lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 2520
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Rows per page
  • 5
  • 10
  • 20
  • 50
  • 100
  • 250
Sort
  • Standard (Relevance)
  • Author A-Ö
  • Author Ö-A
  • Title A-Ö
  • Title Ö-A
  • Publication type A-Ö
  • Publication type Ö-A
  • Issued (Oldest first)
  • Issued (Newest first)
  • Created (Oldest first)
  • Created (Newest first)
  • Last updated (Oldest first)
  • Last updated (Newest first)
  • Disputation date (earliest first)
  • Disputation date (latest first)
  • Standard (Relevance)
  • Author A-Ö
  • Author Ö-A
  • Title A-Ö
  • Title Ö-A
  • Publication type A-Ö
  • Publication type Ö-A
  • Issued (Oldest first)
  • Issued (Newest first)
  • Created (Oldest first)
  • Created (Newest first)
  • Last updated (Oldest first)
  • Last updated (Newest first)
  • Disputation date (earliest first)
  • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
  • 151.
    Arnkvist, Mikael
    et al.
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
    Evers, Emelie
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
    Det sociala intranätets funktioner: En fallstudie med fokus på användarnas uppfattning och användning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Den moderna kommunikationen har medfört verktyg och funktioner som har skapat nya standarder för hur vi kommunicerar både privat och inom organisationer. Tidigare forskning presenteras i studien för att visa vad andra forskare har fokuserat på inom området sociala intranät. Det finns två studier som sträcker sig igenom hela vår uppsats. Den första studien presenterar faktorer som påverkar implementering av ett socialt intranät och som kan påverka användandet. Den andra studien, introducerar begreppet affordance. Ett begrepp som används för att beskriva hur människor utnyttjar ett fenomen beroende på hur de uppfattar och antar vad fenomenet kan göra för dem.

    Studien kan vara av intresse för andra verksamheter och organisationer som har ett socialt intranät och vill få förståelse vad som kan orsaka minskat användande av dess funktioner. Undersökningen har tillämpats på ett fallföretag. Företaget är ett medelstort utvecklingsbolag som finns på flera geografiska platser. Företaget expanderar och fler kontor är på väg att öppna, intranätet är därför en viktig komponent för företagets fortsatta expansion. Detta gör att det interna samspelet av innehåll, kommunikation och aktiviteter är högprioriterat för fallföretaget.

    Syftet med studien är att beskriva varför anställda inte utnyttjar sig av de sociala funktionerna som finns på fallföretagets intranät. För vår empiri valde vi en kvalitativ ansats i form av intervjuer för att besvara uppsatsens frågeställning. Informanter valdes ut efter aktivitet på intranätet och efter arbetsroll. Undersökningen utfördes på fallföretagets huvudkontor.

    Från empirin har vi fått fram olika orsaker som påverkar användandet av fallföretagets intranät. Med hjälp av analysen har vi identifierat att det finns en sammankoppling mellan uppfattning och utnyttjande av sociala funktioner. Analysen visar att det i stort sett förekommer skillnader i alla affordance mellan införandet av vad intranätet syftar till och hur anställda uppfattar och utnyttjar sig av funktionerna. Det har resulterat i att vi har upptäckt ett mönster som vi med hjälp av en cirkelmodell vill öka förståelsen för. Cirkelns syfte är att hjälpa företag att identifiera orsaker/problem som kan finnas i organisationen och som kan påverka hur anställda utnyttjar och använder sig av sociala intranät. Vi har kommit fram till fyra dimensioner som kan undersökas för att förklara och beskriva anställdas uppfattning och användande av sociala funktioner ur ett affordance perspektiv.

  • 152.
    Aronsson, Fredrik
    et al.
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
    Wilsson, Robin
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
    Gör kunden ingen björntjänst: Hur kunder och deras upplevelse kan stödjas i användandet av tjänster i mobilenheter2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Studien har som syfte att besvara hur en kund använder sig av kundservice som stöd och hur en självservicetjänst i en mobilenhet kan utformas för att ge en positiv kundupplevelse. Nya kunder tenderar att lämna tjänster de inte förstår och motivationen att använda sig av kundtjänst skiljer sig mellan kundgrupper. Som fallstudie har vi undersökt Svenska Spels tjänst Stryktipset. En kvalitativ studie har genomförts där nya ovana kunder i åldern 18-29 deltagit i användartest, observationer har genomförts på traditionell kundtjänst och intervjuer med ombud. Detta har resulterat i en förståelse för problemsituationer i kundupplevelsen, mobilenheten och vilket stöd de olika servicekanalerna ger. Designkoncept har tagits fram som visar på hur detta stöd kan se ut och hur det kan hjälpa kunden i sitt användande. Studien visar på att kunder behöver stöd i att förstå hur en tjänst fungerar, vad målet med tjänsten är och hur kunden bör gå till väga. Genom skapandet av en självservicetjänst kan kunden få ett bra stöd i sitt användande och genom att kunden tilldelas kontroll och får relevant information stärks kundupplevelsen positivt. En Självservicetjänst stödjer nya kunder på ett effektivt sätt innan kunden stöter på problem vilket tar bort negativa faktorer som hjälplöshet och motivationsbrist som gör att kunden kan avsluta sitt användande. En självservicetjänst framstår som ett positivt stöd i användandet av Svenska Spels mobilenhet och kan ge ett bra stöd åt användaren som inte andra servicekanaler kan erbjuda.

  • 153.
    Artac, Matej
    et al.
    XLAB, Slovenia.
    Borovsak, Tadej
    XLAB, Slovenia.
    Di Nitto, Elisabetta
    The Polytechnic University of Milan, Italy.
    Guerriero, Michele
    The Polytechnic University of Milan, Italy.
    Perez-Palacin, Diego
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
    Tamburri, Damian Andrew
    The Polytechnic University of Milan, Italy.
    Infrastructure-as-code for data-intensive architectures: a model-driven development approach2018In: 2018 IEEE 15th International Conference on Software Architecture (ICSA), IEEE, 2018, p. 156-165Conference paper (Refereed)
    Abstract [en]

    As part of the DevOps tactics, Infrastructure-as- Code (IaC) provides the ability to create, configure, and manage complex infrastructures by means of executable code. Writing IaC, however, is not an easy task, since it requires blending different infrastructure programming languages and abstractions, each specialized on a particular aspect of infrastructure creation, configuration, and management. Moreover, the more the architectures become large and complex (e.g. Data-Intensive or Microservice-based architectures), the more dire the need of IaC becomes. The goal of this paper is to exploit Model- Driven Engineering (MDE) to create language-agnostic models that are then automatically transformed into IaC. We focus on the domain of Data-Intensive Applications as these typically exploit complex infrastructures which demand sophisticated and fine-grained configuration and re-configuration — we show that, through our approach, called DICER, it is possible to create complex IaC with significant amounts of time savings, both in IaC design as well as deployment and re-deployment times.

