lnu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Wikström, Eva
Publications (3 of 3) Show all publications
Wikström, E. & Melin Emilsson, U. (2014). Autonomy and control in everyday life in care of older people in nursing homes. Journal of Housing for the Elderly, 28(1), 41-62
Open this publication in new window or tab >>Autonomy and control in everyday life in care of older people in nursing homes
2014 (English)In: Journal of Housing for the Elderly, ISSN 0276-3893, E-ISSN 1540-353X, Vol. 28, no 1, p. 41-62Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Self-control and autonomy are not guaranteed when people age and are in need of help from others, especially in institution-based housing. This occurs despite the fact that it is a generally accepted belief that care should be delivered with the greatest possible degree of independence and autonomy. This article discusses older people's experiences with and the opportunities for autonomy in institution-based housing. Through focus group interviews and observations, the daily lives of residents at two nursing homes in Sweden were studied through a comparative approach using the theoretical framework of organizational culture. Three themes emerged showing how autonomy was not a reality for the residents. The first theme revealed an ambivalent mission, indicating ambiguity as to whether the nursing home was a place to live in or a place in which to be cared for. The second theme was symbolic power, which encompassed the staff's power embedded in the organization. The third theme was the ageist approach to care, which was noted in the way staff considered the residents to be old people who were unable and unwilling to strive for autonomy. The three themes were embedded in the organizational culture and were created and recreated in the interaction between residents and staff. A key question for further research is how to change the culture to strengthen the residents’ autonomy.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2014
Keywords
Older people, housing, autonomy
National Category
Social Work
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:lnu:diva-25844 (URN)10.1080/02763893.2013.858092 (DOI)2-s2.0-84897689597 (Scopus ID)
Projects
Mångprofessionella team för ett sammanhållet omhändertagande av de mest sjuka äldre - en studie av implementering och effekter
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2011-0524
Available from: 2013-06-17 Created: 2013-05-25 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Mosesson, M., Rennemark, M. & Wikström, E. (2007). Att organisera för mötesplatser.
Open this publication in new window or tab >>Att organisera för mötesplatser
2007 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Att organisera för mötesplatser

Vid FoU Välfärd i Södra Småland är en viktig tanke med arbetet att det skall vara gränsöverskridande, innovativt och med en klar inriktning på brukarmedverkan. Eftersom de offentliga aktörer som aktivt arbetar med kunskapsutveckling i Kronobergs län är intressenter i FoU, skapas unika mötesplatser. Här samverkar kommuner, landsting, Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden, Länsstyrelsen, Regionförbundet, frivilligorganisationer och Växjö universitet. Vad skapar detta för möjligheter?

Med den starka koppling som finns mellan de olika intressenterna/aktörerna skapas mötesplatser där frågor formuleras och utvecklas för att bidra till kunskapsutvecklingen. En viktig strävan är att lyfta fram att det är i den praktiska verksamheten som frågor uppstår kring fenomen som vi vill veta mer om. Vad är det vi egentligen gör? Hur fungerar det för våra brukare och vår personal? Hur kan man ta tillvara goda exempel och utveckla dem? Hur kan man koppla samman olika kompetenser från brukare, offentliga aktörer och forskare så att ny kunskap uppstår?

Vi vill, med ett antal praktiska exempel, visa hur det kan gå till att organisera för att utveckla välfärdsarbetet i ett helt län.

Folkhälsa är ett för alla angeläget område, men vad innebär det att det sprids på så många aktörer? Det första exemplet handlar om FoU-s roll som länsövergripande samordnare av kartläggningar. Genom att kartlägga vad olika insatser innebär, finns också möjligheter att få dem att samverka och få ett större genomslag.

Det andra exemplet handlar om hur vi organiserat ett projekt om trygghet i boendet, där fokus ligger på hur trygghetsbegreppet kan förstås och hanteras ur olika perspektiv. Verksamhetsrådens roll i FoU-arbetet tydliggörs här med delaktighet från offentliga aktörer i FoU-projektets alla faser ”från ax till limpa”.

Kan brukare/brukarorganisationer – praktiker - utbildning och forskare lära varandra och av varandra? I det tredje exemplet visar vi hur vi med hjälp av kombinationstjänster gör det möjligt att skapa ett kreativt klimat där frågor formuleras och kompetensutveckling kommer till stånd. Från lärande organisation till lärande samverkan.

