lnu.sePublications
1234567 51 - 100 of 342
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Brandstedt, Lisa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Herrlin, Camilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Det var en gång en Youtuber: Berättelseskrivande på lågstadiet2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka vilka resurser som erbjuds i undervisningen inför och under textskapandet av berättande texter. Vidare syftar studien att undersöka vad som karaktäriserar de berättande elevtexter som skapas i undervisningspraktiken samt vilka samband som synliggörs mellan elevtexterna och lärarens undervisning. Det empiriska materialet i studien utgörs av observationer, fältanteckningar och elevtexter. Studien bygger på socialsemiotisk teori, där språket beskrivs som ett sätt att i ”sociala sammanhang skapa betydelser och kommunicera” (Holmberg & Karlsson 2019:201). I elevtexterna har ord och bilder analyserats med hjälp av verktyg från systemisk-funktionell lingvistik, en språkmodell som beskriver hur språket fungerar i kommunikativa sammanhang (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:10). Studien visar att det finns en del tydliga samband mellan lärarens undervisning och elevernas texter. Det kunde även iakttas ett generellt mönster i elevtexterna utifrån innehållet och uppbyggnaden av texterna. Vidare visar resultaten att bilderna ofta uttrycker samma som orden i texten och att läraren verkar lägga störst fokus på den verbala texten.

 • Parsland, Ellen
  et al.
  Lund university, Sweden.
  Ulmestig, Rickard
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Mellan sysselsättning och jämställdhet: En rapport om handlingsutrymme och motstridiga mål inom lokala arbetsmarknadsinsatser2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten lyfter att snabba vägar till arbetsmarknaden inte nödvändigtvis innebär jämställdhet utifrån den segregerade arbetsmarknad som råder i Sverige vad gäller såväl kön som etnicitet. Studiens syfte har varit att beskriva och analysera hur kommunal arbetsmarknadspolitik kommer till uttryck i faktiska verksamheter och hur dessa relaterar till övergripande intentioner, reglerande styrdokument och chefers, socialarbetares och arbetslösas behov, intressen och perspektiv. De anställdas handlingsutrymme uppfattas som central för att bedriva en verksamhet trots den mängd (potentiella) spänningar som kan uppstå i hanteringen av olika mål tillsammans med samhällets, deltagare och arbetsgivares förväntningar. Handlingsutrymmet för socialarbetarna undersöks och förstås i relation till kommunala och organisationsspecifika mål om jämställdhet och sysselsättning som avses styra vad som ska göras i insatserna och sätts i relation till hur socialarbetarna förstår och hanterar dessa i praktiken. Exempelvis att hantera kommunens mål om jämställdhet om än att deltagare gör yrkesval som går emot målen om jämställdhet. Liksom de potentiella motsättningar som kan finnas mellan att stärka grupper med en svagare position och bristande förankring på arbetsmarknaden, och samtidigt genomföra kommunens mål kring sysselsättning och jämställdhet.

  För att nå studiens syfte utgick studien från fyra kommunala arbetsmarknadsinsatser inom en kommunal arbetsmarknadsorganisation. Insatserna har studerats genom grupp- och individuella intervjuer, dokumentstudier samt observationer. Totalt har 57 personer intervjuats. Analysen av materialet har en teoretisk referensram som inkluderar en organisationsteoretisk förståelse som hämtas från nyinstitutionell organisationsteori, samt teoretiska begrepp från Michael Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme.

  Resultatet visar att organisationens mål om sysselsättning ofta är tydligt och mätbart formulerade medan mål om jämställdhet ofta är mer svårdefinierade och således svåra att mäta. Resultatet visar vidare på en spänning genom att målen ordnas hierarkiskt i förhållande till varandra där de hårda, tydligt mätbara sådana verkar få företräde framför andra. Målen kring sysselsättning och jämställdhet förstås som motstridiga såtillvida att målen om sysselsättning indikerar att insatserna så snabbt som möjligt ska förmå den arbetslöse att finna en egenförsörjning vilket ofta innebär att följa den struktur som finns inom arbetsmarknaden, medan målen om jämställdhet snarare belyser vikten av strukturellt inriktade insatser som innebär att köns- och rasnormativa val i arbetslivet motverkas. Genom sitt handlingsutrymme prioriterar personal och chefer mål om sysselsättning före mål om jämställdhet utifrån olika strategier. Eftersom jämställdhetsmålen inte är tydligt definierade eller operationaliserade skapas det således ett tämligen stort handlingsutrymme där personalen kan fokusera på att hitta ett arbete åt deltagaren istället för att arbeta förändringsinriktat mot normer. Handlingsutrymmet möjliggör dock att ha mål gällande sysselsättning och jämställdhet som får organisationen att framstå som legitim, om än att jämställdhetsmålen inte är inkorporerade i hur det dagliga arbetet utförs. På en övergripande nivå diskuterar rapporten frågor rörande målsättningar på kort och lång sikt. Snabba effekter och enklaste vägen in till arbetsmarknaden riskerar att konservera befintliga strukturer, värderingar och kan i förlängningen minska möjligheter till social mobilitet bland grupper med en svagare ställning på arbetsmarknaden.

 • Åkerstedt, Christoffer
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Engborg, Tobias
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  ”Det kommer mer av erfarenhet än av styrdokumentet”: En intervjustudie av 2011 års skolreform kopplat till skolkulturer och idrottsligt habitus2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att uppmärksamma 2011 års skolreform och det arbetet som lärarna i idrott och hälsa genomförde. Undersökningen vill se till elevernas idrottsliga habitus på skolan samt idrottslärarnas idrottsliga habitus för att undersöka om det påverkade arbetet med reformen. Den direkt anslutande tidigare forskningen är begränsad inom ämnet men det som finns att tillgå är kopplat till idrottslärares habitus. Genom kvalitativ intervjumetod med lärare verksamma under 2011 års reform studeras implementeringsarbetet av de nya styrdokumenten. Studiens empiri bygger på sex intervjuer med sex olika lärare. Samtliga lärare är verksamma i Småland. Genom Hargreaves skolkulturer och Bourdieus habitusbegrepp analyseras materialet. Resultatet visar att implementeringsarbetet skett genom det påtvingade kollegiet, samarbetskulturen och individualistiska kulturen. Lärarnas idrottsliga habitus påverkade undervisningen men med nya reformens prestationsinriktade styrdokument tog förändringen tid då lärarnas habitus grundar sig i tävlings- och resultatinriktade idrotter. Det visade sig också att elevernas habitus inte påverkade arbetet med reformen och skolans traditioner förblev desamma. Lärares habitus har en fortsatt stark påverkan på undervisningen men med utgångspunkt i styrdokumenten.

 • Axhed, Hans
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Bledar, Bajrami
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Simundervisning i skolan: En kvalitativ studie om lärares upplevelse kring simundervisning och dess utvecklingspotential2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den aktuella studien bestod av en kvalitativ undersökning vars syfte var att studera lärares upplevelser om simundervisningen i skolan och hur området kan utvecklas utifrån områdena organisatoriska och ekonomiska resurser samt religion. Empirin samlades in genom kvalitativa intervjuer med en semistrukturerad karaktär. Urvalet av deltagare valdes genom att skicka ut intresseförfrågan via mejl till verksamma lärare i grundskolan. Totalt deltog fem lärare i södra Sverige. Resultatet har analyserats utifrån teorier om ramfaktorer.  Vidare användes en tematisk innehållsanalys för att bearbeta insamlandet av empirin där kategorierna tillgänglighet, tid, beslut ovanifrån, deltagande och extra simundervisning framställdes. 

  Resultatet från studien visade att områdena organisatoriska och ekonomiska resurser samt religion påverkar simundervisningen i hög grad. Samtliga lärare hade gemensamt en önskan om att förändring bör ske inom varje område i form av att tillgängligheten till simhallar, undervisningstid, budget, elever med annan etnisk bakgrunds deltagande, behörig personal och ett större kommunalt och statligt engagemang. Det här krävs för att på så sätt kunna ge lärare och elever de förutsättningar som behövs i framtiden.   