  • 154.
    Arvidsson, Hanna
    et al.
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
    Bennitz, Anna
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
    Att använda intranät som informationskälla: En studie kring medarbetares önskemål2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    ”Att använda intranät som informationskälla” är en studie kring den interna företagskommunikationen som sker via intranätet. Studien har genomförts som en fallstudie på ett företag med en, inom Sverige, geografiskt spridd organisation och kommer att fungera som underlag för ett pågående internt projekt. Visionen för projektet är att skapa ett användarvänligt intranät som säkerställer fallföretagets arbetssätt och leder till långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft. Intranätet är tänkt att underlätta samarbete mellan personer och avdelningar på geografiskt spridda platser och användas som ledningssystem

    Den kvantitativa enkätundersökningen omfattade 20 frågor som distribuerades till samtliga 213 medarbetare i Sverige inom fallföretaget i form av en länk till en webbenkät. Länken placerades på intranätet och skickades ut tillsammans med ett följebrev via e-post. De 82 inkommna svaren motsvarar en svarsfrekevens på 38%. Undersökningen var uppbyggd utifrån fem frågekategorier där de respektive frågorna är utformade för att svara på:

    -Hur användningen av intranätet ser ut i nuläget,

    -Vad medarbetarna önskar läsa om på intranätet,

    -Vem som medarbetarna tycker ska publicera information och nyheter,

    -Hur medarbetarna önskar att innehållet ska presenteras, formatet på information och nyheter samt

    -När medarbetarna önskar att information och nyheter publiceras.

    Valda teorier i form av bland annat kommunikationsmodellen och DeLone & McLeanmodellen ställdes i relation till den insamlade empirin för analys och utifrån denna analys har vi dragit följande slutsatser:

    - En informationskvalitetsmedvetenhet behöver infinna sig hos ledningen – det som publiceras måste vara genomtänkt för att uppnå den eftersträvade effekten.

    - Ett holistiskt synsätt på den interna kommunikationen krävs – det räcker inte att en viss komponent håller måttet utan standarden måste vara hög på samtliga komponenter för att internkommunikationen ska fungera så som avsikten är.

  • 155.
    Arvidsson, Martin
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Computer Science.
    Granskning av regeringens digitaliseringsstrategi: - programmering i grundskolan, vilka problem finns?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Den Svenska skolan ska digitaliseras och en strategi för hur digitaliseringen kan ske skulle tas fram av Skolverket. Flertalet lärare lyfte fram problem med förslaget som presenterades av Skolverket men inga större förändringar genomfördes. Strategin ska börja gälla, men problemen kvarstår. Vilka problem ser existerande lärare inom Teknik samt Matematik med strategin, hur kan dessa åtgärdas för att underlätta för de berörda lärarna? En undersökning skickades ut till lärare runt om i Sverige med målet att kartlägga vilka problem som lärarna såg med strategin, var det samma problem som hördes i medierna? De flesta lärare ansåg att det kommer bli en kompetensbrist, samt att det kommer bli väldigt tungt belastade scheman. De slutsatser som kan dras av studien är att någon form av kompetensutveckling inom de verktyg som lärarna ska använda sig av för att lära ut programmering krävs. Samt att ett stort ansvar även hamnar på skolans kommun, att resurserna som krävs måste hinnas tillföras.

  • 156.
    Asano, Masanari
    et al.
    Tokyo University of Science.
    Basieva, Irina
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
    Khrennikov, Andrei
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
    Ohya, Masanori
    Tokyo University of Science.
    Tanaka, Yoshiharu
    Tokyo University of Science.
    Yamato, I.
    Tokyo University of Science.
    Lamarckian Evolution of Epigenome from Open Quantum Systems and Entanglement2014In: Quantum Interaction: 7th International Conference, QI 2013, Leicester, UK, July 25-27, 2013. Selected Papers / [ed] Harald Atmanspacher, Emmanuel Haven, Kirsty Kitto, Derek Raine, Springer, 2014, p. 324-334Conference paper (Refereed)
    Abstract [en]

    We develop a quantum-like (QL) model of cellular evolution based on the theory of open quantum systems and entanglement between epigenetic markers in a cell. This approach is applied to modeling of epigenetic evolution of cellular populations. We point out that recently experimental genetics discovered numerous phenomena of cellular evolution adaptive to the pressure of the environment. In such phenomena epigenetic changes are fixed in one generation and, hence, the Darwinian natural selection model cannot be applied. A number of prominent genetists stress the Lamarckian character of epigenetic evolution. In quantum physics the dynamics of the state of a system (e.g. electron) contacting with an environment (bath) is described by the theory of open quantum systems. Therefore it is natural to apply this theory to model adaptive changes in the epigenome. Since evolution of the Lamarckian type is very rapid – changes in the epigenome have to be inherited in one generation – we have to find a proper mathematical description of such a speed up. In our model this is the entanglement of different epigenetic markers.

  • 157.
    Asher, Natali
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Media Technology.
    A Warmer Welcome: Application of a Chatbot as a Facilitator for New Hires Onboarding2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    Despite being explored and constantly improved through the years, onboarding of new hires in corporate organizations has remained a challenge. Many of the issues can be linked to a lack of communication between the organization and the new employee, as well as the common nature of these environments where information is spread across job titles and sources.

    This thesis discusses the feasibility of implementing a basic chatbot that will allow new hires to ask questions and request varied information at all times, using an interface such as a messaging app. This research explores the way chatbots should be designed in order to be effective, reliable and enjoyable from a user experience perspective.

    The chatbot was developed using the Chatfuel platform and tested by new employees at a corporate environment. The users were requested to explore the chatbot freely and then asked to answer a survey. The interactions were also recorded and analyzed from in both qualitative and quantitative ways (chat logs and analytics).

    The study proves that an onboarding chatbot is a useful tool for new hires and can be used as a communication facilitator between the organization and the new hires during the first weeks of employment, and also after that, serving as an information source and a broadcasting method. The chatbot gives the new hires an accessible source of information that helps on the process of getting to speed, and enables a positive experience that increases familiarity in the new workplace. 

  • 158.
    Askenäs, Linda
    et al.
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
    Aidemark, Jan
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
    Patients Learning Process Supporting Change in Identities and Life Styles: A Heart Failure Self-care Scenario2019In: Information Systems and Technologies to Support Learning: Proceedings of EMENA-ISTL 2018 / [ed] Rocha Á., Serrhini M. (eds), Springer, 2019, p. 400-411Conference paper (Refereed)
    Abstract [en]

    This paper deals with the planning of eHealth systems in the area of chronic care from a patient-centered perspective. The specific area is heart failure (HF) and systems that support patients’ possibilities to be active learners during the care processes and facilitate learning as a process of life style changes. Becoming better at self-care implies changes in lifestyle and the creation of a new identity. A better understanding of this process is intended to create a base for developing appropriate information systems or information technology (IS/IT) support for learning processes. The objective of this paper is the development of a better understanding of the challenges of self-care within chronic illnesses with special focus on HF. As a result, we present a set of issues that could guide the choice and design of ICT-based support systems.

  • 159.
    Askenäs, Linda
    et al.
    Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
    Aidemark, Jan
    Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
    Towards a Conceptual Process-Oriented Framework for Patient-Centered e-health – An Exploratory Study of Current Projects in Sweden2010In: Proceedings of the International Conference on Society and Information Technologies / [ed] Baralt, Jorge; Callaos, Nagib; Lesso, William; Tremante, Andrés; Welsch, Friedrich, 2010Conference paper (Refereed)
  • 160.
    Asparuhov, Lachezar
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Computer Science.
    BYOD - Risks, Solutions and Guidelines2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    During the past few years the use of mobile devices became extremely popular not only for personal use but also for working. When personal mobile devices are used as working assets the enterprises should search for some suitable ways to protect their data and network from the unmanaged mobile devices. On the other hand, it is widely believed that employees are more productive when they work from their own devices. This arise three questions: what risks these devices are bringing to the organizations, how to protect the company data and network while allowing the employees to work from their devices, and how adapted the real world is to the Bring Your Own Device trend. To answer these questions and the sub-questions deriving from them, an extensive literature study and a survey approach are used. The results from the study show that even though there are many risks for the companies, brought by the use of personal mobile devices, there exist adequate solutions to mitigate these risks. However, the results from the survey approach show that the companies are not very adapted to this trend yet and there exist a need for better understanding of the problem.

  • 161.
    Aspernäs, Andreas
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
    Human-like Crawling for Humanoid Robots: Gait Evaluation on the NAO robot2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    Human-robot interaction (HRI) is the study of how we as humans interact and communicate with robots and one of its subfields is working on how we can improve the collaboration between humans and robots. We need robots that are more user friendly and easier to understand and a key aspect of this is human-like movements and behavior. This project targets a specific set of motions called locomotion and tests them on the humanoid NAO robot. A human-like crawling gait was developed for the NAO robot and compared to the built-in walking gait through three kinds of experiments. The first one to compare the speed of the two gaits, the second one to estimate their sta- bility, and the third to examine how long they can operate by measuring the power consumption and temperatures in the joints. The results showed the robot was significantly slower when crawling compared to walking, and when still the robot was more stable while standing than on all-fours. The power consumption remained essentially the same, but the crawling gait ended up having a shorter operational time due to higher temperature increase in the joints. While the crawling gait has benefits of having a lower profile then the walking gait and could therefore more easily pass under low hanging obsta- cles, it does have major issues that needs to be addressed to become a viable solution. Therefore these are important factors to consider when developing gaits and designing robots, and motives further research to try and solve these problems.

  • 162.
    Aspernäs, Andreas
    et al.
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Computer Science.
    Nensén, Mattias
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Computer Science.
    Container Hosts as Virtual Machines: A performance study2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    Virtualization is a technique used to abstract the operating system from the hardware. The primary gains of virtualization is increased server consolidation, leading to greater hardware utilization and infrastructure manageability. Another technology that can be used to achieve similar goals is containerization. Containerization is an operating-system level virtualization technique which allows applications to run in partial isolation on the same hardware. Containerized applications share the same Linux kernel but run in packaged containers which includes just enough binaries and libraries for the application to function. In recent years it has become more common to see hardware virtualization beneath the container host operating systems. An upcoming technology to further this development is VMware’s vSphere Integrated Containers which aims to integrate management of Linux Containers with the vSphere (a hardware virtualization platform by VMware) management interface. With these technologies as background we set out to measure the impact of hardware virtualization on Linux Container performance by running a suite of macro-benchmarks on a LAMP-application stack. We perform the macro-benchmarks on three different operating systems (CentOS, CoreOS and Photon OS) in order to see if the choice of container host affects the performance. Our results show a decrease in performance when comparing a hardware virtualized container host to a container hosts running directly on the hardware. However, the impact on containerized application performance can vary depending on the actual application, the choice of operating system and even the type of operation performed. It is therefore important to consider these three items before implementing container hosts as virtual machines.

  • 163.
    Aspernäs, Andreas
    et al.
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Computer Science.
    Simonsson, Thommy
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Computer Science.
    IDS on Raspberry Pi: A Performance Evaluation2015Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    This is a report on the possibility of using a Raspberry Pi as an intrusion detection system in a home environment to increase network security. The focus of this study was on how well two different generations of Raspberry Pi would be able to  handle network traffic while acting as an intrusion detection system. To examine this a testing environment was set up containing two workstation computers connected to a Raspberry Pi, each computer hosting a virtual machine. Tests measuring the network throughput as well as the CPU and memory usage were performed on each of the Raspberry Pi devices. Two models of Raspberry Pis were used; Raspberry Pi model B+ and Raspberry Pi 2 model B; each of them running the operating system Arch Linux ARM. The results of these tests were that both of the Raspberry Pis could be used as an intrusion detection system but has some limitations that could impede usage depending on the requirements of the user. Raspberry Pi 2 model B show benefits of its updated hardware by suffering lower throughput degradation than Raspberry Pi model B+, while using less of it's total CPU and memory capacity.

  • 164. Asproth, Viveca
    et al.
    Håkansson, Anita
    Révay, Peter
    University of Kalmar, School of Communication and Design.
    Dynamic information in GIS systems1995In: Computers, Environment and Urban Systems, ISSN 0198-9715, E-ISSN 1873-7587, Vol. 19, no 2, p. 107-115Article in journal (Refereed)
    Abstract [en]

    Time can be characterized as the fourth dimension of the physical space-time continuum. Time is either a particular instant at which a structure or a process exists or occurs, or a period over which a structure endures or a process continues. From the human point of view, a concrete system can move in any direction on the spatial dimension, but only forward on the temporal dimension. GIS systems generally deal with static information. Static objects can be defined as objects that do not change in a short time period. In many situations, the information in GIS applications does change dynamically. Environmental problems, for example, have a significant dynamic component, which means that the conditions of the real system, at the time the decision is made, are the results of all the past history of the system and influence its subsequent behavior. Dynamicallity in a process may be possible to measure. The measure should include components such as size of change, frequencies of change, and time interval. The dynamicallity of a system should, in addition, include the need of change in representation (for example, how often must the screen be updated) and how time-critical decisions are. Time can be represented by a series of snapshots, and the shorter time periods between the snapshots, the more it imitates a continuous course of events. The time lapse is represented by a minimum of two pictures, up to complete animation. Real time and presentation time are not necessarily the same, as it is desirable to shorten very long time lapses (for example geological changes), and lengthen (prolong) rapid time lapses (such as explosions). We define presentation time as a relation between observation interval (time interval between observations) and picture rate (the rate of changing pictures on the screen). In this paper, some functions for handling dynamic information in GIS systems are presented.

  • 165. Asproth, Viveca
    et al.
    Håkansson, Anita
    Révay, Peter
    GIS-application for visualization of streams1994In: Computers, Environment and Urban Systems, ISSN 0198-9715, E-ISSN 1873-7587, Vol. 18, no 2, p. 103-109Article in journal (Refereed)
    Abstract [en]

    Up to now, GIS systems have been used to produce maps. When using these maps, for example, to look at a road section, you are limited to one map-sheet at a time with a specific scale. A common application, for example, in communities and electricity companies, is to include networks such as water pipes, sewage systems, and electric mains. As the lines cross map-sheet borders, it has been necessary to put the map-sheets together. It is useful for communities to have up-to-date and accurate information about water pipes, to be able to locate leaks and to know where to cut off the lines and to know which consumers are affected, when repairing. In the future, GIS systems could also be used as decision and planning support. To be able to use GIS systems for this purpose, it is necessary to improve techniques for visualization of streams (direction and strength) over time. This paper describes a project that aims to develop and evaluate user interfaces for visualization of all kinds of streams and to improve and evaluate methods and CASE tools for development of GIS applications.

  • 166.
    Atashi, Samira
    Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
    Exploring Equality of Use and Access to Public E-services for People with Disability: A Study of Disability, Public e-services and IT Policies2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    Discussion of the equal use and access to public e-services for people with disability does not present a coherent picture of Information Technology (IT) policies, public e-services and disability. Current studies usually take care of one or two of these subjects together, for example use and accessibility issues of public e-services from the viewpoints of users with disability, or IT policies and guidelines regarding use and access to public e-services for all people, or limitations of technology in supporting people with disability to equally use and access public e-services. In this study, in order to explore the equality of use and access to public e-services for people with disability, I will apply a framework proposed by Orlikowski (1992). On this account, I will explore the equal use and access to public e-services from three aspects of experiences and expectations of people with disability, public e-services and disability features available on them, and IT policies in combination.

  • 167.
    Ata-Ul-Nasar, Mansoor
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Computer Science.
    Modeling Intel® Cilk™ Plus Programs with Unified Modeling Languages2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    Recently multi-core processors have become very popular in computer systems. It allows multiple threads to be executed simultaneously. The advantage of multi-core comes by parallelizing codes to expand the work across hardware. Furthermore, this can be done by using a parallel environment developed by M.I.T. called Intel Cilk Plus, which is design to provide an easy and well-structured parallel programming approach.

         Intel Cilk Plus is an extension of C and C++ programming languages that describes data parallelism. This extension is very helpful and easy to use among other languages in this field. It has different features including keywords, reducers and array notations etc. In general, this article describes Intel Cilk Plus and its features. In addition, Unified Modelling Language, activity diagrams are used in term of graphical modelling of Intel Cilk Plus by describing the process of a system, capturing the dynamic behaviour of it and representing the flow from one activity to another using control flow. Later on Intel Cilk Plus keywords and UML diagrams tools will be evaluated, a comparison of different UML modelling tools will also be provided.

  • 168.
    Autili, Marco
    et al.
    Universita dell’Aquila, Italy.
    Caporuscio, Mauro
    INRIA Paris-Rocquencourt, France.
    Issarny, Valerie
    INRIA Paris-Rocquencourt, France.
    Architecting Service Oriented Middleware for Pervasive Networking2009In: Proceedings of the 2009 ICSE Workshop on Principles of Engineering Service Oriented Systems, IEEE Press, 2009, p. 58-61Conference paper (Refereed)
    Abstract [en]

    Service oriented middleware (SOM) is getting key support to enable service oriented architecture deployment in next generation pervasive networking - e.g., Beyond 3rd Generation (B3G). This paper proposes a reference model for architecting SOM solutions over B3G network.

  • 169.
    Autili, Marco
    et al.
    Università degli Studi di L’Aquila, L’Aquila, Italy.
    Caporuscio, Mauro
    Dip. di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, Politecnico di Milano, Milan, Italy.
    Issarny, Valérie
    INRIA Paris-Rocquencourt, Le Chesnay Cedex, France.
    Berardinelli, Luca
    Università degli Studi di L’Aquila, L’Aquila, Italy.
    Model-driven engineering of middleware-based ubiquitous services2014In: Software and Systems Modeling, ISSN 1619-1366, E-ISSN 1619-1374, Vol. 13, no 2, p. 481-511Article in journal (Refereed)
    Abstract [en]

    Supporting the execution of service-oriented applications over ubiquitous networks specifically calls for a service-oriented middleware (SOM), which effectively enables ubiquitous networking while benefiting from the diversity and richness of the networking infrastructure. However, developing ubiquitous applications that exploit the specific features offered by a SOM might be a time-consuming task, which demands a deep knowledge spanning from the application domain concepts down to the underlying middleware technicalities. In this paper, first we present the model-driven development process underpinning ubiSOAP, a SOM for the ubiquitous networking domain. Then, based on the domain concepts defined by the conceptual model of ubiSOAP, its architecture and its technicalities, we propose a domain-specific environment, called ubiDSE, that aids the development of applications that exploits the ubiSOAP features, from design to implementation. ubiDSE allows developers to focus on the main behavior of the modeled systems, rather than on complex details inherent to ubiquitous environments. As part of ubiDSE, specific tools are provided to automatically generate skeleton code for service-oriented applications to be executed on ubiSOAP-enabled devices, hence facilitating the exploitation of ubiSOAP by developers.

  • 170.
    Ax, Jens
    et al.
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
    Obrelius, Jesper
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
    Vad har du på menyn?: Designriktlinjer för naturliga interaktioner och mobilitet i en stationär miljö2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    Today many companies have intranet failing to meet the users need and the most frequent complaint is that users do not find what they are looking for. This leads companies to lose both time and money on having employees that are unable to utilize the system in a sufficient manner, which often leads to expensive educational costs and loss of productivity. The primary reason that information is not found is that there is a lack of a consistent navigation tool that clearly indicates where the user should go to find what he/she is looking for. Design and structure in an interface plays a large role when it comes to how users understand and interpret an interface. However, the difficulty is that it tends to be visually disruptive and provide a cognitive load. Currently are a strong development of mobile devices taking place and questions are raised regarding how these interfaces can be optimized to make it easier for the user. Especially, when it comes to the mobile context and the limitations it causes. To make it easier are designers advised to develop natural interactions which are supposed to ease the cognitive load. This study therefore explores how design principles stemming from natural interactions, together with the mobility, affect the usability and ease of use for work in a desktop environment. The study has been conducted upon request of CLX Networks, a company that provide solutions for, among others, sms, voice and data. The assignment has entailed suggestions of improvements of the company’s intranet menu, which has been considered as inadequate by CLX.

    In this study, a user test of CLX’s current intranet menu was performed as well as five interviews with employees that work and use the system. The interviews concerned the topics of findability, actability, usability and mobile usability. Continuously was a card sorting performed to let the informants themselves visualize a proposed menu. The results from the empirical investigation were used to create an interactive prototype. Design principles from findability, actability, usability and natural interactions have been utilized in the creation of the new menu.

    Based on the investigations performed in this study is it possible to conclude that design principles from natural interactions and the mobility have a positive influence on ease of use concerning the menu in the graphical interface in a desktop environment. The study also confirms that a combination of the two viewpoints, natural interactions and desktop paradigm that facilitate the usage and cognitive load, which previously was troublesome for the employees. 

  • 171.
    Axelsson, David
    et al.
    University of Kalmar, School of Communication and Design.
    Runesson, Beatrice
    University of Kalmar, School of Communication and Design.
    Digitala kartor för webben: En turistguide i 2D- och 3D2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    The city of Kalmar has a desire that their 3D maps of the city should come to a greater use and get residents more involved in Kalmar city. The purpose of this report is to show one way to work with these 3D maps when it comes to presenting information about Kalmar for its residents and tourists in a specific area.  The report also includes information about advantages and disadvantages with the use of 2D and 3D maps in different environments. Various reports and other sources indicate an interest in 3D and a use for this, but even that 2D is still seen as a natural way to read a map. By collecting information from relevant literature, interviews and user testing, the group has obtained sufficient background information to present the results of a web site, where the visitor can navigate in both 2D and 3D in a specific area of Kalmar. User tests and surveys have been conducted in two rounds and the web site has been revised after their results.

  • 172.
    Axelsson Frehner, Jessica
    Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
    ERP-implementation och processkartläggning: En studie om implementering av ett ERP-syste, och vilka fördelar en processkartläggning kan ge för kravställandet.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    To implement an ERP-system is not an easy process. The success of the implementation depend on many different variables. The most important one is perhaps the requirement process, to define what the organization wants and expects from the system. In this study, the advantages of a process mapping are examined, in relation to the phase where the requirements are expressed in an ERP-implementation. The conclusion is that a process mapping generates an increased communication with the supplier of the ERP-system, hence the business knows their processes and thereby what they want from the system. From this knowledge, the supplier can design the system more closely to the organizational needs.

  • 173.
    Axelsson, Jakob
    et al.
    Swedish Inst Comp Sci, Kista, Sweden ; Mälardalen Univ.
    Papatheocharous, Efi
    Swedish Inst Comp Sci, Kista.
    Andersson, Jesper
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Computer Science.
    Characteristics of software ecosystems for Federated Embedded Systems: A case study2014In: Information and Software Technology, ISSN 0950-5849, E-ISSN 1873-6025, Vol. 56, no 11, p. 1457-1475Article in journal (Refereed)
    Abstract [en]

    Context: Traditionally, Embedded Systems (ES) are tightly linked to physical products, and closed both for communication to the surrounding world and to additions or modifications by third parties. New technical solutions are however emerging that allow addition of plug-in software, as well as external communication for both software installation and data exchange. These mechanisms in combination will allow for the construction of Federated Embedded Systems (FES). Expected benefits include the possibility of third-party actors developing add-on functionality; a shorter time to market for new functions; and the ability to upgrade existing products in the field. This will however require not only new technical solutions, but also a transformation of the software ecosystems for ES. Objective: This paper aims at providing an initial characterization of the mechanisms that need to be present to make a FES ecosystem successful. This includes identification of the actors, the possible business models, the effects on product development processes, methods and tools, as well as on the product architecture. Method: The research was carried out as an explorative case study based on interviews with 15 senior staff members at 9 companies related to ES that represent different roles in a future ecosystem for FES. The interview data was analyzed and the findings were mapped according to the Business Model Canvas (BMC). Results: The findings from the study describe the main characteristics of a FES ecosystem, and identify the challenges for future research and practice. Conclusions: The case study indicates that new actors exist in the FES ecosystem compared to a traditional supply chain, and that their roles and relations are redefined. The business models include new revenue streams and services, but also create the need for trade-offs between, e.g., openness and dependability in the architecture, as well as new ways of working. (C) 2014 The Authors. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.orgilicensesiby/3.0/).

  • 174.
    Axelsson, Karin
    et al.
    Linköping University.
    Tillmar, Malin
    Linköping University.
    Wihlborg, Elin
    Linköping University.
    Kundval – dilemman i gränssnittet mellan privata och offentliga organisationer2010In: Samtal pågår…: från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner / [ed] Tora Friberg, Sabrina Thelander, Linköping: Linköpings universitet , 2010, p. 9-19Chapter in book (Other academic)
  • 175.
    Axelsson, Kristoffer
    et al.
    Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
    Bauer, Maciej
    Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
    Identifiering av designprinciper för migrering av spel till iPhone2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    The purpose of this thesis was to identify design principles for use at migrations of stationary games to Apple’s iPhone. Literature studies, heuristic evaluation, survey and in-depth interviews were used as methods. The results showed that especially input methods, lack of feedback and screen size are problematic ares in migrated games. Conclusions include that games should never be migrated exactly like the stationary versions, new input methods in mobile phones should be utilized in a better way and it should be considered if some games are suitable to be migrated at all depending on genre.

  • 176.
    Axelsson, Mathias
    et al.
    Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Mathematics and Systems Engineering.
    Carlsson, Daniel
    Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Mathematics and Systems Engineering.
    Inbyggt styrsystem för ett industriellt tvätteri2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    Electrolux Laundry Systems in Ljungby gave us the commission to develop an embedded control system for functional adaptation. In that moment when the task was assigned there already was a fully functional system, but it was developed in such haste with the fact that it was not completely reliable. The system consisted of an ordinary desktop PC along with Windows XP as operating system and a program for functional adaptations written in Delphi. The problem of using this solution was principally the need of constant reboots, as a result of the operating system collecting rubbish values. Electrolux Laundry Systems desire was to replace their control system with a more industrial solution to improve stability.

  • 177. Ayguadé, Eduard
    et al.
    Pnevmatikatos, DionisiosEigenmann, RudolfLuján, MikelPllana, Sabri
    Topic 11: Multicore and Manycore Programming2012Conference proceedings (editor) (Refereed)
    Abstract [en]

    Modern multicore and manycore systems enjoy the benefits of technology scaling and promise impressive performance. However, harvesting this potential is not straightforward. While multicore and manycore processors alleviate several problems that are related to single-core processors – known as memory-, power-, or instruction-level parallelism-wall – they raise the issue of the programmability and programming effort. This topic focuses on novel solutions for multicore and manycore programmability and efficient programming in the context of generalpurpose systems.

  • 178.
    Azimimusolo, Tahereh
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM), Department of Media Technology.
    Touch Features in Advancing Children's Learning2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    When examining the boundaries and issues imposed by the traditional ways of learning, questions about the role that new technologies can play in eliminating these boundaries easily emerge. This thesis intends to shed light onto these issues and better understand the effectiveness of using new technologies to overcome pupils’ problems in learning mathematics.

    The empirical study conducted involves investigating how touch features available on tablets can enhance children’s learning. The aim is to study the significance of touch features existing on tablets in helping young pupils learn mathematical concepts like timetables. So, the general question underlying this research is “what functionalities of tablet technologies are effective to enhance children’s learning and what barriers are there to more effective use of them?”

    Although previous research has studied the role of tablets on pupils’ learning, less attention has been directed towards the study of the effect of touch-input functionality in tablets to facilitate children’s learning. This thesis wants to contribute to the topic by analyzing how a particular functionality available, the touch-input functionality, can be utilized to foster learning.

  • 179.
    Aziz, Yunus Emre
    Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
    Improving The Programming Logic of Children by Creating Computer Games on Greenfoot Framework2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    In our modern time, age of education is decreasing day by day. People have started tolearn more advanced things at earlier ages. This fact is also true for children. They arelearning more advanced thing now because they are facing new technology in everyaspect of life.

    Today, one of the most popular subject is computer programming so it is also one ofthe most popular technologies to investigate, inevitably. One reason to such popularity isthat computer programming is very important in every field of life or business and itseems that this importance will improve with time. Certain levels of logic and synthesisare needed for programming. It is crucial to improve these skills.

    This master thesis tries to improve and tame the programming abilities of childrenand strengthen the knowledge about the basic concepts of mathematics and physics,which are related to the computer science by creating simple computer games usingGreenfoot Framework.

    In this project, tutorials like approach was used. Designs of the games was studied astutorials and at the end of the last tutorial, two tests and a survey were applied.

    According to the results, purpose about improving and taming the programmingabilities of children is achieved. For the other purposes, these are increases around 8%and 16%. Since they are not dramatic increases and the target number is 6 I can not sayclearly that these purposes are also achieved.

  • 180.
    Bacha, Kirill
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
    DevOps compliant guidelines for project inception-elaboration phases2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    DevOps is an ill-defined but trending approach to software development. Many companies are seduced by its promises of reduced costs and risks. DevOps life-cycle is often represented as a continuous everything, but very little is said about how to get the ball rolling. This report examines how DevOps definitions are represented in the initiation of Agile projects. By interviewing developers and mapping their project initiation activities in a DevOps context, a set of guidelines was formed. Continuous Integration and Deployment were found most prominent DevOps attributes from a developer’s perspective. The operational responsibility is skewed toward maintenance, with low interest in further adjustment.

  • 181.
    Back, Simon
    et al.
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
    Lendrén, Emil
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
    Verksamhet och samspel under förändring: En fallstudie om hur taktisk- och operativ personal upplever kritiska framgångsfaktorer under förändringsprojekt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    In theoretical viewpoints of working with changing conditions in organizations, there are several different aspects to consider in order to achieve gratifying result. What can be considered a successful result for these projects is varying and subjectively interpretable between different internal groups and hierarchical levels that may have different opinions. Through this essay we look at a change management project for a process at a manufacturing plant and from results of previous research we have selected five aspects to consider during the course of this project. The five aspects are: 1) management, 2) leadership, 3) co-determination, 4) technology and 5) information and communication. In addition to these five selected aspects, we also found that considering time, priority, purpose and motivation for the project played a major part for the end result. What the result of this essay will come to show is that different hierarchical groups in the organization of the project had different viewpoints and ways of prioritizing the selected aspects. Whether the project was a success or not, opinions were several depending on what staff force to ask. After the project was finished and submitted, the new process was fully implemented in the organization.

  • 182.
    Bagheri, Maryam
    et al.
    Sharif University Of Technology, Iran.
    Akkaya, Ilge
    University of California at Berkeley, USA.
    Khamespanah, Ehsan
    University of Tehran, Iran ; Reykjavik University, Iceland.
    Khakpour, Narges
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Computer Science.
    Sirjani, Marjan
    Reykjavik University, Iceland ; Mälardalen University.
    Movaghar, Ali
    Sharif University Of Technology, Iran.
    Lee, Edward A.
    University of California at Berkeley, USA.
    Coordinated actors for reliable self-adaptive systems2017In: FACS 2016 : Formal Aspects of Component Software: International Workshop on Formal Aspects of Component Software, Springer, 2017, p. 241-259Conference paper (Refereed)
    Abstract [en]

    Self-adaptive systems are systems that automatically adapt in response to environmental and internal changes, such as possible failures and variations in resource availability. Such systems are often realized by a MAPE-K feedback loop, where Monitor, Analyze, Plan and Execute components have access to a runtime model of the system and environment which is kept in the Knowledge component. In order to provide guarantees on the correctness of a self-adaptive system at runtime, the MAPE-K feedback loop needs to be extended with assurance techniques. To address this issue, we propose a coordinated actor-based approach to build a reusable and scalable model@runtime for self-adaptive systems in the domain of track-based traffic control systems. We demonstrate the approach by implementing an automated Air Traffic Control system (ATC) using Ptolemy tool.We compare different adaptation policies on the ATC model based on performance metrics and analyze combination of policies in different configurations of the model. We enriched our framework with runtime performance analysis such that for any unexpected change, subsequent behavior of the model is predicted and results are used for adaptation at the change-point. Moreover, the developed framework enables checking safety properties at runtime. © Springer International Publishing AG 2017.

  • 183.
    Bagheri, Maryam
    et al.
    Sharif Univ Technol, Iran.
    Sirjani, Marjan
    Mälardalen University;Reykjavik Univ, Iceland.
    Khamespanah, Ehsan
    Reykjavik Univ, Iceland;Univ Tehran, Iran.
    Khakpour, Narges
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of computer science and media technology (CM).
    Akkaya, Ilge
    Univ Calif Berkeley, USA.
    Movaghar, Ali
    Sharif Univ Technol, Iran.
    Lee, Edward A.
    Univ Calif Berkeley, USA.
    Coordinated actor model of self-adaptive track-based traffic control systems2018In: Journal of Systems and Software, ISSN 0164-1212, E-ISSN 1873-1228, Vol. 143, p. 116-139Article in journal (Refereed)
    Abstract [en]

    Self-adaptation is a well-known technique to handle growing complexities of software systems, where a system autonomously adapts itself in response to changes in a dynamic and unpredictable environment. With the increasing need for developing self-adaptive systems, providing a model and an implementation platform to facilitate integration of adaptation mechanisms into the systems and assuring their safety and quality is crucial. In this paper, we target Track-based Traffic Control Systems (TTCSs) in which the traffic flows through pre-specified sub-tracks and is coordinated by a traffic controller. We introduce a coordinated actor model to design self-adaptive TTCSs and provide a general mapping between various TTCSs and the coordinated actor model. The coordinated actor model is extended to build large-scale self-adaptive TTCSs in a decentralized setting. We also discuss the benefits of using Ptolemy II as a framework for model-based development of large-scale self-adaptive systems that supports designing multiple hierarchical MAPE-K feedback loops interacting with each other. We propose a template based on the coordinated actor model to design a self-adaptive TTCS in Ptolemy II that can be instantiated for various TTCSs. We enhance the proposed template with a predictive adaptation feature. We illustrate applicability of the coordinated actor model and consequently the proposed template by designing two real-life case studies in the domains of air traffic control systems and railway traffic control systems in Ptolemy II.

  • 184.
    Baglee, David
    et al.
    University of Sunderland, UK.
    Jantunen, Erkki
    VTT Technical Research Centre of Finland, Finland.
    Campos, Jaime
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Informatics.
    Sharma, Pankaj
    Indian Institute of Technology Delhi, India.
    How Does CBM Function in the Real World?2016In: MFPT 2015 and ISA’s 61st International Instrumentation Symposium, At Dayton. Ohio, 2016Conference paper (Refereed)
    Abstract [en]

    Manufacturing organizations are under increasing pressure to meet customer and corporate demands by implementing improved maintenance initiatives to reduce costs, improve equipment availability, and protect against failure of critical equipment. Condition Based Maintenance (CBM) is widely accepted and used as a financially effective maintenance strategy which is used to anticipate equipment or component failure. Recent technological advances in component sensitivities, size reductions, and most importantly, cost has opened up an entirely new area of diagnostics. The economic benefit of CBM is achieved if the approach to maintenance is applied to the right equipment and through appropriate tools. In particular the degradation behavior of the equipment needs to be understood to correctly deploy a CBM approach and specific actions to specific equipment or components. Failure modes can be applied to support and optimise the decision making process. Using failure modes can be an efficient low-risk tool process for the prevention of problems, and is referred to as a deductive technique that consists of failure identification in each component. However, the literature is limited regarding the importance and the role of various failure models in different industrial sectors. Thus, if failure models are not known, understood and utilised correctly the use of CBM will not lead to financial benefits. The paper examines the relationship between the failure patterns observed in industrial maintenance practice and the corresponding impact on adoption and potential benefits of Condition-Based Maintenance (CBM). The paper will explain the need for accurate and up to date equipment information to support the correct maintenance approach. The paper suggests the importance of further supporting such investments by appropriately addressing the need to collect relevant data as a basis upon which to make the right decisions.

  • 185.
    Bahadur Thapa, Ratan
    et al.
    Oslo and Akershus University, Norway.
    Ferati, Mexhid
    Oslo and Akershus University, Norway.
    Giannoumis, G. Anthony
    Oslo and Akershus University, Norway.
    Using non-speech sounds to increase web image accessibility for screen-reader users2017In: Proceedings of the 35th ACM International Conference on the Design of Communication, Halifax, Nova Scotia, Canada: ACM Press, 2017, article id 19Conference paper (Refereed)
    Abstract [en]

    Screen-reader users access images on the Web using alternative text delivered via synthetic speech. However, research shows that this is a tedious and unsatisfying experience for blind users, because text-to-speech applications lack expressiveness. This paper, poses an alternative approach using an experiment that compares audemes, a type of non-speech sounds, with alternative text delivered using synthetic speech. In a pilot study with fourteen sighted users, findings show that audemes perform better across many areas. Specifically, audemes required lower mental and temporal demands and led to less effort and frustration and better task performance. Moreover, participants recognized audemes with higher accuracy and lower errors. Audemes were also perceived as more engaging compared to alternative text delivered using synthetic speech. Additionally, audemes were found to be richer in delivering information. This study suggests that non-speech sounds could substitute or complement alternative text when describing images on the Web.

  • 186.
    Bahtiyar, Muhammed Yasin
    Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
    JClone: Syntax tree based clone detection for Java2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    An unavoidable amount of money is spent on maintaining existing software systems today. Software maintenance cost generally higher than development cost of the system therefore lowering maintenance cost is highly appreciated in software industry.

    A significant part of maintenance activities is related to repeating the investigation of problems and applying repeated solutions several times. A software system may contain a common bug in several different places and it might take extra effort and time to fix all existences of this bug. This operation commonly increases the cost of Software Maintenance Activities.

    Detecting duplicate code fragments can significantly decrease the time and effort therefore the maintenance cost. Clone code detection can be achieved via analyzing the source code of given software system. An abstract syntax tree based clone detector for java systems is designed and implemented through this study.

    This master thesis examines a software engineering process to create an abstract syntax tree based clone detector for the projects implemented in Java programming language.

  • 187.
    Bahtiyar, Muhammed Yasin
    Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Mathematics and Systems Engineering.
    Software Architecture Checker2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    By the increasing needs of software industry, software systems became more complex constructions than ever before. As a result of increasing complexity in software systems, functional decomposition of these systems gains the status of the most important aspect in the software development process. Dividing problems to sub-problems and producing specific solutions for divided parts makes it easier to solve the main problem.

    Component Based Software Engineering is a way of developing software systems that consists of logically or functionally decomposed components which integrated to each other by the help of well-defined interfaces. CBSE relies on architectural design of a software system.

    Planning phase and implementation of a software project may differ time to time. Because of the complexity of software systems, solving specific problems may affect the architecture of the whole system.

    In spite of sophisticated software engineering processes and CASE tools there is still a large gap between the planned and implemented architecture of software systems. Finding deviations from architecture in source code is a non-trivial task requiring tool support.

    Since, matching operation of designed software architecture and implemented software architecture needs to check design documents against implementation code. This manual checking operation is nearly impossible for major software systems. Software Architecture Checker provides a great approach to check the architecture of any software system.

    This bachelor thesis examines the approach behind the Software Architecture Checker.

  • 188.
    Bai, Wei
    Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Mathematics and Systems Engineering.
    Agent-based Interface Approach with Activity Theory: Human-Computer interaction in diabetic health care system2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    IMIS (Integrated Mobile Information System for Diabetic Healthcare) aims at providing healthcare on both stationary and mobile platform, which is based on Engström’s triangle model in Activity Theory. It focuses on the need for communication and information accessibility between care-providers and their shared patients. Based on the identified need in the target area, IMIS has decided to construct a network-based communication system to support communication and accessibility to patients’ journal. Since the system integrates various roles from the heath care organization, it is a challenge to provide a useful software program to the group members. In order to facilitate the application and enhance the Human-Computer interaction of the system, agent technology is applied to increase the flexibility factor so that the system could be self-adapted to a wider range group of users.

    Besides, this thesis also introduces the approach of using social-psychology — Activity theory in HCI, and discuss the integration of these different disciplines. The Multi-agents System is applied with Gaia methodology from micro perspectives. From the macro perspective Activity theory constructs the coordination mechanism of the different agents. A prototype is applied based on the different model of our research.

  • 189.
    Baloian, Nelson
    et al.
    Universidad de Chile.
    Zurita, Gustavo
    Universidad de Chile.
    Frez, Jonathan
    Universidad Diego Portales.
    Milrad, Marcelo
    Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
    Supporting Engineering Students Learning Wireless Network Planning Using Mobile, Positioning and Web Technologies2012In: Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies, ICALT 2012, IEEE Press, 2012, p. 509-514Conference paper (Refereed)
    Abstract [en]

    Teaching and learning the principles of wireless communication is a challenging issue mainly because it is difficult for students to translate the theoretical models that are commonly used in this area into practical knowledge. In order to address this challenge, we explore how to design and implement novel teaching and learning activities that integrate the principles of situated learning supported by mobile, positioning and web technologies. In this paper we present the results of our on-going efforts in this direction describing the rationale of our approach, an application supporting a learning activity designed under this approach and the outcomes of an evaluation we conducted with 28 engineering students. Obtained results show that the proposed approach offers the students new possibilities to combine theoretical and practical knowledge in a variety of collaborative situations in which mobile and web technologies played a central role.

  • 190.
    Baloian, Nelson
    et al.
    Department of Computer Sciences, Universidad de Chile.
    Zurita, Gustavo
    Department of Management and Information Systems, Universidad de Chile,.
    Milrad, Marcelo
    Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
    Combining Learning with Patterns and Geo-collaboration to Support Situated Learning2011In: Workshop Proceedings of the 19th International Conference on Computers in Education / [ed] Mohd Ayub A. F. et al., Chiang Mai, Thailand: Asia-Pacific Society for Computers in Education, 2011, p. 345-352Conference paper (Refereed)
    Abstract [en]

    Situated Learning stresses the importance of the context in which learning takesplace. It has been therefore frequently associated with informal learning or learning outsidethe classroom. Mobile technologies can play an important role supporting this type oflearning, since it mainly occurs on the field. In this paper we present a learning system and amethodology based on the use of patterns. Students learn about patterns by finding instancesof them on the field, or by recognizing new patterns unknown to them so far. The teacherproposes tasks to the students consisting on finding instances of patterns or discovering newones along a path or inside a pre defined area on a map. This work illustrates the role thatgeo-referenced data collected on the field can play in supporting situated learning activities.

  • 191.
    Baresi, Luciano
    et al.
    Dipartimento di Elettronica e Informazione Piazza, Italy.
    Caporuscio, Mauro
    Dipartimento di Elettronica e Informazione Piazza, Italy.
    Ghezzi, Carlo
    Dipartimento di Elettronica e Informazione Piazza, Italy.
    Guinea, Sam
    Dipartimento di Elettronica e Informazione Piazza, Italy.
    Model-Driven Management of Services2010In: 2010 IEEE 8th European Conference on Web Services (ECOWS), IEEE Press, 2010, p. 147-154Conference paper (Refereed)
    Abstract [en]

    Applications are increasingly composed of remote services provided by independent parties. This distributed ownership makes it problematic to measure and control quality of service indicators.Management activities must become an integral part of the system's development process, from requirements elicitation, where users identify the quality dimensions of interest, to the implementation, where the actual composition must be paired with suitable means for its run-time management. This paper presents MDMS (Model-Driven Management of Services), a model-driven approach for engineering manageable services. The approach supports the explicit modeling of quality dimensions,management objectives, and key performance indicators, and the transformations required to exploit these concepts at runtime. The methodology is supported by ECo Ware, an innovative prototype framework for the deployment and operation of managed services.

  • 192.
    Barkmann, Henrike
    Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Mathematics and Systems Engineering.
    Quantitative Evaluation of Software Quality Metrics in Open-Source Projects2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    The validation of software quality metrics lacks statistical significance. One reason for this is that the data collection requires quite some effort. To help solve this problem, we develop tools for metrics analysis of a large number of software projects (146 projects with ca. 70.000 classes and interfaces and over 11 million lines of code). Moreover, validation of software quality metrics should focus on relevant metrics, i.e., correlated metrics need not to be validated independently. Based on our statistical basis, we identify correlation between several metrics from well-known objectoriented metrics suites. Besides, we present early results of typical metrics values and possible thresholds.

  • 193. Barolli, Leonard
    et al.
    Pllana, SabriUniversity of Vienna.Xhafa, Fatos
    2009 International Workshop on Multi-Core Computing Systems (MuCoCoS 2009): Message from the Workshop Co-Chairs2009Conference proceedings (editor) (Refereed)
  • 194. Barolli, Leonard
    et al.
    Pllana, SabriUniversity of Vienna.Xhafa, Fatos
    International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems, 2008. CISIS 2008.2008Conference proceedings (editor) (Refereed)
  • 195.
    Basar, Murat
    Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
    INTERACTIVE GALLERY2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    Today, there are many high-level interactive applications and products around the world which are developed by using programming languages or software. Basically, games, virtual museums, educational applications, interactive architectural products are the simplest examples about these interactive solutions. In this thesis, interactive gallery means moving objects in a three-dimensional room. Objects can be re-placed by using keyboard keys in this three-dimensional room. Thus, user can move these interactive objects in accordance with intended purpose.

    Interactive gallery is similar with a room that has furniture, door and windows. Also, this room includes interactive objects in it. The main focal point is about how these objects can be displayed interactively and how different methods are used, when these processes are started to be made. This thesis helps to solve these questions.

    Interactive gallery bases on model loading structure and on the following thesis, this process is parted. It starts with 3D modelling, continuous with model loading and it ends with key implementation.

  • 196. Basden, A
    et al.
    Strijbos, SMirijamdotter, AnitaLinnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
    Integrating Visions of Technology: Proceedings of the 9th Annual CPTS Working Conference,2007Conference proceedings (editor) (Other academic)
  • 197. Basden, Andrew
    et al.
    Haftor, DarekVäxjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Mathematics and Systems Engineering. informatik.Strijbos, Sytse
    The Problem of System Improvement: Proceedings of the 13th and 14th Annual Working Conference of CPTS2008Conference proceedings (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  • 198.
    Basic, Kemal
    et al.
    Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Mathematics and Systems Engineering.
    Mohammadi, Iman
    Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Mathematics and Systems Engineering.
    Metodik för anpassning av standardsystem: från en kund och utvecklares perspektiv2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    A common term in today’s modern businesses is Software packaged

    system. These system’s are used to make the business operations more

    efficient thus the enterprises more competitive on the marketplace.

    But there are still issues regarding the adaptation of these system’s to the specific enterprise that must be resolved. Since the supply of software packages is very high, it is hard for the consumer to find the right kind of system that will fully satisfy company’s requirements.

    One of the major risks with acquiring these software packaged systems

    is that the customer pays too much money for a system with functions

    that are not necessary for the customer business needs. In order avoid

    this; the customer must make thorough analysis of their business

    operations before buying and implementing these kinds of systems.

    There are many obtainable methods that the customer can apply. In this

    thesis, we have accounted for two of these methods, namely, the SIV-method and the VFS-model. These methods describe different steps that the customer must consider before implementing a software packaged system.

    One of the significant steps in these methods is the adaptation process of software packaged systems. A matter we believe is unexplored and therefore further research is required on the subject.

  • 199.
    Basic, Kemal
    et al.
    Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Mathematics and Systems Engineering.
    Muminovic, Selma
    Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Mathematics and Systems Engineering.
    Processen vid anskaffning av standardsystem: I enlighet med SIV - metoden2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    The problems that occur when obtaining or realising Standardsytem within an organisation,

    can be exhaustive if the enterprise rushes to a desicion. Furthermore, this practical

    application could be a burden instead of an opportunity. The method for obtaining realising

    a standardsystem is an area that has not been studied to any greater extents. In the present,

    the SIV-method (SIV: Standardsystem in business) is a general method used in the

    relization of a standardsystem. The SIV-method has been developed by amongst others,

    Anders G. Nilsson, in a project assigned by the V institute in Stockholm, Sweden. The

    reason for this thesis is that the SIV-method is not considered complete and therefore we

    will attempt to investigate this in a practical case. The purpose of this thesis is to test the

    Siv-method in an organisations process for acquiring a standardsystem.

    This research is co-operated in with the enterprise of Koneo. That is in need of a

    standardsytem that concerns and operates the intergration of a Customer Relation

    Managment system, CRM- system. After accomplishing our project we can establish that

    SIV-method is useful, by means of that it takes into consideration main parts of the process

    when obtaining a standardsystem.

  • 200.
    Basieva, Irina
    et al.
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics. Russian Acad Sci, Russia.
    Khrennikov, Andrei
    Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
    Quantum(-like) Formalization of Common Knowledge: Binmore-Brandenburger Operator Approach2015In: Quantum Interaction (QI 2014): 8th International Conference, QI 2014, Filzbach, Switzerland, June 30 - July 3, 2014. Revised Selected Papers / [ed] Harald Atmanspacher, Claudia Bergomi , Thomas Filk, Kirsty Kitto, Springer, 2015, Vol. 8951, p. 93-104Conference paper (Refereed)
    Abstract [en]

    We present the detailed account of the quantum(-like) viewpoint to common knowledge. The Binmore-Brandenburger operator approach to the notion of common knowledge is extended to the quantum case. We develop a special quantum(-like) model of common knowledge based on information representations of agents which can be operationally represented by Hermitian operators. For simplicity, we assume that each agent constructs her/his information representation by using just one operator. However, different agents use in general representations based on noncommuting operators, i.e., incompatible representations. The quantum analog of basic system of common knowledge features K1 - K5 is derived.

1234567 151 - 200 of 2520
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf