lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 723
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Berggren, Jan
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Allen, Christopher
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  The assessment of digital project in the EFL classroom2017In: CALL in a climate of change: adapting to turbulent global conditions, short papers from EUROCALL 2017 / [ed] Kate Borthwick, Linda Bradley, Sylvie Thouësny, Voillans France: Research-publishing.net, 2017, p. 46-50Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports on a project aiming at describing professionalpractice in the assessment of collaborative digital projects among a group of inserviceEnglish as a Foreign Language (EFL) teachers within the context of asingle workplace, a technologically well-resourced upper secondary school inSweden. In a previous project (Allen & Berggren, 2016), teachers were providedwith an overview of the digital literacy concept as described by Dudeney,Hockly, and Pegrum (2013) as part of an initiative to better integrate informationcommunication technology into their classroom practice. The current studyaddresses the need expressed in previous projects for developing assessmentpractices among the teachers working with digital projects, making use of apractical overview of the assessment of digital projects (Dudeney et al., 2013)trying out an assignment. Afterwards, a focus group interview was conductedfocusing on teachers' experiences of digital project assessment. The resultsindicate that while the teaching and assessment of collaborative digital projectsare not aligned, the teaching of digital literacy making use of digital resource mayaugment ‘traditional’ assessment. Following this conclusion, a necessity of furthercollaboration among EFL teachers appears, aiming at developing the assessmentof the collaborative aspect of digital projects.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 102.
  Berglund, Charlotte
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Livets labyrint: - klienters uppfattningar om vad som främjar och hindrar motivation i samband med avgiftning vid narkotikamissbrukIndependent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att belysa hur personer med narkotikamissbruk som sökte sig till avgiftning uppfattade motivation, och vad som främjade eller hindrade dem i deras motivations-och förändringsprocess. Metod: Semistrukturerade, kvalitativa intervjuer genomfördes med sex personer. Som teoretiska perspektiv användes Prochaska & DiClementes teori om förändringsprocessen, Stages of change, samt teorier om motivation och motivationsprocessen. För det analytiska arbetet användes den fenomenografiska ansatsen för att kunna belysa kvalitativa variationer i resultatet. Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier med vardera tre underkategorier. Resultatet visade att intervjupersonerna hade tankar om en egen inre styrka, men även tvivel på den egna förmågan, och hur detta relaterade tillderas motivation och hur de uppfattade vården. Intervjupersonerna hade gjort förberedelser i olika hög grad och på olika sätt, uppvisade variation i hur de tänkte kring deras förändringsprocess, samt i vilka mål de hade. Vidare beskrev de på olika sätt hur de upplevt vården och tiden efter behandlingens avslut. Att få vara delaktig i planeringen, att ses som en enskild individ, och samtidigt bli sedd och omhändertagen under trygga former belystes särskilt. Slutsats: Resultatet belyste behovet av en individuell anpassning av vården, då behov och mål står i relation till den enskilde individen, dennes resurser, hjälpbehov och motivation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 103.
  Berglund, Charlotte
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Samverkan - en gemensam angelägenhet: En kvalitativ studie kring socialsekreterares organisatoriska och professionella villkor i samarbetet med sjukvården kring personer med missbruksproblem2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka olika aspekter av samverkan såsom de uppfattades av en grupp socialsekreterare, för att beskriva organisatoriska och professionella villkor som påverkar samverkan och styr det dagliga arbetet. Metod: Studien utgick från ett fenomenologiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv med fokus på människans uppfattning av ett fenomen. Kvalitativa intervjuer gjordes med åtta socialsekreterare med hjälp av vinjettmetoden. Analysen genomfördes enligt fenomenologisk modell utan tolkningar och med fenomenologisk objektivitet. Resultat: Analysen av socialsekreterarnas berättelser visade att klienterna är en gemensam angelägenhet för socialtjänsten och sjukvården. Brister i samverkan påverkar relationen mellan socialtjänsten och sjukvården negativt och kan få allvarliga konsekvenser för klienterna. God och väl fungerande samverkan verkar enande och belönande för såväl socialtjänsten och sjukvården som för klienten. Särskilt poängterades en tydlig och öppen kommunikation, personliga möten och personlig kännedom om varandra och varandras verksamheter. Slutsatser: Olika organisatoriska och professionella villkor för samverkan påverkar varandra ömsesidigt. Viktigt är att skapa hållbara strukturer för en god samverkan. Fortsatta studier krävs för att utveckla en fungerande samverkan i praktiken.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 104.
  Berglund, Jennie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Patron, Erika
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Psykiatripersonalens arbete med patienter som har barn: Analyser av psykiatripersonalens muntliga framställningar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate psychiatric staff’s descriptions of working with children of the clients and furthermore to analyse recollections on how the staff supports their clients in their parenting role. We’ve taken inspiration from a hermeneutic approach and conducted interviews with four individuals in closed psychiatry. The interviews was carried out using a semistructured conversation methodology. The analysis of staff depositions in our study shows that the work with the children happens both direct and indirect. It also shows that staff feel that they must have the ability to see their clients individual needs of emotional support, but also that their working to strengthen the clients self trust. The staff has to be aware that their work indirectly have an impact on the client’s children. As psychiatric staff it’s important to support the client in their current situation. As a professional, you should also be able to see everyone’s equal value, independent of diagnosis or committed crimes.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 105.
  Bergman, Therese
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Rothzén, Charlotte
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Att ha ett pedagogiskt tänk: Rektorers syn på möjligheter att utveckla kunskap för elever i träningsskolan2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en fördjupad insikt om rektorers syn på vad som påverkar kunskapsutvecklingen för de elever som studerar enligt träningsskolans kursplan.

   

  Följande frågeställningar ligger till grund för studien:

  • Vilka möjligheter finns för elever att utveckla kunskaper utifrån sina varierande förutsättningar?
  • Vilken betydelse har personalens yrkesbakgrund för elevernas kunskapsutveckling?

   

  Som metod för denna studie har sex rektorer intervjuats, samtliga med organisatoriskt och pedagogiskt ansvarig för elever som studerar enligt träningsskolans kursplan. Vid analys av intervjuerna användes John Dewey och Lev Vygotskijs teorier om att människan lär i sociala sammanhang. Lärandet uppmuntras i en social process som sker tillsammans med andra. Vidare användes Moira von Wrights teori om det relationella perspektivet där behov inte är knutna till individen utan till ett sammanhang.

   

  Resultatet i studien visar att rektorerna beskriver att kunskapsutveckling sker och att det är lärarens huvudansvar att driva undervisningen framåt och vara arbetsledare för kollegor. En väl fungerande dokumentation har betydelse för elevernas kunskapsutveckling. Elevassistenternas varierande yrkesbakgrund beaktas inte alltid vid anställning utan snarare individuella egenskaper värdesätts

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 106.
  Bergren, Caroline
  et al.
  University of Gothenburg, Sweden.
  Salminen Karlsson, Minna
  Uppsala university, Sweden.
  Silander, Charlotte
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Peterson, Helen
  University of Gothenburg, Sweden.
  Morley, Louise
  Centre for Higher Education and Equity Research (Cheer), UK.
  Equity in the neoliberalised Swedish university?2017Conference paper (Refereed)
 • 107.
  Bergström, Anette
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Holm, Jenny
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Professionellas syn på ungdomars cannabisanvändning -En diskursanalys2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka professionellas sätt att tala om ungdomar med regelbunden cannabisanvändning, samt att undersöka hur professionella talar kring cannabis som inkörsport till andra illegala droger. Studien har en diskursanalytisk utgångspunkt och en socialkonstruktionistisk ansats. Undersökningsmetoden är kvalitativa intervjuer. Undersökningen bygger på semistrukturerade intervjuer med åtta professionella yrkesverksamma personer som dagligen i sitt arbete möter ungdomar med regelbunden cannabisanvändning. Resultatet visar att professionellas sätt att tala om dessa ungdomar och deras drogproblematik skiljer sig åt, både vad gäller ungdomarna, drogproblematikens orsaker och vad som påverkar droganvändningen. Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att man anser att cannabis är en farlig drog som fått allt större plats i samhället. Ungdomarna har en mindre negativ attityd till cannabis än tidigare. Slutsatsen är att resultatet visar på stora skillnader i sättet att tala om ungdomars drogproblematik och att det kan komma påverka framtida professionellas uppfattningar om problemen och dess lösningar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 108.
  Bergström, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Seho, Elvis
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Du sådde ett frö som jag fick vattna: Ungdomars upplevelse av betydelsefulla faktorer i behandling av missbruksproblematik2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftade till att belysa hur ungdomar med missbruksproblem i efterhand värderar en behandlingsinsats samt vilka betydelsefulla förändringar som de uppfattar har skett. Studien har utgått från ungdomarnas egna utsagor med hjälp av UngDOK och dess uppföljningsformulär. Studien har sin grund i mixed methods, vilket innebär inslag av både kvalitativ och kvantitativ forskningsansats. Den teori som användes för att analysera resultatet var The Common Factors Theory. Resultatet visade att gemensamma faktorer såsom den terapeutiska alliansen mellan behandlare och ungdom samt den professionellas acceptans och empati var viktiga aspekter för ungdomarna under behandlingskontakten. När det gäller betydelsefulla förändringar var faktorer utanför behandling mest betydelsefullt för tillfrågade ungdomar. Dessa förändringar handlade om att ungdomarna har lyckats med att återuppbygga relationer till sin familj och vänner samt att de har träffat en ny partner eller att de har lyckats fullfölja sina studier och skaffat en meningsfull sysselsättning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 109.
  Berisha, Ilir
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Elisabeth Axelsson, Ann-Kristin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Digitala redskap i skolan: Teknik och pedagogik2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I en skola som i hög grad är utrustad med digital teknik utnyttjas ändå inte tekniken till alla de möjligheter som IT erbjuder. Pedagogikens utveckling i förhållande till tekniken diskuteras i det här arbetet utifrån ett lärarperspektiv. Syftet med det här arbetet är att undersöka hur lärare på gymnasiet använder och integrerar digitala redskap i undervisningen, samt hur de beskriver möjligheter och förutsättningar att utveckla undervisningen med hjälp av digitala redskap. För att få svar på våra frågor har vi gjort en enkätundersökning på fyra kommunala skolor. Våra resultat visar att lärarna använder och integrerar digitala redskap i ganska stor utsträckning, men det finns fortfarande många som inte utnyttjar redskapen fullt ut. Digitala redskap och internet ses som en tillgång för att kunna utveckla undervisningen men kan också skapa problem i form av teknikkrångel och distraktion för eleverna. Kompetensutvecklingsplaner uppfattas inte som genomtänkta vilket kan vara ett hinder för utveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 110.
  Bern, Christoffer
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  En skola för alla: Hur lärare talar om inkludering med elever i behov av särskilt stöd2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  En skola för alla
 • 111.
  Bertilsson, Cecilia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Kampelin, Louise
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Föräldrars bristande omsorgsförmåga: Sambandet mellan föräldrars bristande omsorgsförmåga och droger samt kriminalitet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka ifall det fanns ett samband mellan föräldrars bristande omsorgsförmåga och ungdomars droganvändning samt kriminalitet. Kan en persons uppväxt påverka huruvida den börjar använda droger eller har ett kriminellt beteende? En hypotes formulerades som löd: Det finns ett samband mellan föräldrars bristande omsorgsförmåga och droger samt kriminalitet. För att kunna styrka hypotesen användes kvantitativ metod genom statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Datan som behandlades inhämtades via UngDok-formulär som rörde ungdomar mellan 12 till 24 år på öppenvårdsmottagningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Resultatet visar att föräldrars bristande omsorgsförmåga har ett samband med ungdomars droganvändning samt kriminalitet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 112.
  Betzholtz, Mirja
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Torpsten, Ann-Christin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Preschool – a Diverse Arena2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

   In Swedish preschool children with a mother tongue other than Swedish are given the ability to communicate in their native language and in Swedish. Research reveals notions of a monolingual norm of Swedishness in early childhood education. Developed skills in the mother tongue increases the opportunities to learn Swedish and good skills in different languages promote learning in other areas (Björk-Willén, 2007; Lindberg, 2002).

   

  Purpose of this paper is to problematize multilingualism in preschool and participation conditions. Data has been collected through interviews with preschool teachers and surveys of native supporters. Ethical considerations are made by informant’s agreement. Theoretical basis is postcolonial theory (Fanon, 1971; Said, 2004) and critical multiculturalism (May 1999) who question the socially constructed notions of majority and minority cultures, highlighting opposites, notions of monolingualism and the creation of superiority and subordination where the possession of language may prevail in different linguistic contexts.

   

  The analysis visualizes relational and didactic skills (Persson, 2012). Preschool teachers' relational skills appear when speaking about mother tongue, positive impact on school success and expanded vocabulary when the teacher speaks the same language as their parents. Through native support children receive help in understanding the preschool. Mother tongue teacher’s education represents high didactic competence. Offering language support at inappropriate times, when children are sleeping, visualizes low didactic skills and lack of flexibility in the organization. Arranging language support when children can not participate appears as a consequence of superiority and subordination. The norms of monolingualism are in control.

   

 • 113.
  Bild, Bettina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Carlström, Carolina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Missbruk i familjen: - behandlares uppfattningar och erfarenheter av hjälpbehov och påverkan av anknytning mellan barn och föräldrar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att belysa behandlares erfarenheter av vilka hjälpbehov barn och föräldrar i familjer med missbruk kan ha, samt undersöka behandlares uppfattning om hur missbruk kan påverka anknytning mellan barn och förälder. Studien är kvalitativ med hermeneutisk utgångspunkt och semistrukturerade intervjuer användes vid insamling av data. Dataanalysen gjordes enligt meningskoncentrering där resultatet delades in i olika kategorier och kvaliteter.

  Resultatet antyder att barn och föräldrar i familjer med missbruk har olika hjälpbehov och behöver struktur och stabilitet. Signaler på en otrygg hemmiljö kan vara att barnen blir introverta, ansvarstagande, utåtagerande eller övertar föräldrarollen. Barnet kan känna skuld och skam och behöver kunskap om missbruk för att förstå förälderns beteende. Föräldrarna kan behöva hjälp med att tyda barnets signaler, utveckla samspelet med sitt barn och prioritera barnets behov. Anknytningen kan påverkas i form av att barnet får en undvikande anknytning, men barnet kan också stänga av anknytningssystemet om det inte stimuleras.

  Download full text (pdf)
  Missbruk i familjen
 • 114.
  Bjuhr, Mirja
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Johansson, Lena
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Möjligheter, möten och samverkan: Elevhälsopersonalens syn på sitt elevhälsoarbete2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet var att undersöka elevhälsopersonalens syn på sitt arbete i elevhälsan. Studiens kvalitativa forskningsansats innebär att empirin har samlats in med hjälp av intervjuer i fokusgrupper.Våra teoretiska utgångspunkter är ramfaktorteorin och KASAM. I syfte att få svar på studiens två frågeställningar,”Vilka faktorer anser elevhälsans personal påverkar möjligheten att arbeta förebyggande och hälsofrämjande?” och “Hur upplever elevhälsans personal sina möten med avseende på innehåll och möjligheter till samverkan?”, har personal ur två elevhälsoteam intervjuats.

  De två elevhälsoteamens personal representerar ett lokalt elevhälsoteam som finns på en skola och det andra teamet är ett centralt organiserat team som finns representerade på flera olika skolor. Resultatet visar att faktorer som kan påverka elevhälsopersonalens möjligheter till att arbeta förebyggande och hälsofrämjande kan bero på närheten till den skola de arbetar i, tiden som avsetts för elevhälsoarbete och möjligheten till samverkan inom elevhälsan och med skolorna de representerar.

  Den lokala elevhälsan har prioriterat tid, medvetenhet, kontinuitet och genom detta, menar de, har möjligheten att jobba förebyggande och hälsofrämjande ökat. De anser att känslan av sammanhang uppstår genom att de finns närvarande i det dagliga arbetet, nära skolan. Den lokala elevhälsan framhåller vikten av tydlig mötesstruktur. Vidare menar de att samverkan handlar om att det man gör tillsammans blir synligt.

  Den centrala elevhälsan menar att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet sker hela tiden genom att de avsatt gemensamma mötestider och rutiner på de skolor de representerar. Mötesstrukturen varierar från skola till skola och samverkan, anser de, handlar om gemensam samsyn och förståelse, men att det fungerar olika på olika skolor dels beroende på olika anställningsvillkor.

  Sammanfattningsvis indikerar studien vikten av goda mötesrutiner och att möjligheten till att utveckla elevhälsoarbetet ges tid och vikten av att samverka för att få en förståelse för det gemensamma elevhälsouppdraget 

  Download full text (pdf)
  Möjligheter, möten och samverkan
 • 115.
  Bjällsjö, Rebecca
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Lindh, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Inskolning: I trygghet och samverkan2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I studien kommer ni att få ta del av förskollärares och vårdnadshavares olika upplevelser kring inskolning. Syftet är att synliggöra det arbete som sker i samband med inskolningen, samt hur verksamheten planeras inför och utvärderas.Studien är uppbyggd på en kvalitativ metod. Det för att kunna undersöka och ta reda på mer kring inskolning och de olika metoder som används. Intervjuer användes som undersökningsmetod och totalt genomfördes åtta intervjuer. Fyra intervjuer var med vårdnadshavare som precis genomgått en inskolning och fyra var med förskollärare kring deras arbete med inskolningsprocessen. Fyra av informanterna har erfarenhet kring tredagars inskolning och de andra fyra har erfarenhet av en tvåveckors inskolning.Studien visar att pedagogers förhållningssätt till barn och vårdnadshavare har en betydelse för hur inskolningen blir och hur det fortsatta samarbetet med familjen fungerar. Det har även framkommit att en anknytningsperson utöver familjen är viktig i barnets liv, för att barnet ska känna sig trygg och kunna utvecklas individuellt och i grupp. Inskolningsprocessen handlar om anknytning, trygghet och relationsskapande. Resultatet visar att det inte finns en inskolningsmetod som passar för alla. Det förskollärare bör lägga tid och kraft på är att vara flexibla, lyhörda och se till familjers olika behov. Det är nyckeln till en god relation mellan hem och förskola.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 116.
  Bjärnered, Frida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Svensson, Matilda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Barn till föräldrar med alkoholproblem: Några professionellas syn på skyddande faktorer2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att utifrån Antonovskys teori om KASAM få ökadförståelse för vilka faktorer professionella som möter barn till föräldrar medalkoholproblem uppfattar som viktiga för att barnen ska få en känsla avsammanhang, samt vad de professionella uppfattar att de själva och andra kangöra för att påverka barnens känslan av sammanhang. Utgångspunkt för studienvar en hermeneutisk ansats och en kvalitativ metod där semistruktureradeintervjuer genomfördes. Resultatet visade att det finns flera faktorer som kanverka skyddande för barnen och öka deras känsla av sammanhang. Den främstafaktorn visade sig vara vuxna i barnens omgivning eftersom de kan stödja barnenpå olika sätt. Professionella, framförallt inom skolan, har ett stort ansvar för attupptäcka och hjälpa barnen. Professionella som har kunskap om alkoholproblem,t.ex behandlingspedagoger, kan utgöra viktiga resurser i skolan. Ytterligareforskning behövs för att ta reda på vad som redan görs och hur arbetet kanförbättras.

  Download full text (pdf)
  Examensarbete
 • 117.
  Björkstrand, Marie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  "En liten del i ett stort sammanhang": – En kvalitativ studie om implementering av metoden Multisystemisk terapi inom socialtjänsten2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att belysa personals erfarenheter och upplevelser av implementeringen av den evidensbaserade metoden Multisystemisk Terapi (MST) inom Socialtjänstens öppenvård. Vetenskapstraditionen utgår från den tolkande hermeneutiken med inspiration av ett fenomenologiskt perspektiv. Undersökningen bygger på fyra semistrukturerade intervjuer av personal på olika organisatoriska nivåer. En slutsats är att implementeringsprocessen är inbyggd i MST som koncept och i den organisation som finns runt omkring. Styrningen verkar mestadels ha varit en växelvis påverkan. Detta har tillsammans med andra gynnande faktorer som bl.a. tro på metoden, modelltrogenhet, information och stödjande samarbete mellan alla led från politiken, inom organisationen och med hela MST-organisationen överbryggt hinder och varit en stor bidragande faktor till att implementeringen kan anses lyckosam. Metoden används till största delen tillfredsställande. Trots vissa hinder upplever personalen att de själva och familjerna på det stora hela är nöjda med MST som metod och de resultat som den visar. Personalen utvecklas i arbetet med metoden och familjer har rekommenderat andra familjer MST.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 118.
  Björn Milrad, Marianne
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Facing dilemmas - introducing assistive technology for pupils to use in the classroom2013Conference paper (Other academic)
 • 119.
  Björn Milrad, Marianne
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Using mobile assistive technologies to promote classroom participation and inclusion of pupils with dyslexia2014In: Paper presented at International Society for Cultural and Activity Research Congress 2014, 2014Conference paper (Refereed)
 • 120.
  Blixt, Angelica
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Utlandsfödda föräldrars upplevelse av den svenska förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa hur utlandsfödda föräldrar upplever svensk förskola. I kvalitativa intervjuer har föräldrar från olika länder fått svara på frågor om mötet med den svenska förskolan. De beskriver sina känslor och upplevelser från första besöket på förskolan, hur kommunikationen och samarbetet med personalen fungerar och hur de uppfattar att deras barn trivs och involveras i verksamheten på förskolan.

   Resultatet visar att de utlandsfödda föräldrarnas upplevelse av den svenska förskolan till största del är mycket positiv. Det tolkas som att de känner sig väl bemötta och stöttade av personalen och de förefaller tycka att förskolans verksamhet är bra, rolig och lärorik.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 121.
  Blixt, Tobias
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Ernberg, Petter
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Friluftsliv och utevistelse i närmiljö: En kvalitativ studie om lärares användning av närområdet till friluftsliv och utevistelse inom idrott och hälsa, samt hur lärare förhåller sig till det centrala innehållet.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 122.
  Blom, Jenny
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Högvall, Anna-Karin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  “Så det är ju inte helt enkelt”: -en studie om hur pedagoger arbetar med sambedömning i grundsärskolan2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger i grundsärskolan arbetar med sambedömning som en del i att realisera en likvärdig kunskapsbedömning. Vi vill undersöka vilka förutsättningar som ges och vilka förutsättningar pedagogerna saknar. Studien har ett sociokulturellt perspektiv och belyser den kollegiala samsyn som skapas i sammanhanget.  Litteraturgenomgången beskriver begrepp utifrån vad som skrivits i ämnet så som elevens rättigheter, likvärdig utbildning, sambedömning och kollegialt samarbete. Sammanfattningsvis kan sägas att skollagen och läroplaner utgör grunden för skolväsendet och ger elever rättigheter och skyldigheter till en likvärdig utbildning. Författarna Hattie (2012), Falk  Lundqvist m.fl. (2014) och Lauvås m.fl. (1997) skriver om hur det kollegiala samarbetet kan bli möjlighet medan Skolinspektionen (2009), Gadler (2011) och Assarsson (2007) belyser svårigheterna med att nå en likvärdig utbildning.

  För att besvara våra frågeställningar används metoden fokusgruppsdiskussioner. Metoden har valts då vi ser en vinst med det kollegiala utbytet som blir i en diskussion vilket är svårare att få i individuella intervjuer. Fokusgruppsdiskussioner genomfördes först på tre olika grundsärskolor och vid ett senare tillfälle genomfördes uppföljande fokusgruppsdiskussioner. Vid det första tillfället diskuterades hur pedagogerna arbetar med sambedömning, vilka förutsättningar de har och vilka förutsättningar de saknar. Vid det senare tillfället diskuterades resultatet från det första tillfället men även hur arbetet med sambedömning kan se ut framöver på respektive skola. Vi vill på så sätt påbörja en process kring sambedömning. Diskussionerna spelades in och transkriberades. Resultatet visar att det endast i liten omfattning sker sambedömning och diskussioner för en likvärdig utbildning. Samtidigt var alla pedagoger överens om att de önskar sambedömning och fler diskussioner om hur kunskapskraven ska tolkas för att nå en likvärdig utbildning. Pedagogerna menar att den tid som ges idag ofta fylls med andra pedagogiska uppdrag så som utvecklingssamtal och praktisk planering. Pedagogerna ser strukturerad tid och en gemensam samsyn som förutsättningar, vilka dock saknas, för att sambedömning ska kunna fungera. Genom ett projekt med kommunens alla grundsärskolor och en projektanställning skapas nya förutsättningar för att nå samsyn.

  Download full text (pdf)
  Så det är ju inte helt enkelt
 • 123.
  Blomander, Hermansson, Josefin, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Reflektion över individanpassning: En intervjustudie om behandlarens bemötande av ungdomar med cannabismissbruk2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöker hur behandlare reflekterar över sitt bemötande av individer som missbrukar cannabis som primär drog. Vidare undersöks hur behandlaren individanpassar behandlingen för ungdomarna samt vilka egenskaper som är bra för en behandlare att besitta. Studien utgår från den hermeneutiska forskningstraditionen och har en kvalitativ ansats. Undersökningen gjordes av semistrukturerade intervjuer med hjälp av fyra behandlare inom missbruksvården som arbetar medungdomar som främst brukar cannabis. Studien utgickifrån Moira von Wrights relationella teori om det relationella perspektivet som är ihop vävt med Donald Schöns teori om den reflekterande praktikern. Resultatet visar på att ett gott bemötandet gentemot klienten är viktigt för relationsskapandet. Detär avgörande för behandlaren att visar respekt och empati för klienten samt att inge förtroende, struktur och att behandlingen är individanpassad. Hos behandlaren är reflektionav stor betydelse för att denne ska utvecklas

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 124.
  Blomgren Fridén, Mikaela
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Larsson, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Specialpedagogen - en superhjälte: En studie om vad arbetsgivare i tjänsteannonser söker hos specialpedagoger2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker tjänsteannonser för specialpedagoger, i syfte att ta reda på hur specialpedagogens roll och uppdrag beskrivs i dessa. Likaså vilka egenskaper och kompetenser som efterfrågas, och hur dessa överensstämmer med examensordningen för specialpedagogexamen. De 309 undersökta annonserna består av en stor mångfald av beskrivningar och egenskaper, med konsekvens av ett brett spektrum av vad specialpedagogens roll och uppdrag innebär - sällan överensstämmande med examensordningen. Studien visar bland annat en stor efterfrågan av personliga egenskaper som kan sammanfattas som ambitiösa och stora krav. Att denna efterfrågan är så stor skapar ett dilemma – dels i att specialpedagogen riskerar att ses som något högre stående och dels försätts i en position att acceptera de ambitiösa och kravstarka egenskaperna trots att detta inte ingår i examensordningen. De olika beskrivningarna av specialpedagogens roll och uppdrag i tjänsteannonserna kan också ses som en del av en identitetsproblematik då kombinationen specialpedagog/speciallärare ofta är synlig i annonsernas efterfrågan. Detta kan möjligen vara ett resultat av den bakomliggande historien om skolan och utbildningen till specialpedagog. Att annonserna ibland och relativt ofta inte är tydliga med om de söker en specialpedagog eller speciallärare kan vara en rest av dåtidens ändringar av utbildningen.

  De beskrivningar och egenskaper som författas i annonserna är också präglade av ett maktperspektiv, eftersom förväntningarna på specialpedagogen troligen formas efter verksamhetens beskrivning av uppdraget. Det innebär en tolkning av att arbetsgivaren besitter makten över specialpedagogens arbete, oavsett vad som står i examensordningen. Beskrivningarna i tjänsteannonserna stämmer sällan eller endast till viss del överens med examensordningen för specialpedagogen. Detta landar i en vidare fråga huruvida landets specialpedagoger arbetar utifrån samma förutsättningar, och om deras arbete och uppdrag tolkas olika. Detta beroende av hur arbetsgivaren beskrivit tjänsten samt utifrån det behov som finns på skolan. Kanske är arbetsgivarna en bidragande faktor till den rådande förvirringen av skillnaden mellan specialpedagoger och speciallärare.

  Download full text (pdf)
  Specialpedagogen - en superhjälte
 • 125.
  Boniface, Raymond
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy. University of Dar es Salaam, Tanzania.
  Teachers' Retention in Tanzanian Remote Secondary Schools: Exploring Perceived Challenges and Support2016Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Teacher retention is a global challenge, and many developed and developing countries are struggling to staff and retain teachers in schools, particularly in low-performing, remote, and less desirable areas. In most of these countries, Tanzania in particular, the efficacy of fiscally inclined teachers’ retention strategies continues to be dubious. The aim of this study is to explore teachers’ perceived school level challenges and the support of retaining teachers in remote secondary schools in Tanzania. The study is inspired by a supportive management theoretical framework, particularly Organizational Support, Leader-Member Exchange and Coworkers’ Exchange. It is motivated by a pragmatic knowledge claim. Data were sequentially collected in three phases using interviews and survey questionnaires. A sample included 258 secondary schools teachers from 28 remote schools in the Dodoma region in central Tanzania. Mixed methods data analysis techniques were used.

  The current study identifies younger males of a well-educated and experienced teaching workforce as being the chief staffing in remote Tanzanian secondary schools. Such a teaching workforce is challenging to retain in remote areas, as it is rarely satisfied with the teaching career and highly susceptible to frequently changing employers and working contexts. Moreover, findings show that teachers perceive problems related to housing, social services, conflicts in schools, the inability to influence changes in schools, the teaching and learning situation and limited opportunities as the chief reasons for not remaining in remote schools. Furthermore, findings show that teachers perceive meaningful retention support as being contextually definitive. The catalyst is high quality exchanges amongst teachers which spearhead the development of intra- and extra-role practices, school citizenship behaviours, intraschool social capital (an investment), all of which could bind teachers together, enhancing performing and supporting each other beyond formal contracts. Such a situation triggers teachers’ beliefs that changes, improvement, adaptability and survival within difficult remote environments is possible, and this consequently influences the intention to voice and/or conversely, to exit. Teachers’ empowerment, justice practices and working voicing arenas are important practices for enhancing retention support, especially in remote areas.

  Download full text (pdf)
  Raymond Boniface, Doctoral Thesis
  Download (jpg)
  Front page
 • 126.
  Borrhed, Amanda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Hill, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  "Vi räcker inte till": En kvalitativ studie om Elevhälsans förebyggande arbete för att elever i riskzon ska klara gymnasieskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att belysa elevhälsans upplevelser kring sitt uppdrag att förebygga skolmisslyckande hos ungdomar samt att analysera vilka faktorer som verkar skyddande för unga i riskzon. De metodologiska utgångspunkterna som ligger till grund för studien är en fenomenologisk kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Studien har analyserats utifrån Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell, vilken beskriver hur individen samverkar och utvecklas på mikro-, meso-, exo- och makrosystemet. Studien visar att det elevhälsan ser som mest adekvat för att gymnasieelever ska lyckas i skolan är goda relationer, både till skolpersonal men även till föräldrar och vänner, samt att de elever som har mycket frånvaro får det stöd som är lämpligt. Elevhälsan lyfter fram att  gott samarbete inom och utanför skolan är ett måste för att fånga upp elever i riskzon. En av våra pedagogiska implikationer är att elevhälsan ska utveckla förmågan att se den enskilda eleven och utveckla en förståelse för hur de olika systemen integrerar med individen för att på så sätt kunna främja skolframgångar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 127.
  Brandrup-wognsen, Stina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Får man en riktigt bra kompis kan det hålla tills man dör.: Ett arbete för att stärka relationerna hos flickor i en årskurs fyra.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Elevantalet ökar i skolan och det blir allt svårare att se till varje enskild elev. Att arbeta med relationer är något som ligger varmt om hjärtat. Det är samtidigt en stor och viktig del av fritidshemmet och skolans uppdrag. Med ökat elevantal blir det svårare att se de elever som kan behöva extra hjälp eller som inte får sina röster hörda. Det här utvecklingsarbetet är därför inriktat på att lyfta och stärka relationerna hos flickor i en årskurs fyra. Det var nio flickor i klassen och alla deltog. Projektet syftade till att ha träffar med flickorna en gång i veckan under fyra veckor. Under träffarna utfördes det övningar och diskussioner utifrån olika teman. Det var nytt tema varje vecka och träffarna såg olika ut för varje gång. Temana var: vänskap, familj, integritet och kärlek. Innan projektet startade fick flickorna komma med åsikter om vad de ville få med och med hjälp av det planerades varje träff. Flickorna fick samtala om hur de ansåg att nuläget såg ut innan arbetet och även utvärdera det när alla träffar var genomförda. Projektet ägde rum under de verksamhetsförlagda utbildningsveckorna och under den tid observerades även flickorna. Allt dokumenterades med hjälp av anteckningar och processdagbok. Resultatet visar att relationerna har förbättrats men att förändringen hade kunnat bli större om arbetet utförts mycket tidigare

  Download full text (pdf)
  Får man en riktigt bra kompis kan det hålla tills man dör
 • 128.
  Bäck, Marie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Extra anpassningar: Om det blir naturligt för alla så blir man inte udda.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lärarens uppdrag har under de senaste åren blivit mer och mer mångfacetterat, och med ökade krav på inkluderande förhållningssätt ska undervisningen i klassrummet anpassas utifrån allas individuella behov och förutsättningar. Skollagen (SFS 2010:800) ändrades 2014, vilket medförde att många åtgärder som tidigare hamnat under särskilt stöd hamnade under lärarens ansvar inom undervisningens ram som begreppet extra anpassningar. Syftet med den här studien är att undersöka hur arbetet med extra anpassningar ser ut, hur pedagoger beskriver arbetet med extra anpassningar och hur elever upplever att de får stödet. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer har genomförts med sju pedagoger och tre elever på sammantaget tre olika skolor i en medelstor kommun i Sverige. Studien har en kvalitativ, fenomenologisk ansats med sociokulturellt, relationellt perspektiv i bearbetning och analys av resultat. Resultatet visar att arbetet med extra anpassningar är levande och tas fram och utformas tillsammans med eleverna men svårigheter finns ibland med att få eleverna att använda dem i undervisningen på grund av att de känner sig utpekade. Resultatet synliggör även framgångsrika strategier som deltagande pedagoger använder för att få arbetet med extra anpassningar naturligt och inkluderande, nämligen att göra dem mer tillgängliga, att lyfta upp dem på gruppnivå så att de ibland är valbara för alla. Ytterligare en strategi är att vara konsekvent normgivande i sitt förhållningssätt mot att alla är olika, lär sig på olika sätt och att det inte är något som är konstigt. Det har gjort att de har fått ett tillåtande klassrumsklimat där eleverna inte känner att det är utmärkande att de behöver extra anpassningar. Om arbetet med extra anpassningar blir naturligt för alla så blir det mindre utpekande och känslan av att vara udda minskas. ii Arbetet med extra anpassningar handlar i mångt och mycket om att skapa goda lärmiljöer där alla elevers olikheter tas tillvara ur ett relationellt sätt att se på eleven som vem och inte vad, där ett tillåtande arbetsklimat gör skolundervisningen tillgänglig för alla. I mitt resultat har jag hittat flera faktorer som tyder på att eleverna känner sig trygga när ett inkluderande arbetssätt används och lärarna med fasta ramar och förhållningssätt arbetar med tydlighet mot värdegrundande frågor och tar diskussioner dagligen, när de dyker upp, om allas olikhet som norm och allas lika värde som gemensamt rättesnöre.

  Download full text (pdf)
  Extra anpassningar. "Om det blir naturligt för alla så blir man inte udda."
 • 129.
  Bäverstam, Bitte
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  From, Sandra
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Alternativa hjälpmedel och språkstimulerande miljö för barn med språkstörning i förskola2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  SLI is a diagnosis given at about 4 years of age and means that the child has a markedly impaired language skills compared to other children of the same age. It may for example be difficulties in learning new words, make themselves understood or understand others. To these children during preschool time to get an optimal language development, children need including access to alternative methods (AKK) for his language development. With AAC refers character support (TAKK), motivated teachers who are able to give children time to language training, as well as an inspiring visual and clear environment such as schedule images (GAKK).

  The aim of our study was to examine how teachers and speech therapists work to achieve a language stimulating environment and what alternative methods can be used for children with language disorders in preschool.

  We have used a qualitative approach with a focus on interviews. We conducted six interviews in three different preschools with seven respondents distributed on both educators and speech therapists. When the results were compiled, we saw that there were differences in usage and type of methods as well as the language stimulating environment build-up between these preschools.

  The three preschools worked actively with alternative methods, but one of the preschools, preschool 1, had a larger group of children and significantly fewer speech therapy hours than children in preschool 2 and 3 were given access to.

  As for the language stimulating environment all three preschools had clarity and structure of their organization. Preschool 1 and 2 had been scheduled slides for the kids and everything was marked with pictures that made the environment clear and visual. Preschool 2 had a more stripped-down environment with less material laid out. Also, they did not much matter tacked on the walls, making the environment less messy. All three preschools had many alternative ways to achieve an inviting play environment.

  We also concluded that preschool 3 was the nursery where the children got the most access to alternative methods and most speech therapist training both can be individually and in groups. 2

  In our discussion, we believe that these varying conditions in preschools can also provide various opportunities to succeed in school. We see that the municipality the children live in can be crucial for their achievement and development later in school.

  In order to develop an optimal language development in children with language disorders, we believe in early intervention, small groups of children, professional educators, availability of alternative methods and a speech therapist linked to preschool. We also believe in the need of a language stimulating environment where everything is designed with a linguistic awareness, both with obvious and underlying intent.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 130.
  Bökman, Roger
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Arbetsgruppens syn på arbetsplatsträffens funktion: Ett forum för kollektivt och organisatoriskt lärande?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har jag undersökt förutsättningar för lärande i organsationen med arbetsplatsträffen som grund. Teorin utgår ifrån Argyris & Schön teorier om esposed theories och theories in use och kopplat till detta singel- och double-loop lärande. Teorin omfattar också två viktiga faktorer för lärande nämligen motivation och reflektion.

  Genom gruppintervjuer har materialet samlats in.

  Resultatet visar att förutsättningarna för lärande är som störst på arbetsgrupp- och avdeningsnivå. Kulturen är gynnsam för lärande genom öppenhet och dialog. Omfattande tid för reflektion skapar förutsättningar för double-loop lärande. Möjligheterna att påverka skapar motivation. Grupperna fungerar mer som team än som enskilda individer vilket ger bättre förutsättningar för social interaktion och dialog vilket är postivt för möjligheterna att lära.

  Ju längre från arbetsgruppen man kommer ju sämre bli förutsättningar. Undersökningen visar att det finns olika typer av theoiries in use på olika nivåer vilket försvårar lärandet. Avsaknaden av påverkansmöjligheter utan för egen avdelning minskar också drivkraft och motivation. Då det inte finns forum för dialog och reflektion så finns det genom organisationen som helhet endast förutsättningar för lärande av singel-loop karaktär.

  Genom att avsätta tid och möjlighet till erfarenhetsutbyte och reflektion skapas i verksamheten förutsättningar för lärande. Arbetsplatsträffen är ett sådant forum. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 131.
  Carlsson, Therese
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Hörberg, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Resurser till elever med specialbehov: Läs- och skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I skolan har alla elever olika behov och det är skolans uppgift att hjälpa alla elever att nå målen i läroplanen. Detta arbete syftar till att undersöka hur två elever med läs- och skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter har upplevt sin skolgång och de resurser de fått och även vad olika skolor i en kommun säger att de har för resurser till elever med dessa specialbehov. En enkätstudie och en intervjustudie har genomförts för att få svar på frågeställningar. 40 enkäter skickades ut till lärare, speciallärare och specialpedagoger i en kommun och tio svar kom tillbaka. Intervjustudien utfördes på fyra personer varav två före detta elever och deras mammor. I enkätstudien uppgav personalen på skolorna att elever med läs- och skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter i alla fall får stöd i form av extra personal. Dock visar inte studien om de anser att stödet är tillräckligt. Intervjustudien visar att varken de två elever eller de två föräldrar som intervjuats var helt nöjda med de resurser de fått i skolan. Eleven med läs- och skrivsvårigheter var mer nöjd med resurserna än vad eleven med koncentrationssvårigheter var. Båda föräldrarna som intervjuats upplevde ett dåligt bemötande från skolorna i sin kamp om att få det stöd deras barn behövde.

  Download full text (pdf)
  Examensarbete
 • 132.
  Cederberg, Charlotte
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Lindholm, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Kategoriskt eller relationellt?: -perspektivets betydelse för barn i behov av särskilt stöd2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Styrdokumenten för förskolan och den specialpedagogiska forskning som idag bedrivs förespråkar till stor del det relationella perspektivet som utgångspunkt i arbetet med barn. Det innebär att fokus och insatser riktas mot omgivningen runt barnet. Vår upplevelse är att det kategoriska perspektivet är det mest dominerande ute i verksamheterna, där blicken till stor del riktas mot den enskilda individens fel och brister. Dessa tankar har lett oss fram till syftet med studien, att undersöka förskollärares tankar och resonemang kring begreppet barn i behov av särskilt stöd i förhållande till det kategoriska och relationella perspektivet. Vilket synsätt är det mest dominerande och vilka pedagogiska konsekvenser kan de olika perspektiven få för det enskilda barnet? Studien är en kvalitativ intervjustudie som utgår ifrån åtta förskollärares beskrivningar. Resultatet visar på kategoriska beskrivningar då förskollärare definierar begreppet barn i behov av särskilt stöd. När det gäller förklaringar till att barn blir i behov av särskilt stöd och framgångsfaktorer i arbetet uttrycks mer relationella tankar. Slutsatsen är att det framträder ett glapp mellan teori och praktik, där respondenterna är medvetna om vikten av ett relationellt förhållningssätt men att de saknar verktyg att införliva dem i sitt dagliga arbete. Med stöd av tidigare forskning ser vi att ett kategoriskt perspektiv kan leda till en exkluderande förskolemiljö. För att verksamheten ska kunna ta sin utgångspunkt i styrdokument och forskning krävs ett förändrat förhållningssätt både på organisations- , grupp- och individnivå.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 133.
  Chytraeus, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Leo, Agnetha
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Motivation för utveckling.: En kvalitativ studie om medarbetarens upplevelse av motivationsfaktorer och kompetensutveckling.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie har varit att undersöka vad medarbetare upplever som viktigaste motivationsfaktorer i sitt arbete, samt hur medarbetarna såg på sin egen kompetensutveckling inom företaget. Studien presenterar tidigare forskning genom utvalda artiklar och teorier inom ämnesområdet. Resultatet visar att motivation spelar stor roll för medarbetarna. Övervägande är det den inre motivationen, som har påverkan för att arbetet ska kännas tillfredsställande och roligt. I resultatet framgår att respondenterna upplever det praktiska dagliga lärandet som mest motiverande. Det är den egna drivkraften som inverkar till att medarbetarna fortsätter att förkovra sina kunskaper. Medarbetarna bär det största ansvaret för sin egen kompetensutveckling, men stöd finns från ledningen. Medarbetarna är specialister inom sitt eget affärsområde. Slutsatsen för studien visar på att företaget bör hitta ett strukturerat arbetssätt för att säkra kompetensen mellan sina affärsområden. Motivationen hos medarbetarna påverkas främst av Herzbergs hygienfaktorerna; arbetsförhållande, lön, ledning och utvecklingsmöjligheter. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 134.
  Claar, Emilia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Knuts, Cajsa
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Faktorer som kan påverka behandlingssammanbrott hos ungdomar: En tvärsnittsstudie på Mariamottagningarnasungdomsenheter under år 20122013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att belysa faktorer som kan påverka behandlingssammanbrott hos ungdomar som genomgått behandling på Mariamottagningarnas ungdomsenheter. Frågeställningen var: Finns det specifika faktorer som har samband med behandlingssammanbrott hos ungdomar som genomgått behandling på Mariamottagningarnas ungdomsenheter? Denna tvärsnittsstudie baserades på sekundärdata ifrån UngDOKs in- och utskrivningsformulär. Resultatet visade att många faktorer spelar in och att flertalet faktorer har en tydlig inverkan på behandlingssammanbrott. Missbruk i uppväxtmiljön, familjens etnicitet samt familjestrukturen visade sig vara faktorer som påverkar att ungdomar i större grad avbryter sin behandling i förtid. Vidare framkom det att psykisk ohälsa, att tidigare ha vårdats enligt LVU eller inom frivillig psykiatrisk vård samt att ha blivit utsatt för fysiskt våld har ett samband med behandlingssammanbrott. Baserat på studiens resultat drogs slutsatsen att när de enskilda faktorerna sammanfaller i ett växelspel kan detta bidra till behandlingssammanbrott. Trots det informativa materialet till bakgrunden efterfrågas ytterligare forskning inom detta område.

  Download full text (pdf)
  Faktorer som kan påverka behandligssammanbrott hos ungdomar
 • 135.
  Claesson, Elisabeth
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  När förväntningarna grusas: Om skolsvårigheter och stödåtgärder ur ett föräldraperspektiv2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med undersökningen har varit att skapa ökad kunskap kring vad föräldrar anser är orsaken till skolsvårigheter samt hur de beskriver framgångsrika stödinsatser. Utifrån syftet utvecklades två frågeställningar där svaren söktes i en grupp föräldrar med barn i olika åldrar mellan 6-19 år. Metoden som valdes var kvalitativ och genomfördes i form av strukturerade intervjuer i intervjupersonernas hemmiljö. Föräldrarna hade en ganska klar bild av hur de vill att skolan ska fungera och flera menade att då skolsvårigheter uppstår beror det främst på brister i miljön kring barnen. Kända svårigheter eller funktionsnedsättningar som vissa barn har när de börjar skolan ska enligt flera föräldrar mötas med rätt stöd direkt och behöver därmed inte utvecklas till skolsvårigheter. Det är viktigt att rätt person träder in när det blir aktuellt med stöd i någon form och att barn och föräldrars upplevelse av situationen tas på allvar. Att sätta in stöd utan elevens delaktighet menade många är verkningslöst och grunden till delaktigheten är att man får komma till tals direkt och som förälder hålls informerad på ett tidigt stadium innan det hunnit bli någon skolsvårighet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 136.
  Creelman, Alastair
  et al.
  Linnaeus University, The University Library.
  Reneland-Forsman, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Completion Rates – A False Trail to Measuring Course Quality?: Let’s Call in the HEROEs Instead2013In: European Journal of Open and Distance Learning, ISSN 1027-5207, E-ISSN 1027-5207, Vol. 16, no 2, p. 40-49Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Statistics are often used to reveal significant differences between online and campus-based education. The existence of online courses with low completion rates is often used to justify the inherent inferiority of online education compared to traditional classroom teaching. Our study revealed that this type of conclusion has little substance. We have performed three closely linked analyses of empirical data from Linnaeus University aimed at reaching a better understanding of completion rates. Differences in completion rates revealed themselves to be more substantial between faculties than between distribution forms. The key-factor lies in design. Courses with the highest completion rates had three things in common; active discussion forums, complementing media and collaborative activities. We believe that the time has come to move away from theoretical models of learning where web-based learning/distance learning/e-learning are seen as simply emphasizing the separation of teacher and students. Low completion rates should instead be addressed as a lack of insight and respect for the consequences of online pedagogical practice and its prerequisites.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 137.
  Cronquist, Eva
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Spelet kan börja: Om vad en bildlärarutbildning på samtidskonstens grund kan erbjuda av transformativt lärande2015Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  To enter higher education means making new experiences and develop newunderstanding within a knowledge field. The situation could also entail, for thestudent, an entirely different self-understanding. This licentiate thesis deals withthis kind of learning process.The overall aim of this licentiate thesis is to analyze what an art teachers education,founded on contemporary conceptual art, can offer in terms of transformativelearning. The point of departure is adults learning processes as renegotiations ofprevious interpretations which can be transformed to new understanding. The studyanalyzes what aspects of transformative learning are reflected in students' texts andimages, produced as part of the studied course. The licentiate thesis also discussespossibilities and constraints of this learning process. The study was conducted as acase study based on a hermeneutic approach. Material was collected from thecourse blog which consisted of students' texts and images.The study results show a transformative learning process which students experiencedas emotionally tumultuous because their self-image, as future art teachers, isrenegotiated. The situation contains a dimension of learning which I call "twistingand turning" in which new understanding is being formed. This situation requires aself-reflexive creative approach. The result generates questions about therelationship between the content of the education (what) and the learner (who) in anart teachers education founded on a non-traditional base. This applies above all ineducations that challenge students' prior understanding of a field. One could alsoask how adult learning is staged as relearning in higher education. The studydevelops a concept of reflexive creativity which contains a more abstract level thanjust problem solving. The idea of reflexive turn in art education, based onconceptually contemporary art, is also discussed.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 138.
  Dabessay, Haben
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Tjernström, Robert
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Företag i förändring: - En kvalitativ studie som belyser implementeringsarbetet av förändrade arbetsuppgifter i ett företag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien varatt undersöka hur ett företag genomfördeett implementeringsarbete av förändrade arbetsuppgifter, samt hur förändringen upplevdesav den berörda arbetsgruppen. Genom att besvara frågeställningarnauppnås syftet; Hur genomförs implementeringen av de förändrade arbetsuppgifterna? På vilket sätt arbetar företaget för att förändringen ska ske så framgångsrikt som möjligt?Hurupplever arbetsgruppen det rådande implementeringsarbetet?Studien är utförd genom en kvalitativ metod där vi intervjuat fem respondenter med koppling till förändringen.Av det som framkommit av empirin när den ställts mot de teoretiska utgångspunkterna var att det finns brister i genomförandet av implementeringsarbetet. Men även att det finns förutsättningar för att nå ett önskvärt resultat om att stärka företagets konkurrenskraft på marknaden

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 139.
  Dahl, Marianne
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Man känner att man är välkommen2013In: Barns livsvillkor: I mötet med skola och fritidshem / [ed] Anders Fjällhed och Mikael Jensen, Studentlitteratur AB, 2013, 1, p. 89-104Chapter in book (Other academic)
 • 140.
  Dahl, Marianne
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Karlsudd, Peter
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Leisure-time teachers in a changed profession2015In: Problems of Education in the 21st Century, ISSN 1822-7864, E-ISSN 2538-7111, Vol. 68, p. 22-35, article id 1191863Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This exploratory research focus on teaching and learning on the basis of Swedish leisure-time teachers with more than thirty years of experience. The purpose of this research was to bring to light the role of the Leisure time teachers, both in the past up to the present day and into the future. Based on important concepts for professional development, the qualities decisive for a long and sustainable career as a leisure-time teacher are sought. 

  In interviews ten leisure-time teachers describe their professional careers on the following question areas: teachers, children, parents, leisure-time centers and mission. The outcomes are discussed in relation to the professional concepts of knowledge, autonomy, responsibility, collegial decision-making, confidence and trust, closing off and professional development. The results show that there are a number of success factors for why the interviewees stayed in a profession that has undergone and is subject to significant changes. Children, challenges, leisure-time pedagogy, flexibility and teamwork are considered to be important qualities. One factor that in certain cases meant that one did not change profession is that there are no clear career paths within the profession. Change that has occurred regarding the focus of the work is perceived mainly as positive. Leisure-time teachers emphasize that the collaboration with the school has resulted in greater confidence in their own mission and competence. From this research some critical research areas are revealed, such as, children’s possible perceptions of learning requirements at the leisure-time center. 

 • 141.
  Dahl, Therese
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Svarstad, Silje
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Å forebygge fatale overdoser: En blandet-metode studie om implementering av pasientsikkerhetstiltak for å forebygge overdosedødsfall etter utskrivelse fra rusbehandlingsinstitusjon.  2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: To prevent fatal overdoses

   

  A mixed-method study on implementation of patientsafetyinterventions to prevent overdosedeaths following discharge from a multidisciplinary specialized treatment center.

   

  Background: Overdose fatalities or drug- induced deaths are a serious health concern in Norway. Overdoseprevention following discharge from multidisciplinary specialized treatment centers is lodged as one of the national patient safety program measures in Norway.

   

  Aims: To measure documented application and implementation of the patient safety program in a detoxification and a treatment clinic at The Bergen Clinic Foundation. 

   

  Methods:  A mixed-methods study was designed to explore documented application and implementation of the four interventions of the patientsafety program.  In the quantitative study 880 patient safety checklists registered in a two year period were collected and analyzed with chi-2 test. In the qualitative study five employees were strategic selected to undertake semi-structured interviews regarding their experience with the patientsafety program and the implementation process.  The interviews were audio recorded, transcribed verbatim and analyzed thematically.

   

  Findings: The quantitative results show a 88 % response rate. The documented application of the four interventions varies between 63 % and 99 %.  There are gender and age differences in addition to differences between the detoxification and the treatment clinic. The qualitative results show the importance of top- management support, presence of adequate promoters and thorough information and training.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 142.
  Dahlberg, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Tillgänglighet och inkludering i förskolan: villkor för barn med omfattande motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka hur de inställningar, kunskaper och erfarenheter som finns hos personal inom förskolan påverkar den möjlighet barn med omfattande motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar har till tillgänglighet och inkludering. Utan tillgänglighet är inte inkludering möjligt och från och med 1/1 – 2015 är bristande tillgänglighet en diskrimineringsform i diskrimineringslagen. Inkludering eller den tidigare benämningen integrering är begrepp som har varit aktuella inom förskola och skola sedan 1960-talet. Begrepp kan få olika betydelse beroende på förförståelse, kunskap och perspektiv vilket innebär att de som arbetar med och runt omkring det funktionsnedsatta barnet på olika sätt påverkar barnets möjlighet till inkludering. Min studie är en kvalitativ intervjustudie som bygger på sju intervjuer med yrkesverksamma inom förskolan: två förskolechefer, tre specialpedagoger och två förskollärare. Resultatet har bearbetats utifrån en hermeneutisk ansats där tidigare forskning och utvalda teorier skapat en förförståelse i analysen av resultatet. Intervjuerna visar en positiv syn och goda intentioner att inkludera barn med motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar i en ordinarie förskola, dock behövs mer kunskap om tillgänglighet. Ofta finns ett fokus på de fysiska anpassningarna i form av att handikappsanpassa verksamheten och att hitta olika löningar för att det funktionsnedsatta barnet ska kunna vara med i den ordinarie verksamheten. Den kommunikativa tillgängligheten tenderar att brista vilket för det funktionsnedsatta barnet kan innebära att barnet förväntas göra sig förstådd med ett kommunikationssätt som inte används av någon annan i barngruppen. Med hjälp av språket reflekterar människor över sina egna handlingar och att inte ha den möjligheten kan försvåra barnets subjektivitet.

  Download full text (pdf)
  Tillgänglighet och inkludering i förskolan
 • 143.
  Dahlberg, Mikael
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Anderberg, Mats
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö - Ungdomar i öppenvård år 2016.2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är den fjärde i ordningen och ger en sammanfattande bild av de ungdomar som påbörjat behandling vid Maria-mottagningarnas öppenvård i Stockholm, Göteborg och Malmö år 2016 i relation till 2013, 2014 och 2015 med särskild tonvikt på de trender och tendenser som kan skönjas för den aktuella målgruppen och de könsskillnader som föreligger.

  Flickorna utgör cirka en fjärdedel och medelåldern är 17 år för de ungdomar med alkoholeller narkotikaproblem som inleder en vårdkontakt. Det framkommer dock tydliga variationer mellan rapporteringsår, mellan städer samt mellan flickor och pojkar. En tydlig tendens i årets rapport är att medelåldern för flickor sjunker i samtliga tre städer och en annan tendens är att andelen ungdomar som kommer i kontakt med Maria-mottagningarna på eget, föräldrars eller vänners initiativ totalt har minskat.

  Av de ungdomar som vänder sig till Maria-mottagningarna uppger 84 procent cannabis som den drog som utgör störst problem för dem eller är anledningen till påbörjad vårdkontakt. Andelen ungdomar som anger cannabis som primär drog har ökat kontinuerligt under flera års tid och på motsvarande sätt har andelen ungdomar som anger alkohol minskat. Det har även skett en viss minskning beträffande övriga preparat (t.ex. Spice, amfetamin och kokain). Det förekommer lokala skillnader när det gäller primär drog, i Stockholm och Malmö är andelen ungdomar som använder cannabis större än i Göteborg. Generellt tycks det ske en viss minskning av ungdomarnas alkohol- ochnarkotikaproblematik genom att den riskfyllda alkoholkonsumtionen fortsätter att minska, användningsfrekvensen av den primära drogen och användning av annan drog är något lägre än föregående år, andelen ungdomar som varit föremål för tidigare missbruksvård är något lägre.

  Cirka var tionde ungdom saknar helt någon form av sysselsättning de senaste tre månaderna, vilket är en tydlig minskning från föregående år. Det förekommer en viss lokal variation, där betydligt fler ungdomar i Malmö varken studerar, praktiserar eller arbetar i jämförelse med övriga städer. Två tredjedelar av ungdomarna uppger att de har eller har haft problem i skolan som påverkat deras resultat, närvaro eller trivsel är generellt stor och andelen har ökat under de aktuella åren. De lokala variationerna är dock stora, där ungdomarna i Malmö anger skolproblem i högre grad än i Göteborg och Stockholm.

  Generellt har ungefär hälften av de ungdomar som kommer i kontakt med Mariamottagningarna erfarenheter av missbruk, psykiska problem och våld i sin nära omgivning under uppväxten. Den totala nivån för de tre städerna har varit relativ stabil under tidsperioden, men för år 2016 kan en minskning noteras för Stockholm och Göteborg medan det har skett en betydande ökning i Malmö. Andelen ungdomar som har begått och dömts för brott minskar, totalt har en knapp tredjedel av ungdomarna dömts för brott. Även här förekommer det skillnader mellan städerna där Stockholm har en större andel ungdomar som har dömts för brott.

  Denna rapport visar på ett flertal tydliga könsskillnader för Maria-mottagningarnas ungdomar. Kartläggningen stödjer det paradoxala förhållande som å ena sidan innebär att en mindre andel flickor påbörjar behandling för missbruksproblem jämfört med pojkar, men tenderar å andra sidan att ha allvarligare drogproblem, besvärligare uppväxtförhållanden och mer omfattande psykiska problem.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 144.
  Dahlberg, Mikael
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Anderberg, Mats
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg ochMalmö - Ungdomar i öppenvård år 20142015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport, den andra i ordningen, är att beskriva de ungdomar som påbörjar behandling för missbruksproblem på Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö år 2014 vad gäller ungdomars droganvändning och psykosocial situation samt att jämföra dessa uppgifter med föregående år.

  Andelen ungdomar som saknar sysselsättning och varken studerar eller arbetar har ökat något, vilket är oroande eftersom denna omständighet är förenat med omfattande psykosociala risker av olika slag. Indikatorn för skolproblem kvarstår på en hög nivå, nästan två tredjedelar av ungdomarna uppger att de har eller har haft omfattande problem under sin skolgång som påverkat såväl deras närvaro som resultat. Detta är mycket viktigt att uppmärksamma och följa eftersom skolmisslyckande är en mycket betydelsefull riskfaktor för fortsatta problem i vuxen ålder.

  Det har skett en viss ökning av cannabis som primär drog och det är totalt fyra femtedelar av samtliga ungdomar som uppger cannabis som huvuddrog. Motsvarande minskning sker beträffande alkohol som primär drog. För övriga preparat (Spice, Tramadol och amfetamin) sker i stort sett inga förändringar av betydelse. Något färre ungdomar uppger att de vid inskrivning använt den primära drogen 2-3 dagar i veckan eller mer under de tre senaste månaderna i jämförelse med året innan. Den genomsnittliga debutåldern för primär drog är samma för båda åren och uppgår till 15 år. Användning av andra droger vid sidan av primärdrogen har minskat något och mer än hälften av ungdomarna anger att de använder andra preparat. Även den riskfyllda alkoholkonsumtionen enligt AUDIT-C har reducerats, men kvarstår fortfarande på en hög nivå. Det sker en ökning av andelen ungdomar som tidigare har varit föremål för vård- och behandlingskontakter för alkohol- och/eller narkotikaproblem.

  Ungdomarnas erfarenheter av svåra uppväxtvillkor har minskat något mellan 2013 och 2014, men förekomsten av besvärliga uppväxtvillkor är fortfarande hög. Nästan hälften av ungdomarna som påbörjar öppenvård för alkohol- eller narkotikaproblem i de tre storstäderna har erfarenheter av att ha växt upp med våld, psykiska problem och missbruk i familjen, något som ger en betydande risk för allvarliga missbruksproblem även som vuxen.

  Andelen ungdomar som har dömts för brottslighet är stort sett lika stor mellan de två åren. Det är cirka en tredjedel av ungdomarna som är lagförda för brottslighet, något som särskilt kan kopplas till att en stor andel av ungdomarna använder cannabis eller andra narkotiska preparat. Däremot har det skett en betydande ökning av andelen ungdomar som har pågående och/eller tidigare vård inom psykiatrin. Det betyder att en relativt stor andel ungdomar även har andra betydande svårigheter utöver missbruksproblem. Indikatorn om psykiatrisk vård visar med all tydlighet behovet av fungerande samverkan mellan missbruksvård och psykiatrisk vård.

  När det gäller könsskillnader framgår det sammantaget att flickorna generellt i alla tre städerna tycks ha en tyngre problematik i jämförelse med pojkarna. Den samlade bilden av indikatorerna ger vissa skillnader mellan de tre städernas mottagningar. Skillnader i åldersstrukturen i de tre städerna påverkar troligen andra indikatorer som avser ungdomarnas sociala situation, droganvändning och uppväxtvillkor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 145.
  Dahlberg, Mikael
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Anderberg, Mats
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg ochMalmö - Ungdomar i öppenvård år 2015.2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport beskrivs de ungdomar som påbörjar behandling för missbruksproblem på Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö år 2015 vad gäller droganvändning och psykosocial situation. Dessa uppgifter jämförs med år 2013 och 2014 för att belysa trender i de tre städerna.

  Merparten av de ungdomar som påbörjar behandling vid storstädernas Maria-mottagningar använder cannabis, drygt 80 procent. Pojkar anger i större utsträckning än flickor cannabis som primär drog, men ett observandum är att flickors andel ökar över tid. När det gäller alkohol eller andra droger ligger nivåerna relativt stabilt och inga nya narkotiska preparat tycks vara aktuella. Alkoholanvändningen hos ungdomar på Maria-mottagningarna minskar, något som indikeras av såväl en reducerad riskfylld alkoholkonsumtion som en minskad användning av annan drog.

  Andelen ungdomar som varken studerar, praktiserar eller arbetar har ökat något under perioden (från 11 till 16 procent), vilket är illavarslande eftersom det kan vara förenat med omfattande psykosociala risker som exempelvis fortsatta alkohol- och narkotikaproblem, kriminalitet och psykisk ohälsa samt svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är nästan två tredjedelar av ungdomarna som har eller har haft skolproblem, som påverkat såväl deras närvaro och resultat som trivsel.

  Förekomsten av besvärliga uppväxtvillkor är fortfarande hög i gruppen och 70 procent av flickorna och 41 procent av pojkarna, som påbörjar en kontakt med de tre storstädernas Maria-mottagningar, har erfarenheter av att ha växt upp med våld, psykiska problem och missbruk i familjen.

  Den svagt nedåtgående trenden beträffande andel ungdomar som döms för brott har troligen påverkats av att polisens insatser mot narkotikabrott generellt har minskat i de tre storstäderna.

  Det har skett en betydande ökning av andelen ungdomar som har pågående och/eller tidigare vård inom psykiatrin (från 36 till 49 procent). Det betyder att en relativt stor andel ungdomar även har andra betydande svårigheter utöver missbruksproblem som de kan behöva hjälp med.

  Ungdomar som påbörjar vård och behandling på Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö utgör en heterogen målgrupp. En grupp ungdomar är socialt förankrade och har ett mer experimentellt bruk av cannabis och andra droger, medan en annan grupp har en genomgående svårare missbruksproblematik samt en högre belastning vad gäller övriga riskfaktorer. Det framkommer även variationer i materialet som indikerar att de tre städerna vänder sig till delvis olika målgrupper. Ungdomarna som påbörjar en kontakt med Mariamottagningen i Stockholm är generellt något yngre och går i avsevärt större utsträckning i skolan, arbetar eller har praktik. De tycks inte ha kommit lika långt i sin droganvändning och brukar droger i mindre omfattning än ungdomar i Malmö och Göteborg.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 146.
  Dahlberg, Mikael
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Anderberg, Mats
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  The hidden population: Some methodological issues about estimation of problematic drug use2013In: Nordic Studies on Alcohol and Drugs, ISSN 1455-0725, E-ISSN 1458-6126, Vol. 30, no 3, p. 149-166Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM - This article analyses and discusses the estimation of serious or problematic drug use through an empirical example based on a local Swedish study in Gothenburg. METHODS AND DATA - This was a case-finding study with questionnaires directed at organisations which have contact with the target group. The material was supplemented with information from the two documentation systems DOK and ASI. A total of 2,148 reports were collected. Health care data of 1,096 individuals was also collected for analysis with the truncated Poisson method. Analyses with capture-recapture or truncated Poisson were conducted to calculate the size of the hidden population. RESULTS - The statistical analyses resulted in variable numbers for the hidden population, and the total prevalence of serious drug abuse in Gothenburg is estimated to be between 2,200 and 4,400 people. CONCLUSION - The study shows that estimation of the presence and prevalence of problematic drug abuse involves many methodological difficulties and challenges. The significant variation of the size of the hidden population presented in the study raises doubts about the reliability and validity of the different methods. The methods are clearly sensitive to the importance of fulfilling the different basic assumptions

 • 147.
  Dahlberg, Mikael
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Anderberg, Mats
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  UngDOK: Manual för intervjuformulären2013Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 148.
  Dahlberg, Mikael
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Anderberg, Mats
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Wennberg, Peter
  Stockholm university ; Karolinska institutet.
  Psychometric properties of the UngDOK: A structured interview for adolescents with substance-use problems2017In: Nordic Studies on Alcohol and Drugs, ISSN 1455-0725, E-ISSN 1458-6126, Vol. 34, no 2, p. 160-172Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: This article describes and discusses the Swedish UngDOK interview and its psychometric properties. Method: The study is based on empirical data from 1633 intake interviews collected by 15 units in ten cities and focused primarily on the two central sections of intake form: alcohol and drug use and mental health. The statistical analyses concern internal consistency, test–retest reliability, discriminant validity and internal non-response. Results: The reliability of AUDIT-C and the mental health domain was good with regard to both internal consistency and test–retest. The test–retest values were generally satisfactory, except for frequency of drug use and association with peers who use drugs. The discriminant validity shows that the interview clearly distinguishes adolescents with more profound problems from a group with milder problems and that a minor degree of inconsistency and non-response bias may occur in empirical material based upon self-reported information. Conclusion: The study showed that the psychometric properties of the UngDOK interview are generally satisfactory and may be regarded as a valuable option for practices engaged in treating adolescents with substance-use problems.

 • 149.
  Danielsson, Eva
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Björk, Kaisa
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Att identifiera och utreda läs- och skrivsvårigheter hos nyanlända elever: En kvalitativ analys av pedagogers berättelser av möjligheter och hinder2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to analyze teachers' stories of how they experience the process of identification and investigation of the reading and writing difficulties of new arrivals. We have gathered empirical data in the form of interviews that we have analyzed using previous research and theories. The nine interviews of special education teachers / special educators, teachers teaching Swedish to newly arrived students and native mother- tongue teachers were made at two schools that have a large number of newly arrived pupils and at the municipal reception center. In the study the educators say that they are experiencing a major challenge identifying and investigating newly arrived students´ difficulties in reading and writing. There is some uncertainty about who is responsible for what, and they describe the demarcation problems leading to nobody feeling responsible for the problem. The teachers find it difficult to know if the problems are due to language difficulties or lack of knowledge of the Swedish language. In order to provide newly arrived students with proper support conditions and forms of cooperation as well as clear policies and procedures are requested. According to the teachers that would lead to a more equal education. The identification of reading and writing difficulties is said to take a long time and there is also a lack of a developed methodology and comprehensive materials to detect these difficulties. The assessment is often based on the teacher's experience and in comparison with other students´ learning a second language

                                                                                                             

  Despite the challenges the educators are generally positive and have suggested facilities and improvements; such as increasing skills in how the pupils learn a second language and how to work with reading and writing difficulties, more use of investigative material that is independent of language skills, enhanced cooperation between different professions, access to external advice and recruitment of mother- tongue teachers among new arrivals.

  Our hope is to contribute to the schools reviewing their policies and procedures on how to identify and investigate the reading and writing difficulties of newly arrived students.

                       

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 150.
  Danielsson, Tom
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Carlsson, Jörg
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Kalmar County Hospital.
  Schreyer, Hendrik
  Kalmar County Hospital.
  Ahnesjö, Jonas
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  ten Siethoff, Lasse
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Ragnarsson, Thony
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Tugetam, Åsa
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy. Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Bergman, Patrick
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Blood biomarkers in male and female participants after an Ironman-distance triathlon2017In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 12, no 6, p. 1-9, article id e0179324Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: While overall physical activity is clearly associated with a better short-term and long-term health, prolonged strenuous physical activity may result in a rise in acute levels of blood-biomarkers used in clinical practice for diagnosis of various conditions or diseases. In this study, we explored the acute effects of a full Ironman-distance triathlon on biomarkers related to heart-, liver-, kidney- and skeletal muscle damage immediately post-race and after one week's rest. We also examined if sex, age, finishing time and body composition influenced the post-race values of the biomarkers.

  METHODS: A sample of 30 subjects was recruited (50% women) to the study. The subjects were evaluated for body composition and blood samples were taken at three occasions, before the race (T1), immediately after (T2) and one week after the race (T3). Linear regression models were fitted to analyse the independent contribution of sex and finishing time controlled for weight, body fat percentage and age, on the biomarkers at the termination of the race (T2). Linear mixed models were fitted to examine if the biomarkers differed between the sexes over time (T1-T3).

  RESULTS: Being male was a significant predictor of higher post-race (T2) levels of myoglobin, CK, and creatinine levels and body weight was negatively associated with myoglobin. In general, the models were unable to explain the variation of the dependent variables. In the linear mixed models, an interaction between time (T1-T3) and sex was seen for myoglobin and creatinine, in which women had a less pronounced response to the race.

  CONCLUSION: Overall women appear to tolerate the effects of prolonged strenuous physical activity better than men as illustrated by their lower values of the biomarkers both post-race as well as during recovery.

1234567 101 - 150 of 723
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf