lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 606
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Brink, Lisa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Strandqvist, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Gymnasieelevers motivation till undervisningen i idrott och hälsa2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka gymnasieelevers motivation till undervisningen i idrott och hälsa med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning. Undersökningen gjordes i åtta klasser, både på studie- och yrkesförberedande program och på två olika skolor där eleverna läser idrott och hälsa 1. Syftet var att utifrån ett motivationsperspektiv få klarhet i vilka faktorer som påverkar elevernas deltagande och icke deltagande i undervisningen i idrott och hälsa 1 och om det fanns några likheter/ skillnader mellan de studie- och yrkesförberedande programmen samt mellan flickor och pojkar. Vi ville även belysa vad eleverna skulle vilja förändra i undervisningen i idrott och hälsa för att öka motivationen till deltagande. Resultatet visar att både inre och yttre motivationsfaktorer påverkar elevernas motivation till undervisningen i idrott och hälsa. Lektionsinnehåll och bra betyg är två av de främsta motivationsfaktorerna som genererar den höga närvaron och positiva inställning som ämnet i många fall inger. De elever som inte alltid upplever ämnet idrott och hälsa som positivt och viktigt anger orsaker som att ämnet ibland känns onödigt och inte alltid så seriöst. Utifrån resultatet kan den största skillnaden mellan de jämförda grupperna utläsas på frågan om motiverande lektionsinnehåll. Majoriteten pojkar samt elever på de studie- och yrkesförberedande programmen anser att bollspel är den mest motiverande aktiviteten samtidigt som flickorna anser att den främsta motiverande aktiviteten är styrka och kondition. Roligare lektioner samt ett mer varierat lektionsinnehåll anges som de främsta faktorerna som skulle motivera eleverna mer. 

 • 102.
  Brink, Mikaela
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Eriksson, Evelyn
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Skönlitteratur i undervisningen: – En studie i grundskolans år 32008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur lärare använder skönlitteratur i undervisningen samt syftet med användningen. Vi har också undersökt hur lärare och pojkar respektive flickor upplever användandet av skönlitteratur i undervisningen. Metoden som valts för insamling av data är halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Vi har intervjuat lärare och elever som är verksamma i grundskolans år tre. Resultaten visar att lärare använder skönlitteratur på flera olika sätt i skolans verksamhet. Lärare beskriver att arbetssätten med skönlitteratur ofta har ett klart syfte. Lärare upplever användning av skönlitteratur som positiv och anser även att skönlitteratur kan bidra till en varierad undervisning. Pojkar och flickor är olika och upplever inte användning av skönlitteratur på samma sätt. Dessa upplevelser anser vi har sitt ursprung från ett genusperspektiv. Intresset är en kategori som styr valet av en skönlitterär bok både för pojkar och för flickor. De båda könen har ofta väldigt olika intresseområden då det gäller val av skönlitterär bok. Upplevelsen av det specifika arbetssättet där skönlitteratur är integrerat skiljer sig också åt mellan pojkar och flickor. Pojkar arbetar gärna med praktiska arbetssätt och samtidigt som flickor ofta vill samtala och läsa själva. Vårt resultat visar tydliga skillnader på pojkar och flickors upplevelser.

 • 103.
  Broberg, Mikael
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Redzović, Samra
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  BRÅM - en återkopplingsmodell: En intervjustudie av mellanstadieeleversuppfattningar om bimodal återkoppling på text2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i årskurs 5 och 6 föredrar att få återkoppling på text med hjälp av återkopplingsmodellen BRÅM. Återkopplingsmodellen som användes bestod av både skriftlig och muntlig återkoppling och gavs under elevernas skrivprocess. Elevernas åsikter om modellen samlades in genom semistrukturerade intervjuer och materialet analyserades kvalitativt ur ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet indikerar att eleverna föredrar återkoppling som tydligt påvisar deras förbättringsområden. Studien visar också att eleverna uppfattar skriftlig och muntlig återkoppling som kompletterande varandra. Lärare i verksamhet kan använda den presenterade återkopplingsmodellen för att leverera tydlig information till sina elever om deras förbättringsområden.

 • 104.
  Bystricka, Marketa
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Exkursioner - ett viktigt inslag på högstadiet?: Lärare och elevers upplevelser av exkursioner i biologi.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare och elever upplever exkursioner i ämnet biologi och frågeställningarna i denna studie är: Vilka mål har lärarna med exkursioner? Vilka möjligheter och begränsningar upplever de att de har för att uppnå dessa mål? Hur upplever eleverna exkursioner? Vilka mål tror eleverna att lärarna har med exkursioner? Tycker eleverna att de lär sig något under exkursionerna? Detta undersöks genom kvalitativa intervjuer av både lärare och elever på en medelstor högstadieskola i södra Sverige. Lärarnas mål är att få eleverna att känna sig bekväma i naturen samt att de ska förstå hur naturen hänger ihop i ett sammanhang. Samtidigt som de vill att exkursioner ska vara ett roligt sätt att variera undervisningen på. Eleverna upplever exkursioner som roliga och omväxlande samtidigt som de känner en viss rädsla för skog och småkryp. Eleverna uppfattar även lärarnas mål om att de ska bli mer bekanta med naturen. Både lärarna och eleverna upplever en viss kunskapsökning genom att de minns händelser bättre när de får uppleva dem. Lärarna ser vissa problem med exkursioner såsom tidsbrist, schematekniska problem och en viss problematik med koncentrationen bland eleverna på grund av många oväntade störmoment. Lärarna påpekar vikten av deras motivation som den största begränsningen. Tidigare forskning visar på en hel del likheter med denna studies resultat av lärares mål och syn på exkursioner den visar också att exkursioner leder till ökat lärande samt att de förbättrar elevernas attityder gentemot ämnet. Både lärare och elever i denna studie är överens om att exkursioner är något som de borde göra oftare eftersom de upplever att eleverna är ovana i naturen. Trots att både lärarna och eleverna är överens om att det behövs fler exkursioner så utförs det inte så många exkursioner som lärarna önskar. Skolan borde ha ett informationsmöte för lärare där vikten av att utföra exkursioner framhålls för att öka motivationen hos lärarna.

 • 105.
  Bäck, Marie
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Lärobokens roll för undervisningen i engelska2008Independent thesis Basic level (professional degree), 15 poäng / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate and describe the role of course books for teaching English to children at intermediate level of primary school in Sweden. The essay is based on a descriptive, qualitative method and interviews have been conducted with seven teachers in different schools, teaching English in year 4, 5 and 6.

  The result of the study shows that course books have considerably influence on the teaching of English in the schools who took part in this investigation. The participating teachers use a course book as main teaching material and almost everybody follows the traditional routine working with Textbook and complementary tasks in Workbook every week. They base their lessons on course books and use alternative teaching material mainly for fun activities, speaking practice and individualization. Even though all teachers rank speaking and listening as most important for new learners, it is reading which has the largest impact on their teaching. Only two teachers use the language for purposeful communication by having English as work language in the classroom.

 • 106.
  Bäckvall, Josefine
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Lönn, Nathalie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Läs- och skrivsvårigheter: En studie med elever kring pedagogers tankar och arbete2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har som syfte att granska hur några utvalda pedagoger tänker och arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Dessutom kommer det undersökas hur man kan förebygga svårigheterna.

  För att skapa oss förståelse för vårt syfte användes kvalitativa intervjuer för att få fram empiri. Pedagogerna undervisar elever i årskurs 1-6 och de har gemensamt att de arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Resultatet visar att det allra svåraste, i arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter, är att få eleverna motiverade. Pedagogerna använder sig av en rad olika metoder och de förnyar sig ständigt. Ljudmetoden, LTG- metoden, Bornholmsmodellen och Wittingmetoden är dock de metoder som pedagogerna har att falla tillbaka på och som de utgår ifrån.

 • 107.
  Bågenhammar, Tina
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Humanities.
  What about the under-achievers?: Teachers’ and under-achieving-ability-grouped pupils’ attitudes towards ability grouping in English at a lower secondary school in Sweden2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  This paper investigates how to individualize the tuition in English by using ability groupings. The study is primarily focusing on the group of under-achieving ability pupils since teachers have a special responsibility for those pupils who experience difficulties in attaining the goals that have been set for their education, according to the Curriculum for compulsory school Lpo 94. The main research question was if the groupings were positive or negative for the under-achieving pupils at school X, i.e. the compulsory school under investigation. In addition I also wanted to find out if the ability groupings at school X responded to the steering documents, i.e. the Curriculum in compulsory school and the Education Act. The study is based on primary data in the forms of interviews, with four English teachers, and questionnaires, answered by the under-achieving ability pupils.

  Conclusions were drawn that the ability groupings seemed to be mostly negative concerning the under-achieving pupils. The groupings at school X are not supported in any steering documents either since the groupings are not temporary, they do to some extent put the pupils at a certain grade level and on a certain track which violates the Education Act. One of the conclusions in this paper is also that there should be clearer guidelines on how to approach this phenomenon.

 • 108.
  Bölling, Kim
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Beteendehantering och dess konsekvenser för elevernas motivation i matematikämnet: En studie kring ”behaviour management” utifrån en Primary School i Australien2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ta reda på några lärares och elevers inställning till användandet av beteendehantering, i matematikundervisningen. Studien genomförs i en grundskola i Australien. Metoderna som används är observation av två matematiklektioner och intervjuer med två lärare och  sex elever. Resultatet visar  att eleverna och lärarna har olika åsikter och tankar kring användandet av beteendehantering i undervisningen. Eleverna anser att beteendehanteringen leder till ett nervöst och aggressivt klimat i klassrummet, men de blir dock motiverade av att veta att de blir belönade om de beter sig korrekt och gör sitt bästa. Lärarna anser att beteendehanteringen är en nödvändighet för att lärande ska ske.

 • 109.
  Börjesson, Oskar
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Åkerman, Martin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Att leda för välmående och utveckling: -      En kvalitativ studie om hur välmående och utveckling främjas och uppfattas av ledare och medarbetare2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom samhällets utveckling från industrisamhälle till tjänstesamhälle har det blivit allt tydligare att medarbetare är den viktigaste resursen i organisationer. För att organisationer ska klara sig på dagens konkurrenskraftiga marknad är det därmed viktigt att lägga fokus på och utveckla denna resurs. Ledarens utmaning ligger i att behålla sina medarbetare och få dem att prestera. För att möjliggöra detta krävs det att organisationen har välmående medarbetare. Syftet med denna studie är därmed att undersöka hur ledare kan arbeta för att påverka medarbetares välmående i syfte att främja deras arbetsrelaterade utveckling. Studien undersöker även hur medarbetarna uppfattar ledarens insatser för att påverka deras välmående och utvecklingsmöjligheter. För att besvara frågeställningarna har två ledare och två medarbetare inom privat sektor intervjuats. Resultatet visade att det finns en mängd olika åtgärder ledare kan nyttja för att främja välmående och utveckling. Respondenternas redogörelser visade att sociala relationer och utmanande arbetsuppgifter är de mest framträdande faktorerna.

 • 110.
  Caesar, Monika
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Från utbildning till arbetsliv - en studie av studenters upplevelse av sin första praktikperiod2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 111.
  Carlsson, Catherine
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Högfungerande autism/Asperger syndrom ur ett inifrånperspektiv - en narrativ studie2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet i studien var att analysera hur ungdomar med högfungerande autism/Asperger syndrom skapar sin identitet i mötet med skolan. Detta studerades med hjälp av en narrativ metod som bygger på de livsberättelser som deltagarna delgett mig. Den teoretiska utgångspunkten var socialkonstruktionistisk, vilken innebär att ungdomarna bildar sin identitet i interaktion med andra. Deltagarna består av fyra ungdomar med högfungerande autism/Asperger syndrom. De berättade sina livshistorier utifrån upplevelsen av diagnosen, ur ett skolperspektiv samt hur de upplever betydelsen av relationer. Genom fokus på hur de utvecklar sin identitet analyserades resultatet i flera steg, där jag borrade mig djupare in i materialet med hjälp av en hermeneutisk ansats. Tack vare den narrativa analysen fann jag de vändpunkter som bildade studiens nya berättelser. Det viktigaste resultatet visade hur betydelsefullt det är för identitetsutvecklingen att eleverna går i en skolform där hänsyn tas till de diagnoskriterier som är kända för gruppen. Ungdomarna pekade även på hur viktigt det är med engagerade lärare för att de ska utveckla en positiv identitet. Intressant är att se hur ungdomarna väljer att segregeras för att få det de behöver. Det mest avgörande för ungdomarnas identitetsutveckling är vetskapen om och medvetandet av diagnosen. Nu vet de varför de tidigare haft problem i skolan, med studier och relationer. Essensen i ungdomarnas identitetsskapande bildas genom acceptans av sin diagnos.

 • 112.
  Carlsson, Hanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Hjertberg, Liselotte
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Flerspråkighet i förskolan: Hur flerspråkiga barns språkutveckling kan stöttas genom föräldrasamverkan. 2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att bidra till hur kunskap om barns flerspråkighet kan stöttas genom föräldrasamverkan. Utifrån syftet skapades två frågeställningar. Hur förskollärare ser på sitt arbete med olika samverkansformer med flerspråkiga föräldrar och hur de uppfattar sig arbeta med att involvera föräldrarna för att gynna flerspråkiga barns språkutveckling. Syfte och frågeställningar besvarades genom en kvalitativ ansats med intervjuer som metod. Intervjuerna genomfördes med fem förskollärare som arbetar med flerspråkiga barn. I analysen av empirin använde vi sociokulturellt perspektiv och multikulturalism som teoretiska utgångspunkter. I studiens resultat framkommer det att förskollärarna har flera olika tillvägagångssätt när det gäller samverkansformer och för att involvera flerspråkiga föräldrar i barns språkutveckling. Det förekommer aktiviteter som är riktade mot barnen för att gynna deras språkutveckling och samtidigt involvera föräldrarna. De största utmaningarna som synliggörs i studiens resultat är kommunikationen med föräldrarna och att få dem delaktiga i verksamheten

 • 113.
  Carlsson, Rickard
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Psychology.
  Lindqvist, Per
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Nordänger, Ulla Karin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Is teacher attrition a poor estimate of the value of teacher education? A Swedish case.2019In: European Journal of Teacher Education, ISSN 0261-9768, E-ISSN 1469-5928, Vol. 42, no 2, p. 243-257Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Far from all who complete teacher education end up working as teachers throughout their entire career. At first sight the value of teacher education, in terms of efficiency, seems to be a failure. In the present article we argue that teacher attrition, when defined as whether one is working as teacher or not, is a too blunt measure to gauge whether teacher education has been valuable. With a unique dataset, where we have detailed information on 87 Swedish teacher graduates’ working life across 23 years, we can consider whether activities and/or experiences point to an apparent use of teacher education. In conclusion, we find that in order to get informative estimates of its value it is important to consider it from different perspectives and to consider attrition related to the total working time spent in educational settings across a career rather than percentage leaving teaching after a set of years.

 • 114.
  Carlsson, Tim
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Djakovic, Branko
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Lärares uppfattningar om betygsättning av flickor och pojkar i idrott och hälsa på gymnasienivå2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka lärarnas uppfattningar om betygsättning för pojkar och flickor i idrott och hälsa. Undersökningen är gjord på intervjuer där fem lärare i ämnet idrott och hälsa har gett sin syn på hur bedömningen kan ske bland de olika könen. I undersökningen användes en kvalitativ metod för att skapa en djupare förståelse av frågeställningarna. Semistrukturerad intervju användes som verktyg i undersökningen för att kunna besvara frågeställningarna. Underlaget motsvarar lärare som arbetar på gymnasieskolor i södra Sverige. Resultatet analyserades utifrån Hirdmans (2006) teori om genus. Resultatet visar att flickorna börjar komma ifatt pojkarna i ämnet idrott och hälsa, detta grundas på att ämnet börjar bli mer teoretiserat, att rörelse till musik har fått ett central innehåll i styrdokumenten och att flickor börjar anpassa sin smidighet samt rörelse till lekar på ett helt annat sätt än tidigare. Resultatet påpekar även att de faktorer som ligger till grund får betygsättningen i ämnet idrott och hälsa är elevernas inställning, närvaro och idrottsprestationer.

 • 115.
  Carlzon, Sanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Sejdic, Demila
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Små pärlor blev till sandstorm: En studie om barns tillgänglighet till pedagogiskt material i förskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att undersöka hur barn i förskolan självständigt har tillgång till pedagogiskt material och hur förskollärare resonerar kring detta. I vår undersökning har vi observerat placering och tillgänglighet av pennor, lim, saxar, pärlor, lego, byggklossar, pussel, spel och böcker i miljön på fem förskolor. Genom att observera miljön och intervjua en förskollärare från varje besökt förskola har vi fått en inblick i hur det kan se ut i arbetet med den fysiska miljön inne på avdelningarna. Många förskollärare i undersökningsgruppen hade på sin avdelning det mesta av materialet tillgängligt på barnens nivå och några i gruppen förvarade mycket av det pedagogiska materialet på högre hyllor och i stängda skåp. Resultatet i studien visar att de faktorer som avgjorde det pedagogiska materialets tillgänglighet var barnens ålder eller hur långt de hade kommit i sitt lärande. De intervjuade förskollärarna påpekade även att säkerhetsfrågan var avgörande för vilket pedagogiskt material som fanns tillgängligt för barnen. I vår avslutande reflektion lyfter vi tankar och funderingar som uppstod under undersökningen och vad som skulle kunna forskas vidare om i ämnet.

 • 116.
  Cederqvist, Isak
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Den kompletterande läraren: Fritidslärarens arbete i fritidshem och skola2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetets syfte är att klarlägga hur fritidslärares kompetens kan bidra med i sin egen verksamhet, fritidshemmet, men även i skolans verksamhet. Den frågeställning som används för att nå syftet med undersökningnen, riktar sig mot vad lärare i fritidshem själva anser är kompetenser som ska bidra till skolans och fritidshemmets verksamheter. Samt hur de arbetar i de båda verksamheterna, fritidshemmet respektive skolan. Det teoretiska ramverk som jag valt att anknyta till är Dewey. ”Learning by doing” är en fras som på ett sätt kan förklara fritidslärarens praktiska arbete. Det vill säga att göra arbetet mer riktat mot elevernas praktiska förmågor till att lära. Samt att ha förmågan att blanda teori med praktik. För att genomföra undersökningnen använde jag mig av en kvalitativ metod, som fokuserar på talade eller skrivna ord. Jag samlar och tolkar data genom intervjuer för att komma fram till ett resultat. I resultatet resovisas de intervjuer som gjordes med fyra lärare i fritidshemmet som jag besökte. Respondenterna berättar utifrån ett antal frågor som ställts till dem, hur deras arbete på fritidshemmet och i skolan ser ut. Som avslutning kommer analysen och diskussionen där resultatet sammanställs och man får ta del av en diskussion som handlar om resultatet och metoden som redovisas i arbetet.

 • 117.
  Chauca, Adam
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Karlsson, Hans
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  I mötet med en till en: En studie om lärares inställning till samt användning av datorer under uppstartsåret av ett en-till-en projekt2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRAKT 

  The aim of this study has been to highlight teachers’ experiences of an implemented One-to-one project in a town in the southern parts of Sweden. Using a mixed method, with surveys and interviews, the result has been analyzed through the frame-factor theory and the SAMR model. The results of the study show that a majority of the teachers were dissatisfied with how the project had been implemented. A lack of time, pedagogical vision, and competence development were some of the complaints that the teachers had. This affected the teachers’ attitude to the project and the use of the computers.  Most of the teachers did still agree that the project have had a positive effect on their work. This effect could mainly be seen in their communication with their students and to some extent their teaching.

 • 118.
  Christensen, Ida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Isaksson, Jennie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Man kan ju inte gå ut på en utevistelse och tro att man går ut på rast: En studie om förskollärares syn på förskolegården som pedagogisk miljö2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna studie är att beskriva hur förskollärare planerar och stimulerar barns lärande ute på förskolegården, samt vilken roll förskollärare har i de planerade respektive de fria aktiviteterna på förskolegården. För att få svar på våra frågeställningar har vi intervjuat sex förskollärare på fyra olika förskolor utan någon uttalad utomhusprofilering. Resultatet av studien visar att det måste finnas ett syfte med utevistelsen på förskolegården. Det behövs en jämn fördelning av förskollärarens arbetsuppgifter vad gäller tid för observation, planering och genomförande av pedagogiska aktiviteter. Förskollärarna i studien menar att de även behöver tid för andhämtning, vilket det främst ges utrymme till i förskolans utemiljö. Förskolegården ses som en bra pedagogisk miljö för barnen att leka fritt i, där vuxna också har möjlighet att observera barnen. Barnen väljer företrädelsevis att leka i den naturmiljö som finns tillgänglig på förskolegården. Däremot används inte denna miljö i den pedagogiskt planerade verksamheten i så stor utsträckning som den skulle kunna göra. Vår tolkning är att miljön utanför förskolans gränser ges högre pedagogiskt värde än den som finns inne på förskolegården.

 • 119.
  Christensen, Sandra
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Att främja livslång fysisk aktivitet: Lärarens syn på detta och påverkande faktorer i valet av ett fysiskt aktivt liv2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 120.
  Clasgård, Hanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Änghede, Markus
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  En matematikundervisning för alla, räcker jag till?: En empirisk studie om motivation och beredskap i matematikundervisningen för elever med fallenhet för matematik, ur ett lärarperspektiv.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande kvalitativa studie kommer att fokusera på hur lärare upplever uppdraget att bemöta och motivera elever med fallenhet i ämnet matematik. Med hjälp av resultat från tidigare systematiska litteraturstudie som ligger till grund för aktuell studie. Studien kommer att via intervjuer av fyra lärare med skilda erfarenheter tillägna kunskap samt förståelse över lärarnas tankar angående elever med fallenhet. Studien behandlar tre frågeställningar, vad som krävs av lärarna i undervisningen av elever med fallenhet för matematik, hur en elev med fallenhet kan uppmärksammas av lärare och om lärare anser att det fått tillräcklig beredskap för att bemöta och motivera elever med fallenhet för matematik. Resultatet visar tydligt på att lärare upplever att det är en utmaning att bemöta och motivera en elev med fallenhet för matematik. Fortsättningsvis att det kan bero på att lärarna under sina egna utbildningar inte kommit i kontakt med fenomenet elever med fallenhet. Lärarna uttrycker också sig eniga om att en elev med fallenhet bör uppmärksammas mer och att dessa elever ofta utmärker sig kunskapsmässigt i jämförelse med övriga klasskamrater.

 • 121.
  Clasgård, Hanna
  et al.
  Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Mathematics and Systems Engineering.
  Änghede, Markus
  Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Mathematics and Systems Engineering.
  Förutsättningar i matematikundervisningen för elever med fallenhet för matematik.: En systematisk litteraturstudie om Anpassning, stöd och stimulans.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande systematiska litteraturstudie fokuserar på elever med fallenhet för matematik och vad som lämpas i matematikundervisningen för att främja och utveckla de matematiska förmågorna hos denna typ av elever. Studien kommer att definiera begreppen fallenhet, matematisk förmåga, anpassad undervisning, stöd och stimulans samt fördjupa sig i begreppens roll och samband i undervisningen. Studien behandlar tre frågeställningar om elever med fallenhet och anpassning, stöd och stimulans i undervisningen. Resultatet visar på att elever med fallenhet för matematik ofta missuppfattas och att det mer än sällan finns brister i undervisningen för att eleverna ska uppnå full potential. Främst på grund av missuppfattningar och identifiering av elever med fallenhet, men också att de inte får det stöd eller stimulans som de är i behov av.

 • 122.
  Collin, Mimmie
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  PT som bedömningsverktyg?: Analys av elevtexter i svenska som andraspråk enligt Processbarhetsteorin med fokus på fundamentsvariation och inversion2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att genom en analysmodell baserad på processbarhetsteorin

  (PT, Pienemann, 1998), bedöma de grammatiska nivåerna i elevtexter i svenska som

  andraspråk. Bedömningen syftade till att studera förekomster av grammatiska

  strukturer, med särskilt fokus på automatisering av inversion efter topikalisering, liksom

  variation av satsdelstyp i fundamentet vid obligatorisk kontext för inversion. 18 texter

  skrivna av elever i samma grupp på det gymnasieförberedande programmet

  Språkintroduktion samlades in vid ett tillfälle. Dessa analyserades sedan utefter en

  analysmodell, baserad på PT, som berör grammatisk processning, automatisering och

  variation. Resultatet visade att elevernas grammatikkunskaper följde de hierarkiska

  nivåerna i processbarhetsteorin, liksom att inversion delvis hade automatiserats. De

  vanligaste satsdelstyperna i fundamenten var tidsbisatser och tidsadverbial. I en del fall

  följdes de inledande bisatserna av den så kallade så-konstruktionen, vilket vid flertalet

  tillfällen ledde till korrekt inversion av subjekt-verb. Processbarhetsteorin och den

  analysmodell som använts i studien upplevs vara goda tillgångar i arbetet med både

  utformning av grammatikundervisning och bedömning av grammatiska

  utvecklingsnivåer i elevtexter i ämnet svenska som andraspråk.

 • 123.
  Comstedt, Linn
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Nero, Amanda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  "Man vill ju liksom ta hem alla barn": Professionellas erfarenhet av arbetet med våldsutsatta barn2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att undersöka vilka upplevelser professionella erhåller i arbetet med våldsutsatta barn. Samt hur man som professionell kan utveckla sin kunskap för att nå fler våldsutsatta barn. Den metodologiska utgångspunkten i studien har varit hermeneutisk och kvalitativ. Intervjuerna har varit semistrukturerade med sammanlagt fyra professionella som arbetar med våldsutsatta barn. I studien har vi utgått från Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori samt fenomenologi. Resultatet påvisar att det finns vissa svårigheter i arbetet med våldsutsatta barn, både svårigheter i själva arbetet samt känslomässiga och personliga svårigheter hos de professionella. Resultatet visar även att personal genom samarbete försöker nå ut till fler våldsutsatta barn, samt att de använder sig av diverse utbildningar för att utöka sin kompetens. Slutsatsen av studien påvisar att det finns både svårigheter i arbetet samt personliga svårigheter hos professionella. Struktur och bra kommunikation är viktiga delar för att klara av arbetet. Kompetensutveckling är något som ständigt sker i verksamheterna.

 • 124.
  Cronqvist, Jenny
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Scaffolding i det naturvetenskapliga klassrummet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att analysera lärandesituationer i det naturvetenskapliga klassrummet med avseende på affektiva, kognitiva och sociala aspekter med fokus på genus. Studien utgår från ett sociokulturellt synsätt på lärande. Lärande anses vara både socialt och individuellt, dessutom är lärandesituationer alltid känslomässigt kopplade. Människan är i ständig utveckling och det är i sociala interaktioner och samspel med andra hon kan tillägna sig kunskap, tankesätt och förmågor av olika slag. Vårt naturliga tillstånd är att lära och utvecklas. Med stöttning från en mer kompetent person - till exempel lärare eller kamrat - kan vi lära oss nya saker som vi sedan klarar av på egen hand. Stöttning, även kallat Scaffolding, omfattar aktiviteter och strategier som lärare kan använda sig av för att stötta kunskapsutvecklingen hos elever. Det intervall mellan vad eleven redan kan och vad eleven kan lära sig med stöttning kallas för Zone of Proximal Development, ZPD. För att studera lärandesituationer har filminspelningar och observationer gjorts av en lärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen. Fem tillfällen i två olika klasser har filmats och observerats. Det inspelade materialet har sedan analyserats både kvantitativt och kvalitativt. Resultatet visar att pojkar har ett litet övertag när det gäller interaktionstid med läraren jämfört med vad flickor har. Pojkar får också mer uppmärksamhet i form av återkoppling på sina svar. Däremot går det inte att se några genusskillnader i lärarens bemötande eller vilka lärarstrategier som används. Strategierna som läraren använder är en blandning av affektiva och kognitiva vilket förbättrar elevernas möjligheter att tillgodogöra sig kunskap.  

 • 125.
  Cronsioe, Charlotte
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Wirzén, Isabelle
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Problemlösning inom addition och subtraktion: En studie om användandet av laborativt material i åk 3 2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med arbetet är att få förståelse för hur elever och lärare resonerar om och arbetar med problemlösning inom addition och subtraktion med hjälp av laborativa material. Undersökningen genomfördes i två stycken klasser i årskurs 3 med 43 elever och 3 lärare. Genom intervju och observation klargörs aspekter kring inom problemlösning inom ovan nämnda matematiska område. Resultaten i studien har analyserats utifrån begrepp inom variationsteorin. Utifrån insamlad empiri har vi kunnat dra slutsatsen att förkunskaper, varierad undervisning, reflektion samt kommunikation mellan lärare och elever är viktigt att vidta inom matematikundervisningen för ett utvecklat lärande.

 • 126.
  Dahl, Barbro
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Garzon, Jaqueline
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  "Svåra samtal": En studie om skillnaden mellan vad förskolelärare och föräldrar upplever som svårigheter med svåra utvecklingssamtal inom förskolan.2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Avsikten med detta examensarbete var att ta reda på hur pedagogerna inom förskolan hanterar det svåra samtalet med föräldrar. Det förekommer ofta oro inför att berätta för föräldrarna att deras barn har svårigheter eller problem som gör att barnets lärande eller utveckling hindrar barnets förmåga att "hänga med" sina jämnåriga kamrater.

  Studien bygger på sex kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare och två specialpedagoger och en enkät till föräldrarna. Med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa metoder, tidigare forskning och litteratur analyserade vi vårt resultat.

  Resultatet visade att föräldrarna har i stort sett en positiv inställning till samtal som förekommer mellan förskolan och hemmet. Förskollärarna däremot visade stor oro och osäkerhet kring vissa samtal med barnens föräldrar. De gav flera exempel på samtal som de upplevde som svåra att hantera. Slutsatsen är att våra intervjuade pedagoger var mycket engagerade och intresserade av ämnet på vår studie som upplevs som både aktuellt och komplicerad.

 • 127.
  Dahl, Ingrid
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Paulin, Emilia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Barn och sorg: Förskolepedagogers möte med barn i sorg2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De flesta som arbetar på en förskola kommer någon gång att möta ett barn i sorg. Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om hur pedagoger i förskolan kan möta barn i sorg, samt att få insyn i hur beredskapen kan se ut på förskolor inför en eventuellt kommande kris. Studiens val av fokus ligger på barns sorg efter dödsfall av närstående. Frågeställningarna i studien berör barns och pedagogers perspektiv på sorg samt förskolans krisberedskap. I de olika områdena nämns bland annat hur barn kan reagera vid sorg, hur pedagoger kan möta dessa reaktioner samt hur förskolans arbete med krisberedskap kan se ut.

  För att samla in data till studien nyttjas kvalitativ forskningsmetod och utifrån detta används semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med sex förskollärare samt två förskolechefer. Utifrån resultatet kan det urskiljas att arbetet inför och under en kris kan skilja sig åt på olika förskolor. Det kan även skönjas att litteraturen och det empiriska resultatet går isär på en del punkter, till exempel lyfter litteraturen vikten av att förbereda pedagoger inför eventuella kriser vilket respondenterna nämner som sällan förekommande. Dock visar både litteratur och intervjuresultat vilken betydande roll pedagoger har i barns hantering av sorg.

 • 128.
  Dahlskog, Annette
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Eklund - Persson, Monika
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  HVB hemmens kompetens: Funktionshindret ADHD2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ABSTRAKT

  Växjö universitet

  Institutionen för pedagogik

  Pedagogik med inriktning mot ungdoms -

  och missbrukarvård, Examensarbete 15hp

   

  Titel                                    HVB hemmens kompetens – Funktionshindret ADHD

  Engelsk titel                       HVB home skills - Disability ADHD

  Författare                           Annette Dahlskog, Monika Eklund Persson

  Handledare                        Marie Joelsdotter Hallbäck

  Datum                                 Mars 2009

  Antal sidor                          18

  Nyckelord                          ADHD, HVB hem, funktionshinder

   

  Denna studie handlar om hur personalen på HVB-hem bemöter ungdomar som har funktionshindret ADHD. I studien undersöks personalens kompetens och bemötande och hur de arbetar med psykosociala och pedagogiska stödinsatser. Undersökningen baseras på en enkät undersökning med 40 utvalda HVB hem som tar emot ungdomar med funktionshindret ADHD. Resultatet av denna kvantitativa undersökning visar att kompetensen och bemötandet är gott och att psykosociala och behandlingspedagogiska stödinsatser används i stor utsträckning. Vardagliga rutiner och strukturer är viktiga redskap för att den unge ska klara av sin egen vardag. 90 % av de tillfrågade HVB hemmen anser att ungdomar med ADHD har behov av särskilt stöd.

   

   

 • 129.
  Damberg, Anton
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Bedömning av kommunikation i matematiken: Hur lärare skapar tillfällen till och bedömer elevers kommunikativa förmåga i matematik2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 130.
  Danielsson, Marianne
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Mobbning,kränkningar och medlöpares betydelse2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svensk skola har som uppdrag att stimulera elever att dela samhällets gemensamma värderingar och använda sig av dessa, bl.a. genom att respektera andra människors egenvärde. Mobbning och kränkningar är dock vanligt förekommande i skolor. Begreppet mobbning används inte längre i juridisk mening utan har ersatts av kränkande behandling, vardagligt används dock ofta begreppen som två från varandra skilda företeelser. Vid mobbningssituationer i elevgrupper finns flera parter representerade; aktiva (mobbare), passiva (medlöpare) samt försvarare. Även de passiva är delaktiga och ansvariga för hur situationen utvecklas.

  Syftet med examensarbetet är att undersöka om man kan tänkas minska effekterna av mobbning/kränkningar som sker elever emellan, genom att arbeta mer aktivt med medlöpare. Litteraturstudier och kvalitativa, semistrukturerade intervjuer har använts för att nå syftet.

  Utifrån litteraturstudierna och intervjuernas resultat drar jag slutsatsen att det är av stor betydelse att medlöpare aktivt bearbetas när man vill minska konsekvenserna av mobbning och kränkningar hos utsatta, och få bukt med problemen innan de växer sig alltför stora.

 • 131.
  Diedrichs, Peter
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Säger en sak men gör en annan: En enkätstudie av ett försök med flexibla examinationsformer vid lärarutbildningen.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen gjorde i samband med ett försök i lärarutbildningen, där studenterna själva fick välja examinationsform i en kurs. Dels fick de fyra olika examinationsformer angivna, men de erbjöds även att själva föreslå hur de skulle bli examinerade.

  Syftet var att undersöka hur studenterna såg på sin egen bedömning och examination, och hur de valde examinationsform utifrån detta.

  Som metod valdes att studenterna, efter att ha genomfört kursen med den examination de valt, fick bevara en enkät om tidigare erfarenheter av examinationer, om sin syn på dessa och på bedömningar, om vilka examinationsformer/aktiviteter de såg som mest nyttiga i sina egna lärprocesser, och om vilken examinationsform de valde och varför.

  Resultatet visar att även om studenterna såg examinationen som ett lärtillfälle och uppskattade möjligheten att fritt välja examinationsform, så valde de inte examinationsform efter hur de tillmätte olika former av uttryck/aktiviteter nytta i sin lärprocess. Bara två av de 119 studenter som besvarade enkäten valde att själva formulera sin examination.

  Snarare valde studenterna den examinationsform de ansåg sig ha lättast att formulera sig genom och få högst betyg i. Fokus för examinationen kom alltså att hamna där istället för på den egna lärprocessen, vilken ofta upplevs som desto mer frustrerande och arbetsam ju gynnsammare den är.

  I diskussionen tas upp frågan om huruvida det är bra om studenterna själva får välja hur de ska examineras, och hur man i så fall kan påverka dem att välja de examinationsformer som utvecklar respektive individ bäst.

 • 132.
  Dimovski, Roxana
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Claesson, Charlotte
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Barns upplevelse av att må bra: En studie av barns välbefinnande på förskolan2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att undersöka i vilka situationer barn själva uttrycker att de mår bra samt undersöka när föräldrar och pedagoger upplever att barn mår bra på förskolan.  Metoden som använts är en kvalitativ undersökning, intervjuer har gjorts med barn i femårsåldern och med föräldrar och pedagoger på två olika förskolor. Resultatet visar att barn upplever att de mår bra när de leker, denna uppfattning delas också av föräldrar och pedagoger i barnens närhet. För barnen är det viktigt med vänner och social samspel för sitt välbefinnande. Undersökningen visar också att pedagogerna i sin planering och med sitt sätt att tillrättalägga verksamheten ger möjlighet till KASAM och tillfälle till Flow. Undersökningen visar även att barn mår bra när de får vara med och bestämma och när de får utmaningar i sin utveckling och sitt lärande. I det hela visar resultatet att föräldrar och pedagogers uppfattning om barns välbefinnande stämmer bra överens med barns egen uppfattning om när de mår bra.

 • 133.
  Djakovic, Branko
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Sacic, Benjamin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Motivation ur ett elevperspektiv: Kvalitativ studie om elevers motivation i ämnet idrott och hälsa2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Motivation contributes to increased learning where a number of factors like student participation, interest and relationship between students and teachers play a crucial role. The aim of the study was to examine what makes motivated students feel motivated or unmotivated during physical education class. Furthermore the study describes different factors that students feel are important and how these affect their motivation. Qualitative interviews  with eight students were conducted. Students that we intervjued were very interested and motivated to physical education. The theoretical perspective we used was Organismic Integration Theory. The analysis of the results showed that students were motivated by different factors in physical education class, and the conclusions were that the students motivation effects their participation in substance,  and that a variety of teaching content had great influence on their motivation.

 • 134.
  Ebbelind, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics, Department of Mathematics Education.
  Systemic functional Linguistics as methodological tool when researching Patterns of Participation2015In: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education: CERME 9 - Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Feb 2015, Prague, Czech Republic / [ed] Konrad Krainer; Naďa Vondrová, European Society for Research in Mathematics Education, 2015, p. 3185-3191Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study highlights the role, if any, that teacher education programmes and experiences from other practices play in influencing generalist student teachers’ tales of themselves as emergent primary mathematics teachers. The conceptual framework Patterns of Participation, PoP, is used when theorising and interpreting student teachers’ becoming, and analysing the processual and dynamic character of immediate social interaction related to practice on a macro level. Therefore this paper evaluates whether Systemic Functional Linguistics, SFL, can be a methodological tool used on the micro level. This paper shows that SFL structures the data in a way that makes interpretations through PoP possible.

 • 135.
  Ebers, Nicolina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Domingos Torres, Lorna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  En trygg och stabil ledare, ganska sträng men ändå mjuk: En studie om fritidslärares uppfattning om sin egen ledarstil2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien avser att undersöka hur fritidslärare ser på sin ledarstil i verksamheten. Syftet för studien är att ta reda på hur verksamma fritidslärare ser på sin egen ledarstil och vilka utmaningar de ser i den.Vi har genomfört kvalitativa intervjuer på fyra olika verksamma lärare i fritidshemmet. Materialet har analyserats i relation till tidigare forskning. Resultaten visar att lärarna själva har relativt svårt att definiera sin egna ledarstil men att de ger tydliga svar på vilka faktorer som är viktiga för att en bra ledarstil ska kunna verka på fritidshemmet. Lärarna i studien anser att trygghet är en av de främsta faktorerna för att skapa en bra ledarstil gentemot eleverna. De nämner att man bör vara rättvis och att vara detta kan tolkas olika från person till person. En faktor som lärarna är överens om är att man i sin ledarstil på fritidshemmet måste kunna skifta från att vara den hårda och auktoritära till den demokratiska ledaren ganska frekvent. De nämner också att kommunikationen kollegor emellan är viktig för att kunna skapa bästa förutsättningar för eleverna. Lärarna beskriver även vissa svårigheter och utmaningar de möter i sin ledarstil och hur de hanterar dessa. Lärarna anser att hanteringen av konflikter är den största utmaningen i ledarstilen.

 • 136.
  Edenwall, Mats
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Ingesson, Stefan
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Barns uppfattningar om läsning och skrivning: 16 barns reflektioner över skriftspråket2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med studien var att undersöka barns uppfattningar om läsning och skrivning, där vi utgick från frågeställningarna varför, hur och när. Tillvägagångssättet för att besvara våra frågeställningar var av kvalitativ art, där 16 barn intervjuades. Barnen befann sig i årskurs två i en skola i Kalmarområdet.

  Resultatet visade att de flesta barn förknippade syftet kring att lära sig läsa och skriva till framtiden eller vuxenlivet. Majoriteten av barnen upplevde att de läste och skrev både hemma och i skolan, dock skiljde det sig åt vad gäller mängden läsning som skedde i respektive miljö. En differens kunde även ses i vad de skrev om, beroende på om de var hemma eller i skolan. Barnens uppfattningar kring hur man lär sig läsa och skriva bestod mestadels av att man skulle öva men de såg också läraren och föräldrarna som en samspelande aktör.

 • 137.
  Edvardsen, Susanna
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Olsen, Jeanette
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Kriminella ungdomsgäng: - en studie om grupptillhörighet, gängkriminalitet och professionellas insatser2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Avsikten med arbetet har varit att belysa hur de professionella ser på, vad ett kriminellt ungdomsgäng betyder för den enskilde gängmedlemmen, även att få större kunskap om de professionellas erfarenheter i möten med ungdomar. Frågeställningarna var, vad tillhörighet i ett kriminellt ungdomsgäng har för påverkan på den enskilde gängmedlemmen? Den andra löd, hur man som professionell arbetar med kriminella ungdomsgäng? Metoden vi använde oss av var kvalitativ. Intervjuerna gjordes med en polis som var aktiv inom ungdomsarbete, två socialsekreterare, två behandlingspersonaler på ett ungdomsboende, en fritidsledare och en lärare på en högstadieskola. Resultatet visade huvudsakligen att ungdomar befann sig i kriminella ungdomsgäng eftersom de sökte en tillhörighet, bekräftelse, att bli någon. De professionella menade att insatserna borde läggas på individnivå snarare än gruppnivå för att kunna splittra ungdomsgäng. Undersökningen kan vara nyttig för dem som kommer att möta ungdomar i sitt yrke och för de som söker en större förståelse för ungdomsgäng och grupptillhörighet.

 • 138.
  Edén-Heinonen, Britt
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Läsförståelse ur ett praktiskt perspektiv: En studie om läsförståelseundervisning2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie är att undersöka läsförståelsens utrymme i lärarens/ specialpedagogens läsundervisning. Läsförståelse är en del i elevens läs- och skrivutveckling och är även en möjlighet för eleven att påverka sitt lärande både i och utanför skolan.

   

  Metoden som har använts är kvalitativa semi strukturerade intervjuer med tre lärare och två specialpedagoger på två F – 6 skolor och en specialpedagog på en 7 – 9 skola. Skolorna är belägna inom samma kommun. Min personliga erfarenhet av läsförståelse har också bidragit till studien.

   

  Resultatet visar att utrymmet för läsförståelseundervisning är stort i läsundervisningen, men specialpedagogens/lärarens kompetens i läs- och skrivutveckling inverkar på hur väl detta utrymme tas till vara.

   

   

 • 139.
  Ejermo, Emil
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  MBD-sjuk, DAMP-unge och ADHD-barn: Koncentrationssvårigheter i grundskolan ur ett historiskt perspektiv2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  MBD, DAMP, ADD and ADHD are all concepts that through history have been used as labels to explain people with concentration difficulties. The purpose of this essay is to illustrate how the school's view on pupils with concentration difficulties has changed over the years. In addition, it shows how the school's view of pupils with concentration difficulties has affected both the teaching, the role of the teachers and the students. In the 1950s, the concept of MBD was used. In the 1990s, the term DAMP was used and today children with concentration problems are diagnosed with ADD or ADHD. In this essay I follow how perceptions of these difficulties has changed in line with the concept differences.

 • 140.
  Ek, Robert
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ferm, Teodor
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lustfylld undervisning med iPads i fritidshemmet: Ett utvecklingsarbete med iPads som pedagogiskt verktyg2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår ambition är att i och med detta utvecklingsarbete starta upp en kvalitativ undervisning med iPads som pedagogiskt verktyg. Utvecklingsarbetet syftar till att introducera undervisning med iPads som läromedel i en fritidsverksamhet där denna typen av undervisning saknats. Målet är att erbjuda eleverna på fritidshemmet ett lustfyllt arbetssätt med nya/ roliga aktiviteter med iPad som ett pedagogiskt verktyg. Vi vill utmana eleverns skapandeförmåga och kreativitet samtidigt som vi ger eleverna möjligheten att utveckla teknisk och social kompetens där digitala redskap blir det centrala innehållet. Utgångspunkten för vårt utvecklingsarbete är en nulägesanalys som gjordes tilsammans med pedagoger vid fritidshemmet,  där vi även haft vår verksamhetsförlagda undervisning. Skolan hade investerat i ett antal iPads utan visioner om att använda sig av detta i fritidshemmet och vi såg då en möjlighet att implentera dessa även där. Detta gjorde att vi introducerade tre olika teman som vi valde att kalla filmskapande, lek/spel och uppdragsjakten. Under vår fem veckor långa vistelse på skolan planerade och genomförde vi utvecklingsarbetet i hopp om att kunna identifiera olika arbetssätt där iPaden bidrar till fritidshemmets måluppfyllelse. Vi dokumenterade under arbetets gång med loggbok och fältanteckningar samt fotografering. Övrig empiri är resultat av kvalitativa intervjuer med pedagoger, rektorer och elever. Resultatet av vårt utvecklingsarbete visar att elever motiveras att lägga mycket tid på aktiviteter som innefattar iPads. Fokus på det faktiska ämnesinnehållet minimeras och elever drivs av att avancera i exempelvis ett spel. Att iPads kan bidra till och stötta skapandeprocesser hos elever i fritidshemmets verksamhet visades tydligt då filmskapandet motiverade elever att använda sin fantasi och kreativitet för att skapa en stop motion film och ingen av filmerna liknade varandra. Eleverna gavs möjligheten till god teknisk kompetens då de ständigt navigerade mellan olika program på iPaden. Många av aktiviteterna genomfördes i grupp där eleverna fick träna social utveckling och gemenskap. Studien visar även att elever ser mycket positivt på användandet av iPads på fritidshemmet och de aktiviteter vi initierade tycks tendera att bryta vissa könsmönster.

 • 141.
  Ekberg, Margareta Stigsdotter
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Fonseca, Lars
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Anderberg, Mats
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Dahlberg, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Ungdomar med missbruksproblem och deras uppfattning om skolproblem2016In: Nordic Studies in Education, ISSN 1891-5914, E-ISSN 1891-5949, Vol. 36, no 4, p. 266-278Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of the article is to highlight school problems of adolescents with alcohol and drug problems in Sweden. Bronfenbrenners social-ecological model has been applied in a quantitative content analysis of 415 interviews in connection with the adolescent’s admission of an outpatient contact. The results show that over a third of the adolescents statements are linked to individual characteristics or abilities, while problems related to the school are 13 percent, interaction with peers to 13 percent, and with the connection to the family of 3 percent. About a third of the statements involve both individual factors and the school, and the interaction between these. An important conclusion is that most of these adolescents are still enrolled in school and that several of the school problems mentioned in the study are changeable and thus possible to remedy through both an educational and social support that promotes their connection to the school.

 • 142.
  Ekelund, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Karlsson, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Är utomhus barnens arena?: En studie om några förskollärares uppfattning av utomhuspedagogik som pedagogisk arena för barns lärande2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att belysa hur några förskollärare ser på och förhåller sig till begreppet utomhuspedagogik och hur dessa tankar tar sig uttryck i samband med barns lärande i förskolan. En fenomenografisk forskningsansats låg till grund för studien och med hjälp av kvalitativa intervjuer har empirin samlats in. Sammanlagt har åtta förskollärare intervjuats på olika förskolor. I bakgrunden tas olika definitioner av begreppet utomhuspedagogik upp och det redogörs för olika tvärvetenskapliga perspektiv på utomhuspedagogik.

   

  I resultatet framkommer förskollärarnas uppfattning om utomhuspedagogik där platsen för lärandet framhålls - lärande utomhus var utomhuspedagogik. Resultatet visade att förskollärarna ser främst till var lärandet sker och inte till hur, när och varför lärande sker utomhus i deras syn på begreppet. Tydligt blev förskollärarnas strävan efter att arbeta pedagogiskt utomhus utifrån olika ämnen och läroplanens mål. Resultatet visar på att inomhus- och utomhusmiljön anses vara delar av en hel lärandemiljö. Utomhus får barnen möjligheter att lära med kroppen, sinnena och genom upplevelser. Förskollärarna ger uttryck för att barnen blir piggare och att det finns större möjligheter för rörelse och motorisk träning utomhus. Studien visade på att barnen ses som subjekt utomhus då de kan påverka sin utevistelse mer än tiden inomhus samt att leken fördjupas och kreativiteten ökar. Genomgående i resultatet är att förskollärarna uppfattar utomhusmiljön som en plats där barnens initiativ kan komma fram.

 • 143.
  Ekenberg, Jan
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Bilden på väggen: om bilden, dess retoriska dimensioner och användning i skolan2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolmiljöerna är liksom de allra flesta av våra sociala rum fyllda med bilder. Samtidigt präglas skolan av en textspråksdominerande kunskapssyn. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur bilders egenskaper påverkarade hur elever använder bilder. Med avstamp i semiotisk teori undersöktes, särskilt hur bilders retoriska egenskaper (deras retoriska dimensioner), påverkade urvalsprocessen för vilka bilder eleverna väljer att använda, i undervisningssituationer. Empirin baserades på intervjuer med åtta stycken gymnasie­elever som fick, ur ett urval av 70 uppsatta bilder, välja ut bilder och berätta om dem, i relation till sitt eget skapande och sina egna erfarenheter. Med ett narrativt förhållnings­sätt analyserades sedan intervjuerna, och de bilder, som på särskilda sätt betonades och utgjorde centrala aspekter av elevernas berättelser, studerades med avseende på sina retoriska dimensioner, såsom dessa är utvecklade av Göran Sonesson. Resultatet visade inga direkta kopplingar mellan bildernas retoriska dimensioner, och hur de bilderna valdes för att diskuteras, eller användas, praktisk eller teoretiskt. Man kunde dock iaktta andra mönster, bland annat konsthistoriska och strukturella ”dramaturgiska” sådana.

 • 144.
  Eklund, Evelina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Lundquist, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "En dag sitter dom bara där": En studie om ämneslärares tankar kring undervisning av elever som inte har svenska som förstaspråk2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en undersökning som behandlar ämneslärares tankar om att undervisa elever som inte har svenska som förstaspråk. För att genomföra studien har enkätundersökning och fokusgruppssamtal använts som metoder vilka sedan har kommit att analyseras med hjälp av en innehållsanalys. Resultatet av studien visar att lärarna befinner sig i och står inför en utmaning i frågan om undervisning av andraspråkselever. Såväl planering som undervisning påverkas och lärarna lyfter fram en frustration över att de inte får de resurser de behöver för att klara detta uppdrag på bästa sätt. Studiens resultat sätts sedan i relation till forskning och teorier om ämnet där det bland annat diskuteras att skolan måste ta ett större ansvar för att få en fungerande organisation.

 • 145.
  Ekmark Johnsson, Lina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  En god lässtund: En kvalitativ studie om hur förskollärare skapar goda lässtunder i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med lässtundens utforming och innehåll. Detta för att få en förståelse kring vad som anses vara en god lässtund och hur förutsättningar för goda lässtunder i förskolan skapas. Syftet besvaras med hjälp av de två forskningsfrågorna: Vad är en god lässtund? och Hur skapar förskollärare förutsättningar för en god lässtund utifrån aspekterna samspel, läsmiljö och val av litteratur? Metoden som använts i studien är stimulated recall, en metod som kombinerar intervju och observation. En observation har gjorts för att sedan användas som underlag till diskussion vid intervjutillfället, i övrigt analyseras eller tolkas inte materialet från observationen. Semistrukturerade intervjuer har gjorts med fem förskollärare där ovan nämnda aspekter diskuterats. Resultatet av studien visar på att förskollärare inte läser så mycket som de önskar för barnen i förskolan, enligt dem själva beror detta på yttre faktorer som stora barngrupper och för få pedagoger. Studien visar också på att det finns olika uppfattningar om vad som är en god lässtund. Majoriteten av förskollärarna i studien anser dock att en god lässtund präglas av lugn, samspel i form av samtal och ett medvetet och genomtänkt val av litteratur. 

 • 146.
  Ekstrand, Britten
  et al.
  Kristianstad University.
  Seebass, Gunhild
  Kristianstad University.
  Integrativ informationskompetens: Diskursöverbryggande samarbete mellan akademi och bibliotek2009In: Pedagogiskt arbete i teori och praktik: Om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande / [ed] Hansson, Birgitta & Lyngfelt, Anna, Lund: Btj , 2009, p. 83-101Chapter in book (Other academic)
 • 147.
  Ekström, Jenny
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Johansson, Tove
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Den som äter bra, arbetar bra: Skolmatens påverkan - ur ett elevperspektiv2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats är att undersöka hur eleverna upplever att de påverkas av skolmaten. Forskning visar att det finns ett samband mellan matens näringsinnehåll och vår prestationsförmåga. Vår undersökning gjordes i form av kvalitativa intervjuer av 16 elever, från två olika grundskolor. Resultatet av studien visar på ett samband mellan den mat eleverna serveras i skolan och hur väl de klarar av skolarbetet.

 • 148.
  Eldonson, Martin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  Jönsson, Stig
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  Motivation på fordonsprogrammet2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att få en ansvarstagande, målmedveten och motiverad elev krävs att eleven naturligtvis har ett intresse för utbildningen. Han/hon måste dessutom få en rättvis bild av det program han söker, genom sin studie- och yrkesvägledare.

  Brist på motivation kan bero på olika faktorer och är ofta individuell. Svårt att hinna med i undervisningen på programmet och läxor gör att vissa elever tappar sugen. Detta faktum gör att eleven får svårt att klara utbildningen.

   

  I vår teori har vi tagit till oss olika författare och skribenters åsikter och kunskap i olika böcker och pedagogiska tidskrifter. Där tar de upp motivationens betydelse och hur vi lärare ska tänka för att få en omotiverad elev att känna det meningsfullt och känna tillfredställelse med sina studier. Vi tittar även på vilka grundförutsättningar det krävs för att lyckas med sina studier. Omotiverade elever skapar ofta en negativ stämning i klassen.   

  Hur skall vi då gå till väga för att klara denna situation och få med oss de elever som inte har samma ambition som de som vill i klassen. Det kan vara en svår nöt att knäcka.

  Stig har i sin tidigare undersökning Motivation på fordonsprogrammet (2002) kunnat se att där fanns tendenser som pekade på att vissa elever var omotiverade och inte tillräckligt motiverade att gå utbildningen.

  I vårt arbete vill vi undersöka om det finns omotivation bland fordonseleverna och hur vi ev. kan motivera dessa och ändra inställningen hos dessa. Som metod för undersökningen valde vi att ha anonyma enkäter som vi delade ut bland alla fordonsprogrammets närvarande elever. Vi gjorde även en enkät bland våra kolleger på programmet.

   

  Med vår undersökning har vi kommit fram till att vi hade en del omotiverade elever trots att de flesta hade svarat att de trivdes. Skrämmande var att hälften av eleverna inte åt och sov ordentligt. Då är det svårt med motivation.

  Den visar också på att det behövs bättre information från grundskolan, fler studiebesök och föreläsningar om t.ex. framtidsutsikter inom fordonsbranschen samtidigt som det behövs ny teknik och att lokalerna behöver ses över.

  Det tål kanske att tänka på hur man kan lägga upp teorin på ett mer intressant och roligare vis och kanske försöka få med kärnämnena i uppgifter som har med fordon att göra.

 • 149.
  Elin, Bengtsson
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ida, Runberg
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Att dansa som vinden: En studie om förskollärares uppfattning om estetiska lärprocesser och hur de kan uppnås.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur förskollärare uppfattar estetiska lärprocesser. . Undersökningens syfte är att ta reda på några aktiva förskollärares uppfattning om estetiska lärprocesser i förskolan och hur dessa kan uppnås. Studien utgår från en empiriinsamling baserad på intervjuer. Intervjuerna, utifrån en kvalitativ forskningsansats, visar att de intervjuade förskollärarna har olika föreställningar om vad estetiska lärprocesser innebär. Förskollärarna använder frekvent mer eller mindre omedvetet arbetssätt som på olika vis kan skapa förutsättningar för estetiska lärprocesser. Estetiska lärprocesser kretsar främst kring de sinnliga upplevelserna och de erfarenheter som bildas i olika sammanhang. Förskollärarnas fokus ligger på barns erfarenhets- och kunskapsbildning samt deras möjlighet att utforska sin omvärld. Detta blir möjligt främst när förskollärarna erbjuder aktiviteter med bild, musik och drama i sin verksamhet (som används av samtliga intervjuade förskollärare) men resultatet visar även att estetiska lärprocesser inte nödvändigtvis är direkt kopplat till konstnärliga ämnen utan kan nås genom exempelvis experiment. De intervjuade förskollärarna uppmärksammar även hur de arbetar utifrån tema eller projekt, gärna i samarbete med kontakter som möjliggör att arbetet går vidare, till exempel teaterbesök. Förskollärarna ser också det viktigt att ta bort barnens prestationsångest och höja deras självkänsla. Avslutningsvis visar analysen att huruvida man når de estetiska lärprocesser handlar mycket om förskollärarnas roll och hur de väljer att forma verksamheten.

 • 150.
  Elm Ågren, Carolina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Hälsa nu eller hälsa sen?: En barndomssociologisk studie av elevers uppfattning om hälsa och hälsoundervisning i skolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Efter att ha arbetat i skolverksamheter under sex år upplever jag en ökad ohälsa hos barn och ungdomar. Jag, som lärare inom idrott och hälsa ser att hälsa i undervisningen får lite utrymme. Begreppet hälsa har olika betydelser hos både lärare och elever och är också svårtolkat. Trots att skolan ska bygga på gemenskap så ser jag också ett utanförskap växa fram i skolans värld. Syftet med studien är att undersöka vilka uppfattningar elever i årskurs fyra till sex har om begreppet hälsa. Syftet är också att undersöka vilka uppfattningar eleverna har om hälsoundervisningen i ämnet idrott och hälsa. Resultatet av studien grundar sig på endast elevers egna uppfattningar genom intervjuer som genomfördes. Jag som är lärare i ämnet idrott och hälsa vill bli medveten om hur elever i mellanstadiet uppfattar hälsa och undervisning om hälsa. Det för att vidare kunna sprida kunskaper om betydelsen av hälsa till elever i framtiden.

1234567 101 - 150 of 606
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf