagar per månad jämfört med placebo. Biverkningarna var liknande mellan läkemedelsgrupperna och placebo, där injektionssmärta var vanligast förekommande. Slutsats: Behandling med fremanezumab i doserna 225–675 mg månadsvis eller kvartalsvis och erenumab i doserna 70–140 mg månadsvis minskade signifikant antalet migrändagar per månad jämfört med placebo. Biverkningarna var få, men studier med längre behandlingstid är nödvändiga för att utvärdera säkerheten och toleransen av läkemedlen under ett längre perspektiv.

 • Zineldin, Mosad
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för medicin och optometri (MEO).
  Cognitive and Brain Reserve (CBR): Tools to Reduce the Risk of Dementia and Alzheimer2018Ingår i: Advances in Alzheimer's Diseases, ISSN 2210-5727, Vol. 7, nr 4, s. 93-102, artikel-id 88472Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  The study was performed to examine and assess the impact of the education, occupation and leisure time on building brain and cognitive reserves (CBR). A cross sectional study of 132 persons at age between 40 to 70 years old has been conducted. A structuredquestionnaire covering multiple constructs was used to collect the data. Multivariate regression results show that the three independent variables (LE, OC and ED) were statistically significant in the models with CBR as dependent variable. Leisure time and activities (LE) makethe strongest unique contribution (0.683) followed by occupation (0.261) and the weak contribution of the education (0.198) to explainthe dependent variable cognitive and brain reserve (CBR).The Brain and Cognitive Reserve hypothesesassumes that a rich intellectual measures and abilities a person have during her/his life enable this person to copewith difficult cognitive tasks and social events in life.

 • Halldin, Malin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  De äldre patienternas upplevelser av besöket på akutmottagningen: En systematisk litteraturstudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund. Tidigare forskning visar att andelen äldre personer över 65 år ökar. Denna ökning resulterar i ett större antal äldre på akutmottagningarna som inte är anpassade för äldre patienter med mer komplexa vårdbehov. Väntetiderna för äldre patienter blir långa och på grund av bristande vårdåtgärder så riskerar de att drabbas av vårdskador som dehydrering, överfylld urinblåsa och fall.

  Syfte. Syftet var att beskriva de äldre patienternas upplevelser av att besöka akutmottagningen.

  Metod. Föreliggande studie är en systematisk litteraturstudie som är baserad på elva stycken vetenskapliga artiklar.

  Resultat. I resulatet framkommer att de äldre patienterna har både positiva och negativa upplevelser av att vistats på akutmottagningen. Resultatet presenteras i sex kategorier, vilka är Trygghet, Bekräftelse, Förståelse, Kommunikation, Väntetid och Fysiskt obehag.

  Slutsats. Resultatet ger en fördjupad kunskap till akutsjuksköterskan i mötet med äldre patienter. Kunskapen kan bidra till att identifiera förbättringsåtgärder vid omhändertagandet av de äldre och därmed minska risken vårdskador och vårdlidande. Slutsatsen är att omhändertagandet av äldre patienter kan förbättras. Resultatet visar att de äldre vill ha bekräftelse från vårdpersonalen och de vill vara delaktiga i sin vård genom att få information på en nivå så de förstår. Genom tillämpning av personcentrerat förhållningssätt kan delaktighet uppnås och patientens individuella behov kan lättare identifieras vilket bidrar till ett minskat vårdlidande.

   

 • Skoogh, Camilla
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Rydin, Sofie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Det sitter i väggarna: En enkätstudie om säkerhetskultur i operationsmiljö2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Skador orsakade av vården medför både ett lidande för patienten menäven en stor kostnad för samhället. Operationsavdelningen är en högriskmiljö som ställer krav på både ett personlig riskmedvetet engagemang och ett väl fungerande teamarbete. WHO:s checklista ska förbättra teamets samarbete men även en god säkerhetskultur kan stärka upp teamets prestation. Säkerhetskultur handlar omindividens synsätt, attityderna gentemot varandra och de gemensamma uppfattningarna om risker.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka attityder till säkerhetskulturen påoperationsavdelning och WHO:s checklista. Studiens frågeställning var: skiljer sigattityder till säkerhetskulturen mellan professioner och sjukhus?

  Metod: Studien utfördes utifrån en kvantitativ forskningsansats, data har inhämtatsmed hjälp av en webbenkät med avsikten att mäta och därefter analysera ochsammanställa olika gruppers attityder till säkerhetskulturen och WHO:s checklista på operationssal. Safety Attitudes Questionnaire (SAQ-OR) är anpassad till operationssjukvård och ger en ögonblicksbild av säkerhetskulturen. Frågeformuläret bestod av 30 frågor indelade i sex faktorer och tre egenkonstruerade frågor om WHO:s checklista. Urvalet var ett bekvämlighetsurval och inkluderadeoperationssjuksköterskor och operatörer som arbetar på centraloperation, tvåsjukhus ingick i studien.

  Resultat: Resultat visade på varierade positiva attityder inom säkerhetskulturen. Arbetstillfredsställelse och attityder till WHO:s checklista var de faktorer som skattades högst medan uppfattning om ledning skattades lägst. Studien visade ingaskillnader mellan operationssjuksköterskor och operatörer. Vid jämförelsen avsjukhus upptäcktes skillnader i medvetenhet till stress och uppfattning av ledning.

  Slutsats: Det krävs förbättringar i dialogen och relationen mellan chefer och personal. Vidare måste personalen ges rätt förutsättningar från organistationen föratt bedriva en säker vård.

 • Eriksson, Hilda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Idin, Sofia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Ljud från medicinsk utrustning: - Hur påverkas intensivvårdspatienter2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Intensivvårdspatienter utsätts för konstant ljud då miljön innebär kontinuerlig övervakning av medicinsk utrustning. Enligt WHO’s rekommendationer ska ljudnivån inom intensivvården inte överstiga 30–40 dB. När patienterna utsätts för larm och ljud blir sömnen påverkad, vilket förhindrar återhämtning och läkning hos den kritiskt sjuka patienten.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva ljudet från medicinsk utrustning på IVA och hur detta påverkar patienterna och deras sömn.

  Metod: En integrativ litteraturstudie.

  Resultat: Ljudet från medicinsk utrustning inom intensivvården översteg ljudnivån för optimal sömn och vila. Patienterna uppfattade ljudet både positivt och negativt. Sömnen kunde bli bättre genom sömnfrämjande åtgärder.

  Resultatet presenteras utifrån två huvudkategorier; Miljö och Sömnkvalitet med tillhörande subkategorier; Ljudets intensitet, Patienternas tolkning av ljudet, Sömnstörning och Sömnfrämjande åtgärder.

  Slutsats: Ljudet från medicinsk utrustning påverkade patienterna i olika grad och bidrog till sömnstörning. Genom en ökad kunskap hos intensivvårdssjuksköterskan samt riktlinjer för sömnfrämjande åtgärder kan patienterna få en bättre sömn och vila. I litteraturstudien kartläggs det nuvarande kunskapsläget, vilket visar på kunskapsluckor. Vidare forskning behövs för att öka kunskapsläget inom ämnet.

 • Andersson, Staffan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för statsvetenskap (ST).
  Ethics Management Strategies in Public Organisations: The Case of Sweden2019Ingår i: Presented at The Annual Conference of the American Society for Public Administration (Panel: Best Practices in Public Ethics Management: The Role of Democratic Values), March 10, 2019, Washington, D.C, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • Hiltunen, Linda
  et al.
  Region Kronoberg, Sweden.
  Johansson, Emma
  Region Kronoberg, Sweden.
  Edvardsson Aurin, Ingrid
  Region Kronoberg, Sweden.
  Tillitens villkor: Ungas röster om tillit och hur den kan stärkas i Kronobergs län2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • Klope, Eva
  Stockholm University, Sweden.
  I skuggan av ett yrke: om gymnasieelevers identitetsskapande på hantverksprogrammet frisör2015Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study attempts to understand the creation of identities, especially focusing on vocational identities within the vocational education and training (VET) for hairdressers. To be trained for a vocation like hairdressing means that more has to be learnt other than to do nice haircuts or other treatments. The handicraft is one part of the vocational knowing of hairdressing, but to be a hairdresser is about something more besides handicraft. Identity in this study is understood from a sociological perspective influenced by Richard Jenkins’ (2004, 2008) theoretical model of social identities. This is used together with the Bourdieu-inspired concept of vocational habitus (Colley, James, Tedder, & Diment, 2003). The method is inspired by ethnographic research and the empirical material consists of interviews and observations. Based on this material personal portraits have been created of four students. The intention is to focus on the students’ perspective about the everyday activities in school and their experiences of being trained for a vocation in school. The analyse shows that students are trained to develop a vocational habitus, to look, move, talk and feel like a hairdresser is expected to. The students encounter these expectations differently, depending on their identities as hairdressers, students or identities established in other contexts. A main finding of the study is that student identities and vocational identities sometimes are in conflict with each other.

  The contribution of the study is an increased understanding of identity creation in vocational education. It also contributes to a better knowledge of young people in vocational education and their relationship with their vocational education and upcoming vocation.

 • Fridén, Dennis
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Fotboll i Textilstaden: En studie kring IF Elfsborgs väg genom ett tufft men framgångsrikt 1930-tal2019Studentarbete övrigt, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this essay has been to study IF Elfsborgs way through the economic hardships of the 1930s, a decade known as the clubs most successful. Basically, the focus has been to emphasize the decisions made by the club during this period in contrast to its surroundings and swedish society as a whole. How has the club been affected by changes in society and to what extent has the club had an impact on the working class in its home town of Borås? With this study I want to demonstrate the role of football in 1930s swedish society, and also emphasize the importance of the network of relationships between the club and the city's entrepreneurs.The source material for this study consists mainly of archival protocols such as; annual protocols, section protocols, economic accounts and activity reports. I have also used newspaper clippings, membership lists and pictures, all available at the association archive, located at the city archive in Borås. Besides the source material my main literary support during this process has been Torbjörn Anderssons Kung Fotboll (2002), along with a few others such as Rolf Pålbrants Arbetarrörelsen och idrotten 1919-1939 (1977) and Rune Jungens Vävarstad i uppror: arbetarrörelsen i Borås 1880-1920 (1978).The main result of this study has been that societal circumstances particular to Borås at the time, along with the club’s connections with the city’s business owners were crucial to maintaining a good relationship with the working class which in turn played a major role in the club’s success in the 1930s.

 • Jansson, Alexandra
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Effekten och potentiella risker med bedaquiline, delamanid och pretomanid vid behandling av multiresistent tuberkulos2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: tuberkulos går tillbaka ända till stenåldern och det var inte förrän på 1800-talet som Robert Koch upptäckte att det var Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) som orsakade tuberkulos. Idag drabbas cirka 10 miljoner årligen av tuberkulos och år 2017 uppstod cirka 600 000 nya fall av multiresistent tuberkulos (MDR-TB). M. tuberculosis är en bakterie med en unik cellvägg bestående av en hög koncentration av mykolsyra. Bakteriens fettrika cellvägg kan i sin tur fungera som en barriär mot läkemedel som behandlar tuberkulos, vilket gör sjukdomen svårbehandlad. Tuberkulos smittar via små luftburna droppar men det är bara cirka 10 % av alla som smittas som drabbas av sjukdomssymtom. Tuberkulos diagnosticeras vanligen med hjälp av sputumprover från de djupa luftvägarna och för att finna resistens för läkemedel görs bakterieodlingar i flytande eller fast medium. Tuberkulos behandlas med en kombination av flera olika läkemedel. Standardbehandlingen (HRZE) som används vid behandling av tuberkulos består av isoniazid, rifampicin, pyrazinamid och etambutol. Vid en felaktig eller ofullständig behandling med dessa läkemedel kan bakterien utveckla resistens och MDR-TB kan uppstå.  Vid MDR-TB är patienten vanligtvis resistent mot isoniazid och rifampicin vilket gör sjukdomen svår att behandla och en annan kombination av läkemedel behövs. Bedaquiline, delamanid och pretomanid är nyutvecklade läkemedel som förhoppningsvis ska kunna användas hos patienter med MDR-TB. Syfte: syftet med arbetet var att undersöka effekten och potentiella risker med bedaquiline, delamanid och pretomanid vid behandling av MDR-TB. Metod: artiklar till litteraturstudien erhölls från databaserna PubMed och ClinicalTrials där totalt 7 artiklar valdes ut för att granska effekten samt risken med bedaquiline, delamanid och pretomanid hos patienter med MDR-TB. Resultat: det erhållna resultatet från artiklarna erhölls genom att framförallt analysera den primära utkomsten. Alla artiklar tyder på att bedaquiline, delamanid samt pretomanid har en god effektiv baktericid effekt på M. tuberculosis och kan möjligtvis förkorta behandlingsperioden. Men alla läkemedel gav även ett flertal biverkningar så som, huvudvärk, illamående, yrsel, hyperurikemi och ett förlängt QT-intervall. Men biverkningarna klassades som milda till moderata. Diskussion: många biverkningar uppstod i studierna och endast ett fåtal deltagare deltog. Däremot observerads det att dessa nya kombinationer kan även minska utvecklingen av ytterligare resistens för läkemedel. Trots vissa avvikelser i studierna kan delamanid, bedaquiline och pretomanid vara nya alternativa behandlingar för MDR-TB. Men fler studier med en större studiepopulation behöver utföras för att säkerställa säkerheten samt effektiviteten av samtliga läkemedel. Men samtliga läkemedel visar lovande resultat i nuvarande studier för den framtida kampen mot MDR-TB.

 • Öberg, Tilda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Martina, Hultqvist
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Faktorer som påverkar patientsäkerheten pre- och intraoperativt: En systematisk litteraturstudie utifrån operationssjuksköterskors erfarenheter2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Operationssjukvården kännetecknas av en högteknologisk arbetsmiljö där operationssjuksköterskan har ett stort ansvar för patienten. Fokus är att se och skydda hela patienten för att förebygga vårdlidande till följd av vårdskada. Genom att ha ett vakande öga på omgivningen kan olika riskfaktorer förebyggas. Det finns omfattande forskning som berör området, men det är sparsamt studerat utifrån operationssjuksköterskans erfarenheter och hur hen anser att olika faktorer pre- och intraoperativt kan påverka patientsäkerheten.

  Syfte: Syftet var att utifrån operationssjuksköterskans erfarenheter synliggöra  faktorer som påverkar patientsäkerheten pre- och intraoperativt.

  Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes i enlighet med Bettany-Saltikov och McSherry (2016). För att få en djupare tolkning och förståelse av valt problemområde användes en induktiv och kvalitativ ansats. I analysen ingick tolv stycken vetenskapliga artiklar som sammanställdes till ett resultat.

  Resultat: Resultatet visade att det fanns många faktorer som spelade en betydande roll för patientsäkerheten, både pre- och intraoperativt. Fyra huvudkategorier framkom i resultatet; arbetsmiljöns betydelse, teamets betydelse, planering och förberedelse och yrkesspecifik kompetens.

  Slutsats: Att arbeta som operationssjuksköterska innebar att ha fullt fokus på både patienten och omgivningen för att på så vis förebygga riskfaktorer. Det fanns flera faktorer som påverkade patientsäkerheten pre- och intraoperativt, både positiva och negativa. En faktor var att arbetsmiljön speglades av hög arbetsbelastning och stress vilket var ett stort bekymmer. En annan faktor visade att samarbetet inom operationsteamet påverkades av hur vi bemöter varandra. Genom att bemöta varandra med respekt främjades ett gott samarbete och därmed en säkrare vård.

 • Palm, Benjamin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Lisborg, Helena
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Ambulanspersonalens uppfattningar av språkbarriär: en kvalitativ intervjustudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Ambulanssjukvård är ett område som blir allt mer avancerat. Prehospital akutsjukvård karakteriseras av snabb bedömning, beslutsfattande och utvärdering i både säkra och osäkra miljöer. Ett korrekt omhändertagandeav patientenförutsätter en fungerande kommunikation. Risken ökar annars för missförstånd, minskad patientsäkerhet, vårdskadorochökat lidande. Språkbarriär är ett merstuderat fenomen inom intrahospital vård men forskningen kring fenomenet inom ambulanssjukvårdenärytterst sparsmakad.Syfte: Syftet var att utforska ambulanspersonalens uppfattningar av språkbarriär i mötet med patienten.Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ, induktiv ansats. Data inhämtades genom semistrukturerade intervjuer med 18 deltagare med olika professionell bakgrund, erfarenheter, kön och åldrar. Fenomenografisk metod användes i analys av de transkriberade intervjuerna.Resultat: De variationer av uppfattningar som författarna identifierat fördelades i fyrabeskrivningskategorier.Ett positivt synsätt, Inverkan på patientmötet,Strategier för att överbrygga språkliga hinderoch En del av ett komplext förhållande.Slutsatser:Studien belyser att ett samband mellan språkbarriär och försämrad vård finns. Bristfällig kommunikation innebär att patienten riskerar att inte få lika vård på lika villkor. Ambulanspersonal agerar pragmatiskt och lösningsorienterat, i tidskritiska situationer, för att tillvarata patientens intressen och leverera säker vård. Tillgängliga hjälpmedel uppfattas varaotillfredsställande och behöver ses över.

 • Dufva Svensson, Linnéa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Rydén, Fannie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Sjuksköterskors upplevelser av arbetsmiljöns inverkan på vårdandet som utförs på akutmottagningen: En intervjustudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Antalet besökare på akutmottagningarna i Sverige ökar årligen enligt Socialstyrelsen. Detta leder ofta till överfulla akutmottagningar med långa väntetider, ökad belastning, försämrad arbetsmiljö och försämrad patientsäkerhet. Sjuksköterskan har en betydande roll gällande vårdandet av patienten och upprätthållandet av patientsäkerheten. Tidigare forskning visar oftast på hur sjuksköterskan påverkas av arbetsmiljön och inte vilken inverkan arbetsmiljön har på vårdandet. Det är därför av vikt att undersöka hur sjuksköterskor upplever att arbetsmiljön inverkar på vårdandet. Syfte: Belysa sjuksköterskors upplevelse av arbetsmiljöns inverkan på det vårdandet som utförs på akutmottagningen. Metod: En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie genomfördes med elva sjuksköterskor som arbetade på två olika akutmottagningar. Analysen gjordes med hjälp av en latent innehållsanalys. Resultat: Resultatet redovisas utifrån temat "Arbetsmiljöns betydelse för det uteblivna vårdandet" och därefter i de två kategorierna "Arbetsbelastningens inverkan på patienten" samt "Resursernas inverkan på patienten". I dessa två kategorier återfinns totalt åtta underkategorier som redovisar att när arbetsbelastningen är hög påverkas patienten negativt och risken för vårdskador ökar. Faktorer som lokaler och bemanning var även något som sjuksköterskorna upplevde påverkade patienten och därmed patientsäkerheten i form av bristande integritet och möjlighet att bedriva god vård. Slutsats: En hög arbetsbelastning leder att vårdandet av patienten försämras, vilket kan resultera i ökad risk för vårdskada och onödigt lidande för patienten. Vårdskador kan leda till längre vårdtider som bland annat påverkar samhället negativt i form av ökade vårdkostnader.

 • Poulsen, Emelie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  Superman and Wonder Woman to the rescue: “Man of Steel” and “Wonder Woman” as pedagogical aids to discuss gender in the EFL classroom2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  As the American superhero films continue to increase their popularity around the globe, and because of the reccurent criticism against their poor and stereotypical representation, this essay aims to analyse the two newly made productions Man of Steel and Wonder Woman from a gender perspective. The essay argues a difference in Superman and Wonder Woman’s superhero images and further discussess the opportunities as well as potential problems the superhero narratives can offer to discuss gender in the EFL classroom.

 • Robinsson, Sofia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  Stereotypical gender roles alive and well in the Netflix production The Kissing Booth: Using readily available film to unveil and challenge gender norms in the EFL classroom2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay is focused on gender issues in the film The Kissing Booth directed by Vince Marcello and how it can be used in a Swedish EFL classroom to problematize the stereotypical portrayals of the main characters. Since film is readily available for people in the Western world, including young students, it is important to teach them to be mindful of how media content can influence people in different ways. Even though the movie challenges some gender norms at first glance, an application of the Bechdel test shows that The Kissing Booth actually strengthens the Western world's traditional representation of gender. Because gender was mostly viewed as a binary correlated to sex before, it is easy to stay within those restrictive ways when creating and depicting characters in film. However, theorists have found that gender is not innate but performative and if it is not depicted as such in mainstream media, it may uphold outdated notions of gender and prevent changes in attitudes needed for a more inclusive society. Modern events, such as the Me Too movement, also indicate that there is a need for more conversations about these issues.

 • Floryd, Vanja
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  Female agency in Burnt Shadows and Postcolonial Feminism in the EFL Classroom2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay analyses Burnt Shadows (2009) by Kamila Shamsie from a postcolonial feminist perspective, with a focus on agency of women, representation and re-presentation, and cultural stereotypes. The degree of agency in the main characters Hiroko, Elizabeth and Kim is discussed, followed by an analysis of the re-presentation of Indian, Pakistani and Arab Muslim women characters in the text, with a focus on homogenisation and voice. Moreover, suggestions of how to teach Burnt Shadows with a postcolonial (and) feminist lens within the course English 6 in the Swedish upper secondary school EFL classroom are discussed. It is concluded that Hiroko, Elizabeth and Kim have voice and agency to various degrees. Moreover, it is stated that Indian, Pakistani and Arab Muslim women are re-presented in a stereotypical and homogenising way, and their lack of voice obstruct the possibilities of regarding these characters from a contextual, historical, and cultural perspective. The pedagogical framework concludes that Burnt Shadows can be used to study postcolonial feminist theory in the EFL classroom. Given that the teacher is open-minded, inclusive and objective, the teaching can pursue equality and solidarity in line with the fundamental values of the Swedish upper secondary school.

 • Berggren, Jan
  et al.
  Kalmarsunds gymnasieförbund, Sweden.
  Torpsten, Ann-Christin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Knowledge I brought with me could not be used, it was not in Swedish2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In recent years the Swedish education system has experienced a rise in the number of newly arrived students speaking different languages and with different school backgrounds. A newly arrived student is according to school legislation (Skollagen, 2010:800) a student under 18 years of age, who has migrated to Sweden lacking basic skills in the Swedish language.

  This paper aims to shed light on a group of newly arrived students’ perspectives on conditions for learning in the Swedish upper secondary education system. Using Bourdieu’s concept of capital we critically discuss organisational and pedagogical responses in the education system as experienced by 19 newly arrived students.

  Findings indicate that students’ performances using Swedish for academic purposes and being able to analyse Swedish culture are crucial skills. Simultaneously, unsuccessful students have to remain in Language introduction focusing on learning Swedish. Some students show resistance to current demands in mainstream teaching, which can be traced in students who resent not being able to make use of their previous learning and skills in different languages without using Swedish. As individuals, they are left with an experience of deficit, having no or little knowledge about Swedish culture and language. This is expressed by one student saying that sometimes knowledge from her native country cannot be used because it is in another language and that subject teaching often stipulates knowledge about Swedish history and Swedish kings.

  At stake is newly arrived students’ educational careers, and their chances in society. “Education is my passport”, one student says. The authors argue for acknowledging students’ various language knowledge and cultural backgrounds in teaching, thereby improving students’ opportunities to receive recognition of their existing cultural capital while offering them a gateway to continued education and social inclusion.

 • Bokström, Malin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Tellefsen, Henrik
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Strategier för att förebygga och reducera perioperativ oro hos barn: En systematisk litteraturstudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idag utförs åtskilliga pediatriska operationer – i Sverige opererades omkring 90 000 barn mellan noll till fjorton år 2017. Att sövas och opereras är förmodligen bland det mest oroväckande ett barn kan vara med om inom sjukvården. Oro påträffas hos 50-75% av de barn som ska genomgå operation. Oro kan bland annat försvåra anestesin, ge ökat medicinskt behov och orsaka postoperativa komplikationer.

  Syfte: Syftet var att genom en systematisk litteraturstudie belysa strategier som förebygger och reducerar barns perioperativa oro.

  Metod: Systematisk litteraturstudie med kvantitativ ansats. Barn två till tolv år som skagenomgå eller har genomgått anestesi och operation. Artikelsökningar genomfördes i tre, för ämnesområdet, relevanta databaser.

  Resultat: Studien omfattar 25 resultatartiklar som visar på varierande strategier för att hantera barns perioperativa oro. Fem av dessa visade inte på någon överlägsen ororeducerande effekt i jämförelse med sedvanliga eller jämförande strategier. Information och distraktion utkristalliserades som huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Multimedia var en framträdande underkategori som innefattade flera olika strategier. Några utstickande strategier var bland annat doftande inhalationsmasker och teaterframträdanden.

  Slutsats: Studien påvisar att det finns en variation i hur oro kan hanteras för att förebyggas och reduceras inom den pediatriska perioperativa vården. Strategierna inom underkategorin multimedia ter sig i denna studie mer framträdande vilket kan tyda på att de förekommer i större utsträckning inom denna vårdform. Det tydliggjordes dock att det inte finns en enda enskild strategi som anses vara vedertagen eller överlägsen andra. En icke-farmakologisk strategi skulle kunna föredras då den kan anses vara ett säkert, icke-invasivt och således behagligt alternativ till sedvanliga farmakologiska strategier såsom premedicinering.

 • Svensson, Linus
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Obeständiga arbetsdelningar: En studie om hur kontrollen över arbetsuppgifter förskjuts mellan professioner på sjukhusavdelningar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The regional healthcare in Sweden is suffering from a acute shortage of nurses. In order to cope with the situation, the regional healthcare institutions has included other professions to perform the job assigments of the absent nurses. A public debate emerged whether or not nurses were replacable with other professions in regional healtcare instituitons. This theisis believes that more research of nurses field of work could contribute to the discussion. The theisis aims to contribute to the existing research of nurses field of work by studying the division of labour between nurses and physicians and between nurses and auxillary nurses in order to understand how the division of labour between these professions look like and why they are constituted as they are.

  By conducting seven semi-structured interviews with nurses and taking theoretical inspiration from Andrew Abbotts theory of ”jurisdictional claims” and the three realms where claims can be made, this theisis finds that the reality of the job assigments in the division of labour between the professions are, by using Abbotts own word of choice, ”fuzzy”. The nurses’ descriptions of the divions of labour tells that nurses are losing control of job assignments in a field that they are trained to exicute, care-related work, while gaining control over medicinal assignments that they are relationally under-trained to exicute. Nurses are also giving away control over fully controlled medicinal tasks that they are trained to do to auxillary nurses, while physicians are giving away control over assignments in the same fashion to nurses. This theisis concludes that the divisions of labour displays three variations of how control can be displaced: By organizational structures, by the controlling professions themselves and by the state-required assignments; forced upon nurses as the profession is regulated by The National Board of Health and Welfare.

 • Abrahamsson, Helene
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för språk (SPR).
  Comment se porte le français au lycée suédois ?: Évolution du rôle des plans d’études dans l’enseignement des langues vivantes 2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [fr]

  Depuis au moins 17 ans la matière scolaire la langue française baisse en popularité au lycée suédois. Pendant la même période, des sondages internationaux comme l’enquête PISA ont montré que l’école suédoise n’accomplit pas de bons résultats. C’est la politique scolaire qui par ses directives forme le développement de l’enseignement, et, par conséquent, les connaissances chez les étudiants. Les directives très importantes pour les professeurs sont les plans d’études (en suédois ämnesplaner), et ceux-ci devraient être des soutiens pour les professeurs dans leur enseignement.

  Ceci dit, comment se porte le français, une des langues vivantes?

  Dans cette étude, nous cherchons à trouver comment le plan d’études pour les langues vivantes a influencé l’enseignement du français au lycée. La méthode utilisée est qualitative et phénoménologique. Nous avons étudié un nombre de documents sur le sujet pour obtenir une image factuelle.  Pour compléter l’étude nous avons également interviewé trois professeurs avec une grande expérience de l’enseignement. L’objectif était d’obtenir leurs points de vue sur l’importance qu’ils donnent aux plans directifs.

  Les résultats ont montré que le plan d’études actuel donne aux  professeurs une grande liberté sur comment former leurs enseignements. Comme conséquence, cette possibilité est favorable aux enseignants expérimentés mais elle donne moins de soutiens aux enseignants novices.  Nous pouvons aussi constater que ce manque de cursus consultatif peut apporter un enseignement moins efficace, surtout quand le système scolaire suédois manque de professeurs diplômés. En outre, après avoir étudié  des rapports sur la situation des langues vivantes, nous avons remarqué qu’il semble y avoir un manque de volonté politique de fortifier ces langues.     

 • Axelsson, Clara
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV).
  Hinduiska kvinnors upplevelser av arrangerade äktenskap: En forskningsöversikt2019Studentarbete övrigt, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This is a study about Hindu women's experiences of arranged marriages. The study is based on previous research on women’s experiences. The purpose of this paper was to analyze the underlying factors that contribute to Hindu women experiencing that their mental health is affected by arranged marriages. The purpose was also to investigate how the women felt that the new legislation regulating of the dowry system has affected them regarding their relationship with the new family. The main purpose was to identify themes in women's experiences of arranged marriages and investigate connections between these themes.

   

  The result showed that women who live in arranged marriages are more frequently exposed to both physical and mental violence, and as a result outcome they often suffer from different kinds of mental illness. The papers result also showed that these women’s opinions about arranged marriages differ slightly depending on their life situation. For instance, whether they live in a city or on the countryside, or how conscious they are about people who have other opinions and perceptions than their own. This study also shows the importance of these women having a job outside their home, as it offers contact with people beyond their family, enables the women contribute financially to the family and in other ways affects the women’s situation positively.

 • Andersson, Julia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Jarlh, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Föräldrars upplevelser av att ha ett kritiskt sjukt barn på en intensivvårdsavdelning.: - En systematisk litteraturstudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Barnintensivvård beskrivs som stark känsloladdad vård för både föräldrar och sjukvårdspersonal. Att ha ett barn inlagt på en intensivvårdsavdelning är förenat med stress och oro hos de flesta föräldrar. Barn är en särskilt utsatt patientkategori och när patienten är ett barn kan anhöriga kan uppfattas ställa högre krav på vården. Kunskapsökning om föräldrarnas situation skulle inte bara leda till ökad trygghet hos föräldrarna utan även hos intensivvårdssjuksköterskan, vilket kan generera i en bättre och tryggare vård för det sjuka barnet. Syfte: Syftet var att belysa föräldrars upplevelser av att ha ett kritiskt sjukt barn på en intensivvårdsavdelning. Metod: Systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats. Materialet från insamlad data har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Studiens resultat genererade i ett övergripande tema; att vara inkluderad i en surrealistisk värld, elva underkategorier och fyra kategorier: Föräldrars behov under vistelsen på intensivvårdsavdelningen; Upplevelser av intensivvården; En vårdmiljö som väcker känslor; och Upplevelsen av stöd. Slutsats: Vårdteamet och sjuksköterskans roll är central i den kliniska vården, genom att se familjen som en helhet med ett holistiskt helhetstänk. En god familjecentrerad omvårdnad kan bidra till att göra familjen trygg och stärka föräldrarna. Genom att bjuda in föräldrar i vården kring barnet blir de delaktiga, känner stöd och upplever sig inkluderade, vilket skapar ökad trygghet och tillit för både föräldrar och de som vårdar barnet. Vidare forskning skulle kunna öka förståelsen hos sjuksköterskan och leda till en mer specifik familjecentrerad vård, för att hjälpa och möta upp föräldrarnas behov i deras utsatta situation.

 • Wanglin, Anna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Lindblad, Jonas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Patienters upplevelser av att vara vaken i regional anestesi: En systematisk litteraturstudie med kvalitativ innehållsanalys2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: Patienters upplevelser av att vara vaken i regional anestesi

  - En systematisk litteraturstudie med kvalitativ innehållsanalys

   Bakgrund: Regional anestesi används idag i allt större utsträckning. Genom att blockera nervsignaler kan smärtsignaler blockeras och möjliggöra operationer på bedövad kroppsdel. Detta medför att patienten kan vara vaken under operationen och därmed ges möjlighet att interagera med vårdpersonalen i operationsrummet.

   Syfte: Studiens syfte var att genom en systematisk litteraturstudie undersöka patienters upplevelser av att vara vaken i regional anestesi. 

   Metod: Litteraturstudien har genomförts genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet från tio vetenskapliga artiklar har sammanställts och analyserats enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016).

   Resultat: Upplevelsen av att vara vaken under operation är individuell och varierar mellan nyfikenhet och djup oro. I litteraturstudien framkommer behovet av att patienten erhåller information som är anpassad efter deras behov samt att de finns en vårdrelation med vårdpersonal och då framförallt med anestesisjuksköterskan. Genom en god vårdrelation kan upplevelsen av operationen förbättras.

   Slutsats: Vikten av kommunikation mellan patient och anestesisjuksköterska har framkommit ha en stor betydelse för hur operationen och anestesin upplevs. Genom en god vårdrelation minskar behovet av läkemedel och leder till ett snabbare tillfrisknande och hemgång.

 • Byrlind Cronqvist, Olle
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Ryd, Sofie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Intensivvårdssjuksköterskors och anestesiologers erfarenheter av intensivvårdsrelaterad posttraumatiskt stressyndrom hos intensivvårdspatienter: En intervjustudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett tillstånd som kännetecknas av ångest och oro relaterat till situationer som påminner om en traumatisk händelse. Intensivvårdsrelaterad PTSD har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren. Genom ett preventivt arbete och tidiga insatser minskar risken för att patienter utvecklar PTSD. För att detta ska ske krävs god kunskap av problemet hos intensivvårdspersonal. Hur deras erfarenheter ser ut är tidigare outforskat.

  Syfte: Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors och anestesiologers erfarenheter av intensivvårdsrelaterad PTSD hos intensivvårdspatienter.

  Metod: En kvalitativ intervjustudie gjordes. Semistrukturerade och individuella intervjuer genomfördes med nio intensivvårdssjuksköterskor och fyra anestesiologer. Data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier: En känsla att vi kan göra mer, Att normalisera livet och Fortsatt stöd efter tiden på IVA. Resultatet visade att delirium upplevdes vara en ledande riskfaktor till PTSD. Relationer och kommunikation upplevdes som viktiga i det profylaktiska arbetet mot PTSD. Post-IVAmottagningar och dagböcker tros kunna bidra till bättre uppföljning och kan fungera preventivt mot PTSD.

  Slutsats: Resultatet visar att det finns en liten erfarenhet om PTSD efter intensivvård, ändå förekom ett omedvetet preventivt arbete. En organisatorisk satsning behövs för att öka medvetenhet hos intensivvårdspersonalen. Det behövs mer kvalitativ och kvantitativ forskning om bland annat riskfaktorer och uppföljning gällande intensivvårdsrelaterad PTSD.

 • Ek, Matilda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Westergaard-Nielsen, Emma
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Preoperativ kroppstemperatur: En empirisk studie på en dagkirurgisk avdelning2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hypotermi är ett vanligt förekommande problem inom operationssjukvården som kan leda till allvarliga följder för patienten och ökade kostnader för samhället. Förebyggande åtgärder i det preoperativa skedet har visat sig viktiga för att minska risken att hypotermi utvecklas.

  Syfte: Syftet var att undersöka patienters kärn- och perifera temperatur under de preoperativa förberedelserna vid dagkirurgi. Hypotesen var att patienters kärn- och perifera temperatur sjönk under de preoperativa förberedelserna.

  Metod: Totalt 50 patienter på en dagkirurgisk avdelning på ett mellanstort sjukhus i Sverige gav sitt muntliga samtycke att medverka i studien. Kroppstemperaturen mättes vid två tillfällen; när de precis bytt om till patientskjorta samt när de placerats på operationsbordet. Kärntemperaturen mättes med en axillartermometer, och den perifera temperaturen mättes på fyra punkter med en infraröd termometer. Datan var normalfördelad och statistisk signifikans beräknades med parat t-test.

  Resultat: Resultatet visar att det inte sker någon signifikant förändring av patienternas kärntemperatur men att den perifera temperaturen förändras. Riktningen är dock inte entydig då resultatet visar att mätpunkterna på överkroppen sjunker medan mätpunkterna på underkroppen stiger.

  Slutsats: Kärntemperaturen kan vara oförändrad genom de preoperativa förberedelserna, men det innebär inte att temperaturen ligger inom rekommendationerna för preoperativ kärntemperatur. Mer forskning krävs för att studera patientens kroppstemperatur genom hela den perioperativa processen, dvs. pre- intra, och postoperativt.

 • Trofast, Joanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Adolfsson, Sara
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Kvaliteten i kliniska riktlinjer för preoperativ helkroppstvätt: En kvantitativ studie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Bakgrund:Preoperativ helkroppstvätt syftar till att förhindra postoperativa infektioner.Forskningen kan idag inte uttala sig om att klorhexidintvål är ett bättre alternativ än vanlig tvål att använda vid den preoperativa helkroppstvätten för att förhindra uppkomsten av postoperativa infektioner. Det ställs krav på att vården ska bedrivas evidensbaserat för att kunna ge en säker vård till patienterna. För att den evidensbaserade vården ska kunna implementeras kliniskt krävs väl utformade riktlinjer. Riktlinjerna kan ge stöd och klara direktiv för vårdandet av patienten.

  Syfte:Att systematiskt bedöma och jämföra kvaliteten i kliniska riktlinjer som innefattar preoperativ helkroppstvätt utifrån AGREE II. 

  Metod:En empirisk studie med kvantitativ forskningsansats av icke-experimentell design. Urvalet utgjordes av en region i Mellansverige där 46 riktlinjer inkluderades som beskrev den preoperativa helkroppstvätten. Bedömningen av kvaliteteten i riktlinjerna genomfördes med hjälp av AGREE II och en jämförelse mellan de fyra olika verksamhetsområdena utfördes med analytisk statistik i form av Kruskal-Wallis test. 

  Resultat: Huvudfynden i studien visar på att det inte fanns någon tydlig information och syfte i riktlinjerna om preoperativ helkroppstvätt samt att det varierade avseende vilket medel som används till duschen. Det fanns en tydlig brist i vad informationen i riktlinjerna baserades på. 

  Slutsats: Det påvisas tydligt att det som stod i riktlinjerna inte var grundade i evidens. Sverige bör på nationell nivå ta ställning till hur den preoperativa helkroppstvätten ska utföras. Vidare bör forskning bedrivas om preoperativ helkroppstvätt är en del av det preventiva arbetet mot postoperativa infektioner.

 • Falk, Johanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Ottosson, Martin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Tre myndigheter, en uppdragsgivare: En integrativ litteraturstudie om hälso- och sjukvårdens, polismyndighetens och socialtjänstens interprofessionella samverkan för ett förbättrat omhändertagande vid våld i nära relationer2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Våld i nära relationer är ett globalt fenomen och utgör ettåterkommande inslag i arbetet inom hälso- och sjukvården, polismyndigheten ochsocialtjänsten. Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser, åldrar,oavsett sexuell läggning och är inte relaterad till vare sig etnicitet, kulturell ellerreligiös bakgrund. Det finns flertal myndigheter som ger skydd och stöd tillvåldsutsatta. För att säkerställa ett professionellt omhändertagande av denvåldsutsatta måste de olika myndigheterna samverka. Forskning visar dock attsamverkan ofta brister vilket kan resultera i ett försämrat omhändertagande av dendrabbade individen.Syfte: Att undersöka vilka faktorer som är av betydelse för myndigheterssamverkan vid vuxnas utsatthet för våld i nära relationer, utifrån hälso- ochsjukvårdens, polismyndighetens, och socialtjänstens perspektiv.Metod: Studien är en integrativ litteraturstudie. Litteratursökningarna eftervetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna Cinahl, Pubmed, Criminal justiceabstracts, Social services abstracts, Psycinfo och Social science premium collection.De för studien relevanta artiklarna har kvalitetsgranskats, kodats, kategoriserats ochanalyserats enligt gällande metod.Resultat: Resultatet baseras på tio vetenskapliga artiklar och visar att det finns ettflertal faktorer som har betydelse för myndigheters samverkan vid våld i närarelationer. Faktorer som kunskap, organisation, kommunikation och kultur har idenna studie visat sig vara särskilt utmärkande. Dessa faktorer kan verka bådehämmande och främjande beroende på rådande omständigheter inom respektivemyndighetSlutsats: Samverkan mellan myndigheter är en absolut förutsättning för ett adekvatomhändertagande av den individ som utsatts för våld i en nära relation. Fenomenetmedför en komplex problematik. Det finns ett uppenbart utbildningsbehov för flerayrkeskategorier, främst gällande identifikation och bemötande av den våldsutsattasamt klargörande kring de olika myndigheternas olika ansvarsområden ochbefogenheter. Arbetet bör i framtiden organiseras utifrån den drabbades behov avolika hjälpinsatser istället för att som idag utgå från de olika myndigheternasrespektive kompetensområde.

 • Halimic, Samela
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Alm, Josephine
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Betydelsen av att använda kommunikationsverktyg vid överrapportering från anestesipersonal till postoperativ avdelning: En systematisk litteraturstudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bristande kommunikation mellan vårdpersonal är en av de vanligaste orsakerna till de skador och avvikelserapporter som årligen uppstår inom hälso- och sjukvården. Vid ett överrapporteringstillfälle finns risk att information missförstås eller att information inte överlämnas vilket därmed kan äventyra patientsäkerheten och en god vård. Eftersom användandet av kommunikationsverktyg förespråkas fanns det skäl att beskriva betydelsen av kommunikationsverktyg vid överrapportering.

  Syfte: Syftet var att beskriva betydelsen av att använda kommunikationsverktyg vid överrapportering från anestesipersonal till postoperativ avdelning.

  Metod: En systematisk litteraturstudie med kvantitativ ansats användes. Sökningarna genomfördes i två vetenskapliga databaser, Cinahl och Pubmed. Totalt elva artiklar identifierades och data extraherades genom en dataextraktionsmall.

  Resultat: Resultatet sammanfattas i tre kategorier; förändrad tid för överrapportering, minskad informationsförlust och förändringar i teamet. Genom användandet av kommunikationsverktyg ökade eller minskade tiden för överrapportering. Informationsförlusten minskade då det blev minskat antal fel, lättare att komma ihåg detaljer samt antalet mellanhänder minskade. Förändringar i teamet kunde ses utifrån att användandet av kommunikationsverktyg skapade förutsättningar för ett förbättrat samarbete i teamet samtidigt som det fanns en del svårigheter med rutinförändringar i samband med introduktionen av ett kommunikationsverktyg.

  Slutsats: Resultatet visar på flertalet fördelar med användandet av kommunikationsverktyg men även utmaningar i det. Vidare forskning inom området behövs för att utvärdera kommunikationsverktygets inverkan på patientens säkerhet.

 • Sucio, Steffi
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Ceberla, Linda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Sjuksköterskans upplevelse av att vårda strokedrabbade patienter.: En litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att som sjuksköterska vårda strokedrabbade patienter kan upplevastidskrävande och känslosamt. Sjuksköterskornas upplevelse påverkas olika beroende vilka arbetsuppgifter sjuksköterskan ställs inför, t.ex. med känslor som stress vid brist på tid, känsla av otillräcklighet och osäkerhet vid minskad utbildningsmöjligheter. Sjuksköterskans kunskaper och upplevelser måste lyftas fram, då risken finns att omvårdnads kvaliteten brister och utvecklingen av strokevård annars stannar upp eftersom  sjuksköterskors hälsa och välmående är viktigt för en fungerande sjukvård.

  Syfte: Syftet var att beskriva allmänsjuksköterskans upplevelse av att vårda strokedrabbade patienter.

  Metod: En  litteraturstudie med tio kvalitativa vetenskapliga artiklar  som analyserades med en manifest kvalitativ innehållsanalys enligt Friberg. Sökningen av artiklar genomfördes via databaserna Cinahl, Pubmed och Medline.

  Resultat: I resultatet framkom fyra kategorier som beskriver allmänsjuksköterskans upplevelse av att vårda strokedrabbade patienter. Kategorierna var: En känsla av tillfredsställelse, en känsla av stress, avsaknad av utbildningsmöjligheter samt hoppetsom drivkraft.

  Slutsats: Sjuksköterskor upplever att de behöver stärka sitt yrkeskunnande inom strokeområdet med kontinuerlig utbildning. Med rätt kunskap kan de hantera överraskande, livsavgörande akuta situationer. Sjuksköterskorna upplever också att det krävs god bemanning av sjuksköterskor för att minska stressen, de känner tillfredsställelse av att ge rehabilitering och de upplever att hoppet är en drivkraft för att de ska kunna ge optimal vård. Sammanhållning och trivsel på arbetsplatsen betyder mycket och de upplever att arbetsglädje är nyckeln till vårdkvalite.

 • Engström, Christian
  et al.
  Umeå University, Sweden.
  Grubisic, Luka
  University of Zagreb, Croatia.
  A subspace iteration algorithm for Fredholm valued functions2015Ingår i: Mathematical problems in engineering (Print), ISSN 1024-123X, E-ISSN 1563-5147, Vol. 2015, s. 1-14, artikel-id 459895Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We present an algorithm for approximating an eigensubspace of a spectral component of an analytic Fredholm valued function. Our approach is based on numerical contour integration and the analytic Fredholm theorem. The presented method can be seen as a variant of the FEAST algorithm for infinite dimensional nonlinear eigenvalue problems. Numerical experiments illustrate the performance of the algorithm for polynomial and rational eigenvalue problems.

 • Engström, Christian
  et al.
  Umeå University, Sweden.
  Torshage, Axel
  Umeå University, Sweden.
  Enclosure of the numerical range of a class of non-selfadjoint rational operator functions2017Ingår i: Integral equations and operator theory, ISSN 0378-620X, E-ISSN 1420-8989, Vol. 88, nr 2, s. 151-184Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper we introduce an enclosure of the numerical range of a class of rational operator functions. In contrast to the numerical range the presented enclosure can be computed exactly in the infinite dimensional case as well as in the finite dimensional case. Moreover, the new enclosure is minimal given only the numerical ranges of the operator coefficients and many characteristics of the numerical range can be obtained by investigating the enclosure. We introduce a pseudonumerical range and study an enclosure of this set. This enclosure provides a computable upper bound of the norm of the resolvent.

 • Engström, Christian
  et al.
  Umeå University, Sweden.
  Torshage, Axel
  Umeå University, Sweden.
  On equivalence and linearization of operator matrix functions with unbounded entries2017Ingår i: Integral equations and operator theory, ISSN 0378-620X, E-ISSN 1420-8989, Vol. 89, nr 4, s. 465-492Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper we present equivalence results for several types of unbounded operator functions. A generalization of the concept equivalence after extension is introduced and used to prove equivalence and linearization for classes of unbounded operator functions. Further, we deduce methods of finding equivalences to operator matrix functions that utilizes equivalences of the entries. Finally, a method of finding equivalences and linearizations to a general case of operator matrix polynomials is presented.

 • Brunow, Dagmar
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för film och litteratur (IFL).
  Manchester’s post-punk heritage: mobilising and contesting transcultural memory in the context of urban regeneration2019Ingår i: Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, ISSN 2000-1525, E-ISSN 2000-1525, Vol. 11, nr 1, s. 9-29Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Urban memories are remediated and mobilised by different - and often conflicting - stakeholders, representing the heritage industry, municipal city branding campaigns or anti-gentrification struggles. Post-punk ‘retromania’ (Reynolds 2011) coincided with the culture-led regeneration of former industrial cities in the Northwest of England, relaunching the cities as creative clusters (Cohen 2007, Bottà 2009, Roberts & Cohen 2014, Roberts 2014). Drawing on my case study of the memory cultures evolving around Manchester‘s post-punk era (Brunow 2015), this article shows how narratives and images travel through urban space. Looking at contemporary politics of city branding, it examines the power relations involved in adapting (white homosocial) post-punk memories into the self-fashioning of Manchester as a creative city. Situated at the interface of memory studies and film studies, this article offers an anti-essentialist approach to the notion of ‘transcultural memory’. Examining the power relations involved in the construction of audiovisual memories, this article argues that subcultural or popular memories are not emancipatory per se, but can easily tie into neoliberal politics. Moreover, there has been a tendency to sideline or overlook feminist and queer as well as Black and Asian British contributions to post-punk culture. Only partially have such marginalised narratives been observed so far, for instance in Carol Morley’s documentary The Alcohol Years (2000) or by the Manchester Digital Music Archive. The article illustrates how different stakeholders invest in subcultural histories, sustaining or contesting hegemonic power relations within memory culture. While being remediated within various transmedia contexts, Manchester’s postpunk memories have been sanitised, fabricating consensus instead of celebrating difference.

 • Wernholm, Marina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Children´s shared experiences of participating in digital communities2018Ingår i: Nordic Journal of Digital Literacy, ISSN 1891-943X, E-ISSN 1891-943X, Vol. 13, nr 4, s. 38-55Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to gain knowledge about children’s participation in digital communities and to develop a model that can be used as a tool for practitioners. The research question guiding the study is: What kind of participation emerges from children’s shared experiences when engaging in digital communities? Lave and Wenger’s theory about communities of practice, and their notion of legitimate peripheral participation, are used. The data consist of nine individual interviews with children. Through nexus analysis, four different kinds of participation are identified: friendship-driven, interest-driven, knowledge-driven and performance-driven. The study generates an empirical model that can be used for interpreting and understanding children’s participation. The main findings are significant aspects of participation, linked to friendship, the connection between digital cultures, learning, literacy, identity and performativity, democratic implications and practices in constant change.

 • Al-Najjar, Basim
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för maskinteknik (MT).
  Algabroun, Hatem
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för maskinteknik (MT).
  Jonsson, Mikael
  E-maintenance Sweden AB, Sweden.
  Maintenance 4.0 to fulfil the demands of Industry 4.0 and Factory of the Future2018Ingår i: International Journal of Engineering Research and Applications, ISSN 2248-9622, E-ISSN 2248-9622, Vol. 8, nr 11, s. 20-31Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In today's high market competition, industries attempt adapt new technologies retain their market share. With technology advancement in factories, maintenance methods are developed to suit the new manufacturers. demands. Now, with the Industry 4.0, new maintenance techniques have to be developed to fulfill the new demands which we refer to as Maintenance 4.0. Each currently used maintenance technique has its own advantages and disadvantages. Until now it is unclear if these techniques are suitable for Industry 4.0. This study shows how to identify the maintenance technique that is the most suitable to be further developed for Industry 4.0. In this paper, the tasks and features of Maintenance 4.0 are identified, and the suitability of the most popular maintenance techniques is examined with respect to Industry 4.0 demands. This is done by using Multiple Attribute Decision Making combined with the Simple Additive Weight. The results show that Total Quality Maintenance(TQMain) and then Condition Based Maintenance(CBM) are the highest ranked among the examined maintenance techniques, and therefore it is concluded that these maintenance techniques could be used as a based to develop Maintenance 4.0.

 • Al-Najjar, Basim
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för maskinteknik (MT).
  Algabroun, Hatem
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för maskinteknik (MT).
  Jonsson, Mikael
  E-maintenance Sweden AB, Sweden.
  Smart maintenance model using cyber physical system2018Ingår i: Paper presented at the International Conference on "Role of Industrial Engineering in Industry 4.0 Paradigm" (ICIEIND), Bhubaneswar, India, September 27-30, 2018, 2018, s. 1-6Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Modern manufacturing are exposed to rapid and dynamic changes in operating conditions, market demands, national and international competition. Therefore, new generations and concepts of maintenance techniques are necessary to overcome the deficiencies  in the current techniques. The purpose of this paper is to propse a maintenance model that is automatic, digitzalised and intelligent using Cyber Physical System (CPS-Maint). In this paper, we presented comparable maintenance approaches and described their shortages. Thereafter, we developed a new maintenance model. Then, A simulation using LabVIEW is conducted  to examin the model and its behavior. The results showed that the required tasks are performed with no conflict among its components. The major result is the development of CPS-Maint and the major conclusion is applying CPS-Maint fulfills industry needs. This paper provides a framework that could help developers and researchers in desining and developing an automatic and smart maintenance system.

 • Ekelund, Christopher
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Being polite: An experimental study of request strategies in Swedish EFL classes2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In a world which continuously becomes more globalised, the need to adapt one's language depending on context becomes increasingly important. This is acknowledged in the Swedish syllabus for the upper-secondary school, which emphasises communicative competence and the need to adapt to situation and hearer. This study uses a foundation based on politeness theory, where the act of requesting is considered a threat to the notion of face. The concept of face that is being used is based on the work of Brown and Levinson (1987) and the idea is that everyone has a positive- and negative face where the former is the need for one’s self-image to be respected and the latter is the freedom to act without imposition from others. By role-playing different scenarios, the participants of the study, all students of the English 7 course, were asked to perform requests which varied in imposition and which targeted hearers of different statuses. The results were analysed using a qualitative approach, which leads to the conclusion that half of the six participants adapted their language appropriately to the communicative situation. Those three had managed to show an increase in face-saving acts where the imposition was greater, or the hearer was of a higher status. That only half of the participants managed to do this shows a lack of success in teaching the students the necessary pragmatic skills encoded in the syllabus and more focused studies in this area are recommended to address this issue. Due to the small number of participants, further studies are needed to fully confirm the results presented in this study.

 • Albinsson, Gunilla
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Sweden.
  Arnesson, Kerstin
  Blekinge Institute of Technology, Sweden.
  Jogmark, Marina
  Blekinge Institute of Technology, Sweden.
  Mångfald i arbetslivet: betydelsen av mångfaldsutbildning i offentliga och privata organisationer2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • Albinsson, Gunilla
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Sweden.
  Arnesson, Kerstin
  Blekinge Institute of Technology, Sweden.
  Jogmark, Marina
  Blekinge Institute of Technology, Sweden.
  Opportunities and hindrances of combating discrimination: diversity in the labour market. The project Key Forces2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • Albinsson, Gunilla
  et al.
  Blekinge Institute of Technology, Sweden.
  Arnesson, Kerstin
  Blekinge Institute of Technology, Sweden.
  Jogmark, Marina
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). Blekinge Institute of Technology, Sweden.
  Utvärdering av mångfaldsutbildningen och mångfaldskonsulenternas genomförande av rådslag inom ramen för projekt Nyckelkrafter2005Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport är en utvärdering av utbildningsdelen inom projekt Nyckelkrafter. Projektet bedrivs inom Equalprogrammet, vars övergripande mål är ett arbetsliv utan diskriminering och ojämlikhet, präglat av mångfald.

 • Zakre, Kenan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  The Use Of Learning Management Systems In Primary Schools: A Qualitative Study Among Teachers In Sweden2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Information and Communication Technology is used in the education field in Sweden toimprove learning quality. The aim of this research is to investigate the use of LearningManagement Systems in primary schools, in the specific context of the role of LearningManagement System (LMS) in learning and teaching processes from teachers‟perspectives. Furthermore, This Thesis aims to explore teachers‟ perceptions of how touse this learning management system which is used in primary Swedish schools.Six teachers from two different primary schools in small municipality in the south ofSweden participated in semi-structured interviews. The theoretical model of UnifiedTheory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) inspired this qualitativeresearch along with the other related past studies. This quantitative model was only usedto sensitize the research process, for collecting and analysing qualitative data in thisstudy.The different elements of the theory such as performance expectancy, effort expectancy,social influence and facilitating conditions along with studies helps in conducting studybasedon qualitative approach for analysing the interviews. The research results indicatethat teachers were content with the usage of this learning management system, but thereis a lack of knowledge regarding this system. The system is helpful in performanceevaluation, planning, communication and overall working for routine tasks. Theresponses of interviews showed that teachers are not trained for using the features ofLearning management system in the way that it is designed for. The findings showed thatteachers require the support from professionals to integrate the system into their routineplanning. Furthermore, they also emphasise on the need to make the system user-friendlywith easy navigation. The findings of this study were compared to previous studies, anda further comparison was carried out regarding how it relates to the determinants andmoderating factors such as peer influence, internal perceptions and motivations, timeconstraints, organisational structure and facilitating conditions. Hence, support andtraining are needed to enhance learning and teaching through this Learning managementsystem.

 • Flybring, Linnea
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för samhällsstudier (SS).
  Jämställdhetens paradox: En diskursanalys av hur SD och NMR använder jämställdhet i sin politiska retorik2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie avser undersöka Sverigedemokraternas (SD) och Nordiska motståndsrörelsens (NMR) användning av jämställdhet, utifrån hur de skriver om jämställdhet, nation, kön, feminism, familjepolitik och/eller hbtq-frågor. Studien är komparativ och jämför NMR:s och SD:s sätt att använda jämställdhet i sin politiska retorik. För det används diskursanalytisk metod och empirin består av partiprogram och artiklar från vardera parti. Den teoretiska ansatsen utgår från jämställdhet, svenskhet, familj och heteronormativitet.

  Min analys av materialet visar att det finns både likheter och skillnader vad gäller SD:s och NMR:s sätt att skriva om jämställdhet kopplat till kön, hbtq och familj, men att deras retorik kring jämställdhet ändå utgår från samma kärna. Skillnader finns i att NMR inte använder begreppet jämställdhet i lika stor utsträckning som SD vad gäller att beskriva sin egen politik. SD:s sätt att skriva om jämställdhet i relation till sin egen politik gör jämställdheten till en fråga som främst berör kvinnor, trots att de uttrycker att de anser att jämställdhet ska handla om både män och kvinnor, medan NMR i större utsträckning skriver om män. Båda partier kopplar jämställdheten som något svenskt eller nordiskt, för att sedan ställa det i motsats till de icke-svenska, eller invandrarna, som icke jämställda – här blir jämställdheten en tillgång. Samtidigt ser de också feminism och genusvetenskap som problem för samhället, främst i form av att den splittrar familjen som grund. Detta skapar en dubbelhet i hur de använder jämställdhet, där hotet mot det svenska samhället kommer både inifrån och utifrån Sverige.

 • XU, Yangyang
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för informatik (IK).
  Distance students’ perspectives about a formal learning management system at a Swedish university 2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis has conducted interpretive qualitative research to investigate the impacts and limitations of LMS Moodle in distance students’ learning process from distance students’ perspectives. The qualitative data was collected from mediated semi-structured interviews with distance students participating in a Master program at Linnaeus University. Through empirical findings and analysis, the positive experiences and limitations of using Moodle in facilitating distance learning process have been revealed from distance students’ perspectives. The positive experiences include that LMS Moodle was used by distance students for interacting with other students, teachers and accessing study contents during their distance learning process. Moodle was used to know new classmates, teachers and the new learning system, recruit group members for the collaborative works, communicate with teachers and other classmates, and obtain significant information about courses. Especially, accessing study contents in Moodle easily was critical for distance students' learning. However, there were still some limitations. Distance students preferred Facebook to Moodle for student-student interaction during the process of collaborative works. The interaction with teachers was not adequate and timely for distance students. The limitations also include unsatisfactory Moodle interface design and poor usability of Moodle.

   

  Some suggestions about improving LMS Moodle in different ways had also been acquired from the research. The suggestions from distance students mainly focus on integrating Moodle with other web conferencing platforms for improving the quality of student-student, student-teacher interaction in Moodle, ameliorating the interface design of Moodle, and adding Moodle tutorials. The result will help the development of LMS based on distance students' needs and finally benefit distance students' learning process.  

 • Svensson, Linda
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för kemi och biomedicin (KOB).
  Jämförelse av effektivitet och farmakologiska skillnader på gonadotropiner för kontrollerad ovarie-stimulering vid provrörsbefruktning: Follitropin alfa vs högrenat menotropin2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns många orsaker till ofrivillig barnlöshet men tack vare nya tekniker har det blivit möjligt att få barn för många. Först och främst är det in vitro fertilisering (IVF)- / Intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI)-behandlingar genom kontrollerad ovariestimulering (COS) av gonadotropiner som har ökat möjligheten att få flera ägg för att öka chansen att få en lyckad graviditet. Under de senaste årtiondena har en markant utveckling gjorts inom gonadotropins område från urin extraherade gonadotropiner till rekombinanta gonadotropiner. De två välstuderade och mest använda gonadotropinerna för COS vid IVF/ICSI är högrenat humant menopausalt gonadotropin (HP-hMG) och rekombinant humant follikelstimulerande hormon (r-hFSH, follitropin alfa).

  Syfte: Syftet med föreliggande arbete var att jämföra effektivitet och farmakologiska skillnader på Menopur ® (HP-hMG) och GONAL-f ® (r-hFSH) för COS vid IVF/ICSI-behandling.

  Metod: Denna litteraturstudie byggde på vetenskapliga artiklar, som söktes fram via PubMed, Webb of Science. Fem kliniska studier, vilka främst fokuserade på effektiviteten och farmakologiska skillnader av två gonadotropinpreparat (r-hFSH och HP-hMG) för COS vid IVF/ICSI, granskades närmare.

  Resultat: Granskningen visade att resultatet med avseende på pågående graviditetsgrad är jämförbart mellan HP-hMG och follitropin alfa oavsett fast eller flexibel dos både med GnRH-agonist- och antagonistprotokoll. Resultat med avseende på farmakologiska skillnader för COS visade att antalet erhöllna oocyter och progesteronnivån var signifikant högre hos r-hFSH-gruppen. Däremot var serum E2-nivån signifikant högre hos HP-hMG-gruppen medan serum LH-nivån var liknande i båda grupperna.

  Slutsats: Utifrån denna litteraturstudie demonstrerades icke-inferioritet med avseende på den pågående graviditeten för HP-hMG jämfört med r-hFSH. Men det fanns tydligt farmakologiska skillnader för COS mellan dessa två gonadotropinpreparat exempelvis serum E2-nivå, progesteronnivå och antal erhöllna oocyter. Detta skulle kunna bero på att LH-aktivitet spelade en viktig roll både för att optimera kvalitet och utvecklingspotential hos oocyterna. r-hFSH är rekombinant och därmed kan tillverkas oberoende av tillgång på humant material. Detta bör på längre sikt innebära att tillverkningskostnaderna minskar och att preparatet blir billigare samt mera tillgängligt för patienterna. Då effekten mellan preparaten i denna studie inte tycks skilja sig åt i någon högre utsträckning kanske framtida investeringar skulle sikta på att försöka utveckla effektivare r-hFSH-preparat. Dessutom bör större kunskap om betydelsen av de olika farmakologiska profilerna av dessa två gonadotropiner med avseende på reproduktiva resultat utredas genom ytterligare undersökningar i större effektstudier. Ur ett kliniskt perspektiv bör mer forskningsfokus läggas på att undersöka behandlingsprotokoll som förbättrar oocytkvaliteten och kliniska utfall istället för att maximera antalet erhållna oocyter.

 • Lundgårdh, Filip
  et al.
  Mid Sweden University, Sweden.
  Svensson, Kjell
  Karolinska institutet, Sweden.
  Alricsson, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Epidemiology of hip- and groin injuries in Swedish male first football league2019Ingår i: Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, ISSN 0942-2056, E-ISSN 1433-7347Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Abstract

  Purpose  This study aimed to investigate the incidence, pattern and burden of hip/groin injuries in Swedish professional male football players over five consecutive seasons.

  Methods  Injury history from 16 football teams in the Swedish male first football league was evaluated during five consecutive seasons. The team’s medical staff recorded team exposure and time-loss injuries prospectively between 2012 and 2016.

  Results  In total, 467 time-loss injuries located in the hip/groin area were recorded among 1,687 professional male football players, with an overall incidence and burden of 0.82/1,000 h and 15.6/1,000 h, respectively. There appeared to be an increased risk of hip/groin injuries during the last two seasons (2015-2016); however, the difference was not statistically significant (n.s). Recurrent injury rate was relatively low (14%), and overuse injuries accounted for the majority of injuries and absence days. Muscle injuries were the main injury type, while kicking and sprinting/running were the primary causes of injury. Goalkeepers had the lowest percentage of injuries and absence days.

  Conclusion  Hip/groin injuries are a substantial problem in football, but does not seem to be an increasing phenomenon in the Swedish male first football league. Index and overuse injuries accounted for the majority of injuries and absence days. Thus, the focus should be on preventing hip/groin injuries to lower the injury rate. These new findings should be taken into consideration when designing and implementing preventive training interventions.