 • Svensson, David
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Palacios Catasus, Joan
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Skippa språket, börja simma!: En kvalitativ studie om lärare i idrott och hälsas erfarenheter i simundervisning med nyanlända elever2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden have strong cultural connections to water as well as movement inorby.These cultural connections also display in the mandatory school curriculum in physical education and health with a demand to swim 200 meters, of which 50 must be backstroke. The teachers in physical education face students every day with different cultural backgrounds, some of which lack the experiences of water habits. Through qualitative interviews we asked physical education and health teachers about how they adapted their teaching methods and focus on their experience teaching newly arrived pupils in swimming. The study also focus on teachers´ perceived working terms and possible further education after the framework theory of Dahllöf and the habitus theory which was originally coined by Bourdieu.

  The teachers mainly adapted their education in swimming after the challenges of verbal communication and the danger of hubris from the newly arrived students. Many teachers adapted methods in which non-verbal communication became important to show and explain swimming as a physical knowledge unfounded by language. They also pointed out the importance of smaller classes. The working terms of having swimming classes with newly arrived students have been strained to some degree according to the majority of participating respondents.

 • Nilsson, Anton
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Larsson, Viktor
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Framförallt för att synliggöra lärandet: En kvalitativ studie om högstadielärares användning av digitala verktyg2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur högstadielärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med digitala verktyg samt hur de digitala verktygen används för att utveckla elevers lärande. I studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer använts för att samla in empiri där fem lärare medverkade. Lärarnas svar har analyserats utifrån de två teorierna Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) och sociokulturellt perspektiv på lärande. Resultatet visar att lärare använder sig mestadels av samma digitala verktyg och det är framförallt dator och elevers mobiltelefoner. Datorer användes för att presentera innehåll och mobiltelefoner för att möjliggöra utvärdering och vidareutveckling av elevernas rörelser. Där lärandet var som tydligast var i området rörelser till musik och dans där elevernas mobiltelefoner användes. Varför lärarna upplevde lärandet som starkast i rörelser till musik och dans var för att de kunde på ett tydligt sätt ge feedback på det som eleverna behövde utveckla men även eftersom eleverna förstod det digitala verktyget och kunde hantera det på ett effektivt sätt. Ytterligare en slutsats till varför lärarna mestadels använder samma verktyg beror på deras digitala kompetens och att kostnaden för att köpa in digitala verktyg är stort och därför väljs mobiltelefonens kamera eller dator som verktyg.

 • Magnusson, Petter
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Jag, vi eller alla?: En studie av lärare i idrott och hälsas syn på implementeringsarbetet av läroplansreformen 20112020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien hade som syfte att undersöka hur lärare i ämnet idrott och hälsa tillsammans med skolorganisationen genomförde implementeringen av 2011 års läroplan samt att undersöka vilka tillvägagångssätt som lärarna själva uppskattade eller ställde sig kritiskt till. För att genomföra detta användes en kvalitativ metod där empiriinsamlingen skedde genom intervjuer av halvstrukturerad karaktär. Intervjuobjekten bestod av 5 lärare i ämnet idrott och hälsa som var verksamma under läroplansskiftet. Resultatet av intervjuerna analyserades sedan utifrån Hargreaves (1998) teori om lärarkulturer.

  De huvudsakliga resultaten visade att de vanligaste metoderna för implementeringen var genom samarbete och kollegialitet. Även påtvingad kollegialitet där arbetet skedde på grund av administrativ styrning var vanligt förekommande. Dessa var de mest uppskattade formerna av implementeringsarbete samt att lärarna uttryckte dessa som mest önskvärda även om den administrativa involveringen kunde varit bättre i form av utbildning menade lärarna. Mindre önskvärda var de former som Hargreaves (1998) kallar individualism och balkanisering.

  Studiens slutsats landade i två huvudsakliga synpunkter. Den första var att utbildning och fortbildning i samband med implementeringen av läroplanen var undermålig. Den andra var att de ämnesmässiga samarbeten med administrativt stöd som skedde under implementeringsarbetet, både inom skolan och kommunalt, uppskattades och var önskvärda i framtiden.

 • Hansson, Frida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Axelsson, Tobias
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  "Det är ju praktiskt och teoretiskt och muntligt och skriftligt och analys... Stackars elever, det lät tungt": En studie om lärares och elevers uppfattningar av kunskapskravet "Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser"2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idrottsämnet har gått från att vara enbart ett praktiskt ämne till ett kunskapsämne med teoretiska inslag. Forskning visar dock att gamla traditioner lever kvar. Den här studien undersöker hur lärare och elever i årskurs 9 uppfattar och tolkar undervisning samt bedömning utifrån kunskapskravet “Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser” i ämnet idrott och hälsa (Skolverket 2011a). Empirin samlades in genom semistrukturerade intervjuer med lärarna och genom fokusgrupper med eleverna utifrån en kvalitativ ansats. Därefter analyserades intervjuerna utifrån två teorier: (1) läroplansteorin utifrån Lindes (2012) tre arenor och (2) ramfaktorsteorin. Resultatet visade att lärarna tolkade kunskapskravets innebörd på liknande sätt men att arbetsmetoderna skiljde sig åt. Majoriteten av lärarna arbetade med kunskapskravet både muntligt och skriftligt.  Resultatet visade också att elevernas uppfattningar om kunskapskravet skiljde sig åt jämfört med lärarnas då det framkom i två av elevgrupperna att de var av uppfattningen att de enbart arbetade med kunskapskravet i skriftliga uppgifter. Slutsatsen som studien kom fram till var att lärarna var införstådda med vad kunskapskravet innebär men att det i vissa tillfällen skiljde sig från elevernas uppfattningar.

 • Haegerstam, Jennie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Hådding, Jennie
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Problemlösning för alla?: De exekutiva funktionernas påverkan i matematik för elever med ADHD/AST2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De funktioner som styr vårt målinriktade beteende kallas med ett samlingsnamn för exekutiva funktioner. Syftet med vår kvalitativa intervjustudie är att belysa hur de exekutiva funktionerna påverkar elever med ADHD och/eller AST i matematik, med ett särskilt fokus på problemlösning. Vidare kartläggs vilka stöd och anpassningar som används i matematik för att kompensera nedsatta exekutiva funktioner. Resultatet visar att elever med ADHD och/eller AST ofta har svårigheter med de exekutiva funktionerna och det blir särskilt tydligt i matematiken när det gäller problemlösning där generalisering, förmåga att uppnå kämpande, minne, självförtroende och motivation är viktiga delar. Studien visar att pedagoger använder flera olika kompensatoriska hjälpmedel för att kompensera nedsatta exekutiva funktioner i matematik. Enligt productive struggle och productive failure, som är arbetets teoretiska bakgrund, lär sig eleverna bäst när de får kämpa med sitt lärande och på så sätt nå djuptänk. Vi anser att dagens kursplaner i matematik går att koppla samman med dessa teorier och är intresserade av om elever med ADHD och/eller AST, trots svårigheter med de exekutiva funktionerna, har förmågan att tillägna sig kunskap enligt dessa teorier. Våra respondenter är överens om att elever med ADHD och /eller AST är lika olika som elever utan diagnoserna. Det är därför viktigt att inte generalisera utan att verkligen se varje elevs behov.

 • Nyberg, Kajsa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Sandberg, Jennifer
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Digitala verktygs roll för elevers skrivande av ut-texter: En litteraturstudie om digitala verktyg i förhållande till elevers stavning, redigering och motivation2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur skrivande med digitala verktyg som en dator eller surfplatta, påverkar elevers skrivande av ut-texter. Studien består av tre teman: a) stavning b) redigering och c) motivation och utifrån dessa presenteras och diskuteras forskning om det digitala skrivandet. En sammanställning av vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnet publicerade mellan år 2003 och 2018, med majoriteten publicerade efter 2010, har använts för att kunna besvara våra frågeställningar. Resultatet i studien visar att det finns flera positiva aspekter av digitalt skrivande. Elever anser dels att de kan skriva och använda svårare ord om datorn har ordbehandlingsprogram, dels att de obehindrat kan ändra i sina texter och dels att det är roligare att skriva digitalt. Samtidigt visar några studier negativa effekter som att vissa elever enbart förlitar sig på ordbehandlingsprogram som finns i digitala verktyg och därför inte lär sig att stava vissa ord vilket skapar en risk för framtida skriv- och stavningssvårigheter. Digitalt skrivande har visat sig vara mycket användbart och motiverande för elever samtidigt som det måste balanseras med skrivande för hand i undervisningen för att de negativa aspekter som framkommit inte ska ta över och påverka elevers skrivutveckling negativt i slutändan.

 • Nilsson, Linnea
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Adolfsson, Tea
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Olsson, Nadja
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  “Det är svårt för att det var fler saker att tänka på”: En empirisk studie med fokus på elever med svag läsförståelse och vilka eventuella hinder som uppstår i samband med matematiska uppgifter i textform2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att synliggöra eventuella hinder som elever med svag läsförståelse stöter på i matematiska textuppgifter. Undersökningen ägde rum i årskurs fem på två olika skolor. 

  Studien bygger på en diagnos samt kompletterande intervjuer som bearbetades i samband med de kritiska aspekterna till det kognitiva perspektivet. Begreppen assimilation och ackommodation samt innebörden av metakognition kommer också att vara centralt i undersökningen. Utöver det här behandlas textuppgifter och läsförståelse i samband med elevernas hinder i diskussionsavsnittet. 

   

  Resultatet visade att elever med svag läsförståelse stötte på hinder i diagnosen. Hinder som brist i: ordförståelse och val av strategi. Materialet som användes i diagnosen var en bidragande faktor till det resultat som kan utläsas. Intervjuerna som gjordes med eleverna stärker det resultat som diagnosen uppvisar.  

   

 • Andersson, Filip
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  "Som man sår får man skörda": En retrospektiv studie av två talangmiljöer inom svensk fotboll2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  From a retrospective perspective the purpose of this thesis was to study the talent identification and selection process in Swedish youth national teams and upper secondary school sports programmes. Particular focus was to identify age-related career patterns, and how it influence the transition rate to professional football. The thesis consists of two empirical part studies; (1) Upper secondary school sports programme and (2) Swedish youth national teams (U15-U21/U23). Birth data and career patterns of all players (1) (n=697) and (2) (n=1116) were traced and analysed. The relative age effect (RAE) were used as a theoretical framework. RAE refers to an asymmetry in the birth-date distribution, often favoring players born early in the selection year.

  The results showed that RAE is a factor in selection of pupils in upper secondary school sports programme and youth national teams. It was found that the RAE was higher the younger age of the players and differences between girls and boys were found in all youth national teams (U16-U21/U23), with a higher effect of RAE in the boys’ teams. Regarding career patterns the result showed that an early career start (U15-U16) was most common and the length of the career were short, primary representing one out of six possible youth teams. Future elite football players occurred in all youth national teams, but the probability of reaching professional football increased if career starts were made in U16 or later for girls and U17 or later for boys. In the upper secondary school sports programme 15 % of the girls and 3 % of the boys became professional football players.

  The high RAE, predominantly short careers and a high changeability of players between age groups in the youth national teams indicates that a short term strategy of selecting the temporary best players, foremost out of physical ability, is being uphold in the younger Swedish youth national teams and in upper secondary schools sports programme.

 • Öhman, Anton
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Bondesson, Emil
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  När man får något så ger man också tillbaka: En studie om engagemang bland medarbetare inom kommunal verksamhet2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Engagement is a well discussed topic among organizations and leadership. In this study the purpose is to study engagement according to and among employees currently working within two different municipalities in the south of Sweden. The methodological perspective used in this study is based on a phenomenological research approach. The empirical material gathered for the study consist of nine qualitative semi-structured interviews. We asked the interviewees to define engagement according to their own understanding together with topics revolved around communication, participation as well as involvement within the workplace and in the overarching organization. The two central theoretical frameworks used in this study is social exchange theory and symbolic interactionism. 

   

  The results of the study show that engagement is a generalizable phenomenon among employees, highlighting performingtasks with a sense of fulfillment as well as engaging with colleagues. Individual engagement may arise if the employee is given the right opportunity to influence their own work, although what degree of influence that is expected by the employee is affected by past workforce experiences. Individual engagement may be hindered if the workplace suffers under an inadequate leader. Engagement may also suffer when formal lines of communication is lacking and information is instead received in a non-formal way, which opens up the possibility for speculation and therefore negative attitudes among colleagues.  Engagement can also be observed as a group phenomenon. Where the employees as a group shows signs of engagement. An individual may align their own level of engagement with the perceived level of the group, a function attributed to the group's ability of maintaining social order.

 • Dan, Ericsson
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Lukas, Kryzanauskas
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  ”Dans är gay, kan vi inte gå till gymmet?”: En kvalitativ studie om hur lärare i idrott och hälsa bedriver dansundervisning och bemöter didaktiska dilemman2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Internationell och nationell forskning konstaterar att dansundervisningen i idrott och hälsa kan vara problematisk att genomföra på grund av de didaktiska dilemman som potentiellt kan uppkomma. Studiens syfte är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa i grundskolan år 7-9 arbetar med det centrala innehållet dans och vilka didaktiska dilemman som uppstår i undervisningen. Studien utgår från semistrukturerade intervjuer som metod, där sex stycken legitimerade lärare i idrott och hälsa medverkade. För att analysera den insamlade empirin används den pragmatiska didaktiken som teoretiskt ramverk. Resultatet visar att dansundervisningen i idrott och hälsa består av traditionella danser, dans som träningsform och att elever utarbetar en egen koreografi. De didaktiska dilemman som uppstår i dansundervisningen är genus, beröring och exponering. Genusrelaterade dilemman grundar sig i ‘kaxiga bollspelskillar’ som associerar dans med femininitet och homosexualitet. Om dansen upplevs exponerad för eleven åtgärdas detta genom att eleven får dansa enskilt för bara läraren eller att eleven får skicka in en film. Beröring är oftast problematisk i årskurs 7 och den avtar med tiden. Däremot skapas det svårlösliga didaktiska dilemman som härstammar från religiösa skäl gällande beröring. Studien ger en uppfattning om hur dansundervisningen bedrivs och hur olika didaktiska dilemman kan lösas.  

 • Jones, Emma
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Vad betyder likvärdighet?: Gymnasielärares kunskaper om och arbete för en likvärdig undervisning i idrott och hälsa2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En likvärdig undervisning är något som varje individ oavsett bakgrund, behov och förutsättningar ska ges (Skolverket, 2011a). I den gymnasiala samtida undervisningen i ämnet idrott och hälsa, brister lärare i att anpassa sin undervisning utefter eleverna (Skolinspektionen, 2010b). Detta resulterar i ett exkluderande klimat där eleverna inte ges förutsättningar att utvecklas utefter sina egna förutsättningar (Skolinspektionen, 2018). Syftet med studien var således att undersöka hur lärare, verksamma i gymnasiet, tolkar begreppet likvärdighet samt hur de väljer att arbeta för att uppnå detta i sin undervisning. Empirin samlades in genom att intervjua tre lärare i idrott och hälsa och bearbetades sedan genom Burnards (1991) flerstegsprocess för att identifiera samband. Resultatet analyserades utifrån läroplansteori och ramfaktorteori (Linde, 2009). Resultatet visar på att lärare arbetar med skilda undervisningsmetoder för att anpassa undervisningen utefter eleverna med ökad inkludering och likvärdighet som mål. Respondenterna synliggjorde även att läroplanen lämnar stort tolkningsutrymme samt att hur lärare ser på ämnet skiljer sig åt. Studiens slutsats är att det finns många faktorer, som till exempel lärares kompetens, synsätt samt elevgrupp, som påverkar hur lärare väljer att forma sin undervisning. Konsekvensen av dessa faktorers påverkan är att den utbildning som elever ges inte alltid följer de riktlinjer som råder för likvärdigheten i skolans verksamhet.

 • Sundås, Ida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Holm, Angelica
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Högstadieelevers tankar om varför de är frånvarande eller lågt deltagande i ämnet idrott och hälsa2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett problem som lärare i idrott och hälsa ofta ställs inför är att alla elever inte deltar i undervisningen. Syftet med studien är att ta reda på hur elever som är frånvarande eller är lågt deltagande uttrycker sig, kopplat till deras motivation, om varför de inte deltar på lektionerna i ämnet idrott och hälsa. Syftet är också att undersöka vad eleverna anser kunna öka motivationen för att delta på lektionerna i idrott och hälsa.

   

  I studien används en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer. Data har analyserats med hjälp av motivationsteorier, dessa teorier är självbestämmandeteorin, inre och yttre motivation, amotivation, prestationsmotivation och attributioner. Totalt ingår 19 elever från två olika högstadieskolor i sydöstra Sverige i studien. Resultatet i studien visar att många elever känner bristande motivation i ämnet idrott och hälsa. Den undervisande läraren, betyg och elevinflytande var några motivationsfaktorer som eleverna ansåg skulle kunna öka deltagandet i undervisningen.

   

  Slutsatserna är att det finns flera faktorer som påverkar elevernas deltagande i undervisningen och flera olika faktorer som kan öka deltagandet. En lärare som är medveten om de olika faktorerna och anpassar undervisningen efter dem kommer bidra med större motivation bland eleverna och förhoppningsvis även ett ökat deltagande i undervisningen.

 • Persson, Emil
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Harrysson, Viktor
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Vad är syftet?: Gymnasielelevers föreställning av syftet med idrott och hälsa och dess motivation till ämnet2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Vibeke, Caroline
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Vibeke, Johanne
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Uncorking Wine Tourism: Prospects of regional tourism sustainability in Spain2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Wine tourism is a growing phenomenon that allows winemakers to create another product beyond their main one, that of wine. By creating an attraction, vineyards are opening another market for themselves that in many cases can create a bigger awareness for their wine. The focus of this study is to research the phenomenon that is called wine tourism and how it correlates with local businesses. This study looks at how various wine regions in Spain work in regards to attracting and maintaining customers to their businesses. Which vineyards gained on co-operation between various producers to generate a greater tourism attraction and which had no significant effect on the destination at all. This study presents motivations for choosing a specific wine region and how information was distributed. By looking at statistics from each region and comparing those to the success of the wine tourism business, an understanding of effects on the regional sustainability is presented. With this, the potential for regional sustainability through wine tourism can be made. However, further study needs to be conducted on a more centralized level within each region to determine which factors that are contributing to this.

 • Nilsson, Sara
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Vilhelmsson, Therese
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Turismen, en välsignelse eller en förbannelse?: En kvalitativ fallstudie om Lodalen, Norge2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Increased tourism and overtourism have become more and more common in smaller nature destinations in Scandinavia, which is affected by the increased influx of tourists both negatively and positively. The purpose of this study was to examine how private landowners experience the effect of increased tourism, and how these tourism impacts get handled and planned by public and private actors. In order to achieve the purpose of the study and to limit the scope, we choose to do a case study of Lodalen in Norway. Our research question was: How does private landowners experience the impacts of increased tourism, and how does these impacts get handled and planned by public and private actors?

  The results of this study is built upon an inductive approach made up by unstructured interviews with eight private landowners from Lodalen, but also interviews with the private actor Visit Nordfjord and the public actor the municipality of Stryn. The result shows that landowners have both positive and negative experiences of tourism impacts. The positive effects to which tourism contributes applies to the economy, and job opportunities. The negative impact mainly comes from the consumption of natural resources, and the limitation of the facilities in Lodalen.

  The conclusion of this study is that both the landowners who are financially dependent and the ones that are independent, have a positive perception about the development of tourism from an economic perspective. Despite this there is a worry about the future and the increase of tourism amongst the landowners. Their concern is how these impacts get handled and planned by the private and public actors. The biggest problem is related to the infrastructure, and how to expand the road and build more facilitates due to the limitations of the valley. Visit Nordfjord has begun a long-term plan to spread tourism throughout the year. This is done by encouraging tourists not only to visit Lodalen in the summer, as the main problem is about overtourism during the summer and the impact that this brings.

 • Palma, Francis
  University of Montreal, Canada.
  Unifying Service Oriented Technologies for the Specification and Detection of Their Antipatterns2015Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Service-based Systems (SBSs) are developed on top of diverse emerging Service-Oriented Architecture (SOA) technologies and architectural choices, including SOAP Web services, SCA (Service Component Architecture), and REST. Yet, like any other complex systems, SBSs are subject to change. The changes can be functional or non-functional and can be at design or implementation-level. Such changes may degrade the quality of design and quality of service (QoS) of the services in SBSs by introducing poor solutions—service antipatterns. The presence of service antipatterns in SBSs may hinder the future maintenance and evolution of SBSs. Assessing the quality of design and QoS of SBSs through the detection of service antipatterns may ease their maintenance and evolution. With a few commonalities among various SBSs implementation technologies, they vary in their (1) building blocks, (2) composition styles, (3) development methodology, and (4) communication or client interaction styles; which pose challenges to analyse them in a unique manner. However, the current literature lacks a unified approach for evaluating the design quality and QoS of SBSs.

  To address this need, this dissertation presents an abstraction unifying three SBSs technologies: Web services, SCA, and REST. Using this abstraction, it describes a unified approach, SODA (Service Oriented Detection for Antipatterns), supported by a framework, SOFA (Service Oriented Framework for Antipatterns), for assessing the design and QoS of SBSs. Using the SODA approach, we define detection rules for 31 service antipatterns and 10 service patterns independent of their technologies. Based on these rules, we automatically generate (for SCA and Web services) or implement (for REST) their detection algorithms. We apply and validate these algorithms in terms of precision and recall on (1) two SCA systems, (2) more than 120 SOAP Web services, and (3) a set of 15 widely-used RESTful services, including Facebook, Twitter, and YouTube.

  The detection results provide evidence of the presence of service antipatterns in SBSs. The reported detection accuracy exhibits a high precision and recall and an acceptable detection performance in terms of detection time. Our SODA approach and the underlying tool can help practitioners to evaluate their SBSs, which may result in an SBS (1) with improvedquality of design and easy maintenance and (2) with improved QoS for the end-users than an SBS with antipatterns.

 • Laestadius, Levi
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Bjärgrim, Susanne
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Erfarenheter av hur en parrelation påverkas av palliativt sjukdomsskede2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Parrelation definieras två parter som lever tillsammans och är ömsesidigt beroende av varandra, det vill säga dyadiskt. I ett systemiskt förhållningssätt samarbetar och kommunicerar människor med varandra vilket kan underlätta vården och den enskildes sjukdomsförlopp. I vissa sammanhang ser vi par som blir patient och vårdare. Kontakten mellan sjuksköterskan och patient och dess partner påverkar relationen mellan par och dess förhållningssätt till palliativ vård. Teoretisk referensram: I enlighet med Familjefokuserad Omvårdnad (FFO) Syfte: Att undersöka hur palliativt sjukdomsskede påverkar parrelationen utifrån ett dyadiskt perspektiv. Metod: En systematisk litteraturstudie genomförs i enlighet med Kristenssons åtta steg. Elva kvalitetsgranskade, vetenskapliga artiklar låg till grund för resultatet. Resultatet: Redovisningen beskriver ”Relations- och rollförändringar”, ”Obalans i parrelationen”, ”Kommunikation” och ”Hanteringsstrategier”. Resultatet visade att par genomgår förändringar i deras relation i samband med palliativt sjukdomsskede och att deras kommunikationsförmåga är betydelsefullt. Stöd från sjukvården kan hjälpa parrelationen att bibehålla en bra relation och minska obalansen i parrelationen. Hoppet kan bidra till bildning av hanteringsstrategier i det palliativa sjukdomsskedet. Slutsats: Den ökade kunskapen om parets relation kan bidra till att sjuksköterskor bemöter patient i palliativ kontext, partner och parets genomgång av palliativt sjukdomsskede på ett adekvat sätt.

 • Örnwigh, Rebecka
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Fransson, Annie
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Johannesson, Gabriella
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Penna eller dator?: Textskapande via två medierande skrivredskap av elever i årskurs 32020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur elever med svenska som förstaspråk och elever med svenska som andraspråk i årskurs 3 skriver narrativa texter med penna och via dator. Syftet är likaså att undersöka om och i så fall varför eleverna föredrar ett utav dessa specifika skrivredskap. Studiens data innefattar två klassers narrativa texter och 12 semistrukturerade elevintervjuer. Den teoretiska ramen bygger på den sociokulturella teorin. Den sociokulturella teorin frambringar även två medierande redskap: språkliga och materiella. I studien kommer eleverna att använda de fysiska medierande redskapen penna och dator när de genom språket skapar texter för hand och via dator. Ytterligare ett återkommande begrepp som går hand i hand med studien är det sociokulturella begreppet stöttning. Analysmodellen utgår från olika genretypiska drag i den narrativa genren. Resultatet av studien visar att alla deltagande elever skriver texter med fler genretypiska drag när de skriver med penna. Däremot framkommer det att åtta av 12 intervjuade elever föredrar att skriva med dator som medierande redskap. De elever som intervjuats uttrycker att intresset och nyfikenheten är större för datorn, än vad den är för pennan. Utifrån studiens resultat finner vi vidare fördelaktiga innebörder och konsekvenser av studiens olika variationer av stöttning i textskapande

 • Thompson, Juliette
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  The Stains of Colourism and Shame: An Exploration into Toni Morrison's novel God Help the Child 2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this essay we will analyse Toni Morrison’s God Help the Child (2015), to show how colourism and racist shaming, an ordeal that began with slavery, has continued to affect the lives of the characters Sweetness and her daughter Bride, two black women living in America. These negative ideologies, which are pervasive in American society, have been internalised and created a low self-esteem in both characters. Due to colourist culture that Sweetness has inherited from her grandmother and mother, the notion of lighter being better, which is a white supremacist idea, she cannot bond with or love her daughter because she was born with dark skin. So instead, she shames and neglects her. Bride is left with the effects of that shaming and neglect, in which she feels her only way to cope is to transform several times to erase her childhood and help her to deal with her dark skin, eventually leading to a mental breakdown, which leads to her last transformation, which is the acceptance of who she is, the things she has done and the trauma she has suffered.

  Key words

  Self-esteem, racist shaming, colourism, passing, internalised racism and coping mechanisms.

 • Sauvé-Bonin, Brittany
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  A Free Woman in an Unfree Society: An Analysis of How Angela Carter Challenges Myths of Sexuality and Power in “The Bloody Chamber” & “The Company of Wolves”2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With the use of gender criticism, this essay analyses the myths about women and how they and men use their sexuality to gain power in Angela Carter’s “The Company of Wolves” and “The Bloody Chamber”. Accordingly, this essay incorporates the theoretical frameworks of Simone de Beauvoir’s “Must We Burn Sade” and The Second Sex as well as Angela Carter’s The Sadeian Woman. The primary myths that are included in this essay are the “good girl” and the “bad woman” myths which are introduced by de Beauvoir. By understanding the role of these myths and consequently how they affect both men and women’s perceptions of themselves and one another, this essay provides insight on Angela Carter’s complex characters. The essay concludes that the characters are associated with contrasting, and occasionally combined, myths which in turn affect how they gain power.

 • Farjam, Mike
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  de Moor, Tine
  Utrecht University, Netherlands.
  van Weeren, René
  Utrecht University, Netherlands.
  Forsman, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Dehkordi, Molood Ale Ebrahim
  Delft University of Technology, Netherlands.
  Ghorbani, Amineh
  Delft University of Technology, Netherlands.
  Bravo, Giangiacomo
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Shared Patterns in Long-Term Dynamics of Commons as Institutions for Collective Action2020In: International Journal of the Commons, ISSN 1875-0281, E-ISSN 1875-0281, Vol. 14, no 1, p. 78-90Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We present an analysis of regulatory activities in historical commons offering a unique picture of their long-term institutional dynamics. The analysis took into account almost 3,800 regulatory activities in eighteen European commons in two countries across seven centuries. Despite differences in time and space, we found a shared pattern where an initial, highly-dynamic institutional-definition phase was followed by a relatively long period of stability and a final burst of activities, possibly in an attempt to respond to new challenges. In addition, most of the initial regulatory activities focused on resource use, while towards the end other activities prevailed. Our approach allows for a better understanding of institutional dynamics and our findings also provide important insights about how to regulate the use of current natural resources.

 • Johansson, Linnéa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  La mise en œuvre de la Directive relative aux déchets et abrogeant certaines directives: L’exemple de la France et de la Suède2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay examines the waste management of two European countries, Sweden and France. Sweden, known as an environmental pioneer, was placed below France in the latest study from the Environmental Performance Index (EPI) at Yale University. Both countries being members of the European Union, they are obliged to adhere to EU legislation. For this reason, we thought it interesting to examine the differences in how they have implemented the EU Directive on waste and repealing certain Directives, and if these differences can explain the placement of France above Sweden in the EPI. After comparing the results of the qualitative analyses of the plans for waste management of the two countries, the conclusion is that there are in fact some differences in the implementation of the directive, but that both countries adhere to it. Sweden seems to have implemented more measures than France, but France seems to aim further than Sweden. Based on this conclusion, we find it difficult to give a definite answer to the question if the countries waste management explain their placements in the EPI results, but we do not judge it as plausible. 

 • Sekerci, Berfin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  The Devil Led Us to the Wrong Crib: Paranoid and Reparative Reading in Why Be Happy When You Could Be Normal? 2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay analyzes the issues of attachment between Jeanette Winterson and her adoptive mother in the memoir Why Be Happy When You Could Be Normal?. My argument is that the memoir demonstrates a movement from what Sedgwick calls the paranoid position of reading to the reparative position. The research questions are relevant as Winterson’s memoir is written in a significantly different way than her early published works. It was found that the text in the memoir does present a clear movement. When comparing Winterson’s writing in her early work with her memoir, a development is clearly demonstrated. Her early works are paranoid readings while her memoir is a reparative reading. The findings implicate that the author has processed the trauma of her childhood, which is reflected in the writing of her memoir.

 • Johansson, Paulina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Tillsägelser i förskolan: En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av strategier vid tillsägelser i förskola2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie belyser hur fyra förskollärare i en mellanstor stad i södra Sverige uppfattar de strategier de använder vid tillsägelser i förskolan och om deras relation till barnet påverkar hur den blir. Studien är av kvalitativ ansats och för att undersöka förskollärarnas uppfattningar genomfördes en semistrukturerad intervju per förskollärare. De som deltog i studien var fyra förskollärare som alla hade förskollärarlegitimation och hade över tio års erfarenhet av att arbeta som förskollärare. Dessa semistrukturerade intervjuer bestod av traditionella intervjufrågor samt situationsbaserade frågor. De valda förskollärarna som deltog i studien var väl informerade om sin medverkan.

  Resultatet visar att förskollärarnas uppfattningar kring strategier och relationens påverkan skiljer sig mellan förskollärarna. Till viss del påträffades vissa likheter, så som att samtala med barnen och förändrat kroppsspråk. Det framkommer även att relationen med barnen var betydelsefull för hur förskollärarna går tillväga vid tillsägelser, det vill säga om förskolläraren har en relation till barnet eller inte. Svar ställdes sedan i relation till bland annat anknytningsteorin, teorin om sociala band samt direkt och indirekt vägledning. Det teoretiska ramverket och den tidigare forskningen skapade förståelse till varför förskollärarna gjorde de val de gjorde. Denna studie riktar sig till de som arbetar i förskolan men även de som överväger att forska inom ämnet.

 • Malmsten, Tina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Europe 2020: A Success Story?: An insight of the work performed by the EU in the sustainability area, analyzing the 20/20/20 targets.2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This research aimed to find out how the EU pursue work in the area of sustainability by doing a qualitive case study on the 20/20/20 targets from the Europe 2020 Strategy. The study also aimed at answering how one can understand the different outcomes of the targets. By using a combination of the theory of Multi-level governance and the theory of Europeanization from a top-down perspective, the study has been able to answer the research questions. The research finds that both effects from Europeanization and their top-down influence as well as the Multi-level governance is reflected in how the EU is working in the area of sustainability. Further, the member states have a large impact of when it comes to the implementation of the policies and this is one thing that is affecting the differentiation in the outcomes.

 • Angel, Alma
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Erlandsson, Angelica
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Att främja skrivutvecklingen för lågstadieelever med skrivsvårigheter.: Framgångsrika didaktiska kompetenser och undervisningsmetoder2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att med hjälp av internationell och svensk forskningundersöka vilka undervisningsmetoder lärare kan arbeta utifrån för att främjaskrivutvecklingen för elever med skrivsvårigheter på lågstadiet. Studienbelyser även bakomliggande faktorer som kan påverka att elever fårskrivsvårigheter och lärares didaktiska kompetens att tidigt se tecken på ifallen elev är i riskzonen för att utveckla skrivsvårigheter. De huvudbegrepp sombehandlas i denna studie är läs- och skrivsvårigheter, fonologisk medvetenhet,didaktisk kompetens, undervisningsmetoder och stöttning. Metoden som valtstill denna studie är systematisk litteratursökning. Denna metod valdes för attfå tillgång till kvalitativ och kvantitativ forskning inom det valda området.Sökningarna har gjorts i den internationella databasen ERIC och den svenskadatabasen SwePub. Efter urvalsprocessen av sökträffarna i databaserna valdessammanlagt nio publikationer varav fem är internationella och fyra är svenska.Utifrån det sammanställda resultatet av de nio publikationerna har vi funnit tvååterkommande resultat som i denna studie delas in i två kategorier, läraresdidaktiska kompetens vid skrivsvårigheter samt undervisningsmetoder vidskrivsvårigheter. Slutsatsen av resultatet är att lärares didaktiska kompetensatt tidigt se tecken på skrivsvårigheter är lika viktig som att lärare användervarierande undervisningsmetoder. Resultatet visar även vikten av att lärare harkompetens att motivera elever med skrivsvårigheter och främja derasskrivutveckling. Några framgångsrika undervisningsmetoder som presenterasi resultatet är: processkrivning, stöttning och wittingmetoden.

 • Lindblad, Fredrik
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Schauerte, Tobias
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Perceived drivers for investment influencing growth within the industry of wooden multi-family houses2017In: Presented at the SWST 60th International Convention: "Forest Sector Innovation for a Greener Future", Vancouver, Canada, June 12-16, 2017, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The housing industry for multi-family houses in Sweden predominantly uses concrete as a building material, whereas wood only constitutes 8 – 10 % of the market. The strong market position is derived from a historic ban building houses with more than two floors out of wood in Sweden, which was lifted 1994. Thus, it is a barrier the producers of wooden multi-family houses need to overcome by investments in e.g. production technology, product development and operational efficiency. The decisions regarding investment strategies have varying impact dependent on the actors within the building process i.e. municipalities, developers, contractors, architects and real estate companies have different priorities. The aim of this paper is to investigate the factors effecting investment decision as perceived by the different actors in the building process. Thereby, find ways in which producers of wooden multi-family houses can overcome current market barriers by understanding the investment drivers for those actors involved in the building process. The result will highlight investment drivers as perceived by the actors within the building process and if there are drivers that are perceived as unified by all actors, equally if there are specific investment drivers for certain actors with the building process.

 • Alrishan, Marié
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Differentiering av inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs) till kondrocyter i 3D-struktur i närvaro av tillväxtfaktorer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Artros även kallat osteoartrit (OA) är en ledsjukdom som leder till nedbrytning av ledbrosk och som uppstår på grund av en obalans mellan uppbyggande och nedbrytande processer i leden. Inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs) är stamceller som kan utvecklas till kondrocyter som är av intresse, dessa kan sedan användas för bland annat celltransplantationer och sjukdomsmodellering. Kondrocyterna svarar för produktion av extracellulär matris som kan komma att användas för att behandla patienter med artros. Syftet med examensarbetet var att få iPSCs att initialt differentiera till mesenkymala stamceller som sedan har förmågan att aggregera och bilda kondenserat mesenkym och därefter differentiera vidare till kondrocyter. Detta genom att efterlikna den naturliga utvecklingen av limb bud med hjälp av specifika transkriptionsfaktorer och laminin. I detta examensarbete har iPSC behandlats med vitamin D3 för att visa ifall det har en positiv effekt på differentieringen till kondrocyter. iPSCs odlades i ett flertal olika näringsmedium. Under cellodlingen kommer cellerna att tappa sin differentieringsgrad och dess uttryck bli då mer primitivt. Cellerna skördades och överfördes till Aggrewells för att bilda en 3D-struktur och på så sätt återfå sin diffferentiering. Analys utav uttryck av stamcell- och kondrocytmarkörer på iPSCs, kondrocyter, samt differentierade iPSCs utfördes med realtids-PCR. Resultaten visade att vitamin D3 flera gånger har lett till positiv effekt för differentieringen av iPSCs till kondrocyter och att det eventuellt uppstått ett kondenserat mesenkym under dag 19, samt att cellerna kommit längst i differentieringen dag 31. Detta då resultaten visat positiva uttryck av de olika gener som studerats, bland dessa gener var uttrycket av ACAN, COMP, SOX9 och kollagen typ II uppreglerat. Dessa samtliga gener är viktiga kondrocytmarkörer.

 • Gaspar, Alexandra
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Kommunikativa undervisningsmetoder i matematikundervisning: en empirisk studie om hur kommunikativa undervisningsmetoder i matematik kan påverka elevers problemlösningsförmåga2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie beskrivs olika typer av kommunikativ undervisning och hur matematiklektioner kan designas utifrån dessa med ett fokus på problemlösning. I studien har det även framkommit hur olika kommunikativa undervisningsmetoder påverkar elevers sätt att lösa problemlösningsuppgifter.

  Utifrån designstudie som metod för studien har två olika lektionstillfällen kunnat jämföras för att se hur dessa har kunnat främja elevers problemlösningsförmåga. Fortsättningsvis har denna typ av metod bidragit till att jämföra lektionstillfällena gentemot varandra.

  Slutsatsen av denna studie är att det finns många olika definitioner om vad kommunikativ undervisning innebär. Vidare har det även framkommit att kommunikativ undervisning som möjligen inte ger elever lika stort utrymme att utbyta sina matematiska tankar och idéer också kan främja elevers problemlösningsförmåga. 

  Kommunikativa undervisningsmetoder, problemlösning, problemlösningsuppgifter, enkelriktad kommunikation, bidragande kommunikation, sociokulturellt perspektiv

 • Sjöqvist, Axel
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  United Nations Emergency Force: Svenska fredsbevarande soldaters syn på Orienten och dess folk under 1950- och 60-talet2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to explore how the average Swedish United Nations Peacekeeper viewed the local population in 1950/60s Egypt during their six-month service in the United Nations Emergency Force. The accounts of five Swedish soldiers will be analyzed. The soldiers in question are Einar Sparrstedt, Olle Brennius, Nils Sköld and Jan Holmlund. They all wrote and published books about their experiences. Bertil “Buster” Reuterswärd’s account is given as well, in an interview published in a book written by Sven-Olov Johansson, who served in the same battalion. Åke Holmberg’s descriptions of Swedish attitudes towards the Middle East as well as Edward Said’s concepts of exoticism and positional superiority are used to approach the source material. The essay arrived at the conclusion that the Swedes generally looked upon the locals with a mixture of curiosity, fascination, sympathy and superiority.

 • Berggren, Jan
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Torpsten, Ann-Christin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Järkestig Berggren, Ulrika
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Education is my passport: experiences of institutional obstacles among immigrant youth in the Swedish upper secondary educational system2020In: Journal of Youth Studies, ISSN 1367-6261, E-ISSN 1469-9680, p. 1-15Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years, educational systems in Europe have experienced a rise in the number of immigrant youth. The experiences of immigrant youth facingthe challenges of an unfamiliar educational system is of continuous relevance in youth studies. This article aims to explore the schooling experiencesof 19 immigrant youth in Sweden, focusing on the institutional obstacles they encounter as students in the national educational system. It draws onsemi-structured interviews with immigrant youth attending upper secondary school or preparing for it by taking transitional classes. Findings are thatfamiliarity with the majority culture, how the educational system works and how to use the majority language for learning purposes in Swedenconstitute crucial knowledge for progress in upper secondary education. However, immigrant students state they have not been adequatelyprepared for these demands in their transitional classes. The authors suggest acknowledging students’ cultural backgrounds and argue for allowingEnglish parallel to Swedish as a transnational language of communication during a transition period, thereby improving students’ chances of havingtheir embodied cultural capital validated in the upper secondary school system.

 • Wall, Ellinor
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Ziba, Mevljana
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Barnen får sitta med en iPad, that´s it: En intervjustudie som undersöker hur digitala verktyg kan gynna barn med olika modersmål i förskolan2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle, vilket resulterar i att barnen möter olika kulturer och språk redan i förskolan. Detta har även resulterat i att förskollärarens uppdrag har förändrats i förhållande till modersmålsutveckling. Det framkommer i läroplanen för förskolan att det ingår i förskolans uppdrag att stimulera barns språkutveckling, såväl i modersmålet som i svenska. Eftersom samhället ständigt blir mer digitaliserat så framkommer det även i läroplanen att barnen ska få förutsättningar för att få en förståelse för digitaliseringen i vardagen. Vi har darför valt att undersöka hur förskollärare som arbetar med flerspråkiga barn ser digitala verktyg som ett hjälpmedel i modermålsundervisningen. Utifrån denna tanke skapades studiens syfte vilket är: att bidra med kunskap om digitala verktygs möjligheter och begränsningar att stödja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. Syftet har sedan konkretiserats i tre frågeställningar, vilka är: hur beskriver förskollärare att digitala verktyg kan användas för att främja flerspråkiga barns modersmålsutveckling, hur förklarar förskollärare att samarbetet med barnens vårdnadshavare kan påverka arbetet med digitala verktyg i förhållande till flerspråkiga barn, vilka utmaningar ser förskollärare i arbetet med digitala verktyg i förhållande till flerspråkiga barn? Studien har en kvalitativ metodansats, där semistrukturerade intervjuer har använts som datainsamlingsmetod. Resultatet har analyserats i förhållande till tidigare forskning och det sociokulturella perspektivet. Fyra förskollärare från olika förskolor deltar i studien. I resultatet framkommer det att samtliga förskollärare anser att digitala verktyg är ett värdefullt hjälmedel i arbetet med flerspråkiga barn. Vid de tillfällen då pedagogerna själva inte behärskar barnens modersmål kan de digitala verktygen agera en annan källa till språket. Utöver detta så synloggörs det att utbytet med barnens vårdnadshavare är viktigt för barnens modersmålsutveckling, inte endast i hemmet men även på förskolan. Det framkommer även i resultatet att förskollärarna upplever utmaningar såsom exempelvis bristande kompetens och resurser. En faktor som vi har lärt oss från studien är att barnens vårdnadshavare spelar en viktig roll för barnens modersmålsutveckling.

 • Westin, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Inför vår herre är vi alla smålänningar: Landskapsidentitet och historiebruk kring framstående småländska personer2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When history is discussed, it is commonly done in a national or international setting. The regional or local levels are often not discussed. This essay wills therefore investigate how the regional identity in the province of Småland is represented as pertaining to a select few historically significant individuals i.e. Nils Dacke, Carl von Linnaeus, Esaias Tegnér, Elin Wägner, Vilhelm Moberg & Astrid Lindgren.  Narrative identity and history usage are the main theoretical standpoints of this investigation. The method consists of qualitative text analysis applied to a number of examples of history usage tied to the select individuals. The sources used are mainly online information targeted at visitors. The results show a varying degree of impact on the provincial history usage, with Dacke, Lindgren and Moberg being clearly linked to “Småland” identity, while the other individuals where less tied to the region specifically.  The identity expressed in the media examined was well in line with what can be found in earlier works on regional history and identity in Småland.

 • Högberg, Anders
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences. University of Johannesburg, South Africa.
  Persson, Carl
  Fornforskaren, Sweden.
  Small pieces of flint: Mesolithic contact patterns on the Småland highlands in south Sweden2019In: Fornvännen, ISSN 0015-7813, E-ISSN 1404-9430, Vol. 114, no 4, p. 201-219Article in journal (Refereed)
 • Mårtensson, Hanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kröger, Martina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  "Men vi kvinnor, vi har ju det här duktig flicka-syndromet, herregud om vi kunde släppa det": En kvalitativ studie om upplevelser av stressförebyggande arbete och görandet av kön2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to understand how social workers experience their organizations preventive work against work-related illness caused by stress and how gender is done in relation to this. The introductory chapter emphasizes that stress-related problems have increased in recent years, especially among women, and that studies show that illness and stress are closely linked. Social work is highly feminised, with more than three out of four employees being women. The situation within many of the social work organizations today has challenges in terms of recruitment; much due to high sickness absence. The study is a qualitative phenomenological study and the data is collected through semi-structured interviews as well as a focus group.

  The result showed that gender is made in relation to work-related illness caused by stress by the fact that women are perceived to take more responsibility while men have easier to set boundaries in what is not considered to belong to one's work tasks. Thus, women are at higher risk of stress-related problems. The respondents' responses also showed that they experience that the responsibility for preventing stress lies largely on one's self and that the organization has few or no stress prevention strategies. Gender is perceived to play a role in how preventive work is done; the high proportion of women legitimized high workload and the lack of stress prevention strategies.

 • Hollomey Moser, Julia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Lundberg, Elvira
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  “Har samtyckeslagen verkligen skapat förändring?”: En kvantitativ och kvalitativ studie om kvinnors attityder och kunskaper kring samtyckeslagen kopplat till mäns sexuella våld mot kvinnor.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  July 1, 2018 wasthe sexual consent law introduced with the aim of giving consent in the event of a consensus for all individuals. Today, women are characterized as being vulnerable to men's sexual violence, where men are overrepresented in the suspicions of sexual offences in sweden. For that reason, we intended this study to pay attention to, and raise women's voice in society. Our study describes women's attitudes and knowledge about the law of consent act in the Swedish society. We have tried to understand the attitudes and knowledge that emerged from the study through the theoretical concepts of genderpowerand norms. We have also examined whether women's experiences of sexual violence in close relationships have had an impact on their attitudes about the law of consent. From our understanding, attitudes about men and women's different positions of power in society are a contributing factor to why men's violence against women today is a major social problem. Through the theoretical concepts and the gathered informations on women's attitudes, we now understand that there needs to be a change in society's norms to implement consent within intercourse. The law of consent act needs to function as a norm in society that is followed by both men and women, for the law to contribute to change and to counteract the imbalance of power and increase equality. 

 • Cordes, Madelene
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Lundberg, Jenny
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  De första stegen: Att gå från student till yrkesverksam förskollärare2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att komma nyutbildad till förskolans verksamhet kan vara omvälvande. Det är inte bara de första intrycken att komma ny till en förskola som väger in utan även att gå från student till yrkesverksam. Det ska samtidigt skapas relationer med kollegor, rektor, vårdnadshavare och barn. Vilken form av stöd den nyanställda förskolläraren får för sin personliga utveckling spelar också in.

  Syftet med denna studie är att genom intervjuer med fem förskollärare få ta del av deras upplevelser och erfarenheter under sitt första år som yrkesverksam utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Utifrån syftet har tre frågeställningar skapats; Hur har förskollärarna upplevt sitt första år? Hur upplevde förskollärarna relationsskapande med kollegor, vårdnadshavare, barn och rektor? samt vilket stöd upplevde förskollärarna att de fick under sitt första år? Studien baseras på en kvalitativ ansats med hjälp av semistrukturerade intervjuer.  Studien har intervjuat fem förskollärare från olika förskolor i södra Sverige. Resultatet visar att de deltagande förskollärarna har olika synsätt på sitt första år med individuella upplevelser och erfarenheter. Det egna synsättet är en avgörande faktor för hur utmaningar och möjligheter har tagits an.

  Av resultatet framgår vad som kunde förberett förskollärarna inför sin tid som yrkesverksam. Mentorskapet belyses som något positivt men skulle behöva struktureras upp ytterligare med tillgång för alla nyutbildade förskollärare. Den insamlade datan har kategoriserats i följande tre teman: Första året, Relationer och Mentorskap.

 • Tägtström, Tua
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Vikström, Rebecca
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  All-inclusive or Not-inclusive?: - Towards a more sustainable use of water and electricity by the tourism sector in the Dominican Republic. 2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose  The purpose of this study is to understand the challenges all-inclusive hotels face in implementing sustainable water and electricity management in the Dominican Republic. Different challenges in balancing water and electricity towards sustainable consumption patterns will be identified. The thesis is structured in two different perspectives, Local resident perspective and Business perspective.

 • Carlsson, Hanna
  Lund University, Sweden.
  Den nya stadens bibliotek: Om teknik, förnuft och känsla i gestaltningen av kunskaps- och upplevelsestadens folkbibliotek2013Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation explores how perceived challenges and changing conditions for public libraries are translated and enacted in a local library setting. In 2008, Malmoe City Library, a public library situated in the third largest city of Sweden, initiated an ambitious strategy for renewal and change of their services. The strategy was given the name The Darling Library and expressed a vision to enforce a “paradigm shift”. In recent years, public library sector debates have been coloured by calls for change. By conceptualising Malmoe City Library’s efforts to realize The darling library as an attempt to handle a perceived crisis and demands for change, this study investigates how current challenges are met by local public library services and handled in everyday library work practises. The aim of the study is thus to explore how conceptions of crisis and change are expressed and translated in the transformation process of Malmoe City Library, 2009-2011, and how the changes made to face the perceived challenges are enacted. Thereby it seeks to contribute to a research-based understanding of how the changed conditions for public libraries are handled in a local service an in the everyday work of library employees. The data collection was guided by an ethnographic approach. Drawing on practice theory and ANT, different articulations of the conceptions of crisis and change was followed through a chain of translations, from research about public libraries, through policy and strategy documents, to moments of doing in everyday work practices. The findings show how the enactment of the “paradigm shift” implied that services and everyday work in many respects took on a different shape. Still, several established elements remained significant, for instance the printed book, but were ascribed new roles and meanings. The study shreds light on how enacting change also implies enacting stability.

 • Skåre, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Tall, Marie
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  När ni är klara kan ni ta upp bänkboken: Bänkboken ur elevers perspektiv2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att ta reda på hur elever i årskurs 3 använder bänkboken, vilken plats den har i undervisningen och hur klassrumsmiljön upplevs vid läsningen. Resultatet som framkom bygger på kvalitativa intervjuer med 10 elever från två olika klasser. Undersökningen visade att bänkboken används på olika sätt i undervisningen, både som extramaterial och som en planerad aktivitet.

  Majoriteten av eleverna ville läsa mer i böckerna än vad som fanns tid till under lektionen. Andra elever tyckte att den angivna tiden var tillräcklig och tyckte att stök i klassrummet påverkade läslusten negativt. För att undvika stökiga miljöer är det viktigt med gemensam tid för läsning i en omgivning som gynnar elevers läslust. När eleverna själva får välja bänkbok, väljer de utifrån sitt eget intresse vilket gör att lusten att läsa boken förstärks. Läsningen följer inte en rak linje utan påverkas av flera olika faktorer. I arbetet med elevers läsning kan bänkboken vara en hjälp för att väcka elevers läslust och få dem att vilja upptäcka den litterära världen.

 • Christensson, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Peci, Florina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Användning av skönlitteratur för att prata om genus: Fyra lärares syn på genus i litteraturundervisningen  2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att ta reda på hurfyra pedagoger i årskurs 1–3arbetar med och tänker kring användningen av skönlitteratur för att lyfta genus och jämställdhetsfrågor i undervisningen. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer och våra informanter består av fyra kvinnliga pedagoger som är verksammai lågstadiet. I vår teoretiska ram har vi använt oss av Yvonne Hirdmans genusteori, Vygotskij sociokulturella teori och den feministiska litteraturforskningen. Vårt resultat bygger på dessa teorier samt tidigare forskning, som omfattar genus i skolan och genus i litteraturundervisning. I resultatet framkom det att våra informanter arbetar med genus i skönlitteratur på en grundlig nivå, däremot vill alla pedagoger arbeta mer med genus. Det framkom även att pedagogerna vill ha en bredare kunskap kring detta område.

 • Nyberg, Ida
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sårvård i hemsjukvård ur sjuksköterskans perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskan skall ansvara för en god och evidensbaserad omvårdnad, samverka med andra professioner och ha ett fortlöpande ansvar för patienten. Att utföra sårvård i hemmet kan innebära olika stressorer som att vara gäst i någons hem och att arbeta ensam. Syfte: Syftet var att beskriva hur sjuksköterskors erfar att vårda personer med bensår i hemmet. Metod: Litteraturstudie. Databaser som användes var PubMed, Cinahl, Psycinfo och Medline. Sju artiklar valdes efter granskning och samanställdes i teman och kategorier med likheter och skillnader. Resultat: Tre kategorier identifierades och åtta subkategorier. Samarbete; Att få stöd från olika professioner, Att delegera sårvård. Bedömning; Erfarenhet eller ny kunskap, Att känna ansvar för patienterna, Relationen till patienterna, Att möta patienternas behov. Organisation; Riktlinjer och rutiner, Sjuksköterskors arbetsmiljö. Slutsats: För att öka känslan av mening och sammanhang hos sjuksköterskor behöver de få möjlighet till ökad kunskap om sår och ett ökat stöd från ledningen.

 • Johansson, Gun
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Uppfattningar om samverkansframgångar och -hinder: En specialpedagogisk analys av möten mellan familjehem, skola och socialtjänst2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I studien undersöks familjehemmens uppfattningar om samverkan kring placerade barn i förskola och skola.

  Syftet med studien är att analysera familjehemsföräldrars uppfattningar om framgångar och hinder i skolsamverkan för familjehemsplacerade barn.

  De teorier som används är fenomenologi och socialkonstruktivism. Fenomenologi strävar efter att förstå vad intervjupersonen berättar utifrån sitt eget perspektiv. Socialkonstruktivismen beskriver hur människan konstruerar sin kunskap i samspel med andra och genom egna erfarenheter.

  För att belysa några av de uppfattningar som finns om framgångar och hinder i samverkan mellan skola, socialtjänst och familjehem har det i studien genomförts åtta semistrukturerade intervjuer med familjehemsföräldrar vars barn går i förskola och skola.

  Resultaten av studien visar betydelsen av förtroendeskapande mellan samverkande parter. Förtroende lyfts i flera intervjuer fram som den viktigaste förutsättningen för att samverkan ska fungera och leda till skolframgångar för barnet. Resultatet visar dessutom att brist på förtroende mellan hemmet och skolan skapar hinder i samverkan, vilket i förlängningen kan påverka barnens skolframgångar i negativ mening.

  Framträdande hinder som anges är brister i bemötandet, låga förväntningar samt förekomsten av olika uppfattningar om hur samverkan ska se ut.

  Förtroende och brist på förtroende mellan familjehem och (för)skola återkommer regelbundet i intervjuerna som en viktig aspekt på företeelser som påverkar barnens möjligheter att nå skolframgångar.

  Resultaten i studien visar på ett behov i både förskola och skola av sådan specialpedagogisk kompetens som möjliggör dels en ökad kompetens kring placerade barns behov, dels handledning för pedagoger rörande bemötande och relationsskapande i förhållandet till både barn och föräldrar.

 • Darvishi, Shahrzad
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  The use of Slack as a social media in higher education: Students perceptions of advantages and disadvantage of Slack during learning process2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
 • Ivarsson, Ulrika
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Varför får aldrig jag rast?: En studie om pedagogers upplevelse av barn och stress på förskolan2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på om pedagogerna i förskolan upplever att barnen är stressade, hur det i så fall tar sig i uttryck och vad de gör för att minska stressen. Med studien vill jag även ta reda på om de pedagoger som arbetat i mer än 10 år upplever att stressen ökat och hur de i så fall ser en förändring. För att ta reda på detta kommer jag att genomföra en kvantitativ studie där jag kommer skicka ut webbenkäter till 390 pedagoger som är verksamma inom förskolan i två svenska kommuner. Resultatet av enkäten kommer jag att analysera ur ett relationellt perspektiv och ställa det i relation till den forskning och litteratur jag använt mig av.

  Resultatet visar på att cirka 95% av pedagogerna anser att barnen är stressade på förskolan och att orsaker till detta är bland annat stora barngrupper, långa vistelsetider, stressade vuxna, bristfällig struktur i verksamheten och för många fritidsaktiviteter. Stressen hos barnen kan visa sig i att de har svårt att leka och stanna kvar i en aktivitet, koncentrera sig och sitta still, att de är mer oroliga och utåtagerande. Även de pedagoger som arbetat i mer än 10 år anser att stressen ökat och att de ser en förändring hos barnen. De menar att de kan se det bland annat genom att barnen blivit mer oroliga, högljudda och har svårare att varva ner.

  Min förhoppning är att denna studie kan öka medvetenheten kring barn och stress på förskolan.

 • Karlsén, Paula
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Olofsson, Charlotte
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Knowledge Management: Hur fungerar en organisations kunskapsprocess?2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att studera hur en organisation praktiskt arbetar med knowledge management som en kunskapsprocess. Det vill säga, hur människors kunskap dokumenteras, utvecklas och systematiseras till företagets rutiner, normer och arbetssätt. Syftet är också att ta reda på de bidragande faktorer som påverkar kunskapsspridningen. Underlaget till uppsatsen består av kvalitativa intervjuer, relevant kurslitteratur samt tidigare forskning som behandlar ämnet. Genomgående i uppsatsen kategoriseras faktorerna och processen in i fyra olika teman. De är följande: dokumentation, ledarskap, utbildning och social interaktion. Resultatet framkommer genom fem intervjuer med anställda som arbetar på den studerande organisationen, sedan kategoriseras svaren in i de fyra teman. Trots att de anställda har olika tjänster visar sig resultatet relativt enat. Slutsatsen är att den studerade organisationen har utvecklade system samt formella dokumenterade möten som främjar kunskapsspridning. Likaså arbetar de med närvarande ledarskap, kommunikation och utbildning så att kunskapsspridningen ständigt är i rörelse.