lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 2514
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Andersson, Jonatan
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Carlsson, Gunilla
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Jag är överens, men inte dom andra!: en studie om konflikter och konflikthantering i inomhus- och utomhusmiljö2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Vi har undersökt om konflikter förekommer i mindre omfattning i utomhusmiljö jämfört med inomhusmiljö och om barn och pedagoger hanterar konflikter på olika sätt. Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ metod. Genom semistrukturerade intervjuer med barn och pedagoger har vi fått in den empiri som vi sedan analyserat. De intervjuade pedagogerna är eniga om att utomhusmiljön leder till färre konflikter, medan merparten av de intervjuade barnen inte ser någon skillnad mellan inomhus- och utomhusmiljö gällande konflikter. Pedagogerna använder sig till stor del av medling vilket anses vara en konstruktiv metod medan barnen försöker hantera konflikter så gott de kan själva genom bland annat kompromissmetoder och anpassningsmetoder. Vi har kommit fram till att utomhusmiljön inte nödvändigtvis är en faktor som generar färre konflikter, det handlar istället om hur individer interagerar i ett socialt sammanhang.

 • 102.
  Andersson, Jonna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Bodmar, Ann-Charlotte
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Barns utveckling och lärande: - Hur beskriver pedagoger och barn utveckling och lärande i förskolan?2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi hade arbetat på förskola i 20 respektive 2 år innan vi började studera till förskollärare. Under våra studier på Linnéuniversitet i Växjö har vi läst mycket om barns utveckling och lärande. Vi blev nyfikna på vilka kvalitéer förskollärare tycker är betydelsefulla för barns utveckling och lärande. Vad tror pedagogerna att barnen får med sig från sin tid på förskolan och vad har bar-nen fått med sig från förskolan? Denna studie grundar sig på fem intervjuer med pedagoger som alla har en utbildning som förskollärare och fyra barnintervjuer med barn födda 2004 och 2005. Vårt syfte är att vivill få syn på hur verksamma förskollärare i förskolan talar om barns utveck-ling och lärande samt undersöka vad barn som slutat förskolan för tre år sedan berättar om sin tid på förskolan. Resultatet av denna studie uppmärksammar att barnen kommer ihåg sina kam-rater och miljön. De kommer också ihåg mer konkreta saker som de har gjort i förskolan så som klättra i träd och gunga. Pedagogerna trodde att barnen skulle komma ihåg mer teoretiska saker barnen gjort. Vidare så pratar pedagogerna om att barnsynen, förhållningssättet, att vara en när-vande pedagog, planering, reflektering och miljön är viktiga kvalitéer för barns utveckling och lärande. Pedagogerna hoppades att barnen skulle uppleva tiden på förskolan som en rolig tid. Detta bekräftade barnen som var överensom att de hade haft en rolig tid på förskolan.

 • 103.
  Andersson, Lena
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Institutionen för teknik och design.
  Vänskap: En uppsats om ungdomars vänskapsrelationer2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen vill synliggöra att vänskap är en viktig del i ungdomars vardag i skolan. Uppsatsen är baserad på intervjuer och visar hur ungdomar uppfattar sina vänskapsrelationer.

  Nyckelord: Vänskap, relationer och ungdomar.

 • 104.
  Andersson, Lill
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Från hedenhösdokumentation till systematiskt kvalitetsarbete2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med utvecklingsarbetet är att skapa en gemensam plattform för de fritidspedagoger där utvecklingsarbetet är utfört på. En fritidshemsblogg kommer att skapas för att effektivisera dokumentationen och synliggörandet fritidshemmets verksamhet. Förhoppningen med utvecklingsarbetet är att bloggen kommer att kunna användas som en god grund för det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshemmet efter aktionens slut. Ambitionen är att vårdnadshavarna genom bloggen får ökad insyn i fritidshemmets verksamhet. En planeringsmodell för utvecklingsarbete kommer att ligga till grund för hur den övergripande processen av utvecklingsarbetet kommer att genomföras. BRUK och SWOT-analys kommer att presenteras i utvecklingsarbetet för att tillföra den en rikare kunskapsöversikt om fritidshemmets specifika behov och förutsättningar för implementering av fritidshemsbloggen i verksamheten. Då utvecklingsarbetet endast pågick under en kortare period är det svårt att dra några generella slutsatser i vad aktionen faktiskt bidrog med, det vi kunde se efter den korta perioden var en förbättring kring dokumentation och den kunskap som vårdnadshavande kunde ta del av kring arbetet på fritidshemmet. Grunden för det systematiska kvalitetsarbetet som inte riktigt fanns där innan lades på nytt och fungerade som en bra fundamental grund för de fritidspedagoger jag arbetade med. Genom en utökad dokumentation kunde vi se vad som behövdes förbättras och erbjuda vårdnadshavande en bättre grund för vad som görs på fritidshemmet. Vilket i sin tur leder till en förbättrad relation och kommunikation parterna emellan.

 • 105.
  Andersson, Linda
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Edström, Annette
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Lekens betydelse i förskolan - ur ett pedagogperspektiv2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilken inställning pedagogerna har till den fria leken i förskolan och vad de anser att den har för betydelse för barns utveckling. Studien har en kvalitativ ansats och den valda metoden är kvalitativ intervju. Urvalet av intervju-personerna har varit ett s.k. tillfällighetsurval. Sex förskollärare med olika lång arbets-livserfarenhet har deltagit i studien. Den teoretiska utgångspunkten ligger i tidigare forskning i ämnet. Denna påvisar hur viktig den fria leken är för barns utveckling och lärande. Resultatet visar att pedagogerna som deltagit i studien är väl medvetna om den fria lekens betydelse, men även hur de själva kan stärka och utveckla barns lek. Det framkom också att den fria leken utgör en stor del av dagen i förskolan. Trots detta finns det dock hinder som gör att leken inte alltid kan utvecklas i den mån pedagogerna önskar. Utifrån resultatet dras slutsatsen att de aktuella pedagogernas inställning till den fria leken och dess betydelse väl stämmer överens med tidigare forskningsresultat, vilka pekar på hur viktig den fria leken är.

 • 106.
  Andersson, Malin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Blad, Samuel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Skolgårdens inverkan på sociala aktiviteter: En kvalitativ studie ur fritidslärares perspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka huruvida skolgårdens fysiska miljö och utformning har betydelse för elevernas sociala aktiviteter utifrån fritidslärares perspektiv. De frågeställningar vi vill undersöka är 1.) På vilket sätt uppfattar fritidslärarna att skolgården har betydelse för elevernas sociala aktiviteter? 2.) Vilka faktorer i den fysiska miljön påverkar elevernas sociala aktiviteter?

   

  Tidigare forskning menar att olika miljöer på skolgården påverkar på olika sätt. Hårda och asfalterade områden genererar hårdare leker och sportinriktade aktivteter medan de naturpräglade områdena erbjuder variation och frihet där miljön inte har ett förutbestämt syfte. Relationsskapandet för eleverna är en ständig process som sker i både klassrummet som ute på skolgården där eleverna försöker skapa samhörighet och gemenskap med andra. Likhet är en för forskningen gemensam faktor till att relationsskapande tar sin början, men det krävs en social kompetens för att skapa och bevara dessa relationer.

   

  I studien används en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med fyra fritidslärare på två olika skolor. För att analysera resultatet har vi använt oss av  begreppen praktikgemenskaper och allianser som syftar till att illustrera elevers sociala liv på fritidshemmet (Dahl, 2011). Vi har även använt affordanceteorin som innebär de upplevda och faktiska egenskaperna hos objekt och material och framförallt de grundläggande egenskaperna som avgör just hur de kan användas (Norman, 1998).

   

  I resultatet framkommer det att fritidslärarna är positiva och stolta över den skolgården de har för att den erbjuder eleverna en variationsrik utemiljö. Skogen är en plats som framhålls som en positiv faktor som påverkar elevernas sociala aktiviteter då den är öppen och tillåtande för alla elevers deltagande i aktiviteter. Skogen erbjuder också avskildhet för de elever som vill ha det. Fritidslärarna nämner flera platser som positiva ur åldersperspektiv där elever i alla åldrar kunde delta gemensamt som till exempel klätterställningar, fotbollsplaner och asfaltsytorna. De aktiviteter som uppstod på dessa platser präglades av deltagare i varierade åldrar.

 • 107.
  Andersson, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Mentorer och uppfyllelse av studiemål: En specialpedagogisk analys av elevernas berättelser2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att analysera hur elever på gymnasiet som är i behov av stöd i någon form uppfattar mentorers betydelse för uppfyllelse av studiemål. Följande frågeställningar har undersökts: Hur berättar eleverna om skolans åtgärder?, Hur berättar elevernas om stödbehovet?, Hur berättar elevernas om sin relation med mentor?, Hur berättar eleverna om förväntningar på mentor? En fenomenologisk ansats antogs där elevernas uppfattningar undersöktes. En kvalitativ studie genomfördes bestående av sju intervjuer av elever på gymnasiet på en gymnasieskola i södra Sverige. Resultatet visar bland annat att kommunikation i skolan inte alltid får förväntad effekt. Elevers stödbehov hade oftast inte uppmärksammats av mentor och analysen visar att överlämningsrutiner och bristande samverkan mellan olika kommunikativa sammanhang får negativa konsekvenser för elevers skolgång. Flera positiva relationer med mentor beskrevs där mentor fungerar som en samarbetspartner med ett aktivt deltagande i elevernas lärande men en elev beskrev dock en problematisk relation med mentor som inte fungerar. Eleverna hade svårt att beskriva sina förväntningar på mentor och eleverna hade i regel uppfattningen att mentorer arbetar på olika sätt med sitt mentorsuppdrag.

 • 108.
  Andersson, Nicklas
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Johansson, Jenny
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Interaktiva whiteboards: Ett verktyg för 2000-talets lärande?2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka för- och nackdelar med användandet av interaktiva whiteboards i grundskolan. Ambitionen fanns även att väcka nyfikenhet och informera vår tänkta målgrupp om ämnet. Vi genomförde intervjuer med två klasslärare och två elevgrupper i grundskolan samt en IT-pedagog. Enligt flera forskare har IKT positiva effekter på lärandet genom att undervisningen blir roligare med mer engagerade och motiverade elever till följd. Det har konstaterats i en engelsk undersökning att elever övervägande är positiva till att arbeta med interaktiva whiteboards. I våra intervjuer menade både pedagogerna och eleverna bland annat att undervisningen förbättras i flera avseenden då olika sinnen kan stimuleras samtidigt. Resultatet visade även nackdelar såsom att interaktiva whiteboards är dyra vid inköp och att den tekniska problematiken kan störa inlärningen. Våra slutsatser var att interaktiva whiteboards kan medföra både positiva och negativa effekter på lärandet. Det finns pedagoger, som på grund av otillräcklig utbildning, väljer bort att arbeta med IKT i skolan. Vi anser att kunskapsbrist är ett av de största hindren för utvecklingen och spridningen av interaktiva whiteboards. Förändringar inom skolan tar tid, framförallt då det gäller införandet av ny teknik. Dock menar vi att skolan redan idag måste börja arbeta mot att bli mer likvärdig, med elevernas bästa i fokus.

 • 109.
  Andersson, Niclas
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI. Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för teknik, TEK.
  Förberedelse för internationella studier, praktik och jobb i gymnasieskolan: En studie av hur elever ser på förekomsten av information om möjligheter till internationella utbyten2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur väl informerade och förberedda svenska gymnasieelever blir när det gäller internationella studier, jobb eller praktik. Resultatet visar att 85 procent av de elever som svarat på enkäten inte anser att de får tillräcklig information när det gäller utlandsstudier, jobb eller praktik. Detta kan sättas i perspektiv till att 79 procent av eleverna själva är intresserade av internationell erfarenhet. Alltså finns det ett behov av information som inte är tillfredsställt.

 • 110.
  Andersson, Per
  et al.
  Linköping University.
  Hellberg, Kristina
  Linköping University.
  Science in the pre-school teacher education: Trajectories of child minders becoming pre-school teachers with a scientific profile2010Ingår i: 6th European Research Conference. Adult Learning in Europe - understanding diverse meanings and contexts, 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper has a biographical perspective and analyses the learning trajectories of child minders participating in a teacher education to become qualified pre-school teachers. These child minders have worked full-time and are working part-time in pre-schools during the teacher education. The focus of the paper is on the scientific profile in their teacher education, and how their prior experiences and prior learning from working in pre-school and from everyday life are related to and acknowledged in this profile.

  Lager-Nyqvist (2003) has studied student teachers’ experience of science education during their teacher training. The findings are that early school experiences and own opinions on science education in school affect the teacher’s role. In a previous study of child minders participating in a teacher education (Andersson & Hellberg, 2009) it was found that the child minders are initially peripheral participants, and change from within might require a more central position in the community of practice. The results show how these students become less peripheral fairly quickly. Their prior experiences and prior learning help them in their trajectory into university studies and in the shift of identity. Not least their participation in the practice of work, where part of the education program is situated, could to a large extent be seen as full.

  The data in the present study are collected through narrative interviews with seven teacher students with a background as child minders. The interviews are conducted in a way outlined by Horsdal (2002). The interview starts with a more or less extensive narrative of the interviewee’s life with focus on aspects relevant (from the interviewee’s perspective) in relation to the choice to become a pre-school teacher. This narrative is followed by a number of follow-up questions focusing on the scientific profile in relation to prior and present experiences particularly from the pre-school practice. In the analysis of interviews, a central guiding concept is trajectory, and particularly learning trajectory. Other concepts that guide our analysis in this approach are critical incidents, critical persons, turning points, and identity, which help us identify the structures of and central themes in the narratives. This theoretical perspective is based on the idea of situated learning (Lave & Wenger, 1991).

  The preliminary results presented here indicate how and in what ways these teacher students learn scientific knowledge, and how this learning is related to the practice of the pre-school, and the students’ prior experiences and prior learning within this community of practice. The analysis provides implications for how learning in scientific subjects could be understood, and particularly how learning among students with prior experiences from the community of practice for which they are trained could be understood.

 • 111.
  Andersson, Per
  et al.
  Linköping University.
  Hellberg, Kristina
  Linköping University.
  Trajectories in teacher education: Recognising prior learning in practice2009Ingår i: Asia-Pacific Journal of Teacher Education, ISSN 1359-866X, E-ISSN 1469-2945, Vol. 37, nr 3, s. 271-282Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article analyses the trajectories into teacher education of a group of child minders who are studying to become pre-school teachers. The specific focus is what impact their prior experiences and learning from pre-school have on their trajectories, and how these experiences and learning are recognised in the first year of teacher education. A situated learning perspective is applied, with a focus on participation and trajectories in the two communities of practice in which teacher education is situated – the university and the pre-school. The data consist of transcribed interviews with ten student teachers, and additional data are gathered from stakeholders in the program. The results show that prior experiences and learning are given implicit and indirect recognition. In the practice of the pre-school, the trajectory means a shift in identity, from child minder to student teacher and pre-school teacher. In the practice of the university, prior experiences and learning help students in their trajectories from peripheral to fuller participation.

 • 112.
  Andersson, Rickard
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI. Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för teknik, TEK.
  Lindegren, Ulf
  Infärgning och samarbete på Elprogrammet2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This work is about collaboration and staining in the upper secondary school Electrical program. How should the coloring go to in order to increase students' motivation and thus facilitate students' learning is the main subject with the work. The study has shown that there is a functional co-operation today, and that students believe that if the cooperation would increase. It would also in-crease their motivation to improve.

 • 113.
  Andersson, Rickard
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för teknik, TEK.
  lindegren, Ulf
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för teknik, TEK.
  Infärgning och samarbete på El-programmet: Staining and cooperation in the Electrical program2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This work is about collaboration and staining in the upper secondary school Electrical program. How should the coloring go to in order to increase students' motivation and thus facilitate students' learning is the main subject with the work. The study has shown that there is a functional co-operation today, and that students believe that if the cooperation would increase. It would also in-crease their motivation to improve.

 • 114.
  Andersson, Robert
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Polisutbildningen (PU).
  Moral Engineering & Neuropsychiatry: Recasting a Culture of Intervention in Sweden2016Ingår i: Journal of Modern Education Review, ISSN 2155-7993, E-ISSN 2155-7993, Vol. 6, nr 4, s. 256-270Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to problematize neuropsychiatryas public claims maker within a Swedish context. This will be done by applying what I conceptualize as a culture of intervention. Additionally, the paper also will show how neuropsychiatry’s public position interacts with a governance that works as a moral engineering. Governing is in the study understood as structuring the field of possible actions — what can be done or not is that which needs to be controlled. Neuropsychiatry seems to be the “essence” of the conduct of conduct — it is a knowledge-production that produces self-regulated subjects. The object is to analyse the conditions that make certain practises acceptable at a certain moment. I use it as a way of problematizing the generally accepted idea of scientific progress that underwrites the history of the neuropsychiatric diagnoses as an uncovering journey towards completion. The paper looks at how these neuropsychiatric diagnoses have become naturalized and given, an unquestionable regulatory knowledge that explain as well as prescribe what to do. This is further related to how the Swedish welfare state has gone from a social engineering rational to a moral engineering rational that builds on individuals taking responsibility over their own life.

 • 115.
  Andersson, Robert
  Stockholms universitet.
  The unveiling of merit: the local community and the prudent citizen2006Ingår i: The future is not what it appears to be:  Pedagogy, Genealogy and Political Epistemology / [ed] Popkewiz, Thomas S., Petersson, Kenneth, Olsson, Ulf & Kowalczyk, Jamie, Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2006Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 116.
  Andersson, Sanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Arsovska, Zlatka
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Läs- och skrivinlärning: Om elevers läs- och skrivinlärning under de första åren2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 117.
  Andersson, Sofie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Fast, Madelene
  Möten som smittar: En kvalitativ studie om professionellas erfarenheter av smittoeffekter vid självskadebeteende2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ta del av professionellas erfarenheter av smittoeffekter vid självskadebeteende, liksom förebyggande insatser för detta. Fyra stycken semistrukturerade intervjuer har utförts på olika behandlingshem där huvudfokus har varit flickor med självskadeproblematik. Studien är kvalitativ och intervjuerna har tolkats ur en hermeneutisk-fenomenologisk forskningstradition. Tre teorier har legat till grund för analysen av resultatet: social inlärning, imitation som rekonstruktion och socialisation. Resultatet visar att smitta kan ske bland flickor på enheterna, men också via internet. Alla tre teorier har fungerat hjälpande i förståelsen av fenomenet. När det kommer till negativ inlärning av beteendet, har denna studie, liksom tidigare forskning visat att en riskfaktor för att påverkas av andras självskadebeteende har att göra med exponering för andras självskador. Arbetssättet för att minska på smitta av självskadebeteende indikeras vara att bemöta problematiken neutralt. Det viktigaste i förhållningssättet är att inte vaka över beteendet då detta bland annat leder till att flickor som inte självskadar får mindre tid med personal. Sammanfattningsvis är ett förstående, nyfiket bemötande med mycket fokus på det preventiva arbetet i terapi det viktigaste för att förhindra smitta av självskadebeteende. Börjar personalen vaka över flickorna uppstår också smittoeffekter då övriga flickor lär sig att de behöver självskada för att få personalens uppmärksamhet.

 • 118.
  Andersson, Sofie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Lindberg, Johanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Individanpassning i förskolan: En studie om individanpassning i förskolan utifrån förskollärares barnsyn, bemötande och miljö2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetets syfte är att få en fördjupad förståelse för individanpassning i förskolan. Avsikten är att ta reda på betydelsen av förskollärarnas barnsyn, förhållningssätt och bemötande när det gäller individanpassning i förskolan. Även betydelsen av den sociala och fysiska miljön undersöks.Metoden som används är kvalitativa semistrukturerade intervjuer och observationer. I studien framkommer det att de intervjuade förskollärarna har en likartad syn på individanpassning. Förskollärarna anser att miljön har en stor påverkan på hur individanpassningen kan ske. De strävar efter att kunna individanpassa för barnens skull men det finns många faktorer som försvårar individanpassning, till exempel den fysiska miljön och personaltäthet. I studien framkommer det att pedagogens barnsyn och bemötande påverkar individanpassning i förhållande till barnen

 • 119.
  Andersson, Sofie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Svensson, Paula
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer - Deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I livet sker det en socialisation gällande hur män respektive kvinnor ska vara och vilka egenskaper respektive kön bör ha. En organisations kultur samt struktur ser vi som något som påverkar människans fortsatta utveckling. Undersökningenhar därmed utgåttfrån socialisationens och organisationens påverkan på kvinnliga ledare. Teori menar att de typiska manliga egenskaperna är normen för ledarskap, vilket skapar svårigheter för kvinnor att nå chefspositioner. Utifrån detta har vi genomfört en undersökningpåfem kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer, där vi har sett till deras ledaregenskaper samt deras möjligheter till att utnyttja dessa. Vårt resultat har visat på att ledaregenskaper står oberoende av kön, då det är kopplat till individ. Kvinnorna besitter ledaregenskaper som beskriver en god ledare, utan att vara kopplat till vad som anses vara manliga egenskaper. Organisationerna påverkar ledarna, men viktigt attpåpeka att det inte handlar om ett hämmande, utan istället om en utveckling av ledarskap.

 • 120.
  Andersson, Veronica
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Eriksson, Caroline
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Varför fysisk aktivitet i skolan: en studie om kopplingen mellan fysisk aktivitet och skolprestationer2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten i arbetet är ändringen som gjordes år 2003 i förordningstexterna för Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidsverksamhet, Lpo94. Ändringen innebär att skolan ska erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Syftet med arbetet är att få en inblick i hur arbetet med fysisk aktivitet ser ut i några av grundskolorna inom ett specifikt område i Sverige Hur kan man arbeta med det, varför ska man ha fysisk aktivitet, hur utför man det, och på vilket sätt är rörelse bra?

  I studien använde vi oss av ett hermeneutiskt angreppssätt och en kvalitativ metod som innebar att vi insamlade data från ett färre antal enheter som sedan tolkades av oss. Insamlingen av data skedde genom kvalitativa intervjuer där vi använde oss av en intervjuguide för att få så innehållsrika svar som möjligt och för att ge plats åt följdfrågor. Denna typen av forskningsstrategi ger ett djup i studien vilket vi också var ute efter.

  Resultatet visar att det finns likheter i hur skolorna arbetade med rörelse men också en del olikheter. Studien visar att skolorna var relativt medvetna om hur fysisk aktivitet och rörelse är bra för eleverna.

 • 121.
  Andersson, Viveka
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Lärares användning av den interaktiva tavlan i klassrummet2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den interaktiva tavlan, som är en dyr investering, återfinns i allt fler klassrum i Sverige. Forskning har gjorts på flera håll i världen angående olika aspekter av tavlans användning och vilka konsekvenser dessa kan få. I Sverige har det ännu inte gjorts så mycket inom det här forskningsområdet. Genom observationer och spontana intervjuer har jag velat ta reda på hur lärare i en svensk skola använder tavlan och hur de ser på behovet av utbildning på området. De olika användningssätten har jag kategoriserat som Användning av tavlan som Whiteboard, Användning av tavlan som datorskärm och Användning av tavlan som interaktiv tavla, där den andra kategorin var vanligast. Jag har i mina studier sett att lärare är mycket positiva till tavlan och också använder många funktioner den har. Dock skulle lärarnas användning av tavlan även vara möjlig med en dator kopplad till en projektor. Behovet av utbildning är stort enligt lärarna själva och även enligt mina slutsatser. Jag anser att utbildning eller fortbildning bör röra både det tekniska, praktiska och det pedagogiska planet. Det är viktigt att man diskuterar och reflekterar över sin egen undervisning med tavlan i klassrummet och hur man med hjälp av tavlans alla möjligheter kan involvera eleverna mer och arbeta mot en god lärande miljö.

 • 122.
  Andreason, Magnus
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Förskolan i rymden: Om hur ett praktiskt temaarbete kan utveckla barns kunskaper och förståelse kring ett kunskapsområde2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att ta reda på hur ett praktiskt temaarbete kan förändra förskolebarns kunskaper och förståelse kring ett kunskapsområde. Temat handlar om rymden och vårt solsystem. Undersökningen utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling, där samtal och samarbete utgör en viktig del av arbetet på förskolan, inte minst inom ramen för tematiskt arbete. En annan viktig aspekt att studera inom lärande är barnens egna inre drivkrafter och hur förskolan skapar förutsättningar att väcka intresse och vetgirighet hos barnen.

   

  Den empiriska undersökningen består av intervjuer med förskolebarn i början respektive slutet av temaarbetet, och med förskolans lärare efter avslutat tema, för att få bilder ur olika perspektiv av vad temaarbete kan ge i form av kunskaper och insikter.

   

  Studien visar att tematiskt arbete ger mycket goda möjligheter till ett mångsidigt lärande, där nya kunskaper utvecklas och sätts in i ett relevant sammanhang. Intervjuerna med barnen visar en tydlig utveckling av såväl kunskaper om solsystemet som förståelse kring himlakropparnas kopplingar och relationer. Lärarna säger att barnen har stort utbyte av ett tema om arbetet utgår ifrån deras egna intressen och att det är värdefullt för barnen att arbeta i mindre grupper och dra nytta av varandras erfarenheter och tankar. Inte minst viktigt enligt lärarna är att tematiskt arbete är roligt både för barn och vuxna.

   

  Undersökningen visar att tematiskt arbete kan ha en gynnsam effekt på förskolans verksamhet, både pedagogiskt och socialt. Förskolebarnen och deras lärare kan förena nytta med nöje inom ramen för ett temaarbete.

 • 123.
  Andreasson, Jesper
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Johansson, Thomas
  University of Gothenburg.
  Online Doping2015Ingår i: Paper presented at the Journal of youth studies conference, March 30-April 1, 2015, Copenhagen, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In Sweden, but also internationally, official regimes and public health organizations conduct fairly comprehensive anti-doping measures. As a consequence, numerous ‘new’ ways to learn about and access these types of drugs have emerged. Social media and different Internet forums, for example, have become part of a new self-help culture in which mainly young people anonymously can approach these substances, discuss their experiences of using them, and minimize the possibility of encounters with the police. What we see today is the development of new doping trajectories. This presentation is based on a ethnographical inspired research project that focuses on how the use of performance- and image-enhancing drugs (PED) is perceived and negotiated socially in the context of an Internet-mediated and online community called Flashback. The results of the study are in accordance with similar studies on Internet bodybuilding communities. That is, even though the community members to a certain degree are aware of the risks and health costs of this kind of physical regime, the gains of using PED clearly dominate the discussions. Adding to this research, the results also indicate that in the imaginary world of online bodybuilding a number of ideas about the ‘genetic max’, as well as the ultimate possibility of exceeding one’s limits, and creating something special and extra-ordinary, circulate. These stories confirm in many ways the legitimate mission of searching for the ultimate bodybuilding adventure, using different means and methods to transcend the limits of the self/body.

 • 124.
  Andreasson, Jesper
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Johansson, Thomas
  University of Gothenburg.
  Online doping: The new self-help culture of ethnopharmacology2016Ingår i: Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, ISSN 1743-0437, E-ISSN 1743-0445, Vol. 19, nr 7, s. 957-972Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In Sweden, but also internationally, official regimes and public health organizations conduct fairly comprehensive antidoping measures. As a consequence, numerous ‘new’ ways to learn about and access these types of drugs have emerged. Social media and different internet forums, for example, have become part of a new self-help culture in which people can anonymously approach these substances, discuss their experiences of using them and minimize the possibility of encounters with the police. This article focuses on how the use of performance- and image-enhancing drugs (PED) is perceived and negotiated socially in the context of an internet-mediated and online community calledFlashback. The results are in accordance with similar studies on internet bodybuilding communities. That is, even though the participants to a certain degree are aware of the risks and health costs of this kind of physical regime, the gains of using PED clearly dominate the discussions. Adding to this research, this article found that in the imaginary world of online bodybuilding a number of ideas about the ‘genetic max’, as well as the ultimate possibility of exceeding one’s limits, and creating something special and extraordinary, circulate. These stories confirm in many ways the legitimate mission of searching for the ultimate bodybuilding adventure, using different means and methods to transcend the limits of the self/body.

 • 125.
  Andreasson, Jesper
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Johansson, Thomas
  University of Gothenburg.
  The Global Gym: Gender, Health and Pedagogies2014Bok (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Both by participating in the everyday life of fitness professionals, gym-goers and bodybuilders, and by analyzing fitness blogs and other sources, The Global Gym explores fitness centres as sites of learning. The authors examine the kind of learning processes that take place within the gym and the wider fitness industry, and investigate how knowledge is acquired, negotiated and embodied by different agents operating within this context. Beyond this, the book also addresses the construction of gender within fitness culture. Many images of the body beautiful and perfect body ideals are manufactured and sold on a global commercial market. Jesper Andreasson and Thomas Johansson illustrate various extant modes of learning by asking how physical, psychological and cultural knowledge about health and the body is incorporated into people's (gender) identity in a local, national and global gym and fitness context.

 • 126.
  Andreasson, Jesper
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Sverkersson, Ellen
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  A new doping demography?: Female PIED users in the context of online communication2019Ingår i: International Network of Doping Research, 2019 Conference, WADA’s 20th Anniversary, 22.-23. August 2019, Aarhus University, Denmark: Book of Abstracts, Aarhus University , 2019, s. 8-8Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Internationally, WADA, NADOs, and different public health organizations conduct fairly comprehensive antidoping measures. As a consequence, numerous ‘new’ ways to learn about and access these types of drugs have emerged. Different internet communities, for example, have become part of a new self-help culture in which mostly men, can anonymously approach these substances. But times are changing and women are increasingly engaging in drug using practices. Using a netnographic approach, the aim of this study is to describe and analyse how female users of performance and image enhancing drugs (PIED) approach, understand and negotiate their use, and relate it to existing preventative measures. The study will focus on an online community called Flashback, and adopts a constructionist approach, investigating how particular subject positions (identities) and drug use strategies are created within a specific ‘community of practice’. The results show that there is an increasing amount of knowledge that not only targets but is also developed by and for women concerning PIED use. Female users are gradually becoming more integrated into the online doping community. A changing doping demography and the online offer of PEIDs will be a great challenge in the development of future supranational, and online, prevention strategies and anti-doping campaigns.

 • 127.
  Andreasson, Robert
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Kolehmainen, Jenny
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Elevinflytande: En studie om lärares syn på och arbete med elevinflytande2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med arbetet har varit att ta reda på lärares syn på samt arbete med elevinflytande. I vår uppsats har vi velat belysa förutsättningar, fördelar och nackdelar med elevinflytande. Vi har granskat vad som står i styrdokumenten angående ämnet och vi har också tittat på olika teorier som kan ligga bakom avsnittet om elevinflytande.

  Genom att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod, har vi fått fram olika resultat om elevinflytande i praktiken. Vi har tolkat vårt resultat, som vi fått från våra intervjuer, utifrån den hermeneutiska traditionen vilket gett oss en bild av hur verkligheten kan se ut.

  Hur lärare ser på elevinflytande skiljer sig åt. Det formella inflytandet kännetecknas av klassråd och elevråd medan det informella präglar inflytandet i undervisningen. Vi har valt att lägga tyngd vid det informella elevinflytandet. Vårt resultat pekar på att elevinflytandet i undervisningen inte finns i den utsträckning som styrdokumenten förespråkar. Det är dock en önskan från de flesta lärare att elevinflytandet ska öka.

 • 128.
  Andréasson, Louise
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Les exercices communicatifs dans l'enseignement du francais langue étrangère au lycée2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 129.
  Ankarbranth, Johannes
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Jämställdhet i det fördolda?: En feministisk pragmatisk diskursanalys av Lgy 70,Lpf 94 och Gy 20112015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att studera hur begreppet jämställdhet och dess diskurs i gymnasieskolan har förändrats i läroplanerna. Undersökningen går igenom Lgy 70, Lpf 94 och Gy 2011 och även de propositioner som ligger till grund av läroplanerna och analyserar dem utifrån ett feministiskt perspektiv. Detta för att få fram en fördjupad kunskap om hur jämställdhets sätts i uttryck i respektive läroplan. Uppsatsen metod består av en diskursanalys som grundar sig på Bacchis "What’s the problem represented to be?”-approach" modell som har anpassats för att svara mot uppsatsens syfte.

  Undersökningen visar att jämställdhetsarbetet har fått ett större utrymme över tid, men även att jämställdheten fortfarande aktivt ska arbetas för. Gällande representation för de olika könen visar undersökningen att kvinnor har fått en större möjlighet att påverka de senare läroplanerna, därmed har en kvinnlig synvinkel på läroplanen varit underrepresenterat i de första läroplanerna. Även om problematiken om ett icke jämställt samhälle har berörts i de tidigare läroplanerna, har inga konkreta förslag lämnats på hur denna problematik ska lösas.

  Skolan har alltid speglat arbetsmarknadens genom dess normer och antagande hur individen ska vara en god medborgare. Därför är det av stor vikt att skolan synliggör de genusmönster som minskar möjligheterna till jämställdhet i samhället. Slutsatsen är att skolans läroplaner har ändrats i syfte att öka jämställdhet mellan könen och för att motverka stereotypa antagande som kränker individen. Normen ska vara att respektera individen beslut, även om det bryter könsmönster och uppmuntra till val som inte enbart bekräftar stereotyper.

 • 130.
  Ankargren, Sofia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Sjöö, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Elevhälsans arbete mot mobbning: Det förebyggande och åtgärdande arbetet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studien är att få en ökad kunskap för elevhälsans arbete mot mobbning samt vad elevhälsan har för syn på mobbning gällande bidragande faktorer och konsekvenser. Vi avgränsade oss till att endast intervjua elevhälsan på låg- och mellanstadiet. Vi har valt att göra en kvalitativ studie med en hermeneuetisk forskningstradition. Studiens resultat visar på flera förebyggande och åtgärdande insatser som elevhälsan använder sig av, där de främsta insatserna som diskuterades var värdegrundsarbete och samtal med elever. Resultatet visar att den främsta faktorn för att bli utsatt för mobbning är ett avvikande beteende och även vad konsekvenserna av mobbning kan leda till. Vi har utifrån KASAM analyserat vårt resultat och kommit fram till att elevhälsan jobbar utifrån ett salutogent perspektiv. I vår slutsats kom vi fram till att elevhälsan visar ett stort engagemang i att arbeta förbyggande och åtgärdande mot mobbning på flera olika plan.

 • 131.
  Anne-Lie, Ahlberg
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Rinaldo Stoor, Lena
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Anknytningskompetens inom förskolan: -med fokus på inskolning2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är viktigt att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en varm och trygg start i förskolan. Vårt val att undersöka anknytningskomptens hos pedagoger på förskolan väcktes av de olika debatter och artiklar i tidningar som pågår kring inskolning samt frånvaron av diskussioner kring anknytning.

  Syftet var att undersöka hur pedagoger upplever barns förmåga att knyta an till pedagogen vid olika inskolningsmodeller samt tydliggöra pedagogernas erfarenheter av dessa alternativformer.

  Pedagogerna gynnas av att ha en teoretisk samt psykologisk förståelse för hur ett anknytningsmönster ser ut. Pedagogen är den trygga basen som barnet utgår ifrån samt den hamn som de kan återvända till och tanka trygghet. Pedagogen bör också känna till hur den viktiga anknytningen påverkar barnet i framtida relationer.

  Ett antal pedagoger samt en förskolepsykolog deltog i studien. Vi använde oss av enkäter samt en intervju. Resultatet visar att pedagogerna behöver förändra sitt förhållningssätt till inskolning. Vi menar att kunskapen kring anknytning i hög grad behöver förbättras. Vidare visar vårt resultat på att valet av metod för inskolning vilar på gammal syn på inskolning. En ny syn med nya infallsvinklar med det moderna samhällets inverkan, pedagogers öppenhet för förändring samt ekonomi behövs.

   

 • 132.
  Ansheden, Sandra
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Bengtsson, Sandra
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Hur lärare interagerar med sina elever ur ett könsperspektiv2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att få en uppfattning om huruvida pedagoger interagerar lika eller olika med sina elever utifrån ett könsperspektiv. För att uppnå denna fördjupade förståelse observeras tre pedagogers beteende i olika lärandesituationer, men med samma barngrupp.  Med andra ord är det de berörda pedagogernas beteende och bemötande gentemot eleverna som undersöks och inget fokus läggs på eleverna. De metoder som används under studiens gång är av etnografisk karaktär då dessa är de bäst lämpade metoderna för att ta reda på hur verkligheten, i detta fall skolan där undersökningarna görs, faktiskt ser ut. Detta sker genom observationer samt kompletterande intervjuer för att få en klarare bild av hur pedagogerna i fråga tänker angående jämställdhet. Den kvalitativa aspekten av jämställdhet, som är i fokus under detta arbete, innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter när det kommer till saker i vår vardag. Observationerna resulterar i tabeller som visar hur ofta en pedagog gör si eller så gentemot pojkar respektive flickor. Resultatet visar bland annat att pedagogerna själva inte tror att de gör någon skillnad mellan pojkar och flickor men att de gör detta på ett eller annat sätt. Pedagogerna ger till exempel pojkarna fler verbala tillsägelser i jämförelse med flickorna och resultatet visar även att det sker fler dialoger mellan pojkarna och lärarna. Flickorna i sin tur får  höra sitt namn sägas från pedagogen färre gånger än pojkarna och de får inte heller lika mycket uppmuntran om att ta egna initiativ.

 • 133.
  Antemar, Maria
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Kommunikativt arbetssätt: En studie om lärares syn på kommunikativt arbetssätt2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Maria Antemar

  Kommunikativt arbetssätt

  En studie om lärares syn på kommunikativt arbetssätt

  Communicative working procedure

  - a study about teachers sight of communicative working procedure.

  Antal sidor: 37

  Syftet med studien är att beskriva och tolka hur lärare uppfattar kommunikativt arbetssätt, med fokus på hur de planerar, genomför och vad de vill uppnå med ett kommunikativt arbetssätt. För att uppnå syftet har jag genomfört en kvalitativ undersökning, där jag har intervjuat fyra stycken lärare samt observerat två stycken lärare i en klassrumsmiljö. Den teoretiska grunden för studien ligger i att inledningsvis förklara, kommunikation, kommunikation i grupp för att sedan gå över till läraren i sammanhanget av kommunikativt arbetssätt. Resultatet av min undersökning visar att delaktighet är av stor vikt i kommunikativt arbetssätt. Vidare framkommer det att eleverna har stor inverkan på arbetssättets innehåll och att sociala mål vid kommunikativt arbetssätt är viktiga. Jag ser genom min studie bland annat att lärare som accepterar olika elevers intressen skapar förutsättning för delaktighet inom kommunikativt arbetssätt. Innehållet av planeringen inför kommunikativt arbetssätt pendlar mellan lärarstyrt och elevstyrt. Jag kan utifrån min studie se att lärare skjuter begreppet makt i kommunikativt arbetssätt till att handla om fördelning av ansvar.

   

 • 134.
  Antonsson, Camilla
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Steen, Helen
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Varsågod och stå!: En studie om avkodningshastighet kopplat till kroppsställning2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att kunna läsa är att vara delaktig i samhället och kunna påverka. Sveriges elever läser sämre enligt PISA resultat. Lässvårigheter beror oftast på svagheter i avkodning.Studien syftade till att undersöka om avkodningshastigheten påverkas av kroppsställningen. Studien omfattade 154 elever i årskurs två och tre som fick avkoda ord under en minut stående och sittande. Studiens syfte var även att se hur avkodningshastigheten tedde sig beroende på kön, ålder och läsförmåga. Studien är kvantitativ med en kvasiexperimentell struktur och cross-over design. Empiriskt material har samlats in från 4 skolor i södra Sverige.Eleverna fick individuellt under en minut läsa en läslista sittande och stående. Hälften av eleverna började sittande och hälften stående. Sedan fick de byta position. Vi hade två olika läslistor med samma svårighetsgrad så att eleverna inte skulle läsa samma blad två gånger. Resultaten visar att 67% av eleverna avkodar snabbare stående än sittande, oberoende av kön. Könet har ingen större betydelse däremot var skillnaden större i årskurs 3 och bland lässvaga. I årskurs 3 läste fler elever snabbare stående än vad elever i årskurs 2 gjorde. Resultatet får oss att fundera över hur klassrummen är utformade, och hur långa lektionspassen är i dagens skola. Finns det höj- och sänkbara bord och ges det tillfälle till varierande arbetsställningar och pauser under skoldagen?

 • 135.
  Appelqvist, Maria
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Edgren, Linnea
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Motivation & kompetensförsörjning: Hur organisationer arbetar med att motivera medarbetare i syfte att behålla kompetens.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien diskuterar motivationens betydelse för en organisations kompetensförsörjning. Syftet med studien är att ta reda på vad som är viktigt för att en medarbetare ska stanna på sin arbetsplats i syfte att behålla kompetensen i organisationen. Forskning inom området presenteras och två teorier lyfts fram, vidare har en hypotes utformats och prövats genom ett kvantitativt tillvägagångssätt. Hypotesen är att kompetensförsörjning påverkar medarbetarnas motivation som i sin tur är observerbar i något vi benämner som inbäddningseffekt. Resultatet som framkommer är att både inre och yttre motivationsfaktorer har ett positivt samband med inbäddningseffekten, varav yttre har något starkare samband än inre. Resultatet visar att relationen mellan motivation och kompetensförsörjning är komplex och troligen påverkas av olika typer av faktorer. Slutsatsen för studien visar att det kan vara viktigt att organisationen inte enbart fokuserar på generella teorier om motivation och kompetensförsörjning utan kan med fördel se till helheten. Tas detta i beaktande leder det till att det organisatoriska lärandet ökar och chansen att organisationens resultat förbättras samtidigt som medarbetarna trivs. 

 • 136.
  Appelqvist, Nellie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Funesjö, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  HBTQ-familjer i förskolan: En studie om förskolors skillnader i arbetet med att skapa en inkluderande miljö2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att se hur pedagoger bemöter HBTQ-familjer i förskolan, samt visa hur pedagoger kan arbeta med HBTQ-frågor i förskolan för att inkludera alla familjeformer. Pedagogers egna synsätt kring begreppet kön spelar stor roll för hur bemötandet av olika familjeformer blir i förskolan, samt för om förskolan blir en plats för inkludering av barn och föräldrar. Studien baseras på kvalitativa intervjuer och frågeformulär som har genomförts med nio pedagoger i olika verksamheter. Studien behandlar även tidigare forskning som styrker vikten av att ha ett öppet förhållningssätt för att barn ska få en större acceptans till det som inte anses tillhöra normen. Studien utgår från queerteorin som ifrågasätter den heteronorm som finns i samhället. De flesta pedagoger i studien har i någon form pratat om olika familjeformer med barnen medan ett fåtal pedagoger har valt att inte lyfta ämnet då de inte har några HBTQ-familjer i barngruppen. Resultatet av studien visar att de förskolor som är HBTQ-certifierade har en större medvetenhet kring inkludering, jämfört med de förskolor som inte är HBTQ-certifierade. Många pedagoger i studien menar att det är av betydelse att kunna diskutera familjers olikheter med såväl barn som föräldrar för att skapa acceptans. En pedagog lyfter vikten av att vara normkritisk och inte anta att alla lever enligt heteronormen.

 • 137.
  Araden, Parleman
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Toll, Daniel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Paddan och fritids: iPads som ett verktyg i fritidshemmet2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien berör ett ämnesområde i det fritidspedagogiska som handlar om iPads och IKT i fritidshemmet. Syftet med studien är att ta reda på hur en grupp elever använder en iPadi en iscensatt situation. iPads funktionalitet och lärande berörs för att komma underfund med hur man kan använda iPads som ett verktyg i fritidshemmet. Vi har valt att utgå från den kvalitativa metoden och gjort en observation samt en gruppintervju och en datainsamlingsmetod. I observationen ville vi skapa oss en egen uppfattning om hur och till vad eleverna använde en iPads till samt vilka lärandesituationer det kunde uppstå. Under gruppintervjun ville vi veta vad det är eleverna lärt sig när de använder en iPad. Forskning har visat att elever som använder sig av iPads och IKT får en ökad motivation i undervisningen.

  Studiens resultat visar att elever lär sig när de använder iPads som ett verktyg och även när de spelar digitala spel. Resultatet visade att eleverna lär sig ur två perspektiv, nämligen det kognitiva och sociala perspektivet. I det kognitiva lärandet lyftes språk, matematik, musik och strategiskt tänkande, medan i det sociala lärandet uppstod det skapande av praktikgemenskaper och social interaktion. Slutsatsen i studien blir att elever faktiskt lär sig när de använder sig av iPads i fritidshemmet.

 • 138.
  Areschoug, Christian
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Wagner, Hannah
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Relationen mellan formell och reell kompetens: En studie om arbetsgivares förväntningar på ny­utexaminerade studenter med en utbildning inom personal och arbetsliv.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien undersöker arbetsgivares perspektiv på kunskaper och färdigheter som en nyutexaminerad student med en utbildning inom personal och arbetsliv förväntas lära och utveckla under sin studietid. En semistrukturerad intervju har tillämpats för insamling av empiri från fem informanter. Intervjuerna har sedan tran­skriberats och analyserats utifrån en tematisk analysmetod och ligger till grund för resultatets och diskussionens rubriker. Resultatet visar att arbetsgivare anser att de kunskaper som ny­utexaminerade studenter, inom utbildningen personal och arbetsliv, lär sig är vitala för att hantera ett arbete inom HR. Däremot uppges studenter under sin studietid inte utveckla till­räckliga färdigheter. Bristen av färdigheter får konsekvenser på arbets­marknaden då det råder ett stort utbud och konkurrens kring arbeten för individer med en utbildning inom personal och arbetsliv. Resultatet sätts i relation till studiens teorier samt per­spektiv på anställningsbarhet varpå följande slutligen konstateras. Studenternas kunskapsbas tillsammans med ett driv, engagemang samt viljan till att lära utgör förutsättningar för utveckling av färdigheter i arbetslivets kontext.

 • 139.
  Arksund, Desirée
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Hälsofrämjande och förebyggande specialpedagogiska insatser i ett social utsatt område2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka och beskriva hur specialpedagoger i ett socialt utsatt område arbetar hälsofrämjande och förebyggande samt tolkar begreppen hälsofrämjande och förebyggande. För att besvara studiens frågeställningar genomfördes semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra specialpedagoger i detta område. De transkriberade intervjuerna analyserades med hjälp av en kvalitativ metod för innehållsanalys, vilket resulterade i ett antal centrala teman. Dessa teman analyserades sedan utifrån två teoretiska referensramar. Den första referensramen berör Antonovskys teori om Känsla av sammanhang (KASAM), som är orsaken till hälsa och välmående. De arbetsmetoder och synsätt som beskrivs i resultatet analyserades utifrån de delkomponenter som utgör KASAM; Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Resultatet visade bl.a. på att specialpedagogernas arbete ofta kan anses vara inriktat på elevernas KASAM samt att specialpedagogerna ofta tycks vara särskilt inriktade på delkomponenten Hanterbarhet. I teorin om KASAM har detta begrepp att göra med i vilken grad elever upplever att de resurser som finns tillgängliga för dem är tillräckliga för att de ska uppleva att de kan hantera omvärldens krav. Studien visar att elevhälsan ofta intar ett salutogent perspektiv i arbete med elever. De specialpedagogiska insatserna som beskrivs i studien är på individ-, grupp- och organisationsnivå. Den andra teoretiska referensramen som användes i analysen berör två motsatta sätt att se på specialpedagogisk problematik: huruvida man menar att skolproblem bottnar i brister hos eleven (kategoriskt perspektiv) eller har att göra med kontextuella faktorer (relationellt perspektiv). Resultatet visade på att respondenternas hälsofrämjande och förebyggande arbete främst utgick ifrån ett relationellt perspektiv i deras specialpedagogiska verksamhet. Det gick dock ibland att se inslag av ett kategoriskt perspektiv i de beskrivningar av elever som gavs av tre av de fyra respondenterna. Den respondent som inte gav uttryck för det kategoriska perspektivet arbetade, till skillnad från övriga respondenter, inte direkt med elever. Nyckelord: Förebyggande, hälsofrämjande, KASAM, kategoriskt perspektiv, relationellt perspektiv, socialt utsatta områden, elevhälsa, specialpedagogiska insatser

 • 140.
  Arnesson, Kerstin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Albinsson, Gunilla
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Mentorship – a pedagogical method for integration of theory and practice in higher education2017Ingår i: Nordic Journal of Studies in Educational Policy, ISSN 2002-0317, Vol. 3, nr 3, s. 202-217Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Mentorship is a method that is used in both professional education and training and inworking life to introduce new employees. Previous research has shown that there is limitedexperience of mentorship in the parts of higher education that are outside of professionaleducation and training. The purpose of this article is to deepen knowledge of how mentorshipcan be used as a pedagogic tool to integrate theory and practice in a social scienceprogramme at a Swedish university. The empirical material is obtained from a case study thatincludes students/mentees and contact persons/mentors. The results show that mentorship isan important contribution to the learning process for the integration of theory and practice inhigher education to develop both practically applied and theoretically anchored knowledge.Besides cooperation forms and workplace-related studies in the programme, mentorship thusbecomes the third component of the learning process.

 • 141.
  Arnesson, Kerstin
  et al.
  Blekinge University of Technology.
  Albinsson, Gunilla
  Blekinge University of Technology.
  Mentorskap: en del av integrering av teori och praktik i högre utbildning2012Ingår i: NU2012: Gränslöst lärande :  Supervision – with focus on the learner, 2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Syftet med rundabordssamtalet är att utifrån ett konkret exempel dela erfarenheter och diskutera om mentorprogram är en möjlig väg för att integrera teori och praktik i högre utbildning.

  Inom ramen för Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning, 180 hp, Blekinge Tekniska Högskola, har försöksprojektet ”Mentorskap, en del av integrering av teori och praktik inom högre utbildning” genomförts. Projektet startade september 2011 och avslutades maj 2012. Studenter inom programmets tredje år deltog i projektet.

  Mentorprogrammet ska ses som en  del av det strategiska arbetet som bedrevs inom programmets samtliga kurser för att integrera teori och praktik.  Under hela utbildningstiden har studenterna kontakt med samma fadderorganisation och kontaktperson.  Inom mentorprogrammet fungerar dessa kontaktpersoner som mentorer.  

  Mentorskap är en metod för att stärka det ömsesidiga lärandet mellan student och mentor. Ett lärande som fördjupas genom att de får ta del av varandras erfarenheter, frågor och perspektiv.  Vidare bygger mentorskap på idén att en student ska få vägledning i personlig och professionell utveckling samt ska kunna styra sitt lärande.

  Mentorsprogrammet startade med att studenter och mentorer träffades i två separata grupper. Vid dessa tillfällen var utgångspunkten definition av mentor- och adeptrollen samt deltagarnas förväntningar på mentorprogrammet. I nästa steg var ett gemensamt seminarium där mål och förväntningar förtydligades och studenterna fick lämnade en skriftlig personlig presentation. Utgångspunkten var att mentor och adept skulle träffas en gång i månaden, cirka en timma och att de tillsammans skulle välja ämnen som skulle diskuteras.   

  Rundabordssamtalet inleds med en presentation av mentorsprogrammets genomförande och en analys av studenternas och mentorernas erfarenheter och upplevelser. Därefter ges möjlighet att utifrån egna erfarenheter diskutera mentorprogram som en del av integrering av teori och praktik i högre utbildning. Samtalet avslutas med en summering och utvärdering.

 • 142.
  Arnesson, Kerstin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Albinsson, Gunilla
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Reflecting talks: a pedagogical model in the learning organization2019Ingår i: Reflective Practice, ISSN 1462-3943, E-ISSN 1470-1103, Vol. 20, nr 2, s. 234-249Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of the article is to deepen the understanding of how a pedagogical model for reflecting talks can be used in order to make sustainable learning part of the daily work in the learning organization. From an interactive research approach, we have together with a project management group in a European Social Fund project worked with sustainable learning and knowledge development. Empirical data has been collected at the implementation of ten reflecting talks about sustainable equality. The results of the study lead to a strategy for how sustainable learning can become part of the daily work at a workplace. The strategy is constituted by a pedagogical model for reflecting talks, which clearly shows how sustainable learning in an organization can be structured. The core of the pedagogical model for the reflecting talks where both practically applied and theoretically anchored knowledge are important components. The learning process is based on observation, reflection, analysis and discussion of concrete situations/events. The models rests on four basic conditions; pedagogical competence, a delimited problem area, the learning group and timeframes. The model can be used in the daily work at short dialogues or at more penetrating discussions.

 • 143.
  Arnesson Koutsouridou, Ekaterini
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Med penseln i handen.: En undersökning om lärares och elevers uppfattningar om bildämnet i grundskolans årskurs 4-6.2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen bygger på en undersökning av vad elever och lärare upplever är viktigt inom bildämnet. Syftet med uppsatsen var att undersöka vad några olika lärare och elever i årskurs 4-6 tycker är viktigt att fokusera på i bildämnet och orsakerna kring elevernas samt lärarnas svar. Genom intervjuerna av lärarna och eleverna kan man utläsa att lärarna ansåg att framställning av bilder är viktigt och fokus ligger inte kring digital bild. Eleverna framställer gärna bilder men de skulle vilja arbeta mer med digitala verktyg. Undersökningen kom fram till, genom intervjuerna, att grunden till lärarnas och elevernas uppfattningar var inställningar, förväntningar, klassrumsklimat, arbetsro och läroplanen.

 • 144.
  Arnér, Emelie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Widell-Hansson, Cecilia
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Det jag kallar för kartläggning kanske andra kallar bedömning: En studie av hur några pedagoger i förskoleverksamheten tolkar sitt uppdrag gällande kartläggning och bedömning av språkutveckling2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattningar om kartläggning och bedömning i förskoleverksamheten. Detta med fokus på barns språkliga utveckling. Genom kvalitativa intervjuer med verksamma pedagoger inom förskoleverksamheten har ovanstående syfte undersökts. Studiens resultat visar att begreppen är svårdefinierade och svåra att skilja åt.  Tvetydigheten gentemot begreppen blir synliga i resultatet då det vissa kallar för kartläggning beskrivs som bedömning av andra respondenter. Vidare framkommer det i studien att pedagogers synsätt på begreppen både påverkar hur de ser på sin yrkesroll och den rådande verksamheten. Pedagogernas synsätt påverkar även dess val av material och arbetsmetod. Slutligen framkommer det dessutom i studiens resultat att kartläggning sker av barn, medan bedömning sker av både barn och verksamhet. Detta trots att styrdokumenten för förskolan tydligt framhåller att det enbart är verksamheten som ska stå i fokus för bedömning. 

 • 145.
  Arnér, Karl-Johan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Durakovic, Refik
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Motiverade, trots allt: En jämförelse av nyexaminerade och mer erfarna gymnasielärares syn på motivation och sitt arbete2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka i vilken grad gymnasielärare känner sig motiverade. Vi har valt att inrikta studien mot nyexaminerade lärare samt lärare med längre än 15 års erfarenhet av läraryrket. Genom intervjuer har vi försökt analysera hur lärarna ser på sitt arbete och vilka faktorer som påverkar deras motivation positivt respektive negativt. För att ge uppsatsen ett ytterligare perspektiv har vi sedan jämfört de nyexaminerades syn med de lärare som har lång erfarenhet för att se om det finns några skillnader när det gäller hur de ser på arbetet som lärare. För att kunna uppnå studiens syfte valde vi att intervjua totalt 12 lärare i två olika län, Östergötland och Kalmar län. Vi intervjuade 6 lärare som har jobbat mindre än tre år och 6 lärare med längre arbetserfarenhet än 15 år. Alla intervjuade lärare undervisar i samhällkunskap och hade lärarexamen.

  En av slutsatserna som vi kunde dra utifrån denna studie är att respondenterna ger en klar bild av att en omotiverad lärare inte är bra, varken för skolan eller eleverna, då bristen på motivation smittar av sig på eleverna. I vår studie uppgav inga lärare att de var omotiverade men det fanns de med längre arbetslivserfarenhet som uppgav att de är mindre motiverade idag än då de började arbete som lärare. Orsaken till detta är att de upplevt en intensifiering av arbetet genom åren beroende på mer administrativa arbetsuppgifter och till högen ökad arbetsbelastning. Skillnaderna mellan lärarna med kort och lång erfarenhet är mycket små. De relativt nyexaminerade lärarna betonar sociala aspekter av arbetet i högre grad än vad de med lång arbetserfarenhet gör. Bland båda grupperna finns ett stort missnöje med lönen som de anser vara för låg, men få tror att de skulle vara mer motiverade eller göra ett bättre arbete om enbart lönen höjdes. En annan slutsats som drogs utifrån denna studie är att alla respondenter med lång erfarenhet och nästan alla med kort erfarenhet motiveras i hög grad av elevernas gensvar och att även få förmedla kunskap. Engagerade elever som vill lära sig och som gör framsteg var det som motiverade lärarna i studien mest. Det är också mötet med eleverna i klassrummet som lärarna upplever sig trivas bäst med och nästan alla intervjuade personer tycker att de administrativa delarna av arbetet är den tråkiga delen av arbetet.

   

 • 146.
  Arthinius, Anna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Johansson Veström, Kristin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  LegiLexi Betydelsen av analys för rätt insats2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to explore the use of a Swedish assessment and instruction program called LegiLexi. This new program is free of charge and it provides primary school teachers with assessment data in order to target indiviual needs. Our study shows that teachers are good at using the program in order to test the students but they fail in order to link the data into instructions. The skills in analysing the data into individual instructions is something that has to improve. The need of developing these skills are urgent and it shows the importance of specialeducational competence. By improving this skills, student in need of more support, can be helped to improve their reading abilities.

 • 147.
  Arvidsson, Anna-Karin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för design (DE).
  Blända Powerplay: Att dela makt och ansvar2018Ingår i: Konstkritik och konstpedagogik – hållbara framtidsperspektiv: Växjö 2 februari 2018, 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Som konstnär och lektor i design vid Linnéuniversitetet är jag initiativtagare till konstprojektet Blända Power Play. I Blända Power utforskade jag, 8 konst-och designstudenter samt en konstpedagog/kurator Växjös ishockeyarena utifrån perspektivet makt och jämställdhet. Vår gemensamma kartläggning ledde till en iscensättning där allmänheten bjöds in att inta arenan den 17 december 2016, efter de nya förutsättningarna gruppen skapat. De runt 200 personer som besökte arenan fick ta på sig röda strumpor och ge sig ut på isen för att interagera med andra besökare och en installation av ljud, ljus och föremål. Metodiken i projektet har haft som ambition att sudda ut och kasta om ursprungliga roller för att bilda en mer jämställd situation. Processen har haft en framskjuten roll och allas kompetens och olika erfarenhethar varit viktig. Situationen skiljer sig på flera plan från den man befinner sig i som undervisande lärare på ett universitet. På universitetet är man hänvisad till olika incitament så som kursplaner och betygsättning vilket i sig skapar en struktur som styr process och resultat. Projektet har i sin form genererat många frågeställningar och intressanta aspekter som diskuteras och härleds till tendensen; The educational turn. Blända Power Play är också en del av ett större projekt som haft ett tydligt fokus på hur olika konstnärliga processer kan påverka och förändra frågor kring jämställdhet nu och framöver.

 • 148.
  Arvidsson, David
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Hautamäki, Sebastian
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Hem- och konsumentkunskapsämnets dilemman: – En studie sett utifrån elever och hem- och konsumentkunskapslärares perspektiv2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  David Arvidsson & Sebastian Hautamäki

  Hem- och konsumentkunskapsämnets dilemman

  – En studie sett utifrån elever och hem- och konsumentkunskapslärares perspektiv

  The dilemma of home economics

  -A qualitative study on the basis of students’ and home economic teachers’ point of view

  Antal sidor: 45

  Syftet med den här studien har varit att undersöka hem- och konsumentkunskapsämnets roll i den svenska skolan sett utifrån elever och hem- och konsumentkunskapslärares perspektiv, samt förväntningar från skola och ledning. Studien har utgått från två på förhand troliga dilemman. Det ena dilemmat utgår från skolverkets timplan i förhållande till ämnets kursplan. Problematiken ligger i minst antal garanterade undervisningstimmar i förhållande till en omfattande kursplan. Det andra på förhand troliga dilemmat utgår ifrån medias påverkan på ämnet och vilka förväntningar som skapats i hem- och konsumentkunskapsämnet sett utifrån elever och verksamma hem- och konsumentkunskapslärare

  Studien har utgått från en kvalitativ semistrukturerad metod då det gjorts intervjuer med verksamma hem- och konsumentkunskapslärare. De tillfrågade har fått besvara frågor om kursplanens omfång i förhållande till kursplanen, medias påverkan på ämnet samt deras syn på den nya kommande kursplanen. Det har även gjorts två kvantitativa studier då enkäter lämnats ut till såväl elever som de lärare som agerat respondenter. Vid enkäterna till eleverna har deras mediepåverkan och syn på ämnet undersökts. Enkäterna som lämnades ut till de fyra respondenterna undersökte ett prioriteringsmönster av kursplanen inom hem- och konsumentkunskapsämnet.

  Studien visar att undervisningstimmarna inte räcker till och att dagens hem- och konsumentkunskapslärare försakar delar av kursplanen. Vidare visar studien på att medias påverkan av ämnet sett till elever samt yrkesverksamma lärare är överlag mer positivt än negativt och att media hjälpt till att skapa ett mer jämställt och mer populärt ämne där det är acceptabelt från samhällets sida att lyckas i ämnet vare sig man är kille eller tjej.

 • 149.
  Arvidsson, Gudrun
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Institutionen för teknik och design.
  På väg mot ett nytt yrke: Yrkeslärarstudenters VFU och handledning ur ett studentperspektiv2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Frågor om förhållandet mellan vetenskap, teori och det praktiska kunnandet diskuteras ofta i olika utbildningar. Även i yrkesutbildningar som exempelvis lärarutbildningen, är motsättningen mellan den högskoleförlagda utbildningen och yrkespraxis centrala problem. Dessa frågeställningar är viktiga att belysa och ytterligare kunskap behövs inom området för att medverka till att lärare som utbildas på ett lämpligt sätt kan integrera teori och praktik i sitt arbete.

   

  Syftet med uppsatsen var att beskriva och analysera hur de studerande på yrkeslärarutbildningen, utan tidigare erfarenhet från skolan, upplever handledningen under den verksamhetsförlagda utbildningen. Frågeställningarna handlade också om de studerande anser att handledningssamtalen har bidragit till en integrering av yrkeskunskaper, högskolans teori och skolans praktiska verksamhet.

   

  Enligt forskare har de teoretiska ämnenas anseende ökat och de praktiska inslagen i utbildningar har minskat och förlorat i status. I utredningen om lärarutbildning, SOU 1999:63 ställs krav att minska skillnaden mellan teori och praktik. Tanken är att studenterna ska förstå att teori och praktik förutsätter varandra och att lärarutbildningen ska organiseras så att det finns ett tydligt samband mellan det kommande yrket och högskoleutbildningen. Handledaren är en nyckelperson när det gäller den studerandes lärande och olika handledarrollerna får skilda konsekvenser för deras yrkesmässiga utveckling.

   

  Metoden som använts är intervjuer och forskningsansatsen är kvalitativ, där det övergripande syftet är att få reda på hur studenterna uppfattar dessa fenomen. Resultatet visar att handledningen ser olika ut, allt ifrån att man hela tiden följer sin handledare och gör likadant som han eller hon gör, till att man i stort sett arbetar själv och förväntas sköta ett lärarjobb utan hjälp. Respondenterna är upptagna med och intresserade av hur lärare arbetar i praktiken. Mycket få av respondenterna kan se kopplingar mellan den teoretiska delen av utbildningen och praktikperioderna. Kontakten mellan högskolan och VFU-platsen har varit bristfällig och det menar respondenterna har skapat mycket oklarheter.

 • 150.
  Arvidsson, Jenny
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Johansson, Mia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Specialpedagogiskt stöd och insatser: -för barn med språkstörning i förskolans lärmiljö2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Språkstörning är en diagnos som innebär att barnet har en språklig svårighet. Barnet har svårt att förstå vad som sägs, att producera och använda ord för att kunna kommunicera med andra. För att dessa barn ska få en optimal språkutveckling under sin förskoletid behöver de möta stöttande och medvetna pedagoger som utformar verksamheten utefter varje barns individuella behov. Barn med språkstörning har ofta kombinationer av andra diagnoser till exempel ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Syftet med vår studie har varit att bidra till fördjupad kunskap kring vilka insatser som görs för barn inom förskolan som befinner sig i en språkstörning eller på grund av sen språkutveckling riskerar att få diagnosen språkstörning. Studien syftar vidare till att undersöka hur specialpedagoger går tillväga för att stödja barn som befinner sig i en språkstörning i förskolan och vilka konsekvenser språkstörningen får för den enskilda individen. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer och genomfört sex intervjuer med specialpedagoger.

   

  När vi sammanställt resultatet kom vi fram till att specialpedagogerna är medvetna om vad en språkstörning innebär. Specialpedagogerna kartlägger och handleder pedagogerna för att hitta de bästa strategierna för barnens fortsatta språkutveckling. Beroende på stora barngrupper och vilket bemötande barnet får och om pedagogerna är mottagliga för alternativa arbetssätt skapas möjligheter och hinder i verksamheten. Specialpedagogerna uttrycker att barnen behöver samspela med andra och ingå i en vanlig förskolegrupp för att utveckla sitt språk. Förskolans lärmiljö är barnens arena för lärande och inlärning med andra.

1234567 101 - 150 av 2514
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf