lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 10 of 10
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahl, Helene
  et al.
  Jönköping university.
  Bergmo-Prvulovic, IngelaStockholm university.Kilhammar, KarinJönköping university.
  HR: Att ta tillvara mänskliga resurser2017Collection (editor) (Refereed)
 • 2.
  Bergmo-Prvulovic, Ingela
  et al.
  Stockholm university.
  Kilhammar, Karin
  Jönköping university.
  HR-arbete med balans och integritet2017In: HR: Att ta tillvara mänskliga resurser / [ed] Helene Ahl, Ingela Bergmo-Prvulovic, Karin Kilhammar, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 257-274Chapter in book (Other academic)
 • 3.
  Kilhammar, Karin
  Jönköping university.
  Att utveckla medarbetarskapet i organisationer2017In: HR: Att ta tillvara mänskliga resurser / [ed] Helene Ahl, Ingela Bergmo-Prvulovic, Karin Kilhammar, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 31-43Chapter in book (Refereed)
 • 4.
  Kilhammar, Karin
  Jönköping University.
  Förutsättningar och hinder för medarbetarskapsutveckling: implementering av idén om medarbetarskap i två organisationer2013In: FALF 2013, Forum för arbetslivsforskning: Arbetslivets föränderlighet : Individ-, organisations- och metodperspektiv, Stockholm, 17-19 juni, 2013, 2013Conference paper (Refereed)
 • 5.
  Kilhammar, Karin
  Jönköping university.
  Gemensamma förhållningssätt för en fungerande verksamhet– Implementering av en medarbetaridé i en kommunal förvaltning2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  I organisationer finns en strävan att skapa gemensamma förhållningssätt hos medarbetare och chefer för att åstadkomma en fungerande verksamhet. Ofta uttrycks de i policydokument som arbetats fram inom organisationen. Ett sådant arbete har genomförts i en kommun,där resultatet sammanfattades i en ”medarbetaridé”. Medarbetaridén kretsar kring nyckelkomponenterna medarbetarskap, ledarskap, samverkan och kommunikation och förmedlar det förhållningssätt som förväntas prägla arbetsplatserna i kommunen. En plan för implementeringen upprättades där intentionen var att väva in medarbetaridén i det som pågick i organisationen, i stället för att skapa särskilda strukturer för implementeringen.Som forskare har jag följt processen från framtagandet av medarbetaridén till två år efter att medarbetaridén antagits. Det övergripande syftet med forskningsprojektet var att öka kunskapen kring förutsättningar för implementering av personalpolitiska värderingar med fokus på medarbetarskap och ledarskap i organisationer, specifikt i de komplexa organisationer som kommuner utgör. Den teoretiska referensramen utgörs av teorier kring implementering och lärande i arbetslivet, kombinerat med nyinstitutionell teori, där översättningsbegreppet är centralt. Studien omfattar det övergripande arbetet och som bedrivits under ledning av den centrala personalavdelningen samt hur medarbetaridén mottagits och integrerats i verksamheten vid två enheter vid socialförvaltningen.Socialförvaltningen driver ett kvalitetsarbete med inspiration av lean production, vilket de studerade enheterna berördes av. Cheferna hade ansvar för att informera om innehållet i medarbetaridén, påbörja arbetet med förverkligandet av dess intentioner och att hålla den vid liv. Syftet med fallstudierna vid enheterna var för det första att följa hur medarbetaridén togs emot och översattes i ord och handling. För det andra att undersöka huruvida det pågående arbetet med kvalitetsutveckling främjade att intentionen i medarbetaridén uppnåddes. Fallstudierna baserades på observationer av personalmöten, dokumentstudier samt återkommande intervjuer med chef och fyra medarbetare vid respektive enhet.Av resultatet framgår att medarbetaridén spridits och använts marginellt, men att kvalitetsarbetet i viss mån främjade uppnåendet av medarbetaridéns intentioner.

 • 6.
  Kilhammar, Karin
  Linköping University.
  Idén om medarbetarskap: en studie av en idés resa in i och genom två organisationer2011Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to increase knowledge of the idea of co-workership and how it is manifested in the practice of organizations. The point of departure is how the concept of co-workership is interpreted and used.

  The theoretical framework is based on an integration between new institutional theory and theories about learning and implementation. The starting point of the analysis is a metaphor about popular ideas travelling into and through organizations. Central concepts are learning, translation and mutual adaptation.

  The study is based on a qualitative case study with two cases, a county council and a state-owned company, where co-workership programs have been implemented. The empirical material consists mainly of interviews. In addition observations and document studies have been used.

  The results indicate that a mutual adaptation between idea and operation occurred in the studied unit in the county council, with consequences in the daily work, while the idea passed without any lasting impressions at the unit level in the state-owned company. These findings may be understood in terms of how the co-workership program was implemented, interpreted through theories of learning and implementation. The co-workership development in the county council was characterized by employee participation in identifying needs and choice of areas of work as well as a high level of integration in the daily operations. In the studied groups in the state-owned company, the employees did not participate in the planning, and the co-workership program was not actively integrated into daily operations. Hence, there were not the same opportunities for a mutual adaptation between idea and operation as we found in the unit at the county council.

  In translating the idea into words, differences were found mainly between people at different levels in the organizations. At the organizational level co-workership was viewed as an individual concept emphasizing the responsibility and actions of the individual. Employees in the studied units, on the other hand, mainly expressed co-workership as a collective concept, focusing on the team and how it functions. The interpretation of the concept seems to be connected to the perspective of different parties within the organizations. Furthermore, the spread and the popularity of the idea of co-workership in Swedish working life can be understood in terms of the ideas correspondence with the current zeitgeist, and in relation to the general development going on in society and working life.

 • 7.
  Kilhammar, Karin
  Jönköping University.
  Implementering av en medarbetaridé – ett interaktivt forskningsprojekt2016In: Presented at SPARC & SIRA konferens 2016, 2016Conference paper (Other academic)
 • 8.
  Kilhammar, Karin
  Jönköping University.
  Implementering av en medarbetaridé i en kommunal förvaltning2015Conference paper (Other academic)
 • 9.
  Kilhammar, Karin
  Jönköping University.
  Lärandemodeller i Gnosjöregionen: utvärderingsrapport2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är nyckelfaktorer för företagens konkurrenskraft och tillväxt. De villkor som framförallt småföretag verkar under, gör att satsningar på kompetens‐ utveckling ofta blir lågprioriterat. Projektet  ”Lärandemodeller i Gnosjöregionen” hade till syfte att stärka regionens konkurrenskraft genom att stödja kompetensförsörjningen för små och medelstora företag i regionen. Målet för den analysfas som den här utvärderingsrapporten omfattar var att kartlägga och ta fram tydliga, systematiska och välförankrade arbetsmodeller för att stärka individens möjligheter till livslångt lärande” (projektansökan, s 8). Arbetsmodellerna innefattade kartläggning och analys av företagens kompetens och kompetensbehov, samt matchning mellan företagens behov och utbildningsanordnares utbud. Vidare förväntades att arbetet med projektet skulle stärka kontakterna mellan enskilda företag, företagsorganisationer och utbildningsanordnare.

  Inom ramen för projektet utformades en kompetensmodell för kartläggning och analys av kompe‐ tens och kompetensbehov vid företag, där branschorganisationernas valideringsinstrument användes som bas. Modellen testades vid ett mindre företag inom skärteknik och en koncern med tre ingående företag inom gjuteribranschen.  En skiss på en utbildningsportal för att underlätta matchning mellan företagens behov och utbildningsutbudet togs också fram.  

  Projektet utvärderades genom intervjuer med medarbetare och ledning vid de två företag där modellen testades, samt genom intervjuer med styrgruppsmedlemmar och projektledning. Arbetet i projektet följdes kontinuerligt där utvärderaren tog del av dokumention, hade kontinuerliga samtal med projektledning, deltog vid styrgruppsmöten samt vid genomförande av tester och återkoppling vid de aktuella företagen.

  Resultatet visar att ledare och medarbetare vid de företag där modellen testades upplevde att modellen var relevant för ändamålet och att testerna gav en bild av vilket behov av kompetensutveckling som fanns vid företaget. Det mest framträdande problemområdet som   identifierades var att testerna inte gav rättvisa för de personer som har läs‐ och skrivsvårigheter samt bristande kunskaper i svenska språket. Där kan det krävas en utveckling av modellerna och även valideringstesterna för de ska ska ge rättvisande bild av anställdas kompetens. Kompetensmodellen uppfattades som användbar för företagen, samtidigt som det uttrycktes att det finns ett fortsatt behov av externt stöd för att genomföra kartläggning och analys.

  Kompetensmodellen har utvecklats under projektets gång och är fortfarande under utveckling. Inför den planerade ansökan för genomförandeprojekt, tydliggjordes processerna och ett arbete med dokumentation av processerna påbörjades. Detta för att tydliggöra för företagen vad modellen handlar om, så att de lättare kan ta ställning till om de vill delta i projektet och använda modellen.

  I utvärderingsrapporten analyseras resultaten  och rekommendationer ges för vad som bör läggas vikt vid i ett eventuellt genomförandeprojekt. Det huvudsakliga målet för projektets analysfas bedöms ha uppnåtts i och med att en fungerande kompetensmodell utformats och testats. Däremot har arbetet med matchningsverktygen mellan företagens behov och utbildningsutbudet i regionen inte kommit lika långt. Kontakterna mellan enskilda företag, företagsorganisationer och utbildnings‐ anordnare i regionen har inte heller stärkts i den utsträckning som önskats. Ett gediget grundarbete har dock genomförts vilket resulterat i ett värdefullt lärande för ingående parter, vilket ger en god grund för ett genomförandeprojekt.

 • 10.
  Kilhammar, Karin
  et al.
  Jönköping University.
  Ellström, Eva
  Linköping University.
  Co-workership in practice: a study of two Swedish organizations2015In: Human Resource Development International, ISSN 1367-8868, E-ISSN 1469-8374, Vol. 18, no 4, p. 328-345Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Within Scandinavian working-life discourse, the notion of co-workership has become increasingly prominent. This article explores how the idea of co-workership has been implemented within two organizations and how it has been affected by various factors related to the implementation strategies that were used. Empirical data were collected from one County Council and one for-profit State-Owned Company through interviews with the managers of the co-workership programmes along with general managers and employees at an intensive care unit within the County Council and an Information Technology (IT) unit within the State-Owned Company. The findings indicate that compared to the top-down strategy used by the State-Owned Company, the implementation strategy adopted by the County Council, which was characterized by a high level of participation, local adjustment and integration of the idea of co-workership into daily work routines, resulted in a higher degree of implementation and development of co-workership practices. Finally, the implications of co-workership development work within organizations are discussed.

1 - 10 of 10
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf