lnu.sePublications
1234567 101 - 150 of 380
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Zimmer, Björn
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Guided Interaction and Collaborative Exploration in Heterogeneous Network Visualizations2019Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The visual exploration of large and complex network structures remains a challenge for many application fields, such as systems biology or social sciences. Often, various domain experts would like to work together to improve the analysis time or the quality of the analysis results. Collaborative visualization tools can facilitate the analysis process in such situations. Moreover, a growing number of real world networks are multivariate and often interconnected with each other. Entities in a network may have relationships with elements of other related data sets, which do not necessarily have to be networks themselves, and these relationships may be defined by attributes that can vary greatly. A challenge is to correctly assign the attributes and relations between different data sets and graphs in order to be able to analyze them visually afterwards. The navigation between the resulting visualizations is also difficult. How can users be guided to other interesting data points relevant to their current view and how can this information be additionally displayed in a graph without losing the overview of the data?

  In this dissertation, we propose our new web-based visualization environment OnGraX, which supports distributed, synchronous and asynchronous collaboration of networks and related multivariate data sets. In addition to standard collaboration features like event tracking or synchronizing, our client/server-based system provides a rich set of visualization and interaction techniques for better navigation and overview of the input network. Changes made by specific analysts or even just visited network elements can be highlighted by heat maps, which enable us to visualize user behavior data without affecting the original graph visualization. We evaluate the usability of the heat map approach against two alternatives in a user experiment.

  Additional features of OnGraX include a comprehensive visual analytics approach that supports researchers to specify and subsequently explore attribute-based relationships across networks, text documents, and derived secondary data. Our approach provides an individual search functionality based on keywords and semantically similar terms over an entire text corpus to find related network nodes. For examining these nodes in the interconnected network views, we introduce a new interaction technique, called Hub2Go, which facilitates the navigation by guiding the user to the information of interest. To showcase these features, we use a large text corpus collected from papers listed in the IEEE VIS publications data set (1990--2015) that consists of 2,752 documents. We analyze relationships between various heterogeneous networks, a Bag-of-Words index, and a word similarity matrix, all derived from the initial corpus and metadata. We also propose a design for the interactive specification of degree-of-interest functions, which can be used to provide and evaluate configurations for guidance based on network attributes and logged user data in heterogeneous networks.

 • Andersson, Tove
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Radikalt jämställdhetsarbete?: En idealtypsanalys av Sveriges regerings och Europeiska unionens strategier för att bekämpa mäns våld mot kvinnor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this following study is to clarify the Swedish Government´s as well as the European Union's ideological starting point in gender equality work. The study is limited to the gender equality objective of men's violence against women. It addresses the respective strategies of the institutions to combat gender based violence. The approaches of the institutions are compared to show similarities and differences in its approach to the gender equality problem.

   

  This study is a text analysis which aims to examine feminist expressions in the strategic frameworks of the institutions with the use of ideal types. Radical feminism and liberal feminism represent the two ideal types. The purpose of these two ideal types is to enable an estimate of how far or close the institutions are in relation to the ideal types.

   

  The governmental strategies of Sweden are ideologically closer to radical feminism than liberal feminism meanwhile the strategies of the European union are closer to liberal feminism. The discernable similarity between the institutions is that they both wish to make public reforms. However, it is reasonable that Sweden complements those with social changes with focus on structures and gender norms. The government of Sweden therefore includes a wider variety of actors in their gender equality work. The study concludes with a discussion about the result in relation to the feminist theory approach and gendered institutions. 

 • Hedberg, Marina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Smajli, Shehrije
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  En diagnos som förändrar vardagen: En kvalitativ studie baserad på föräldrars upplevelse att leva med ett barn som har diabetes typ 12019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som ofta drabbar barn. För att kunna leva ett normalt liv krävs en livslång behandling med insulin. Föräldrar som står barnet nära tar över ansvaret för behandlingen. Detta innebär en påverkan på föräldrarnas livskvalité. Sjukvården är ansvarig att i mötet med familjen fokusera på föräldrarnas och barnets upplevelse, reducera lidandet och främja hälsan. Det är viktigt att vårdpersonalen inkluderar närståendes perspektiv i patientens vårdande.

  Syfte: Studiens syfte är att beskriva föräldrars upplevelse av att leva med barn som har diabetes typ 1.

  Metod: En kvalitativ studie med induktiv ansats baserad på fem självbiografier skrivna av föräldrar vars barn har drabbats av diabetes typ 1. Detta analyserades med manifest innehållsanalys.

  Resultat: I resultatet framkommer tre huvudkategorier: Det första tiden efter beskedet, Anpassning till den nya verkligheten, Erfarenheter av stöd.

  Slutsats: Utifrån resultatet framkom att sjuksköterskan ska ta hänsyn till föräldrarnas lidande och veta hur barnets sjukdom påverkar deras liv. Genom att ge anpassad information och ha en god kommunikation med föräldrarna kan sjuksköterskan öka både barnets och föräldrarnas livskvalitet, minska lidandet samt bidra till en säker och trygg vård.

   

 • Hellström, Jennie
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  När förväntningar av lycka blir ett lidande: En litteraturöversikt om mödrars upplevelser av lidande i samband med postpartumdepression2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) är vanligt förekommande och kan drabba alla nyblivna mödrar med debut cirka fyra veckor postpartum. Trots dess förekomst är många omedvetna om vad det innebär för dem som drabbats. Syfte: Studiens syfte var att undersöka mödrars upplevelser av lidande i samband med PPD. Metod: En litteraturöversikt utav åtta artiklar, med både kvalitativ och kvantitativ ansats och som utforskat mödrars upplevelser vid PPD. Artiklar söktes via databaserna Cinahl och PsycINFO. Den teoretiska referensramen som användes för litteraturöversikten var Katie Erikssons teori om lidande. Resultat: Resultatet visade två övergripande kategorier av mödrars upplevelser vid PPD: Djupgående förluster samt Nedåtgående spiral.  Mödrarna upplevde besvikelse när verkligheten visade sig vara annan än förväntat. De upplevde en stor skam vilket resulterade i att de isolerade sig och blev lidande i sin tystnad. Bristande stöd från sin omgivning kunde förvärra mödrarnas känslor av rädsla, sorg och ensamhet. Resultatet visade även besvikelser över bristande information om PPD från sjukvården, vilket satte mödrarna i en situation där de inte förstod att de var sjuka, utan upplevde istället sig själva som misslyckade mödrar. Slutsats: Det är av stor vikt att dessa kvinnor upptäcks i ett tidigt stadie, för att på så vis lindra deras lidande. Genom att erhålla en större förståelse av mödrarnas upplevelser vid PPD kan sjuksköterskan ges möjlighet att i ett tidigt stadie fånga upp nyblivna mödrar med symtom på PPD.

   

  Nyckelord: Lidande, mödrar, postpartumdepression, upplevelser.

 • Thorstenson, AnnSofie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Knutsson, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hot och våld - en sjuksköterskas vardag: En systematisk litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Både globalt och inom Sverige har hot och våld inom hälso- och sjukvården ökat de senaste åren. Sjuksköterskor arbetar patientnära och riskerar därför att bli utsatta för hot eller våld i högre grad än andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, då framför allt på akutmottagningar. Att uppleva våldsamma situationer inom det dagliga arbetet kan få konsekvenser för patientsäkerheten och sjuksköterskans egna hälsa. KASAM har använts som teoretisk referensram.  Syfte: Studiens syfte var att beskriva hur sjuksköterskor resonerar om orsaker till hot och våld i det dagliga arbetet på en akutmottagning och vilka konsekvenser det kan innebära.  Metod: Metoden var en systematisk litteraturstudie. I resultatet användes tio vetenskapliga artiklar, sökningen gjordes i CINAHL och i PubMed. Analysmetoden som användes var en kvalitativ innehållsanalys.  Resultat: Sjuksköterskor upplever en otrygg arbetsmiljö på akutmottagningar, där hot och våld motvilligt blivit en del av arbetet. Det uppstår osäkerhet bland sjuksköterskor hur de ska bemöta patienter och agera i våldsamma situationer. Sjuksköterskor försöker arbeta utifrån ett professionellt förhållningssätt trots utmanande situationer.  Slutsats: Det är viktigt att tydliggöra förekomsten av hot och våld på akutmottagningar genom rapportering för att synliggöra varför hot och våld har blivit en del av arbetet. Svåra situationer uppstår som väcker starka känslor och behöver hanteras för att undvika negativa konsekvenser för sjuksköterskan.

 • Hedstigen Sundblad, Saga
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Miljöpåverkan från svensk nötköttsproduktion2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Deforestation and massive methane gas pollution is the way many people think of beef production today. Together with connections to health issues such as cancer and heart disease and animal rights, beef has become a controversial subject in media over the last years. The demand for beef is growing together with the growing middleclass and today the beef industry globally releases 16% more greenhouse gas compared in 1977. In Sweden, beef production stands for 3% of the country’s total greenhouse gas emissions. Environmental awareness and the interest for environmental questions are relatively high in Sweden. A positive attitude of lowering beef consumption is seen in Sweden, which is a step we need to take to lower the environmental impact from. There are also other important factors to lower the environmental impact from beef produced in Sweden.  Beef production mainly based on grazing on natural pastures lowers the need of concentrated feed and contributes at the same time of the maintenance of the open landscape, with their specific ecosystems and recreational zones. To include trees in pastures can lower the greenhouse gas emission, measured as carbon dioxide equivalents (CO2eq), with 20 kg per kg beef. To be self-sufficient we would need to lower our beef consumption to 300 grams per person and week and thereby not only control greenhouse gas emissions but also animal husbandry and use of chemicals within the industry.

 • Norgren, Ulrika
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Pettersson, Olivia
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor som utsatts för våld i nära relationer: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Våld mot kvinnor, i synnerhet våld i nära relationer, är ett allvarligt samhällsproblem som är vanligt förekommande globalt och nationellt. Kvinnor påverkas inte enbart fysiskt utan även mentalt och våldet kan ha kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser. Sjuksköterskor har en viktig roll då de ofta är den första vårdkontakten. Samtidigt visar studier att våldsutsatta kvinnor upplever brister i vården och där sjuksköterskors professionalitet ifrågasätts. Syfte: Studien sammanställer forskning av sjuksköterskans erfarenheter kring att möta kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Metod: En litteraturstudie med integrerad analys av nio kvalitativa studier. Resultat: Tre kategorier framkom; delade meningar om ansvar och yrkesroll, avsaknad av kunskap och utbildning samt emotionella utmaningar. Slutsats: För att kunna bemöta våldsutsatta kvinnor krävs det att sjuksköterskan är medveten om stereotypa föreställningar och erhåller utbildning inom området våld i nära relationer för att kunna vårda enligt professionens värdegrund.

 • Alvelid, Liza
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Stenvik, Katarina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Patientens upplevelser av symtom i samband med en akut hjärtinfarkt: En integrativ litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Bakgrund: Hjärtinfarkt kan vara livshotande och kräver omedelbar sjukhusvård. För att reducera skada på hjärtat är det viktig att patienten kommer till omedelbar reperfusionsbehandling. Om symtom inte känns eller relateras till hjärtat, kan det göra att personen avvaktar med att söka vård och därmed försenas diagnos och behandling vilket kan leda en till ökad risk för att dö. För att öka kunskapen inom detta område vill vi med vår analys undersöka patienters upplevelse av symtom vid en akut hjärtinfarkt.

  Syfte: Att undersöka patientens upplevelse av symtom vid en akut hjärtinfarkt.

  Metod: En integrativ litteraturöversikt genomfördes vilken baserades på sökningar i Cinahl och Pubmed. Nio vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats valdes ut.

  Resultat: Studierna visade stor variation av patienternas upplevda symtom och symtomdebutens karaktär. Det fanns även skillnader mellan förväntade och upplevda symtom och resultatet visade att det råder en generell kunskapsbrist om AMI symtom bland allmänheten. Detta sammantaget leder till fördröjning i patienternas beslutsprocess för att uppsöka vård och behandling.

  Slutsats: Om tiden till behandling kortas, kan det leda till stora förbättringar vad gäller personens hälsa, välmående och livskvalitet. Det borde därmed finnas ett stort intresse att investera i strategier för att öka kunskapen om de olika och varierande symtom vid akut hjärtinfarkt hos allmänheten och även hos yrkesverksamma inom vård- och omsorg.

 • Hamid, Patryk
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Mölleborg Jr, Erik
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Kommunikativa strategier vid omvårdnad av personer med Alzheimers sjukdom2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Alzheimers är en neurodegenerativ sjukdom som påverkar kommunikationen vilket i sin tur försvårar genomförandet av omvårdnad. Det kan därför vara problematiskt att upprätthålla vårdtagarens autonomi samt integritet och värdighet i omvårdnadssammanhang. Syfte: Syftet var att beskriva vårdgivares kommunikativa strategier vid omvårdnad hos vårdtagare med Alzheimers sjukdom. Design: En litteraturstudie har genomförts där sju kvalitativa samt två kvantitativa artiklar är granskade Resultat: En huvudkategori identifierades; Förhållningssät i vårdandet. Till denna identifierades fyra underkategorier som belyst vilka strategier som fungerat till vilken utsträckning. Resultatet visar på att kommunikationen kan fungera bra trots sjukdomen. Det mest effektiva sättet är att arbeta med flera strategier samtidigt, verbal och icke-verbal kommunikation går hand i hand. Slutsats: Kommunikationssvårigheter med vårdtagare som är insjukna i Alzheimers sjukdom går att finna lösning på. Om vårdgivaren använder sig av lyckade strategier finns det god möjlighet för tillfredställande kommunikation, trots svårigheter, samtidigt som vårdtagarens integritet och värdighet bibehålls. Vårt resultat kan agera plattform till vidare forskning i syfte att tydliggöra samt effektivisera strategierna och testa dessa på vårdavdelningar, där målet är att förbättra omvårdnad för vårdtagare med Alzheimers och bibehålla integritet och värdighet.

 • Nilsson, Ida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Karlsson, Therése
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att befinna sig i samma rum som döden: En litteraturstudie om sjuksköterskans coping-strategier i dödens väntrum vid livets slut2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   Bakgrund: Döden är ett tabubelagt ämne för många. I sjuksköterskeprofessionen ingår det att kunna bemöta döende patienter och ge god vård i livets slut. Dock saknas det rekommendationer för vilka slags coping-strategier sjuksköterskan själv kan använda för att kunna hantera den krävande situationen.

  Syfte:  Syftet med studien var att belysa allmänsjuksköterskans coping-strategier i vårdarbetet vid livets slut.

  Metod: En litteraturstudie gjord av tio vetenskapliga artiklar som analyserats med hjälp av Lundman & Hällgren Graneheim (2017) kvalitativa innehållsanalys. Databasen CINAHL har använts. De tio artiklar som valdes kvalitetsgranskas enligt Fribergs (2017) granskningsmall.

  Resultat: Analysmaterialet mynnade ut i tre huvudkategorier: ”I sjuksköterskan huvud”, Coping som riktlinjer och Betydelsen av förkunskaper.

  Slutsats: Med rätt utbildningsmöjligheter och kompetens skapas en trygghet för sjuksköterskan då hen får rätt coping-strategier att tillämpa i arbetet vid livets slut.

  Nyckelord: Coping, Coping-strategies, Death, Dying, End of life, Experience, Nurses & Palliative care.

 • Ekholm, Julia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Holmgren, Olivia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Kämpa, fly eller ta en snus: Skillnader och likheter mellan och inom könens skolrelaterade stress och stresshantering2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine students experienced stress and their ways of coping with that stress using coping strategies, which is later also put in relation to biological sex. The study is using a mixed method in the form of an electronic questionnaire. The results of this study turned out to deviate from previous research, which leads to interesting analyzes and discussions. One of these results is the boys’ usage of emotion-focused coping methods, which otherwise is fewer than the girls. Another interesting and deviating result is the stress levels within the girls’ group, since it turns out that girls who attend a profession-based program are more stressed, percentage wise, than the girls who attend a college-based program.

 • Ericson, Maja
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Genus i musikklassrummet: En kvalitativ studie om elevers val av instrument ur ett genusperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genus är något som berör alla lärare någon gång i yrkeslivet och ett viktigt begrepp som lärare och elever behöver ta ställning till i klassrummet. Syftet med denna studie är att undersöka och synliggöra musiklärares på gymnasiet planeringsarbete och agerande i musikklassrummet samt gymnasieelevernas val av instrument och låtgenre ur ett genusperspektiv. För att arbeta fram ett resultat har gruppintervjuer med både lärare och elever gjorts på en gymnasieskola i Sverige. Undersökningens resultat visar att både lärare och elever är medvetna om de rådande könsmönster och genusskillnader som förekommer i musikklassrummet. Detta tycks dock vara mer vanligt i de yngre åldrarna. Resultatet visar att grupptryck, rädsla för andras åsikter, normer i musikklassrummet och tidigare föreställningar om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt har en stor påverkan på elevernas val av instrument och låtgenre.

 • Kiviniemi, Katja
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  "My mama don't like you and she likes everyone": en undersökning om vilka kvinnliga stereotyper som förekommer i Billboardlistans mest spelade låtar 2016 med fokus på låttexterna2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker hur kvinnor porträtteras i låttexter från Billboardlistan Year End Chart Hot 100 Songs för årsslutet 2016. För att göra detta används kritisk diskursanalys ihop med Virginia W Coopers artikel ”Women in popular music: A quantitative analysis of feminine images over time” från 1985 där hon kommit fram till elva kvinnliga stereotyper som förekommer i populära låttexter. Materialet har analyserats genom fallstudier på de fem populäraste låtarna 2016 ihop med en översiktlig analys på de trettio mest spelade låtarna 2016. Den översiktliga analysen görs för att skapa ett bredare referensmaterial. Analyserna har genomförts med hjälp av kritisk diskursanalys ihop med Coopers elva stereotyper som sedan diskuterats med hjälp av bland annat genusteori. De vanligaste stereotyperna 2016 var Physical characteristics, Woman as mother, Need for a man, Possession of a man och Women as childlike.

 • Tersmeden, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Musikundervisningen och kommunaliseringen av skolan: - en kvalitativ studie om musiklärares upplevelse av kommunaliseringen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva musiklärares upplevelse av genomförandet av kommunaliseringen av den svenska skolan som ägde rum i början på 1990-talet samt dess effekter. Studien har genomförts med utgångspunkt i analys av semistrukturerade intervjuer och tidigare forskning om kommunaliseringen. Resultat visar att musiklärarna i studien var negativt inställda till en kommunalisering samt att de under årens lopp inte har ändrat uppfattning. En betydande orsak till deras inställning är efterfrågan av likvärdighet mellan skolor. Lärarna i studien efterfrågar likvärdighet och anser att ett statligt huvudmannaskap ökar förutsättningarna för likvärdighet ute i kommunerna.

 • Ström, Efraim
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Eriksson, André
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Vad är hälsa?: Gymnasieelvers syn och tolkningar2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Aktuell studie är en kvalitativ undersökning vars syfte är att studera hur gymnasieelever tolkar begreppet hälsa, och hur deras reflektion kring begreppet liknar begreppets innebörd för styrdokumenten i ämnet Idrott och Hälsa. Studien har genomförts på en gymnasieskola, med tolv stycken elever från gymnasiets årskurs två, i genomförandet har fokusgruppsintervjuer använts som undersökningsmetod med fyra respondenter fördelat på tre fokusgrupper. Elevernas resonemang har analyserats utifrån Antonovskys (2005) salutogena och patogena perspektiv på hälsa. Resultatet från studien visar att eleverna i studien tolkar begreppet hälsa utifrån tre stycken teman: Social-, psykisk- och fysisk hälsa. Flera av eleverna i studien förtydligade vad de menade med respektive tema. Temat social hälsa där stor vikt lades vid att ha vänner och familj runt omkring sig som spred positiv energi och som de förutsättningslöst kunde prata med allt om. Fysisk hälsa rådde det vissa skiljaktigheter i där någon av eleverna ansåg att sömn och kost var av stor vikt för att känna sig fysiskt i form, medan andra elever ansåg att träning en till flera gånger i veckan var något de var beroende av för att må bra. Psykisk hälsa ansåg eleverna i studien främst var att känna sig nöjd med sig själv och sin aktuella livssituation. Eleverna i studien påpekade framförallt en avsaknad av salutogen hälsoundervisning, där de önskar mer kunskap främst om den psykiska hälsan och en fördjupning kring hälsa i allmänhet. Eleverna i studien upplever att undervisningen i Idrott och Hälsa har ett patogent förhållningsätt.

 • Jakobsson, Daniela
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Ahlgren, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  "Alla barn gynnas av TAKK": En kvalitativ studie om hur och varför förskollärare använder TAKK i förskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares perspektiv på TAKK med särskilt fokus på användning och bakomliggande intentioner. Syftet konkretiseras i två forskningsfrågor som besvaras i studien: “Hur använder förskollärare TAKK?” och “Vilka intentioner ligger bakom förskollärares användning av TAKK?”. Insamlad data analyseras utifrån ett kritiskt specialpedagogiskt perspektiv med de tillhörande teoretiska begreppen identitetspolitik och en skola för alla samt utifrån ett multimodalt perspektiv på kommunikation och lärande. För att få en djupare förståelse för förskollärares perspektiv på TAKK samlas data in med hjälp av både semistrukturerade intervjuer och deltagande observationer. I studien medverkar fem förskollärare på tre olika förskolor i södra Sverige. Samtliga förskollärare i studien har utbildning inom TAKK och lång erfarenhet av att arbeta med metoden i verksamheten. Det framkommer i analysen att förskollärarna som deltar i studien använder TAKK i de flesta situationerna under dagen på förskolan. Främst i samlingar, sagostunder och mat-situationer men även i den fria leken och i hall-situationer. TAKK används tillsammans med hela barngruppen oavsett om det finns barn i behov av särskilt stöd i gruppen eller inte. Analysen visar också att det finns en inkluderande och multimodal intention bakom förskollärarnas användning av TAKK. Genom att använda TAKK som ett komplement till det verbala språket anser förskollärarna att metoden gynnar den språkliga och sociala utvecklingen samt att användningen av TAKK skapar en känsla av trygghet hos barnen på förskolan. Samtliga förskollärare i studien problematiserar det faktum att TAKK är en specialpedagogisk metod eftersom de själva anser att de använder det som en självklar del i det pedagogiska arbetet med alla barn.

 • Karlsson, Ulrika
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Björk De Farfalla, Sarah
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  En studie om hur socialsekreteraren lyfter fram barnets perspektiv i utredningsprocessen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this qualitative study is to find out if social workers are opacifying children in children investigations. We wanted to get knowledge about, how social workers make children visible in the investigation by allowing their voices to be heard. The data for the study was collected from six interviews in the south of Sweden.

  In our conclusion of the results we interpret that in many cases it is all about how the social worker choose to use the discretionary power, if the children´s perspective get the attention it suppose to in the investigation. The total amount of work as in number of cases is also a relevant factor to consider together with experience and culture of the workplace, they all affect the possibility to see children´s perspective and lift it as an important part of the investigation.

 • Kronstål, Tommy
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Wällstedt, Fredrik
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Modern web technologies: Performance and functionality while running Node.js on the Axis Communications Platform2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A new high-level language is sought after for implementing and mocking functional-ity on the Axis Communications platform. We analyze what impact the Node.js run-time environment has regarding performance and its ability to perform functionality.The performance refers to metrics on CPU, memory, free disk space and responsetimes and what effect an added Node.js runtime has on the platform. The functional-ity is based on Axis’ ideas about having Node.js run high-level services. A test planvalidates the functionality of a JavaScript service implemented as an API with JSONobjects as a POST and GET methods. To test the performance a test suite that sam-ples the data on a device and saves it like log files on a client. The variable is threedifferent stages, where the current device serves as the baseline. Secondly, to findout what impact Node.js itself has the second stage is with Node.js present and thethird stage represents a device where Node.js and the JavaScript service is put underload. The results show that it is possible to implement a JavaScript service runningunder Node.js since the test plan with its assertions passed on all tests. Regardingperformance and response time we did see a decrease in CPU idle time and memoryand an increase in the response time compared to the baseline.

 • Larsson, Emilia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Läraråterkoppling ur ett elevperspektiv: En studie om högpresterande gymnasieelevers syn på läraråterkoppling2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Återkoppling ska syfta till att erbjuda alla elever oavsett kunskapsnivå utvecklingsmöjligheter och utmana dem i deras skrivande. Denna studie var ett försök till att kartlägga om läraråterkoppling på texter var föredömlig för högpresterande elever. Studiens syfte var att undersöka vad elever på det naturvetenskapliga programmet som läser svenska 3 ansåg om återkopplingen de fick på sina texter och om utsagorna överensstämde med formativ bedömning. Insamlingen av empirin skedde genom en metodkombination med kvantitativa och kvalitativa data med en webbaserad enkät. Resultatet visade att eleverna ansåg att de fick återkoppling som stöttade dem att utveckla sitt skrivande. De uppgav även att de tyckte om att få veta betyg i samband med texten men att det var mest föredömligt om det skedde i en kunskapsmatris. Utsagorna pekade även på att bristerna i texten uttrycktes viktiga för utvecklandet av texten, vilket innebär en paradox i jämförelse med tidigare forskning. Utifrån analys av elevsvaren kunde återkopplingen anses överensstämma med formativ bedömning.

 • Kasselstrand, Simon
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Är pendling ett aktivt val eller något nödvändigt ont?: En studie om arbetspendlingens påverkan på människor i Valdemarsvik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aims to investigate which factors determine why people who live in Valdemarsvik commute to work and how work commuting affects their everyday lives. In order to find such factors, five individuals were interviewed and the same five individuals also answered survey questions. More and more people commute to and from work in Sweden. The reason for why humans today travel greater distances physically is because many have access to a car. This means that more people can travel farther for work, then return back to their home when the work day is over. People can also move even greater distances through virtual mobility and all the communication technologies that exist. Crucial factors in determining why people in Valdemarsvik choose to commute are the love for the place and the desire to live in Valdemarsvik specifically and to be close to family and friends. Some of the participants in this study have moved back to Valdemarsvik with commuting as a result. For the participants in the study, the car is necessary to be able to get to and from work. Given the lack of public transportation to the south and west, it is not possible to get to work if the individual does not have access to a car and a driving license. The participants in the study believe that car-sharing is not an option because they do not want to be dependent on someone else or having to take someone else into account. Commuting to work affects the everyday life of the individuals in several ways. Work commuting leads to fatigue and limits the amount of time available. It’s difficult to be at a certain place at a certain time, which means that the participants may refrain from leisure activities. Several of the participants in the study made a conscious choice to move back to Valdemarsvik and there are no particular circumstances that would cause them to quit work commuting. On the other hand, if several different factors were to interfere with each other, commuting to work could become unsustainable. There are also positive factors associated with commuting, such as the opportunity for a better job and better finances. The advantage of time geography is that it is based on each individual. If the teacher uses time geography in their teaching, students can develop knowledge about how different factors in society affect their choices, but also how the choices they make themselves affect the world in which they live. 

 • Pontus, Johansson
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Hållbar vattenhantering: fokusera på det som är viktigast och inte på det som är lättast2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is built on questions around sustainable development with an alignment of water. Based on the purpose and issues of this study, the reader will hopefully get a clearer picture how states act surrounding sustainable development. Also, how conflicts affect water management between neighboring states. States have a long way to walk to reach the UN Global Sustainable Development Goals, the achievements for sustainable development is set for the year of 2030. The following study is built on a deductive issue, that are linked to theories, models, and previous research. The purpose of the study is to give the reader a clearer picture how states act to achieve sustainable water management. 

   

  This study also investigates how conflicts affect water management between states. The survey reveals that water resources around transboundary water management can contribute to stability between states. Transboundary water management promotes collaboration and conflicts can be avoided. On the other hand, there are problems for the future regarding transboundary water management. Climate change seen today may affect and downturn the possibilities of transboundary water management in the future. The climate change could possibly lead to conflicts in the future where states want control surrounding the water resources.

   

  Therefore, it is of the utmost importance that laws, frameworks and guidelines regarding transboundary water management today consider research about the climate of the future. By building strong partnerships today surrounding water resources, food and productions maybe conflicts in the future can be prevented. Where the UN’s Sustainable Development Goals can be reached by the year of 2030. Sustainable development in school is an important part of promoting democratic citizens of the future. By discussing and teaching about sustainable development, students are given good opportunities to continue the work on sustainable development. In this study’s questionnaire survey, students find that sustainable development is something that the school should highlight. Students are also willing to sacrifice to achieve sustainable development goals. 

 • Renström, Charlotte
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  The young French and the EU: A case study on attitudes toward the European Union in light of a potential Frexit2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the wake of Brexit in 2016, the conception of Frexit was born and received an impetus in the French presidential election campaigns in 2017. The scepticism toward the European Union once again found expression as Eurosceptic political parties gained ground and supporters amongst French citizens. With attitudes toward the EU in France seemingly variable and impressionable of political currents, it is important to understand from where these originate as well as what a positive or negative attitude imply in practice. Therefore, this study aims to map out attitudes among young French citizens: A group with an overall positive attitude toward the EU as well as the generation in charge of the future European Union. The study is conducted in the form of a case study, with the framework of Functional Attitude Theory guiding the analysis. The main findings include an obvious lack of knowledge on the union among the interviewees, connected to a feeling of exclusion from the same. However, benefits and rights provided by the EU are considered grounds to stay within the union. Finally, the findings are discussed and ideas for further research are suggested. 

 • Karlsson, Mikaela
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  EU, Serbien och det första Köpenhamnskriteriet: En kvalitativ fallstudie om implementerandet av det första Köpenhamnskriteriet i Serbien2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Serbia is said to enter the European Union (EU) in 2025 and a criteria for inclusion in the EU are the Copenhagen criteria’s. The purpose of this thesis is to examine how the EU as an external and international actor acts to further the implementation of the first Copenhagen criteria concerning democratic institutions, the rule of law, human rights and protection of minorities. Through a qualitative theory consuming study this thesis investigates the EUs aims and actions in Serbia, a country outside the boards of the EU by applying a theoretical framework based on Lawrence Whiteheads theory on international dimensions of democratization. As a result the thesis finds that the European Union has an interest in democracy promotion in Serbia as defined in the Copenhagen criteria. The EU uses several different methods such as economic aid, learning resources, diplomacy and normative contagion to attain its purpose. But the true reason behind the EUs interest is Serbia is discussed among scholars as well as the effective ways of implementing EUs strategies and the development of sanctions against states that do not comply with the democratic values of the Copenhagen criteria.

 • Olsson, Lovisa
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Vägen mot en avvecklad jämställdhetspolitik i EU?: En fallstudie av EU:s jämställdhetsstrategier mellan 2006-2019 med historisk institutionalism2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is a case study that observes the development of equality strategies in the European Union. After the former strategy for equality ended in 2015 there has been expectations that the European Commission would present a new strategy for equality. Therefore, the new strategy for equality was a disappointment for several actors and institutions of the European Union. The new strategy for equality is a work document and has a lower status in comparison with former strategies for equality in the EU. As a result, several actors and institutions are worried about the development of equality without a complete strategy.

   

  To examine the development of strategies for equality in the EU historical institutionalism and a process called historic process tracing is used in this case study. The current strategy for equality 2016-2019 is going to be compared to the former strategies for 2006-2010 and 2010-2015. Are there any indications that the new work document represents a critical juncture or is it the result of path dependency and the way that EU equality strategies follows? To observe this case Hall and Taylors´ four distinct features of historical institutionalism has been the theoretical vantage point in this study.

   

  To summarize the results of this study there has not been many substantial changes between the different equality strategies. However, changes has been identified through the way the commission presents their strategies. The new strategy for equality has also been criticised for the way the Commission has presented the document.  There are signs of a conflict in the union where different institutions rely on different patterns and structures. While the Commission presents a work document other actors and institutions in the EU are currently debating for a concise and formal strategy.

 • Berglin, Emmy
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Karlsson, Hilde
  Jag är färdig med uppgiften, nu då?: Hur synliggör man elever med fallenhet för matematik och hur påverkas de av den sociala miljön så som hem och skola2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Litteraturstudien handlar om elever med fallenhet och vad som definieras som särbegåvad eller att ha en fallenhet. Hur kan särbegåvade elever bli uppmärksammade och vilka metoder används till detta samt hur påverkas elever med särbegåvning av de sociala miljöerna hem och skola. Typiska drag och mönster hos särbegåvade elever är även något som beskrivs i denna studie. Litteraturstudien visar att matematiskt begåvade elever kan bli synliga genom metoder i form av psykologiska besök, kreativa tester samt att elever visar specifika förmågor. Att vara begåvad innebär att tänka matematik i det vardagliga livet, att se matematik utanför ämnet men också ha ett visst tänk när det kommer till matematik som ämne i skolan. Elever med fallenhet för matematik behöver inte besitta alla förmågor som beskrivs, för att ha en fallenhet för ämnet. En särbegåvad elev kan fungera i liknelse med en normalbegåvad elev i sociala miljöer, dock är vetenskapen och litteraturen inte ense om detta. Den stora skillnaden på en särbegåvad elev och en normalbegåvad elev är, enligt litteraturen, strävan efter framgång och fokuseringen på uppgiften de har framför sig.

 • Sjöberg, Robin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Steiner, Martin
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Vad är rutan?: en systematisk litteraturstudie om pre-algebra med fokus på grundskolans tidigare år2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att synliggöra svårigheter som uppkommer vid undervisning inom pre-algebra. Pre-algebran och algebrans roll i skolan är viktig därför att den medför att elever lär sig se problem ur olika synvinklar. Detta ger elever möjligheten att utveckla deras kognitiva tankemönster. Studien tar upp flera kritiska aspekter samt variationsmönster för att belysa svårigheter i undervisningen inom pre-algebra. Vidare beskrivs hur läraren kan gå till väga för att motverka vissa svårigheter. Resultatet visar på viktiga delar som berör inlärningen av pre-algebra. Det handlar bland annat om likhetstecknets betydelse, lärarens ämneskunskaper, ordanvändning, rutiner och relationella tal. Slutligen visar forskningen att inte enbart elevers kunskaper som är bristfälliga, utan även lärarens kunskap kan vara otillräcklig.

 • Törnqvist, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Formativ bedömning är för mig, hur jag ska hjälpa eleverna att komma till nästa nivå": Några lärares definition och användande av formativ bedömning i läsninlärning i svenska årskurs 1-32019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Formativ bedömning är en bedömningsform inom skolväsendet som fokuserar på elevens utveckling genom att bland annat synliggöra och tydliggöra mål och kunskapskrav för eleverna. Forskning har visat positiva effekter av användandet av formativ bedömning i form av bland annat minskad frånvaro, ökad motivation och medvetenhet bland eleverna samt stärkt ledarskap hos lärarna. Denna studie ämnar undersöka om och hur lärare tillämpar formativ bedömning i ämnet svenska i årskurserna 1-3, samt vad som påverkar deras användande av bedömningsformen. Studien baseras på en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer av åtta lärare. Resultaten visar att samtliga intervjuade lärare använder sig av formativ bedömning, men hur bedömningsformen praktiseras skiljer sig mellan dem. Samtliga vill dessutom använda det mer i sin undervisning, men tidsbrist är en gemensam förklaring till att det inte görs.

 • Johansson, Tove
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Svensson, Sandra
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Att samtala om en faktatext i årskurs 1: En studie av hur en lärare genom samtal stöttar elevers läsförståelse.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur en lärare kan stötta elevernas läsförståelse av

  en faktatext. För att undersöka det genomförs en observation i en klass i årskurs 1 på

  en interkulturell skola. Teorierna som ligger till grund för studien är det sociokulturella

  perspektivet, receptionsteorin och textrörligheten.

  Resultatet analyseras utifrån våra tre forskningsfrågor med textrörlighetsmodellen

  som analysmetod. I resultatet framkommer olika exempel från observationen, som

  tyder på att eleverna med stöd av läraren rör sig i en textbaserad textrörlighet. De

  exempel som framställs visar vilka av de olika dimensionerna från textrörlighetsmodellen

  som läraren och eleverna rör sig i. En slutsats i studien är att lärarens stöttning

  är relevant för att elever ska uppnå alla huvudtyper inom textrörlighetsmodellen.

 • Pihl, Agnes
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Empati i förskolan - fyra förskollärare berättar2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien är en kvalitativ intervjustudie där syftet är att synliggöra hur förskollärare uppfattar empati och hur förskollärare kan främja barns utveckling av empati i förskolan. Det forskningsverktyg som använts i studien är personliga semistrukturerade intervjuer. Fyra stycken förskollärare har intervjuats, de arbetar på olika förskolor men inom samma rektorsområde. Intervjuernas fokus låg på området empati och barns empatiska utveckling. 

  Studiens resultat visar att förskollärarna uppfattar empati lika men att förskollärarna uttrycker och benämner sina uppfattningar av empati på olika sätt. Förskollärarnas gemensamma uppfattning av empati är att det handlar om känslor, i relation till sig själv och andra. Empatins utveckling sker succesivt och fortsätter genom hela barndomen, förskollärarna anser därför att de har en viktig roll i barns utveckling av empati i förskolan. Samtliga förskollärare betonar att det är viktigt att de är goda förebilder för barnen och att de är medvetna om att deras förhållningssätt har en stor påverkan i relation till att främja barns utveckling av empati i förskolan. Att planera och skapa medvetna aktiviteter ses även om en viktig del i att främja barns utveckling av empati i förskolan. Förskollärarna beskriver att de med läroplanens (Skolverket, 2016) värdegrund arbetar med kompis-solar, kompisböcker, värdegrundsord och känslobilder för att främja barns utveckling av empati. Det skapar möjligheter till att konkret uppleva, kommunicera och reflektera kring olika känslor tillsammans. Resultatet visar även att det är viktigt att ta tillvara på förskolans sociala kontext och de möjligheter den ger. 

 • De Wachter, Elena
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  ‘I wonder if the spirit of the water has anything / to say.’: Water imagery in Carol Ann Duffy’s Poetry: A Pedagogical Consideration2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay presents an ecocritical reading of water imagery in selected poems by Carol AnnDuffy, with focus on Duffy’s personified water-voices, how water illuminates history, andDuffy’s metaphor of language as water. After a consideration of the problematics of teachingpoetry in the EFL classroom, the essay concludes that Duffy’s poetry holds potential forstudents to develop environmental literacy, both in content and in form.

 • Lund, Ebba
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Sandgren, Carin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Tillfälligt inhyrda medarbetares villkor för lärande i arbetslivet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ta reda på hur tillfälligt inhyrda medarbetare via bemanningsföretag upplever sina villkor för lärande på arbetsplatsen. Studien är kvalitativ och tar utgångspunkt ur Illeris (2015) teori om lärande. Intervjuguiden är skapad och strukturerad utifrån Illeris teori om lärande och fyra informanter är intervjuade genom semistrukturerade intervjuer. Transkriberingen är bearbetad systematiskt genom en innehållsanalys, vilket ledde till resultatdelens tematiseringar. I diskussionsavsnittet analyseras empirin och sätts i relation till tidigare forskning. Trots studiens begränsning gällande antalet informanter finns en allmängiltighet i svaren, vilket stärker studiens validitet. Slutsatsen är att tillfälligt inhyrda medarbetares villkor för lärande beror  på det personliga engagemanget, social och organisatorisk inkludering samt utmaning i arbetsuppgifterna.

 • Botic, Martina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Cipra, Mia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Strategiskt kompetensförsörjningsarbete: - Hur landsbygdskommuner arbetar med kompetensförsörjning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ta reda på hur landsbygdskommuner arbetar med kompetensförsörjning utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Tidigare forskning inom området samt utvalda teorier presenteras för att skapa en förståelse för ämnet. En kvalitativ metod ligger till grund för studien som leder till ett resultat som grundar sig på fem genomförda intervjuer. Resultatet visar att ett metodiskt arbete med kompetensförsörjning sker i de kommunerna som intervjuades, men att majoriteten saknar det strategiska arbetet. Då landsbygdskommunerna står inför utmaningar såsom geografisk placering och brist på färdigutbildade personer krävs ett strukturerat arbete med att hitta rätt, utveckla och behålla den befintliga personalen.

 • Ulianova, Diliana
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Sten, Emma
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Hot och våld på arbetsplatsen: En kvalitativ studie om chefers arbete för att hantera och förebygga problematiken2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: the aim with this study was to examine how managers in healthcare services, focusing on people with functional variants, work with threats and violence that users exercise against caretakers.

  Method: Study was conducted through qualitative interviews based on the theoretical framework; hermeneutics. To collect empirical data seven managers in personal assistance and LSS housing in southern Sweden were interviewed.

  Theory: The results shows that the managers need discretion to handle threat and violence that occur within their operations. The discretion is partly controlled by the conditions that exist in the organization and the managers therefore deem that they need to look at all aspects of the situation.

  Results: The result shows that there are different variants of threats and violence in the managers operations and that the severity level differs. Further emerges that the managers perception of the incidents is for example based on their knowledge of the functional variant that the users have or on the caretakers treatment towards them. The result also shows that the managers are responsible for creating routines, guidelines, action plans and investigating incidents. Furthermore, they are responsible for ensuring that employees can handle situations that arise. It appears in the result that the caretakers are responsible for following routines, guidelines and action plans that have been established and for reporting incidents that occur to their manager. However, reporting is not always done for various reasons. When incidents have been reported to the managers the result shows that the managers assessments differ. This means that the statistics on reports could be misleading. Circumstances that the respondents believe can make preventative work more difficult are, among other things, lack of time, finances, knowledge, unclear directives from the work environment authority and large staff turnover.

 • Andersson, Oskar
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Lindahl, Abbe
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Trenter, Amanda
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Kiki, do you love me?: En kvalitativ studie om hur artister kan marknadsföra en låt med hjälp av koreografi2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Viral marketing is something that has always existed in one way or another. For the past few years, social media has taken a major part within marketing, especially for viral campaigns. In the past years, something called "challenges" has existed in our feeds on our various social media platforms. Many of these challenges are connected to dance. Many people recognize "In My Feelings Challenge, Harlem Shake, Watch Me (Whip / Nae Nae) and Gangnam Style". Today, many songs has gotten more attention and streams, thanks to a viral choreography connected to the song, that has spread in one way or another. The purpose of this study is to investigate how artists can use choreography to market a song, as well as which factors increase the potential to get it viral. Furthermore, we analyze the importance of image for an artist with the cnnection to the marketing of a song with choreography. How can a song become viral with the help of choreography? How can an artist spread their choreography through social media? These are questions that we in this study have answered in the best ability as possible. Our empirical data is based on 8 qualitative interviews with people who have a relation in some way or another to the subject. All respondents have contributed with very good thoughts and opinions. Our conclution with this study is that it is a great importance in which image the artist has, as well as the target group and the artists activity on social media. We also found that video marketing is an extremely important factor in the spreading of choreographies. To increase the potential of having a viral choreography, the artist can cooperate with suitable influencers, but the artist their selfes should not encourage their fans to start a choreography independently.

 • Fransson, Regina
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Raun, Josefine
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Sjöblom, Felicia
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Flight mood: on: En kvalitativ studie om anpassad musik efter sinnesstämningar inom flygbranschen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose and research questions

  The purpose of this thesis is to examine how airlines, from a business perspective, can benefit from working with sound consisting of music adjusted to fit the travellers mood during the flight. We want to show how airlines can use the digitalisation to work with music psychology and thereby create a more personal travel experience for their consumers, which also will favour them as a brand. From this purpose we aim to answer these research questions:

  1. How does airlines work with sound by using music during a flight?

  2. How can airlines use music to create a desired mood for their travelers?

  3. In what ways can adjusted music during a flight benefit airlines as a brand?

  Method

  Our study is based on a qualitative research method. It has a deductive research approach with some incorporating inductive elements. Our empirical data is collected through six semistructured interviews and a qualitative questionnaire with two respondents. The interviews were done with people in both the music and the airline industry in order to gain insight in the subject.

  Conclusion

  It has been proven that music can affect people's mood and remove focus from unwanted sounds. If airlines have a strategic work with music during their flights with developed playlists for moods that travelers can listen to individually, the customer value can increase. This in turn can benefit the airline's customer relations and brand.

 • Negash, Yonathan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Folkets Bio och Kvalitetsfilmen: Kvalitetsbegreppet i den svenska filmbranschen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bachelor thesis takes the quality term about film from the Swedish Film institute’s founder, Harry Schein and puts it in a historical and present context. Quality films as Schein puts it will be analysed in relation to SFI and Folkets Bio’s national and local association, and through this the relationship between SFI and Folkets Bio will indirectly be analysed. To do this I had to put both SFI and Folkets Bio in a historical and present context where the quality term is in focus since the 1960s. The quality term is further explained with a couple of auteur theories by different film theorists because of the term’s close connection to one of Sweden’s or the world’s most recognizible auteurs, Ingmar Bergman. Because of Folkets Bio’s usage of the term in later years I found it to be a fleeting one that in the 1960s was not close to Folkets Bio, but has changed and is today a big talking point of the association. This allowed me to make a reception study based on reviews from film critics of different news outlets. Based on the insights of Janet Staiger’s reception theory on how film critics review art and avant-garde cinema, I picked three films that were distributed by Folkets Bio’s national association and screened at the local association of Växjö, Sweden. I also use interviews with two people working in the local association and the audience count for the three films that are analysed. My intention with this is to see how both the population and the local association of Växjö look at quality film. What I found was that the local association in Växjö did not want to market the films they are showing as quality film because of the term’s exclusion as something that is high cultured and not for the ”people” which Folkets Bio was meant for in their beginning in the 1970s. 

 • Blomgren, Elin
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Ljungström, Sofie
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Marketing.
  Nation branding: The role of tourism from a managerial perspective2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Although tourism has been recognised as an important subfield in nation branding little research have focused on its role in the nation branding process. A managerial perspective was assumed to examine what role tourism has in nation branding. This study adopts a deductive approach reviewing existing literature on nation branding, brand management strategies and tourism stakeholders. A case study on how tourism is integrated in nation branding strategies and how stakeholders operating in the tourism sector perceive their own influence on the nation-brand was conducted in Sweden using a qualitative method. Data was collected through interviews with managers in organisations that directly or indirectly work with tourism while being involved in the strategic nation branding of Sweden. A conceptual framework was developed to illustrate how the nation-brand is created and communicated through tourism. The study concludes that tourism can have a significant role in nation branding and affect other subfields if the right circumstances are given. Strong collaborations are a prerequisite for effective nation branding and strategies should incorporate national identity and country-of-origin for authenticity. Future research could focus on comparing the role of tourism in nation branding with other subfields as well as comparing how organisations on the same level work with nation branding strategies.

 • Broström, Fredrik
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Novis-sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta inom akutsjukvård: En icke-systematisk litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskningen visar att arbetsmiljön spelar en avgörande roll för hur sjuksköterskor trivs i sitt arbete. Den visar också att andelen yrkesverksamma sjuksköterskor som stannar kvar i yrket blir färre och färre. Detta kommer på sikt skapa en sjuksköterskebrist som inte matchar ökande åldern hos befolkningen och samhällets krav på vården.

  Syfte: Syftet var att beskriva novis-sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta inom akutsjukvård.

  Metod: Icke-systematisk litteraturstudie bestående av sju kvalitativa studier och en studie av mixad metod. Datainsamlingen gjordes på databaserna CINAHL och PubMed. Analysen som användes var integrerad innehållsanalys.

  Resultat: Huvudfynd: Arbetsförhållandena upplevdes som stressande då novis-sjuksköterskorna inte hade tid med att bemöta och vårda sina patienter enligt deras tycke. De upplevde att deras utbildning inte gjorde dem tillräckligt förberedda för att arbeta som en professionell sjuksköterska inom akutsjukvården. Den erhållna kompetensnivån hos novis-sjuksköterskorna upplevdes som otillräcklig där tidsplanering/tidshantering sågs som den kompetens de behövde utveckla mest. Övergångsprocessen från novis till professionell sjuksköterska var direkt beroende av handledaren och kollegornas bemötande av novis-sjuksköterskorna.

  Slutsats: I denna litteraturstudie identifierades tidsbristen som en gemensam nämnare. Novissjuksköterskorna uppfattade också att utbildningen ej erbjöd tillräckligt med praktiska moment. Flera upplevde en diskrepans mellan utbildningens teoretiska kunskaper och den kompetens som krävdes när de kom ut i arbetslivet. Handledaren och kollegorna spelade en avgörande roll i en lyckad övergångsprocess från studietiden till arbetslivet för novissjuksköterskan.

 • Sundås, Ida
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Lärares användande av utomhuspedagogik i naturkunskap och biologi: - mervärden och utmaningar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet är att undersöka högstadie- och gymnasielärares användande av utomhuspedagogik i biologi och naturkunskap. Arbetet undersöker vad lärarna ser för mervärden och utmaningar med utomhuspedagogik samt hur samarbeten ser ut mellan biologi eller naturkunskap och idrottsämnets undervisning utomhus. För att få svar på frågorna genomfördes kvalitativa intervjuer med sju lärare som undervisade antingen i naturkunskap eller biologi på gymnasiet eller högstadiet. Resultatet visade att lärarna upplever ett flertal mervärden så som att eleverna får förståelse genom sammanhang, ökar sina prestationer på olika sätt samt att lärarna upplever förbättringar av det sociala klimatet till följd av undervisning utomhus. Lärarna möter även utmaningar i samband med utomhuspedagogiken. Organisatoriska hinder som tidsbrist och avstånd var de svårigheter som flest lärare upplevde. Som lösning på tidsproblemet samarbetar många av lärarna med idrott och hälsas undervisningen utomhus.

 • Sahlén, Annie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Bodin, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Autismspektrumtillstånd och stigma: Mellan konstruktion och hantering2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine depictions of individuals diagnosed with autism spectrum disorder (ASD) to reach an understanding of how they perceive their diagnosis. Furthermore the purpose of this study is to reach an understanding of how sense of stigmatisation can be related to the diagnosis and how depictions of ASD can affect the individual’s sense of stigmatisation. The study is based on narrative analysis of autobiographies by individuals diagnosed with ASD. The study is also based on document analysis of material containing facts about ASD. The theoretical approach used in the study is stigma theory. The study shows that individuals diagnosed with ASD perceive their diagnosis as part of their personality. Furthermore the study shows that receiving the diagnosis contributes to sense of stigma, but also contributes to self perception. The analysis discusses how knowledge of perceptions of stigma related to the diagnosis can be useful to professionals working with individuals with ASD.

 • Shahid, Mahfooz
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Varför stannar eller lämnar hon?: En systematisk kunskapsöversikt om mäns våld mot kvinnor i heterosexuella parrelationer.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Men's violence against women and intimate partner violence (IPV) exists all over the World. This occurs regardless of culture, ethnicity, sexuality, age, religion and social affiliation. The aim of the study was to analyse and review, what influences women's decision to stay or to leave a violent intimate relationship, based on current research on men's violence against women in heterosexual relationships. This qualitative study was conducted through a method called systematic literature review. Data was collected through two databases: PsycInfo and Social Services Abstracts. The study result identified factors such as: poor self-esteem, stigma, guilt, shame, children, economy, social status, social norm, men’s power and control, together with women’s dependence completely on the partner. These factors play a key role in a woman’s decision to stay or to leave a violent intimate partner relationship. Gender and masculinity theories used to analys these factors. Furthermore, the study revealed that usually men and women have different status in most developing societies. Men have a superior and women have an inferior status. The results of the studies also showed that usually men exercise violence against women in order to maintain their superior status and women bear this because of their subordination.

 • Schönborg, Lina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Thor, Petra
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Förskollärares tankar kring uteviselsen: Tankar utifrån ett didaktiskt perspektiv och faktorers inverkan på utevistelsen2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utevistelsen får en allt större plats i svenska förskolor, därför syftar studien dels till att undersöka förskollärares tankar kring utevistelsen utifrån ett didaktiskt perspektiv och dels vilka faktorer påverkar implementeringen av den didaktiska planeringen i förskolan. Frågeställningarna i studien är, hur tänker förskollärare kring utevistelsen i förskolan utifrån ett didaktiskt perspektiv? Och vilka faktorer påverkar förskollärarens didaktiska planering av utevistelsen?

  För att synliggöra förskollärares tankar har studien tagit avstamp i en kvalitativ ansats med intervju som verktyg. Fyra utbildade förskollärare som arbetar i tre olika kommuner intervjuades. Intervjuerna genomfördes enskilt med förskollärarna och med öppna intervjufrågor. Detta för att förskollärarna skulle ges möjlighet till att uttrycka sina tankar kring utevistelsen fritt. Det teoretiska ramverket utgår från pragmatiskt perspektiv och ramfaktorteorin för att analysera resultatet och svara på syfte samt frågeställningar. 

  Det framgår i resultatet att utevistelsen är viktig för alla i förskolans verksamhet. Begreppet utevistelse definieras på olika sätt av förskollärarna och olika perspektiv lyfts fram som viktiga. Vilket förhållningssätt förskolläraren har påverkar utevistelsen utifrån ett didaktiskt perspektiv. Det framgår genomgående i resultatet att olika faktorer påverkar förskollärarens didaktiska planering av utevistelsen. En del faktorer kan förskollärarna påverka till viss del, medan vissa faktorer inte går att påverka då de bland annat är huvudmännens ansvar. Resultatet har synliggjort vilka faktorer och ramar som påverkar utevistelsen, vilket kan bidra till en förändring i förskolans verksamhet.

 • Lickhammer, Ida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Gustavsson, Jessika
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  "Vadå förberedd?": En kvalitativ studie om socionomutbildningens betydelse inför arbetslivet inom socialtjänstens kärnområden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is a qualitative study that explores the importance of social workers with different levels of work experience and their attributes to social work education, who meet the challenges of working life. The study made a comparison between social workers who have one to two years of work experience and five to ten years of work experience at the Social Service Centre in Kalmar. Semi-structured interviews have been used. The essay contains information about the regime New Public Management (NPM) that gives knowledge of how the public sector looks today, which gives a greater understanding of what the interviewees are faced with regarding their challenges in working life. Referring to previous research, it was found that a common occurrence within social education students is a feeling of being unprepared and feeling uncertain about future careers. The results gained from the study showed that the social workers with five to ten years of work experience use knowledge from education more in their everyday work, compared to the social workers with one to two years of work experience. Also the social workers with more work experience had gained an overall view of what social work is about, owing to the education. In the result, it was also found that all interviewees regardless of work experience felt that social work education should include more practice to prepare them for working life.

 • Kandalin, Samuel
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Marisu, Cooper
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  ”Det råder kunskapsbrist kring 5:2 på vår arbetsplats”: -En kvalitativ studie om barn- och familjehemshandläggares resonemang gällande begränsning och förbud av familjehem enligt Socialtjänstlagen kapitel 5. 2§.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to enhance the understanding of the possibilities and limitations of using the swedish law; SoL 5 kap. 2 §, among child- welfare workers and social workers within foster- care. The purpose of this law is to be able to prohibid or limitate inadequate foster-homes from taking care of foster-children. Qualitative interviews were conducted with three child-welfare workers and three social workers within foster-care, from three different municipalities. We have used hermeneutic interpretation to look at the empirical material and the theoretical framework of the study consists of Michael Lipskys theory about street-level bureaucracy. We also took part of previous research and other relevant literature in the field of foster-care to analyze the material. The result we found was that the knowledge and use of the law; SoL 5 kap. 2§ was limited. Some of our respondents had never heard about the law and none of our respondents had experience of using the law in their cases. Our respondents then, started to resonate about why they think that they have little knowledge about the law, and connected it to that there are deficiencies within the organization that create limitations in the social secretary's work in foster-home care. This limitations results in the social-workers having little knowledge about the law and not using it, even though they have high discretion in their everyday- job. To limitate inadequate foster-homes from having- and receiving placements, the social workers moved the child from the foster-home, and later gave negative references if other municipalities called, when they were thinking of placing a child in that specific foster-home. Our results show that this was not an optimal way of trying to limitate inadequate fosterhomes. Our respondents had experiences of other municipalities placing children in fosterhomes that they had given bad references about.

 • Nilsson, Louise
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Hållbar utveckling i biologiundervisningen: Lärarens didaktiska val2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hållbar utveckling är ett politiskt och omdebatterat begrepp, vars definition anses vara otydlig och motsättande. Lärande och utbildning för hållbar utveckling återfinns i flera av skolans läroplaner och kursplaner. Skolan har därigenom ett ansvar att undervisa för hållbar utveckling och belysa begreppet utifrån samtliga tre dimensioner, ekologisk, social och ekonomisk. Studien kommer belysa lärarens syn på begreppet, lärarens målsättningar samt lärarens didaktiska val i undervisningen för hållbar utveckling.

   

  Studien har genomförts genom sju semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma och undervisande lärare inom biologiämnet på grundskolan samt gymnasieskolan. Intervjuerna har transkriberats och analyserats genom en fenomengrafisk metod.  Resultatet påvisar en variation i beskrivningen av begreppet hållbar utveckling, där flertalet lärare beskriver begreppet utifrån den ekologiska dimensionen. Samtliga lärare vill bidra till att eleverna gör medvetna val, däremot skiljer sig undervisningsmetoderna för hållbar utveckling mellan lärare och skolor. Trots begreppets mångdisciplinära karaktär så undervisar en av de sju lärarna ämnesöverskridande. De övriga sex lärarna i studien integrerar undervisning för hållbar utveckling tillsammans med annat ämnesinnehåll i biologin.

 • Karlsson, Linnea
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Nilsson, Rebecca
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Subtraktion blir addition?: En systematisk litteraturstudie med fokus på att undersöka om sambandet mellan subtraktion och addition har betydelse för elevers subtraktionsinlärning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker om sambandet mellan subtraktion och addition har betydelse för lågstadieelevers inlärning av subtraktion, samt vilka aspekter som påverkar förståelsen av sambandet. För att besvara studiens syfte och frågeställningar används en systematisk litteraturstudie. Resultatet visar att förståelsen av sambandet mellan subtraktion och addition har betydelse för elevers inlärning av subtraktion, då det utvecklar elevers förmåga att beräkna subtraktionsuppgifter effektivt. Resultatet visar även att elevers förståelse för sambandet påverkas av undervisning, elevers ålder och individuella skillnader gällande elevers taluppfattning, arbetsminne och matematiska förmågor. Av studiens resultat dras slutsatsen att elever är beroende av att lära sig både direkt subtraktion och indirekt addition för att utveckla en djupare förståelse av subtraktion. Att elever lär sig indirekt addition är av betydelse då strategin kan bidra till att de uppfattar subtraktion som mindre svårt eftersom de kan räkna framåt istället för bakåt.

 • Berndtsson, Erica
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Zackrisson, Emma
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  LVU med ett klassperspektiv: En kritisk diskursanalys av förvaltningsrättens domar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study, we have examined whether an eventual class discourse can affect the decision to put children in mandatory care. With the help of Faircloughs critical discourse analysis, both as our method and our theoretical framework, we have read and analysed thirty judicial decisions to put children in mandatory care. The thirty judicial decision concern LVU 2 § and are randomly chosen, with the only condition that they are recent. To identify and discuss class in these decisions, we have used Bourdieus theory about capital. Our main result show that you can identify an underlying class discourse in the judicial decisions, particularly around the expectation that parents should be active in their parenthood to be seen as good enough parents. Our result also shows that the parents ability is tightly connected to their circumstances. The underlying class discourse favours middle class families over working class families.

 • Andersson, Clara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Lukac, Amerisa
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ekonomiskt våld: En kvalitativ intervjustudie utifrån socialtjänstens arbete med ekonomiskt våldsutsatta kvinnor.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Economic violence is a relatively unexplored subject even though it is often a part of occuring intimate partner violence. Therefore it is of concern to acknowledge how the swedish social services’ take part in this form of violence in their work. By law the swedish social services’ are the responsible authorities for victims of intimate partner violence to seek help and support. Although according to previous research on the subject, women feel like receiving help from the social services is not always an option for them. Women often feel powerless in meetings with a person of authority. This study aims to gain knowledge of the support given by the social services to women who are survivors of domestic abuse and further focus on economic abuse. There is also an understanding that non profit organizations (NGO’s) are a big contributor to helping survivors of domestic violence even though the law states the responsibility lays on a government body. Responsibility for the victims will therefore be another focus for further understanding of why NGO’s have taken on a helping role in society. A result from qualitative interviews on the subjects, with social workers from seven different municipalities, shows that there is a great variation between how social workers take on this kind of issue. The knowledge and experiences with handling cases of economic abuse vary between the different municipalities. Often the size of a municipality and lack of resources is a significant factor to what kind of help the municipality can offer. Working with and helping women who are survivors of economic abuse is complex. The social services and women shelters both work to help and try to find solutions for the problem.

 • Böckman, Hanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ling, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  En ny yrkesroll i skolan: Betydelsen av mentorers närvaro för det psykosociala arbetet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to deepen the knowledge of the significance of mentors presence for the psychosocial work in the school. The study is qualitative and was done with seven semi structured interviews. We interviewed six mentors and one school counselor all from the same school. The mentors have worked for almost one year and is a new profession in the school that has taken over the teacher's assignment as a mentor. The mentors main task is to be the students’ primary contact between the students and the school. The results we found shows that the mentors have contributed with more psychosocial knowledge which has enabled the school to reach more students and to meet more of the students’ needs. The results shows that the school counselor didn’t have as much time before with the preventative work in the school, but with the mentors’ help the preventive work in the school has increased. The results also shows that it’s many times a fine line between the mentors and the school counselor in the way they work. For example several of the mentors provide the students with counseling, like the school counselor do. The line shifts though, depending on the education and experience of the mentor. Finally, the results show that the mentors’ presence has a significant role on the psychosocial work in the school, because both mentors and the school counselor are all working together for the students wellbeing.

 • Carlzon, Emma
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Nilsson, Tobias
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Media om integration - en kritisk diskursanalys om integration på arbetsmarknaden efter flyktingkrisen 2015.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to seek an understanding of how media presents integration within the market of labour, with focus on problems and its causes, after the refugee crisis in 2015. Our approach has been the analyzing of 24 discussion articles from three different newspapers which are; Aftonbladet, Svenska Dagbladet and Dagens Nyheter.

   

  Our study is a qualitative document study and we have used Fairclough’s three-dimensional model to analyze our empirical material. Our focus has been to analyze the language in the articles, the context of the texts and how that can influence or change the social practice. To analyze the articles, we have used various color codes, which have made it easier to split the articles in different themes. Furthermore, we have applied Søren Barlebo Wenneberg’s version of the social construction theory. He chose to divide the theory in four different pieces, whereas we have chosen the one we thought would contribute most with a deeper understanding to our study. Finally, we have used relevant literature as well as the notion of stigma by Erving Goffman.

   

  We found that, among other things, politicians are pushing for many reforms that is lacking in society, such as lower wages regarding the employment of refugees or more combinations of jobs and education. Their approach has been to convey this to the public through the media. The results also showed that throughout the articles seldom were refugees who spoke. Something that dominated the media was the response of different politicians, experts or professionals about the failed integration. Their response was almost always about more or less education, as well as low-paid jobs and which one that was the best option, depending on the opinion of the author.