lnu.sePublications
1234567 51 - 100 of 364
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Nilsson, Charlie
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Klart du är en tjej. Du har ju långt hår med flätor och kjolar": Hur kön görs i Camilla Gisslows roman Jag har ingen historia, jag har ett liv2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker hur Camilla Gisslows roman Jag har ingen historia, jag har ett liv (2016) kan användas i svenskundervisningen utifrån skolans värdegrund samt hur den kan möjliggöra, som Elisabeth Langmann benämner det, tolererande subjekt. Utvalda delar av romanen analyseras utifrån Judith Butlers teori om hur kön görs, vilka ligger till grund för de didaktiska implikationerna. De sätt som analysen är strukturerad på, i form av dess innehåll, kan betraktas som ett möjligt tillvägagångssätt i ett arbete med romanen i undervisningen. Ambitionen är alltså en didaktiskt syftande diskussion av olika delar av romanen, snarare än en separat genusteoretisk analys.

  Analysen visar på att den transsexuella karaktären Michael i Gisslows roman synliggör Butlers resonemang om hur kön görs genom performativa handlingar. Vidare visar analysen på att identiteter och beteenden som bryter mot dessa könsnormer dels sticker hål på idén om att genus, kropp och begär är sammankopplade och dels att de som hamnar utanför normen riskerar att bli utsatta för sanktioner. Det som framkommer i analysen kan också förstås utifrån Langmanns resonemang om att vi i möten med människor som rubbar våra invanda föreställningar, ställs inför valet att välkomna eller förtrycka. Det är också i dessa möten som Langmann menar att tolererande subjekt kan bli till.

  Romanens didaktiska potential baseras på Martha C. Nussbaum teori , så som den tolkas av Malin Alkestrand, om skönlitteraturens möjlighet att påverka läsaren genom den narrativa fantasin. Sammanfattningsvis kan romanen alltså sägas ha en didaktisk potential på flera sätt. Dels då den visar på hur kön görs och problematiserar den normativa idén om att genus, kön och begär sammanfaller och dels då den synliggör det vi ställs inför i de möten som Langmann beskriver. Men kanske viktigast av allt, den erbjuder ett synliggörande av transpersoner.

 • Haglund, Agnes-Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Wandering away from apartheid: A study on interracial bridging social capital in South African small-town society2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Trust, cooperation and equal value. The purpose of the current study has been to present evidence of interracial bridging social capital between groups and individuals in South African small-town society. An ethnological field study has been executed by searching, observing and interviewing citizens at various meeting points in civil society where interracial interaction is taking place. The collected empirical data will be evaluated in relation to established theories regarding the importance of social capital in relation to political prospering of liberal democracies. This will be done in order to answer the question: in what way and in which spheres of South African society can evidence of bridging social capital be found? The discussion and conclusion will be dependent on to what extent bridging social capital is taking place in conjunction with interracial meetings. The research will be divided into three phases. The first phase will be presenting the idea of the research and the preparation of how it is going to be performed. The second phase demonstrates the execution of data gathering with the theories at its core. Finally, the third phase of the essay will be carried out by discussing the results and how it contributes to the existing science base (George and Bennet, 2005, p. 73). In conclusion, the study showed that bridging social capital is possible to find primarily in the spheres of education and Christian parishes close to communities where the middle and upper-class live. 

 • Nordenberg, Carolina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Att leva med högkänslighet: I sociala relationer och i arbetslivet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I min studie har jag undersökt högkänsliga individers tillvaro. Syftet var att ta reda på vilka problem de här personerna har i sina sociala relationer och om de upplever problem på sin arbetsplats som är relaterat till deras högkänslighet. Åtta semistrukturerade intervjuer med högkänsliga individer har genomförts. Dessa individer kontaktades via en förening som arbetar med just högkänslighet. Resultatet i studien styrker tidigare studier som har visat att högkänsliga är empatiska, försiktiga och samvetsgranna. De observerar också mer i sin omgivning och funderar djupt innan de agerar. Resultatet visar också att deltagarna har svårt för att ge och ta kritik både på arbetsplatsen och i privatlivet, de kan lätt fastna i ett ältande och ta kritik väldigt personligt. Det framkom även att deltagarna upplevde det problematiskt med gränssättande. Utan gränssättning kan belastningen av alla intryck bli för stor för en högkänslig individ och individen kan drabbas av utmattning. 

 • Pettersson, Therese
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Falk, Erika
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Undervisning i förskolan: Förskollärares uppfattningar om undervisningsbegreppet i förskolans kontext2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undervisning som begrepp ingår i förskolan sedan nuvarande skollag började gälla (Skollag, 2010). Trots det så råder det en osäkerhet om undervisningsbegreppet i förskolans kontext. Med den reviderade läroplanen som träder i kraft sommaren 2019 får begreppet undervisning en ännu tydligare roll i förskolans verksamhet. Inledningsvis i denna studie beskrivs behovet av att undersöka hur förskollärare uppfattar undervisningsbegreppet. Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur begreppet undervisning tolkas och förstås av förskollärare i relation till förskolans verksamhet. Resultatet har kategoriserats utifrån begreppen undervisning samt organisatioriska villkor. Genom diskursanalys och de teoretiska begreppen innehållsaspekt, förskolans kvalitè och skolifiering har resultatet analyserats. För att få fram data till resultatet så har kvalitativa intervjuer genomförts som utgör empiri. I studiens resultat framkom det tre diskurser och dessa är lärande och undervisning som synonymer, undervisning som planerat eller oplanerat samt skolifiering och statushöjande. I talet om undervisning kopplat till organisatoriska villkor framkom det att barngruppens storlek och sammansättning påverkar undervisningens kvalitè.

 • Rudebeck, Lynn
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Götberg, Alexandra
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Förskollärares förhållningssätt till barns bildskapande: En kvalitativ studie med fokus på styrda respektive spontana bildprocesser2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att synliggöra förskollärarnas tankar om hur styrda och spontana bildprocesser kan bidra till barns lärande inom ämnet bild. Vilken betydelse samtalet och materialet har i de olika processerna och sedan hur dessa processer skiljer sig från varandra. Studien kopplar vi samman med den sociokulturella teorin som fokuserar på hur människor tar till sig nya kunskaper, genom att samspela med andra individer men också enskilt, genom aktuell och potentiell utvecklingsnivå. Studien utgår från en metodkombination av semistrukturerade intervjuer och deltagande observationer. Vi intervjuar fyra förskollärare samt observerar fyra bildprocesser. Intervjuerna görs med förskollärare som har goda kunskaper om barns bildskapande i förskolan. Observationerna sker på två avdelningar och på dessa avdelningar observerade vi en styrd och en spontan bildaktivitet. Vid bearbetning av data gör vi en innehållsanalys där vi skapar relevanta kategorier. Därefter kodar vi genom att dela upp informanternas intervjusvar samt det som blir synligt i observationerna och placerar dem i de olika kategorierna. Av resultatet framkom det att förskollärarna var mer aktiva under de styrda processerna än de var under de spontana. Samtalandet framkom mellan såväl vuxna och barn som barn och barn vid de styrda. Medan det var samtalandet mellan barnen som utmärkte sig vid de spontana. I resultatet ser vi tydliga bevis på olika faktorer som har en viktig roll i barns bildskapande. Till exempel, urvalet av material samt hur dessa är placerade på förskolan. Förskollärarnas närvaro under processerna och hur engagerade de är i barnens bildskapande.

 • Mauritsson, Elsa
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Kan bäckenbottenträning minska urininkontinens efter en graviditet?: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Urinary incontinence is defined as a sudden and unintended need to deplenish the bladder which can result in urinary leakage. There are different types of urinary incontinence and among the most common are stress-, urge- and mixed urinary incontinence. During a pregnancy it is not rare to suffer from urinary incontinence and most common is stress urinary incontinence. Pelvic floor muscle exercise is a treatment frequently used for urinary incontinence. The easiest exercise is to perform pelvic floor contractions which intends to contract the pelvic floor muscles and enclose the vaginal, urethral and rectal opening. When performing contractions no side effects have been reported, which makes pelvic floor contractions a safe method of treatment. The purpose of this literature study is to examine whether exercise can be used as a treatment for urinary incontinence affected by pregnancy. Pubmed was the database used to address this aim. Six articles have been examined whereof two was follow uparticles. Three of four studies that have been examined during this report shows that pelvic floor muscle exercise have a reducing effect on urinary incontinence (p<0,05). However the reducing effect wears off after ending the treatment. The relative risk for the results of the studies was calculated to 1,52, 1,15, 1,60 och 2,25. Values >1 shows an effect of the treatment but values <2 should be interpretend as a small effect. More extensive studies with a higher number of participants is needed to ensure the positive effect of pelvic floor muscle exercise as a treatment for urinary incontinence after pregnancy.

 • Viktoria, Sadelsten
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Fritidslärarnas användning av digitala verktyg2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samhället blir allt mer digitalt vilket har lett till stora förändringar i förskole- och skolverksamheter när det kommer till användningen av informations- och kommunikationsteknik. Därför har skolverket givit ut ett nytt reviderat tillägg till läroplanen (Lgr 11 2018). I det reviderade tillägget har det tillkommit att lärare i skolan och lärare i fritidshem ska arbeta med digitala verktyg i verksamheten. Denna undersökningen fokuserar på lärare i fritidshem och deras användning av digitala verktyg i fritidshemmet. Datainsamlingen har gjorts med hjälp av intervjumetoden. Resultatet visar att de digitala verktyg som används på fritidshem är surfplatta, dator och smarttelefon. Verktygen används i verksamheten för att det är ett krav från styrdokument och några fritidslärare uppger också att anledningen är att förbereda inför framtiden. Användningen skiljde sig åt mellan fritidslärarna. Några av fritidslärarnas användning innefattar att lära ut programmering och låta eleverna använda verktygen i underhållningssyfte. Andra fritidslärare för i dagsläget närvarostatistik om eleverna med hjälp av en surfplatta. Men även de använder också digitala verktyg som underhållning till eleverna. Fritidslärare uppfattar vidare att de behöver mer kompetens kring verktygen, några uppger att de även tycker att det finns lite tid att införskaffa eller förbättra kompetensen. Men de flesta fritidslärare uppfattar även att det är roligt att lära ut kunskaper med hjälp av digitala verktyg och att eleverna lär sig olika kunskaper, exempelvis programmering. Analysen av resultatet gjordes med hjälp av TPACK som ramverk.

 • Fasth, Erica
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Nilsson, Isabelle
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Tecken som stöd: En kvalitativ studie om hur metoden används för alla barn i den pedagogiska verksamheten2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån ett didaktiskt perspektiv få fördjupade kunskaper om metoden tecken som stöd i förskolans pedagogiska verksamhet. Genom en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer med fem pedagoger från två olika förskolor som utgångspunkt, undersöks vad tecken som stöd betyder för pedagoger, samt hur och varför pedagoger använder sig av metoden. Resultaten visar på att de medverkande pedagogerna i studien uppfattar metoden tecken som stöd som ett kommunikationsverktyg som gynnar alla barns utveckling. Det krävs dock engagemang och utbildning för att tecken som stöd ska förstås och användas av alla i verksamheten. Studien kan vara till intresse för pedagoger som vill arbeta med metoden tecken som stöd för alla barn och hur de då kan använda metoden i den pedagogiska verksamheten. 

 • Persson, Nina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Hur lärarnas arbetssätt påverkar elevernas attityd till matematikämnet på högstadiet: En kvantitativ studie om sambandet mellan lärarnas arbetssätt och elevernas föreställning kring matematikämnet2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att med kvantitativa metoder undersöka hur lärarens arbetssätt påverkar elevernas attityd till matematikämnet på högstadiet. Arbetet baseras på en enkätundersökning som genomfördes bland elever i årskurs 7 på samma skola samt observerades deras matematiklektioner. Resultatet av studien visade att där läraren använder ett traditionellt arbetssätt, undervisningen som styrd av läroboken, tycker inte eleverna att matematikämnet är intressant. Däremot de elever som får en problemlösande och diskussionsbaserade matematikundervisning och upplever ett varierat arbetssätt, tycker att matematik är ett intressant ämne. Allt detta visar att diskussion, grupparbete, problemlösning och en varierande undervisning under matematiklektioner är avgörande när det gäller elevernas föreställning kring matematik.

 • Petersson, Robin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Building Technology.
  Gajos, Kristian
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Building Technology.
  Bestämning av statiska friktionskoefficienter mellan trä och stål2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med teknikens framfart finns ett ökat behov av numeriska simuleringar avträförband. För att erhålla ett mer tillförlitligt resultat finns ett behov av noggrannarefriktionskoefficienter vid olika förhållanden som påverkar lastöverföring.I den här studien undersöks friktionen mellan materialen LVL (laminated veneerlumber; fanerträ) och stål. Målet är att studien ska resultera i friktionskoefficienterför olika varierande förhållanden som sedan kan användas vid t.ex. olika numeriskasimuleringar.Friktionstesterna utfördes genom att succesivt öka vinkeln på glidytan i form av enstålplatta där en provkropp var placerad. Vinkeln ökades tills det att provkroppenhamnade i rörelse, den uppnådda vinkeln registrerades och räknades sedan om till enfriktionskoefficient.Totalt utfördes 1 800 friktionstester för att ge god statistisk grund åt de slutgiltigamedelvärdena för friktionskoefficienterna. Undersökningen resulterade i enfriktionskoefficient i form av ett medelvärde för respektive varierande förhållande.

 • Tunek, Kristin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Gender Equality as ‘Political Indoctrination’: A case study on Brazil’s turn towards conservative university policies2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ‘Gender ideology’ is a term used by radical conservative congregations to contemn issues around gender, such as reproductive rights and gender studies, for it is seen as a conspiracy against traditional family values. Congregations that use the term also embrace other forms of anti-gender rhetoric as they aspire to influence decision-makers to adopt policies against gender matters, for instance same-sex marriages and transgender rights. As the discussion of ‘gender ideology’ is spread, campaigns against gender matters evolves. The campaigns are often focusing on whether gender should be discussed within, and be a part of, the education. It is a threat for the achievements of the Sustainable Development Goals 2030, which indeed focus on gender equality and quality education. The campaigns are seen all over the world but have become especially successful within South America. In Brazil, the campaign Escola sem Partido, has created a movement against gender and political indoctrination, where the term gender has become a central dispute for what is considered legitimate knowledge.  

   

  This thesis aims to investigate, through a critical discourse analysis of ‘testimonies’ from Escola sem Partido’s website and through collecting interviews with professors and students at a university in Brazil, the conflict about gender equality. Since the term gender has become a central term of dispute within the discussion of ‘political indoctrination’ at a high level of education.

   

  The result of this thesis shows that the perception of gender reflects the perception of one’s education. The view on what is experienced legitimate knowledge determines whether professors are experienced as political or not. It is found within the ‘testimonies’ that professors personal agenda steers the education to involve gender matters when it should not, as gender matters are viewed as political. Moreover, that professors use their classes to systematically instill ideas and attitudes into their students minds. In opposition to this perception, it was found within the interviews that gender matters should be addressed in school. Universities role of promoting tolerance, and the value of engaged professors who allows critical thinking of societal issues, are two important factors for fighting prejudices against minorities, gender and varieties of sexualities and development for gender equality.

 • Lööf, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  Violent discourses within the Far Right: A case study on discursive strategies used by the Nordic Resistance Movement2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to contribute to a greater knowledge and understanding of violent discourses within the Far Right community with emphasizes on online violent content. The study has, by analyzing the narrative, identified four discursive strategies used by the Nordic Resistance Movement (NMR) in order to legitimize violence. By studying three texts in the time span of fifteen years published by the organization, the ambition is to identify a change in the discourse of violence.

   

  Today’s society is greatly influenced by the presence of the Internet. The rise of populist political parties in European and American counties etc. has lead to discussions regarding the cause of this phenomenon. A reoccurring debate is if the Internet is to blame for this, since it is accessible for most people, with non-or little legislative control regarding credibility. What can be stated for a fact, however, is that these forces are once again gaining more support and power. Due to this, finding explanations for this turn of event, which is updated to the society that we live in now is of importance. In order to understand this phenomenon the study has examined the Far Right organization the Nordic Resistance Movement (NMR). In the empirical part of the thesis four themes of violent discourses were identified; the enemies, the threat, family politics and women’s role in society and community-building processes. The four discursive strategies identified are in accordance with the chosen methodological framework, namely, critical discourse analysis. Aforementioned discursive strategies and analysis questions which, framed the empirical material, were analysed through the lenses of Norman Fairclough’s theory three-dimensional conception of discourse. In the discourses, amongst other things, it could be identified that the discourses had indeed become more violent.

 • Kledzik, Tatjana
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Marghit, Ioan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Högläsningsboken: En kvalitativ studie om lärarnas syn på högläsningsböcker2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar med högläsningsböcker och vad eleverna förväntas lära sig av dessa. Studien bygger på fyra semistrukturerade intervjuer av lärare i årskurs 4-6, och materialet analyseras främst utifrån den fenomenologiska teorin att objektet, högläsningsboken, framträder i upplevelsen med subjektet, lärarna.

  Sammantaget har lärarna en positiv inställning till högläsningsboken, och vår studie visar att högläsningsboken används i flera syften samtidigt, såsom språkutveckling, läsupplevelse och olika former av fostran. Valet av böcker visar hur lärare använder texterna för att samtala om exempelvis normer och värderingar. Lärarna använder även tillfället för att skapa en mysig stund i klassrummet.

  Det finns en skillnad mellan hur forskarna menar att man bör arbeta med högläsning och hur lärarna själva beskriver att de undervisar med hjälp av böckerna. Skillnaden ligger främst i lärarnas val av högläsningstillfälle, samt vilken arbetsinsats som förväntas av eleverna. Lärarna själva menar att med hjälp av högläsningsböckerna kan ett klassrumsklimat skapas som främjar läslust, och att eleverna ibland behöver en stund av gemenskap utan stora krav.

  Vår slutsats är att om syftet med val av bok tydligt förmedlas till eleverna kan lärarnas mål med högläsningsböckerna enklare urskiljas och elevernas utveckling lättare följas upp.

 • Hansson, Nina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Bassmann, Pernilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Stödord som en metod för läs- och skrivutveckling: En studie om hur stödord används som ett hjälpmedel i årskurs 32019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har som mål att undersöka om stödord är en fungerande metod för att välja ut relevant information ur en faktatext i två klasser i årskurs 3. 31 elever deltar i studien. Eleverna väljer stödord ur en text de läser och skriver sedan en egenproducerad text med utgångspunkt i källtexten.

  Teoretiskt vilar studien på systemisk funktionell lingvistik (SFL) vilket innebär en funktionell språksyn. Vi utgår från de ideationella och textuella metafunktionerna och analyserar materialet utifrån, deltagare, process, omständighet och basgenre. Analysen fokuserar på elevtexternas innehåll, struktur och de ämnesspecifika och genrespecifika stödorden. Resultatet visar att elevernas stödord är i högre grad ämnesspecifika och genrespecifika än allmänspråkliga. Eleverna använder stödorden för att skriva en beskrivande text. Dock visar resultaten även att eleverna skriver av en större mängd av källtexterna och formulerar få omständigheter. Därmed visar resultatet att eleverna i årskurs 3 har svårt att använda stödord som metod vid textbearbetning. Däremot anser vi att stödord som metod fungerar i årskurs 3

 • Hågbäck, Moa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  [..] if only you behaved like the loyal British subjects you're supposed to be: Nationella identiteter och det förflutnas funktion i Starz:s Outlander (2014-)2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to analyse the representation of Scottish and English national identity in the tv-series Outlander (2014-). By recreating a historically influenced narrative of relations between Scotland and England, in the aftermath of the Union of 1707 and the upcoming Jacobite rebellion of 1745, the series also mediate a disputed collective British identity. Therefore, it is imperative to analyse how pop-culture functionalises memories of nations’ historical past to influence contemporary identities. First, I establish an inventory of semiotic mythic tokens of national identity. I then conduct a contextual analysis of national discursive identity on these. A further theoretical sociohistorical framework of contemporary ideology, mediated through pop-culture, materialises Outlanders impact on viewers’ own creation of identity.

  Through representations of myth Outlander mediates the stereotypical, romanticised image of Scottish highlanders as “superstitious barbarians” - a dualistic concept of national identity, depending on its context. To the viewer it’s an idealised image of someone rebellious, living outside the industrialised and modernised society. To the English/British soldiers it’s an image of the underdeveloped, uncivilised savage, the soldiers themselves being portrayed in Outlander as the cultivated superior in pursuit of cultural salvation for their inferior.

  The national discourse of both nations is symbiotic and dependent, each in need of the other’s binary identity to recreate its own. However, establishing a collective British national identity in Outlander also means a cultural sacrifice of the inferior to the superior – the cultural heritage of British identity should build on English national discourse alone. An important conclusion this study draws is the similarity between the dependency national discourses have to their binary “other” and contemporary society depending on the past in the creation of its identity. This recreational process is no longer, in a time of mass media, solely inherited by individual collective communities.

 • Seijsing, Emma
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Martin, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Stavning i årskurs 3: En jämförelse av elevtexter skrivna av elever i och utan lässvårigheter2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka stavningen i 20 elevtexter skrivna av elever som antingen var i eller utan lässvårigheter när de gick i årskurs 2. Undersökningen fokuserade på stavningens korrekthet och olika typer av stavfel samt jämförde likheter och skillnader mellan texterna skrivna av elever i och utan lässvårigheter. Materialet bestod av elevtexter som skrevs under den fria narrativa skrivuppgiften i det nationella ämnesprovet i svenska i årskurs 3. Tio av elevtexterna var skrivna av elever som var i lässvårigheter i årskurs 2 och tio texter var skrivna av elever utan lässvårigheter i årskurs 2. För att kunna besvara studiens första forskningsfråga skapades frekvenslistor som presenterade antalet korrekt och inkorrekt stavade ord. För att kunna besvara studiens andra forskningsfråga användes analysmetoden Spelling Sensitivity Score (Masterson & Apel, 2010) där varje ord i elevtexterna analyserades med avseende på korrektheten i fonem-grafem-korrespondensen genom poängsättning från 3–0. Ett korrekt stavat fonem fick 3 poäng. Fonologiska stavfel tilldelades 2 poäng, ortografiska stavfel 1 poäng och utelämnade/tillagda grafem 0 poäng. Resultaten visade att eleverna utan lässvårigheter skrev texter med en signifikant större andel korrekt stavade ord än eleverna i lässvårigheter och att eleverna i lässvårigheter skrev texter som innehöll en signifikant större andel fonologiska stavfel än eleverna utan lässvårigheter. Vidare visade resultaten att texterna skrivna av eleverna utan lässvårigheter uppvisade en marginellt större andel ortografiska stavfel och utelämnade eller extra tillagda grafem än texterna skrivna av elever i lässvårigheter. Sammantaget antyder våra resultat att det är viktigt att stärka den fonologiska medvetenheten hos elever i lässvårigheter för att utveckla deras stavningsförmåga.

 • Borglin, John
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Minnet av Utøya i populärkulturen.: En analys av genus och ideologi i två samtida spelfilmer om Utøya-attentatet.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The following study aims to discuss the impact of Erik Poppes’ and Paul Greengrass’ respective audio-visual texts depicting the July 22 massacre on Utøya, Norway. The study will discuss the impact of said texts on the creation of a cultural memory of the event, as well as the creation of identity which is derived from its remembrance.

   

  The cultural memory and formation of identity created by this mediating media have an impact on the reception of the depicted past as well as the ideas and views regarding contemporary times. This gives the study a deeper relation to the historical field, whilst also contextualizing the entire study in the grander field of memory studies. In addition, the method decodes the theoretical perspectives of gender-theory and ideological-theory.

   

  Considering the choice of theoretical fields, discourse analysis is implemented as the method of analysis. It is derived from Faucault’s idea of language and its notions of hierarchical carriers of meaning, though in this context with a broader scope as to include both linguistic and non-linguistic signs.

   

  The results of the analysis were fruitful. In terms of gender-theoretical portrayal, the films offered similarities as well as differences. Both of them portrayed a nuanced representation of gender-constructions, however in highly different ways, as their respective narratives were dissimilar. Furthermore, the ideological values portrayed were interlinked between the films, though more or less fixed towards different ideas. The discussion that followed connected this study to the wider field of cultural memory and identity creation in relations to mediating popular-historical media.

 • Slettemo, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Den nordliga Orienten: En granskning av samisk historia i digitala läromedel ämnade för grundskola och-, gymnasienivå2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to analyse how Samí history is portrayed in six digital teaching materials. The six teaching materials are intended for both primary school and secondary school. This comparative study aims to investigate whether Samí history is portrayed, and as well to present differences and similarities between the presentations of what that mainly represent Samí history. Therefore, a qualitative content analysis has been used to achieve the purpose of the study. The information regarding Samí history in the digital teaching materials has been divided into three categories, History, Politics and community, and Identity.

  Thereafter, the categories have been analysed one by one, through six converted theoretical perspectives of orientalistic stereotypifications. The study shows that the stereotypification of Samí history is mostly portrayed as ‘passive’ and ‘undeveloped/outdated’. That means, for example, that only two publishers of the teaching materials present facts about the minority group, as a resisting group to the colonization. The same number of publishers portray Samí history as ‘undeveloped/outdated’. The result is based on that the Samí perspective is mainly reduced and instead is the Swedish state, colonizers, the normative perspective. 

  The study also shows that the teaching materials have a similar way of generalizing the content, especially regarding the how Samí people wore affected of the colonization. The difference though is the approach angle, and the unequal variety of supplying the readers with further detailed facts of certain historical decisions or events in Samí history. 

 • Kjell, Oscar
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Tendentiös könsfördelning i våra historieläroböcker?: En textanalys av utvalda läroböcker.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to make visible, how and to what extent, women are illuminated in selected textbooks. All textbooks in this study are aimed at high school. In this essay, a qualitative method has been applied to generate opportunities to draw conclusions from the examined material. The textbooks are scrutinized individually and then compared to each other. Finally, the textbooks are set against the curricula to answer the overall question of the thesis, How well do the textbooks correspond with the curricula? Using theoretical formulas, the study shows that women are marginalized in all textbooks. It is the men's history that is served which generates that women become more like a complement. This study also shows that when women are co-authors, the representation of women in the textbooks increases. Although women are underrepresented it has over a 50-year period become more equal and it is our responsibility as future teachers to continue the gender equality work at school.

 • Torrång, Matilda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Demir, Esin
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Isenberg, Emelie
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Svårigheter med ekvationer: en systematisk litteraturstudie om elevers svårigheter inom matematikområdet ekvationer2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien är en systematisk litteraturstudie med inriktning årskurs 1–3. Syftet är att granska vilka svårigheter elever kan uppleva när de arbetar med ekvationer i matematik. Studien syftar även att undersöka var i arbetet med ekvationer som elever stöter på svårigheter när de går från ett konkret till ett abstrakt arbetssätt. För att svara på studiens frågeställningar har 17 vetenskapliga artiklar granskats och analyserats. Till hjälp har Heddens (1986) teori om att gå från en konkret representation till en abstrakt representation använts. Genom resultatet har flertalet svårigheter som elever kan uppleva framkommit. Till exempel förståelsen för likhetstecknet samt tecken och symboler för okända tal. I studiens diskussion redogörs för hur viktigt lärarens roll i undervisningen är för att eleverna inte ska möta dessa svårigheter. 

 • Mujak, Aida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Bruveris, Martin
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Egier, Åsa
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  För vem är det ett problem?: Problemlösning i matematik kan jämföras med att spela schack. Det räcker inte med att lära sig pjäsernas rörelser. Den verkliga matematiken går ut på att spela spelet.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna systematiska litteraturstudie är uppdelad i två huvuddelar. Den första delen handlar om problemlösning där resultatet betonar vad som kännetecknar ett matematiskt problem och hur begreppet problemlösning definieras. Vidare redovisas resultat av vad olika forskare skriver om hur ett arbete med problemlösning bör användas i klassrummet och vilka fördelar som finns med detta arbetssätt. Den andra huvuddelen är inriktad på öppna problem. Denna del följer samma struktur där först en definition av begreppet öppna problem framkommer. Resultatet visar på många olika fördelar med ett arbete genom problemlösning och främst öppna problem i det matematiska klassrummet. Studien avser vara en hjälp till lärare som arbetar med problemlösning för att skapa en tydlighet i hur ett arbete genom problemlösning och öppna problem bör se ut. 

 • Eriksson, Jenny
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Vi hjälper till så gott det går: En intervjustudie om folkbibliotekariers upplevelse av digitala frågor i informationsdisken på folkbibliotek2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Swedish public libraries offer different kinds of digital help for their users. Sometimes by ”digital drop in” or ”smartphone courses”, and sometimes spontaneously at the reference desk. This study investigates librarians’ experience of helping users with non-traditiontal library questions, for example: banking issues and smartphone problems. Four librarians were interviewed and a phenomengraphical theoretical approach was taken. In the beginning of the interviews the informants was asked to define what digital questions are for them which resulted in a broad definition that included for example: Youtube, copying, e-mail, e-books, wifi, virtual reality and information seeking. The interviews were transcribed and then categorized in four themes that was especially prominent: definition of digital questions, what should the library help with, librarians competence for digital questions and digital help at the library related to the democracy mission. Because of the phenomengraphical approach the study focused on the librarians experience of digital questions as a phenomenon rather than on describing the digital activities the libraries offers itself. The result showed, among other things, that the librarians in this study experience digital help at libraries as an important task and describes it as relevant for the libraries mission of prevent digital alienation. The informants also problematize banking issues as a phenomenon at libraries in the light of legal and ethical dilemmas.

 • Nilsson, Ida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Gustafsson, Nina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  TAKK utifrån ett relationsdidaktiskt fokus: En kvalitativ studie om förskollärares perspektiv på användning av TAKK2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att bidra med kunskap om förskollärares perspektiv på användning av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation med förkortning TAKK. De två frågeställningar som guidar studien är följande: Varför väljer förskollärarna att använda TAKK i förskolans verksamhet? och Hur kan användningen av TAKK gå till i förskolans verksamhet enligt förskollärarna? Studiens teoretiska utgångspunkt är didaktiskt perspektiv där den relationsdidaktiska modellen är i fokus för att skapa en fördjupad förståelse för förskollärares perspektiv på användning av TAKK. Kvalitativ metod används där intervjuer genomförs med fem förskollärare som har utbildning i TAKK och är verksamma på olika förskolor i södra Sverige. Ett resultat som framkommer är att samspelet mellan de relationsdidaktiska kategorierna; syfte, undervisningsmetod, mål-innehåll och barns förutsättningar saknas och forskning uppmuntras för att stärka didaktiken i arbetet med TAKK i förskolans verksamhet. Studien visar att förskollärarna ser positivt på TAKK för att skapa inkludering, självständighet och möjlighet till språkutveckling för alla barn men användandet saknar stöd i forskning. Det framkommer även att förskollärarna fick utbildning i TAKK i första hand för att stötta barn med språksvårigheter men utvecklat sin användning till att använda TAKK till alla barn. I studien visas även att förskollärarna arbetar med undervisningsmetoden TAKK på olika sätt och att förskollärarna menar att all personal i förskolans verksamhet är en bidragande faktor till om TAKK används som undervisningsmetod, att personalens intresse och engagemang styr vilka metoder som integreras.

 • Zimmer, Björn
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Guided Interaction and Collaborative Exploration in Heterogeneous Network Visualizations2019Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The visual exploration of large and complex network structures remains a challenge for many application fields, such as systems biology or social sciences. Often, various domain experts would like to work together to improve the analysis time or the quality of the analysis results. Collaborative visualization tools can facilitate the analysis process in such situations. Moreover, a growing number of real world networks are multivariate and often interconnected with each other. Entities in a network may have relationships with elements of other related data sets, which do not necessarily have to be networks themselves, and these relationships may be defined by attributes that can vary greatly. A challenge is to correctly assign the attributes and relations between different data sets and graphs in order to be able to analyze them visually afterwards. The navigation between the resulting visualizations is also difficult. How can users be guided to other interesting data points relevant to their current view and how can this information be additionally displayed in a graph without losing the overview of the data?

  In this dissertation, we propose our new web-based visualization environment OnGraX, which supports distributed, synchronous and asynchronous collaboration of networks and related multivariate data sets. In addition to standard collaboration features like event tracking or synchronizing, our client/server-based system provides a rich set of visualization and interaction techniques for better navigation and overview of the input network. Changes made by specific analysts or even just visited network elements can be highlighted by heat maps, which enable us to visualize user behavior data without affecting the original graph visualization. We evaluate the usability of the heat map approach against two alternatives in a user experiment.

  Additional features of OnGraX include a comprehensive visual analytics approach that supports researchers to specify and subsequently explore attribute-based relationships across networks, text documents, and derived secondary data. Our approach provides an individual search functionality based on keywords and semantically similar terms over an entire text corpus to find related network nodes. For examining these nodes in the interconnected network views, we introduce a new interaction technique, called Hub2Go, which facilitates the navigation by guiding the user to the information of interest. To showcase these features, we use a large text corpus collected from papers listed in the IEEE VIS publications data set (1990--2015) that consists of 2,752 documents. We analyze relationships between various heterogeneous networks, a Bag-of-Words index, and a word similarity matrix, all derived from the initial corpus and metadata. We also propose a design for the interactive specification of degree-of-interest functions, which can be used to provide and evaluate configurations for guidance based on network attributes and logged user data in heterogeneous networks.

 • Andersson, Tove
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Radikalt jämställdhetsarbete?: En idealtypsanalys av Sveriges regerings och Europeiska unionens strategier för att bekämpa mäns våld mot kvinnor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this following study is to clarify the Swedish Government´s as well as the European Union's ideological starting point in gender equality work. The study is limited to the gender equality objective of men's violence against women. It addresses the respective strategies of the institutions to combat gender based violence. The approaches of the institutions are compared to show similarities and differences in its approach to the gender equality problem.

   

  This study is a text analysis which aims to examine feminist expressions in the strategic frameworks of the institutions with the use of ideal types. Radical feminism and liberal feminism represent the two ideal types. The purpose of these two ideal types is to enable an estimate of how far or close the institutions are in relation to the ideal types.

   

  The governmental strategies of Sweden are ideologically closer to radical feminism than liberal feminism meanwhile the strategies of the European union are closer to liberal feminism. The discernable similarity between the institutions is that they both wish to make public reforms. However, it is reasonable that Sweden complements those with social changes with focus on structures and gender norms. The government of Sweden therefore includes a wider variety of actors in their gender equality work. The study concludes with a discussion about the result in relation to the feminist theory approach and gendered institutions. 

 • Hedberg, Marina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Smajli, Shehrije
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  En diagnos som förändrar vardagen: En kvalitativ studie baserad på föräldrars upplevelse att leva med ett barn som har diabetes typ 12019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som ofta drabbar barn. För att kunna leva ett normalt liv krävs en livslång behandling med insulin. Föräldrar som står barnet nära tar över ansvaret för behandlingen. Detta innebär en påverkan på föräldrarnas livskvalité. Sjukvården är ansvarig att i mötet med familjen fokusera på föräldrarnas och barnets upplevelse, reducera lidandet och främja hälsan. Det är viktigt att vårdpersonalen inkluderar närståendes perspektiv i patientens vårdande.

  Syfte: Studiens syfte är att beskriva föräldrars upplevelse av att leva med barn som har diabetes typ 1.

  Metod: En kvalitativ studie med induktiv ansats baserad på fem självbiografier skrivna av föräldrar vars barn har drabbats av diabetes typ 1. Detta analyserades med manifest innehållsanalys.

  Resultat: I resultatet framkommer tre huvudkategorier: Det första tiden efter beskedet, Anpassning till den nya verkligheten, Erfarenheter av stöd.

  Slutsats: Utifrån resultatet framkom att sjuksköterskan ska ta hänsyn till föräldrarnas lidande och veta hur barnets sjukdom påverkar deras liv. Genom att ge anpassad information och ha en god kommunikation med föräldrarna kan sjuksköterskan öka både barnets och föräldrarnas livskvalitet, minska lidandet samt bidra till en säker och trygg vård.

   

 • Hellström, Jennie
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  När förväntningar av lycka blir ett lidande: En litteraturöversikt om mödrars upplevelser av lidande i samband med postpartumdepression2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) är vanligt förekommande och kan drabba alla nyblivna mödrar med debut cirka fyra veckor postpartum. Trots dess förekomst är många omedvetna om vad det innebär för dem som drabbats. Syfte: Studiens syfte var att undersöka mödrars upplevelser av lidande i samband med PPD. Metod: En litteraturöversikt utav åtta artiklar, med både kvalitativ och kvantitativ ansats och som utforskat mödrars upplevelser vid PPD. Artiklar söktes via databaserna Cinahl och PsycINFO. Den teoretiska referensramen som användes för litteraturöversikten var Katie Erikssons teori om lidande. Resultat: Resultatet visade två övergripande kategorier av mödrars upplevelser vid PPD: Djupgående förluster samt Nedåtgående spiral.  Mödrarna upplevde besvikelse när verkligheten visade sig vara annan än förväntat. De upplevde en stor skam vilket resulterade i att de isolerade sig och blev lidande i sin tystnad. Bristande stöd från sin omgivning kunde förvärra mödrarnas känslor av rädsla, sorg och ensamhet. Resultatet visade även besvikelser över bristande information om PPD från sjukvården, vilket satte mödrarna i en situation där de inte förstod att de var sjuka, utan upplevde istället sig själva som misslyckade mödrar. Slutsats: Det är av stor vikt att dessa kvinnor upptäcks i ett tidigt stadie, för att på så vis lindra deras lidande. Genom att erhålla en större förståelse av mödrarnas upplevelser vid PPD kan sjuksköterskan ges möjlighet att i ett tidigt stadie fånga upp nyblivna mödrar med symtom på PPD.

   

  Nyckelord: Lidande, mödrar, postpartumdepression, upplevelser.

 • Thorstenson, AnnSofie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Knutsson, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hot och våld - en sjuksköterskas vardag: En systematisk litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Både globalt och inom Sverige har hot och våld inom hälso- och sjukvården ökat de senaste åren. Sjuksköterskor arbetar patientnära och riskerar därför att bli utsatta för hot eller våld i högre grad än andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, då framför allt på akutmottagningar. Att uppleva våldsamma situationer inom det dagliga arbetet kan få konsekvenser för patientsäkerheten och sjuksköterskans egna hälsa. KASAM har använts som teoretisk referensram.  Syfte: Studiens syfte var att beskriva hur sjuksköterskor resonerar om orsaker till hot och våld i det dagliga arbetet på en akutmottagning och vilka konsekvenser det kan innebära.  Metod: Metoden var en systematisk litteraturstudie. I resultatet användes tio vetenskapliga artiklar, sökningen gjordes i CINAHL och i PubMed. Analysmetoden som användes var en kvalitativ innehållsanalys.  Resultat: Sjuksköterskor upplever en otrygg arbetsmiljö på akutmottagningar, där hot och våld motvilligt blivit en del av arbetet. Det uppstår osäkerhet bland sjuksköterskor hur de ska bemöta patienter och agera i våldsamma situationer. Sjuksköterskor försöker arbeta utifrån ett professionellt förhållningssätt trots utmanande situationer.  Slutsats: Det är viktigt att tydliggöra förekomsten av hot och våld på akutmottagningar genom rapportering för att synliggöra varför hot och våld har blivit en del av arbetet. Svåra situationer uppstår som väcker starka känslor och behöver hanteras för att undvika negativa konsekvenser för sjuksköterskan.

 • Hedstigen Sundblad, Saga
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Miljöpåverkan från svensk nötköttsproduktion2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Deforestation and massive methane gas pollution is the way many people think of beef production today. Together with connections to health issues such as cancer and heart disease and animal rights, beef has become a controversial subject in media over the last years. The demand for beef is growing together with the growing middleclass and today the beef industry globally releases 16% more greenhouse gas compared in 1977. In Sweden, beef production stands for 3% of the country’s total greenhouse gas emissions. Environmental awareness and the interest for environmental questions are relatively high in Sweden. A positive attitude of lowering beef consumption is seen in Sweden, which is a step we need to take to lower the environmental impact from. There are also other important factors to lower the environmental impact from beef produced in Sweden.  Beef production mainly based on grazing on natural pastures lowers the need of concentrated feed and contributes at the same time of the maintenance of the open landscape, with their specific ecosystems and recreational zones. To include trees in pastures can lower the greenhouse gas emission, measured as carbon dioxide equivalents (CO2eq), with 20 kg per kg beef. To be self-sufficient we would need to lower our beef consumption to 300 grams per person and week and thereby not only control greenhouse gas emissions but also animal husbandry and use of chemicals within the industry.

 • Norgren, Ulrika
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Pettersson, Olivia
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor som utsatts för våld i nära relationer: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Våld mot kvinnor, i synnerhet våld i nära relationer, är ett allvarligt samhällsproblem som är vanligt förekommande globalt och nationellt. Kvinnor påverkas inte enbart fysiskt utan även mentalt och våldet kan ha kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser. Sjuksköterskor har en viktig roll då de ofta är den första vårdkontakten. Samtidigt visar studier att våldsutsatta kvinnor upplever brister i vården och där sjuksköterskors professionalitet ifrågasätts. Syfte: Studien sammanställer forskning av sjuksköterskans erfarenheter kring att möta kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Metod: En litteraturstudie med integrerad analys av nio kvalitativa studier. Resultat: Tre kategorier framkom; delade meningar om ansvar och yrkesroll, avsaknad av kunskap och utbildning samt emotionella utmaningar. Slutsats: För att kunna bemöta våldsutsatta kvinnor krävs det att sjuksköterskan är medveten om stereotypa föreställningar och erhåller utbildning inom området våld i nära relationer för att kunna vårda enligt professionens värdegrund.

 • Alvelid, Liza
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Stenvik, Katarina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Patientens upplevelser av symtom i samband med en akut hjärtinfarkt: En integrativ litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Bakgrund: Hjärtinfarkt kan vara livshotande och kräver omedelbar sjukhusvård. För att reducera skada på hjärtat är det viktig att patienten kommer till omedelbar reperfusionsbehandling. Om symtom inte känns eller relateras till hjärtat, kan det göra att personen avvaktar med att söka vård och därmed försenas diagnos och behandling vilket kan leda en till ökad risk för att dö. För att öka kunskapen inom detta område vill vi med vår analys undersöka patienters upplevelse av symtom vid en akut hjärtinfarkt.

  Syfte: Att undersöka patientens upplevelse av symtom vid en akut hjärtinfarkt.

  Metod: En integrativ litteraturöversikt genomfördes vilken baserades på sökningar i Cinahl och Pubmed. Nio vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats valdes ut.

  Resultat: Studierna visade stor variation av patienternas upplevda symtom och symtomdebutens karaktär. Det fanns även skillnader mellan förväntade och upplevda symtom och resultatet visade att det råder en generell kunskapsbrist om AMI symtom bland allmänheten. Detta sammantaget leder till fördröjning i patienternas beslutsprocess för att uppsöka vård och behandling.

  Slutsats: Om tiden till behandling kortas, kan det leda till stora förbättringar vad gäller personens hälsa, välmående och livskvalitet. Det borde därmed finnas ett stort intresse att investera i strategier för att öka kunskapen om de olika och varierande symtom vid akut hjärtinfarkt hos allmänheten och även hos yrkesverksamma inom vård- och omsorg.

 • Hamid, Patryk
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Mölleborg Jr, Erik
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Kommunikativa strategier vid omvårdnad av personer med Alzheimers sjukdom2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Alzheimers är en neurodegenerativ sjukdom som påverkar kommunikationen vilket i sin tur försvårar genomförandet av omvårdnad. Det kan därför vara problematiskt att upprätthålla vårdtagarens autonomi samt integritet och värdighet i omvårdnadssammanhang. Syfte: Syftet var att beskriva vårdgivares kommunikativa strategier vid omvårdnad hos vårdtagare med Alzheimers sjukdom. Design: En litteraturstudie har genomförts där sju kvalitativa samt två kvantitativa artiklar är granskade Resultat: En huvudkategori identifierades; Förhållningssät i vårdandet. Till denna identifierades fyra underkategorier som belyst vilka strategier som fungerat till vilken utsträckning. Resultatet visar på att kommunikationen kan fungera bra trots sjukdomen. Det mest effektiva sättet är att arbeta med flera strategier samtidigt, verbal och icke-verbal kommunikation går hand i hand. Slutsats: Kommunikationssvårigheter med vårdtagare som är insjukna i Alzheimers sjukdom går att finna lösning på. Om vårdgivaren använder sig av lyckade strategier finns det god möjlighet för tillfredställande kommunikation, trots svårigheter, samtidigt som vårdtagarens integritet och värdighet bibehålls. Vårt resultat kan agera plattform till vidare forskning i syfte att tydliggöra samt effektivisera strategierna och testa dessa på vårdavdelningar, där målet är att förbättra omvårdnad för vårdtagare med Alzheimers och bibehålla integritet och värdighet.

 • Nilsson, Ida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Karlsson, Therése
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att befinna sig i samma rum som döden: En litteraturstudie om sjuksköterskans coping-strategier i dödens väntrum vid livets slut2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   Bakgrund: Döden är ett tabubelagt ämne för många. I sjuksköterskeprofessionen ingår det att kunna bemöta döende patienter och ge god vård i livets slut. Dock saknas det rekommendationer för vilka slags coping-strategier sjuksköterskan själv kan använda för att kunna hantera den krävande situationen.

  Syfte:  Syftet med studien var att belysa allmänsjuksköterskans coping-strategier i vårdarbetet vid livets slut.

  Metod: En litteraturstudie gjord av tio vetenskapliga artiklar som analyserats med hjälp av Lundman & Hällgren Graneheim (2017) kvalitativa innehållsanalys. Databasen CINAHL har använts. De tio artiklar som valdes kvalitetsgranskas enligt Fribergs (2017) granskningsmall.

  Resultat: Analysmaterialet mynnade ut i tre huvudkategorier: ”I sjuksköterskan huvud”, Coping som riktlinjer och Betydelsen av förkunskaper.

  Slutsats: Med rätt utbildningsmöjligheter och kompetens skapas en trygghet för sjuksköterskan då hen får rätt coping-strategier att tillämpa i arbetet vid livets slut.

  Nyckelord: Coping, Coping-strategies, Death, Dying, End of life, Experience, Nurses & Palliative care.

 • Ekholm, Julia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Holmgren, Olivia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Kämpa, fly eller ta en snus: Skillnader och likheter mellan och inom könens skolrelaterade stress och stresshantering2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine students experienced stress and their ways of coping with that stress using coping strategies, which is later also put in relation to biological sex. The study is using a mixed method in the form of an electronic questionnaire. The results of this study turned out to deviate from previous research, which leads to interesting analyzes and discussions. One of these results is the boys’ usage of emotion-focused coping methods, which otherwise is fewer than the girls. Another interesting and deviating result is the stress levels within the girls’ group, since it turns out that girls who attend a profession-based program are more stressed, percentage wise, than the girls who attend a college-based program.

 • Ericson, Maja
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Genus i musikklassrummet: En kvalitativ studie om elevers val av instrument ur ett genusperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genus är något som berör alla lärare någon gång i yrkeslivet och ett viktigt begrepp som lärare och elever behöver ta ställning till i klassrummet. Syftet med denna studie är att undersöka och synliggöra musiklärares på gymnasiet planeringsarbete och agerande i musikklassrummet samt gymnasieelevernas val av instrument och låtgenre ur ett genusperspektiv. För att arbeta fram ett resultat har gruppintervjuer med både lärare och elever gjorts på en gymnasieskola i Sverige. Undersökningens resultat visar att både lärare och elever är medvetna om de rådande könsmönster och genusskillnader som förekommer i musikklassrummet. Detta tycks dock vara mer vanligt i de yngre åldrarna. Resultatet visar att grupptryck, rädsla för andras åsikter, normer i musikklassrummet och tidigare föreställningar om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt har en stor påverkan på elevernas val av instrument och låtgenre.

 • Kiviniemi, Katja
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  "My mama don't like you and she likes everyone": en undersökning om vilka kvinnliga stereotyper som förekommer i Billboardlistans mest spelade låtar 2016 med fokus på låttexterna2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker hur kvinnor porträtteras i låttexter från Billboardlistan Year End Chart Hot 100 Songs för årsslutet 2016. För att göra detta används kritisk diskursanalys ihop med Virginia W Coopers artikel ”Women in popular music: A quantitative analysis of feminine images over time” från 1985 där hon kommit fram till elva kvinnliga stereotyper som förekommer i populära låttexter. Materialet har analyserats genom fallstudier på de fem populäraste låtarna 2016 ihop med en översiktlig analys på de trettio mest spelade låtarna 2016. Den översiktliga analysen görs för att skapa ett bredare referensmaterial. Analyserna har genomförts med hjälp av kritisk diskursanalys ihop med Coopers elva stereotyper som sedan diskuterats med hjälp av bland annat genusteori. De vanligaste stereotyperna 2016 var Physical characteristics, Woman as mother, Need for a man, Possession of a man och Women as childlike.

 • Tersmeden, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Musikundervisningen och kommunaliseringen av skolan: - en kvalitativ studie om musiklärares upplevelse av kommunaliseringen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva musiklärares upplevelse av genomförandet av kommunaliseringen av den svenska skolan som ägde rum i början på 1990-talet samt dess effekter. Studien har genomförts med utgångspunkt i analys av semistrukturerade intervjuer och tidigare forskning om kommunaliseringen. Resultat visar att musiklärarna i studien var negativt inställda till en kommunalisering samt att de under årens lopp inte har ändrat uppfattning. En betydande orsak till deras inställning är efterfrågan av likvärdighet mellan skolor. Lärarna i studien efterfrågar likvärdighet och anser att ett statligt huvudmannaskap ökar förutsättningarna för likvärdighet ute i kommunerna.

 • Ström, Efraim
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Eriksson, André
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Vad är hälsa?: Gymnasieelvers syn och tolkningar2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Aktuell studie är en kvalitativ undersökning vars syfte är att studera hur gymnasieelever tolkar begreppet hälsa, och hur deras reflektion kring begreppet liknar begreppets innebörd för styrdokumenten i ämnet Idrott och Hälsa. Studien har genomförts på en gymnasieskola, med tolv stycken elever från gymnasiets årskurs två, i genomförandet har fokusgruppsintervjuer använts som undersökningsmetod med fyra respondenter fördelat på tre fokusgrupper. Elevernas resonemang har analyserats utifrån Antonovskys (2005) salutogena och patogena perspektiv på hälsa. Resultatet från studien visar att eleverna i studien tolkar begreppet hälsa utifrån tre stycken teman: Social-, psykisk- och fysisk hälsa. Flera av eleverna i studien förtydligade vad de menade med respektive tema. Temat social hälsa där stor vikt lades vid att ha vänner och familj runt omkring sig som spred positiv energi och som de förutsättningslöst kunde prata med allt om. Fysisk hälsa rådde det vissa skiljaktigheter i där någon av eleverna ansåg att sömn och kost var av stor vikt för att känna sig fysiskt i form, medan andra elever ansåg att träning en till flera gånger i veckan var något de var beroende av för att må bra. Psykisk hälsa ansåg eleverna i studien främst var att känna sig nöjd med sig själv och sin aktuella livssituation. Eleverna i studien påpekade framförallt en avsaknad av salutogen hälsoundervisning, där de önskar mer kunskap främst om den psykiska hälsan och en fördjupning kring hälsa i allmänhet. Eleverna i studien upplever att undervisningen i Idrott och Hälsa har ett patogent förhållningsätt.

 • Jakobsson, Daniela
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Ahlgren, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  "Alla barn gynnas av TAKK": En kvalitativ studie om hur och varför förskollärare använder TAKK i förskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares perspektiv på TAKK med särskilt fokus på användning och bakomliggande intentioner. Syftet konkretiseras i två forskningsfrågor som besvaras i studien: “Hur använder förskollärare TAKK?” och “Vilka intentioner ligger bakom förskollärares användning av TAKK?”. Insamlad data analyseras utifrån ett kritiskt specialpedagogiskt perspektiv med de tillhörande teoretiska begreppen identitetspolitik och en skola för alla samt utifrån ett multimodalt perspektiv på kommunikation och lärande. För att få en djupare förståelse för förskollärares perspektiv på TAKK samlas data in med hjälp av både semistrukturerade intervjuer och deltagande observationer. I studien medverkar fem förskollärare på tre olika förskolor i södra Sverige. Samtliga förskollärare i studien har utbildning inom TAKK och lång erfarenhet av att arbeta med metoden i verksamheten. Det framkommer i analysen att förskollärarna som deltar i studien använder TAKK i de flesta situationerna under dagen på förskolan. Främst i samlingar, sagostunder och mat-situationer men även i den fria leken och i hall-situationer. TAKK används tillsammans med hela barngruppen oavsett om det finns barn i behov av särskilt stöd i gruppen eller inte. Analysen visar också att det finns en inkluderande och multimodal intention bakom förskollärarnas användning av TAKK. Genom att använda TAKK som ett komplement till det verbala språket anser förskollärarna att metoden gynnar den språkliga och sociala utvecklingen samt att användningen av TAKK skapar en känsla av trygghet hos barnen på förskolan. Samtliga förskollärare i studien problematiserar det faktum att TAKK är en specialpedagogisk metod eftersom de själva anser att de använder det som en självklar del i det pedagogiska arbetet med alla barn.

 • Karlsson, Ulrika
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Björk De Farfalla, Sarah
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  En studie om hur socialsekreteraren lyfter fram barnets perspektiv i utredningsprocessen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this qualitative study is to find out if social workers are opacifying children in children investigations. We wanted to get knowledge about, how social workers make children visible in the investigation by allowing their voices to be heard. The data for the study was collected from six interviews in the south of Sweden.

  In our conclusion of the results we interpret that in many cases it is all about how the social worker choose to use the discretionary power, if the children´s perspective get the attention it suppose to in the investigation. The total amount of work as in number of cases is also a relevant factor to consider together with experience and culture of the workplace, they all affect the possibility to see children´s perspective and lift it as an important part of the investigation.

 • Kronstål, Tommy
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Wällstedt, Fredrik
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Modern web technologies: Performance and functionality while running Node.js on the Axis Communications Platform2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A new high-level language is sought after for implementing and mocking functional-ity on the Axis Communications platform. We analyze what impact the Node.js run-time environment has regarding performance and its ability to perform functionality.The performance refers to metrics on CPU, memory, free disk space and responsetimes and what effect an added Node.js runtime has on the platform. The functional-ity is based on Axis’ ideas about having Node.js run high-level services. A test planvalidates the functionality of a JavaScript service implemented as an API with JSONobjects as a POST and GET methods. To test the performance a test suite that sam-ples the data on a device and saves it like log files on a client. The variable is threedifferent stages, where the current device serves as the baseline. Secondly, to findout what impact Node.js itself has the second stage is with Node.js present and thethird stage represents a device where Node.js and the JavaScript service is put underload. The results show that it is possible to implement a JavaScript service runningunder Node.js since the test plan with its assertions passed on all tests. Regardingperformance and response time we did see a decrease in CPU idle time and memoryand an increase in the response time compared to the baseline.

 • Larsson, Emilia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Läraråterkoppling ur ett elevperspektiv: En studie om högpresterande gymnasieelevers syn på läraråterkoppling2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Återkoppling ska syfta till att erbjuda alla elever oavsett kunskapsnivå utvecklingsmöjligheter och utmana dem i deras skrivande. Denna studie var ett försök till att kartlägga om läraråterkoppling på texter var föredömlig för högpresterande elever. Studiens syfte var att undersöka vad elever på det naturvetenskapliga programmet som läser svenska 3 ansåg om återkopplingen de fick på sina texter och om utsagorna överensstämde med formativ bedömning. Insamlingen av empirin skedde genom en metodkombination med kvantitativa och kvalitativa data med en webbaserad enkät. Resultatet visade att eleverna ansåg att de fick återkoppling som stöttade dem att utveckla sitt skrivande. De uppgav även att de tyckte om att få veta betyg i samband med texten men att det var mest föredömligt om det skedde i en kunskapsmatris. Utsagorna pekade även på att bristerna i texten uttrycktes viktiga för utvecklandet av texten, vilket innebär en paradox i jämförelse med tidigare forskning. Utifrån analys av elevsvaren kunde återkopplingen anses överensstämma med formativ bedömning.

 • Kasselstrand, Simon
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Är pendling ett aktivt val eller något nödvändigt ont?: En studie om arbetspendlingens påverkan på människor i Valdemarsvik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aims to investigate which factors determine why people who live in Valdemarsvik commute to work and how work commuting affects their everyday lives. In order to find such factors, five individuals were interviewed and the same five individuals also answered survey questions. More and more people commute to and from work in Sweden. The reason for why humans today travel greater distances physically is because many have access to a car. This means that more people can travel farther for work, then return back to their home when the work day is over. People can also move even greater distances through virtual mobility and all the communication technologies that exist. Crucial factors in determining why people in Valdemarsvik choose to commute are the love for the place and the desire to live in Valdemarsvik specifically and to be close to family and friends. Some of the participants in this study have moved back to Valdemarsvik with commuting as a result. For the participants in the study, the car is necessary to be able to get to and from work. Given the lack of public transportation to the south and west, it is not possible to get to work if the individual does not have access to a car and a driving license. The participants in the study believe that car-sharing is not an option because they do not want to be dependent on someone else or having to take someone else into account. Commuting to work affects the everyday life of the individuals in several ways. Work commuting leads to fatigue and limits the amount of time available. It’s difficult to be at a certain place at a certain time, which means that the participants may refrain from leisure activities. Several of the participants in the study made a conscious choice to move back to Valdemarsvik and there are no particular circumstances that would cause them to quit work commuting. On the other hand, if several different factors were to interfere with each other, commuting to work could become unsustainable. There are also positive factors associated with commuting, such as the opportunity for a better job and better finances. The advantage of time geography is that it is based on each individual. If the teacher uses time geography in their teaching, students can develop knowledge about how different factors in society affect their choices, but also how the choices they make themselves affect the world in which they live. 

 • Pontus, Johansson
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Hållbar vattenhantering: fokusera på det som är viktigast och inte på det som är lättast2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is built on questions around sustainable development with an alignment of water. Based on the purpose and issues of this study, the reader will hopefully get a clearer picture how states act surrounding sustainable development. Also, how conflicts affect water management between neighboring states. States have a long way to walk to reach the UN Global Sustainable Development Goals, the achievements for sustainable development is set for the year of 2030. The following study is built on a deductive issue, that are linked to theories, models, and previous research. The purpose of the study is to give the reader a clearer picture how states act to achieve sustainable water management. 

   

  This study also investigates how conflicts affect water management between states. The survey reveals that water resources around transboundary water management can contribute to stability between states. Transboundary water management promotes collaboration and conflicts can be avoided. On the other hand, there are problems for the future regarding transboundary water management. Climate change seen today may affect and downturn the possibilities of transboundary water management in the future. The climate change could possibly lead to conflicts in the future where states want control surrounding the water resources.

   

  Therefore, it is of the utmost importance that laws, frameworks and guidelines regarding transboundary water management today consider research about the climate of the future. By building strong partnerships today surrounding water resources, food and productions maybe conflicts in the future can be prevented. Where the UN’s Sustainable Development Goals can be reached by the year of 2030. Sustainable development in school is an important part of promoting democratic citizens of the future. By discussing and teaching about sustainable development, students are given good opportunities to continue the work on sustainable development. In this study’s questionnaire survey, students find that sustainable development is something that the school should highlight. Students are also willing to sacrifice to achieve sustainable development goals. 

 • Renström, Charlotte
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  The young French and the EU: A case study on attitudes toward the European Union in light of a potential Frexit2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the wake of Brexit in 2016, the conception of Frexit was born and received an impetus in the French presidential election campaigns in 2017. The scepticism toward the European Union once again found expression as Eurosceptic political parties gained ground and supporters amongst French citizens. With attitudes toward the EU in France seemingly variable and impressionable of political currents, it is important to understand from where these originate as well as what a positive or negative attitude imply in practice. Therefore, this study aims to map out attitudes among young French citizens: A group with an overall positive attitude toward the EU as well as the generation in charge of the future European Union. The study is conducted in the form of a case study, with the framework of Functional Attitude Theory guiding the analysis. The main findings include an obvious lack of knowledge on the union among the interviewees, connected to a feeling of exclusion from the same. However, benefits and rights provided by the EU are considered grounds to stay within the union. Finally, the findings are discussed and ideas for further research are suggested. 

 • Karlsson, Mikaela
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  EU, Serbien och det första Köpenhamnskriteriet: En kvalitativ fallstudie om implementerandet av det första Köpenhamnskriteriet i Serbien2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Serbia is said to enter the European Union (EU) in 2025 and a criteria for inclusion in the EU are the Copenhagen criteria’s. The purpose of this thesis is to examine how the EU as an external and international actor acts to further the implementation of the first Copenhagen criteria concerning democratic institutions, the rule of law, human rights and protection of minorities. Through a qualitative theory consuming study this thesis investigates the EUs aims and actions in Serbia, a country outside the boards of the EU by applying a theoretical framework based on Lawrence Whiteheads theory on international dimensions of democratization. As a result the thesis finds that the European Union has an interest in democracy promotion in Serbia as defined in the Copenhagen criteria. The EU uses several different methods such as economic aid, learning resources, diplomacy and normative contagion to attain its purpose. But the true reason behind the EUs interest is Serbia is discussed among scholars as well as the effective ways of implementing EUs strategies and the development of sanctions against states that do not comply with the democratic values of the Copenhagen criteria.

 • Olsson, Lovisa
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Vägen mot en avvecklad jämställdhetspolitik i EU?: En fallstudie av EU:s jämställdhetsstrategier mellan 2006-2019 med historisk institutionalism2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is a case study that observes the development of equality strategies in the European Union. After the former strategy for equality ended in 2015 there has been expectations that the European Commission would present a new strategy for equality. Therefore, the new strategy for equality was a disappointment for several actors and institutions of the European Union. The new strategy for equality is a work document and has a lower status in comparison with former strategies for equality in the EU. As a result, several actors and institutions are worried about the development of equality without a complete strategy.

   

  To examine the development of strategies for equality in the EU historical institutionalism and a process called historic process tracing is used in this case study. The current strategy for equality 2016-2019 is going to be compared to the former strategies for 2006-2010 and 2010-2015. Are there any indications that the new work document represents a critical juncture or is it the result of path dependency and the way that EU equality strategies follows? To observe this case Hall and Taylors´ four distinct features of historical institutionalism has been the theoretical vantage point in this study.

   

  To summarize the results of this study there has not been many substantial changes between the different equality strategies. However, changes has been identified through the way the commission presents their strategies. The new strategy for equality has also been criticised for the way the Commission has presented the document.  There are signs of a conflict in the union where different institutions rely on different patterns and structures. While the Commission presents a work document other actors and institutions in the EU are currently debating for a concise and formal strategy.

 • Berglin, Emmy
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Karlsson, Hilde
  Jag är färdig med uppgiften, nu då?: Hur synliggör man elever med fallenhet för matematik och hur påverkas de av den sociala miljön så som hem och skola2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Litteraturstudien handlar om elever med fallenhet och vad som definieras som särbegåvad eller att ha en fallenhet. Hur kan särbegåvade elever bli uppmärksammade och vilka metoder används till detta samt hur påverkas elever med särbegåvning av de sociala miljöerna hem och skola. Typiska drag och mönster hos särbegåvade elever är även något som beskrivs i denna studie. Litteraturstudien visar att matematiskt begåvade elever kan bli synliga genom metoder i form av psykologiska besök, kreativa tester samt att elever visar specifika förmågor. Att vara begåvad innebär att tänka matematik i det vardagliga livet, att se matematik utanför ämnet men också ha ett visst tänk när det kommer till matematik som ämne i skolan. Elever med fallenhet för matematik behöver inte besitta alla förmågor som beskrivs, för att ha en fallenhet för ämnet. En särbegåvad elev kan fungera i liknelse med en normalbegåvad elev i sociala miljöer, dock är vetenskapen och litteraturen inte ense om detta. Den stora skillnaden på en särbegåvad elev och en normalbegåvad elev är, enligt litteraturen, strävan efter framgång och fokuseringen på uppgiften de har framför sig.

 • Sjöberg, Robin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Steiner, Martin
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Vad är rutan?: en systematisk litteraturstudie om pre-algebra med fokus på grundskolans tidigare år2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att synliggöra svårigheter som uppkommer vid undervisning inom pre-algebra. Pre-algebran och algebrans roll i skolan är viktig därför att den medför att elever lär sig se problem ur olika synvinklar. Detta ger elever möjligheten att utveckla deras kognitiva tankemönster. Studien tar upp flera kritiska aspekter samt variationsmönster för att belysa svårigheter i undervisningen inom pre-algebra. Vidare beskrivs hur läraren kan gå till väga för att motverka vissa svårigheter. Resultatet visar på viktiga delar som berör inlärningen av pre-algebra. Det handlar bland annat om likhetstecknets betydelse, lärarens ämneskunskaper, ordanvändning, rutiner och relationella tal. Slutligen visar forskningen att inte enbart elevers kunskaper som är bristfälliga, utan även lärarens kunskap kan vara otillräcklig.

 • Törnqvist, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Formativ bedömning är för mig, hur jag ska hjälpa eleverna att komma till nästa nivå": Några lärares definition och användande av formativ bedömning i läsninlärning i svenska årskurs 1-32019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Formativ bedömning är en bedömningsform inom skolväsendet som fokuserar på elevens utveckling genom att bland annat synliggöra och tydliggöra mål och kunskapskrav för eleverna. Forskning har visat positiva effekter av användandet av formativ bedömning i form av bland annat minskad frånvaro, ökad motivation och medvetenhet bland eleverna samt stärkt ledarskap hos lärarna. Denna studie ämnar undersöka om och hur lärare tillämpar formativ bedömning i ämnet svenska i årskurserna 1-3, samt vad som påverkar deras användande av bedömningsformen. Studien baseras på en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer av åtta lärare. Resultaten visar att samtliga intervjuade lärare använder sig av formativ bedömning, men hur bedömningsformen praktiseras skiljer sig mellan dem. Samtliga vill dessutom använda det mer i sin undervisning, men tidsbrist är en gemensam förklaring till att det inte görs.