lnu.sePublications
Change search
Refine search result
32333435363738 1701 - 1750 of 54949
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1701.
  Alm Grundström, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hill, Jessica
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att möta psykisk ohälsa inom den somatiska vården: - En kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelser2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar både i Sverige och internationellt och ses idag som ett av de stora folkhälsoproblemen. Patienter med psykisk ohälsa kan även få behov av att uppsöka den somatiska vården. Tidigare forskning har visat att både patienter och sjuksköterskor kan uppleva svårigheter och problem då patienter med psykisk ohälsa vårdas inom somatiken.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att bemöta och vårda patienter med psykisk ohälsa på somatiska vårdavdelningar i södra Sverige.

  Metod: En kvalitativ undersökning utfördes med hjälp av semistruturerade frågeformulär. Den insamlade datan analyserades med hjälp av kvantitativa analysmetoder vad gällde bakgrundsfrågorna, medan huvudfrågorna analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys.

  Resultat: Sjuksköterskorna uppgav varierande upplevelser vid bemötandet och vårdandet av patienter med psykisk ohälsa som sammanställdes i följande kategorier; Uppfattningar och attityder om psykisk ohälsa, Upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa, Hinder för en god vård samt Faktorer som kan underlätta bemötandet och vårdandet.

  Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde flera svårigheter som brist på kunskap och tid, vilket kunde försvåra säkerställandet av en god vård till patienterna och orsaka dem ett vårdlidande. Därför är det av vikt att adekvata åtgärder vidtas för att förbättra för både sjuksköterskor och patienter.

 • 1702.
  Alm Grundström, Henrik
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Litteraturstudie, modellering och simulering av kugginteraktioner i planetväxlar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete sammanfattar en del av den forskning som gjorts på kugghjul och planetväxlar med avseende på egenskaper som lastfördelning, verkningsgrad och ingreppsstyvheter. En jämförelse görs mellan olika metoder för beräkning av ingreppsstyvheter vilken visar på stora skillnader. En planetväxel av typ D simuleras i flerkroppsdynamikprogramvaran MSC ADAMS där egenskaper som lastfördelning, vridstyvhet och utväxling undersöks.

 • 1703.
  Alm, Håkan
  University of Kalmar, School of Pure and Applied Natural Sciences.
  Är svenska optikerbutiker tillgängliga för rörelsehindrade människor?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Legitimerade optiker står under Hälso- och sjukvårdslagen och har därmed samma skyldigheter som övrig hälso- och sjukvårdspersonal. En optiker ska således kunna ta emot och erbjuda sina tjänster till alla människor. Studiens syfte var att undersöka hur väl detta fungerar i praktiken. Detta gjordes genom att undersöka optikerbutiker och bedöma dess tillgänglighet för rullstolsburna människor. Undersökningsgruppen bestod av 20 optikerbutiker fördelade på en mindre respektive en större sydsvensk stad. En enkät konstruerades utifrån studiens syfte som butikerna fick svara på samt en checklista skapades innehållande följande bedömningsområden: dörrar, korridorer, gångar, dörröppnare, trösklar samt trappsteg. Resultatet visade på stora brister i tillgänglighet. Endast 20 % av butikerna klassades som tillgängliga och enkätsvaren visade att var femte optiker någon gång ej haft möjlighet att undersöka en patient på grund av dess funktionshinder. Studien visar att de svenska optikerbutikerna inte lever upp till Hälso- och sjukvårdslagens krav på ”vård på lika villkor för hela befolkningen”.

 • 1704.
  Alm, Inger
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  Yrkeskompetensbevis, YKB2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1705.
  Alm, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Frölander, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Erfarenheter av bröstcancer: Ur ett kvinnligt patientperspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer som drabbar kvinnor världen över. Bröstcancer bildas i mjölkkörtlarna eller mjölkgångarna, en knöl i bröstet är det vanligaste symtomet. Med tidig upptäckt av sjukdomen är prognosen god.Syfte: Att beskriva erfarenheter hos kvinnor som lever med bröstcancer.Metod: En systematisk litteraturstudie där elva vetenskapliga artiklar valts ut och som litteraturstudien har sin grund i. Artiklarna är funna i två olika databaser, Cinahl och PubMed. Dessa är analyserade med en induktiv kvalitativ ansats. Åldern på kvinnorna varierar från 30-91 år. Inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle svara an på studiens syfte och vara skrivna på svenska eller engelska. Det gjordes även vissa avgränsningar för att minska ner materialet, där använde vi oss av woman, ett årsintervall från 2005-2015 och att artiklarna skulle vara vetenskapliga. De artiklar som endast handlade om behandling eller de artiklar där kvinnorna friskförklarats exkluderades.

  Resultat: Fyra kategorier hittades: förändring, behov, känslomässiga reaktioner samt religiös tro. Den största kategorin som framgick under analysprocessen var förändring.

  Slutsats: Resultatet beskriver olika erfarenheter hos kvinnor med diagnosen bröstcancer. Dessa handlar till största del om de förändringar som sker i kroppen, relationer och livsstil. Resultatet visar hur de olika erfarenheterna leder till ett lidande för kvinnorna.

 • 1706.
  Alm, Josef
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Youth political participation in an emerging democracy: A case study of political participation among Tanzanian youths in urban Mwanza2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is based on a case study of Tanzanian youths’ political participation in urban Mwanza. The purpose of this study is to examine how urban youths understand their participation in various political activities in an emerging democracy like Tanzania. The research question guiding the study is how youths understand and value voting in elections in comparison to other forms of political participation. The study focuses on three different political activities; to vote, to contact a politician and to participate in a demonstration. The three political activities are combined with Verba et al.’s (1995) theory of the attributes of political activities into a theoretical analysis model. The thesis uses a qualitative methodology based on 19 semi-structured interviews with Tanzanian youths living in urban Mwanza. The results indicated that the youths in Mwanza understood voting as their prime opportunity to communicate their political voices to politicians. However, the youths expressed that political activities beyond voting facilitate them with opportunities to communicate more specific political messages to politicians multiple times. 

 • 1707.
  Alm, Linus
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Rylander, Jesper
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Framtagande av standardsortiment, ekonomiska produktionskvantiteter och beställningspunkter: En fallstudie hos Spinova AB 2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund - Bernstein et al. (2011) menar att kunder vill ha breda sortiment men att detta leder till problem för det tillverkande företaget. Större utbud attraherar fler kunder, speciellt på en konkurrensutsatt marknad men samtidigt som detta ger positiva effekter medför det även en mer komplex produktion. Ett större sortiment tenderar att minska efterfrågan på individuella produkter och företaget förlorar möjligheten med skalfördelar då stora produktionsbatcher i detta fall medför stor lagerhållning. En metod för att göra produktionen av dessa artiklar mer kostnadseffektiv är att använda ett standardsortiment.

  Syfte - Syftet med studien är att ta fram ett standardsortiment och sedan identifiera de ekonomiska produktionskvantiteterna för det framtagna standardsortimentet. Vidare är syftet att belysa vilka beställningspunkter och säkerhetslager Spinova ska använda för standardsortimentet.

  Metod - Uppsatsen har ett positivistiskt synsätt och författarna har använt sig av en deduktiv ansats vid framtagning av ett standardsortiment för fallföretaget Spinova. För att besvara syftet med studien har författarna benchmarkat mot konkurrenter, tagit fram ett standardsortiment samt räknat ut de ekonomiska produktionskvantiteterna, säkerhetslager och beställningspunkter. Metoderna som använts för att göra detta har varit beräkningar, semi- strukturerade intervjuer samt observationer.

  Slutsatser – Författarna har tagit fram ett standardsortiment som inkluderar 590 artiklar. För dessa artiklar har produktionskvantiteter tagits fram genom beräkningar av ekonomiska produktionskvantiteter och utfallets rimlighet i förhållande till kapitalbindning och lagerhållning. Till sist har författarna utifrån olika servicegrader gett förslag på vilka säkerhetslagernivåer och beställningspunkter det framtagna standardsortimentet ska ha.

 • 1708.
  Alm, Lisa
  et al.
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Sundin, Malin
  University of Kalmar, Baltic Business School.
  Investeringskalkylering: Ur två perspektiv2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanlagt inter­vjuades tre banker och fyra företag. Dessa företag är Be-Ge, Elajo, Saft och Scania och bankerna är Handelsbanken, Nordea samt Swedbank. Företagen är samtliga verksamma i Oskarshamn och bankerna i Kalmar, detta är inget vi ansåg vara en belastning för uppsatsen då vi tidigt gjorde antagandet att bankernas förfarande inte varierade nämnvärt som en följd av dess geografiska läge, vilket även bekräftades under empiriinsamlingen.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka de valda företagens iordning­ställande av kalkyler som under­lag för investeringar. Även att undersöka de större bankernas genomgång och an­vändande av kalkylerna som underlag för kredit­beslut. Samt att se hur finanskrisen har på­verkat in­vesterings­bedömningar i företagen så väl som hos bankerna.

  Vi har valt att arbeta utifrån en huvudfråga samt fyra forskningsfrågor. Dessa syftar till att ge upp­­satsen en klar struktur samt tillsammans svara på uppsatsens syfte. Den huvudfråga vi har arbetat efter lyder;

  Vilka kalkyler arbetas fram på företagen och vilka av dessa är väsentliga för att få lån godkänt för investeringen?

  Utifrån dessa, sammanlagt, fem frågor, empirin samt litteraturen har vi kommit fram till följande slutsatser.

  Det som fram­kommit är bland annat att företagen inte använder de mer avancerade kalkylerings­metoderna, de aktuella företagen använder sig av pay-back metoden samt gör en kassa­flödes­analys. Från bankerna har återbetalningsförmågan poängterats och någon specifik kalkyl har inte framhållits som mest användbar för beslutsfattande. Att det nu råder en stor finans­kris har inte påverkat bankerna, åtminstone inte dess kreditbedömningar, dock har företagen påverkats i olika grad.

 • 1709.
  Alm, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Behandlingspedagogik för ungdoms- och missbruksvård2011Report (Other academic)
 • 1710.
  Alm, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  När kunskap ska styra: Om organisatoriska och professionella villkor för kunskapsstyrning inom missbruksvården2015Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis focuses on the changed governance of the public sector and what it can entail for professional work in substance abuse treatment. The point of departure is one of these new forms of governing, namely ‘knowledge governance’, which refers to a policy-driven process for promoting the use of evidence-based practice.  The overall aim is to contribute to understanding and knowledge of the meaning and the conditions for knowledge governance in substance abuse treatment. The thesis studies how knowledge is interpreted by professionals and adapted to local practice in relation to organizational and professional conditions. The thesis also highlights the implications that   these conditions may have for knowledge development on a professional and organizational level. The empirical material comprises three studies. Study 1 included a document analysis and a literature review. The document analysis examines how knowledge governance is described in official documents, while the focus of the literature review is on the concept of knowledge management. In Studies 2 and 3 focus group interviews were conducted with professionals who participated in a specific project, and professionals who use structured interview methods in their work (Addiction Severity Index, ASI, or Documentation of clients, DOC). The theoretical perspectives used in the thesis are neo-institutional theory, professional theory and perspectives on workplace learning.

   

  The results of Study 1 showed that knowledge governance embodies a steering of organizations, in comparison with knowledge management as a means for steering in organizations. The analyses from the focus group interviews demonstrate that knowledge governance becomes the subject of translations and edits to a local context. This process was affected by both organizational and professional conditions. The thesis is concluded with a discussion of the conditions that must be present if knowledge governance can lead to development of knowledge. The main result is that strategies must be tailored to each organization's specific condition and must be anchored throughout the organization.

