lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 13) Show all publications
Hansson, P.-O. & Örnerheim, M. (2019). En plats för lärande: Utvärdering av försöksverksamhet med övningsskolor.
Open this publication in new window or tab >>En plats för lärande: Utvärdering av försöksverksamhet med övningsskolor
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den här rapporten är en utvärdering av försöksverksamheten med övningsskolor vidLinköpings Universitet. Det övergripande syftet med rapporten är att utvärderaförsöksverksamheten med övningsskolor i Linköping och Norrköping utifrån etthandledar- och studentperspektiv. Utvärderingen är en så kallad aktörsutvärderingdär studenter och handledare utgör de huvudsakliga aktörerna. Genom enkäter harhandledare och studenterna besvarat frågor om verksamhetsförlagd utbildning(VFU), handledarutbildning och övningsskola som kvalitativt har dels analyseratsgenom självbestämmandeteori, som utgår från att vi genom grundläggande mönsteroch principer bakom människors motivation också kan förstå deras beteenden samtdels tidigare forskning om förändringsarbete och tidigare utvärderingar avövningsskolor.De viktigaste slutsatserna kan sammanfattas enligt följande:

• Studentens upplevelse av hur lyckad VFU är beror mycket på handledarensinsats och om skolan har ett öppet arbetsklimat.

• Det är handledarens förmåga att få studenten integrerad på skolan, att gemöjligheter för studenten att pröva och inte minst att ge stöd och kontinuerligåterkoppling som i hög grad definierar vad som är bra med en övningsskolaenligt studenterna.

• Hög studentkoncentration tycks vara ett större problem för skolan än förhandledarna och studenterna.

• Handledare, men i viss mån även studenter, är kritiska till att den avslutandeVFU-perioden inte förläggs på övningsskolorna.

Rekommendationer vid fortsatt verksamhet utifrån slutsatserna:

• Förlägg en VFU-period på en annan skola än övningsskola i mitten avutbildningen istället för i slutet.

• Handledarna bör få avsatt tid i det dagliga arbetet för lärande och reflektionom handledning.

• Alla medverkande handledare på övningsskolorna ska ha påbörjat ellergenomgått handledarutbildningen innan de handleder studenter.

• Skapa forum där övningsskolor kan lära av varandra när det gällerorganisering och handledning av många och återkommande studenter.

• Öka samarbetet mellan universitet och skola som leder till att undervisningenpå universitet och högskolor i högre grad är sprungen ur forskning om eleverslärande och kunskapsutveckling.

Publisher
p. 41
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-90635 (URN)
Available from: 2019-12-19 Created: 2019-12-19 Last updated: 2019-12-19
Örnerheim, M. & Elg, M. (2018). Implementering i vården: En kunskapsöversikt om beslutsnivåer och professionsperspektiv. Stockholm: Vårdanalys
Open this publication in new window or tab >>Implementering i vården: En kunskapsöversikt om beslutsnivåer och professionsperspektiv
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Hälso- och sjukvården liksom socialtjänsten är under ständig förändring – medicinska framsteg skapar nya möjligheter till behandling samtidigt som behoven av hälso- och sjukvård och socialtjänst ökar i takt med att allt fler lever längre med kroniska sjukdomar. Socialtjänsten kommer att behöva stödja fler med långvariga och komplexa behov, vilket band annat kommer att ställa krav på ändrade arbetssätt. En fortsatt utveckling i vården och omsorgen är viktigt för att i dag och i framtiden kunna tillhandahålla en god vård och omsorg som patienter och brukare känner förtroende för.Samtidigt finns tecken på att utvecklingen och lärandet inte sker i den omfattning som behövs. I olika analyser har Vårdanalys genom åren visat att lärandet mellan olika verksamheter och huvudmän är begränsat. Orsakerna bakom det är flera.Hösten 2017 initierade vi ett forskningsuppdrag med ambitionen att utifrån litteraturen identifiera övergripande utmaningar när det gäller implementering i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vi gav professor Mattias Elg och postdoktor Mattias Örnerheim vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), Linköpings universitet, uppdraget att presentera en kunskapsöversikt på detta tema.Deras översikt har varit ett värdefullt bidrag till Vårdanalys arbeten under 2017 och 2018 som på olika sätt analyserat utvecklingsarbete och deras förutsättningar att bidra till långsiktig utveckling. Det är vår förhoppning att den här promemorian kan tjäna som ett kunskapsunderlag i den fortsatta diskussionen om hur vi kan skapa bättre förutsättningar till lärande och utveckling i vården och omsorgen.Den här promemorian är författarnas redovisning av forskningsuppdraget i sin helhet och de står själva för innehållet.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Vårdanalys, 2018. p. 71
Series
Vårdanalys PM-serie ; PM 2018:1
Keywords
implementering, flernivåstyrning förbättringsarbete
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Social Sciences, Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-81649 (URN)9789187213960 (ISBN)
Available from: 2019-04-03 Created: 2019-04-03 Last updated: 2019-04-09Bibliographically approved
Örnerheim, M. (2018). Policymaking through healthcare registries in Sweden. Health Promotion International, 33(2), 356-365
Open this publication in new window or tab >>Policymaking through healthcare registries in Sweden
2018 (English)In: Health Promotion International, ISSN 0957-4824, E-ISSN 1460-2245, Vol. 33, no 2, p. 356-365Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Healthcare registries, otherwise known in Sweden as national quality registries (NQRs), have progressed from being a patient-focused system supporting medical results to become the basis of a health policy steering instrument called regional comparisons (RCs). This article seeks to explain RCs as an unintended consequence of the NQR development, by utilizing the concepts of policy entrepreneurs and streams of impact: the problem stream (problem perceived), the policy stream (what is valid), and the political stream (governmental objectives). The empirical contribution lies in insights on how the RCs have developed as an unintended consequence of entrepreneurial deliberate action in the process of creating NQRs. These findings are based on documents, interviews, and previous research in the social sciences. The article also argues for a critical understanding of public knowledge management (PKM) related to experiences in the development of NQRs regarding how to use knowledge in healthcare government. This article highlights how knowledge generated in quality systems based on registries could imply a stronger role for authorities in exerting control over the medical profession. It also discusses the potential use of research evidence on NQRs as a base for more efficient policymaking.

Place, publisher, year, edition, pages
Oxford: Oxford University Press, 2018
Keywords
quality registries, stream coupling, policy entrepreneurs, public knowledge management
National Category
Political Science
Research subject
Social Sciences, Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-81637 (URN)10.1093/heapro/daw064 (DOI)000429490000018 ()27594141 (PubMedID)2-s2.0-85043682739 (Scopus ID)
Available from: 2019-04-03 Created: 2019-04-03 Last updated: 2019-12-06Bibliographically approved
Wihlborg, E., Hansson, L. & Örnerheim, M. (2017). Implementering av patientlagstiftning: En lång resa från goda intentioner till nya förhållningssätt i vårdvardagen. Linköping: Linköpings Universitet
Open this publication in new window or tab >>Implementering av patientlagstiftning: En lång resa från goda intentioner till nya förhållningssätt i vårdvardagen
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den här rapporten belyser och analyserar svårigheterna att implementera lagstiftning som tillkommit under senare år för att ge patienter bättre möjligheter att påverka den vård de får. I patientmaktsutredningens delbetänkande om Patientlag (SOU 2013:2) uppmärksammas eftersläpning i implementeringen av flera av de åtgärder som trädde i kraft år 2010 som vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad medicinsk bedömning (prop. 2009 /10:67 Stärkt ställning för patienten). De mest framträdande lagändringar som skett under senare år för att stärka patienters ställning är rätten till vårdval, det vill säga att välja vårdgivare inom och utom regionen (SFS 1982:763), rätten att få en förnyad medicinsk bedömning en så kallad second opinion (3 a § SFS 1982:763), rätten att få vård inom viss tid, den så kallade vårdgarantin (SFS 1982:763), samt möjligheten att välja vårdgivare inom EU. Sammantaget handlar det om åtgärder som ska stärka patientens ställning och ge den enskilde patienten inflytande över hälso- och sjukvården (SOU 2013:44).

Frågor om patienters inflytande i vården är inte nya. De har successivt vuxit fram. Ett viktigt steg togs redan år 1990 då patienter i de flesta landsting fick möjlighet att välja vård utanför det egna landstinget. Det dåvarande Landstingsförbundet rekommenderade då landstingen att utöka patientens valmöjligheter av utförare över landstingsgränserna (SOU 2013:2). Sedan dess har policyer för att stärka patienters inflytande, engagemang och delaktighet i sin egen vård och hälsa uppmärksammats i flera utredningar och lagförslag.

Denna rapport analyserar implementeringen av patientlagstiftning. Syftet är dels att utifrån fallstudier belysa hur lagstiftning om vårdens skyldigheter i förhållande till patienter implementeras och dels att analysera hur och varför utfallet varierar, för att kunna diskutera möjliga sätt att förstärka implementeringen av denna lagstiftning. Syftet konkretiseras i dessa övergripande forskningsfrågor:

  1. Hur påverkas implementeringen av patientlagstiftning av det regionskommunala självstyret?
  2. Hur påverkas implementeringen av patientlagstiftning av lagstiftningens utformning?
  3. Hur bidrar eller hindrar sjukvårdens professioner implementeringen av lagstiftningsåtgärder som syftar till att stärka patienters inflytande i vården?
  4. Hur bidrar eller hindrar medborgarna implementeringen av lagstiftningsåtgärder som syftar till att stärka patienters inflytande i vården?....
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings Universitet, 2017. p. 62
Series
HELIX Working papers, ISSN 1654-8213
National Category
Political Science
Research subject
Social Sciences, Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-81643 (URN)
Available from: 2019-04-03 Created: 2019-04-03 Last updated: 2019-04-10Bibliographically approved
Elg, M., Wihlborg, E. & Örnerheim, M. (2017). Public quality – for whom and how?: Integrating public core values with quality management. Total quality management and business excellence (Online), 28(3-4), 379-389
Open this publication in new window or tab >>Public quality – for whom and how?: Integrating public core values with quality management
2017 (English)In: Total quality management and business excellence (Online), ISSN 1478-3363, E-ISSN 1478-3371, Vol. 28, no 3-4, p. 379-389Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Quality management (QM) plays an important role in public organisations’ efforts to create better access to, and effectiveness of, specific services. When transferring QM models from market-based firms to public services provided by public organisations, several basic contrasts and even contradictions must be addressed. Core values of the public sector differ from those of the private sector, but what are the consequences of this distinction? In this article we discuss the importance of four central arguments on public services: rights and access have to be considered; equality is an important facet of public services; coerciveness is a unique feature of public services; and legitimacy can be improved by high-quality services. These arguments have not been discussed explicitly in the context of QM. Adding these central aspects of public services to the QM field could generate more sustainable ways for developing quality and QM in public services in particular and the public sector in general.

Place, publisher, year, edition, pages
Abingdon-on-Thames: Routledge, 2017
Keywords
public sector, customer, citizen, quality management
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-81630 (URN)10.1080/14783363.2015.1087841 (DOI)000397039800010 ()2-s2.0-84945236799 (Scopus ID)
Available from: 2019-04-03 Created: 2019-04-03 Last updated: 2019-04-04Bibliographically approved
Örnerheim, M. & Triantafillou, P. (2016). Explaining Quality Management in the Danish and Swedish Public Health Sectors: Unintended Learning and Deliberate Co-Optation. International Journal of Public Administration, 39(12), 963-975
Open this publication in new window or tab >>Explaining Quality Management in the Danish and Swedish Public Health Sectors: Unintended Learning and Deliberate Co-Optation
2016 (English)In: International Journal of Public Administration, ISSN 0190-0692, E-ISSN 1532-4265, Vol. 39, no 12, p. 963-975Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article examines the development of diverse quality systems in the otherwise quite similar Danish and Swedish public health sectors. After decades of numerous piecemeal medical and managerial quality development programs in both countries, a nationwide mandatory accreditation system was introduced in the Danish health services in 2009. Nationwide quality indicator projects are also found in Sweden, but there has been political attempt to introduce a compulsory system. This article seeks to explain this difference. It argues, first, that resistance from the medical professions blocked the introduction of compulsory, nationwide quality systems in both countries for decades. Second, the implementation of the Danish accreditation system was triggered by a combination of unintended policy learning produced by local reforms in two counties and of the Ministry of Health’s carefully orchestrated policy process that served to co-opt critical voices in the medical profession.

Place, publisher, year, edition, pages
Abingdon-on-Thames: Routledge, 2016
Keywords
Historical institutionalism, path dependency, policy learning, quality managment systems
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-81640 (URN)10.1080/01900692.2015.1064959 (DOI)2-s2.0-84958530409 (Scopus ID)
Available from: 2019-04-03 Created: 2019-04-03 Last updated: 2019-04-04Bibliographically approved
Örnerheim, M. (2016). Mellan kunskap och politik: Kvalitetssystem och offentlig kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköping University Electronic Press
Open this publication in new window or tab >>Mellan kunskap och politik: Kvalitetssystem och offentlig kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården
2016 (Swedish)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Alternative title[en]
Between knowledge and politics : Quality management systems and public knowledge management in healthcare
Abstract [sv]

Syftet med den här avhandlingen är att undersöka utvecklingen av kvalitetssystem i hälso- och sjukvården ur ett historiskt-institutionellt perspektiv utifrån fallstudier och konceptuella analyser. Särskilt analyseras implikationer av utvecklingen med avseende på relationen mellan den medicinska professionen och det politiskt administrativa systemet samt konsekvenser för den politiska styrningen av sjukvården.

Studien visar att medicinska kvalitetssystem och därmed även den medicinska professionen bäddats in i den politiska styrningen i takt med att ambitionerna mot en offentlig kunskapsstyrning tilltagit. Den visar även att hälso- och sjukvårdens kvalitetsregister i olika faser av sin utveckling har påverkats av politiska ideologier, managementidéer och idéer om transparens. Öppna jämförelser som en oavsiktlig konsekvens av kvalitetsregisteranvändningen förstärker dessutom tendensen mot en offentlig kunskapsstyrning.

Av studien framgår också att den offentliga kunskapsstyrningen utmanar föreställningen om demokratiidealet om upplyst förståelse. Den ökade fokuseringen på kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården gör det relevant att ställa frågan vem som styr vem i svensk hälso- och sjukvård, vilket i sig är en fråga om demokrati och legitimitet.

Abstract [en]

The aim with this thesis is to describe the quality development in Swedish healthcare from an institutional perspective, analyse implications of the development concerning the relationship between the medical profession and the public administrative system and discuss consequences for political direction and welfare organization. The study is based on four case studies and one conceptual analysis.

The main conclusion is that the medical quality systems have been imbedded in the political management alongside the development towards a public knowledge management. The analysis has more specifically uncovered that quality registries in healthcare have been influenced by political ideologies, management ideas and ideas of transparency. It is also clear that open comparisons were an ‘unintended consequence’ of the quality registry development that has enhanced the development towards a public knowledge management.

The analysis also shows that public knowledge management challenges the ideal of democratic enlightened understanding. The development of public knowledge management in the healthcare sector raises the question of who is governing whom in Swedish healthcare.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2016. p. 81
Series
Linköping Studies in Arts and Science, ISSN 0282-9800 ; 690
Keywords
Offentlig förvaltning, hälso- och sjukvårdspolitik, historisk institutionalism, kvalitetsstyrning, kunskapsstyrning, Public administration, healthcare politics, historical institutionalism, quality management, knowledge management
National Category
Public Administration Studies Information Systems, Social aspects Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Health and Caring Sciences; Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-81636 (URN)10.3384/diss.diva-130924 (DOI)9789176857199 (ISBN)
Public defence
2016-09-29, ACAS, Hus A, Campus Valla, 13:15 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2019-04-08 Created: 2019-04-03 Last updated: 2019-04-08Bibliographically approved
Örnerheim, M. & Wihlborg, E. (2014). Path Dependence on New Roads. Institutional Development of Quality Registers. Offentlig Förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration, 18(2), 3-22
Open this publication in new window or tab >>Path Dependence on New Roads. Institutional Development of Quality Registers
2014 (English)In: Offentlig Förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration, ISSN 2000-8058, E-ISSN 2001-3310, Vol. 18, no 2, p. 3-22Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

When explaining social development and changes in public administration, institutional changeis a typical focus. Institutional analysis can combine the analyses of changes on the basis offormal legal and informal arrangements; it commonly shows that institutions lead to inertiawhere changes over time are concerned. Political aims are a guide to how organizations aredesigned and governed. When goals and earlier decisions clearly guide change, path dependenceis a fundamental concept when explaining change. However, this analysis shows how andwhen quality registers appeared as an answer to changes in institutional arrangements in Swedishpublic healthcare. Through three phases, cumulative processes have been visible and theprocesses have been followed by an improved and increased usage of quality registers andother quality systems. This analysis shows that institutional development can be pathdependentin relation to methods and means. Despite changing goals over time, quality registersas a policy tool have been path-dependent and stayed firm. Thus, it is important to see alsoorganisational methods as a development path that can be used to implement even new policyaims.

Place, publisher, year, edition, pages
Förlag Göteborgs Universitet, 2014
Keywords
Institutional change, quality registers, public governance, path dependence, time
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Social Sciences, Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-81650 (URN)
Available from: 2019-04-03 Created: 2019-04-03 Last updated: 2019-04-09Bibliographically approved
Örnerheim, M. (2013). Kvalitetsbegreppet i lagstiftningen inom den mänskliga sektorn: - en översikt. Linköping: Linköpings Universitet
Open this publication in new window or tab >>Kvalitetsbegreppet i lagstiftningen inom den mänskliga sektorn: - en översikt
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna undersökning behandlar hur olika kvalitetsaspekter i några utvalda sektorslagar förhåller sig till varandra inom hälso- och sjukvård, polis- och kriminalvård, utbildning samt vissa kommunala lagar. Alla befinner sig i den s.k. mänskliga sektorn av offentlig verksamhet. Den bakomliggande orsaken till detta är att Innovationsrådet vill fördjupa kunskapen om hur begreppet kvalitet definieras och används i svensk lagstiftning och i förarbetena till vissa lagar. Undersökningen strävar inte efter att generera någon legaldefinition av begreppet kvalitet.

Kvalitetsbegreppet delas in i aspekterna; struktur, process och resultat i en analysmodell i form av en matris som även tar hänsyn till personal och medborgarperspektiv. Strukturkvalitet speglar förutsättningarna för eller inflödet i en verksamhet, processkvalitet belyser de aktiviteter som görs i verksamheten och resultatkvalitet återger prestationerna och effekterna av verksamheten. Med hjälp av analysmodellen skapas ett mönster över vilka aspekter som tydligast framträder i lagarna och förarbeten samt vilket perspektiv som är mest påtagligt i respektive lag. Genom analysmodellen har en överblick över varje sektor kunnat ges.

Undersökningen är en dokumentstudie och baseras på lagtexter med relaterade propositioner samt statliga utredningar. De utvalda lagarna återfinns i bilaga 1. I analysen av materialet har först kvantitativa sökningar gjort på kvalitet och relaterade begrepp såsom kvalitetssäkring, kvalitetsgranskning, kvalitetskontroll samt kvalitetsutvärdering för att få en bild av om kvalitet är ett återkommande begrepp eller inte. Därefter har en granskning och tolkning gjorts för att utreda ur vilka aspekter som kvalitet beskrivs, samt vilket perspektiv som väger tyngst i skrivningar i lagen och dess förarbeten.

Varje sektor är resultatredovisad för sig i särskilda avsnitt. Resultaten visar att kvalitetsbegreppet inom hälso- och sjukvården är frekvent förekommande ur aspekterna struktur och resultat, medan resultatkvalitet överlämnats till den autonoma medicinska professionen att definiera. I utbildningssektorn tycks förhållandet vara det motsatta där resultatkvalitet i form av måluppfyllelse är det centrala och betonas starkt även kvalitet i termer av struktur och process förekommer. Även i denna sektor lyfter lagstiftaren fram autonomi och egenkontroll i avseende på utbildning och forskning när det gäller att definiera vad som är god kvalitet i vetenskapliga processer och resultat.

Inom socialtjänsten pågår ett arbete som syftar till att ta fram kvalitetsindikatorer ur olika aspekter inspirerat av hälso- och sjukvården. Idag är begreppet kvalitet tydligast uttryckt i socialtjänstlagen när det gäller aspekterna struktur och process i ett personalperspektiv. Även inom polis och kriminalvård tycks kvalitetsbegreppet öka i betydelse även i lagtexterna, där struktur- och processaspekter framkommer i kriminalvårdens nya fängelse- och häkteslagstftningen. I polislagen lyser dock begreppet kvalitet med sin frånvaro, vilket i sig inte hindrar att krav ställs på kvalitet genom andra kanaler.

Undersökningen avslutas med en diskussion utifrån de sektorsvisa resultaten om behov av ständigt återkommande omprövningar av hur begreppet ska användas i lagen och avvägningar om risken för cementering av verksamheter å ena sida och rättsäkerhet samt tydlighet å den andra.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings Universitet, 2013. p. 33
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Social Sciences, Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-81645 (URN)
Note

Genomförd på uppdrag av Innovationsrådets (S2001:06) kansli som vill fördjupa kunskapen om hur begreppet kvalitet definieras och används i svensk lagstiftning och i förarbetena till vissa lagar.

Available from: 2019-04-03 Created: 2019-04-03 Last updated: 2019-04-10Bibliographically approved
Örnerheim, M. (2012). Mapping via Time-Geography to Elucidate Institutional, Economic and Political Change. In: Iréne Bernhard (Ed.), Proceedings of 15th Uddevalla Symposium,2012, Entrepreneurship and Innovation Networks: . Paper presented at 15th Uddevalla Symposium,2012, Entrepreneurship and Innovation Networks, June 14-16, Faro, Portugal (pp. 1-10). Bohus: Ale Tryckteam
Open this publication in new window or tab >>Mapping via Time-Geography to Elucidate Institutional, Economic and Political Change
2012 (English)In: Proceedings of 15th Uddevalla Symposium,2012, Entrepreneurship and Innovation Networks / [ed] Iréne Bernhard, Bohus: Ale Tryckteam , 2012, p. 1-10Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Change has always been an issue for studies in politics and economics. However, there are few systematic treatments of institutions. This paper exemplifies how institutions (i.e., rules, norms and conventions) relate to the time-geography concepts of constraints, which affect different agents, policy-making, as well as economic performance.This paper seeks to advance the current discussion and sets some groundwork for further elaboration on economic and political change from an ontological perspective based in time-geography. It offers an initial exploration of the analysis of institutional change by a conceptualization of constraints in time-geography.The contribution of this study lies in the fact that insights from a time-geography approach have the ability to make the evolutionary perspective more coherent in empirically-related works when grading and ordering institutions of relevance concerning economic and political evolvement.

Place, publisher, year, edition, pages
Bohus: Ale Tryckteam, 2012
Series
Research Reports 2012:02, University West, ISSN 1653-7831 ; 2012:02
Keywords
Time-geography, Evolutionary Economics, Institutions
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-81646 (URN)978-91-977943-4-3 (ISBN)
Conference
15th Uddevalla Symposium,2012, Entrepreneurship and Innovation Networks, June 14-16, Faro, Portugal
Available from: 2019-04-03 Created: 2019-04-03 Last updated: 2019-04-10Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6803-7414

Search in DiVA

Show all publications