lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Alkenäs, Dan
Publications (10 of 17) Show all publications
Alkenäs, D. (2023). Varp och inslag – ett interventyr i musikskapande. HumaNetten (50), 7-32
Open this publication in new window or tab >>Varp och inslag – ett interventyr i musikskapande
2023 (Swedish)In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 50, p. 7-32Article in journal (Other academic) [Artistic work] Published
Abstract [sv]

Artikeln beskriver en konstnärlig studie där jag, i en roll som kompositör och konstnärlig forskare, tillsammans med musiklärare och elever i årskurs sex bland annat undersökte möjligheter att komponera musik utifrån visuella tecken i form av emojis. I studien konstateras att musikskapande inom skolkontext innefattar musikaliska aktiviteter som aktörer upplever vara spännande, fantasifulla, kreativa och lustfyllda, men också konstiga, riskabla och ge upplevelser av olust. Positiva upplevelser av musikskapande uppfattas i studien relatera till faktorer som aktörers upplevelse av mening och förståelse samt trygghet och mod, relation mellan känt och okänt i den musikaliska aktiviteten, ledarens lyhördhet och respekt för pågående sociala processer samt uttryck av individuella intressen och upplevelser, samt tydligt kommunicerat ramverk för musikskapandet  – innefattande både givna och fria ramar.

Place, publisher, year, edition, pages
Linnaeus University, 2023
Keywords
Musikskapande, digitala musikverktyg, improvisation, emoji, klassrum
National Category
Music
Research subject
Humanities, Music
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-125875 (URN)10.15626/hn.20235002 (DOI)
Available from: 2023-12-04 Created: 2023-12-04 Last updated: 2024-01-12Bibliographically approved
Alkenäs, D. (2019). Varp och inslag: En kollaps (synergi) mellan musikskapande och musikupplevelse. In: Musikforskning idag 2019. Göteborgs universitet, 12–14 juni 2019: Program och abstrakt. Paper presented at Musikforskning idag 2019, Göteborg, 12-14 juni 2019 (pp. 7-7). Askersund: Svenska samfundet för musikforskning
Open this publication in new window or tab >>Varp och inslag: En kollaps (synergi) mellan musikskapande och musikupplevelse
2019 (Swedish)In: Musikforskning idag 2019. Göteborgs universitet, 12–14 juni 2019: Program och abstrakt, Askersund: Svenska samfundet för musikforskning , 2019, p. 7-7Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic) [Artistic work]
Abstract [sv]

Musikskapande och musiklyssning förekommer inom alla åldrar och kan vara lustfylld, stimulerande och ge konstnärlig musikalisk upplevelse. Idag förekommer ofta gränser mellan musikskapare och musiklyssnare. Upplevelser av musik kan se olika ut från musikskapares resp. musiklyssnares perspektiv. I mitt doktorandprojekt är målet att låta gränser mellan musikskapande och -upplevelse kollapsa, och skapa verk som endast kan fullbordas genom att samtliga närvarande gemensamt är aktiva i processer av skapande, lyssnande samt utövande.

I avhandlingen utformas ett ofullbordat musikaliskt ramverk där deltagare i sitt utövande görs delaktiga, och individuell kreati­vitet kan sammanstråla i en gruppkreativitet där alla inblandade är aktiva som medkompositörer och utövare. En metafor jag använder är att ramverket betraktas som varp, i vilken fria kreativa inslag kan läggas, och utifrån syntesen av varp ochinslag bilda en väv, en synergi, av musikutövning. 

Målet med avhandlingsarbetet är att utifrån inkluderande perspektiv skapa och utöva musik:

  • att genom kollaborativt arbete skapa ett verk med syfte att gränser mellan publik och utövare elimineras och där aktörer i största mån tillsammans bidrar i skapandet;
  • att undersöka konstnärliga upplevelser hos en ”publik” bestående av icke-professionella utövare genom aktivt och kollaborativt musikutövande och genom att vara ”med­kompositörer”;
  • att undersöka skapandeprocesser i det kollaborativa arbetet.

Jag har hittills i arbetet studerat teoretiska perspektiv kring kreativa samarbeten, beslutsfattande inom kreativ kollaborativ verksamhet, samt musicking. 

Vid konferensen presenteras forskningsmetoden som i dagsläget innefattar samarbete med barn i årskurs 4, där för deltagarna obeprövade uttrycksmedel och -former utforskas, och där samtliga involverade är medkompositörer, utövare och publik.

Avhandlingens förväntade konstnärliga resultat är 3-4 dokumenterade ofullbordade kompositioner, varpar, samt diskussion kring hur, roller och relationer inom musikutövning kan påverka kollaborativt musikskapande. Vid konferensen förväntas ett utkast på en komposition kunna presenteras.

Place, publisher, year, edition, pages
Askersund: Svenska samfundet för musikforskning, 2019
Keywords
Kollaborativt musikskapande, musikkomposition, kompositionsprocess, barns komponerande, emojis
National Category
Music
Research subject
Humanities, Music
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-89043 (URN)
Conference
Musikforskning idag 2019, Göteborg, 12-14 juni 2019
Available from: 2019-09-11 Created: 2019-09-11 Last updated: 2019-09-26Bibliographically approved
Alkenäs, D. (2017). Musikkomposition i samarbete med barn inom El Sistema. In: Abstracts PhD in progress: The 22nd Annual Conference of the Nordic Network for Research in Music Education March 14-16 2017. Paper presented at NNMPF (Nordic Network for Research in Music Education) 2017, Göteborg (pp. 92-94). Göteborg: University of Gothenburg
Open this publication in new window or tab >>Musikkomposition i samarbete med barn inom El Sistema
2017 (Swedish)In: Abstracts PhD in progress: The 22nd Annual Conference of the Nordic Network for Research in Music Education March 14-16 2017, Göteborg: University of Gothenburg, 2017, p. 92-94Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Inom ramen för doktorandstudier i Musikalisk gestaltning (vid Göteborgs universitet) avser jag att som ett konstnärligt forskningsprojekt utföra och undersöka ett kompositionsarbete i samarbete med barn inom El Sistema. Syftet med projektet är att musikaliskt gestalta några frågeteman jag identifierat, och hur människor reflekterar över dessa, samt problematisera gestaltningsprocessen. Projektets frågeteman berör begrepp som beskriver hur människor tänker om och agerar gentemot varandra, begrepp som exempelvis ödmjukhet, generositet och medmänsklighet. Valet av frågeteman har sitt ursprung i mina reflektioner över de terrordåd som ägde rum i Paris 13 november 2015. På grundval av denna händelse har frågan om medmänsklighet lagts i fokus för projektet, och en drivkraft är att inom ramen för ett musikaliskt kompositionsarbete integrera perspektiv som berör social hållbarhet och mångfald.

Planen är att ett team bestående av mig, 4-5 elever inom El Sistema och en musiklärare tillsammans skapar melodiska, rytmiska och harmoniska teman samt sångtextmaterial som jag sedan kan utveckla till större kompositioner. Arbetet dokumenteras med hjälp av filmkamera och kompositionsprogrammet ”Soundtrap” (beskrivs nedan). Dokumentationen kommer i efterhand analyseras och ligga till grund för undersökning av processen i arbetet. Projektet förväntas synliggöra, undersöka samt diskutera kompositionsmetoder och kreativa processer. Ett förväntat resultat är att jag under processen, som konstnär och forskare, i möten med människor skall kunna lyssna, uppleva, undersöka, samtala om hur individer känner, tänker och uppfattar ord som ödmjukhet, generositet, medmänsklighet. Att låta deras personliga berättelser och uttryck sjunka in i min begrepps- och upplevelsevärld, så att jag sedan musikaliskt kan gestalta dem med verktyg från min konstnärliga praktik. Genom att studera det insamlade materialet kan jag som forskare/konstnär analysera och utforska möjliga ledmotiv och sammanhang, vilka sedan kan bli översatta till konstnärliga uttryck. Exempelvis kan platsbesöken mynna ut i ett antal enkla visor, vilka kan dokumenteras och framföras som enskilda verk, samt bearbetas och utvecklas till mer komplexa konstnärliga produktioner.

En anledning till att jag valt att arbeta med barn är att de besitter en spontanitet och kreativitet som jag ser vara mycket värdefull i en konstnärlig process. Dessutom utgör de våra kommande generationer, och är därför en viktig del i kulturers utveckling, exempelvis konstnärligt, kreativt, etiskt och socialt. Musikskapande kan för barnen vara ett sätt att bearbeta tankar och erfarenheter.

Under konferensen presenteras projektet med fokus på frågor kring metod. Under vårterminen 2017 kommer jag göra nio workshops med barn och lärare vid El Sistema. Barnen kommer från års- kurs 4. I mitt metodval har jag tagit inspiration av modeller som hämtats från ämnet design. En grund till metodvalet är att jag länge reflekterat över att designprocesser på olika sätt påminner om de processer som förekommer inom musikalisk komposition. Jag har funderat över likheter och skillnader mellan design- och kompositionsprocesser, och om det finns något att lära genom att integrera dessa processer. Efter att ha studerat metodernas huvudsakliga utgångspunkter har jag i det inledande arbetet valt att fokusera två metoder, Bonded Design och Informant Design, och undersöka möjligheter att utgå från dem.

Bonded Design används ofta i samband med utveckling av dator-mjukvara. Metoden är en utveckling av designmetoder som involverar olika former av kompetenser i processen. Inom metoden betonas ett generation-överskridande partnerskap som arbetar mot ett gemensamt mål (Large et al. 2006). Ett specifikt särdrag är att deltagarna under hela designprocessen arbetar tillsammans. Ett syfte är att ta tillvara den mångfald som finns inom gruppen. Här undersöks också vilken typ av samarbete som sker mellan vuxna och barn inom teamet.

Informant Design utgår från lågteknologiska kreativa verktyg vilka noggrant förklaras för deltagarna i designprojektet. Designern försöker inspirera barnen att ge olika förslag och låter dem sedan veta om förslagen är genomförbara. Ett grundläggande antagande i metoden är att barn är en viktig resurs vad gäller att föreslå idéer till motiverande och rolig pedagogisk programvara (Scaife et al. 1997). En viktig skillnad mellan Bonded Design och Informant Design är att den förstnämnda igenom hela processen ser barnen som fullvärdiga gruppmedlemmar.

Flera forskare har samarbetat med barn för att utveckla ny design. Druin föreslår att barn kan ha fyra olika roller i en designprocess: användare, testare, informant samt designpartner (Druin 2002, 3). Hon lyfter fram de olika rollernas möjligheter att skapa förståelse för befintliga teknikers inverkan på användaren, att få kännedom om hur tekniken möter upp designens mål, hur de påverkar riktningen under skapandeprocessen samt skapar tillgång till design-idéer under hela processen. Jag finner det intressant att utveckla och översätta denna idé till musikalisk komposition. Vilka roller kan barn ha här? Hur kan det påverka den kreativa processen och det konstnärliga skapandet?

Det musikaliska arbetet utförs och dokumenteras i kompositionsprogrammet ”Soundtrap”, ett online- verktyg som bland annat fokuserar musikskapande i samarbete. Textskapandet utgår från samtal med deltagarna. Utifrån samtalen ombeds deltagare formulera reflektioner. Reflektioner kan formuleras i text eller i bild (exempelvis teckningar).

En drivkraft i studien är att undersöka om och hur jag med hjälp av musikaliskt skapande kan arbeta för förståelse och dialog kring social hållbarhet. För mig har denna drivkraft motiverat mig att placera kompositionsprocess-studien i en kontext utanför mitt privata arbetsrum. I placerandet av studien i en sådan kontext uppstår utöver själva musikskapandet även mänskliga möten och möjligheter till lärande. Det är därför tänkbart att studien kan föra in ny kunskap till områden inom musikaliskt lärande, exempelvis inom Musikpedagogik. Det kan finnas intresse i hur elevers kreativa arbete kan transformeras till större sammansatta konstnärliga verk. För att inte börja i ett vakuum och försöka uppfinna några hjul har jag som ambition att designa min studie så att jag kan koppla till befintliga forskningsfält inom närliggande och för studien relevanta ämnesövergripande områden. Förhoppnings- vis kan studiens resultat också kommuniceras och spridas i en mångdisciplinär kontext. 

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: University of Gothenburg, 2017
Keywords
Musikkomposition, El Sistema, kompositionsprocess, bonded design, informant design
National Category
Music
Research subject
Humanities, Music
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-68423 (URN)
Conference
NNMPF (Nordic Network for Research in Music Education) 2017, Göteborg
Available from: 2017-10-23 Created: 2017-10-23 Last updated: 2017-10-30Bibliographically approved
Alkenäs, D. (2017). Musikkomposition i samarbete med barn inom El Sistema. In: Musikforskning idag : Program: Musikhögskolan, Piteå, 12–14 juni 2017. Paper presented at Musikforskning idag 2017 (pp. 14-15). Piteå
Open this publication in new window or tab >>Musikkomposition i samarbete med barn inom El Sistema
2017 (Swedish)In: Musikforskning idag : Program: Musikhögskolan, Piteå, 12–14 juni 2017, Piteå, 2017, p. 14-15Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Inom ramen för doktorandstudier inom Musikalisk gestaltning avser jag att som ett konstnärligt forskningsprojekt undersöka ett kompositionsarbete i samarbete med barn inom utbildningen El Sistema. Syftet med projektet är att musikaliskt gestalta några frågeteman jag identifierat och hur människor reflekterar över dessa, samt att problematisera gestaltningsprocessen. Projektets frågeteman knyter an till området hållbar utveckling utifrån en social dimension och har sitt ursprung i mina reflektioner över de terrordåd som ägde rum i Paris 13 november 2015.

De frågeställningar jag för närvarande arbetar med kan sammanfattas:

  • Hur kan jag som kompositör samarbeta med barn i ett kompositionsprojekt?

  • Hur kan reflektioner kring specifika frågeteman gestaltas i musik?

  • Hur kan kreativa processer beskrivas utifrån det aktuella projektet?

  • Hur kan ett insamlat material, bestående av ett flertal mindre komplexa kompositioner, transformeras till en större komplex komposition?

Jag har länge reflekterat över att designprocesser påminner om processer inom musikalisk komposition, och ställt frågan om det finns något att lära genom att integrera dessa processer. I metodvalet har jag därför inspirerats av modeller som hämtats från designämnet.

Under en fältstudie kommer ett team bestående av mig, 4–5 elever och en musiklärare att tillsammans komponera musik- och sångtextmaterial som jag sedan kan utveckla till större kompositioner. Arbetet dokumenteras med hjälp av filmkamera och kompositionsprogrammet ”Soundtrap”. Dokumentationen kommer att ligga till grund för undersökning av projektets konstnärliga processer och produkter. I samband med konferensen har fältstudien genomförts, och jag planerar att presentera några resultat.

Här bör betonas att projektet har ett konstnärligt fokus och problemområde. Syftet är att nå konstnärliga resultat och mål. Det är tänkbart att resultat kan framkomma i fråga om barns lärande, identitetsskapande, didaktiska metoder, musikens påverkan, etcetera. Dessa resultat kommer dock inte att behandlas. Utgångspunkten är att avhandlingen behandlar konstnärliga processer och produkter.

Place, publisher, year, edition, pages
Piteå: , 2017
Keywords
Musikkomposition, El Sistema, kompositionsprocess, designprocess
National Category
Music
Research subject
Humanities, Music
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-68424 (URN)
Conference
Musikforskning idag 2017
Available from: 2017-10-23 Created: 2017-10-23 Last updated: 2017-10-30Bibliographically approved
Alkenäs, D. (2016). Det bröd vi behöver: SATB och piano. Visby: Wessmans Musikförlag
Open this publication in new window or tab >>Det bröd vi behöver: SATB och piano
2016 (Swedish)Artistic output (Unrefereed) [Artistic work]
Place, publisher, year, pages
Visby: Wessmans Musikförlag, 2016. p. 12
Keywords
Vår Fader, körmusik
National Category
Music
Research subject
Humanities, Music
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-50698 (URN)
Available from: 2016-03-14 Created: 2016-03-14 Last updated: 2017-05-04Bibliographically approved
Alkenäs, D. (2016). Musikalisk komposition – process och produkt – som konstnärligt forskningsprojekt. In: Presented at Musikforskning idag: Växjö, 14-16 juni 2014, 2016. Paper presented at Musikforskning idag : Växjö, 14-16 juni 2014, 2016.
Open this publication in new window or tab >>Musikalisk komposition – process och produkt – som konstnärligt forskningsprojekt
2016 (Swedish)In: Presented at Musikforskning idag: Växjö, 14-16 juni 2014, 2016, 2016Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed) [Artistic work]
Abstract [sv]

Inom ramen för doktorandstudier i Musikalisk gestaltning (Göteborgs universitet) avser jag att som ett konstnärligt forskningsprojekt komponera ett oratorium baserat på temat ”De Sju Dygderna”. Under konferensen ”Musikforskning idag” presenteras projektet med fokus på frågor kring metod. Syfte med projektet är att undersöka och musikaliskt gestalta några centrala samtida frågeteman jag identifierat och hur människor reflekterar över dessa, samt problematisera gestaltningsprocessen. Genom oratorieformatet finns möjlighet att arbeta med text och musik i ett större sammanhang. Projektet förväntas synliggöra, undersöka samt diskutera kompositionsmetoder och kreativa processer. Ett centralt element är att finna vägar där konstverket, och den kreativa processen till den konstnärliga produkten, kan vara aktiv i samtida diskussioner. Jag söker därför efter olika redskap för att involvera olika målgrupper, både i den kreativa processen och i det slutliga konstnärliga resultatet. Valet av frågeteman att undersöka och gestalta har sitt ursprung i reflektioner över de terrordåd som ägde rum i Paris 13 november 2015. På grundval av denna händelse lades frågan om medmänsklighet i fokus för projektet. För att sätta in begreppet i ett större sammanhang föddes idén om att komponera ett oratorium kring De Sju Dygderna, där begreppet medmänsklighet ingår. I den kreativa processen, som görs i samarbete med Svenska Kyrkan och utbildningsprogrammet El Sistema, ingår bland annat att erbjuda människor att genom användande av en websida, och deltagande i workshops, vara aktiva deltagare och bidra med egna reflektioner kring frågetemats olika begrepp. Genom att studera det insamlade materialet kan jag som forskare/konstnär analysera och utforska möjliga ledmotiv och sammanhang, vilka sedan kan bli översatta till konstnärliga uttryck. För att möjliggöra musicerande med olika målgrupper planeras att i kompositionenlåta enkla musikaliska beståndsdelar möta och kommunicera med komplexa.De kreativa processerna dokumenteras, analyseras och problematiseras.

Keywords
Musical composition, composition process, artistic research, El Sistema, Musikalisk komposition, kompositionsprocess, konstnärlig forskning, El Sistema
National Category
Music
Research subject
Humanities, Music
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-57401 (URN)
Conference
Musikforskning idag : Växjö, 14-16 juni 2014, 2016
Available from: 2016-10-14 Created: 2016-10-14 Last updated: 2016-10-18Bibliographically approved
Papageorgiou, V., Alkenäs, D., Forsberg, C., Davidsson, C. & Frid, P. (2016). Pendulum: En levande gestaltning. Kalmar
Open this publication in new window or tab >>Pendulum: En levande gestaltning
Show others...
2016 (Swedish)Artistic output (Unrefereed) [Artistic work]
Place, publisher, year, pages
Kalmar: , 2016
National Category
Literary Composition Visual Arts Music
Research subject
Humanities, Creative writing; Humanities; Humanities, Music
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-57392 (URN)
Available from: 2016-10-14 Created: 2016-10-14 Last updated: 2019-02-27Bibliographically approved
Alkenäs, D. (2016). På jorden såsom i himlen: SATB och piano. Visby: Wessmans Musikförlag
Open this publication in new window or tab >>På jorden såsom i himlen: SATB och piano
2016 (Swedish)Artistic output (Unrefereed) [Artistic work]
Place, publisher, year, pages
Visby: Wessmans Musikförlag, 2016
Keywords
Vår Fader, körmusik
National Category
Music
Research subject
Humanities, Music
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-50699 (URN)
Available from: 2016-03-14 Created: 2016-03-14 Last updated: 2017-05-04Bibliographically approved
Alkenäs, D. (2016). Vår Fader: Herrens bön : SATB och piano. Visby: Wessmans Musikförlag
Open this publication in new window or tab >>Vår Fader: Herrens bön : SATB och piano
2016 (Swedish)Artistic output (Unrefereed) [Artistic work]
Place, publisher, year, pages
Visby: Wessmans Musikförlag, 2016. p. 10
Keywords
The Lords Prayer, Choir Music, Musical Composition, Vår Fader, Herrens bön, Körnoter, Musikalisk komposition
National Category
Music
Research subject
Humanities, Music
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-57402 (URN)
Available from: 2016-10-14 Created: 2016-10-14 Last updated: 2017-05-04Bibliographically approved
Alkenäs, D. (2015). Impulsivt pendulum. In: Dan Alkenäs, Anna-Karin Arvidsson, Susanne Bonja-Westergren, Cecilia Davidsson, Magnus Eriksson, Pernilla Frid, Jonas Kellander, Vasilis Papageorgiou (Ed.), Pendulum: Kalmar - Växjö (pp. 49-55). Växjö: Linnaeus University Press
Open this publication in new window or tab >>Impulsivt pendulum
2015 (Swedish)In: Pendulum: Kalmar - Växjö / [ed] Dan Alkenäs, Anna-Karin Arvidsson, Susanne Bonja-Westergren, Cecilia Davidsson, Magnus Eriksson, Pernilla Frid, Jonas Kellander, Vasilis Papageorgiou, Växjö: Linnaeus University Press, 2015, p. 49-55Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.)) [Artistic work]
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnaeus University Press, 2015
Keywords
Kalmar, Växjö
National Category
Music
Research subject
Humanities, Music
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-50663 (URN)978-91-87925-71-9 (ISBN)
Note

Komposition / Composition

About the book

Pendulum Kalmar-Växjö är resultatet av ett samarbete mellan de konstnärliga utbildningarna vid Linnéuniversitet. Deltagarna i projektet är bildkonstnärer, musiker, författare och essäister. Alla är verksamma vid någon av de tre konstnärliga utbildningarna på Fakulteten för konst och humaniora: Design, Musik och Kreativt skrivande.

Projektets mål var att skapa ett verk som ”dramatiserar sin sam- tid”, ett verk som berättar hur städerna Kalmar och Växjö med sina olika miljöer samverkar med sina invånare.

Available from: 2016-03-14 Created: 2016-03-14 Last updated: 2016-10-06Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications