lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 20) Show all publications
Lindgren, M. (2020). Jämställt på ytan: Tre analyser av protokoll från universitetsstyrelser. HumaNetten (44), 349-361
Open this publication in new window or tab >>Jämställt på ytan: Tre analyser av protokoll från universitetsstyrelser
2020 (Swedish)In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 44, p. 349-361Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Graden av jämställdhet i universitetsstyrelser har i internationell forskning visat sig vara av betydelse för genusperspektiv i universitetens strategiska planer och för rekrytering till lärosätena. För styrelser för svenska högskolor regleras krav om jämställdhet i Högskolelagen och Högskoleförordningen, vilket bland annat innebär att en jämn könsfördelning ska beaktas vid utseende av externa ledamöter till styrelserna. Syftet med denna studie är att via protokoll från universitetsstyrelser studera hur kraven på jämställdhet följs genom att undersöka könsfördelningen bland ledamöter och andra deltagare, beteckningar för ledamöter och andra deltagare samt omfattningen av kvinnors respektive mäns deltagande som aktörer i de processer som protokollförs. Som grund för studien ligger kritisk diskursanalys som bygger på systemisk funktionell grammatik. Metoden är kvantitativ och innebär granskning av lexikala element som synliggörs i den textuella dimensionen och referenters semantiska roller som urskiljs i den ideationella dimensionen. Materialet består av 17 protokoll från två universitetsstyrelser och en högskolestyrelse.

Studien visar att styrelserna är jämställda på ytan genom att fördelningen mellan kvinnor och män är relativt jämn. De övriga resultaten påvisar dock en annan bild av jämställdheten – kvinnliga personbeteckningar dominerar i protokollen från en av styrelserna, manliga personbeteckningar dominerar i protokollen från en annan och neutrala beteckningarna dominerar i protokollen från den tredje. Även den tredje frågan om hur kvinnliga respektive manliga ledamöter och andra deltagare framträder som aktörer med ansvar i protokollen uppvisar stora könsskillnader, där kvinnorna dominerar i två av styrelserna och männen i den tredje.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnaeus University Press, 2020
Keywords
jämställdhet, universitetsstyrelser, diskursanalys, funktionell grammatik
National Category
General Language Studies and Linguistics
Research subject
Humanities, Swedish
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-91944 (URN)10.15626/hn.20204419 (DOI)
Available from: 2020-02-06 Created: 2020-02-06 Last updated: 2020-02-19Bibliographically approved
Lindgren, M. & Svensson, G. (2016). Identitetskonstruktioner i text och bild: Analys av processer och deltagare i elevtexter från årskurs 3 (1ed.). In: Anna W. Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm, Mechtild Tronnier (Ed.), Anna W. Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm, Mechtild Tronnier (Ed.), Svenskans beskrivning 34: Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning, Lund den 22-24 oktober 2014. Paper presented at Svenskans beskrivning 34, Lund, 22-24 oktober 2014 (pp. 329-342). Lund: Lund University
Open this publication in new window or tab >>Identitetskonstruktioner i text och bild: Analys av processer och deltagare i elevtexter från årskurs 3
2016 (Swedish)In: Svenskans beskrivning 34: Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning, Lund den 22-24 oktober 2014 / [ed] Anna W. Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm, Mechtild Tronnier, Lund: Lund University , 2016, 1, p. 329-342Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

På en F-6-skola med många erspråkiga elever skriver och ritar eleverna regelbundet i s.k. morgonböcker för att bli medvetna om och träna att sätta ord på sina upplevelser och känslor. Införandet av morgonböckerna har sin grund i forskning om att flerspråkiga elevers skapande utifrån egna erfarenheter är en viktig faktor för kunskaps- och identitetsutveckling (se t.ex. Cummins & Early 2011).

Morgonböckerna har sin teoretiska bas i Cummins (2000) modell om främjande av språk- och identitetsutveckling för erspråkiga elever. I hans modell är relationen mellan lärare och elev av vital betydelse för elevernas utveckling av kunskaper och kritisk litteracitet. Förutsättningen är att läraren bejakar elevens språkliga, kulturella och personliga erfarenheter i interaktionen så att kunskap kan genereras och identiteter förhandlas (jfr Vygotskys närmaste utvecklingszon 1978). På så sätt skapas förutsättningar för maximalt kognitivt engagemang och maximal identitetsinvestering hos eleverna. Förutom språklig medvetenhet syftar arbetssättet till att generera kunskap, att uttrycka sig kreativt och att delta i sociala sammanhang. Eleverna ska därmed bli rustade för att påverka sin egen livssituation.

Att arbeta enligt Cummins modell med morgonböckerna innebär att läraren inriktar sig såväl på elevernas språk och språkanvändning som på det innehåll som eleverna bidrar med. Lärarens respons till eleverna ska företrädesvis fokusera innehåll och meningsskapande.

Den analys av identitetskonstruktioner som vi presenterar i den här artikeln ska ses som ett sätt att arbeta med skrivna elevtexter och teckningar enligt Cummins modell. syftet med analyserna är således att

  • lyfta fram ett sätt att granska elevtexter i ord och bild utan att fokusera språkliga brister

  • ge underlag till undervisande lärare att med stöd av elevtexter utmana elevernas kognitiva investering

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Lund University, 2016 Edition: 1
Series
Lundastudier i Nordisk språkvetenskap, ISSN 0347-8971 ; A74
National Category
Specific Languages
Research subject
Humanities, Swedish Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-61730 (URN)978-91-87833-77-9 (ISBN)978-91-87833-78-6 (ISBN)
Conference
Svenskans beskrivning 34, Lund, 22-24 oktober 2014
Available from: 2017-03-26 Created: 2017-03-26 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Lindgren, M. & Svensson, G. (2015). Att börja en mening: Fundamentens betydelse för meningsskapande inom och mellan meningar. In: Maria Lindgren, Gudrun Svensson (Ed.), Skrivande i skolan: (pp. 97-115). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Att börja en mening: Fundamentens betydelse för meningsskapande inom och mellan meningar
2015 (Swedish)In: Skrivande i skolan / [ed] Maria Lindgren, Gudrun Svensson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015, p. 97-115Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I artikeln uppmärksammas grammatiska och textlingvistiska perspektiv för att förklara hur den första satsdelen i en mening, det så kallade fundamentet, skapar mening inom och mellan meningar. Med exempel från fyra elevtexter som är skrivna som brev till utbildningsministern i samband med nationella provet i svenska och svenska som andraspråk visas hur fundamentsleden kan konstrueras och varieras och därmed skapa olika stilistiska effekter samt grader av precision och emfas. Syftet med artikeln är att ge lärare som undervisar i skrivande kunskap och verktyg för sitt uppdrag att stödja elevernas litteracitetsutveckling mot ett avancerat språkbruk.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015
Keywords
fundament, meningsskapande, informationsstruktur, sammanhang, elevtexter, litteracitetsutveckling
National Category
Specific Languages Didactics
Research subject
Humanities, Swedish Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-42219 (URN)978-91-40-68848-4 (ISBN)
Projects
Skrivbanksprojektet
Available from: 2015-04-13 Created: 2015-04-13 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Lindgren, M. & Svensson, G. (2015). Flerspråkiga elevers tillgång till den naturvetenskapliga provdiskursen: Undervisningskritiskt perspektiv på uppgiftsdesign, elevsvar och bedömning. In: Berit Lundgren, Ulla Damber (Ed.), Critical literacy i svensk klassrumskontext: (pp. 133-151). Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Flerspråkiga elevers tillgång till den naturvetenskapliga provdiskursen: Undervisningskritiskt perspektiv på uppgiftsdesign, elevsvar och bedömning
2015 (Swedish)In: Critical literacy i svensk klassrumskontext / [ed] Berit Lundgren, Ulla Damber, Umeå: Umeå universitet , 2015, p. 133-151Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

I kapitlet ges ett kritiskt perspektiv på hur en lärare arbetar med ett NO prov i årskurs 4 i en flerspråkig skola. Trots att majoriteten av eleverna är flerspråkiga tar inte läraren tillräcklig hänsyn till mångfaldsaspekten när provet designas. Detta leder till att de flerspråkiga eleverna har svårt att besvara uppgifterna på ett sätt som läraren accepterar. Slutsatsen är att läraren varken designat provet eller bedömt elevsvaren så att elevernas litteracitetsutveckling stimulerats eller eleverna fått möjlighet att påverka sitt lärande.I stället genomsyras provet och bedömningen av dominanta praktiker som reproducerar en ojämlik provdiskurs. Detta har emellertid läraren genom sin ledarposition i klassrummet makt att förändra så att fler elever får tillgångtill provdiskursen och större möjlighet att påverka sitt lärande.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2015
Series
Nordsvenska, ISSN 0282-7182 ; 22
Keywords
kritisk litteracitet, didaktisk design, uppgiftsformulering, elevsvar, lärarbedömning
National Category
Specific Languages
Research subject
Humanities, Swedish Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-42221 (URN)978-91-7601-202-4 (ISBN)
Projects
Interaktion för språk- och identitetsutveckling i flerspråkiga klassrum
Available from: 2015-04-13 Created: 2015-04-13 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Lindgren, M., Svensson, G. & Zetterholm, E. (Eds.). (2015). Forskare bland personal och elever: Forskningssamarbete om språk- och identitetsutvecklilng på en flerspråkig skola. Växjö: Linnaeus University Press
Open this publication in new window or tab >>Forskare bland personal och elever: Forskningssamarbete om språk- och identitetsutvecklilng på en flerspråkig skola
2015 (Swedish)Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Den här boken visar hur rektor, lärare och forskare i samverkan kan påverka attityder och föreställningar om språkliga resurser så att det leder till långsiktiga förändringar i skolverksamheten. Flera röster från intervjuer, inspelningar och skrivna texter som samlats i ett forskningsprojekt lyfts fram i boken som också innehåller forskarnas funderingar om att bedriva tvärvetenskaplig forskning i samarbete med personal och elever.

Forskningen genomfördes på en F–6 skola med elever som till stor del har ett annat förstaspråk än svenska. Syftet med projektet var att studera och utveckla en undervisningsmiljö med särskild tonvikt på elevernas språk- och identitetsutveckling. Det fick det långa projektnamnet Interaktion för språk- och identitetsutveckling i flerspråkiga klassrum och finansierades i tre år av Nämnden för lärarutbildning vid Linnéuniversitetet.

Forskare från tre discipliner: språkvetenskap, litteraturvetenskap och pedagogik arbetade i projektet både inom sitt eget vetenskapliga område och i samarbete med varandra. Projektet ledde till ett antal forskningspublikationer och presentationer på vetenskapliga konferenser, vilket beskrivs kortfattat i sista delen av boken. Merparten av boken rymmer i stället det samarbete som genererades på skolan och som berikade både skolverksamheten och forskningen.

Boken vänder sig till alla som intresserar sig för skolutveckling – såväl skolledare och verksamma lärare som lärarstudenter, lärarutbildare och forskare. 

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnaeus University Press, 2015. p. 156
Keywords
Skolforskning, skolutveckling, svenska som andraspråk, flerspråkighet, undervisning
National Category
General Literature Studies Specific Languages Didactics
Research subject
Humanities, Swedish Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-50146 (URN)978-91-87925-88-7 (ISBN)
Projects
Interaktion för språk- och identitetsutveckling i flerspråkiga klassrum
Available from: 2016-03-03 Created: 2016-03-03 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Lindgren, M. & Svensson, S. (2015). Grammatiska metaforer i flerspråkiga elevers texter. In: Maria Lindgren och Gudrun Svensson (Ed.), Skrivande i skolan: (pp. 79-96). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Grammatiska metaforer i flerspråkiga elevers texter
2015 (Swedish)In: Skrivande i skolan / [ed] Maria Lindgren och Gudrun Svensson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015, p. 79-96Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Grammatiska metaforer i form av nominaliseringar är ett språkligt drag som utmärker både det skolrelaterade språket och vuxenspråket. Därförär det viktigt för alla elever att kunna hantera dem – att förstå dem och att använda dem i egna texter. Syftet med artikeln är dels att beskriva hurgrammatiska metaforer används av ungdomar och vuxna med svenskasom andraspråk, dels att ge underlag för undervisning så att elever lär sig använda grammatiska metaforer genreanpassat och därmed kan fungera rationellt i en skriftspråksbaserad vuxenvärld. Som metod används litteracitetsteorin enligt Freebody och Luke (1990) för granskning av elevernas litteracitetskompetens, och systemisk-funktionell grammatik (Halliday &Matthiessen 2004) för språklig analys av elevtexterna.

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015
Keywords
grammatiska metaforer, nominaliseringar, litteracitetsutveckling, elevtexter, svenska som andraspråk
National Category
Specific Languages Didactics
Research subject
Humanities, Swedish Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-42220 (URN)978-91-40-68848-4 (ISBN)
Projects
Skrivbanksprojektet
Available from: 2015-04-13 Created: 2015-04-13 Last updated: 2019-02-27Bibliographically approved
Lindgren, M. & Svensson, G. (Eds.). (2015). Skrivande i skolan. Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Skrivande i skolan
2015 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Litteracitet är ett begrepp som numera ofta används om elevers skriv- och läsförmåga i vid bemärkelse. Att vara litterat i ett skriftspråksbaserat samhälle innebär att man inte bara kan den skriftliga koden och kan skapa mening med skrift utan också kan anpassa skriften efter situationen och reflektera kritiskt och analytiskt. I dagens skola ska alla elever träna dessa kompetenser och utveckla litteracitet.

Med stöd av olika teorier och metoder kommenterar författarna elevtexter, och följer upp dem med skrivdidaktiska reflektioner om både innehåll och form. Författarna tar upp berättarperspektiv, genreval, bildspråk och samband och visar också hur eleverna konstruerar identiteter och förmedlar känslor. Boken innehåller även ett kapitel som visar hur olika bedömare betraktar elevtexter.

Skrivande i skolan utgår från elevtexter hämtade från det nationella provet i svenska i årskurs 9, men de fenomen som tas upp är relevanta för såväl yngre som äldre elevers skrivande. 

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015. p. 166
Keywords
litteracitetsutveckling, skrivdidaktik, textbygge, textattityd, textbedömning
National Category
Specific Languages Didactics
Research subject
Humanities, Swedish Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-42218 (URN)978-91-40-68848-4 (ISBN)
Available from: 2015-04-13 Created: 2015-04-13 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Lindgren, M. (2015). Tillgångar att ösa ur. In: Maria Lindgren, Gudrun Svensson, Elisabeth Zetterholm (Ed.), Forskare bland personal och elever: Forskningssamarbete om språk- och identitetsutveckling på en flerspråkig skola (pp. 97-116). Växjö: Linnaeus University Press
Open this publication in new window or tab >>Tillgångar att ösa ur
2015 (Swedish)In: Forskare bland personal och elever: Forskningssamarbete om språk- och identitetsutveckling på en flerspråkig skola / [ed] Maria Lindgren, Gudrun Svensson, Elisabeth Zetterholm, Växjö: Linnaeus University Press, 2015, p. 97-116Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

I det här bidraget beskriver Maria Lindgren den forskning som genomförts i Linnéuniversitetets forskningsprojekt ”Interaktion för språk- och identitetsutveckling i flerspråkiga klassrum” utifrån tillgångar av forskningsmaterial som samlats in. Forskarna har använt skriftliga frågeformulär som elever, föräldrar och lärare besvarat på en F–6-skola. De har också intervjuat elever och lärare samt samlat in ett stort antal texter som producerats av elever respektive lärare. Materialet ligger till grund för många forskningspresentationer, men när projektet slutförs i och med att den här rapporten skrivs finns det fortfarande mycket material som kan användas för fortsatt forskning.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnaeus University Press, 2015
Keywords
Forskningsmaterial, flerspråkig skola, frågeformulär, inspelat material, elevtexter, lärartexter
National Category
Specific Languages
Research subject
Humanities, Swedish Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-50148 (URN)978-91-87925-88-7 (ISBN)
Available from: 2016-03-03 Created: 2016-03-03 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Hommerberg, C. & Lindgren, M. (2014). The construction of knowledge, values and identities in present-day consumerism discourses: the case of perfume reviews. In: Alexandra Fodor, Tamás Eitler, Judit Pethő-Szirmai, Kata Vadai, Beatrix Molnár (Ed.), CADAAD5: Abstract Book. Paper presented at CADAAD 2014 Critical Approaches to Discourse Analysis Across Cultures, Budapest, Ungern. Budapest: Eötvös Loránd University
Open this publication in new window or tab >>The construction of knowledge, values and identities in present-day consumerism discourses: the case of perfume reviews
2014 (English)In: CADAAD5: Abstract Book / [ed] Alexandra Fodor, Tamás Eitler, Judit Pethő-Szirmai, Kata Vadai, Beatrix Molnár, Budapest: Eötvös Loránd University , 2014Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

This paper presents ongoing critical research staged against the backdrop of global consumerism, which is of continuously escalating importance, both for humanity at large and more concretely in the daily lives of individuals, where consumption choices are increasingly associated with lifestyle and identity. In order to develop an adequate model for our investigation, we focus on a limited and strategically selected material, perfume reviews, which are analysed by means of a combination of argumentation analysis and Appraisal analysis. Consumer reviews in different domains of luxury consumption are of particular interest since they concretize the ambiguity of the concept of consumerism: From the addresser perspective, consumption reviews explicitly function to protect consumers’ rights by providing advice concerning the appropriateness of consumption choices, while also, at least in the range of domains that are not immediately related to the basic necessities of life, implicitly encouraging ever-growing consumption of such excessive products. Consumption reviews also construct ambivalent recipient identities: On the one hand, seeking consumption advice construes a critical persona that is rightly sceptical of the value of products and information from producers. On the other hand, the very existence of consumer reviews in the luxury domain simultaneously invokes an uncertain consumer persona, reluctant to rely on personal taste and therefore in need of guidance. Importantly, these ambivalent identities operate in an environment where what is seen as the basic necessities of life is an ever-changing construction, constantly renegotiated in accordance with both explicit and implicit socio-cultural norms and expectations. The analytical model developed for the current project is subsequently intended to be applicable to a larger corpus of consumer reviews from different domains with the ultimate goal of being able to generalize across present-day consumerism discourses and thus contribute to exploring what we see as a human identity crisis of the 21st century that leads to increasing commodification of our identities. 

Place, publisher, year, edition, pages
Budapest: Eötvös Loránd University, 2014
Keywords
perfume review, Appraisal analysis, argumentation analysis, luxury consumption, lifestyle
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-59698 (URN)
Conference
CADAAD 2014 Critical Approaches to Discourse Analysis Across Cultures, Budapest, Ungern
Available from: 2017-01-09 Created: 2017-01-09 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Lindgren, M. & Ask, S. (2014). Undervisning i språkhistoria: En ämnesdidaktiskutmaning för lärarstudenter. HumaNetten. Festskrift till Per Stille (Våren), 5-12
Open this publication in new window or tab >>Undervisning i språkhistoria: En ämnesdidaktiskutmaning för lärarstudenter
2014 (Swedish)In: HumaNetten. Festskrift till Per Stille, ISSN 1403-2279, no Våren, p. 5-12Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Abstract [sv]

I artikeln redovisas en analys av lärarstudenternas föreställningar om språkhistoria och ämnesdidaktik. Materialet utgörs av lektionsplaneringar som ämneslärarstudenter gjort som uppgift i en kurs i språkhistoria. Med stöd av diskursanalytiska verktyg uppvisar analysen en rädsla hos lärarstudenterna att ämnesområdet språkhistoria i sig inte räcker för att entusiasmera deras kommande elever, men det sägs aldrig explicit. Istället finns en underliggande presupposition i studenternas lektionsförslag att språkhistoria är svårt och skrämmande att undervisa om. För att råda bot på detta föreslår lärarstudenterna ett antal strategier som gör undervisningen lättsam och som inte kräver att svenskläraren har ämnesdjup.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnéuniversitetet, 2014
Keywords
svenska med didaktisk inriktning, språkhistoria, lärarstudenters föreställningar, diskursanalys
National Category
Languages and Literature Educational Sciences
Research subject
Humanities, Swedish Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-42222 (URN)
Available from: 2015-04-13 Created: 2015-04-13 Last updated: 2016-05-03Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-8403-1012

Search in DiVA

Show all publications