lnu.sePublications
1234567 101 - 150 of 342
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Thörnqvist, Sanna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Att lära genom dagliga samtal: Vad undersköterskor och vårdbiträden inom hemtjänsten lär sig genom informella samtal2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det går att se en förändrning kring hur vi ser på lärande. Informellt lärande har fått en större roll inom pedagogiken, vilket gör det till ett relevant ämne att studera. Syftet med studien var att bidra med ökad förståelse för på vilket sätt informella samtal i jobbet kan upplevas som ett lärtillfälle, samt undersöka vad som lärs ut genom dessa samtal. Syftet var också att kartlägga informella ledares roll i sammanhanget. Studiens teoretiska ramverk bestod dels av Gunnar Ekman, som belyser småprat inom organisationer som viktigt för lärande, samt Aristoteles tre kunskapsformer: episteme, techne och fronesis. Med en hermeneutisk utgångspunkt samt kvalitativ metod har empirin insamlats genom semi-strukturerade intervjuer. Resultatet visade att informella samtal är viktiga för arbetsplatslärandet eftersom man delar erfarenheter och bidrar till problemlösning, samt att informella ledare påverkar lärandet. Genom samtalen förmedlades främst individbundna tips, men det förekom också, om än i mindre utsträckning, praktiska och teoretiska kunskaper.

 • Gustafsson, Lina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Johansson, Gabriella
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Att behålla medarbetare: Motivationsfaktorers påverkan av medarbetares val i att stanna kvar på arbetsplatsen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka vilka motivationsfaktorer som utmärker sig som viktiga i förhållande till att välja att stanna kvar på arbetsplatsen. Forskning inom ämnet presenteras och tre teorier lyfts fram som teoretiskt ramverk. De tre teoribildningar som ligger till grund för studien är Herzbergs tvåfaktorteori, self determination theory och rättviseteorin. Studien är av kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer utfördes på sex stycken informanter inom mäklarbranschen där resultatet delades in i två kategorier – medarbetens perspektiv och arbetsgivarens perspektiv. Utifrån studiens resultat och tidigare forskning drogs slutsatsen att trivsel och sammanhållning på arbetsplatsen är det mest väsentliga vad det gäller vilken faktor som är den mest betydelsefulla för att motivera medarbetarna att stanna kvar på arbetsplatsen.

 • Lindstén, Ida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Larsson, Clara
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Kompetensutveckling i arbetslivet: Medarbetarnas syn på kompetensutveckling2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om att vi vill se hur kompetensutveckling påverkar medarbetarnas syn på arbetet och om det går att urskilja några positiva respektive negativa faktorer som påverkar medarbetarna när man kompetensutvecklar. Studien är kvalitativ där semistrukturerade intervjuer genomförs av sex olika intervjupersoner som alla arbetar inom medie- och kommunikationsbranschen. Resultatet från studien visar att kompetensen hos medarbetare är central för hur de trivs på sin arbetsplats. Otillräcklig kompetens är förknippat med känslor som otrygghet, osäkerhet och stress. Finns kompetensen hos medarbetarna upplever de en trygghet på arbetsplatsen. Medarbetarna vågar därmed ta ut svängarna, ta mer utrymme och detta leder till ett bättre arbetsresultat. Med tillräcklig kompetens känner medarbetarna att arbetet blir roligare, det ökar motivationen och engagemanget hos medarbetarna. Slutsatsen av detta arbete är att kompetensutveckling är viktigt för medarbetaren för att trivas på sitt arbete. Man kan arbeta på olika sätt med kompetensutveckling och resultatet är beroende på situation, arbetsplats och den individuella medarbetaren.

 • Nilsson, Ella
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Lindman, Jessica
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Medarbetares upplevelser av en omorganisering: Hur medarbetare upplever en omorganisering med fokus på motstånd och organisationsengagemang2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka om medarbetare på ett vårdboende har upplevt motstånd och/eller organisationsengagemang till den genomförda omorganiseringen på deras arbetsplats och i så fall på vilket sätt, vad upplevelserna kan grunda sig i samt om motstånd och organisationsengagemang kan upplevas samtidigt. I studien tillämpades en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. I studien framgick att vissa medarbetare upplevde motstånd, och att samtliga upplevde ett organisationsengagemang, och i vissa fall har dessa upplevts samtidigt. Motstånd upplevdes genom känslor av frustration, ilska och rädsla, och skulle kunna grunda sig i bristande kommunikation och delaktighet, stress och att inte se förändringen som givande. Organisationsengagemang upplevdes genom att medarbetarna försökte göra det bästa av situationen, uppvisade samarbetsvillighet, anpassade sig till situationen, samt att de gjorde vad som var bäst för vårdboendet. Detta skulle kunna grunda sig i en vilja eller en skyldighet, men även en identifikation och lojalitet gentemot vårdboendet.

 • Nilsson, Carl-Arvid
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Kompetensförsörjning inom rekryteringsbranschen: En kvalitativ studie om synen på kompetens för rekryterare2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är idag allt vanligare att företag tar hjälp av en extern part för att hantera rekrytering av personal och eftertraktade spetskompetenser. Dessa rekryterare har i uppgift att bedöma kandidater och deras kompetenser, men vilka kompetenser rekryteraren själv bör besitta diskuteras inte lika ofta. Syftet med studien var att utreda vilka kompetenser som rekryterare behöver för att på ett professionellt sätt kunna bedöma andras kompetenser. För att kartlägga vilka kompetenser som rekryterare behöver i sin arbetsroll, är det av intresse att granska deras tillvägagångssätt i rekryteringar av arbetssökande. Studien utgår från kvalitativ metod, där semistrukturerade intervjuer har använts tillsammans med befintlig teoretisk litteratur och tidigare forskning för att besvara studiens frågeställningar. Resultatet av studien visade att totalt fyra kompetensområden och förmågor ansågs vara viktiga för rekryterare att kunna bedöma andras kompetenser. Dessa var följande: social kompetens, teknisk kompetens, analytisk och kommunikativ förmåga var centrala begrepp.

 • Östrand, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Konstpedagogikens subjektskapande potential: Subjektivitet som ett konstpedagogiskt verktyg2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis investigates how art education can obtain subject-creating potential with Felix Guattarí discussion regarding the production of subjectivity, Mikhail Bakhtin theoretical discussion about dialogue-based understanding and a hermeneutic approach toward the process of interpretation as theoretical framework. By examining three observed art educational learning situations the aim is to investigate how art education can be considered as a constructor of subjectivity.  The methodological approach is hermeneutic and therefore focused on the process of interpretation and the assumption that understanding is multifaceted and therefore depending on multiple perspectives. The art educational situations are analyzed thru four different perspectives – perception and material aspects, narrative aspects, relations and surroundings and lastly associations and connotations with an aim to regard different aspects of the art educational situation in relation to subjectivity constructing. The study emphasizes that the constructing of subjectivity thru art education requires a dialogue between participants, exhibition and art educator. A further requirement is a changeable approach toward meaning and interpretation in relation to the participants. A subject-creating art educational learning situation should therefore originate from the participants and their understandings and experiences of art, a specific concept, the exhibition or life in general rather than focus on knowledge intermediation of art history.

 • Le, Jenny
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Svensson, David
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Är patientsäkerheten äventyrad inom dagens akutsjukvård? Undersöka sjuksköterkors upplevelse av patientsäkerheten på en akutmottagning.2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att arbeta på en akutmottagning kan vara krävande både fysiskt och mentalt då din kompetens som sjuksköterska ständigt ställas på prov. Ett ökat söktryck av patienter samt rådande brist på sjuksköterskor ställer ännu högre krav på dagens vårdpersonalen. I takt med att allt fler söker vård på akutmottagningar runt om i landet ökar även arbetsbelastningen på akutmottagningen. Ohållbar arbetsmiljö och arbetsbelastning har bidragit till att sjuksköterskor slutar på akutmottagningen. På grund av sjuksköterskebristen har dagens akutmottagningar inte samma krav som de hade för några år sedan, att endast erfaren och kompetent personal får anställas på en akutmottagning. Därför är det viktigt att undersöka om sjuksköterskans kompetens kan kopplas till patientsäkerheten och hur patientsäkerheten påverkar patienterna

  Syfte: : Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskors upplevelse av patientsäkerheten på en akutmottagning.