 • 1711.
  Alm, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Så här blev mitt liv!: Socialsekreterare berättar om sitt yrkesliv.2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie fokuserar på hur fyra socialsekreterare retrospektivt berättat om sitt yrkesliv utifrån begreppen att skapa mening och en praktisk yrkesteori. Förutom att belysa den meningsskapande processen i yrket som socialsekreterare har syftet också varit att pröva livshistoriemetoden som ett sätt att nå fördjupad kunskap om konstruktionen av en yrkesroll, i det här fallet inom socialt arbete. De intervjuade personerna har berättat om sitt yrkesliv i form av en livsberättelse som sedan satts in i ett socialt, historiskt och kulturellt sammanhang. Socialsekreterarna har arbetat inom yrket mellan 28 – 40 år. Analysen indikerade att socialsekreterarnas arbetsuppgifter är lokaliserade i ett spänningsfält mellan ’myndighetsutövning’ och ’informellt socialt arbete’. Socialsekreterarnas förhållningssätt till arbets-uppgifterna rör sig samtidigt i en personlig dimension mellan att ’mötas som roll’ eller att ’mötas som människa’. Det egna förhållningssättet blir en del i den praktiska yrkesteorin. I gestaltandet av den egna praktiska yrkesteorin har man som socialsekreterare skapat mening genom att betona olika delar i arbetsuppgifterna och genom att också förhålla sig till arbetsuppgifterna på delvis olika sätt. De enskilda socialsekreterarnas berättelse ingår som en del av en större berättelse om yrket. Det fanns gemensamma nämnare som exempelvis mötet med människor som alla framhävt som det mest centrala i det sociala arbetet. Livshistoriemetoden som använts i studien bedöms ha fyllt sitt syfte och kan vara ett sätt att nå fördjupad kunskap om yrket som socialsekreterare och andra jämförbara professioner, särskilt när det gäller människovårdande yrken, där den egna personen blir en del i yrkesutövningen.

 • 1712.
  Alm, Maria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Anderberg, Mats
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Lärandeseminarier i missbruksvården: - en utvärdering av ett samverkansprojekt2011Report (Other academic)
 • 1713.
  Alm, Pia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Katrin, Forsberg
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Varför säga nej!: En fråga om inflytande i förskolan.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Historisk sett har det skett en utveckling av hur vi ser på barn. Till en början fostrade vi okritiska och fogliga medborgare men historien visar att vi behöver kritiska medborgare som kan ställa motfrågor. Därför har vi skrivit om barnsynen ur ett historiskt perspektiv för att komma till klarhet med om dagens barnsyn, där vi tror på det kompetenta barnet. Finns pedagogerna som ser till att barnet får inflytande över sin vardag.

   

  I läroplanen för förskolan står det att förskolläraren ska se till att barnen får ett reellt  inflytande över arbetssätt och verksamhetens innehåll. Syftet med vårt examensarbete är att belysa pedagogers uppfattning om och erfarenhet av barns inflytande i den pedagogiska verksamheten och sätta dessa i relation till demokrati- och barnsyn. För att få insikt i detta skickade vi ut enkäter till pedagoger inom förskolan.

   

  Pedagogers sätt att se på barns inflytande är skiftande kunde vi utläsa av svaren i enkäten. Visioner om att barnen ska få mer inflytande finns men pedagogerna menar att brist på tid, för stora barngrupper, barns mognad samt för få pedagoger inskränker på barnens inflytande. Är det enbart organisatoriska frågor som spelade roll eller beror det också på vilken demokrati- och barnsyn som pedagogen har som avgör om barnet får inflytande över sin vardag? Resultatet visade att det inte bara finns ett resultat utan uppfattningarna om demokrati- och barnsyn inom förskolan är skiftade och en och samma pedagog kan använda sig av olika demokrati- och barnsyner utefter vilken situation pedagogen befinner sig i.

 • 1714.
  Alm, Sebastian
  et al.
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Axelsson, Max
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Marquez Larsson, Denice
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Organisation and Entrepreneurship.
  Låtfabriken: En studie av upphovspersoners identifiering med sitt arbete i produktionsmusiksektorn2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay aims to examine how composers who specializes in production music identify themselves with their composing and work, this with help from the organisations that they support themselves through. The two organisations are STIM, The Swedish Composers International Musicbureu, or Epidemic Sound. The difference between the two are mainly that with STIM the composers let them manage the administration and to collect their income with Epidemic Sound is that they sell their righs to Epidemic Sound for a flat-fee. Because of this transaction the composition is now owned by the company and they can rent it out to other production companies who would like to have the music in their productions. To the study four composers from STIM, four composers from Epidemic Sound, one publisher and one representative from STIM have been interviewed. In the report it emerges that the composers that are from STIM have worked with music for a long time, the work is almost like their destiny, they see their compositions as artwork than as a craftmanship, they put big value to the copyright law, and the commission is a secondary reason to why they do what they do. The composers for Epidemic Sound on the other hand see their work more like craftmanship and the more secure salary are the reason why the composers choose Epidemic Sound. With the help from organizational-, motivational- and identitybased theories connections has been made between the theories and revenue model. This study shows that there’s been a change within the swedish market for production music since Epidemic Sound was founded in 2009. A change has occurd regarding the institutionalized approach to traditionally license music to production companies. This change has given a new type of composers with another work identity an opportunity to provide themselves on their music. This has been detected by studying how the composers identify themselves with their work and their composing depending on what revenue model they choose.

 • 1715.
  Alm, Tracy
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Andersson, Emil
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Win-win: Samarbete mellan kommun och näringsliv2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our study is focused on how the public sector can collaborate with the private sector on a certain issue. The public sector wanted to create a project to increase bicycling in the municipality of Kalmar. Our problem was to develop a sustainable way to collaborate between the two parties. We managed to present a suggestion on how the public sector with communication could improve their Public Relations with the private sector and therefore letting the parties benefit from their differences, thus making it possible to release synergy.Using semi-structured interviews and a workshop, we could clarify the values and attitudes of the parties to bring forth the core values to develop a shared vision. Where the identified differences were found, we used a dialog strategy based on intercultural conflict management as a communication tool. The result was exemplified with things that were expressed in the interviews, and we presented a framework on how to think when choosing the right type of collaboration model for the specified activity.

 • 1716.
  Alma, Ibrahimovic
  et al.
  Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Technology and Design.
  Abdi, Abdulaziz
  Växjö University, Faculty of Mathematics/Science/Technology, School of Technology and Design.
  Bestämning av oxidationstalen för koppar i glas2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Our examination project was carried out at Glafo, the Glass Research Institute that provides glass research, development and education. Our goal with this work was to investigate a method to determine different oxidation states of copper in glasses. The task includes: manufacturing of glasses with different copper contents, determination of extinctions coefficient copper and determination of different concentrations of copper in the glasses.

 • 1717.
  Almaari, Firas
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Building Technology.
  Aljbban, Essam
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Building Technology.
  Strain Rate Effect on Fracture Mechanical Properties of Ferritic-Pearlitic Ductile Iron.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates the effect of strain rate on fracture properties of Ferritic-Pearlitic Ductile Iron.

  A series of dynamic three point bending tests, with various load application rates, are conducted on Charpy V-notch specimens, in room temperature and approximately -18 °C.

  The tests are performed in a custom-made fixture and during the tests, force and displacement data are recorded. A XFEM (Extended Finite Element Method) model of the test setup has been established and material data from the tests are used as input to the model.

  The test results show a strong dependency of the strain rate regarding the force needed for crack initiation. Moreover, it can be concluded that low temperature makes the material very brittle, even at low load application rates.

 • 1718.
  Al-Maawaly, Nura
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Demoneycrazy: A case study of the United Arab Emirates2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1719.
  Al-Mansour, Nawal
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Wilde – Mannen som föll offer för den hegemoniska maskuliniteten: En begreppshistorisk analys av fem författares framställning av Wildes homosexualitet 2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study has been to examine six books about Oscar Wilde’s homosexuality during the years 1906 – 2003. I have been analyzing their descriptions about his sexual orientation and compared them to each other to see the changes through time. In order to see some clear changes the main focus was to choose time differences between the books. It was clear that the earlier writers had negative opinions and thoughts about his sexual deviation the way they described it. The writers from the older books focus on Oscar Wilde’s achievements more than his sexual orientation. The analysis was made through two theories, Michel Foucault’s theories about sexuality, power and knowledge, and the second Raewyn Connell’s theory about hegemonic masculinity. The theories have been fundamental for this study on the basis of the changes through time and how societies viewed masculinity and sexual orientations. They have also been important for the descriptions of Oscar Wilde’s feminine attitude and his addiction to his looks. My method for the essay has been a conceptual analysis. The choice of this method was not hard because it has been important to the comparison and the analysis for the writers’ usage of word descriptions of Oscar Wilde’s homosexuality. The results showed a large amount of resemblances and differences between the books, which can be seen against the background of the society and its view on homosexuality. 

 • 1720.
  Almasaraa, Areej
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Björk, Jessica
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Att bryta ett kriminellt beteende hos ungdomar: En kvalitativ studie om socialarbetares metoder och val av metoder2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to search and analyze different logics that operators use in the work of helping juvenile delinquents to break their criminal behavior. New institutional theory is used in this study to analyze the results. The study was conducted through qualitative interviews of six professionals in two municipalities which work with juvenile delinquency. There are two questions that we want to address in this study. The first one is what methods the social workers are using in two middle large municipalities to help youth to brake there criminal behavior. The other question is what logics are behind the social workers work so that juvenile delinquency can break their criminal behavior.This study showed that different programs are used by social workers and that the social workers logics are important in choosing what program or treatment they are going to give the young adults so that they can break their criminal behavior. The result also showed that the social workers in two municipalities work with multiple operators such as schools and police to create a network around the youth in difficult situations.

 • 1721.
  Al-Masaraa, Nahil
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Chemistry and Biomedical Sciences.
  Terpenmetabolism i Artemisia annua: rekombinant produktion och karaktärisering av seskviterpensyntaser.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Malaria är en tropisk sjukdom som orsakas av encelliga organismer, protozoer från Plasmodium släktet. Varje år drabbas ungefär en halv miljard människor av malaria och cirka en miljon av dessa dör. Okomplicerad malaria är en mild form av malaria som enligt WHO rekommendationer ska behandlas med artemisinin baserad kombinationsterapi (ACT). Artemisinin produceras naturligt i låg mängd från växten Artemisia annua. Trots att medicinen har visat sig effektiv mot malaria med färre biverkningar är den höga kostnaden en nackdel. Forskning pågår för att hitta nya syntetiska vägar för framställning av artemisinin i växten genom att studera terpenmetabolism och vilka aktiva enzymer det finns som har en avgörande roll i utbytet av artemisinin i växten. Syftet med denna studie var att med hjälp av genteknik och molekylärbiologiska metoder producera och identifiera två rekombinanta enzymer, seskviterpensyntaser från A. annua. Experimentet inleddes med att transformera klonade T-DNA (AaTS-1 och AaTS-2) som kodar för seskviterpensyntaser från A. annua med hjälp av Agrobacterium tumefaciens vartefter transienta transkriptionen av generna som finns i en binär vektor initierades i blad från växten Nicotiana benthamiana genom infiltration. Totalt RNA extraherades från växten och översattes till cDNA för att sedan studera förhållandet av transient uttryck i bladen med qPCR. Enzymerna extraherades från bladen och inkuberades med farnesyldifosfat övernatt och produkten identifierades följande dag med gaskromatografi-masspektrofotometri (GC-MS). Resultatet blev att inget genuttryck av AaTS-1 och AaTS-2 kunde detekteras i bladen. Resultat från GC-MS visade att ingen proteinprodukt genererades. De negativa resultaten berodde främst på brist av resultat som verifierar att plasmiderna var konstruerade med selektionsgenerna, men även på grund av en icke effektiv transformation, orsakad av bakteriecellklumpar som förhindrade infiltreringsmedium att nå inre delarna av bladen.    

 • 1722.
  Al-Masaraa, Zakaria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Rahimi, Majid
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Physics and Electrical Engineering.
  Energikartläggning hos Holtab AB2015Independent thesis Basic level (university diploma), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En energikartläggning är en granskning av företagets energianvändning i förhållande till företagets behov. Syftet med energikartläggningen är att visa hur elenergin används.

  Syftet med detta examensarbete är att kartlägga och genomföra energimätningar på anläggningarna som finns på Holtab AB.

  I detta examensarbete genomförs en inledande kartläggning som skall fånga åtminstone fyra största enhetsprocesserna per byggnad samt mäta dessa med hjälp av två amperemätare med logger, Fluke 345 och två kanals Chauvin Arnoux ML912.

  De största enhetsprocesserna som kunde fångas var ventilation, tryckluft, elvärme och belysning.

  I slutet av kartläggningen och mätningarna som genomfördes hos företaget blev den totala energianvändningen på ca 820 MWh per år för de största enhetsprocesserna vilket är över 85 % av den totala förväntade elenergianvändningen.

 • 1723.
  Almasri, Abdullah
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  A New Approach for testing Periodicity2011In: Communications in Statistics - Theory and Methods, ISSN 0361-0926, E-ISSN 1532-415X, Vol. 40, no 7, p. 1196-1217Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper describes testing for periodicity in the presence of FD processes. We

  propose two approaches for testing the periodicity based on Fisher’s test. The first

  one is performed using the periodogram which has been divided into different parts.

  The second one is based on the discrete wavelet transform. Properties of the tests are

  illustrated by means of Monte Carlo simulations.

 • 1724.
  Almasri, Abdullah
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Tests for Trend: a Simulation Study2010In: Communications in statistics. Simulation and computation, ISSN 0361-0918, E-ISSN 1532-4141, Vol. 39, no 3, p. 598-611Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, we use the wavelet analysis to construct a test statistic to test for the existence of a trend in the series. We also propose a new approach for testing the presence of trend based on the periodogram of the data. Since we are also interested in the presence of a long-memory process among the data, we study the properties of our test statistics under different degrees of dependency. We compare the results when using the band periodogram test and the wavelet test with results obtained by applying the ordinary least squares (OLS) method under the same conditions.

 • 1725.
  Almasri, Abdullah
  et al.
  Karlstad University.
  Locking, Håkan
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Economics and Statistics.
  Forecasting risk premium using wavelet transform2015In: Festschrift in honor of Professor Ghazi Shukur on the occasion of his 60th birthday / [ed] Thomas Holgersson, Linnaeus University Press, 2015, 1, p. 1-7Chapter in book (Other academic)
 • 1726. Almasri, Abdullah
  et al.
  Locking, Håkan
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Nationalekonomi och Statistik.
  Shukur, Ghazi
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Nationalekonomi och Statistik.
  Testing for Climate Change in Sweden During 1850-1999, using Wavelet analysis2008In: Journal of Applied Statistics, Vol. 35, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1727.
  Almasri, Abdullah
  et al.
  Karlstad University.
  Locking, Håkan
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Economics and Statistics.
  Shukur, Ghazi
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Economics and Statistics. Jönköping University.
  Testing for trends and causality in Swedish environmental data, using Wavelet analysis2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper utilizes Wavelet based methodology to estimate and test for trends and granger causality in temperature andprecipitation. We use quarterly data from Sweden for the period 1884 up to 2011. The analysis suggests that temperatureand precipitation in Sweden currently have a positive trend in 2011. Thus the recent lower levels of the variables 2009-2010are estimated to be temporary fluctuations or deviations from the trend. Moreover, in the short run there are feedbackeffects between the variables and over longer periods, 4-8 years, temperature granger cause precipitation.

 • 1728.
  Almasri, Abdullah
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Locking, Håkan
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Shukur, Ghazi
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics.
  Wavelet Based Forecasting Approach, with Application2009In: 2009 International Conference on Financial Theory and Engineering / [ed] Patrick Kellenberger, 2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we outline a framework for forecasting using maximal overlap discrete wavelet transform (MODWT) based multiresoulution analysis (MRA). This framework has been applied for forecasting the tourism arrival series from Denmark to Norway. We compare forecasted values obtained from modeling the data in the time domain with the forecasted values from the wavelet domain using the traditional Box-Jenkins methodology. In both cases, diagnostic tests have been conducted to insure the specification of the model. The results have shown that the wavelet based forecasts outperforms the traditional Box-Jenkins approach in term of forecasts accuracy.

 • 1729.
  Almasri, Abdullah
  et al.
  Karlstad University.
  Månsson, Kristofer
  Jönköping University.
  Sjölander, Pär
  Jönköping University.
  Shukur, Ghazi
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Economics and Statistics. Jönköping University.
  A wavelet-based panel unit-root test in the presence of an unknown structural break and cross-sectional dependency, with an application of purchasing power parity theory in developing countries2017In: Applied Economics, ISSN 0003-6846, E-ISSN 1466-4283, Vol. 49, no 21, p. 2096-2105Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article introduces two different non-parametric wavelet-based panel unit-root tests in the presence of unknown structural breaks and cross-sectional dependencies in the data. These tests are compared with a previously suggested non-parametric wavelet test, the parameteric Im-Pesaran and Shin (IPS) testand a Wald type of test. The results from the Monte Carlo simulations clearly show that the new wavelet-ratio tests are superior to the traditional tests both interms of size and power in panel unit-root tests because of its robustness to cross-section dependency and structural breaks. Based on an empirical Central American panel application, we can, in contrast to previous research (where bias due to structural breaks is simply disregarded), find strong, clear-cut support for purchasing power parity (PPP) in this developing region.

 • 1730.
  Almasri, Abdullah
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Nationalekonomi och Statistik.
  Shukur, Ghazi
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Management and Economics. Nationalekonomi och Statistik.
  Clustering using Wavelet Transformation2008In: Handbook of Research on Clusters:: Theories, Policies and Case Studies, Edward Elgar , 2008Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1731. Almazidou, Maria
  et al.
  Anderberg, Mats
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Borg, Mattias
  Dahlberg, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Kainulainen, Kari
  Nilsson, Ingegerd
  Saras, Terese
  Williamsson, Oskar
  Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö - Ungdomar i öppenvård år 20132014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Trestad2 är en nationell satsning där de tre städerna Stockholm, Göteborg och Malmö samarbetar för att minska användandet av cannabis bland ungdomar. Inom ramen för projektet har det skapats en modell för att identifiera och följa trender i de tre storstäderna vad gäller droganvändning och psykosocial situation för ungdomar som påbörjar behandling för missbruksproblem. Framtagandet av relevanta indikatorer har skett i nära samarbete mellan praktiker och forskare utifrån en sammanvägning av forskningsmässiga, metodologiska och kliniskt betydelsefulla utgångspunkter. Underlaget utgörs av uppgifter om 788 ungdomar som inledde öppenvårdsbehandling vid någon av städernas Maria-mottagningar under år 2013 och har inhämtats med intervjumetoden UngDOK.

  Sammanställningen av indikatorer visar att flickor utgör cirka en fjärdedel av det totala antalet ungdomar som påbörjar öppenvård för problem med alkohol eller narkotika. Ungdomarnas medianålder när vårdkontakten inleds är 17 år och mer än hälften av ungdomarna har kommit i kontakt med Maria-mottagningarna via eget eller nätverkets initiativ. Nästan två tredjedelar av ungdomarna uppger att de har eller har haft omfattande problem under sin skolgång och cirka en tiondel av ungdomarna varken studerar, arbetar eller praktiserar. Drygt tre fjärdedelar av ungdomarna anger cannabis som sin primära drog, men nästan hälften av dem har även en riskfylld alkoholkonsumtion. Den genomsnittliga debutåldern för den primära drogen är 15 år. Ungefär en fjärdedel av ungdomarna har tidigare fått vård och behandling för alkohol- eller narkotikaproblem. Förekomsten av besvärliga uppväxtvillkor är hög hos ungdomarna och över hälften av dem har erfarenheter av att ha växt upp med våld, psykiska problem och/eller missbruk i familjen. Drygt en tredjedel av samtliga ungdomar har eller har haft kontakt med den psykiatriska vården.

  Vissa skillnader mellan de tre städernas Maria-mottagningar kan identifieras. Ungdomarna som påbörjar kontakt med mottagningen i Stockholm verkar ha problem av något lindrigare art jämfört med Göteborg och Malmö och utgör mindre andelar både när det gäller komplicerande bakgrundsfaktorer och nuvarande problembeteenden. Det finns även mindre skillnader i åldersstrukturen i de tre städerna, där Stockholm har fler ungdomar under 18 år medan både Göteborg och Malmö har fler som är över 18 år. Det finns även vissa könsskillnader genom att flickorna i samtliga tre städer tycks ha en tyngre problematik i jämförelse med pojkarna. Flickorna saknar i högre grad sysselsättning, anger oftare problem i skolan, har haft svårare uppväxtvillkor och har i större utsträckning haft kontakt med psykiatrin i jämförelse med pojkarna.

  Att sammanställa och rapportera deskriptiva indikatorer om individer som påbörjar behandling för alkohol- och narkotikaproblem kan ha flera fördelar. En sådan är att informationen kan ligga till grund för en ökad förståelse av ungdomars alkohol- och narkotikaanvändning och dess omfattning. Även om rapportens uppgifter inte är heltäckande, beskriver den en större population av svenska ungdomar med en problematisk användning av alkohol och droger. Föreliggande rapport är således en första ansats till att ge en sammanfattande bild av de ungdomar som påbörjar behandling vid Maria-mottagningarnas öppenvård i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 • 1732.
  Almberg, Jan
  Linnaeus University, Faculty of Business, Economics and Design, Linnaeus School of Business and Economics.
  Användning av LCC: Vad krävs för att utforma en LCC-modell?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Användning av LCC. Vad krävs för att utforma en LCC-modell?

  Bakgrund: Försvarsmakten äger och anskaffar komplicerad materiel som ska fungera

  under en lång livslängd. Materielförsörjningen ska vara kostnadseffektiv och

  kostnaderna kända ur ett livscykelperspektiv i största möjligaste mån. Life Cycle Cost

  (LCC) är en metod som kan bidra härtill. Vid anskaffningar och upphandlingar påbjuds

  det att LCC ska användas bland annat i syfte att öka kostnadseffektiviteten och få

  kontroll på kostnader. Till detta krävs en organisation som vet hur man genomför LCC

  på lämpligaste sätt.

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva och belysa hur det går till och vad som krävs

  vid framtagning av LCC-modeller och praktisk användning av LCC och därigenom

  även bidra till ökad kunskap och förståelse för LCC-arbetet.

  Avgränsningar: I den här uppsatsen avgränsas arbetet att gälla inom FMV:s

  organisation och till huvudsak avhandla vad som krävs av organisationen, t.ex. i form

  av kompetens hos personal, för att utforma LCC-modeller.

  Metod: Delvis strukturerade intervjuer har genomförts med tre inom området erfarna

  och kunniga personer. Intervjuunderlag med öppna svar konstruerades utifrån studiens

  syfte och frågeställning som underlag för intervjuerna. Resultatet från intervjuerna

  bildade empiri. Empirin diskuterades och tolkade i förhållande till teorin varefter

  resultatet presenteras.

  Resultat, slutsatser: Studien ger en bild av vad som krävs för att bedriva LCC-arbete.

  Den visar vilka kompetenser som behövs (stor bredd av kompetenser krävs) och hur

  man kan organisera arbetet. Studien visar vad som styr utformning av LCC-modeller

  och poängterar olika risker och svårigheter i sammanhanget. Hur man kan förebygga

  och minimera risker och missförstånd framkommer. Studien poängterar problem och

  svårighet kopplat till kvaliteten på uppföljningssystem och likaså kvalitet vad avser

  data, både tillgänglighet och relevans.

 • 1733.
  Almeida, Juan Pablo
  et al.
  Lund University, Sweden.
  Rosenstock, Nicholas P.
  Lund University, Sweden.
  Forsmark, Benjamin
  Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden.
  Bergh, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Forestry and Wood Technology.
  Wallander, Håkan
  Lund University, Sweden.
  Ectomycorrhizal community composition and function in a spruce forest transitioning between nitrogen and phosphorus limitation2019In: Fungal ecology, ISSN 1754-5048, E-ISSN 1878-0083, Vol. 40, p. 20-31Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Nitrogen is the main limiting nutrient in boreal ecosystems, but studies in southwest Sweden suggest that certain forests approach phosphorus (P) limitation driven by nitrogen (N) deposition. We added N, P or N + P to a Norway spruce forest in this region, to push the system to N or P limitation. Tree growth and needle nutrient concentrations indicated that the trees are P limited. EMF biomass was reduced only by N + P additions. Soil EMF communities responded more strongly to P than to N. Addition of apatite to ingrowth meshbags altered EMF community composition and enhanced the abundance of Imleria badia in the control and N plots, but not when P was added. The ecological significance of this species is discussed. Effects on tree growth, needle chemistry, and EMF communities indicate a dynamic interaction between EMF fungi and the nutrient status of trees and soils. (C) 2018 Elsevier Ltd and British Mycological Society. All rights reserved.

 • 1734.
  Almer, Anton
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Hur känns harmoni?: En musikpsykologisk undersökning om betydelsen av ackord för framkallade känslor2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning handlar om hur en reharmonisering påverkar unga vuxna musikers känslomässiga uppfattning av låten ”Tryggare kan ingen vara”. För att få reda på vilka känslor deltagarna kände fick de fylla i ett formulär som var baserat på Geneva Emotional Music Scale (förkortat som GEMS). Utöver detta formulär fick de även svara på två korta frågor samt fylla i ett formulär om sin musikaliska bakgrund.

  Studien visar att unga vuxna musiker känslomässigt reagerar annorlunda på olika harmoniseringar av ”Tryggare kan ingen vara”. De mest intressanta skillnaderna presenteras och analyseras med hjälp av uträknade median- och medelvärden utifrån formuläret som är baserat på GEMS. Dessa siffror jämförs sedan med de andra frågorna som deltagarna fick svara på och det förs resonemang kring varför de möjligen svarade som de svarade.

 • 1735.
  Almert, Josef
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Kalmar Maritime Academy.
  Ljung, David
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Kalmar Maritime Academy.
  Frekvensomriktardrift av sjökylvattenpumpar: Ett underlag för konvertering från strypreglering2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This project has been conducted in cooperation with the engine crew onboard theSwedish Maritime Administration's icebreakers. The purpose of this work is to highlightthe benefits of conversion from throttling control to frequency control, of the sea waterpumps on their icebreakers. This by means of a frequency converter.Energy efficiency is something that is prioritized on modern ships, where everything isbuilt and optimized to be as cost-effective as possible. Old ships do often have oldersystems that are inefficient from an energy point of view, as the technology at the timeof construction was limited. Today's technology is getting cheaper and cheaper, whichmakes more people willing to phase out the old inefficient systems with throttleregulation, against new frequency-controlled systems.The result was that after three to four years, it would be worth installing a drive. Thefuel costs for running two cooling water pumps with a 60% load drive will generate asaving of 16961 SEK in fuel consumption. Running the sea water pumps withfrequency drives will help reduce wear and tear on pump and pipe systems, it will alsogenerate a reduced CO2 emission, which is beneficial from an environmental point ofview.The conclusion was that it was profitable to install frequency converters, both from anenvironmental and cost point of view.

 • 1736.
  Almerud, Amanda
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Att bryta en kriminell livsstil: En kvalitativ undersökning av KRIS-medlemmars erfarenheter av att bryta med kriminalitet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1737.
  Almerud, Sofia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Närhet och distans: teknik och vårdande i harmoni2008In: Vårdvetenskapliga vägskäl / [ed] Berglund, M., Johansson Sundler, A. & Roxberg, Å., Växjö: Växjö University Press. , 2008Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1738.
  Almerud, Sofia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Technology and nursing - Practice, concepts and issues.2008In: Nursing philosophy, no 9, p. 143-144Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1739.
  Almerud, Sofia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  The meaning of technology in intensive care: 2008In: CONNECT: The World of Critical Care Nursing, ISSN 1748-6254, E-ISSN 1748-6254, Vol. 6, no 3, p. 39-43Article in journal (Refereed)
 • 1740.
  Almerud, Sofia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Vigilance & Invisibility: Care in technologically intense environments2007Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis focuses on the relationship between technology and caring in technologically intense environments. The overall aim was to uncover the meaning of care in those environments as experienced by patients and caregivers. Moreover, the study aimed at finding a deeper understanding for the almost total dominance of technology in care in intensive care.

  The thesis includes three empirical studies and one theoretical, philosophical study. The research was guided by a phenomenological and lifeworld theoretical approach. Research data consist of quantitative parameters and qualitative interviews with caregivers and patients. Data was analysed and synthesised with aim of seeking meaning through openness, sensitivity and a reflective attitude. The goal was to reach the general structure of the phenomenon and its meaning constituents.

  The result shows that an intensive care unit is a cognitive and emotionally complex environment where caregivers are juggling a precarious handful of cards. Despite being constantly monitored and observed, intensive care patients express that they feel invisible. The patient and the apparatus easily meld into a unit, one item to be regulated and read. From the patients’ perspective, caregivers demonstrate keen vigilance over technological devices and measured parameters, but pay scant attention to their stories and experiences. Technology, with its exciting captive lure and challenging character, seduces the caregivers and lulls them into a fictive sense of security and safety. Technical tasks take precedence or have more urgency than caring behaviour.

  A malaise settles on caregivers as they strive for garnering the security that technology promises. Yet simultaneously, insecurity creeps in as they read the patient’s biological data. Technical tasks take precedence over and seemingly are more urgent than showing care. Listening, inspiring trust, and promoting confidence no longer have high priority. Trying to communicate ‘through’ technology is so complex, that it is a difficult challenge to keep in perspective what or who is the focus; ‘seeing’ or caring. Technology should be like a catalyst; do its ‘thing’ and withdraw ‘unnoticed’.

  This thesis has contributed in gaining deeper knowledge about care in technologically intense environments and the impact of technology. The main contribution is that caregivers need to be aware that the roar of technology silences the subtle attempts of the critically ill or injured person to give voice to his or her needs. In conclusion, the challenges for caregivers are to distinguish when to heighten the importance of the objective and measurable dimensions provided by technology and when to reduce their importance. In order to magnify the patients’ lived experiences. It is a question of balancing state-of-the-art technology with integrative and comprehensive care, of harmonizing the demands of subjectivity with objective signs.

 • 1741.
  Almerud, Sofia
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Alapack, R.J
  Fridlund, Bengt
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Ekebergh, Margaretha
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Beleuguered by technology - Care in technologically intense environments2008In: Nursing Philosophy, ISSN 1466-7681, E-ISSN 1466-769X, no 9, p. 55-61Article in journal (Refereed)
 • 1742.
  Almerud, Sofia
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Alapack, RJ
  Fridlund, Bengt
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Ekebergh, Margaretha
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Caught in an artificial split: A phenomenological study of beinf a caregiver in the technologically intense environment2007In: Intensive Crit Care Nurs.Article in journal (Refereed)
 • 1743.
  Almerud, Sofia
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Alapack, RJ
  Fridlund, Bengt
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Ekebergh, Margaretha
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Of vigilance and invisibility - being a patient in technologically intense environments.2007In: Nursing in Critical Care, ISSN 1362-1017, E-ISSN 1478-5153, Vol. 12, no 3, p. 151-158Article in journal (Refereed)
 • 1744.
  Almerud, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Baigi, Amir
  Bering, Catrine
  Fridlund, Bengt
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Knowledge of heart disease risk in patients declining rehabilitation2010In: British Journal of Nursing, ISSN 0966-0461, E-ISSN 2052-2819, Vol. 19, no 5, p. 288-293Article in journal (Refereed)
 • 1745.
  Almerud Österberg, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Akut omhändertagande ur ett omvårdnadsperspektiv2014In: Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa / [ed] Anna-Karin Edberg & Helle Wijk, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 2, p. 687-704Chapter in book (Other academic)
 • 1746.
  Almerud Österberg, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Visualism and technification - the patient behind the screen2010In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 5, no 2, p. 1-6, article id 5223Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  At stake in this study is the patient's credibility. The Cartesian philosophical standpoint, which holds sway in western thinking, questions with scepticism whether the reported symptoms are “real.” Do they reside in the body, or are they mentally concocted. However, from the caring perspective any symptom must be both listened and attended to in its own right, not just scrutinized as evidence for an accurate diagnosis.

  In cognitively and emotionally complex high-tech units caregivers are juggling a precarious handful of cards. Technical tasks take precedence or have more urgency than caring behaviour. Assuming an irremediable tension between object–subject and care–cure in nursing is futile dualism. By addressing the essence of technology—the non-neutral and highly visual technology—this paper aims to find, from a philosophical point of view, a more comprehensive understanding for the dominance visualism and technification within intensive care.

  Screens give us access to vital signs. Screens record numbers and lines that relate to a graph and afford superfine spiked “readings.” However, the most relevant vital signs may be missing.

 • 1747.
  Almerud Österberg, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Elmqvist, CarinaLinnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Kliniska examinationer: Handbok för sjuksköterskestudenter på grund- och avancerad nivå2015Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är en guide till kliniska examinationer som syftar till att du,som student, ska vara väl förberedd och genomföra examinationen på bästa sätt. Innehållet i boken är tänkt att ge en överskådlig och intresseväckande bild av de olika kliniska examinationsformerna.

  Boken är lätt att bära med sig i kliniska undervisningssituationer,den ger konkreta tips kring olika moment i examinationerna.  Författarna till boken är sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor  och universitetslärare med mångårig erfarenhet av kliniska examinationer och kliniska slutexaminationer på olika nivåer och i olika utbildningsprogram.

  Målgruppen är studenter i sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen där kliniska examinationer är en del av utbildningen. Den kan också läsas av lärare vid universitet eller högskolor som inspiration och stöd i arbetet med kliniska examinationer. Liknande böcker finns på den brittiska och amerikanska marknaden men detta är den första i Sverige.

 • 1748.
  Almerud Österberg, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Nordgren, LenaMälardalen University.
  Akut vård ur ett patientperspektiv2012Collection (editor) (Other academic)
 • 1749.
  Almerud Österberg, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Nordgren, Lena
  Mälardalen University.
  Att vara patient inom intensivvården2012In: Akut vård ur ett patientperspektiv / [ed] Sofia Almerud Österberg & Lena Nordgren, Lund: Studentlitteratur AB, 2012, 1, p. 75-89Chapter in book (Other academic)
 • 1750.
  Almgren, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  Klippmakarna på YouTube: En uppsats om författarskap i nyare media2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En uppsats som reder ut vad en författare är och vilken roll denne intar i ett nytt medium som YouTube. Genom att undersöka forskning om författarens roll i äldre media och analyser av tre olika författarroller på YouTube utreder den här uppsatsen hur rollen ser ut i ett nyare media. Här analyseras en tydligt enskild uppladdare på YouTube, klipp skapade och uppladdade av ett produktionsbolag och ett fenomen där olika uppladdare använder samma ursprungsmaterial för att skapa nya kreationer.

  Både litteratur och filmforskningen har överlag fokuserat på den enskilda författarrollen men den här uppsatsen påvisar dock att kollektivt författarskap blir tydligare i ett medium som YouTube.

32333435363738 1701 - 1750 of 54949
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf