lnu.sePublications
1234567 151 - 200 of 380
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Strege, Jonathan
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Thörnqvist, Dennis
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att lida i tystnad: En kvalitativ litteraturstudie om unga mäns upplevelser av depression.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Depression är en vanligt förekommande sjukdom som ökar världen över, speciellt bland unga. Unga män är särskilt drabbade då de inte söker vård i samma utsträckning som andra på grund av rädsla att bli förlöjligade till följd av mansnormen.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa unga mäns upplevelser av att leva med depression samt hur sjukdomen upplevs i relation till mansrollen.

  Metod: En litteraturstudie med induktiv ansats baserad på 10 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Materialet har analyserats enligt manifest innehållsanalys.

  Resultat: I resultatet framkom fyra kategorier; Att förlora kraften, vilken tar upp upplevelsen av att förlora energi, motivation och livskraft. En känsla av ständig kamp, som tar upp upplevelsen av att ständigt kämpa med egna känslor samt att acceptera sjukdomen. En känsla av ensamhet, som beskriver känslan av övergivenhet och isolering. Att försöka skapa en fasad, tar upp skapandet av en yttre fasad samt att försöka passa in i mansrollen.

  Slutsats: Genomgående framkommer unga mäns upplevelse av att lida i tystnad samt att inte vilja dela med sig av tankar och känslor. Detta orsakar svårigheter för vården att fånga upp, bemöta och behandla unga män med depression vilket underbygger behovet av vidare forskning samt en personcentrerad vård.

 • Brunow, Dagmar
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Queer Cinema2019Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Piehl, Qarin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Att arbeta med empati i förskolan: Hur förskollärarna arbetar med barns empatiska förmåga i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Empathy is an important human trait that we need to communicate with other individuals. According to the research found in this paper, the lack of empathy in children leads often to developing of aggressive behavior that causes communication difficulties with the children. Research has also shown that children attending preschool has more empathic development.The purpose of this paper is to provide knowledge about how teachers in preschool work with empathy in the pedagogical practice and in preschool education.  By interviewing six different preschool teachers at two different preschools around the Växjö area in Småland, Sweden. The analysis showed that different factors such as size of the child group and the age of the children influence how the preschoolers choose to shape their pedagogy.  The result shows that the preschool teachers have worked with different conversation technique, they have tried to act as good role models for the children and they teach the children that different feelings can be felt and displayed in different ways. In the discussion it shows that the paper could be done differently if there was more time and more preschools to interview. Finally, the effect of empathy on preschool teachers is taken into account and the consequences of empathically charged situations.

 • Nordin, Michelle
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Barns integritet- Vad, hur och varför: En didaktisk studie om två förskollärares tankar kring barns integritet i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra förskollärares kunskaper om begreppet integritet samt deras pedagogiska förkunskaper om hur barn medvetandegörs om rätten till såväl kroppslig som personlig integritet i anledning av implementering av den reviderade läroplanen som träder i kraft 2019. Detta studerades genom kvalitativa semistrukturerade telefonintervjuer med två förskollärare i Stockholm. Resultatet visade att lärarna har en liknande bild av vad personlig integritet är, vilket är rätt till sina känslor och tankar och att få dessa respekterade av andra. Kroppslig integritet tolkas på olika sätt; som rätten till sin kropp eller ett sätt att hävda sin personliga integritet. Förskollärarna delar bilden av att arbetet med integritet metodiskt har mycket att göra med kommunikation, både mellan vuxna och barn men också mellan barnen. Lyhördhet för barnens signaler och stöttning i barnens interaktioner upplevdes vara viktigt. Förskollärarna i studien upplevde också att det behövs informationsinsatser i samband med införandet av den reviderade läroplanen för att hjälpa pedagoger att definiera vad integritet är.

 • Wahlgren, Mikaela
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Samuelsson, Stina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  ”Vi känner att vi inte kan garantera säkerheten för barnen på förskolan längre.”: En kvalitativ studie om förskollärares berättelser från Förskoleupproret kring varför vissa områden betraktas som mer stressande än andra på förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskollärares stress. Detta gjordes genom att analysera förskollärares berättelser från Förskoleupproret #pressatläge om hur förskollärares upplevda stress påverkar deras hälsa och den pedagogiska verksamheten. För att uppnå studiens syfte användes följande frågeställningar: Vilka sammanhang i arbetet anger förskollärare som stressande? Hur påverkar förskollärares upplevda stress deras arbete i förskolans verksamhet? På vilka sätt är förskollärares stress relaterat till individ, organisation och samhälle? Som metod användes en kvalitativ metod där dokument som finns tillgängliga på internet analyserades. Det benämns som dokumentär forskning enligt Denscombe (2018). Dessa dokument var berättelserna från Förskoleupproret som bland annat var skrivna av förskollärare. Berättelserna från Förskoleupproret analyserades i förhållande till Hudson och Meyers (2011) utvidgade didaktiska triangeln samt Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska teori med nivåerna mikro, meso, exo och makro. Genom teorierna gick det att på så sätt få en förståelse för hur de olika nivåerna påverkar förskollärares upplevda stress. Resultatet visade att förskollärare känner sig stressade på grund av flera olika situationer och faktorer som rör förskolan. Enligt förskollärare från Förskoleupproret var de mest avgörande stressfaktorerna i förskolan stora barngrupper, låg personaltäthet, brist på vikarie/vikariestopp, mycket extra arbete och ingen eller begränsad pedagogisk verksamhet. Resultatet visade även att förskollärare upplevde morgonen samt eftermiddagen som mest stressande under sin arbetsdag på grund av underbemanning. Dessa stressfaktorer bidrog till att förskollärares hälsa påverkades negativt med bland annat många sjukskrivningar, dåligt samvete på grund av att de inte räcker till, sömnproblem, tinnitus och en känsla av orklöshet.  

 • Jutterdal, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Relationsskapande i förskolan: En kvalitativ intervjustudie om mellanmänskliga möten mellan pedagog och barn2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att vinna kunskap om hur pedagoger i förskolan uppfattar relationsskapande med barn och om det i en tid då förskolans kunskapsuppdrag förstärks i deras beskrivningar finns uttryck för den relationella kvalitet som Martin Buber beskriver som det mellanmänskliga. Bubers dialogfilosofi och hans begrepp Jag och Du, Jag och Det, det sociala och det mellanmänskliga utgör studiens teoretiska ramverk. Det empiriska materialet har inhämtats genom semistrukturerade personliga intervjuer med fyra pedagoger och analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att pedagoger uppfattar relationsskapande som grundläggande för att lära känna barnen och för att skapa trygghet och trivsel. I pedagogernas beskrivningar finns uttryck för att relationsskapande med barnen syftar till att barnen ska utvecklas både som människor och som lärande individer. I deras explicita tal om syftet med relationsskapande är dock relationsskapande som förutsättning för lärande det mest framträdande. Vidare visar resultatet att pedagogerna organiserar och planerar för att möta varje barn och kan tolkas skapa förutsättningar för mellanmänskliga möten när de är närvarande med barnen, när de tar barnen på allvar och när de stödjer barnen att vara och bli sig själva. Utifrån empirin kan det mellanmänskliga tolkas framträda som ordlösa ögonblick av samförstånd mellan pedagoger och barn i förskolans vardagliga praktik.

 • Nilsson, Therése
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjöberg, Felicia
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Prostatacancer – mäns upplevelser efter radikal prostatektomi2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Ferch, Kirsti
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  War Georg Bendemanns Vater dement?: Die Vaterfigur in Franz Kafkas ›Das Urteil‹ im medizinischen Diskurs2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In Franz Kafka's The Judgement many things remain unsaid. Most of all it is the unpredictable behaviour of the father figure which is difficult to understand. That has caused a large number of interpretations and the critical reception continues.

  At the beginning of the story, the fictional father appears weak and ill, evoking memories of disease. Therefore, the following essay explores whether the behaviour of the father figure corresponds to the symptoms of dementia. For this purpose, the diagnostic criteria for neurocognitive disorders according to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders were compared to the text.

  The analysis shows that many passages in the text reflect symptoms of dementia. However, it also shows that other interpretations are possible, which is not surprising given the indeterminacy of Kafka's work. As has already been established in earlier investigations, the fictional father stands as a symbol for authority. Assuming the father has dementia means that this authority is incurably ill. Therefore, the fictional father would symbolize an almighty institution in decline whose authority cannot be questioned by the individual. This way of interpretation emphasizes the unjust distribution of power. The acting figures represent unequal relations of any kind, in which the inferior has to obey the obviously ill but overpowering authority.

 • Hosami, Behshid
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  Digital gender divide and empowering women in the digital age: A critical approach in Iranian society2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Gender plays an important role in access to the ICTs and Internet. Even when both genders have almost equal access to the ICTs and online services, or similar literacy rates, women have a lower rate in technology related education, employment, income, and in social activities than men.This thesis focuses on the existing digital gender gap by identifying its key factors and trends and studying the role of Internet and ICTs in bridging this gap. In addition, to suggest improvements to empower women in the developing countries and especially in Iran. A qualitative research method was adopted and semi-structured interview with 5 Internet users who were purposely chosen, was conducted. The data were analyzed and interpreted with the help of Lichtman's 3C method. This research study has examined the possible gender digital divide among users of ICTs and Internet in Iran and by making use of the existed secondary data. The empirical findings are discussed and compared to the reviewed literature, which resulted to an arising framework for a better understanding of digital gap among women.This research gives an overview about the digital divide, with a focus specifically on the challenges women face in accessing the ICTs and Internet in this region. Current gender disparities and discrimination in Internet use are outlined and the obstacles hindering women’s access to the technology world are described. At the later stage, the research has a look at the potential opportunities for women’s participation in a global digital society along with a consideration of the initiatives that have been developed in order to mitigate the gender inequity in Iran.

 • Nylander, Linnéa Nina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Rebecka, Almquist
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  ”Vissa dagar så går det bättre”: Barnmorskors erfarenheter av att möta gravida kvinnor utan funktionell behärskning av svenska språket2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sverige är ett mångkulturellt samhälle, ökande migration ställer krav på den befintliga vårdstrukturen. Fler kvinnor med ursprung från andra länder och med annan bakgrund är gravida och besöker Mödrahälsovården. Språkbegränsningar och kulturella skillnader påverkar synen på hälsa och ohälsa. Brist på information, kommunikation och förståelse för det talade och skrivna språket kan leda till missförstånd och osäkerhet.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva barnmorskors erfarenheter av att möta utrikesfödda gravida kvinnor utan funktionell behärskning av svenska språket.

  Metod: En kvalitativ ansats i form av fokusgruppsintervjustudie användes. Fyra fokusgruppsintervjuer gjordes med tolv barnmorskor verksamma inom Mödrahälsovården på två Kvinnokliniker i södra Sverige. Intervjuerna transkriberades och analyserades med latent innehållsanalys.

  Resultat: Resultatet visade att det finns språkliga och kulturella möjligheter såväl som svårigheter i mötet. Tre huvudkategorier framkom; Kunna förmedla och ta emot information belyste hur möjligheten att förmedla och ta emot information påverkades av kvinnornas kunskap och erfarenheter, tillgång och användning av kommunikationshjälpmedel samt relationens betydelse. Uppleva andra kulturer belyste det barnmorskorna upplevde annorlunda och barnmorskornas reaktioner samt kulturella skillnader i förhållandet till familj och närstående. Professionens och organisationens betydelse belyste arbetssituationen för barnmorskorna, vilka strategier de använde sig av samt behov av reflektion och utveckling.

  Konklusion: Svårigheter med ömsesidigt informationsutbyte kunde leda till osäkerhet. Kvinnorna riskerade att inte få adekvat vård och stöd. Kulturell kompetens ökade möjligheten att möta individen. Barnmorskors resurser var inte tillräckliga varken tidsmässigt, kompetensmässigt eller emotionellt. Kollegor var främsta samtalspartners och stöd, även behov av handledning fanns. Väl avsatt tid och tillgång till auktoriserade tolkar skulle kunna bidra till en säkrare vård och bättre arbetssituation.

 • Petersson, Lina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  The Swedish Prison and Probation Service assistance of prison development: Focus on Somalia2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Despite the Swedish Prison and Probation Service (SPPS) are a pioneer on the global arena regarding the area of corrections, generally little is known of what they do in Sweden as well as internationally. This study will explore the SPPS implementation of prison development in Somalia, which will be done through interviews with seconded personnel and others within the Swedish government that have connections to the prison development in Somalia. The findings were able to answer the research questions for this thesis, namely what the SPPS are doing internationally, what they are doing in Somalia and lastly if they have seen any results in Somalia. In the analysis, the middle power theory was used through an abductive approach to see if the SPPS fulfilled the criterions for the theory namely moral power, multilateralism and conflict management. It is concluded that the SPPS work in Somalia have been effective. They have contributed considerably to the local development and the seconded personnel has also learnt lessons for life which they can use also in their further carriers. Through their contacts, which they have established, they might also contribute further bilaterally even in the event of a withdrawal from the United Nations.

 • Leander, Ellinor
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Artidentifiering av mögelsvamp med MALDI-TOF MS2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Rapid and accurate species identification is crucial for successful treatment of fungal infections, especially among immunosuppressed patients. Matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) is used routinely at clinical laboratories to identify characteristic protein patterns of bacteria and yeast by the interpretation of protein spectra in a database for accurate species identification. The hard cell wall of the mold and the heterogeneous growth with varying protein expression due to maturation, complicates identification with MALDI-TOF MS. The potential benefits of this method compared to microscopy as traditional method are shortened turn-around times, safer species identification of more species that is independent on subjective morphological assessment. The purpose of the study was to investigate whether MALDI-TOF MS could be adapted and used for the identification of molds in clinical routine diagnostics. Four reference strains (Aspergillus niger, A.fumigatus, A.terreus, A.flavus) and a clinical isolate (A.terreus) were examined. The preparation methods (I) complete formic acid extraction, (II) direct application and (III) suspension in distilled water were used for analysis of spores and frontmycelium from younger and older mold cultures. Two different masspektradatabases for species identification were compared; routine database BDAL and the specialized mold database, Filamentous Fungi Library. Also the collecting technique of mold prior to analysis with MALDI-TOF MS was evaluated. Sometimes, the species identification improved after extraction of mold cultures, while in other cases direct application was sufficient. Cultures with a lot of spores tended to give slightly more species identifications in BDAL regardless of the age of cultures. Filamentous Fungi Library, in some cases, tended to improve the performance compared to BDAL for younger cultures. More studies are required to evaluate and optimize MALDI-TOF MS as a method of mold identification.

 • Bozios, Athanasios
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Fog Computing: Architecture and Security aspects2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As the number of Internet of Things (IoT) devices that are used daily is increasing, the inadequacy of cloud computing to provide neseccary IoT-related features, such as low latency, geographic distribution and location awareness, is becoming more evident. Fog computing is introduced as a new computing paradigm, in order to solve this problem by extending the cloud‟s storage and computing resources to the network edge. However, the introduction of this new paradigm is also confronted by various security threats and challenges since the security practices that are implemented in cloud computing cannot be applied directly to this new architecture paradigm. To this end, various papers have been published in the context of fog computing security, in an effort to establish the best security practices towards the standardization of fog computing. In this thesis, we perform a systematic literature review of current research in order to provide with a classification of the various security threats and challenges in fog computing. Furthermore, we present the solutions that have been proposed so far and which security challenge do they address. Finally, we attempt to distinguish common aspects between the various proposals, evaluate current research on the subject and suggest directions for future research.

 • AL Jorani, Salam
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Performance assessment of Apache Spark applications2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis addresses the challenges of large software and data-intensive systems. We will discuss a Big Data software that consists of quite a bit of Linux configuration, some Scala coding and a set of frameworks that work together to achieve the smooth performance of the system. Moreover, the thesis focuses on the Apache Spark framework and the challenging of measuring the lazy evaluation of the transformation operations of Spark. Investigating the challenges are essential for the performance engineers to increase their ability to study how the system behaves and take decisions in early design iteration. Thus, we made some experiments and measurements to achieve this goal. In addition to that, and after analyzing the result we could create a formula that will be useful for the engineers to predict the performance of the system in production.

 • Fredh, Ida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Magnusson, Mikaela
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Undervisning och lärande i förskolans läroplaner.: En kritisk diskursanalys utifrån ett förändringsperspektiv av 20 års förändringar i förskolans läroplaner2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läroplanen för förskolan förändras i takt med att samhället förändras. Läroplanen kan på många sätt beskrivas som en mall för den goda samhällsmedborgaren men även som ett hjälpmedel till att bedriva verksamheten i förskolan. I läroplanen tas olika områden upp som hur förskolan ska bedrivas och vilka kunskaper som ska läras ut. Kunskap är en resurs för samhället och vilka kunskaper som ska läras ut är ständigt i förändring. I läroplanen för förskolan som kom år 2018 tillkom begreppet undervisning vilket kan ses som kontroversiellt. Detta eftersom begreppet undervisning är starkt förknippat med skolan och inte med förskolans verksamhet. Studien ska därför utifrån en kritisk diskursanalys ur ett förändringsperspektiv analysera undervisning och lärande i alla läroplanerna för förskolan. Detta i syfte att kartlägga hur de olika läroplanerna för förskolan definierar undervisning och lärande samt beskriver hur undervisning och lärande ska bedrivas. Resultatet visar att undervisning som metod alltid har funnits med i förskolans läroplan. Dock har själva begreppet undervisning inte funnits med i läroplanen förrän 2018. Vilket ord som används för att beskriva genomförandet av undervisning i förskolan möjliggör eller hämmar vad som kan genomföras på förskolan. Undervisning i förskolan har förtydligats och förskolans verksamhet beskrivs numera som en utbildning. Detta går att koppla till läroplansteori om att förskolan gått från en informell till en formell utbildning där det läggs mer fokus på utbildning än tidigare. Den ökade inriktningen på utbildning gör att kvaliteten och likvärdigheten i landets förskolor och skolor ökar. Detta möjliggör att barn i Sverige kan prestera bättre i skolan och på så sätt bli en resurs för samhället.

 • Wikström, Hanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Andersson, Erika
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  "Ska man veta det så här på rak arm?": En studie om förskollärares syn på arbetet med förskolans jämställdhetsuppdrag2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån ramfaktorteorin synliggöra möjligheter och hinder i förskollärares arbete med förskolans jämställdhetsuppdrag, med specifikt fokus på attmotverka traditionella könsmönster. Frågeställningar som ska besvaras berör hur förskollärare beskriver sitt arbete med att motverka traditionella könsmönster men ocksåvilka ramfaktorer som möjliggör restpektive hindrar arbetet. Frågeställningarna har besvarats med hjälp av en kvalitativ metod som består avsemistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare i olika verksamheter. Det teoretiska ramverket som ligger till grund för studien är ramfaktorteorin. Vidare har en ramfaktorlista gjorts där ramfaktorer som chefers engagemang, systematiskt kvalitetsarbete, förskollärares tid, förskollärares kunskap och kompetens, förskollärares förhållningssätt och förhållningssätt i barns övriga omgivning har varit i fokus. Resultatet visar att ramfaktorer som chefers engagemang och förskollärares kunskap och kompetens upplevs som möjligheter i förskollärares arbete med att motverka traditionella könsmönster. Resultatet visar även att förskollärares tid, förskollärares förhållningssätt och förhållningssätt i barns övriga omgivning upplevs som hinder i förskollärares arbete med att motverka traditionella könsmönster. Vidare visar resultatet att systematiskt kvalitetsarbete inte går att sätta i någon av kategorierna.

 • Boudrée, Alma
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Jonsson, Sanna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskors möte med våldsutsatta kvinnor: En litteraturstudie med kvalitativ ansats2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: 

  Mäns våld mot kvinnor är ett problem som finns i hela världen. När kvinnor utsätts för våld påverkar det inte bara hälsan på sikt, utan i vissa fall kostar det även liv. Kvinnor som utsätts för våld kan vända sig till hälso- och sjukvården för att få hjälp. Sjuksköterskan kan vara den första i kvinnans omgivning som misstänker och kan identifiera våldet.

  Syfte:  

  Studiens syfte var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso-  och sjukvården.

  Metod: 

  Studien är en litteraturstudie med en manifest innehållsanalys som bygger på kvalitativa artiklar.

  Resultat: 

  Sjuksköterskor hade erfarenhet av att mötet med våldsutsatta kvinnor kunde innebära osäkerhet, starka känslor och frustration. I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde att de saknade kunskap, erfarenhet och utbildning, samt att det fanns en osäkerhet kring riktlinjer i mötet med våldsutsatta kvinnor.

  Slutsats: 

  Sjuksköterskor har en viktig och avgörande position när det kommer till att identifiera och hjälpa kvinnor som blir utsatta för våld. För att förbättra vården och kunna nyttja den position som sjuksköterskor har behövs mer kunskap hos sjuksköterskor och bättre riktlinjer i vården. Sjuksköterskor behöver känna sig trygga med sin kompetens i mötet med de utsatta kvinnorna. 

 • Stolt, Emily
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Andersson, Tea
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  ATT VARA FÖRÄLDER OCH LEVA MED CANCER: En kvalitativ litteraturstudie utifrån fem kvinnors egna upplevelser.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Föräldrar som drabbats av en cancerdiagnos befinner sig i en sårbar situation där oro över framtiden och rädslan över hur deras barn skulle klara sig utan dem som förälder är stor. Dessa föräldrar ansåg att föräldrarollen är den viktigaste rollen att bibehålla, patientrollen kommer i andra hand.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa hur cancerdrabbade föräldrars upplevelser inverkar på föräldrarollen.

  Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserat på fem litterära gestaltningar i form av självbiografier utifrån en induktiv ansats. Insamlad empiri analyserades utifrån manifest innehållsanalys.

  Resultat: I resultatet framkom det att cancerdrabbade föräldrar inte ville uttrycka sina känslor framför sina barn, detta ansågs vara en strategi för att skydda sina barn mot effekten av sjukdomen. Att bibehålla en så normal vardag som möjligt framkom också som mycket vanligt i samband med sjukdomen. Resultatet presenterades med tre kategorier och tillhörande underkategorier. Kategorierna är följande: Behålla normalitet, Föräldrars existentiella situation, Utmanande föräldraroll och Behovsanpassad kommunikation.

  Slutsats: Studien visar på att föräldrar är i behov av stöttning, speciellt när det kommer till hur de ska samtala om existentiella frågor med sina barn. Alla föräldrar upplevde detta som svårt och ångestfyllt. Det är därför av betydelse att sjukvården stötta denna patientgrupp och se helheten av patienten där barnen är av största betydelse genom denna svåra sjukdoms situation.

 • Nilsson, Marina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Strand, Evelina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att leva istället för att överleva med cystisk fibros: En kvalitativ intervjustudie som belyser hur livskvalité kan uppnås trots en dödlig sjukdom2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år föds ungefär 20 barn i Sverige med den ärftliga och livshotande sjukdomen cystisk fibros. Cystisk fibros är en multiorgansjukdom som framförallt påverkar lungor och mag-tarmsystemet. Sjukdomen är tidskrävande och har både en fysisk och psykisk påverkan. Det finns idag ingen botande behandling men medelåldern för de med cystisk fibros har ökat från sju år till att idag vara 50 år. Sjukvården och omgivningen behöver kunskap för att kunna vårda människor med CF utifrån ett helhetstänkt för att öka deras chanser till att inte enbart överleva utan för att också uppnå livskvalité. 

  Syfte: Syftet var att belysa vad som bidrar till livskvalité för människor med cystisk fibros. 

  Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats baserad på fem intervjuer har genomförts för att besvara syftet. Intervjumaterialet analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys. 

  Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier: Upplevelsen av livskvalitéSjukvårdens påverkan på livskvalitén och Hur omgivningen bidrar till livskvalité. Frihet, en tillitsfull vårdrelation och stöd från familj och vänner är viktiga delar för att människor med cystisk fibros ska ha möjlighet att uppleva livskvalité.

  Slutsats: Studien visar att det behövs ökad kunskap kring cystisk fibros. Individuell vård, delaktighet och en god vårdrelation utgör tillsammans, på olika sätt, en god vård där livskvalité främjas. Människor med cystisk fibros kan genom ökad kunskap i sjukvården och omgivningen uppleva frihet och livskvalité trots sjukdom. 

 • Melin, LIna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Rosén, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Taube, Dzesika
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  En boning ytterst i havet: En ekokritisk litteraturstudie av Vi på Saltkråkan med förankring i undervisning för årskurs 1-32018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur naturen framställs i Vi på Saltkråkan genom en kvalitativ ekokritisk litteraturanalys, samt vad elever uppmärksammar om natur i mötet med texten. Studien fokuserar även på att upptäcka textens didaktiska potential för undervisning om ekologisk hållbar utveckling. För att undersöka detta planerades en lektion som genomfördes i tre elevgrupper. Den ekokritiska litteraturanalysen utgick från tre olika kategorier; karaktären Pelle, människa och djur, samt naturbeskrivningar. Inom dessa kategorier applicerades ofta förekommande ekokritiska begrepp så som antropocentrism, biocentrism och ekocentrism. Resultatet från lektionen analyserades utifrån tre kategorier; natursyn, djuretik och didaktisk potential och elevernas föreställningsvärldar i relation till djur och natur. Här framkom att det skönlitterära verket har didaktiskt potential för undervisning om hållbarhetsfrågor, då eleverna uppmärksammade förväntade hållbarhetsaspekter. Studien visar att Vi på Saltkråkan har ett stort didaktiskt värde som grund till undervisning, både om hållbarhet och inom svenskämnet. Vår huvudsakliga insikt är att det är avgörande hur läraren väljer att presentera ett material för eleverna, samt att förstå värdet av diskussion om komplexa ämnen. 

 • Karlsson, Jenny
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Hur påverkar de nya medierna allmänhetens syn på rättsväsendet?: En kvalitativ studie som genom intervjuer undersöker hur dokumentärer och poddar som berör kriminalfall påverkar allmänhetens uppfattning om rättsväsendet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att med kvalitativ forskningsmetod undersöka vilka tankar och känslor allmänheten som brukar poddar och dokumentärer som behandlar mord- och rättegångar har kring själva tittar/lyssnarupplevelsen och hur deras förtroende för rättsväsendet påverkas efter denna konsumtion, samt undersöka hur allmänheten och polisen påverkas av negativ media om rättsväsendet/polisen ur allmänhetens synpunkt. Elva personer intervjuades och intervjudatan analyserades med tematisk analys. Resultatet visade att allmänheten påverkas av att lyssna/titta på poddar och dokumentärer om mord och/eller rättegångar på ett eller annat sätt. En del menade att förtroendet för rättsväsendet sjönk. Alla respondenterna ansåg att dessa typer av medier väckte känslor, dock var dessa känslor relativt individuella. Respondenterna hade liknande åsikter om hur polis och allmänheten påverkas av negativ media. De var överens om att de påverkar förtroendet för polisen och skadar deras arbete samt att allmänheten påverkas mer negativt än vad polisen gör.  Slutsatsen är att konsumtionen av poddar och dokumentärer som behandlar mord- och rättsfall kan spela en viktig roll för att forma individers attityd och uppfattningar om rättsväsendet.

 • Siebing, Lina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Sandquist, Lisa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Svensklärares digitala kompetens: Undervisning i ett källkritiskt förhållningssätt i årskurs 3-42019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka tre lärares digitala kompetens i arbetet med att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt hos elever i årskurs 3–4. Den teoretiska ut- gångspunkten för studien är den sociokulturella teorin och studiens variant av TPACK-modellen som föreställer lärares digitala kompetens. Data samlas in genom observationer och semistrukturerade intervjuer och analyseras utifrån modellen. I analysen urskiljs lärarnas ämneskompetens, pedagogiska kompetens och tekniska kompetens. Resultaten tyder på en osäkerhet hos lärare, hur de skall tolka kursplanen i ämnet svenska i årskurs 1–3 för att utveckla elevens källkritiska förhållningssätt. För att skapa optimala förutsättningar i undervisningen för att utveckla det källkritiska förhållningssättet hos elever i årskurs 1–3, bör kunskapskraven för godtagbara kun- skaper i slutet av årskurs 3 skrivas fram tydligare i läroplanen. Studiens resultat visar också vikten av att skolorna förse lärarna med stöd och fortbildning för att de skall kunna utveckla sin digitala kompetens. 

 • Ekman, Izabelle
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics. 1993.
  Söderstén, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Kan barnlitteratur, sånger, rim och ramsor vara matematik?2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna litteraturstudie undersöker om barnlitteratur, sånger, rim och ramsor kan integreras i matematikundervisningen för att främja lärandet för elever i matematiksvårigheter. Studien undersöker vidare om barnlitteratur, sånger, rim och ramsor kan ses som medierande redskap och i så fall hur. Blir undervisningen konkret om eleverna till exempel lär sig multiplikation genom en sång eller om de lär sig geometriska former med hjälp av en berättelse? Studien undersöker också om barnlitteratur, sånger, rim och ramsor kan hjälpa elever att förstå matematiken enklare om de får den i ett sammanhang och då får något konkret att koppla matematiken till. Slutligen undersöker studien hur lärare kan använda sig av barnlitteratur, sånger, rim och ramsor konkret i matematikundervisningen samt vilka för- och nackdelar det kan ha.

 • Jonasson, Jesper
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Turesson, Marcus
  Är ett delat problem ett halvt problem?: En studie om hur elever i par arbetar tillsammans med matematiska problemlösningsuppgifter och hur kommunikationen används i arbetsprocessen2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i par arbetar tillsammans med problemuppgifter och hur kommunikationen används inom arbetsprocessen. Under tidigare praktiker har det observerats hur elever, trots att de i många fall är placerade i par i klassrummet, oftast blir instruerade att arbeta enskilt under matematiklektionerna. Den insamlade emperin som resultatet grundar sig på utgörs av sex undersökningstillfällen där tolv elever placerade i par hade som mål att samarbeta med två problemuppgifter. Undersökningstillfällena observerades för att analyseras med hjälp av Pólyas teori om de fyra problemlösningsfaserna och utifrån sociokulturellt teoretiskt perspektiv. Resultatet visar att eleverna framför allt arbetar tillsammans för att skapa en förståelse för uppgifterna och för detta ändamål spelade kommunikationen en avgörande roll. Olika användningsområden för språket kunde även urskiljas och den kommunikation som visade sig skapa flest lärandetillfällen ses som ett ”delande” av information eleverna emellan. I kontrast till ”delandet” synliggörs även en typ av linjär kommunikation, där syftet blir att överföra ett färdigt budskap. Det visar sig också att eleverna ofta väljer att inte arbeta tillsammans eller kommunicera vid senare skeden av problemlösningsprocessen där skapande av plan och beräkningar ligger i fokus. I de fall där eleverna väljer att arbeta tillsammans inom dessa senare faser, används alternativa metoder snarare än operationella beräkningar för att lösa problemet.

 • Fredriksson, Caroline
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Gustafsson, Jessica
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Illustrationers betydelse för elevers förståelse av text: En studie om elevers syn på illustrationer i högläsningsböcker för årskurs 1 och 22019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med denna studie är att undersöka illustrationernas betydelse i böcker för elevernas förståelse av skönlitterär text. Metoden som används är kvalitativa gruppintervjuer med två olika årskurser för att förstå deras inställning och erfarenheter av illustrationer i kombination med text i böcker. Undersökningen genomfördes med fyra boksamtal som följdes av gruppintervju. Materialet för studien är de transkriberade gruppintervjuerna. Teorier som använts i studien är hermeneutiken och Vygotskijs proximala utvecklingszon.

  Resultatet har analyserats i diskussionen utifrån studiens frågeställningar med den hermeneutiska cirkeln som utgångspunkt.

  Resultatet visar att eleverna hade en positiv attityd till illustrationer i böcker och att illustrationer tillsammans med text behövs för att förstå texten. Vidare visar resultatet att det finns fler fördelar än nackdelar till användningen av böcker med illustrationer, då eleverna markerade att de ville ha en illustration till texten för att förstå textens innehåll. I gruppintervjuns resultat framkom att elever var missnöjda med studiens högläsningsböcker, vilket ledde till ytterligare en fråga för studien som ansågs relevant. Resultatet för sistnämnda frågan besvarades med att elevers förväntan beror på deras tidigare erfarenhet.

  För studien används två noveller ur samlingen Sagorna (Lindgren 1980), Draken med de röda ögonen och Allrakäraste syster, samt Draken med de röda ögonen, med illustrationer av Ilon Wikland (Lindgren 1985) samt Allrakäraste syster med illustrationer av Hans Arnold (Lindgren 1973).

 • Karlberg, Maja
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Andersson, Fanny
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  "Kan vi lösa problemet tillsammans?": En systematisk litteraturstudie om samlärande i relation till matematisk problemlösningsförmåga.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna systematiska litteraturstudie syftar till att undersöka elevers utveckling av matematisk problemlösningsförmåga i relation till samlärande. I studien har 13 vetenskapliga artiklar inkluderats och lästs samt analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Studiens resultat visar att samlärande är fördelaktigt för elevers utveckling av problemlösningsförmågan. Det framkommer även att det metakognitiva samtalet har en stor betydelse för elevers utveckling av problemlösningsförmågan samt att det är något som lärarens och klasskamraters stöttning kan bidra till att utveckla. Studien synliggör också lärarens roll i klassrummet och hur betydelsefull denne är för att förtydliga förväntningar på eleverna samt fungera stöttande i lärprocessen. Slutligen berör också studien uppgiftsutformningens betydelse vid konstruktion av problemlösningsuppgifter.

 • Laurer, Janin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  The translation of song lyrics in popular music: German lyrics and their translation into English2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates the translation of song lyrics and presents an analysis of translation outcomes. While the majority of previous studies regarding song translation focuses on the translation of lyrics from musicals and operas, this study focuses on the translation of popular song lyrics. The lyrics of eight German songs and their English versions were analysed using the approximation approach (Franzon 2009) which divides smaller textual units into the categories paraphrase, metaphrase and addition. The target texts (henceforth TT) were also categorised according to Peter Low’s (2013) song translation categories, translation, adaptation and replacement text. The aim of this study is to determine to what degree the meaning of the source texts (henceforth ST) is transferred into the TTs and to determine how Franzon’s approximation approach can be used to determine if the TTs are translations, adaptations, or replacement texts. This study found that all TTs were mostly made up of paraphrases and metaphrases, which means that all TT derived to most parts directly from the STs i.e. the TT was written using mostly direct and oblique translations. Due to the low frequency of additions and all significant details of the STs being transferred into the TTs, all song translations analysed in this study were categorised as translations.

 • Elovsson, Andréa
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Linse, Karolina
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Artificiell inteligense & Musikskapande organisationer: - En kvalitativ studie om förändring i samband med ny teknik2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

   

   

  Authors:Karolina Linse & Andréa Elovsson

  Supervisor:Jasmina Beharic 

  Examiner:Hans Wessblad 

   

  Title: 

  Artificial intelligence & music creating organizations 

   

  Background and problem statement: 

  The development of digitalization and transformation if artificial intelligence will become part of the music creation process and affect music-creating organizations. 

   

  Purpose: 

  The purpose of the study is to map the general change that happened when new technology, in correlation with music creation is integrated in a music creating organization. The goal is to see how the change can affect the music creating organizations. 

   

  Method: 

  The study has had an inductive stance and qualitative interviews have been carried out to then analyze the collected empirical material, to map patterns of change in the music-creating organizations.

   

  Conclusion: 

  The study mapped out that artificial intelligence changes music-creating organizations as a new music tool for efficiency.

   

  Key words: 

  Artificiell intelligens, AI, Music-creating organizations, The digital revolution, Organizations, Transformation, Efficiency

 • Modén, Sara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Ljungberg, Calle
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Flyter kunskapskravet?: En kvalitativ intervjustudie om lärares tolkning och bedömning av simundervisningen2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka aktiva lärares tolkning och bedömning av följande kunskapskrav; ”Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge” (Skolverket 2018:51f). Detta har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer av en semistrukturerad karaktär där sex aktiva lärare i idrott och hälsa i grundskolans senare år, årskurserna 7–9, deltog i studien. Deras svar har analyserats utifrån de två teoretiska perspektiven läroplansteori och ramfaktorteori för att möjliggöra en konkretisering och verbalisering av insamlad empiri.

  Efter genomförd studie har nedanstående slutsatser tagits; de deltagande lärarna baserade och koncentrerade all sin simundervisning utifrån det nämnda kunskapskravet, där också kunskapskravet var lärarnas fokus vid betygsättning och bedömning av eleverna. Studien visade tillika att lärarna tenderade att tolka och värdera kunskapskravet, om än liknande, med stöd av kompletterande värdeord. Möjligheten att bedriva en kontinuerlig simundervisning var begränsad. Däremot erbjöds de elever som inte nådde upp till kunskapskravet möjligheten till extra simundervisning, vilket gjordes utan undantag.

 • Täck Hedin, Thomas
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Sandahl, Joakim
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Bakomliggande faktorer för etableringsprocessen: Utrikes födda kvinnors berättelser om sina upplevelser av Arbetsförmedlingens etableringsprogram2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bachelor paper has had as a purpose to look at the Swedish integration program and more specifically see the perspective of this program through the eyes of women that are born outside of the European borders. To bring this paper to a more academic angle we explored the trajectory of sensemaking and Bourdieu’s capital to establish a past tense perspective. One of the most important things that we establish was that the language is the key for integration to a society, regardless if it is about cultural, a person’s chances on the job market or the social relationships. Results also show that the contact with the Swedish integration program case worker was inadequate. Regular contact between the case workers and the immigrants is important, and a better way of making people integrate is to lay more recourses on internship, both for speaking the domestic language in a natural environment and to learn about how the Swedish job systems works.

 • Odisho, Maria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Svensson, Sanna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Psykisk ohälsa bland ensamkommande ungdomar: En kvalitativ studie om personal på HVB-hems upplevelser och förhållningssätt av psykisk ohälsa bland ensamkommande barn och ungdomar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a qualitative study on mental health among unaccompanied children in Swedish residential care. The purpose of the study is to increase the understanding of the work and interaction with these children for anyone that in one way or another encounters unaccompanied children in their profession. To achieve this, we examined the experiences of staff members in residential care regarding mental health among unaccompanied children, by conducting semi-structured interviews of staff members. This study includes descriptions of how the interviewees experience mental illness and what challenges and difficulties they encounter in their work. Furthermore, the study also includes factors the interviewees believe are important in promoting mental health.

  The results show that mental illness amongst unaccompanied children in residential care is a recurring issue. The interviewees describe that mental illness can be expressed in anxiety, aggression, depression, insomnia, self-harm, isolation and psychosomatic symptoms. Socio-cultural differences is stated in the results as a challenge in ways that the children and the staff members have different norms and values. Moreover it is also described that the children’s view on what mental illness is, how they talk about it and how they handle it, is different from what the staff are used to and can lead to misunderstandings. Furthermore the results also show that interviewees believe the main cause behind the children’s poor well-being is the challenges they meet and the pressure they feel when they arrive to a new country. Challenges and pressure such as learning a new language and integrating in a new society. The interviewees describe it as being important to support and be available for the children, and for the children to find and be part of meaningful connections.

  Keywords: unaccompanied children/youth/minors, mental illness, mental health, residental care homes, refugees

 • Waerme, Louise
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Håkansson, Veronica
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Krishantering i samband med medial granskning: En kvalitativ studie om hur enhetschefer i offentlig sektor hanterar arbetet vid kris2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to understand how unit managers in public sector of social work handles crisis connected to medial examination and how to avoid crisis. We examined how unit managers handles and support their employees through crisis. The crisis we investigated have emerged in units in public sector that have been a subject to a medial examination. Qualitative interviews were performed with six managers in public sector. We combined the interview-study with an analysis of documents from the authorities. Theories that were used to analyse the result where system-theory and crisis-communication. The result showed that the authorities had good knowledge and tools at their disposal to manage the crisis that come up by the media examination. Several of the informers agreed to that the pre-work with crisis should be a priority in the organization. We found the managers experienced that media presented the authorities in a negative way but agreed to that media is important for examining the government authorities. The conclusion of the study showed the importance of communication before, during and after a crisis.

 • Holtorf, Cornelius
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Rezension zu: Stabrey, U. (2017). Archäologische Untersuchungen. Über Temporalität und Dinge (Histoire 98). Bielefeld: transcript.: 27 Bilder, 244 S. ISBN 978-3-8376-3586-7.2019In: Archäologische Informationen, ISSN 0341-2873, Vol. 42Article, book review (Refereed)
 • Furukrantz, Hannes
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Edlund, Mattias
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Vårdnadstvister: Beskrivningar av mammor och pappor i vårdnads- boende- och umgängesutredningar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to provide a picture of how family administrators in Sweden describes mothers and fathers who are in a custody conflict and whether there is a difference in how they are portrayed. It is a qualitative content analysis of the custody investigation of 15 custody conflicts. This study is based on gender theory and social constructions. Previous research shows that there is a tendency among family law case workers to view the mother as the primary parent with the main responsibility to care for the child while the father is viewed as a supporting parent. On the other hand, research shows that verdicts in custody conflicts are based on factual reasons such as time spent with the child. Our study shows that although case workers may portray mothers and fathers differently in custody investigations, these descriptions of the parents can always be traced to on-topic reasons such as domestic violence or ability to care for the child. In cases were mothers and fathers are portrayed differently, it can be traced to differing discourses among case workers.

 • Andersson, Janni
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Läsbarhet i läromedel: En innehållsanalys av läromedel i SO för årskurs 7-9 utifrån systemisk - funktionell lingvistik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I studien undersöktes meningar som innehöll begreppet demokrati i tre läromedel i SO för årskurs 7-9, med syftet att undersöka kontexterna kring begreppet demokrati. Systemisk – funktionell lingvistik användes som metod för att klargöra hur texterna konstruerade processer och deltagare, samt texternas metafunktionella strukturer. I studien mättes även läsbarhetsindex, långa ord, meningslängd och nominaliseringar för att se vilket av läromedlen som lämpade sig bäst i undervisning för svenska som andraspråkselever.

  Resultatet visade att läromedlen skilde sig åt vad gäller abstraktionsgrad trots att LIX-värdet inte skilde sig markant. Det visade sig även att tydlig struktur som rubriksättning, korta stycken och ett intresseväckande innehåll sammanföll med en mer lättillgänglig och konkret text, som anknöt till elevernas repertoar. 

 • Ghassan, Halla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  ”Migration betyder att människor flyttar mellan olika länder.”: En studie om läsbarhet i samhällsläromedel för nyanlända andraspråkselever och för gymnasieelever2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I studien undersöktes hur texter i läromedel för nyanlända andraspråkselever förhöll sig till begreppet läsbarhet i jämförelse med två läromedel för studie- och yrkesförberedande gymnasieprogram. Läsbarheten i dessa analyserades med den systemiska funktionella lingvistiken som metod för att undersöka läromedlens användning av verbprocesser, agens i materiella verbprocesser och nominaliseringar som grammatiska metaforer.   Resultaten visade att läromedlet för nyanlända förhöll sig till läsbarhet genom att använda frekventa verb i texten för att förklara nominaliseringar som utgjorde de centrala begreppen för kapitlet. Användningen av verbprocesser, agens och grammatiska metaforer var i samtliga läromedel väldigt lik med undantaget att läromedlen för de studie- och yrkesförberedande programmen använde sig av fler icke-mänskliga agenser för att dölja deltagare och fler skriftspråkliga grammatiska metaforer som skyldigheter. Inga stora skillnader mellan användningen av verbprocesser, agens och grammatiska metaforer identifierades mellan de två läromedlen för gymnasieprogrammen. Resultaten visade tydligt att ju högre nivå på läromedlet desto större krav ställer det på elevers förkunskaper och språkregister. 

 • Elofsson, Marina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Berntsson, Michaela
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Det delade ledarskapets påverkan på organisationen: En fallstudie om delat ledarskap2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of our study is to investigate what difference a shared leadership can make in an organization. We also wanted to know how social work professionals describe shared leadership and how its changes and consequences work out in an organization. To be able to answer the purpose of this study, we decided to do a case study. The interviews are conducted in an social work organization. We have conducted a focus group interview with three employees, an interview with each of the two area managers having a shared leadership, an interview with the social manager, an interview with the operations manager and one with a politician. In this study we used both an abductive and a qualitative approach by doing six interviews. The conclusion of our study is that the implement of a shared leadership have many advantages for the organization-from the employees at the bottom to the politician at the top. The results show that it is not an easy task to perform a shared leadership. It takes two willingly people and a lot of characteristics to do it. We have learned that this type of leadership is not for all managers. Some managers want to run the show on their own.

 • Andreassen, Kathrine Solbakk
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Tokay, Botan
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  ”Att vara förälder till ett barn i missbruk innebär att du måste ha ett stöd runt omkring dig, annars går du sönder.”: En kvalitativ studie om föräldrar till barn med missbruk och deras upplevelser av socialtjänstens stöd och bemötande2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this qualitative study was to gain knowledge about parents of children with substance abuse and their experiences of social services support and treatment. The data collection consists of seven individual qualitative and semi-structured interviews with parents of children with substance abuse. The results were interpreted with a hermeneutic perspective and later on categorised and presented with a qualitative content analysis. The theoretical framework that has been used to analyse this study is systems theory. This study shows that the parents in our study did not get any support from the social services. Instead the parents found support in non-profit support groups and in their family and friends. The results also show that the parents in this study did not feel like the social services worked with them and other support groups, but instead only focused on the child with the substance abuse.

 • Örnros, Elsa
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Sveriges feministiska utrikespolitik: En jämförande innehållsanalys av svensk utrikespolitik mellan åren 2010–20182019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the year of 2014, the new Swedish government declared itself as the world’s first feminist government. This thesis aims to study the Swedish foreign policy and thus to investigate if the declared feminist foreign policy has resulted in a changed foreign policy. By using two feminist theories; radical feminism and liberal feminism, the study’spurpose is to do a critical comparison between the governmental administration of Fredrik Reinfeldt in the years of 2010-2014, with the administration of Stefan Löfven between 2014-2018. After a recently finished first term of the feminist policy, the subject of this study is interesting in the perspective of evaluation. To investigate if the policy by fact has changed, a qualitative textual analysis will be used. Further, to analyze the foreign policy, foreign declarations from all years between 2011-2018 will constitute the material. In summary, the result demonstrates that a change in policy has appeared and can further be ascertained. Both administrations show clear features of liberal feminism. However, during the last term, between 2014-2018, the governmental policy has shown tendencies of more radical feminist elements. Although the world’s first feministgovernment has received great attention, the future of the feminist foreign policy is still indeterminate.

 • Bäck, Sabina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Volunteer Tourism: How the public opinion has changed and how Post-development ideas are shaping the discourse on volunteer tourism2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Volunteer tourism is a globally, popular and well-known field in which anyone may participate. During recent years the industry has increasingly received some criticism, in contrast to the otherwise quite commonly positive view of it. Hence, this thesis is taking a closer look at the industry and the discourse surrounding it and how the public opinion has changed during the last years. It will bring into light the impact volunteer tourism has both on the local communities and the volunteer tourists themselves. This will be done with respect to the following cases; positive, critical and seeing both sides of the discourse. The data derives from secondary and tertiary sources, the majority from articles from four of the world’s biggest newspapers. Post-Development theory will be used to identify the ideas regarding the discourse, which will be done with an approach of structured, focused comparison and critical discourse analysis. Additionally it will aim to identify the pros and cons with volunteer tourism and discuss why one of the perspectives might require more attention than it has had up until now. Significantly though, it will aim to provide the reader with an overall and objective view of the field. 

 • Paulsson, Lena
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Arbetsminnesproblematik och lärande: hos elever med utvecklingsstörning2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ intervjustudie där syftet är att undersöka lärares i särskolans uppfattning om arbetsminnesproblem hos elever. Vidare syftar studien till att undersöka hur lärare upplever att arbetsminnesproblematik påverkar elevernas lärande och hur eleverna kan få stöd i att hantera detta. Efter att varje intervju hade genomförts transkriberades den och när textinnehållet sedan sammanställdes och analyserades framträdde ett antal teman. Kännedomen om begreppet arbetsminne var inte så stor, men det stöd som ges är positivt för elever med ett svagt arbetsminne. När resultatet ställdes mot teori och tidigare forskning framträdde till största delen likheter, men även olikheter. T.ex framkom i resultatet att eleverna kanske får för mycket stöd och använder hjälpmedel av slentrian. Forskningen däremot framhåller vikten av att eleverna har tillgång till hjälpmedel och vet hur och när de ska använda dem. En likhet som framkom var tankar om arbetsminnesträning. Några tog upp det och var intresserade av att använda det, medan en annan tänkte att det inte fungerar i särskolan. Här är även forskningen kluven. Både i fråga om träning hjälper och hur den i så fall bör organiseras.

 • Dahm, Marija-Elena
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Ofrivilligt isolerad från omvärlden: En kvalitativ studie om att vara frihetsberövad i arrest samt häkte2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur individer upplevt ofrivillig isolering under tiden de suttit anhållna och/eller häktade. För att uppnå syftet har kvalitativ metod använts där sju deltagare har intervjuats genom semistrukturerad metod. Samtliga intervjuer har genomförts enskilt i cirka 60 minuter. Intervjuerna har spelats in och sedan analyserats. I analysprocessen har samtalen transkriberats, meningsbärande enheter klippts ut och sedan kondenserats. De kondenserade texterna har sedan kodats med öppen kodning och kategorier har tagits fram. Resultatet är indelat i de fyra teman Upplevelse under isolering, Stöd under isolering, Upplevelse efter isolering samt Stöd efter isolering vilka visar att deltagarna önskar att de fått stöd och hjälp i form av mer information om sina rättigheter i arresten/häktet, vad som händer och hur rättsprocessen går till. Vidare visar även resultatet att deltagarna upplevt negativ psykisk effekt under isoleringen som koncentrationssvårigheter och negativa känslor. Slutsatsen är att isolering påverkar individer samt att information är viktigt för att individer i isolering ska uppleva att de har kontroll över sin situation.

 • Granholm, Cecilia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Fjällström, Ann-Charlotte
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Upplevelsen av socialt stöd hos ensamstående föräldrar: En kvalitativ studie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att försöka förstå och beskriva hur socialt stöd upplevs av ensamstående, vilka relationer och nätverk som finns runt dem och vilka som saknas, hur de åtta informanter som deltog i studien definierade detta och hur deras egna subjektiva upplevelser av stöd var. Fem områden framkom; Föräldern och den före detta partnern, grannar, vänner och familj som stöd, myndigheternas stöd, psykisk hälsa och ohälsa och stöd och support online. Studien är baserad på kvalitativ metod och åtta semistrukturerade intervjuer har genomförts och analyserats med hjälp av tematisk innehållsanalys. Resultatet som framkom tyder på att det sociala stödet ofta är mycket viktigt och är till hjälp för flera av informanterna men att det också kan upplevas besvärligt och problematiskt i vissa fall. Stödet var väldigt olika för de åtta informanterna. I slutet av studien diskuteras resultaten med stöd av artiklar och det resultat som framkommit, samt metoden.

 • Erenger, Lisa
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Fördomar om chefskap ur ett genusperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats inom psykologi är en kvalitativ studie som inriktar sig på̊ ämnena

  fördomar, chefskap och genus. Chefer fyller en viktig funktion på arbetsplatser genom att

  bistå med sin kunskap, sitt engagemang och sin ledarskapsförmåga. Vad chefen har som

  personliga egenskaper samt vilken kompetens chefen besitter har betydelse för hur väl

  chefen passar i sin roll och hur chefen tas emot av personalgruppen. Studiens syfte var att

  undersöka om det finns upplevda fördomar om chefskap ur ett genusperspektiv, och skapa

  en förståelse för vad dessa fördomar i så fall består av. Samt att undersöka hur upplevelsen

  kring en ”bra chef” är med fokus på egenskaper, beteende och genus.

  Studien utfördes genom att utföra semistrukturerade intervjuer med åtta deltagare.

  Studiens resultat visar att det förekommer fördomar mot chefer utifrån deras genus och

  att dessa huvudsakligen består av förväntningar på personliga egenskaper hos chefen, och

  inte särskilt mycket på kompetens eller kunskap.

 • Larsson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  Sechs rote Kreise. Sechs Entführungen.: Eine Untersuchung zur Spannung im Kinderbuch Rico, Oskar und die Tieferschatten von Andreas Steinhöfel.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis provides an analysis of the creation of suspense in the German children’s book Rico, Oskar und die Tieferschatten (The Spaghetti Detectives), written by Andreas Steinhöfel. The study offers extracts from the novel that contribute to creating suspense. It determines how suspense grips the reader and suggests factors that encourage the reader to continue reading a text. The study explores children’s literature as well as different variations of crime stories, by using theories concerning the first-person narrator and concentration on certain themes in the text; for example on plot and aim, as well as emotions and secrets. One particular variety of suspense is also discussed, the one that focuses on the overall mystery, Macro-suspense. The last chapter provides a discussion on the first person narrator’s impact on the creation of suspense. Further, it determines that the novel above all engages in the concentration of emotions and the concentrations of secrets.

 • Jaensson, Emma
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Sofie, Stjernberg
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Förskollärares specialpedagogiska strategier i mötet med alla barns olikheter: En kvalitativ studie om en likvärdig förskola2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att bidra med kunskap om vilka specialpedagogiska strategier som förskollärarna använder i sitt vardagliga arbete för att bemöta alla barns olikheter. Utifrån syftet har två frågeställningar konkretiserats, vilka strategier använder sig förskollärarna av i sitt arbete med att bemöta alla barns olikheter? Hur arbetar förskollärarna med strategierna till det enskilda barnet samt för hela barngruppen på ett inkluderande sätt? Studien bygger på en kvalitativ metod, där fyra förskollärare har intervjuats för att besvara frågeställningarna. Ämnet är tidsaktuellt då den kommande läroplanen 2019 har ett avsnitt som heter “En likvärdig utbildning” som innebär att alla barn ska ha rätt till en utbildning som är utformad efter alla barns olikheter. Resultatet har analyserats med hjälp av Nilholms perspektiv på specialpedagogik för att få syn på förskollärarnas förhållningssätt. I resultatet framkommer det att förskollärarna arbetar med olika strategier för att bemöta alla barns olikheter. Resultatet visar även att förskollärarna arbetar övergripande med strategierna inkluderande i hela barngruppen. Barnens olikheter ansågs inte som hinder i verksamheten, trots att det framkom en del strategier för det enskilda barnet.

 • Juhlin, Sanna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Kan elever lära sig matematik med ettor och nollor?: En systematisk litteraturstudie om lärandet av matematik med hjälp av programmering2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att skapa en överblick av det aktuella forskningsläget vad gäller gymnasieelevers tillägnande av matematiska kunskaper genom programmering genomfördes en systematisk litteraturstudie. Totalt valdes 14 artiklar ut för analys. Analysen visade att läraren spelar en mycket viktig roll för att programmeringen ska ha en positiv effekt på det matematiska lärandet. Programmering används framgångsrikt för att introducera och förstärka matematiska begrepp. Även det algoritmiska tänkandet och kunnandet, logiskt tänkande och resonemangsförmåga är förmågor som påverkas positivt av programmering. Vad gäller problemlösningsförmågan är resultaten motstridiga, men flera studier visar att vissa aspekter av förmågan kan påverkas positivt av programmering.

 • Oinonen, Marta
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Laag, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Grammatikundervisning på högstadiet: En fallstudie av fyra lärares utsagor om sin grammatikundervisning, samt en analys av deras arbetsmaterial2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks fyra högstadielärares utsagor om grammatikundervisning i svenskämnet, deras attityder till grammatik samt deras arbetsmaterial. Detta har undersökts genom fyra separata intervjuer samt en textanalys av lärarnas utsagor och deras arbetsmaterial. Lärarnas utsagor och arbetsmaterial analyseras utifrån kritisk diskursanalys och tidigare forskning. Resultatet visar att samtliga lärare på flera punkter är samstämmiga i sina utsagor om grammatikundervisning och att arbetsmaterialet ser likartat ut. Både undervisning och arbetsmaterial utgår från ett traditionellt synsätt på grammatik. Lärarna har explicita grammatiklektioner där eleverna ska lära sig grammatiska begrepp och definitioner, men de försöker också använda grammatiken implicit i till exempel elevtextproduktion. I arbetsmaterialet används daterade begrepp, vilket en av lärarna uttrycker att hen också gör i sin undervisning för att underlätta inlärning av moderna språk. Samtliga lärare undervisar om nio ordklasser, trots att det i svenskan finns fjorton ordklasser. Detta kan bero på att de använder sig av material ihopsamlat av äldre läromedel och därmed inte är ajour med uppdaterade begrepp och definitioner av grammatik. Därtill uttrycker lärarna att grammatik är ett statiskt ämne och att det är svårt att variera innehållet. Däremot har de en positiv attityd till grammatik och de anser att den är viktig för eleverna. Dessutom anser de att grammatiken har en given plats i svenskundervisningen men väljer att prioritera mer tid av undervisningen till att läsa och skriva.

 • Hellman, Alicia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Törn, Fanny
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Motiverande samtal i förebyggandet av livsstilsrelaterade sjukdomar: En intervjustudie ur sjuksköterskans perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Livsstilsrelaterade sjukdomar är idag de mest förekommande sjukdomarna i Sverige. Sjukdomar som orsakas av ohälsosamma levnadsvanor kan förebyggas genom att leva mer hälsosamt. Motiverande samtal är en samtalsmetod som sjuksköterskan kan använda sig av i arbetet med att hjälpa patienter hitta motivation till livsstilsförändring med mål att förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av Motiverande samtal i förebyggandet av livsstilsrelaterade sjukdomar

  Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor där sex intervjuer genomfördes med sjuksköterskor som arbetade på vårdcentraler, strålenhet, tobakavvänjning, inom företagshälsovård och hemsjukvård i södra Sverige. En manifest innehållsanalys användes för att analysera materialet från intervjuerna.

  Resultat: Sjuksköterskornas upplevelser sammanställdes i fyra kategorier och nio underkategorier. De fyra kategorierna som framkom var Olika strategier i förändringsprocessen, Patienten som en del i vårdteamet, Faktorer som har betydelse för livsstilsförändring och Styrkor och svagheter med MI.  

  Slutsats: Sjuksköterskorna upplever MI som ett hjälpmedel i arbetet med att förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar. MI upplevs också främja patienters delaktighet och egenvård. Att arbeta förebyggande mot livsstilsrelaterade sjukdomar genom MI upplevs kunna främja kostnadseffektivitet i samhället, minska belastning på sjukvården och förbättra folkhälsan. Svårigheter som upplevs i tillämpningen av MI är vid situationer med språk- och kulturskillnader och kan därför vara ett ämne för vidare forskning.

 • Glad, Karl-Emil
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Kan sjuksköterskan bidra till bättre livsstil?: En litteraturstudie om allmänsjukskterskans motiveringskompetens i syfte att förändra patienters livsstil2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ohälsosam livsstil är ett växande problem. Sjuksköterskans roll i form av riskidentifiering av beteenden som orsakar ohälsa blir därför allt viktigare. Sjuksköterskan bör även motivera patienter till en mer hälsosam livsstil genom sin kompetens. Kompetensen kan vara i form av egenskaper, kunskap och färdigheter.

  Syfte: Denna studie har som syfte att belysa allmänsjuksköterskans nödvändiga kompetens i motiveringsarbetet för livsstilsförändring hos patienter.Metod: För att belysa problemområdet har författaren valt att göra en kvalitativ litteraturstudie med en manifest innehållsanalys.

  Resultat: Sjuksköterskan kan stöta på hinder såsom tidsbrist, vilket kan påverka det vårdande mötet negativt eftersom tiden inte räcker till för att skapa en relation mellan patient och sjuksköterska. Det finns även psykosociala hinder sjuksköterskan kan stöta på i form av rädsla att skuldbelägga en patients egna arbete. Sjuksköterskans ledarskapsförmåga och patientförståelse är två ledande färdigheter för att motivera och preventivt minska risken för följdsjukdomar på grund av en ohälsosam livsstil.

  Slutsats: Sjuksköterskan besitter färdigheter, kunskap och egenskaper som motiverar en patient att genomgå en livsstilsförändring. Sjuksköterskan kan dock också stöta på hinder som försvårar arbetet. Dessa hinder kan sjuksköterskan anpassa sig inför, genom sin kompetens att planera och strukturera sitt arbete men även genom att stötta patientens eget arbete i form positiv feedback och återkoppling.