Medverkande: FoU-ledarna Matts Mosesson, Mikael Rennemark och Eva Wikström

Keywords
samverkan, organisering
National Category
Social Work Social Sciences
Research subject
Social Sciences, Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:vxu:diva-3115 (URN)
Available from: 2008-01-07 Created: 2008-01-07 Last updated: 2017-04-20Bibliographically approved
Wikström, E. (2005). Inflytandets paradoxer: Möjligheter och hinder för självbestämmande och inflytande i hemtjänsten. (Licentiate dissertation). Växjö: Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet
Open this publication in new window or tab >>Inflytandets paradoxer: Möjligheter och hinder för självbestämmande och inflytande i hemtjänsten
2005 (Swedish)Licentiate thesis, monograph (Other academic)
Abstract [sv]

Betydelsen av självbestämmande och inflytande i hemtjänsten ses som efter-strävansvärt i både forskning, lagstiftning och i aktuella offentliga dokument, men flera studier visar att det finns ett gap mellan de politiska intentionerna och praxis. Hur självbestämmande och brukarinflytande ska förstås och omsättas i praktiken är inte närmare specificerat av lagstiftaren, vilket skapar tolkningsut-rymme. Den positiva laddning som begreppen har hör därmed samman med att de tas för givna som eftersträvansvärda, utan att konsekvenser av olika tolk-ningsmöjligheter problematiseras. Syftet med avhandlingen var att öka förstå-elsen för de möjligheter och hinder som finns för hjälptagarens inflytande i hem-tjänstens vardag genom att studera den påverkan som olika idealtypiska perspek-tiv har. Som analysinstrument utvecklades tre idealtypiska perspektiv: det soci-ala, det medicinska och det marknadsekonomiska, som har sina egna bakomlig-gande logiker, och som finns som styrande perspektiv i hemtjänsten genom att påverka tolkningar och handlingar.

Det empiriska materialet utgjordes av intervjuer med hjälptagare, vårdbiträden och ledningspersoner i fyra arbetsgrupper från olika kommuner. I resultatet visa-des att de fyra arbetsplatserna var organiserade på olika sätt och att de hade egna sociala regelsystem med kännetecken från de tre perspektiven i olika hög grad. De sociala regelsystemen var styrande över vad vårdbiträdena förväntades och kunde göra i vardagsarbetet, vilket i sin tur innebar att begreppet brukarinflytan-de fick olika innebörd. Över hälften av hjälptagarna i studien var 80 år eller äldre och det visade sig att de ville ha inflytande över de egna hjälpinsatserna, samti-digt som de upplevde att det fanns brister. Viljan till inflytande handlade främst om att bevara kontrollen över vardagen trots behov av hjälp. De största problem-områdena var att vårdbiträdena var så jäktade att de inte hann framföra sina öns-kemål, att de kommunala riktlinjerna begränsade deras möjlighet att få önskad hjälp, att man befann sig i en beroendesituation samt att de som hjälptagare sak-nade grundläggande kunskap om de beslutade insatsernas innehåll och omfång.

Avhandlingen har fått namnet Inflytandets paradoxer, vilket står för de mot-sägelsefulla fenomen som vårdbiträdet är ställd inför i vardagen, i bemötandet av hjälptagarens strävan efter inflytande och självbestämmande. Paradoxerna är motsägelsefulla till sin natur genom att det inte finns en självklar handlingsstra-tegi för hur inflytande och självbestämmande ska bemötas. De fyra paradoxer som identifierades berör liknande områden som hjälptagarna upplevde som kri-tiska. Det var tiden där motsättningen låg mellan processtid och lineär tid, det var biståndsbeslutet som ramverk där motsättningen fanns mellan detaljerade beslut och rambeslut, det var balanseringen mellan beroende och ansvar, där motsätt-ningen handlade om vilket ansvar som gavs hjälptagaren, samt, kunskap och tolkningsföreträde, där motsättningen fanns mellan vem som hade mest legitim kunskap i olika situationer. För att förstå varför vårdbiträdena hanterade motsätt-ningarna som de gjorde analyserades dessa i relation till arbetsplatsernas sociala regelsystem, vilka i sin tur var färgade av de tre idealtypiska perspektiven.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet, 2005. p. 164
Keywords
brukare, brukarinflytande, hemtjänst, hjälptagare, idealtyp, inflytande, kund, marknadsekonomiskt perspektiv, medicinskt perspektiv, självbestämmande, sociala regelsystem, socialtjänstlagen, socialt perspektiv, vårdtagare
National Category
Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Research subject
Health and Caring Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:vxu:diva-930 (URN)91-89317-30-0 (ISBN)
Presentation
2005-05-02, K1043, K-huset, Universitetsplatsen 1, Växjö, 13:00
Opponent
Supervisors
Available from: 2006-10-10 Created: 2006-10-10 Last updated: 2017-09-01Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications