lnu.sePublications
12 51 - 83 of 83
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Li, Weishuang
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Optimum Signal Design in UWB Communications2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
 • Jönsson, Lovisa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Södergren, Fanny
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Mödrars möjligheter till fysisk aktivitet före och efter graviditet2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Physical inactivity is a worldwide phenomenon. Former research showsthat mother´s possibilities for physical activity change after childbirth on differentlevels. District Nurses shall work on health promotion based on the possibilities andresources of the individual.Aim: To investigate mothers´ experiences of opportunities for physical activity beforeand after pregnancy, which information channels they use and which information theyreceive from maternity care.Method: 50 mothers from the two biggest ”mother groups” on Facebook answered tothe internet survey. Mixed method approach was used, quantitative data was analyzednumerical and qualitative data through qualitative content text analyses.Results: Mothers who perform physical activity 30 minutes 5-7 days a week decreaseafter pregnancy. The facilitating circumstances of physical activity after pregnancywere: physical activity with children, exercise at home, supportive family and parenting.Aggravating circumstances for physical activity were shortage of time, lack of financialconditions and changed priorities. Information from maternity care variated from noinformation to information about pelvic floor exercise and other types of informationand support such as physical therapy. Mothers seek information and support related tophysical activity for example through gym personal trainers, certified ”maternitystomachtrainer”, ”maternity training profiles” and 1177 care guide.Conclusion: Motherhood negatively affects the physical activity level of mothers andtheir possibilities to physical activity. If information regarding physical activity frommaternity care enhances the mothers views of their possibilities might change. Mothersknowledge about physical activity can give new motivation and advice surrounding howphysical activity can be fitted in to the everyday life. The knowledge about problemsand possibilities can be used by maternity care, child care centers and healthcare centersas a starting point in the work to enhance physical activity.

 • Holmlund, Christian
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Normer, vanor och musikinstrument: En jämförande studie av högstadieelevers attityder till musikinstrument i ett genusperspektiv2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Normer, vanor och musikinstrument är en jämförande studie som syftar att undersöka högstadieelevers instrumentpreferenser ur ett genusperspektiv i och utanför skolan samt musiklärares resonemang kring genusmedvetenhet och normer gällande val av musik-instrument. Studien tar avstamp i styrdokument och tidigare forskning kring musik i ett genusperspektiv. Metoden i studien består av enkätundersökningar riktade till elever och lärare i två högstadieskolor som svarat på frågor angående val av musikinstrument samt musikinstrument i ett genusperspektiv. Resultatet visade att flera av de musik-instrument som studerats i tidigare forskning fortfarande har samma stereotyper kring genus, men resultatet indikerade även att flera instrument har eller är på väg att få en neutralare könskodning. Studien visade också att såväl elever som lärare har en med-vetenhet kring genus och att en märkbar del av dem står fast vid att genus inte skall vara ett hinder vid val av instrument. Slutsatsen av studien var att lärarens aktivitet angående genus i musikundervisningen samt förebilder som spelar instrument med normbrytande könskodning spelar en avgörande roll kring musikämnets framtida jämställdhet.

 • Ivanenko, Yevhen
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Nedic, Mitja
  Stockholm University.
  Gustafsson, Mats
  Lund University.
  Jonsson, B. L. G.
  KTH Royal Institute of Technology.
  Luger, Annemarie
  Stockholm University.
  Nordebo, Sven
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Quasi-Herglotz functions and convex optimization2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  We introduce the set of quasi-Herglotz functions and demonstrate that it has properties useful in the modeling of non-passive systems. The linear space of quasi-Herglotz functions constitutes a natural extension of the convex cone of Herglotz functions. It consists of differences of Herglotz functions, and we show that several of the important properties and modeling perspectives of Herglotz functions are inherited by the new set of quasi-Herglotz functions. In particular, this applies to their integral representations, the associated integral identities or sum rules (with adequate additional assumptions), their boundary values on the real axis and the associated approximation theory. Numerical examples are included to demonstrate the modeling of a non-passive gain media formulated as a convex optimization problem,where the generating measure is modeled by using a finite expansion of B-splines and point masses.

 • Sjöberg, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Andersson, Jessica
  Sjuksköterskors användning av symtomskattningsinstrument i palliativ vård.: En enkätstudie inom kommunal hemsjukvård.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Sjuksköterskors användning av symtomskattningsskalor i palliativ vård. En enkätstudie inom kommunal hemsjukvård.

  Bakgrund: När en sjukdom inte längre är botbar inriktas vården till palliativ vård, där den i slutfasen övergår till vård i livets slutskede. Vården inriktas på att lindra lidande och främja livskvalitét. Sjuksköterskan har huvudansvaret i omvårdnadsarbetet med att kartlägga symtom, symtomlindra och se till att adekvata åtgärder sätts in. Sjuksköterskan bör därför besitta god kunskap om symtomskattning och symtomlindring.  

  Syfte: Syftet var att undersöka om sjuksköterskor i den kommunala hemsjukvården som arbetar med patienter i ett palliativt skede använder sig av ett validerat symtomskattningsinstrument för att bedöma olika symtom i den palliativa vården, och om det är till hjälp i deras arbete.  

  Metod: Studien genomfördes som tvärsnittsstudie med hjälp av en webbenkät som skickades till 102 sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård. Svarsfrekvens var 62%. Datamaterialet analyserades med deskriptiv statistik, samt chi-två analys som gjordes med hjälp av SPSS och presenterades i frekvenstabeller.  

  Resultat: Flertalet av sjuksköterskorna använde sig av ett validerat symtomskattningsinstrumnet och upplevde att det var till god hjälp för dem i sitt arbete. Smärta symtomskattades mest frekvent men även andra symtom skattades. Sjuksköterskor med specialistutbildning använde procentuellt sett symtomskattningsinstrument i högre utsträckning än sjuksköterskor med grundutbildning. 

  Slutsats: I den aktuella kommunen använde flertalet av sjuksköterskorna symtomskattningsinstrument i sitt arbete. Men resultat visar också att sjuksköterskor mer frekvent behöver symtomskatta andra symtom än smärta. Om en satsning på att fler sjuksköterskor får möjlighet att vidareutbildas skulle detta leda till en förbättring av kvalitén av den palliativa vården. 

 • Karlsson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Intervention i läsutveckling: Vinsten med det sociala samspelet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att ta reda på om elevers läsutveckling genom samlärande elever emellan kan likställas med lästräning med speciallärare. Genom en läsintervention som bygger på repetitionsläsning med läslistor och interaktiv bokläsning i grupp kommer resultaten jämföras mellan de två grupperna som ingår i interventionen. Den ena gruppen arbetar med förberett strukturerat material utan speciallärares närvaro. Den andra gruppen arbetar med samma material men de har en speciallärare med sig vid lästräningstillfällena. Båda grupperna läs- tränar tidsmässigt lika mycket. För- och eftertester görs innan och efter interventionen av alla i studien deltagande elever. För att få reda på hur interventionen upplevs av de deltagande eleverna och deras lärare görs även en kvalitativ studie i form av intervjuer. En kontrollgrupps resultat med elever som inte befinner sig i lässvårigheter kommer även att mätas före och efter interventionen. Syftet med det är att kunna genomföra fortsatt forskning i framtiden. Genom att jämföra alla deltagande elevernas resultat från årskurs fyra med framtida resultat kan studien svara på om de svaga läsarna kommer ifatt, om de starka läsarna håller sig starka hela skoltiden ut eller om något förändras. Även val av fortsatt utbildning och sysselsättning samt social status och allmänt mående kan i framtiden jämföras deltagarna emellan. Hur pass mycket påverkas elevers framtid av hur starka läsare de är i årskurs fyra?

 • Andersson, Louise
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Petrén, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Nya regler för vårdplanering och betalningsansvar: Hur erfar sjuksköterskor vårdplaneringsprocessen efter den 1 januari 20182018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den 1 januari 2018 infördes en ny lag om samverkan vid utskrivning från slutenvården. Lagen reglerade samordnad vårdplanering samt kommunernas betalansvar. Forskningen visade att kommunikation mellan vårdgivare gick att förbättra för att öka förståelse för varandras arbete. Genom uppföljning av patienter kunde en trygg hemgång säkras och återinläggningsfrekvensen kunde minskas.

  Syfte: Syftet var att belysa hur sjuksköterskor inom kommunal hemsjukvård erfor de förändringar i vårdplaneringsprocessen som infördes vid utskrivning av patienter från somatisk slutenvård efter lagändringen den 1 januari 2018.

  Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ design. Semistrukturerade intervjuer genomfördes efter ett ändamålsenligt urval samt kompletterades med ett snöbollsurval. Studien innefattade åtta intervjuer med informanter från två kommuner i Kronobergs län. Det insamlade materialet analyserades därefter med en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Analysen resulterade i sex kategorier och tio underkategorier. Efter lagändringen gick vårdplaneringsprocessen snabbare vilket gav negativ inverkan på delaktigheten och patientsäkerheten. Kommunikation och samarbete både inter- och intraprofessionellt hade stor vikt under vårdplaneringsprocessen. Trots en god vårdplanering kunde organisatoriska faktorer orsaka problem i samband med utskrivningar från slutenvården. Resultatet påvisade vissa brister och förbättringsområden i samband med vårdplaneringsprocessen. Studien bidrog med ökad förståelse och ny kunskap om hur sjuksköterskor erfor förändringar i vårdplaneringsprocessen.

  Slutsats: De kortare vårdtiderna inom slutenvården ledde till att hemsjukvården fick ta ett större ansvar för patienters vård. Det framkom även att det var viktigt att bibehålla en god patientsäkerhet och möjliggöra en trygg hemgång för patienter. Det framkom flera förslag på förbättringsåtgärder inom området.

 • Ahmetovic, Dario
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Capri, Mirlind
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Hållfasthetsanalys av draglåda för tillverkning av betongslipers för järnvägar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Betongslipers är ett element i den moderna järnvägens uppbyggnad. Det har ersatt det traditionella virkesmaterialet som har ett antal nackdelar gentemot betong. Vid tillverkning av betongslipers förspänns armeringslinor med en kraft på 500 kN innan cementet gjuts in i produktionslinans formar. Undersökningen kommer in i bilden då en svetsad draglåda, där armeringslinorna är låsta, belastas av förspänningskraften. Uppdraget blir att analysera spänningsflödet i draglådan för att se var de största spänningarna förekommer. Detta görs genom en FEM-analys av hela konstruktionen samt hållfasthetsberäkningar av enbart gängorna.

  Slutsatsen som fastställdes var att analysen av konstruktionen resulterade att förspänningskraften inte påverkade gängorna eller svetsarna så pass kritisk att en allvarlig deformation skulle ske.

 • Chincócolo, Noemia Bernardete
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  La migration: Un voyage clandestin vers l'Espagne dans Celles qui attendent de Fatou Diome.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Fatou Diome describes in Celles qui attendent (2013), the reasons of clandestine journey of Lamine and Issa. The story of the novel happened in Afrika, in Niodior in Senegal and in part of Europe, in Spain. Diome also focuses on four women of Niodior Island: Arame, Bougna, Daba and Coumba. The objectives of the dissertation are to study and to translate Diome's novel by analyzing the ideas she presents on the clandestine journey and the impact  of migration of Africans to Europe. The research question is: How does Diome present  in the novel of Celles qui attendent, the stakes of migration? To answer the question we analyze  the following themes: The traditions and the conditions of women, the clandestine journey, the clandestine life, those awaiting, the effects of migration and the youth. The methodology of the work is to analyse the novel Celles qui attendent (2013), using the theories of Simone de Beauvoir. Documents on studies on migration and undocumented are developed in the thesis (Migrationsverket 2018). The analysis shows that the economic situation of the women greatly impacted on te journey of the two young men in the novel.

 • Nilsson, Camilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Nordh, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Distriktssköterskors erfarenhet av att bedöma smärta vid palliativ vård i hemsjukvården2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Pain is a subjective experience and should be attended by the district nurse. Palliative home care means that the district nurse gives the patient a pain free and good quality of life in the last days of life at home with family and friends present. Pain is a common symptom of palliative care, so it is important that the pain assessment is based on a person-centered approach and that the district nurse makes an adequate pain assessment.  Aim: The aim was to highlight the experience of the district nurse in assessing pain at a late stage in palliative care in home care, focusing on the use of pain assessment instruments. Method: In order to obtain the district nurse's experience, a qualitative interview study was used with semi structured questions with an inductive approach. The study resulted in eleven interviews. The processing of the interviews was conducted through a qualitative content analysis. Result: The results of the study showed that the district nurses felt that education provided confidence in assessing pain, but stated that they lacked commitment from the organization regarding continuing education in pain assessment. In cases where the patient could not express his pain verbally, the district nurses assessed the pain with their clinical eye. District nurses stated that when the clinical eye and pain assessment instrument was combined, the patient received the most optimal pain assessment. Conclusion: All district nurses in the study emphasize that the most favorable assessment of pain is provided by using pain assessment instruments in combination with an experienced clinical eye. To achieve this, management has to establish guidelines so that pain assessment instruments are implemented in the everyday work of the district nurse.

 • Anders, Christian
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
  How to improve citizen participation in a municipal context with blockchain-based ICT2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The master thesis focuses on citizen participation and how to support it with the application of ICT. Due to its recent publicity, blockchain and its features have been investigated and were related to the citizen participation domain. A qualitative research study has been conducted to explore the perceptions of citizens relating to blockchain. Based on those findings suggestions for improvement of citizen participation were provided.

  More specifically, a focus group interview has been conducted in the Swedish municipality of Växjö. Probes have been used to encourage the participants to follow unexpected thoughts to provide creative answers and to start a dialogue between the group and the researcher. The gathered data from the focus group interview was then analyzed with an iterative coding process. This process yielded a list of seven concepts which bundle the following aspects mentioned by the participants in the group interview: Accessibility, Flexibility and Responsiveness, Trust, Accountability vs Privacy, Adaption, Representation, and Collaboration. The concepts are referring to the use of blockchain in the context of citizen participation. They have been discussed later on, based on the contextual framework built on the topics ICT, blockchain, citizen participation, and soft systems methodology. A literature review was conducted to build this framework.

  The discussion summarizes how the citizens perceive blockchain and how it can support their participation within a municipality context. The perceptions include concerns relating to privacy, hopes of improved information infrastructures with open data formats, as well as that blockchain could modernize democracy. The forms of blockchain systems which could support citizen participation comprise aspects such as that it could lead to transparent and traceable investment flows for participative planning and controlling, as well as that it could help to identify bad players when collaborating with each other. In the last parts, issues of citizen empowerment are discussed as a result of the previous parts of the discussion about citizens' perceptions and the forms blockchain could have for them.

  This research aims to contribute to current research on citizen participation supported by ICT. It means to promote developments towards higher degrees of citizen power, by providing citizens' views on blockchain and the forms of participation it could support.

 • Nordin, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  The idea of distance in data-driven curriculum policy making: a productive critique2018In: Transnational Curriculum Inquiry, ISSN 1449-8855, Vol. 5, no 2, p. 26-37Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to develop a productive critique of the neoliberal idea of distance as it has come to be expressed within the context of data-driven curriculum policy making. The argument is structured around three expressions of distance (spatial, methodological, and relational) related to different levels of policy making. A critical examination shows that the production and use of numerical data have come to influence policy makers at all levels, equating what is of educational value with what can be made measurable and therefore comparable. Furthermore, it shows that standardizing the way education is thought and acted out by policy makers and practitioners according to an evaluative rationale leads to problematic reduction of the educational imagination, distancing educational actors from each other. Non-affirmative educational theory is used to develop a more reflexive position understanding that the answer to what is of educational value emanates from communicative interactions allowing different educational aims to coexist and influence each other. The productivity of the critique developed in this article, therefore, lies in its ability to enrich the educational discourse and to widen the imagination of the alternatives scenarios of educational futures at hand.

 • Reichhardt, Heléne
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies.
  HR-professionens syn på eHRM i praktiken: En intervjustudie med yrkesutövare inom personalområdet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Author: Heléne Reichhardt      

  Title: The HR Profession's View of eHRM in Practice.

  Subject: A sociological study on the importance of digitalisation for the HR profession's professional activity.

  Purpose: The study examines the HR profession's perception of the importance of using eHRM in the profession.

  Method: The study is based on secondary data (literature, articles, reports, surveys) and eight semi-structured interviews with professionals in the field of Human Resources in Sweden.

  Theory: To analyse the empirical data three key concepts are used: Abbott’s (1988) Jurisdiction, ‘Division of Labor’ and ‘Expert System’.

  Findings/Result: Digital tools (eHRM) are used by HR professionals for most HR-related tasks, mainly administrative. The eHRM is used to work in a similar way in standardized HR processes. Self-service systems are used for assignment of tasks, which releases time for the HR function. With the help of digitalisation, HR wants to create space for an increased strategic role, thereby strengthening its professional status. The introduction of eHRM tools involves negotiation between occupational groups on division of labor and delegation, where HR professionals are given increased control. Managers’ resistance to eHRM can be understood as a sign of ongoing negotiations between managers and HR professionals about who will control and perform administrative HR tasks.

  Key word: Digitalisation, eHRM, Human Resources Management, Profession

 • Lundberg, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Gustafsson, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Från förskola till förskoleklass: Pedagogers uppfattning om behovet av information vid övergången2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka pedagogernas uppfattning av vad viktig information ska innehålla. Vad anser pedagogerna i förskolan är det centrala i informationen som de lämnar och vilka förväntningar har pedagogerna i förskoleklassen kring informationen som de ska få vid övergången. På vilket sätt används informationen om barnets förmågor i en kommande pedagogisk verksamhet? Vi har genomfört en kvalitativ forskningsstudie där vi har intervjuat nio pedagoger som är yrkesverksamma i förskola och förskoleklass. I analysen har vi lutat oss mot en fenomenografisk metod vilket innebär att kartlägga och hitta skillnader och likheter i det som framkommit av intervjuerna och därmed få en djupare förståelse för informationens betydelse i övergången. Resultatet har speglats genom ett sociokulturellt perspektiv och Nilholms (2011) olika perspektiv kopplat till specialpedagogik: kompensatoriska perspektivet, kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. En viktig grundsten  i analysen och bearbetningen av materialet är det relationella och kategoriska perspektivet, samt betydelsen av en relationell pedagogik i mötet med olika barn. Det  handlar också om hur olika förväntningar i en övergång kan påverka barnet (Persson, 2011).

  Studien visar att det finns behov av att förskolan ger mer specifik och tydlig information till förskoleklassen kring hur barnet varit en del av verksamheten. Förskolans pedagoger fokuserar på hur barnet lärt sig och vad som fångar intresset. Förskoleklasspedagogerna riktar in sig på att informationen som lämnas bör innehålla barnets sociala förmåga, hur samspelet fungerat med kompisar och pedagoger i miljön som erbjudits. En viktig mening som blivit framträdande är att det borde framgå tydligare i informationen hur barnet upplevt tidigare förändringar. Hur ser barnets erfarenheter ut när det handlar om olika förändringar eller då barnet lämnat en trygg och invand miljö och blir en del av det nya? Relationens betydelse är en avgörande faktor för hur övergången och starten ska upplevas. Barnet möter en ny verksamhet med nya krav, pedagoger och kompisar. Samverkan på olika plan mellan förskolorna, förskoleklass och vårdnadshavare kan skapa en delaktighet och förståelse som kan ge en positiv upplevelse av övergången.

   

 • Holmstedt, Clara
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  En problematisering av arbetsmiljölagens ramkaraktär: En rättsvetenskaplig studie om lagens utformning och arbetsgivarens arbetsmiljöansvar inom hästnäringsverksamheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay aims to investigate how the work environment law is structured and the employer's legal responsibility when it comes to the working environment in businesses corporations concerning horses. As the essay also examines how far the legal responsibility goes, the sanction system in Swedish legislation will also be considered. The legal-judicial method constitutes the basis for this work in the choice of material and approach. In conclusions the work environment law is designed in several steps to ensure that all workplaces are subject to the rules, but also to ensure that the rules of all member states can be dealt with in terms of the technological and social development of our society. This furthermore implies that the employer's responsibility is extensive. It and covers taking all measures required for preventive responsibility but also carrying responsibility for accidents arising from investigating and taking action. And finally, it covers criminal liability if the employer failed to comply with his obligations to the Work Environment Act.

 • Johansson, Annelie
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Lärares bedömningsspråk: Språkhandlingar, bedömning och språklig utformning i grundskolans skriftliga omdömen2018Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis studies elementary school teachers’ language use in written assessments of students, and problematises the relation between teachers’ experiences of written assessment and the institutional and social expectations of professional language use.

  The study is based on three types of material: questionnaires answered by 39 teachers, interviews with 3 school principals and approximately 2,200 assessments of students, written according to three different templates. The assessments are analysed using methods derived from stylistics and textanalysis. The analyses of the texts focuses on speech acts, the content of the assessment and linguistic choices. The teachers’ testimonials in the questionnaires and the principals’ perspectives provide contextual information necessary for the understanding of the various forms of language used in the assessments.

  The theories applied are critical discourse analysis (Fairclough, e.g., 1992), Roberts & Sarangi’s model of language usage in professional practices (1999,2003), Bernstein’s theory of discourses in pedagogical practices (1990, 1996) and Gerrevall’s (2008) theory of assessment practices.

  The results indicate that the teachers’ language use positions them on a scale from formal to informal, and reflect different conditions for writing assessments. The templates for assessments, the statements of teachers and principals illustrate a wide range of institutional, collegial and personal language use. Teachers use six macro speech acts in their assessments: they inform, evaluate, summarise, guide, express feelings and attitudes, and seek dialogue. The content of the assessments focuses on the students’ achievements, processes, personal qualities and behaviour, but also on psychosocial evaluation, which promotes self-esteem and enhances selfregulation ability. In the assessments, teachers often reproduce parts of previously used texts, switch between formal, institutional, and bureaucratic language and context-bound, informal, and dialogical language use. The results show four typical roles that a teacher can assume: the reporter, the processor, the educator, and the coach. Teachers embrace these roles, and switch between them when navigating between institutional and social expectations of form, function and focus of the assessments, which can partly be explained by the influence of New Public Management on teachers’ documentation practices.

 • Thunström, Ellinor
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Hermansson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Läsmotivation i årskurs 2 och 8: Läsning till glädje för vem?2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle ställs stora krav på läsning och läsförståelse. Således blir elevers läsande intressant att uppmärksamma. Utifrån detta kom funderingar hur läsmotiverade eleverna är i den svenska skolan och vad som kan göras för att inspirera till läsning. Enligt forskning är motivation en viktig del av läsande (Guthrie, Hoa, Wigfield, Tonks, Humenick & Littles 2007). Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning elever i årskurs 2 och 8 identifierar sig med läsmotiverande faktorer samt att jämföra vilka faktorer äldre och yngre känner igen. Studien syftar också till att göra jämförelser mellan faktorerna. Med syftet som bakgrund arbetades följande frågeställningar fram:

   

  • I vilken grad identifierar sig eleverna med faktorerna?
  • Vilken relation finns det mellan faktorerna i förhållande till läsmotivation?
  • Finns det likheter/skillnader mellan hur elever i årskurs 2 respektive årskurs 8 identifierar och värderar dessa faktorer?

   

  I studien används en enkätmetodik. Elevernas svar analyseras utifrån studiens syfte och teori. Resultatet visar att flertalet elever har bristande engagemang för läsning, men majoriteten av eleverna anser att läsning är betydelsefullt. En skillnad mellan de olika åldersgrupperna är att eleverna i årskurs 2 har mycket goda läsrutiner medan hälften av eleverna i årskurs 8 har bristande läsvanor. Det är därför betydelsefullt att lyfta hur undervisningen kring läsning ska utformas för att utveckla eleverna på bästa sätt. Att skolan på ett genomtänkt sätt arbetar för att stimulera elevernas intresse för läsning och strävar efter att den bibehålls genom hela skolgången är viktigt.

 • Rönnbäck, Helene
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  På spaning efter specialpedagogiska mål: - en undersökning om och hur specialpedagogiska mål definieras och formuleras2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien handlar om specialpedagogiska mål, om de finns och i så fall hur de formuleras och vad de innefattar. Undersökningen granskar nio verksamhetsnära kommunala dokument från en svensk kommun och utgår från en definition av begreppet specialpedagogiska mål som har definierats genom enkätsvar från specialpedagoger och verksamhetsansvariga. Detta för att få en så verksamhetsnära definition av begreppet som möjligt att utgå från i dokumentanalysen. Samtliga respondenter har sitt verksamhetsområde inom grundskolan. I enkätsvaren framkommer skillnader men också likheter i sättet att se på det specialpedagogiska området. Dokumentanalysen i studien har utgått från definierade begrepp kring specialpedagogik, mål och perspektiv. Perspektiven finns beskrivna och definierade i teoridelen tillsammans med det som kallas programteorin.

  Studiens resultat visar att det finns 28 specialpedagogiska mål när man använder definitionen: Mål som undanröjer hinder för delaktighet, inkludering, likvärdighet och/eller autonomi på individ-, grupp- och/eller organisationsnivå. De specialpedagogiska målen hamnar inom det kategoriska eller dilemmaperspektivet. 17 mål av 28 hamnar inom kategorin effektmål och endast åtta mål hamnar på individnivån, att jämföra med gruppnivåns 24 mål. Detta kan ha flera orsaker men den minst troliga är att det kan handla om att man har använt sig av specialpedagogisk kompetens i författandet av dokumenten. Det är mer troligt att det beror på att man har personal som är kunnig inom författande av dokument och som använt sig av styrdokumentens innehåll för vägledning.

 • Högberg, Jennie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Thunell, Anna-Karin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  De som brukar ställa till besvär är inte här idag: En kvalitativ studie om förskolepedagogers barnsyn och förhållningssätt2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka pedagogers medvetenhet kring sin egen barnsyn, med särskilt fokus på möten med barn, som pedagoger i förskolan upplever har problemskapande beteende. Vi ville genom studien studera hur barnsynen tar sig uttryck i det pedagogiska arbetet på förskolan, framför allt i situationer där den egna barnsynen utmanas. I läroplanen tydliggörs betydelsen av personalens kompetens när det gäller att interagera och ha förståelse för varje enskilt barn, med betoning på barn i behov av särskilt stöd.Vi har utifrån syftet ställt oss frågorna; Hur beskriver pedagoger sin barnsyn? På vilket sätt återspeglas pedagogernas sätt att uttrycka sin barnsyn i deras yrkesutövande? För att få svar på våra frågor har vi använt oss av en mikroetnografisk metod med observationer och fokusgruppsdiskussioner som utgångspunkt. Studien är genomförd på fyra förskolor i två skilda kommuner. Resultatet pekar på att pedagoger i förskolan inte använder begreppet barnsyn i vardagen. Begreppet förekommer inte heller ordagrant i lagar, förordningar eller styrdokument. Vidare antyder resultatet att det finns en skillnad i hur pedagogerna uttrycker sin barnsyn och sina strategier mot hur de praktiserar dem, särskilt i mötet med beteenden som kan anses vara problemskapande.Sammanfattningsvis belyser vår studie vikten av pedagogernas medvetenhet kring den egna barnsynen och sitt eget förhållningssätt, då det visat sig ha betydelse för hur de förhåller sig i mötet med barnen.

 • Ågren, Christine
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning. Fakulteten för samhällsvetenskap .
  Åtgärdsprogram i praktiken: En studie av vilka åtgärder som finns dokumenterade i åtgärdsprogram påhögstadiet.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka de åtgärder som skrivs in i åtgärdsprogram för elever på högstadiet.

  Studien innehåller en innehållsanalys av de åtgärder som skrivits in i åtgärdsprogram. Åtgärderna har redovisats utifrån kategoriskt och relationellt perspektiv. Analys har gjorts med begreppen artefakt, mediering och scaffolding, hämtade ifrån det sociokulturella perspektivet.

  I resultatet framkommer att flera av åtgärderna är av kategorisk karaktär. Utifrån begreppen kan åtgärderna ses som artefakter men kopplingen mellan artefakter och mediering är svår att analysera då åtgärderna saknar helt eller delvis koppling till de kunskapskrav som minst skall uppnås. Det finns även brister i hur åtgärderna formuleras utifrån de allmänna råden kring extra anpassningar och särskilt stöd som skolverket ger.

 • Niklasson, Annika
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Jais Nielsen, Tove
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Släcka bränder och tända gnistor.: Elevhälsoteamets arbete med hälsofrämjande och förebyggande insatser.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka elevhälsoteams erfarenhet och uppfattning gällande samverkan i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Det är en kvalitativ studie av två skolors elevhälsoteam, där vi genomförde semistrukturerade intervjuer och ville belysa hur professioner inom elevhälsan tolkar sitt uppdrag. Tidigare forskning visar att en lyckad skolgång leder till en god psykisk och social hälsa. Elevhälsans uppdrag har förändrats och till följd av lagförändringar har perspektivet flyttat från det patogena (det sjukliga) till att se det salutogena (det friska). Vi tillämpade KASAM, Antonovskys teori, känsla av sammanhang, ramfaktorteorin och det systematiska kvalitetsarbetet vilka lämpar sig i analysering av empiriskt material och kommer till sin rätt i skolutvecklingsfrågor. Resultatet visar att elevhälsoteamen har en medvetenhet gällande sitt uppdrag, vilket är att förebygga och hälsofrämja. Båda skolorna har påbörjat framgångsrika utvecklingsområden som gynnar den enskilda individen där deras ambition är att alla elever ska lyckas i sin utveckling. Däremot är samverkan inte alltid genomförbart på grund av bristande planering och strukturering. Det kräver ett systematiskt kvalitetsarbete som leds av rektor där alla skolformer är betydelsefulla och avgörande faktorer för att ett förebyggande och hälsofrämjande arbete sker. Sammanfattningsvis ser vi, i det kommande uppdraget som blivande specialpedagoger, att för att lyckas måste vi samverka med elever, lärare, föräldrar och andra yttre aktörer som exempelvis socialförvaltning och BUP. En fungerande samverkan och tidiga insatser är inte endast en framgångsfaktor i sig utan sett i ett långsiktigt perspektiv också samhällsekonomiskt.

 • Vingare, Emme-Li
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Giertz, Lottie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Melin Emilsson, Ulla
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Do national guidelines have any impact?: a comparison of nine Swedish municipalities and the Dementia care2018In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, p. 1-15Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Living with dementia, care and social care systems The aim of this article is to find out what impact national guidelines have on municipality dementia care. Furthermore, the aim is to compare organization of social care to the local adaptation of nationally invoked values. This article is connected to Living with dementia, care and social care systems , an interdisciplinary project between Health Sciences at Lund University and Social Sciences at Linnaeus University. The national guidelines for care and services to people with dementia recommend specialized units, and professional specialization in dementia care. Based on values of self-determination, integrity, accessibility, equity, rights and safety, they are meant to guide the dementia care in the community. In this article the organization of care is compared to how nationally invoked values are discussed in local policy documents in nine municipalities. These two aspects of dementia care are central to the national guidelines. The organization of care was explored by a mapping study of 19 municipality services. Type of organization was determined based on when, throughout the progression of the disease, services were made available, the existence of specialized dementia care units, and level of professional specialization. Information about values in local policies was examined by utilizing policy as discourse analysis of local policy documents. Four types of relationships between organization and value implementation were found. Eight out of nine municipalities failed to adapt to both aspects of the national guidelines.

 • Kasianenko, Stanislav
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Predicting Software Defectiveness by Mining Software Repositories2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  One of the important aims of the continuous software development process is to localize and remove all existing program bugs as fast as possible. Such goal is highly related to software engineering and defectiveness estimation. Many big companies started to store source code in software repositories as the later grew in popularity. These repositories usually include static source code as well as detailed data for defects in software units. This allows analyzing all the data without interrupting programing process. The main problem of large, complex software is impossibility to control everything manually while the price of the error can be very high. This might result in developers missing defects on testing stage and increase of maintenance cost. The general research goal is to find a way of predicting future software defectiveness with high precision. Reducing maintenance and development costs will contribute to reduce the time-to-market and increase software quality.

  To address the problem of estimating residual defects an approach was found to predict residual defectiveness of a software by the means of machine learning. For a prime machine learning algorithm, a regression decision tree was chosen as a simple and reliable solution. Data for this tree is extracted from static source code repository and divided into two parts: software metrics and defect data. Software metrics are formed from static code and defect data is extracted from reported issues in the repository. In addition to already reported bugs, they are augmented with unreported bugs found on “discussions” section in repository and parsed by a natural language processor. Metrics were filtered to remove ones, that were not related to defect data by applying correlation algorithm. Remaining metrics were weighted to use the most correlated combination as a training set for the decision tree. As a result, built decision tree model allows to forecast defectiveness with 89% chance for the particular product. This experiment was conducted using GitHub repository on a Java project and predicted number of possible bugs in a single file (Java class). The experiment resulted in designed method for predicting possible defectiveness from a static code of a single big (more than 1000 files) software version.

 • Aspernäs, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Human-like Crawling for Humanoid Robots: Gait Evaluation on the NAO robot2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Human-robot interaction (HRI) is the study of how we as humans interact and communicate with robots and one of its subfields is working on how we can improve the collaboration between humans and robots. We need robots that are more user friendly and easier to understand and a key aspect of this is human-like movements and behavior. This project targets a specific set of motions called locomotion and tests them on the humanoid NAO robot. A human-like crawling gait was developed for the NAO robot and compared to the built-in walking gait through three kinds of experiments. The first one to compare the speed of the two gaits, the second one to estimate their sta- bility, and the third to examine how long they can operate by measuring the power consumption and temperatures in the joints. The results showed the robot was significantly slower when crawling compared to walking, and when still the robot was more stable while standing than on all-fours. The power consumption remained essentially the same, but the crawling gait ended up having a shorter operational time due to higher temperature increase in the joints. While the crawling gait has benefits of having a lower profile then the walking gait and could therefore more easily pass under low hanging obsta- cles, it does have major issues that needs to be addressed to become a viable solution. Therefore these are important factors to consider when developing gaits and designing robots, and motives further research to try and solve these problems.

 • Perkaz, Alain
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  Engineering Content-Centric Future Internet Applications2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Internet as we know it today has sustained continuous evolution since its creation, radically changing means of communication and ways in which commerce is globally operated. From the World Wide Web to the two-way video calls, it has shifted the ways people communicate and societies function. The Internet itself was first conceived as a network that would enable the communication between multiple trusted and known hosts, but as the time passed, it has notably evolved. Due to the significant adoption of Internet-connected devices (phones, personal computers, tablets...), the initial device homogeneity has shifted towards an extremely heterogeneous environment in which many different devices consume and publish resources, also referred as services.

  As the number of connected devices and resources increases, it becomes critical to building systems that enable the autonomic publication, consumption, and retrieval of those resources. As the inherent complexity of systems continues to grow, it is essential to set boundaries to their achievable capabilities. The traditional approaches to network-based computing are not sufficient, and new reference approaches should be presented. In this context the Future Internet (FI) term emerges, a worldwide execution environment connecting large sets of heterogeneous and autonomic devices and resources.

  In such environments, systems leverage service annotations to fulfil emerging goals and dynamically organise resources based on interests. Although research has been conducted in those areas, active research is being carried out in the following areas: extensible machine-readable annotation of services, dynamic service discovery, architectural approaches for decentralised systems, and interest-focused dynamic service organisations. These concepts will be explained in the next section, as they will serve to contextualise the later presented problem statement and research questions.

 • Saman Nariman, Goran
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
  A Framework for Secure Structural Adaptation2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A (self-) adaptive system is a system that can dynamically adapt its behavior or structure during execution to "adapt" to changes to its environment or the system itself. From a security standpoint, there has been some research pertaining to (self-) adaptive systems in general but not enough care has been shown towards the adaptation itself. Security of systems can be reasoned about using threat models to discover security issues in the system. Essentially that entails abstracting away details not relevant to the security of the system in order to focus on the important aspects related to security. Threat models often enable us to reason about the security of a system quantitatively using security metrics. The structural adaptation process of a (self-) adaptive system occurs based on a reconfiguration plan, a set of steps to follow from the initial state (configuration) to the final state. Usually, the reconfiguration plan consists of multiple strategies for the structural adaptation process and each strategy consists of several steps steps with each step representing a specific configuration of the (self-) adaptive system. Different reconfiguration strategies have different security levels as each strategy consists of a different sequence configuration with different security levels. To the best of our knowledge, there exist no approaches which aim to guide the reconfiguration process in order to select the most secure available reconfiguration strategy, and the explicit security of the issues associated with the structural reconfiguration process itself has not been studied. In this work, based on an in-depth literature survey, we aim to propose several metrics to measure the security of configurations, reconfiguration strategies and reconfiguration plans based on graph-based threat models. Additionally, we have implemented a prototype to demonstrate our approach and automate the process. Finally, we have evaluated our approach based on a case study of our making. The preliminary results tend to expose certain security issues during the structural adaptation process and exhibit the effectiveness of our proposed metrics.

 • Svensson, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Språkhandlingar i flerspråkiga elevers gruppsamtal: en studie av identitetskonstruktion2018Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to investigate how multilingual fifth-grade pupils in Sweden construct their own and each other’s identities through verbal and non-verbal discourse acts, in group discussions of diary texts without a teacher present. The group discussions were audio and video recorded by the pupils themselves and transcribed by me as a researcher.

  The theoretical foundation of this study is the social constructionist view of identities as multiple, negotiable and flexible processes which are constructed in and through interaction. This is investigated through the participants’ use of discourse acts in the form of initiatives, responses and follow-ups, drawing on the Exchange Structure Model combined with interactional tools from Conversation Analysis. The use of ESM has been expanded in the study for the investigation of non-verbal discourse acts as well. Zimmerman’s framework of the three identity dimensions discourse, situated, and transportable identities has been applied to the analysis of discourse acts, to study the pupils’ identity constructions. Their use of code-switching has been studied in connection with the third identity dimension, here the transportable identity as multilinguals.

  The results show that the pupils as a group cannot be said to make their transportable identities as multilinguals relevant to a high degree in the group discussions. However, some of the pupils make their multilingualism relevant locally, using code-switching as a resource to express feelings, to wield power, and for face-saving effects etc.

  Furthermore, reciprocal contingency between the three dimensions of identity is shown by the pupils’ identity constructions and co-constructions in the group discussions. Discourse identities like initiating diary reporter, confirmation seeker, questioner, responder and endorser are constructed at the micro level of interaction by the participants using verbal and non-verbal discourse acts. These identities build up situated identities together with existing participation frames, such as leader, ‘disser’, ‘group clown’ or reluctant. Both these identity dimensions build up transportable identities as multilinguals together with tacit background information of the participants’ language proficiency. Moreover, the results show how an expanded ESM can be used for analysing both verbal and non-verbal discourse acts and the construction of all three identity dimensions.

 • Troyan, Cassandra
  Throne of Blood2013 (ed. 2)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  “This book will disturb you to the same degree that you should have been disturbed before you read it. Cassandra Troyan's aphoristic poems reminded me that things are grimmer and life is sadder and filthier than I have will to believe, no matter how often I hear about Jersey Shore. Troyan fills her cup with blood and mucous and says 'take, drink.' She says, 'The body is meat. The meat has feels.' Her narratives form a feedback loop with the sound a human brain makes as she squishes it under her boot. She can be as abject as Bataille or as sick as Cèline, but through it all, maybe best of all, she is also funny.” --Adam Robinson

 • Almaari, Firas
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Building Technology.
  Aljbban, Essam
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Building Technology.
  Strain Rate Effect on Fracture Mechanical Properties of Ferritic-Pearlitic Ductile Iron.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates the effect of strain rate on fracture properties of Ferritic-Pearlitic Ductile Iron.

  A series of dynamic three point bending tests, with various load application rates, are conducted on Charpy V-notch specimens, in room temperature and approximately -18 °C.

  The tests are performed in a custom-made fixture and during the tests, force and displacement data are recorded. A XFEM (Extended Finite Element Method) model of the test setup has been established and material data from the tests are used as input to the model.

  The test results show a strong dependency of the strain rate regarding the force needed for crack initiation. Moreover, it can be concluded that low temperature makes the material very brittle, even at low load application rates.

 • Nordahl, Oscar
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Biology and Environmental Science.
  Intraspecific diversity of pike (Esox lucius) in the Baltic Sea and new insights on thermoregulation in fish2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Fish display a fascinating variation in behavior, morphology and physiology among species, among individuals within species, and within individuals over time. A central quest in ecology and evolution is to understand causes and consequences of such variation. This thesis aims to contribute to this knowledge by: (1) investigating the evolutionary processes that shape intraspecific variation among sympatric subpopulations of pike in coastal areas of the Baltic Sea; and (2) exploring whether fish can utilize sun-basking to regulate body temperature and whether this has any consequences for fitness.

  Identifying barriers that delineate populations is a first step towards evaluating the evolutionary origin of intraspecific variation. This thesis reports on genetic population structures among co-existing pike in the coastal Baltic Sea separated by homing behavior, different spawning strategies and geographic barriers. Field studies revealed that these subpopulations also show phenotypic divergence in reproductive and meristic traits. Experimental studies suggested that differentiation among subpopulations likely was a result of divergent selection and local adaptations to spawning grounds. These adaptations that may further reinforce barriers among subpopulations due to a reduced success of immigrant genotypes.

  For the second aim of the thesis, we first studied seasonal and diel patterns of activity and vertical migration among the Baltic Sea pike. The results suggested that pike exposed themselves to sunlight during spring and summer, and that body temperatures were positively correlated with sun exposure during these basking events. This was followed by experimental studies on inanimate physical models and a field study on carp which demonstrated that fish can become warmer than ambient water when exposed to sun light, a previously overlooked mechanism for fish thermoregulation, and that the heat gain was positively correlated with growth.

  This thesis contributes to our understanding of the origin and maintenance of intraspecific variation among coexisting populations with direct implications for management of pike. It also establishes sun-basking as a novel mechanism for fish to obtain body temperatures in excess of ambient water which could motivate adaptations, both evolutionary and plastic, that optimize heat gain, affect spatiotemporal distributions and biotic interaction within and among species.

 • Fagerstrand, Jenny
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  Vocational and non-vocational language learning textbooks in EFL classrooms in Sweden: A comparison of topics, use of Swedish and vocabulary2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This independent degree project investigates possible differences and similarities between vocational and non-vocational language learning textbooks in terms of topics covered, use of Swedish, and vocabulary levels. The textbooks analyzed in this study are Viewpoints 1, Viewpoints vocational, Blueprint A version 2.0 and Blueprint vocational, and they are aimed at the course English 5 in Swedish senior high school. In order to compare and analyze the differences between the textbooks, the Swedish words were counted in order to compare the proportion of Swedish words of each textbook. The texts and tasks from each textbook were made into a corpus. The corpus was analyzed with the tool Text Inspector, and connected to the levels of the Common European Framework of Reference and the Academic Word List. The results show that vocational textbooks have a larger focus in the topic of social and working life than the non-vocational textbooks. However, the results also suggest that the textbooks are quite similar in terms of academic words and the CEFR levels. The results also suggest that an investigation of a larger number of textbooks from several publishers could present a different result. The pedagogical implications that can be drawn from the results are that teachers need to know that differences may occur and that textbooks might need additional material.

 • Johansson, Karin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Roman Tidanå, Lise-lott
  Jag tror att jag kan, därför kan jag!: En studie kring motivationens och självförtroendets betydelse för elevers möjlighet att utveckla matematisk förmåga2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens skola finns ett stort fokus på hög måluppfyllelse, bedömning och betyg. Enligt forskning är det av stor vikt att eleven själv har en inre motivation och känner tillit till sitt lärande. Detta går emot dagens mål- och betygshets och påverkar elevens motivation negativt. En stor andel av eleverna i studien indikerar lågt självförtroende, omotivation och känsla av inkompetens på matematiklektionerna. Vi vet att motivation har stor betydelse för lärande men hur skapas en sådan undervisning? Vi tror att motiverade elever med ett gott självförtroende når en högre måluppfyllelse, därför är syftet med studien att ta reda på hur undervisning kan bedrivas så att elevers matematiska självförtroende och motivation gynnas. Fokus är de elever som befaras utveckla matematiksvårigheter.

  Studien är kvalitativ och data har samlats in via elevenkäter, lärarintervjuer och observationer i årskurs 4 och 5 på två skolor i två kommuner. Det teoretiska ramverket i studien är Self Determination Theory (SDT) samt sociokulturell teori. Teorierna har använts vid utformande av datainsamlingsmetoderna och i analys.

  I resultatet ser vi exempel på elevers önskan att erbjudas undervisning som bygger på samarbete med en eller flera och få stöd från föräldrar och kamrater för att lära sig matematik. Det framkom även att lärare såg formativ återkoppling och att erbjuda uppgifter som kan lösas på olika nivåer som viktigt. Lärare har viss kunskap om hur stor betydelse motivation och självförtroende i matematik har, men de behöver bättre förutsättningar och mer kunskap. Vi hoppas att studien kan bidra till mer kunskap och därmed högre måluppfyllelse.

 • Andersson, Emelie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Signifikanta kunskaper och erfarenheter vid inträdet i förskoleklass: Beskrivningar från två lärare i förskoleklass2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien som genomförts är en småskalig kvalitativ studie som utifrån två lärare i förskoleklass syftar till att synliggöra vad lärare i förskoleklass beskriver som signifikanta kunskaper och erfarenheter vid barns inträde i förskoleklass samt hur lärare arbetar med variationerna i barnens erfarenheter i förskoleklass.

  Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer med två lärare i förskoleklass. Lärarnas utsagor har sedan ställts i relation till tidigare forskning och didaktisk teori. I den didaktiska teorin beskrivs delar som styrdokument, rapporter och lagremisser samt vedertagna teorier som behandlar de fyra f:n och den proximala utvecklingszonen.

  I analysen har lärarnas utsagor ställts i relation till tidigare forskning och valda teorier. I studien framkommer hur barns sociala förmågor för en överordnad roll och beskrivs som en förutsättning för barns utveckling och lärande i förskoleklassen. Lärarna beskriver att de variationer som återfinns i ämnesorienterade kunskaper inte är ett bekymmer, utan de sociala förmågorna blir också studiens kärnämne. Lärarna i studien beskriver också hur de utvecklat olika metoder för att får kunskap om varje barns erfarenheter och kunskapsnivå, distanserat från förskolans praktik.