  Metod: Studien genomfördes som en integrativ litteraturstudie där 18 artiklar bedömdes och klassificerades. Sökningar gjordes via databaserna PubMed, Cinahl och Medline under Januari och Februari 2018. Söktermer som användes var nurse, experience,emergency department och Patient safety . Framställning till ett nytt deskriptivt innehåll har skapats genom sammanslagning av artiklarnas resultat och slutsats.

  Resultat: Sjuksköterskors upplevelse av patientsäkerheten ses allt mer negativ. En ökad brist på kompetens, arbetsbelastning, sämre arbetsmiljö, bristande samarbete och kommunikation upplevs påverka patientsäker negativt.

  Slutsats: För att en akutmottagning ska fungera väl och upprätthålla en bra patientsäkerhet krävs att sjuksköterskan besitter rätt kompetens, att det finns erfaren personal som kan lära upp nya sjuksköterskor och att områden som arbetsbelastning, utbildning, teamarbete och kommunikation tas på allvar av ledningen. Det är viktigt att vårdpersonalen känner sig stöttade under sitt arbete så att en tillfredsställelse och arbetsglädje kan skapas på arbetsplatsen. Brister i vårdkvaliteten kommer annars leda till konsekvenser där sjuksköterskor inte längre kan utföra sitt arbete till en tillfredsställande nivå. Vilket till slut kommer påverka patientsäkerheten negativt.

 • Poulsen, Emelie
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Svenskämnet, skönlitteratur och värdegrundsarbete: En studie av svensklärares syn på och användning av skönlitterära texter för att motverka främlingsfientlighet och intolerans hos eleverna2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka vilken attityd svensklärare har till att användaskönlitteratur i syfte att motverka främlingsfientlighet och intolerans. Studien diskuterarbegreppen främlingsfientlighet och intolerans och vilken relation de har till skolansvärdegrundsuppdrag. Vidare diskuterar uppsatsen svenskämnets roll i motverkandet avfrämlingsfientlighet och intolerans samt vilken roll skönlitteraturen enligt kursplanenska ha i det arbetet. Svenskämnet och skönlitteraturens möjligheter samt problem attbemöta sådana frågor diskuteras utifrån ett interkulturellt perspektiv.

 • Jakobsson, Viktor
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Att sätta matematikuppgifter i ett sammanhang: En matematikdidaktisk studie ämnad att undersöka olika typer av kontextualisering av matematikuppgifter i matematik 1 i den svenska gymnasieskolan2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att belysa de olika typerna av kontextualisering av uppgifter som förekommer inom matematik 1 i den svenska gymnasieskolan samt vilka typer av kontext som föredras/inte föredras av lärare i matematik 1 och varför. Till detta ändamål genomfördes en kvalitativ intervjustudie med tre behöriga lärare i matematik 1. Resultatet visade bland annat att den typen av kontext som mest föredrogs av lärarna var de kontext som elever enkelt kan relatera till men som inte innehåller några komplicerade ord. Några exempel på dessa var de kontext som hör till exempelvis sociala medier, mobiltelefoner samt kontext som har att göra med de yrke som utbildningen i vissa fall förbereder dem för.

 • Sjögren, Sanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Niklasson, Amanda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Från en “jag” till “vi” organisation: En kvalitativ intervjustudie om organisationskultur och ledarskap, utifrån ledare- och medarbetares perspektiv.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Organizational culture is itself a phenomenon, affecting several dimensions within an organisation, such as norms, values and expectations. Previous research has shown that leadership is linked to organizational culture, as leadership influence can change the effort of employees in the organization as well as their values and beliefs. The aim of the study is thus to explore and create an understanding of how leaders and employees in a company experience the relationship between organizational culture and leadership.

  To study the phenomena, it has been important to get both leaders and employees perspectives, as they together demonstrate the company's organizational culture and leadership. The study is qualitatively done and based on ten interviews, five of which are leaders and five are employees, based on a larger company in Småland. The empirical material was then analysed using four key concepts: organizational culture, leadership, transactional leadership and transformable leadership. The study's conclusions are that the organizational culture of this company is characterized by the components of trust, transparency, helpfulness and responsiveness. These components also appeared to be sought-after properties in the eyes of employees. Today, the management works at an individual level, they try to lift and motivate their employees.  It was also shown that management worked with the organisational culture to create participation, so that employees would have more independent responsibility and to strengthen the community of the company by strengthening management by organising various activities at working hours and after working hours. As a result, the company's management was considered to relate to the transformative leadership style.

 • Lincke, Alisa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Fellman, Daniel
  Umeå University, Sweden.
  Jansen, Marc
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM). Umeå University, Sweden.
  Milrad, Marcelo
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Berge, Elias
  Hypocampus AB, Sweden.
  Jonsson, Bert
  Umeå University, Sweden.
  Correlating Working Memory Capacity with Learners´ Study Behavior in a Web-Based Learning Platform2019In: Proceedings of the  27th International Conference on Computers in Education Conference Proceedings, Asia-Pacific Society for Computers in Education, 2019, Vol. 1, p. 90-92Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Cognitive pre-requisites should be taken into consideration when providing personalized and adaptive digital content in web-based learning platforms. In order to achieve this it should be possible to extract these cognitive characteristics based on students´ study behavior. Working memory capacity (WMC) is one of the cognitive characteristics that affect students’ performance and their academic achievements. However, traditional approaches to measuring WMC are cognitively demanding and time consuming. In order to simplify these measures, Chang et al. (2015) proposed an approach that can automatically identify students’ WMC based on their study behavior patterns. The intriguing question is then whether there are study behavior characteristics that correspond to the students’ WMC? This work explores to what extent it is possible to map individual WMC data onto individual patterns of learning by correlating working memory capacity with learners´ study behavior in an adaptive web-based learning system. Several machine learning models together with a rich context model have been applied to identify the most relevant study behavior characteristics and to predict students’ WMC. The evaluation was performed based on data collected from 122 students during a period of 2 years using a web-based learning platform. The initial results show that there is no linear correlation with learners´ study behavior and their WMC.

 • Ericson, Alva
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Family planning as a solution for a sustainable future in Sub-Saharan Africa: The efforts of the global community: state and non-state actors2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 2050, 9.7 billion is expected to live on Earth. Entering a new decade in 2020, the global agenda concerns sustainable development and how humans can live on Earth sustainable while continuing to develop. A solution to reach a sustainable future is through family planning. Family planning is for women to freely decide whether, when and how many children they have. It is achieved through contraceptive methods and treatment of infertility. There is an unmet need for family planning, as there are 214 million women in developing countries who want to avoid pregnancy but are not using any modern contraception method. This thesis is a comparative case study of the Democratic Republic of the Congo, the Federal Republic of Nigeria and the United Republic of Tanzania. These countries have both succeeded and failed in their efforts for family planning. This research concern not only state actors but also non-state actors and include a global initiative comprised of both - Family Planning 2020 - as well as three selected non-state actors. The opportunity model serves as the analytical framework for this research. The four identified barriers to family planning - unjustified medical rules, misinformation and fear, abortion and culture - are used to analyse why the actors have succeeded and failed. It is found that the global community is engaged in lowering population growth. However, their efforts might not be enough and their goals are not reached.

 • Karlsson, Annamaria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Duzel, Lejla
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Han hjälper ju till: En kvalitativ studie av kvinnors emotionella arbete i hemmet2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The term emotional labor is becoming a central part of the conversation about the division of household work. Emotional labor can be defined as emotion management and life management combined. It is the unpaid, invisible work women do to keep those around them comfortable and happy. The purpose of this study is to gain a deeper understanding of how women in ten heterosexual relationships experience the invisible and mental work in the home. By focusing on women’s emotions we aimed to study how the emotional work is shaped and distributed. We also studied the extent to which women manage their families and their feelings regarding their responsibilities. The data has been gathered through a qualitative research method. We conducted ten semi structured interviews with women in current relationships with their children’s fathers. The data has been analyzed with the help of Hochschilds theory about emotional labor and Daniels definition of invisible work. The results of the study show that women experience both positive and negative emotions related to their responsibilities inside the home. Women manage these emotions through deep acting by placing their emotional states into one that is socially acceptable for a given situation and through surface acting by changing their public display of emotion. Regarding the domestic management role we found that the women in our study have a primary responsibility for the household work as for the children’s needs and everyday lives.  

 • Tahiri, Diana
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Ett liv mellan två världar: En kvalitativ studie om pojkar och mäns exitprocesser ur en hedersrelaterad kontext: Uttifrån yrkesverksammas perspektiv.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In recent years honor-related violence and oppression have been increasingly discussed and noted in Sweden, which in turn has contributed to increased competence among professionals at national, regional and local levels. This interest, for example, has led the County Administrative Board Östergötland since 2005, on behalf of the Swedish government, to promote and provide support for regional efforts. Among other things, they have been able to identify success factors of preventive work, continued need work and the identification of particularly vulnerable groups. According to the County Administrative Board Östergötland assessment basis, it appears that boys and men as well as LGBTQ persons are considered particularly vulnerable. Young boys and men are vulnerable, on the one hand, as victims of gender-based oppression, on the other, as possible perpetrators of gender-based oppression. LGBTQ people, on the other hand, fear being subjected to forced marriage, and to end up in the lowest position in the current family hierarchy.

   

  This study is based on five professional workers, where they work with young boys and men who are influenced by standards of honor. Among my respondents are four coaches who works with preventative work, and one social worker who works in a school where honor-related violence and oppression have occurred. I use two theoretical models. First of all, Raewyn Connell´s theories about Masculinities(2005) where I try to capture how masculinity norms and values ​​can answer the guys' vulnerability. 

  The first model is followed by Helen Rose Fuchs Ebaugh theoretical model called Becoming an Ex- the Process of Role-Exit (1988) where we gradually follow the four phases that young boys and men go through in the role violation. The empirical analysis has shown that becoming an ex is complicated, partly because the young boys have a form of loyalty to the family, partly because of the awareness that they are subjected to gender-based oppression. The first step to a role exit begins when the young boys come in contact with the professionals, and begin to reflect on the concept of honor, its meaning and problems. It is at this stage that their unconscious feelings become conscious and as the first steps in the role exit process begin to take shape. In summary, the process is a complicated one, because many experiences a sense of loyalty as well as anxiety over time

 • Thun, Hannes
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Gillberg, Daniel
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Det narkotikaförebyggande ANDT-arbetet som värderingssystem: ANDT-strategin ur ett systemteoretiskt perspektiv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The use of drugs amongst adolescents in senior high schools in Sweden is growing. To combat this the Swedish government launched an ANDT-strategy (Alcohol, Narcotics, Doping and Tobacco). This strategy first launched in 2011 and was aimed at all the municipalities in Sweden. Although this has been active since 2011, with follow-ups and revision in 2016, the numbers of adolescents that use drugs has not declined. This study aims to examine how the resources and preventive measures that the ANDT-strategy entails are allocated and enabled. Data has been collected through semi-structural interviews with professionals within the police department, social services, county government and one senior high school in one municipality in southern Sweden. The data has been analysed with the use of Parsons AGIL-scheme and Luhmann´s general system theory. The study shows that factors like communication, cooperation, legislation and resources are essential parts in order to actualize the ANDT-strategy. The study also shows, within its frame, that if previous mentioned factors are not achieved the strategy cannot be actualized to its full intent.

 • Henriksson, Mathilda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Seitz, Jessica
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  "En islamist äger svärd, var så säker...": En netnografisk studie om hur föreställningar kan målas upp och spridas på en Flashbacktråd2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate how the perpetrator of the case in Trollhättan 2015 is presented on the Swedish Internet forum Flashback. This research investigate the argumentation pattern of the thread on Flashback and whether there is any change in the presentation before and after media revealed his identity. This is a netnographic influenced study. The survey focuses on a thread on Flashback and the 3000 first posts have been studied. Previous research shows that people from the Middle East are directly charged as guilty when major events occur, which also leads to the crime being classified as a terrorist act. If the perpetrator is not from the Middle East, the person is instead portrayed as mentally ill. Previous research also shows that the internet is a place where it is easy to express racist opinions. The study's theoretical framework is Erving Goffman's theory of stigma. The collected empirical data is quotes from the Flashback thread and it is presented in the results section. The study’s results show that the perceptions of the perpetrator and the subject change when information about the perpetrator is added. One of the conclusions is that different imaginations emerges in the thread depending on the stereotyped image of the perpetrator being discussed. The result shows that there is an argumentation pattern and that it is based on normative expectations. Throughout our entire results it shows that it is the immigrants who is a danger to the society.

 • Jakobsson, Ramona
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  ”För att du vet vi är ensamma här i Sverige”: En kvalitativ studie av idrottsföreningsdeltagande och social integration bland ensamkommande unga vuxna2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The issue that this study addresses is how sport participation can function as a means for social integration. To address this problem, the purpose of the study is to understand the unaccompanied young adults’ experiences of sport association. The study was performed in a small town in southern Sweden. To gather data, semi-structured interviews with eight unaccompanied young adults were conducted. The interviews were transcribed and analyzed with Putnam's theory about social capital, theories about socialization process and relevant concepts about roles and interaction. The results of the study show that sport participation is important for their social network and their wellbeing. Through their social network they form social bonds to the other participants that are significant for their social affiliation. Through these bonds they get access to resources that are important for them and makes it possible for them to function in the Swedish society. The study also shows that the unaccompanied young adults undergo a socialization process, which is necessary, where they learn the Swedish language and get increased understanding about the Swedish society.

 • Secic, Mirela
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Mäns våld mot kvinnor: En analys av fyra självbiografier om kvinnors uppbrottsprocess2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to explore and create an understanding of how four women in Sweden, through autobiographies, portray their experiences of leaving a violent male partner. The purpose is also to create an understanding of how these women relates to the violence that the men exposed them to during their respective relationships. Given the aim of the study, qualitative narrative analysis is applied. In order to develop a deeper understanding of women’s exit process, the following two theories are used in this study: Helen Ebaugh’s (1988) theory of The Role Exit Process and Eva Lundgrens (2004) theory of The Normalization Process of Violence. The result of the analysis shows that all four women experienced different phases throughout the exit-process. Initially in the relationship the women experienced love and romance in order to gradually begin to feel a general dissatisfaction. After a while, the men, according to the women, started to switch between love, violence and brainwashing. This meant that the tolerance and acceptance level of women was increased over time, since they adapt to the men’s demands and expectations. The result of the analysis shows a clear resemblance between the women’s experiences of exit-process and Ebaugh's (1988) theory about the Role Exit process. The result shows also a clear resemblance between these women's normalization of violence and Lundgrens (2004) theory of The Normalization Process of Violence.

 • Söderström, Gustav
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Demokrati i den speciella administrativa regionen Hong kong: En Jämförande Diakronisk Fallstudie av demokratin i Hong Kong perioderna 1997-2014 och 2014-20192020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This comparative case study will examine the difference in the democratic institutions of Robert A Dahl's theory of Polyarchy in the special administrative region, Hong Kong. This special administrative region is being called a “one country two systems” where Hong Kong is supposed to have its own system while being under the sovereignty of China. China received sovereignty over Hong Kong officially in 1997 and therefore the focus in the paper will be to analyze the democratic institutions of Dahl's theory of Polyarchy in the two periods, 1997-2014 and 2014-2019. These two periods split by the umbrella movement in 2014. This was one of the greatest protest and demonstrations for democratic rights in Hong Kong since China got sovereignty of the region. Since the beginning, China have had an impact over decision-making and the democratic process in Hong Kong. The focus of Dahl’s theory is the civil liberties and rights as well as the electoral process with free and fair elections. So the main questions here is how democratic is the electoral process in Hong Kong and is the civil liberties and rights of a democracy fulfilled in Hong Kong?

 • Öberg, Denise
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  I enkelhetens tecken: En studie av modemagasinet Nyaste Pariser-moder 1915-19182020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay studies the content of fashionreviews in the swedish fashion

  magazine Nyaste Pariser-moder from 1915 to the end of 1918. The purpose of

  this study is to throw light on the fashion during world war I through studying

  the imprint that is left on fashion by the worried times. To explain these changes

  they are put in relation to the social functions of fashion and the conditions of

  the time. The result shows a contradiction between consumption and thriftiness

  4 (53)

  as well as the current fashions strife for combining the plain, practical and

  discrete with the elegant, becoming and fashionable. Through theories of

  consumption, status, identity and modernity this study argues that these aspects

  is a way to work with the conditions of the time while remaining to the social

  needs found in the targeted consumer.

 • Gustafsson, Philip
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Historisk sanning eller konspiration?: En källkritisk- och säkerhetiseringsanalys av brittisk imperialism under andra halvan av 1800-talet på Malackahalvön2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate the alleged pirate attack on the chinese merchans ship Kim Seng Cheong in the summer of 1871 outside of Penang through a systematic criticism of the available sources. The other purpose was to apply a securitization theory on the action of the colonial actors and their handling of the Selangor Incident. The source material that forms the basis of this study is a parliamentary paper covering the alleged pirate attack as well as the following Selangor Incident. The paper is based on correspondence between Brittish officals and also 2 newspapper articles. Digitalized newspapers not included in the paper was also used in this study. To investigate the actions that the colonial actors used this study have taken support in the theory’s of securitization and peripheral imperialism. The main result this study found was that colonial actors successfully managed to securitized and convince their audience of the necessity of their actions. The main result that was found through the systematic criticism of the available sources, pointed out the inconsistencies found in the available sources as well highlighting the shortcomings in how the case and the documents where handle by the Brittish. 

 • Lundberg, Gustaf
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Den Komponerade Berättelsen: En analys av filmmusikkompositören Devonté Hynes narrativa förmåga i filmen Palo Alto (2013)2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen analyserar filmkompositionen av Devonté Hynes i filmen Palo Alto och hur den fungerar i ett narrativt syfte. Filmen ligger i fokus som analysgrund och andra teorier bygger på tidigare litteratur och forskning om ämnet. Uppsatsen diskuterar även kompositörens val av tonalitet och placering av musiken till filmens handling, men främst hur filmmusiken för åskådaren vidare i berättelsen. Syftet med uppsatsen är att fördjupa kunskapen inom filmmusik som inte är så märkbar, den musik som nästintill omedvetet hörs utav åskådaren. Det kan handla om både diegetisk- och icke-diegetisk filmmusik. Den här uppsatsen analyserar enbart den icke-diegetiska filmmusiken, alltså den musik som existerar utanför filmens kosmos och är komponerad för att befästa en känsla eller stämning hos åskådaren - en komposition som för dig vidare i filmens handling och samtidigt kommenterar den. Det är denna förening av musik och film jag vill undersöka, hur en musikkomposition agerar narrativt. I övrigt hoppas jag att den här uppsatsen ska kunna öka förståelsen för hur en musikkomposition kan bidra till filmberättandet.

    I slutändan kan jag säga att Devonté Hynes har en tillförlitlig förmåga att skapa en komposition som lyckas förmedla det som förväntas rent narrativt. Han använder sig utav en känslobetonad tonalitet och noggrant utplacerade musikaliska element för att berätta för oss hur karaktärerna i filmen känner.

 • Magnusson, Vide
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Roller och ledarskap hos lärare: Tyska studenters upplevelser av lärare i Tyskland och Sverige2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Varje år kommer internationella studenter till Sverige och flest av dessa kommer från Tyskland. Kulturella skillnader kan skapa svårigheter för studenterna och att som lärare kunna ta an olika roller kan förbättra klassrumsmiljön och därigenom förbättra studenternas upplevelse. Syftet med den föreliggande studien var att utforska lärares roller och ledarskapsstilar utifrån tyska universitetsstudenters upplevelser. För att utforska lärarroller användes intervjuguide och semistrukturerade intervjuer för att samla data från åtta informanter där samtliga var tyska studenter. Detta gav möjligheten att utforska lärarroller i Sverige och i Tyskland. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera datan. Resultatet visade på tre teman av roller: 1) ämnesorienterade 2) studentorienterade och 3) personlighetsorienterade. Resultaten visade även att vissa elever efterfrågade en lärare som både kunde agera föreläsare men även hjälpa studenterna ifall de hade problem sidan av skolan. Vidare att roller kopplade till interaktion mellan studenter och lärare och möjligheten för handledning gjorde att eleverna kände sig uppmärksammade och motiverade. Slutsatsen som kan dras är att lärare använder sig av många olika roller och lärarens personlighet och normer pekas ut som förklaring. Vilka roller läraren använder sig av kan översättas till att studenterna känner inspiration till att de väljer att inte lyssna.

 • Vågbratt, Simon
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Loudnesskriget och streamingplattformarnas frammarsch2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den h.r uppsatsen unders.ker de estetiska, sociala och tekniska konsekvenserna av att

  populärmusik – till följd av loudnesskriget – överprocesserats för att uppnå större

  upplevd ljudstyrka. Uppsatsen är en litteraturstudie som genom systematiserad

  granskning av forskningsläget belyser både effekten av loudnessnormalisering som

  såväl hyper-kompression på det populärmusikaliska musikklimatet. Enligt resultatet har

  hyper-kompression gett upphov till både problematik i form av hälsorisker och minskad

  känslomässig inverkan hos musikkonsumenter, men också förbättrat lyssnarupplevelsen

  i stort miljöbuller. Loudnessnormaliseringen verkar ha främjat dynamisk musik, men

  mycket tyder på den hyper-komprimerade ljudbilden kommer att leva kvar av estetiska

  skäl.

 • Skoglund, Fredrik
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Bemötande och förhållningssätt till problembeteende: En kvalitativ studie om hur pedagoger bemöter elever med problembeteende, samt om de har ett gemensamt förhållningssätt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka om pedagoger hade ett gemensamt förhållningssätt, samt hur de bemötte elever med problemskapande beteende. Frågeställningarna var: Finns ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget/skolan? Samt Hur gör personal när de bemöter elever med problembeteende? Informanterna bestod av sju lärare vid särskolor med pedagogiskt ansvar. Intervjuerna var semistrukturerade och analyserades genom en tematisk innehållsanalys. Ur råmaterialet identifierades sex teman: elevsyn, metod, krav, ansvar, utvärdering och autonomi. Teman bestod av två till tre kategorier och två till fyra underkategorier. Slutsatsen är att studiens resultat visade att det fanns skillnader i hur pedagoger bemötte eleverna, samt att arbetslagen inte hade ett gemensamt förhållningssätt till eleverna. Studien visade att i bemötandet bör arbetslagen ha samma elevsyn, ta ansvar för problembeteende, ge elever rätt krav, ge eleverna förutsättningar för autonomi. Det gemensamma förhållningssättet visade att fortlöpande utvärderingar var viktiga, samt att arbetslagen för att kunna förändra ett beteende fick möjlighet till reflektion och diskution utifrån förhållningssättet.

 • Strandberg, Jacob
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Lundin, Oskar
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Läsning - ett måste?: En studie om pojkars motivation till att läsa skönlitteratur utifrån yrkesverksamma lärare2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att se hur lärare på mellanstadiet arbetar för att motivera pojkar 

  till att läsa skönlitteratur och hur de uppfattar pojkarnas motivation till att läsa skön- 

  litteratur. Denna studie tar avstamp i de två testerna i läsförståelse PISA och PIRLS. 

  I genomförandet av studien intervjuades fyra yrkesverksamma lärare i årskurs 4–6 

  med semistrukturerade intervjuer. Transkriberingen av intervjuerna kategoriserades i 

  olika ämnen för att kunna analyseras till resultatet. Studien har en teoretisk ram i be- 

  greppet motivation vilket innefattar inre och yttre motivation. Resultatet visar att lä- 

  rare delar en gemensam negativ uppfattning om pojkars motivation till att läsa skön- 

  litteratur. I resultatet framkommer även lärarnas olika arbetsmetoder för att öka poj- 

  karnas motivation till att läsa skönlitteratur, vilket innefattar läsläxor, diverse läspro- 

  jekt och arbete enskilt kontra grupp. 

 • Bossér, Ulrika
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Lindahl, Mats
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Teachers’ Coordination of Dialogic and Authoritative Discourses Promoting Specific Goals in Socioscientific Issue-Based Teaching2020In: International Journal of Science and Mathematics Education, ISSN 1571-0068, E-ISSN 1573-1774, p. 1-22Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The integration of socioscientific issues (SSI) into science teaching requires that teachers manage classroom discussions in which various perspectives are considered and students’ contributions are recognized. The present study aimed to provide knowledge of how classroom discussions on SSI can be structured and implemented to pursue specific teaching purposes. In this study, two secondary science teachers’ employment of communicative approaches during four discussions on SSI was analysed. In the studied context, communicative approaches can be described as involving various or only a single perspective on SSI and as being either interactive or non-interactive. The results elucidate how teachers can make purposeful use of different communicative approaches to facilitate students’ decision-making while promoting complexity in their reasoning. The results also show how teachers can promote cumulativity, in terms of their recognition of students’ contributions to discussions. It is proposed that teachers can use the concept of communicative approaches as an analytical tool to reflect on and develop aspects of teaching practice in relation to the goals that they wish to achieve.

 • Patzer, Natalie
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Problematiskt spelande: En studie om socialekologiska faktorers samband med riskabelt dator- och tv-spelsbruk bland unga2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problematic gaming is a growing field of research. Especially adolescent males are in several studies of representatives and contact has been shown to many social factors, whilst research methods and concept definitions differ, it has been difficult to draw consistent conclusions from the study situation. In order to gain more clarity in the disseminated knowledge situation, the purpose of this study was to examine whether the relationship between social factors and a risky gaming convergent. A survey was conducted on 82 Swedish high school students aged 18-20, based on GAIT (Gaming Addiction Identification Test) and questions regarding social ecological phenomena. Data were analyzed statistically by mean value analysis and regression analysis. The analyzes showed correlation between increased degree of risky gaming and an increased degree of unstable housing situation, financial problems, lack of support from parents, lack of support from friends and lack of social affiliation. Furthermore, it was found that boys to a greater extent exhibit risky gaming than girls and regression analysis showed that being male could predict risky gaming. It is concluded that certain sociological ecological phenomena as well as gender differences may have an impact on the nature of gaming, but based on the study's limitations, there is a further need for studying the social-ecological nature of problematic gaming in order to be able to draw general conclusions

 • Lichtenstein, Michael
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Tolstoy, Peter
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Motivation och grundläggande psykologiska behov: En studie i lärares motivation utifrån  Self Determination Theory2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis studied teacher motivation based on Self Determination Theory. The study researched motivation based on teachers' experiences of how motivated they are and if this perception can be predicted based on the experience that the basic psychological needs according to Self Determination Theory are met. Motivation can be divided into external and internal, where the existence of internal motivation is when the individual performs an activity that he / she really wants without any external reward or punishment. Teachers with intrinsic motivation contribute to better results and achievement for their students (Lutz, 2016). The study was conducted as a quantitative research which respondents answered to an online survey. The study had 175 participants, 30 were men and 145 women. The purpose of the thesis was to study if perceived satisfaction with basic psychological needs, according to SDT, for teachers can predict their perceived work motivation, as measured by SKL's Sustainable Employee Engagement in Municipalities and Regions. Basic Need Satisfaction at Work Scale was used as the instrument for examining internal motivation.

  The regression analysis showed that the result for the model as a whole was significant. Perceived satisfaction of the three basic psychological needs according to Self Determination Theory predicted 44.1% of the variation in motivation for the participants in the study. Separately, autonomy and competence were predicted to be significant while the value of relatedness was not significant.

 • Arvidsson, Jesper
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Bergs, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Utmattningssyndrom - En livslång resa?: En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av att (försöka)bli friska från utmattningssyndrom2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aimed to gain a better understanding of how women suffering from burnout syndrome may experience trying to recover and what they consider significant for recovery. A qualitative method was applied, where seven women participated in semi-structured interviews, after which thematic content analysis was conducted. The analysis resulted in two overarching themes; Lifelong adaptation and Understanding and support. To get well after burnout is a long and complex process where recovery started with insight and acceptance and it was questioned whether someone with burnout would  ever completely recover. The informants stated that they would never be the same as they were before, and that they will have to work with adaptations and strategies for the rest of their lives. The responsibility to recover and stay well lied in their own hands although understanding, support and help at the right time from healthcare, therapists, work, family and friends were also needed.

 • Siljeblad, Christine
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Gymnasieelevers erfarenheter av skolans sex- och samlevnadsundervisning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Petrén, Jenny
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Känsla av sammanhang: En studie om sambandet mellan studieresultat och känslan av sammanhang i gymnasieskolan2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolan är en komplex värld med många olika dimensioner och processer, en arena för kunskap och utbildning men också för fostran och danande av individer och ett samhälle. Med hjälp av sociologen Antonovskys forskning kring KASAM ”Känslan av sammanhang” belyser den här studien om elever med höga studieresultat också visar på ett högre KASAM än elever med lägre studieresultat samt om det går att se någon form av samband mellan dessa komponenter. Studiens empiri bygger på ett frågeformulär samt kompletterande intervjuer av halvstrukturerad karaktär. Detta underlag har sedan relaterats till gymnasieelevens studieresultat och analyserats och tolkats utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Utgångspunkten är en nollhypotes som utgår från att alla elever oavsett studieresultat upplever samma känsla av sammanhang, medan arbetshypotesen är att utfallet ska ha en viss spridning. Resultatet visar genom frågeformulär samt elevintervjuer att det finns en viss skillnad mellan elever med högmåluppfyllelse och elever med låg måluppfyllelse vad gäller studieresultat relaterat till KASAM. Alltså en bekräftelse av Antonovskys teori.

 • Napadow, Miriam
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Sång och inlärning: En effektstudie av tre inlärningsformat2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att jämföra effektiviteten mellan tre inlärningsformat applicerat på sång: bildstöd, endast gehörsinlärning samt textstöd. I ett experiment fick deltagarna lära sig en sång, utföra en distraktionsuppgift och därefter återge sångtexten. Retrieval-based learning innebär att text tyst repeteras ur minnet snarare än att den läses upprepade gånger. Enligt dual-coding theory kan ord simultant bearbetas verbalt och visuellt och därmed förstärka inlärningen. Picture superiority effect innebär att ord är lättare att minnas då de representeras i form av bilder. Redundancy effect innebär en försämring av inlärningen då verbal information redundant presenteras både uppläst och i textform. Resultatet visade att bildstöd var signifikant mer effektivt för inlärningen än både textstöd och endast gehörsinlärning. Dock fanns ingen signifikant skillnad i jämförelsen mellan endast gehörsinlärning och textstöd. Vidare innebär detta att mer forskning måste göras för att utreda teoriernas tillämplighet på sång samt hur de relaterar till varandra.

 • Frisk, Viktoria
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Alternativ föryngring och skogsskötsel av gran: Påverkan på volym och ekonomi under en omloppstid2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The aim of the study was to analyze how a lower number of plants in wider spacing affects the yield and the economy during a rotation period. To compare traditional forestry strategies against alternative forestry strategies during a rotation period the analytical tool Heureka was utilized. Quantitative data from two stands with the site index G31 and G38, respectively was used as the basis of the simulation. The results show that the stands with the alternative forestry strategies have a higher yield at the final felling but a lower height and dimension development than the traditional forestry stands. The thinning carried out in the traditional stands is the factor that increases the economic outcome. However, the most gainful option is to conduct alternative forestry strategies in G38 stands.

  Keyword: Wide spacing, reforestation, unthinning, Heureka, simulation.

 • Jarl, Jeanette
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Abbasazam, Fariba
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  ATT LEVA MED STOMI: En kvalitativ litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Stomi är en artificiellt anlagd förbindelse av ett tarmavsnitt genom buken till hudytan. Att leva med stomi kan innebära fysiska komplikationer med psykosocial påverkan.

  Syfte:Syftet var att beskriva upplevelser av att leva med stomi.

  Metod:Litteraturstudien baserades på tio vetenskapliga artiklar och analyserades utifrån Lundman och Hällgren – Graneheims (2017) manifesta innehållsanalys. 

  Resultat:Resultatet visade att leva med stomi medförde en förändrad kropp som påverkade identitet och kroppsuppfattning negativt. Framförallt visar studien den oro som patienter med stomi upplever. Det rör sig om oro kring självständighet och begränsningar i det dagliga livet. En viktig del i vardagen var stödsamtal, för att acceptera sin nya livsförändring.

  Slutsats:Upplevelser av att leva med stomi innebär en förändrad livssituation med stor påverkan för patienten. Hälso- och sjukvården spelar då en betydande roll med stöd och information. 

 • Faisal, Nora
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Gelmers, Nora
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Att främja elevers språkutveckling: en systematiskt litterturstudie med fokus på klassrumsinteraktion i de tidigare skolåren2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att med hjälp av internationell och svensk forskning ta reda på hurelevernas språkutveckling påverkas av olika interaktionstillfällen och hur lärare kanfrämja elevers språkutveckling i de tidigare skolåren. Metoden som valdes till dennastudie är en systematisk litteratursökning för att ta del av forskning inom området.Den teori vi utgick ifrån är Vygotskijs sociokulturella teori som framhäver vikten avsocialt samspel för individens inlärning. Det hittades nio internationella studier ochtvå svenska studier. Utifrån dessa elva studier delades resultatdelen in i tre kategorier;interaktion mellan lärare och elev, elever emellan och helklass samtidigt kommer detfram i de tre kategorierna vilka strategier lärarna kan använda för att främja eleversspråkutveckling. Resultatet visar att interaktionen mellan lärare och elev påverkarelevens språkutveckling när läraren använder sig av olika strategier för att bjuda ineleven till att samtala samtidigt att läraren är en förebild. Interaktion mellan elevernapåverkar deras språkutveckling därför att de lär sig av varandra och får möjlighetenatt träna på sitt språk. Interaktion i helklass kan gynna elevers språkutveckling när debjuds in till diskussioner och samtal. Slutsatsen som kan dras är att störst vikt läggspå läraren och hens undervisning. Det har därför betydelse att läraren ser över sinundervisning, strategier och språk och dess påverkan på elevernas språkutveckling.

 • Straatman, Ilse
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Sylvén, Mikaela
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Samband mellan personlighetsfaktorer och substansberoende2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Olika studier har visat att det finns skillnader i personlighet mellan missbrukare och icke-missbrukare, men ingen studie har hittats där personlighet av individer som har ett substansberoende, individer som tidigare har haft ett substansberoende och individer som aldrig har haft ett substansberoende har jämförts. Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns skillnader i personlighetsdrag mellan individer som har ett substansberoende, individer som tidigare har haft ett substansberoende och individer som aldrig har haft ett substansberoende. Enkäten med 44 påståenden, där extraversion, vänlighet, samvetsgrannhet, neuroticism och öppenhet i enighet med femfaktormodellen har beräknats, har använts för att mäta personlighet. Enkäten har spridits i olika Facebookgrupper och totalt har 108 individer deltagit. En envägs-oberoende ANOVA har använts för att undersöka skillnaderna i personlighet mellan de tre grupperna. Resultaten visade att individer som har ett substansberoende hade en signifikant högre andel neuroticism än individer som aldrig har haft ett substansberoende. Individer som har ett substansberoende och individer som tidigare har haft ett substansberoende hade en signifikant lägre andel samvetsgrannhet än individer som aldrig har haft ett substansberoende. Efter kontroll av åldern (ANCOVA) hittades en signifikant skillnad i öppenhet i de tre grupperna.

 • Lindén, Therése
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Hultberg, Annika
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Elevers berättelseskrivande: Från undervisning till färdig text2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka elevers berättelseskrivande i relation till lärarens skrivundervisning på lågstadiet utifrån de resurser som erbjuds i undervisningen och som kan stötta eleverna i textskapandet. Studien baseras på ett observerat lektionstillfälle och på analyser av elevtexter. Av de texter som samlats in analyserades fyra på djupet.

   

  Det övergripande resultatet visar att det finns spår av lärarens undervisning i elevernas texter. Exempelvis syns spår av den textstruktur som läraren delgav eleverna vid genomgången och andra resurser som fanns till hjälp under aktiviteten. Studiens slutsats är att lärarens ordval och de resurser för meningsskapande som används i skrivundervisningen verkar ha påverkat elevernas texter och i viss mån styrt texternas innehåll.

 • krasniqi, Besa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Ramazan Sadolla, Kailan
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Lekmiljöns utformning inomhus: Förskollärares syn på barns delaktighet och inflytande vid urformningen2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar för hur barns delaktighet och inflytande kommer till uttryck vid utformningen av lekmiljön inomhus. De frågeställningar vi har utgått ifrån är följande: Hur uppfattar förskollärare att barnen görs delaktiga och får inflytande vid utformning och planering av lekmiljöer? Vilka hinder uppfattar förskollärare att det finns som påverkar barns delaktighet och inflytande vid utformningen av lekmiljöerna?  Studien bygger på en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer för att besvara ovanstående frågor. Det insamlade materialet har analyserats genom kategoriseringar. Resultatet av studien visar att förskollärare använder sig av olika strategier för att möjliggöra barns delaktighet och inflytande vid lekmiljöns utformning. Förskollärarna försöker utgå ifrån barns intressen när lekmiljöerna utformas och erbjuder mycket material samt synliggöra det för barnen. Studien visar även att det finns hinder för att möjliggöra barnens delaktighet och inflytande vid lekmiljöns utformning. 

 • Brandberg, Per
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Carlsson Franzén, Andreas
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Business controller - En roll i förändring2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund - Den teknologiska utvecklingen förändrar samhället allt snabbare och en roll som har påverkats av denna förändring är business controllern. Den generella arbetsprocessen för en business controller har tidigare varit självständig och sifferorienterad, men utvecklingen av nya system och IT-stöd samt tillgången till mer information än någonsin innan har lett till att business controllerns roll i organisationer har förändrats.

   

  Syfte - Denna uppsats undersökte hur business controllern hade påverkats av förändringen i samhället och såg till tre aspekter på business controllern; kraven, rollen och arbetet.

   

  Metod - Vi använde en kvalitativ metod med en abduktiv ansats och intervjuade personer med olika erfarenheter inom controlleryrket för att få en djupare förståelse i hur förändringen har skett och hur arbetet ser ut idag.

   

  Resultat - Det vi kunde se var att rollen som business controller hade förändrats genom att man hade blivit närmare verksamheten man arbetar i. Rollen var inte längre lika självständig utan man arbetar stora delar av verksamheten och har blivit mer involverad i styrningen av verksamheten. Kraven på en business controller har ökat då man behöver ha en bredare kompetens eftersom man arbetar med flera avdelningar i verksamheten. Den ökande datamängden har även lett till att man måste kunna hantera och navigera data på ett sätt som tidigare inte krävdes. Vi kunde även se att business controllern arbetar till stor grad med planering och cybernetik på olika vis, medan de hade mindre påverkan på andra styrmedel som exempelvis kulturstyrning.

 • Michalowski, Maciej
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Definition av en funktion ur gymnasieelevers perspektiv: Hur utvecklade är gymnasieelevers förståelse för begreppet funktion?2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I arbetet presenteras det en undersökning om gymnasieelevers förståelse för begreppet funktion. Studiens syfte var att identifiera vilka definitioner av begreppet funktion skulle förekomma i studenternas beskrivningar samt att undersöka vilka begreppsbilder skulle samtliga studenterna uppvisa. Två elevgrupper deltog i undersökningen. En grupp bestod av arton elever som läste samtidigt matematik 3c och matematik 4. Den andra gruppen bestod av sju elever som läste matematik 5. Eleverna svarade på enkätfrågor som utformades med utgångspunkt i tidigare forskning inom ämnet. I enkäten frågades om givna kurvor och ekvationer kunde representera en funktion. Den insamlade data från enkätundersökningen kompletterades med hjälp av intervjuer med några utvalda elever. Studiens resultat antyder att eleverna förenklade oftast funktionsbegrepp till en ekvation, där den beroende variabeln y skulle bestämmas för ett givet värde på den oberoende variabeln x. Funktioner uppfattades vanligtvis som en beräkningsprocedur. Eleverna uppvisade också potentiella konfliktfaktorer i sina begreppsbilder. Majoriteten tyckte inte att graf av en cirkel kan anses vara en funktion medan de samma eleverna accepterade cirkelns ekvation som en representation av en funktion. Eleverna uppvisade också ett starkt förtroende att en funktion alltid måste kunna beskrivas med en formel.

 • Petersson, Ulrik
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Mätetal för agil programvaruutveckling: Stöd för det agila teamet att kontinuerligt utvärdera och förbättra sin förmåga2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att i agil anda ständigt kunna förbättra sitt arbetssätt behöver ett agilt team som utvecklar programvara kunskap och samsyn om den aktuella prestationsförmågan och hur den förändras över tiden. Teamet behöver därför kontinuerligt kunna mäta och utvärdera sin prestationsförmåga som grund för att förstå vad som behöver förbättras. Problemet som föreliggande studie vill besvara är vilka mätetal som är lämpliga för att på ett kostnadseffektivt sätt fånga objektiv information om dels effektiviteten i teamets arbete och dels kvaliteten på produkten, för att kunna balansera de två perspektiven. Problemet är viktigt för alla som utvecklar programvara professionellt eftersom högpresterande team möjliggör effektivare utveckling, lägre kostnader och högre vinstmarginal, och dessutom sannolikt ökad tillfredsställelse i arbetet genom ökad möjlighet att kunna förstå och påverka sin arbetssituation. Angreppssättet för att besvara problemet har varit en kombination av litteraturstudie och fallstudie med ett team som jobbade enligt metoden Scrum. Som resultat har 23 olika mätetal med stöd av litteraturen definierats för fallstudiens kontext. Efter drygt tre utvecklings-sprintar under drygt tre månader har i stort sett samtliga mätetal fungerat för att ge efterfrågad information, samt har befrämjat diskussioner inom teamet. Huvudsakligen visar användningen av mätetalen också på god överensstämmelse med tidigare litteratur. Studien bidrar till vetenskap och industri framför allt genom att noggrant definiera mätetalen och utförligt beskriva implementationen av dem och erfarenheterna från användningen, vilket bör möjliggöra jämförelser med andra studier och praktiska tillämpningar.

 • Andersson, David
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Likvärdig bedömning i matematik: Gymnasielärares syn på kunskapskraven och de nationella proven i matematik2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka hur gymnasielärare i matematik arbetar med kunskapskraven för matematikkurserna 1a, 1b och 1c samt att analysera deras personliga uppfattningar kring kunskapskraven. Syftet är även att undersöka om lärare anser att de nationella proven i matematik har bidragit till mer likvärdiga bedömningar. För att få svar på syftet användes en kvalitativ forskningsmetod, där semistrukturerade intervjuer genomfördes med verksamma och legitimerade gymnasielärare i matematik. Intervjuerna analyserades genom en metod på fem steg som Denscombe (2018) utformat för analys av kvalitativ empiri. Resultatet visade att majoriteten av matematiklärarna förhöll sig kritiska till att kunskapskraven ensamt fungerar som bedömningsstöd om bedömningarna ska vara likvärdiga. Lärarna var dock positiva till nationella provens utformning och till de bedömningsverktyg som erhålls i samband med proven. Under intervjuerna fick lärarna även se elevlösningar på en uppgift från ett nationellt prov i matematik 1a, utan poängsättning eller bedömningsanvisningar. Resultatet från lärarnas kommentarer kring elevlösningarna antydde att lärarna tänkte relativt likartat kring vilken kunskapsnivå lösningarna höll och använde sig av formuleringar och begrepp som fanns i uppgiftens bedömningsanvisning utan att ha sett anvisningarna. Mina slutsatser av studiens resultat är att det i stor utsträckning stämmer överens med vad tidigare forskning pekat på. I resultatet framkom det att lärare i matematik anser att nationella proven gynnar en likvärdig bedömning och att kunskapskraven inte ensamt gör det.

 • Khutsishvili, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Institutions, Interventions, and Economic Growth: Issues of Relevance and Measurement2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This work derives from the debates on economic development – the relation between the institutions and economic growth, the importance and the boundaries of the institutional, the economic ‘receipts’ on reforms and policies, such as the ‘Washington consensus’. While some scholars support the idea of the importance of the institutions for the economic growth, other distrust it, or at least reflect on the question which institutions ‘matter’ more, and what can be the metrics here, proposing, for example, to measure the ‘elasticity of the institutions.’ The additional complexity of the issue is due to the blurred boundaries of the institutional and non-institutional, the problem of path dependence, and unclear, uncontested reflection on the past reforms and the lessons that could derive from them. Case studies of Russian and Poland are reviewed as a source of knowledge on economic development and further better solutions.

  An attempt to compare them is made, and the view on Poland’s success and the failure of the ‘shock therapy’ in Russia is provided from the perspective of the years since the interventions were realized. What can we learn from the so-called ‘shock therapy’ in Poland and Russia for the issues of economic development and growth.? Why the experience in Poland was successful and in Russia quite the opposite? Looking on the situation through the current days’ perspective, examining the relevant texts and the recollections of participants of the reforms, the conclusion of the preferable holistic approach and ‘customized’ solutions for development is made, and any further ideas on the post-Washington universal solution would be indulged its share of criticism.

 • Tillborg, Andreas Valentin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  The fine art of repetition.: En analys av kompositionstekniker och dess applicering i musikalen Chess.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The fine art of repetition – en analys av kompositionstekniker och dess applicering i musikalenChess, (The fine art of repetition – an analysis of compositional techniques and their application in the musical Chess

  This master thesis is an in-depth analysis of the musical construction of Chessby Benny Andersson, Björn Ulvaeus and Tim Rice. The thesis takes as starting points the hypothesis that there is a unified structure based on a couple of intervals, namely the triton and the second and that the musical can be conceived as a through-composed piece despite its various genres and song styles. The research questions are:

  1. In what way are specific intervals, melodic figures and chords in combination with tonal centres used to reinforce the lyrical narrative and create a musical cohesive unit?
  2. How does the chosen musical parameters display the main character’s psychological         and emotional development?

  My method is musical analysis by close reading of the vocal score combined with watching and analysing a live performance of the show on DVD. The results show a fairly through-composed piece of musical theatre, with frequent motivic development and convincing harmonic relationships, both between songs and scenes.

 • Svensson, Sara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Lowentoft, Victoria
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Kommunikation utan ett gemensamt verbalt språk: “vi pratar även med våra spädbarn å vi vet att de kan inte svara, de kanske inte ens kan förstå å ändå så fortsätter vi prata eller hur?”2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att synliggöra förskollärares upplevelser av samverkan när vårdnadshavare och förskollärare inte har ett gemensamt verbalt språk att kommunicera genom. I studien har en kvalitativ metod använts med intervjuer som forskningsverktyg. Studien visar att förskollärare använder sig av olika strategier för att göra sig förstådda i kommunikationen med vårdnadshavare när det inte finns ett gemensamt verbalt språk. I resultatet framkommer strategier som förskollärarna använder sig utav i kommunikationen med vårdnadshavare. De strategier som framkommer är att förskollärare använder sig av andra personer som en resurs i kommunikationen samt att de använder sig av komplement i form av bilder, kroppsspråk och föremål. Alla deltagande förskollärare berättar att de anpassar det svenska språket i kommunikationen med vårdnadshavarna när det inte finns ett gemensamt verbalt språk. Resultatet visar även att förskollärare kan uppleva kommunikation med vårdnadshavare, utan ett gemensamt verbalt språk, som en utmaning samt att förskollärare har varierande inställningar gällande kommunikationen. En slutsats utifrån studien är att förskollärare kan uppleva kommunikationen med vårdnadshavare utan ett gemensamt verbalt språk som en utmaning, däremot kan denna utmaning upplevas både negativ och positiv. Studien visar att det finns andra vägar till kommunikation för att få fram ett budskap utan ett gemensamt verbalt språk som kan leda till kommunikation och att budskapet når fram. Däremot kan det uppstå missförstånd när strategierna inte fungerar. 

 • Eriksson, Josefin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Gashi, Shqiprona
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Vi stör inte barnen: En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar för att få in undervisning i oplanerade leksituationer2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att belysa hur förskollärare arbetar för att få in undervisning i oplanerade leksituationer. För att syftet ska bli besvarat har vi formulerat följande frågeställningar: hur ser förskollärare på lek i oplanerade leksituationer? Hur ser förskollärare på undervisning i oplanerade leksituationer? Hur arbetar förskollärare med undervisning i oplanerade leksituationer?

   

  Den föreliggande studien använder sig av en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer som forskningsverktyg där fyra förskollärare har intervjuats. De teorier som har använts i studiens teoretiska ramverk för att analysera studien resultat är följande: sociokulturella perspektivet, pragmatismen samt det didaktiska perspektivet. Studiens resultat visar att miljön är en betydelsefull aspekt för barnen i oplanerade leksituationer eftersom förskollärarna får ta del av barnens intressen. Samtliga förskollärare belyste vikten av att stötta barnen och vara en närvarande förskollärare dock framhåller de att det är viktigt att observera barnens lek innan. Det framkom även i resultatet att förskollärarnas uppfattningar om undervisningsbegreppet i barns oplanerade lek såg olika ut. Studiens resultat visar en variation över hur förskollärare förhåller sig till didaktiska frågorna i barns oplanerade lek.

 • Roth, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av status och hierarkier i barngrupp2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om hur fem förskollärare uppfattar begreppen status och hierarkier i barngrupp. Metoden för att samla in empiri är med kvalitativa intervjuer. Resultatet har kategoriserats och ett antal kategorier har framträtt som beskriver hur förskollärare uppfattar status och hierarkier i barngrupp. 

   

  Resultatet av studien visar att flera av förskollärarna uppfattar begreppet status som ett positivt fenomen i vissa avseenden, då de menar att barn med hög status kan fungera som förebilder för andra barn. Resultatet visar också hierarkier i barngrupp framträder då det finns starka grupper som ställs över och under varandra. Dock menar förskollärarna i studien att de inte uppfattar att det i så stor utsträckning finns hierarkiska ordningar i barngrupper. I resultatet urskildes också kategorier som behandlar materiell och ickemateriell status i barngrupper. I analysen diskuteras de valda teoretiska begreppen i förhållande till resultatet. Analysen visar att förskollärarnas syn på status stämmer med hur begreppen definierats. Vidare visar analysen att några av de fynd som gjorts i studien stämmer överens med resultat från andra studier, medan det finns resultat som är nya.

 • Dahlberg, Evelina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Ek, Tove
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Positiv framtidstro och hållbar miljöutveckling: En kvalitativ studie om balanserat arbete med hållbar miljöutveckling i förskolan2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån ett pragmatiskt perspektiv granska hur en miljöcertifierad förskola arbetar balanserat med hållbar miljöutveckling och barns positiva framtidstro. Utifrån syftet utgår studien ifrån tre frågeställningar vilka berör hur arbetet med hållbar miljöutveckling bedrivs på en miljöcertifierad förskola, eventuella utmaningar med arbetet och hur arbetet påverkar barn. Metoden för studien är kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med två förskolepedagoger och med sex barn i två gruppintervjuer om tre barn vid en miljöcertifierad förskola.

  Resultatet visar att de intervjuade förskolepedagogerna hade tilltro till sina aktiviteter inom hållbar miljöutveckling. De menade att aktiviteterna så väl som engagerade pedagoger inspirerar barnen att handla miljömedvetet. Vidare såg de inte några större utmaningar med arbetet med hållbar miljöutveckling i förskolan. De ansåg att arbetet med hållbar miljöutveckling kan inge en positiv framtidstro hos barn om det görs på barnens nivå. I barnintervjuerna visade barnen att de bär på starka känslor och många tankar gällande naturen, miljön och klimatet. De uttryckte oro, ilska och rädsla när naturen enligt dem blev behandlad illa och glädje när de gjorde något de ansåg var bra för naturen. Barnen visade även på goda kunskaper inom ämnet så väl som på handlingskraft för förändring. Förskolepedagogerna visade på medvetenhet kring värdet av ett balanserat arbetssätt i arbetet med hållbar miljöutveckling. Däremot dras även slutsatsen att strävan efter ett balanserat arbete bör fortsätta genom mer aktivt uppmärksammande av barns känslor och tankar.

 • Axelsson, Victoria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Stina, Rätzer
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Musikundervisning med de äldre barnen i förskolan: En fallstudie om pedagogers arbete med musik2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utifrån en observation och tre intervjuer har en fallstudie genomförts med syftet att synliggöra hur pedagoger på en förskola arbetar med musikundervisning med de äldre barnen. Äldre barn i denna studie innefattar barn som är 3–5 år gamla. Studiens syfte har konkretiserats i tre frågeställningar för att synliggöra hur musikundervisningen utformas för de äldre barnen i förskolan, vilket syfte pedagogerna har och hur musikundervisningen anpassas efter barns ålder och utveckling.

  Resultatet visar att musikundervisningens utformning till stor del påverkas av pedagogernas tillvägagångssätt och förhållningssätt. Aspekter som framkommer i resultatet är vikten av att ha en röd tråd och en tydlig inramning samt vikten av att våga och låta musikundervisningen vara rolig. Resultatet visar att musikundervisningens syfte varierar och innefattar att både bearbeta musikens innehåll men även att lära med musik som metod. En av musikens starka sidor är möjligheten att fungera som ämne i sig själv, såväl som ett ämne för att nå kunskaper inom andra områden. Av resultatet framgår också att musikundervisningen till viss del anpassas efter barnens ålder och utveckling men att den största anpassningen sker efter barnens intresse. Resultatet indikerar att aktiviteterna mellan yngre och äldre barn inte skiljer sig avsevärt, däremot ligger den största skillnaden i hur pedagogerna anpassar och tar in barnens intresse i musikundervisningen. Studien kan bidra med kunskap till yrkesverksamma inom förskolan om hur musikundervisningen kan se ut.