lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Byrman, Gunilla
Publications (10 of 40) Show all publications
Byrman, G. & Skoglund, A. (2019). Kvinnors och mäns språkliga representation i domar. Språkbruk (4), 10-13
Open this publication in new window or tab >>Kvinnors och mäns språkliga representation i domar
2019 (Swedish)In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, ISSN 0358-9293, no 4, p. 10-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Keywords
språklig representation, genus, domar
National Category
Humanities and the Arts
Research subject
Humanities, Linguistics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-90803 (URN)
Available from: 2020-01-08 Created: 2020-01-08 Last updated: 2020-01-08
Byrman, G. & Byrman, Y. (2018). In evidence: Linguistic transformations of events in police interview reports. Nordic Journal of Linguistics, 41(2), 155-181
Open this publication in new window or tab >>In evidence: Linguistic transformations of events in police interview reports
2018 (English)In: Nordic Journal of Linguistics, ISSN 0332-5865, E-ISSN 1502-4717, Vol. 41, no 2, p. 155-181Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim is to examine how investigators in the police reproduce the interviewees’ utterances in narratives, direct and indirect reported speech, and by framing the words in reports with or without quotation marks. The focus is on the police’s professional writing and techniques of reproducing interviewees’ words in written texts. Questions are: What techniques do the police use in the written interview reports? How do the techniques convey evidentiality? A corpus on domestic violence is used with a theoretical foundation in critical discourse analysis, polyvocality and evidentiality. A new analytical framework for polyvocal texts is developed in terms of utterance, source and framer to pin down the evidentiality. The result shows that it is difficult to determine whether words placed within the quotation marks are verbatim or not. Another result shows that investigators are not consistent in documenting utterances from different sources, and they do not show whether the utterances are embedded or not and to what degree they are embedded. This makes it sometimes difficult to uncover the structure of the original events and to perceive who the source of the utterances is, which means that evidentiality is not always clear.

Place, publisher, year, edition, pages
Cambridge: Cambridge University Press, 2018
Keywords
Direct and Indirect reported speech, Evidentiality, Narration, Police interview reports, Polyvocality, Quotes, Quotation marks, Source, Utterance, Framer
National Category
General Language Studies and Linguistics
Research subject
Humanities, Swedish
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-73030 (URN)10.1017/S0332586518000100 (DOI)000444805100003 ()2-s2.0-85053675189 (Scopus ID)
Available from: 2018-04-18 Created: 2018-04-18 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Byrman, G. & Skoglund, A. (2018). Kvinnor och män i domar: En forskningsrapport om språkliga genuskonstruktioner i domar om brottmål, vårdnadsmål och LVU-mål. Växjö
Open this publication in new window or tab >>Kvinnor och män i domar: En forskningsrapport om språkliga genuskonstruktioner i domar om brottmål, vårdnadsmål och LVU-mål
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med studien är att synliggöra och öka medvetenheten om genuskonstruk­tioner i Sveriges Domstolars skrift­liga domar i brottmål, vård­nads­mål och LVU-mål. Vi utgår från kritisk diskurs­analys, där genus definieras som sociala konstruk­tioner av könsiden­titeter. Studien har genom­förts genom kvantitativa och kvalitativa språk­­­­­analyser. Meto­der­na komplet­terar varandra genom att de kvan­titativa ana­lyser­­na ger en överblick av kvantifierbara, genusrelaterade mönster i brott­måls­domar, vård­nads­domar och LVU-dom­ar. Och de kvalitativa analyserna illustrerar och pro­ble­ma­tise­rar hur rättens repre­sen­­ta­tion av genus framträder i ett repre­sentativt, mindre urval skriftliga domar, där både svenskfödda och utlandsfödda parter före­kom­mer. Följande frågor ställs:

  1. Vilka konstruktioner av genus och etnicitet framträder språkligt i domarna?
  2. I vilken omfattning kommer parter av olika kön till tals i domarna?
  3. Vilka dominerande teman om kvinnor och män fram­träder i de olika domtyperna (det vill säga brottmålsdomar, domar i vårdnadsmål och domar i LVU-mål)?
  4. Vilka röster från kvinnor och män kommer till tals i domtexterna och hur legi­timeras rösterna?

Materialet består totalt av 49 domar och är hämtat från en tingsrätt och en förvaltnings­rätt. Vi kan inte påvisa några mönster i skrivningar eller strukturer baserat på juristernas eller nämndemännens kön. Men vi kan konsta­tera att könen på nämndemännen inte alltid fram­går i domar från Tingsrätten, men alltid i Förvaltningsrättens domar.

Den språkligt mångröstade rättegången återspeglas i dom­texter­nas språk som också de är mångröstade. Studien indikerar att det finns större skillnad mellan etnicitet än kön, efter­som det skrivs om svenskfödda och utlandsfödda på olika sätt genom att olika teman aktualiseras. En tendens är att män framställs som aktiva och kvinnor som pas­siva bland utlandsfödda. Det finns även indikationer på att kvinnors och mäns beteen­den framställs på olika vis utifrån traditionella och stereotypa uppfatt­ningar om kvinnor och män. Det kan t.ex. gälla omsorgsförmåga i vårdnads- och LVU-domar och klädsel och alkohol­på­ver­kan i brottmål.

Sammantaget utgör domarna en skriftlig representation av andras röster som före­kom­­mit under huvudförhandlingen. I en sådan skriftlig framställning måste rätten i sitt be­mötan­­de göra representationen i texten så att den ger läsaren känslan av att domen handlar om verkliga människor som bemöts på ett empatiskt och objektivt sätt. Genus­neutrala skrivsätt handlar i det här sammanhanget inte om att språkligt avköna parter eller att dölja diskriminerande förhållanden, men istället se till individens rättigheter och skyldig­heter. Att skriva tydligt i avsnitten med domskäl är mest betydelsefullt. Men av­snit­ten med refe­rat av parternas utsagor skrivs också av den lagfarna domaren, och efter­som lek­män och journalister tenderar att läsa domarna som sammanhängande texter flyter rättens bedöm­ning och parternas utsagor samman för en läsare som saknar juri­disk kompetens.

Vi har gått igenom domarna och gjort översikter över domskälen efter måltyp. Det är inte alltid enkelt att avgöra vad som är ett vävt domskäl. Många domskäl har korta hän­vis­ningar till vad parterna anfört. Vår förståelse av vävt domskäl är ett domskäl där läng­re och sam­manhängande utsagor från utredningen vävs in i under rubriken domskäl. För­valtningsrätten har kon­sekvent separerat utredningen och domskälen i alla de domar som analyserats här. Tings­rätten har en blandning av båda typerna med övervikt för invävda refererat i dom­skälen i 67 % av domarna. I brottmåls­domarna från Tings­rätten finns stor varia­tion i ut­form­ningen av domskälen, vilket kan skapa en osäkerhet hos lä­sa­­ren. Tyd­ligast är det när rätten an­vän­­der under­rubriker för att markera vad som är par­ters utsagor respektive rättens bedöm­ning.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: , 2018. p. 60
Keywords
språklig genusanalys, narration, teman, legitimering, domar, brottmål, vårdnadsmål, LVU-mål
National Category
Languages and Literature
Research subject
Humanities, Swedish
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-73031 (URN)
Available from: 2018-04-18 Created: 2018-04-18 Last updated: 2019-06-26Bibliographically approved
Ericsson, S. & Byrman, G. (Eds.). (2017). Humanetten: Nummer 38, Våren 2017. Växjö: Fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>Humanetten: Nummer 38, Våren 2017
2017 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitetet, 2017. p. 210
Series
HumaNetten, ISSN 1403-2279 ; 38
National Category
General Language Studies and Linguistics Gender Studies
Research subject
Social Sciences, Gender Studies; Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-65757 (URN)
Note

Guest editors for HumaNetten no 38

Available from: 2017-06-22 Created: 2017-06-22 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Byrman, G. & Drugge, U. (2017). Male offenders disclaiming accountability: A gender perspective on texts about domestic violence from two centuries. Paper presented at Report from the 9th Nordic Conference on Language and Gender. HumaNetten (38)
Open this publication in new window or tab >>Male offenders disclaiming accountability: A gender perspective on texts about domestic violence from two centuries
2017 (English)In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 38Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim is to study how the words and the actions of the parties are presented in written reports and how we understand the cases and the violence, and what the cases convey about the society in which the texts were produced, i.e. what roles do the texts play in the legal process of the nineteenth century and in the twenty-first viewed in a comparative, gender perspective. We will address the following research questions: What are the structure and themes in the texts, and how do they influence the comprehension of what has happened in the cases? How does the suspect speak about the crime he is suspected of?

The structure, language and content are examined in written records of suspects’ verbal defences of their criminal offences against women with whom they have a close relationship, but also the themes the texts contain and how the texts are structured on a macro level, as a transparent macro structure can make a text easier to read and understand.

The results in this study indicate a relativisation of the hierarchy between women and men in the older texts, since the man is weakened by ending up on trial. Although women and men are more equal than 150 years ago, the dichotomy and the hierarchy in contemporary texts still prevail and there is not yet full equality, although the gender contract has been renegotiated in different ways over the years due to changes in law and society. However we can also interpret the results from this study in the light of Mattsson’s and Hydén’s framework on domestic violence, which highlights how the tension of violence, power and gender is making it difficult to make visible violence and women’s vulnerability. Where the violence is based on different perspectives and are divided on the issue of how violence is understood. The line between perspectives that are based on a structural and relational understanding of the violence. The structural feminist perspective gives prominence to the gender dimension of violence as a structural expression of male superiority and female subordination. The relational understanding places less emphasis on power relations and more on violence as the result of conflict between the two parties, and Hydén takes a stand in a feminist perspective which she combines with a social psychological understanding, which emphasizes the root of evil violence – the quarrel. The woman in the relationship has the opportunity of assuming a position of power, because she has reasons to leave the relationship. We can conclude that there is a tendency to similar explanations for the generated violence in the studied cases, both the old and modern. Today most cases of domestic violence are dropped and never get to trial in Sweden, which is a problem for the legal security of the citizens and for communities in general governed by law. The tendency that a majority of cases of domestic violence are dismissed is an embarrassing fact, since Sweden has a reputation for being a society with equal opportunities. The low rate of prosecution makes it a gender issue that should be addressed. How the gender relations in this discourse will be negotiated in the future, and how the Swedish legal system will deal with cases of domestic violence, remains open.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnaeus University Press, 2017
Keywords
gender perspective, disclaiming accountability, legal texts, domestic violence
National Category
Specific Languages
Research subject
Humanities, Swedish; Social Sciences, Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-61022 (URN)10.15626/hn.20173806 (DOI)
Conference
Report from the 9th Nordic Conference on Language and Gender
Available from: 2017-02-28 Created: 2017-02-28 Last updated: 2019-07-30Bibliographically approved
Byrman, G. & Ericsson, S. (2017). Slidkransar, ickebinära genus och radikalhögerns jämställdhetsdiskurser: Rapport från den nionde nordiska konferensen om språk och kön. HumaNetten (38), 5-6
Open this publication in new window or tab >>Slidkransar, ickebinära genus och radikalhögerns jämställdhetsdiskurser: Rapport från den nionde nordiska konferensen om språk och kön
2017 (Swedish)In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 38, p. 5-6Article in journal, Editorial material (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Fakulteten för Konst och Humaniora, Linnéuniversitetet, 2017
National Category
Gender Studies Specific Languages
Research subject
Social Sciences, Gender Studies; Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-67247 (URN)10.15626/hn.20173801 (DOI)
Available from: 2017-08-15 Created: 2017-08-15 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Byrman, G. & Skoglund, A. (2017). Äldre kvinnor och män i två dagstidningar: En genuskritisk komparativ studie. Paper presented at Report from the 9th Nordic Conference on Language and Gender. HumaNetten (38), 65-81
Open this publication in new window or tab >>Äldre kvinnor och män i två dagstidningar: En genuskritisk komparativ studie
2017 (Swedish)In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 38, p. 65-81Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I artikeln undersöks hur kvinnor och män över 70 år språkligt och innehållsligt representeras i artiklar från två sydsvenska dagstidningar – en regional och en lokal. Vi vill besvara följande frågor: Hur ser representationen av äldre personer ut kopplat till genus samt etnisk och social bakgrund? Vilka teman dominerar i de texter där äldre personer är huvudpersoner, och hur framställs genus i relation till dessa teman? Vilka generella skillnader finns det mellan hur kvinnor respektive män framställs i dagstidningarnas lokala rapportering? Alla artiklarna i mate­rialet är rikt bildsatta. Resultaten visar att kvinnor och personer över 80 år är överrepresenterade i materialet. Den äldrediskurs som dominerar i materialet representerar äldre personer som framåtblickan­de och aktiva i sam­man­hang som tidigare inte har förknippats med personer i hög ålder. Återkommande är berättelser om äldre som gjort en omstart sent i livet, exempelvis genom att börja träna på gym eller genom att inleda en ny kärleksrelation. En annan trend är att i artiklar som skrivs om män som är i en relation eller gifta övergår texten också till att handla om männens partner. Således kan vi konstatera att kvinnor inte är underrepresenterade i detta material på det sätt som rapporterats från andra studier. Många olika teman framträder i artiklar med äldre som förebilder i skrift och bild, men till de dominerande temana hör yrkesliv och hantverkstraditioner, historiska händelser och jultraditioner och sport samt kultur- och föreningsliv. I dessa teman berörs både kvinnor och män, men kvinnor är överrepresenterade som talespersoner för lokala eve­ne­mang som till exempel marknader och föreningsträffar. Vi ser dock en tendens till stereotypa genuskonstruktioner genom att mäns sociala status oftare än kvinnors markeras explicit genom yrkesepitet och andra socialt positionerande epi­tet, som till exempel ”vd” och ”ordförande”. I materialet förekommer också beskrivningar av äldre kvinnors ut­seen­de och klädsel, medan inga motsvarande beskrivningar förekommer i texterna om äldre män. I representationen av äldre män betonas i stället männens plikttrogenhet och arbetsamhet. På så sätt uppvisar studien likheter med tidigare forskning om hur kvinnor och män framställs i medierna. Oberoende av ålder förefaller kön vara avgörande för hur journalister väljer att karakterisera den intervjuade. Det görs nämligen fortfarande i häpnadsväckande traditionella genuskategorier. Sammantaget visar studien att modifierat med ett intersektionellt perspektiv erhålls en mer nyanserad bild av äldre kvinnor och män, där kvinnorna får mer spaltutrymme än mannen, även om ett traditionellt synsätt på hur män och kvinnor karakteriseras i de studerade dagstidningarna.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitetet, 2017
Keywords
språk, genus, kvinnor, män, dagstidningar
National Category
Specific Languages Gender Studies
Research subject
Humanities, Swedish; Social Sciences, Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-61021 (URN)10.15626/hn.20173807 (DOI)
Conference
Report from the 9th Nordic Conference on Language and Gender
Available from: 2017-02-28 Created: 2017-02-28 Last updated: 2019-07-30Bibliographically approved
Axelsson, C., Byrman, G., Petersson, G., Skoglund, A. & Stevenson-Ågren, J. (2016). "Det kan bli så mycket fel": Förstudie om barnmorskors upplevelser av kommunikation med gravida kvinnor utan funktionell behärskning av svenska.. Kalmar/Växjö: Linnéuniversitetet
Open this publication in new window or tab >>"Det kan bli så mycket fel": Förstudie om barnmorskors upplevelser av kommunikation med gravida kvinnor utan funktionell behärskning av svenska.
Show others...
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Kalmar/Växjö: Linnéuniversitetet, 2016. p. 15
Keywords
mödrahälsovård, samtalsstöd, kommunikation, tolk
National Category
Languages and Literature Nursing
Research subject
Humanities, Swedish as a Second Language; Health and Caring Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-49900 (URN)
Available from: 2016-02-24 Created: 2016-02-24 Last updated: 2018-05-18Bibliographically approved
Byrman, G. (2015). Bröllop, tulpan och irländskt uppror: En marsch med många motiv. In: Mathias Boström (Ed.), Lekstugan: festskrift till Magnus Gustafsson (pp. 99-110). Smålands musikarkiv
Open this publication in new window or tab >>Bröllop, tulpan och irländskt uppror: En marsch med många motiv
2015 (Swedish)In: Lekstugan: festskrift till Magnus Gustafsson / [ed] Mathias Boström, Smålands musikarkiv , 2015, p. 99-110Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Smålands musikarkiv, 2015
Keywords
Bröllopsmarsch, skotsk air, irländsk visa, irländskt uppror, protestsång
National Category
Musicology Specific Languages
Research subject
Humanities, Musicology; Humanities, Swedish
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-50993 (URN)978-91-978644-1-1 (ISBN)
Available from: 2016-03-17 Created: 2016-03-17 Last updated: 2019-06-26Bibliographically approved
Byrman, G. (2015). ET har landat: Rymden i familjenyheter. Rymden och människan: Rymdforskning i humaniora, konst och samhällsvetenskap, 13-13
Open this publication in new window or tab >>ET har landat: Rymden i familjenyheter
2015 (Swedish)In: Rymden och människan: Rymdforskning i humaniora, konst och samhällsvetenskap, , p. 2p. 13-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Kalmar/Växjö: Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora, 2015. p. 2
Keywords
familjenyheter, rymdteman, födelseannonser
National Category
Specific Languages
Research subject
Humanities, Swedish
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-50996 (URN)
Available from: 2016-03-17 Created: 2016-03-17 Last updated: 2019-06-26Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications