lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Olsson, Ragnar
Publications (9 of 9) Show all publications
Eek-Karlsson, L., Hedlin, M. & Olsson, R. (2022). Att förstå sexuella trakasserier – tre förklaringsmodeller och deras pedagogiska implikationer. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, 16(1), 59-73
Open this publication in new window or tab >>Att förstå sexuella trakasserier – tre förklaringsmodeller och deras pedagogiska implikationer
2022 (Swedish)In: Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, E-ISSN 2535-7697, Vol. 16, no 1, p. 59-73Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I föreliggande studie är syftet att presentera ett pedagogiskt verktyg för att sortera könsrelaterade resonemang relevanta för diskussioner om sexuella trakasserier, samt att lyfta fram och tydliggöra de pedagogiska implikationer som ett visst grundantagande för med sig. Detta pedagogiska verktyg appliceras på två kvinnliga gymnasieelevers berättelser om erfarenheter av sexuella trakasserier under sin tid i grund- och gymnasieskolan. Tre olika förklaringsmodeller används i analysen. Dessa är ’med könsskillnader i fokus’, ’med den könsneutrala individen i fokus’ samt ’med könsnormer i fokus’. När könsskillnader framhålls som förklaringsmodell, blir slutsatsen att pojkarna styrs av sin biologi och att de därför inte kan hållas ansvariga för sina handlingar. Om könsneutralitet betonas, blir konsekvensen att sexuella trakasserier inte kan knytas till ett specifikt kön. Istället är det den specifika situationen eller individen som är den avgörande faktorn. När könsnormer är i fokus kan sexuella trakasserier förstås som något unga män i grupp använder sig av som ett sätt att stärka och bekräfta maskulinitet i en heteronormativ ordning. Vissa förklaringsmodeller kan underlätta och andra kan försvåra arbetet för att motverka sexuella trakasserier.

Abstract [en]

In the present study, the purpose is to present a pedagogical tool for sorting gender-related reasoning relevant to discussions about sexual harassment, as well as to highlight and clarify the pedagogical implications that a certain basic assumption entail. This pedagogical tool is applied to two female high school students’ stories of experiences of sexual harassment during their time in primary and secondary school. Three different explanation models are used in the analysis. These are named ‘with gender differences in focus’, ‘with the genderneutral individual in focus’ and ‘with gender norms in focus’. When gender differences are emphasized, the implication is that boys are ruled by their biology and therefore they cannot be responsible for their actions. If gender neutrality is stressed, the consequence is that sexual harassment cannot be linked to a specific gender. Instead, it is the specific situation or the individual that is the triggering factor. When gender norms are in focus, sexual harassment can be understood as something that young men in groups use to strengthens and affirm masculinity in a heteronormative order. Some of the explanation models may facilitate and others may complicate the work of counteracting sexual harassment.

Place, publisher, year, edition, pages
Cappelen Damm Akademisk, 2022
National Category
Gender Studies
Research subject
Social Sciences, Gender Studies; Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-113682 (URN)10.23865/up.v16.3121 (DOI)2-s2.0-85129309312 (Scopus ID)
Available from: 2022-06-08 Created: 2022-06-08 Last updated: 2023-06-15Bibliographically approved
Eek-Karlsson, L., Olsson, R. & Gunnarsson, G. (2022). Att motverka sexuella trakasserier - en didaktisk fråga. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, 8(1), 3-19
Open this publication in new window or tab >>Att motverka sexuella trakasserier - en didaktisk fråga
2022 (Swedish)In: Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, ISSN 2002-2832, Vol. 8, no 1, p. 3-19Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of the present study is to contribute with knowledge about pupils’ views upon teachers’ teaching regarding the work of counteracting sexual harassment. 28 girls and 22 boys in secondary and upper secondary school were interviewed. The theoretical framework is based on an educational perspective and directed towards teachers’ work against oppression. More specifically it deals with the relationships between teacher and pupil, teacher and the knowledge content as well as the teaching process. The concept ‘teaching’ is understood as ‘teaching acts’ that are carried out both in formal teaching situations within specific lessons as well as in informal teaching situations in between the lessons. According to the pupils, a trusting climate between teachers and pupils is an essential condition for counteracting sexual harassment successfully. The result also shows that the knowledge content usually is mediated, as in traditional school practice, from the teacher to the pupils in specific lessons. The pupils find these fact-based lessons both relevant and irrelevant. Some lessons are based on the pupils’ own experiences and on limiting gender norms in society and in school. These lessons have a dialogical approach, where the teachers and pupils learn together based on a good relationship.

Place, publisher, year, edition, pages
Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies, University of Gothenburg, 2022
National Category
Didactics
Research subject
Education, Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-126882 (URN)10.57126/noad.v8i1.6622 (DOI)
Available from: 2024-01-17 Created: 2024-01-17 Last updated: 2024-02-15Bibliographically approved
Eek-Karlsson, L. & Olsson, R. (2011). Relations go Web 2.0. . In: : . Paper presented at Paper presenterat i ett symposium tillsammans med Luleå tekniska universitet. NERA/NFPF 39th congress Rights and Education 10-12 mars Jyväskylä 2011..
Open this publication in new window or tab >>Relations go Web 2.0.
2011 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Pedagogics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-44248 (URN)
Conference
Paper presenterat i ett symposium tillsammans med Luleå tekniska universitet. NERA/NFPF 39th congress Rights and Education 10-12 mars Jyväskylä 2011.
Available from: 2015-06-15 Created: 2015-06-15 Last updated: 2015-06-15Bibliographically approved
Eek-Karlsson, L. & Olsson, R. (2010). Ethics and Morality in the digital arena. In: : . Paper presented at Paper presenterat vid NERA/NFPF 38th congress Active Citizenship Malmö 11-13 mars 2010.
Open this publication in new window or tab >>Ethics and Morality in the digital arena
2010 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences, Pedagogics
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-44247 (URN)
Conference
Paper presenterat vid NERA/NFPF 38th congress Active Citizenship Malmö 11-13 mars 2010
Available from: 2015-06-15 Created: 2015-06-15 Last updated: 2015-06-15Bibliographically approved
Elmeroth, E., Eek-Karlsson, L., Olsson, R. & Valve, L.-O. (2006). Från Kronos till Kairos - mot en målstyrd skola. Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Från Kronos till Kairos - mot en målstyrd skola
2006 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2006. p. 226
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-3163 (URN)9144039875 (ISBN)
Available from: 2010-04-26 Created: 2010-04-26 Last updated: 2019-12-05Bibliographically approved
Elmeroth, E., Eek-Karlsson, L., Olsson, R. & Valve, L.-O. (2005). Tid för målstyrning: utvärdering av kvalitetsarbete i försöksverksamheten med utbildning utan timplan i grundskolan. Högskolan i Kalmar
Open this publication in new window or tab >>Tid för målstyrning: utvärdering av kvalitetsarbete i försöksverksamheten med utbildning utan timplan i grundskolan
2005 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I rapporten diskuteras och värderas resultaten från två tidigare utvärderingar av försöket med utbildning utan timplan, "Tid för fostran" och "Tid för kunskap". Båda utvärderingarna genomfördes på uppdrag av Timplanedelegationen i syfte att studera skolornas kvalitetsarbete i förhållande till de nationella målen.

Utvärderingarna visar att försöksskolorna har genomfört förändringar som syftar till att öka måluppfyllelsen. Försöket har haft positiv inverkan på arbetet mot läroplanens fostransmål och för vissa grupper har måluppfyllelsen med avseende på kunskaper ökat. Stödstrukurer i form av ökad kommunikation och uppföljningssystem har skapats runt eleverna och deras arbete mot målen.

Det återstår mycket utvecklingsarbete med avseende på dokumentationsprocessen. På försöksskolorna pågår intensiva diskussioner om målstyrningens olika möjligheter och problem. Det finns emellertid fortfarande en stor utvecklingspotential.

Såväl elever som lärare har fått nya roller och behoven av genomtänkt stöd för fortsatta diskussioner, kompetensutveckling och tid till reflektion är stora.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Kalmar, 2005. p. 61
Series
Rapport från Institutionen för hälso- och beteendevetenskap: Högskolan i Kalmar, ISSN 1652-2206 ; 2005:1
Keywords
Timplan, Grundskolan, Målstyrning
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hik:diva-9 (URN)91-89584-40-6 (ISBN)
Available from: 2007-06-20 Created: 2007-06-20 Last updated: 2019-12-05Bibliographically approved
Elmeroth, E., Eek-Karlsson, L., Olsson, R. & Valve, L.-O. (2005). Utvärdering av försöksskolornas kvalitetsarbete. In: Utan timplan – forskning och utvärdering: (pp. 197-212). Stockholm: Fritzes
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av försöksskolornas kvalitetsarbete
2005 (Swedish)In: Utan timplan – forskning och utvärdering, Stockholm: Fritzes, 2005, p. 197-212Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Fritzes, 2005
Series
SOU ; 2005:102
National Category
Educational Sciences
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogics and Educational Sciences, Education
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-4047 (URN)91-38-22471-2 (ISBN)
Available from: 2010-04-27 Created: 2010-04-27 Last updated: 2019-12-05Bibliographically approved
Elmeroth, E., Eek-Karlsson, L., Olsson, R. & Valve, L.-O. (2004). Tid för kunskap: delutvärdering av kvalitetsarbete i försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan. Högskolan i Kalmar
Open this publication in new window or tab >>Tid för kunskap: delutvärdering av kvalitetsarbete i försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan
2004 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med denna utvärdering är att beskriva, analysera och värdera skolornas kvalitetsarbete, med avseende på elevernas kunskaper i olika ämnen. Resultaten bygger dels på skriftliga berättelser från elever och lärare på åtta försöksskolor, dels på fokusdiskussioner med elever från en försöksskola och lärare från såväl försöks- som referensskolor. I utvärderingen ingår också data från den nationella utvärderingen från 2003.

Utvärderingen visar att försöket inte har påverkat kunskaperna generellt sett. Däremot tycks försöket ha lett till att elevgrupper, som ofta anses ha sämre förutsättningar för skolframgång gynnas. Förklaringar till detta skulle kunna vara de stödstrukturer som har utvecklats på försöksskolorna.

Försöket har inneburit en rad förändringar, framför allt i de senare grundskoleåren. Arbetet med att styra mot målen har inletts. Ett medel för detta arbete är den nya organisationen av skoldagen, som indelats i ämnestid, gemensam och individuell tid. Den individuella tiden ger nya möjligheter till individualisering och elevinflytande, men skapar också osäkerhet om elevens respektive lärarens roller. Det frirum som har skapats genom försöket utnyttjas emellertid endast delvis av skolorna.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Kalmar, 2004. p. 102
Series
Rapport från Institutionen för hälso- och beteendevetenskap: Högskolan i Kalmar, ISSN 1652-2206 ; 2004:3
Keywords
Grundskolan, Timplan, Utvärdering, Försöksverksamhet, Kunskap
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hik:diva-6 (URN)91-89584-36-8 (ISBN)
Available from: 2007-06-20 Created: 2007-06-20 Last updated: 2019-12-05Bibliographically approved
Elmeroth, E., Bjarkå, S., Eek-Karlsson, L., Olsson, R. & Valve, L.-O. (2003). Tid för fostran: delutvärdering av kvalitetsarbete i försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan. Högskolan i Kalmar
Open this publication in new window or tab >>Tid för fostran: delutvärdering av kvalitetsarbete i försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan
Show others...
2003 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med denna utvärdering är att beskriva, analysera och värdera skolornas kvalitetsarbete i förhållande till de övergripande nationella strävansmålen om Normer och värden, Kunskaper samt Ansvar och inflytande. Resultaten i denna delrapport bygger på data från elva skolors dokumentation samt enkäter till de lärare som undervisar på de aktuella skolorna. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de skolor som deltar i försöksverksamheten utan timplan dokumenterar sitt kvalitetsarbete kvantitativt i något högre grad och kvalitativt något bättre än de studerade referensskolorna. Ett konstaterande i samma riktning kan göras beträffande lärarnas upplevelse av kvalitet. Försöksverksamheten har för de deltagande skolorna medfört att förutsättningarna för att nå målen förbättrats genom att föreskrifterna om antalet timmar för ämnen och ämnesgrupper inte behöver tillämpas. Referensskolornas lärare upplever inte i lika hög grad samma positiva utveckling.

Utvärderingen visar tydligt att lärarna på försöksskolorna inte upplevt att försöket med utbildning utan timplanen medfört någon kvalitetsförsämring med avseende på måluppfyllelse. Snarare lyfter lärarna i allmänhet fram många positiva effekter. Det är emellertid viktigt att fortsättningsvis närmare utvärdera bakomliggande faktorers betydelse för olika lärargruppers inställningar till att arbeta utan timplan.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Kalmar, 2003. p. 93
Series
Rapport från Institutionen för hälso- och beteendevetenskap: Högskolan i Kalmar, ISSN 1652-2206 ; 2003:1
Keywords
Grundskolan, Timplan, Utvärdering, Målstyrning
National Category
Pedagogy
Research subject
Pedagogics and Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hik:diva-13 (URN)91-89584-35-X (ISBN)
Available from: 2007-09-17 Created: 2007-09-17 Last updated: 2019-12-05Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications