lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 2522
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Bengtsson, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Bakomliggande faktorer för lässvårigheter: Litteraturstudie om bakomliggande faktorer för elever med lässvårigheter och granskning av läromedel från ABC-klubben2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad det finns förbakomliggande faktorer för elever med lässvårigheter. Dessutom kommerstudien att undersöka ett läromedel som används av mer än hälften av Sveriges elever. Detta görs för att undersöka om elever med lässvårigheter gynnas avläromedlet. Teorin som använts i studien är det sociokulturella perspektivetsom inriktar sig på elevers utveckling, lärande och språk och fokus kommerligga på lässvårigheter. Metoder som kommer att användas i studien ärinsamlingsmetod och analysmetod. Litteratur kommer samlas in och därefteranalyseras genom innehållsanalysen, där data samlas in och kategoriseras iväsentliga kategorier för studien. Studiens resultat visar bredden avbakomliggande faktorer för lässvårigheter, även om inte alla belyses i den härstudien, men även hur faktorerna går ihop med varandra. Flertal elever medstudiens bakomliggande faktorer kan gynnas, men en avgörande roll är hurskicklig läraren är i arbetet med läromedlet och eleverna och det ärbetydelsefullt att finna den bakomliggande faktorn för elevens lässvårighetinnan arbetet med läromedlet och upplägget används.

 • 202.
  Bengtsson, Olle
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Lundin, Johan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Fysisk aktivitet som behandlingsinslag vid substansbrukssyndrom: En kvalitativ studie om behandlares uppfattningar och erfarenheter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att undersöka hur behandlare som arbetar med fysisk aktivitet som inslag vid behandling av substansbrukssyndrom uppfattar behandlingsformen. Den metodologiska utgångspunkten var en hermeneutisk kvalitativ ansats med semi-strukturerade intervjuer. Totalt fyra behandlare från fyra olika verksamheter har intervjuats. Resultatet har analyserats med hjälp av Antonovskys teori om salutogenes och känsla av sammanhang. Resultatet i studien har visat att fysisk aktivitet används på en rad olika sätt i behandlingsarbetet och bidrar till ett bättre behandlingsresultat och utgör en viktig del i ett holistiskt förhållningssätt i synen på vad som krävs för att en klient skall uppnå ett gott välmående. De behandlare som arbetar med fysisk aktivitet är positivt inställda till behandlingsformen. En av studiens slutsatser är att fysisk aktivitet kan verka på ett flertal olika sätt och användas som ett verktyg av behandlare för att uppnå ett gott behandlingsresultat och skapa goda förutsättningar för klienten efter avslutad behandling.

 • 203.
  Bengtsson, Therese
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE).
  "Det är ljudmolkyler som flyger": Elevers föreställningar om fenomenet ljud 2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien är en kvalitativ studie som syftar till att kartlägga elevers föreställningar om ljudets spridning, utifrån vetenskapliga föreställningar och vardagsföreställning. Studien kartlägger även elevernas föreställningar om vad som påverkar ljudets hastighet. Den insamlade empirin bygger på elevintervjuer. Intervjuerna genomfördes med totalt 16 elever från årskurs 4 och 6, detta för att kunna jämföra elevernas föreställningar mellan årskurserna.

   

  Studien visar att elever anser att ljud är ett abstrakt ämne som de har svårt att förklara. Resultatet visar att elever i årskurs 4 och 6 har flertalet vardagsföreställningar om ljud. Vardagsföreställningarna i studien kan tolkas utifrån att eleverna använder sina erfarenheter och försöker skapa individuella förklaringar på abstrakta fenomen. En av de vanligaste vardagsföreställningarna som går att identifiera i denna studie är att ljud ses som en egen enhet. I intervjuerna visade det sig även att eleverna har föreställningar om ljudets hastighet som inte kan ses grundas på vetenskapliga föreställningar. Inga stora skillnader kunde identifieras mellan föreställningarna hos eleverna i årskurs 4 och 6, förutom användningen av fysikaliska begrepp.

 • 204.
  Bengtzon, Cathina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för musik och bild (MB).
  Musiken genom ungdomslivet: En kvalitativ studie om unga vuxnas uppfattningar om deras musikaliska livserfarenheter.2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats grundas i en nyfikenhet av och intresse för hur och varför människors upplevelser och uppfattningar av musik, stil, smak och preferenser, förändras och påverkas genom livet. Vilka musikaliska upplevelser etsar sig fast i våra minnen och vilken betydelse har dessa minnen för vår identitetskonstruktion, för vår uppfattning av livsvärlden eller för vår känsla av tillhörighet i sociala eller interpersonella gemenskaper? Det är denna typ av frågor som utformat studiens syfte, med avgränsning av urval mot ungdomar och unga vuxna. Studien utgår ifrån begreppet om musikaliskt habitus som presenters av Lilliestam i relation musikens betydelse och funktion för människan. Identitet betraktas som en mångfacetterad konstruktion och diskuteras utifrån begrep om inre och yttre identitet. Arbetet belyser även relationen mellan identitetsprocessen i läroplanen och hur den behandlas i kurs- och ämnesplanen för musik. Studien har genomförts via ett internettbaserat frågeformulär med öppna frågor som utfördes i tre olika kursen vid en folkhögskola i södra Sverige. Analysen av enkäten är kvalitativt, således är studiens av kvalitativ karaktär. I resultatet framgår det att den emotionella förankringen i en musikupplevelse är det som sätter grunden för våra musikaliska minnen och musik preferenser. Ungdomarna betonar musikens funktion och möjlighet att hjälpa dem uttrycka eller uppleva känslor som fundamentalt för bildande av preferenser, samt för skapandet av ett musikaliskt intresse. Det framkommer även att något verkar ha hänt eller är på gång att ändras inom musikkulturen hos ungdomar, då många av informanterna i studien inte ställer sig i tillhörighet eller gemenskap till någon specifik musik. Istället frammanas ett neutralt förhållningssätt till musiken. Dock samtidigt som musiken beskrivs ha starka känslomässiga och individuella anknytningar. Musiken är knuten till identiteten men förhållandet där emellan ser annorlunda ut gentemot tidigare forskning.

 • 205.
  Berg, Christian
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Självinsikt genom skönlitteratur?: En undersökande studie kring Gy11:s syfte att skönlitteratur ska användas som källa till självinsikt2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen fokuserar på läroplanen Gy11:s syftesformulering att svenskämnet ska ”leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur […] som källa till självinsikt.” Frågor den vill besvara är hur man som pedagog kan integrera detta syfte i undervisningen och vilka förutsättningar pedagoger faktiskt har att göra detta utifrån läroplanen Gy11. I uppsatsen finns också ett resonemang om mätkultur och bedömning.

  Utifrån bland annat Moira von Wrights och Bert J.J. Biestas diskussioner kring unikhet och intersubjektivitet visar resultatet att pedagoger bland annat kan integrera syftet genom deliberativa samtal, genom att lära via litteratur och genom att arbeta med texter som slår an och utmanar elever. Resultatet ställs emellertid mot Gy11:s krav att undervisningen i större utsträckning ska inriktas mot kunskaper om litteratur och elevers prestationer.  

   

 • 206.
  Berg, Lotta
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  FRÄMJA & FÖREBYGGA - hälsofrämjande och drogförebyggande strategier inom skolan2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Titel FRÄMJA & FÖREBYGGA

  – hälsofrämjande och drogförebyggande strategier inom skolan

  Engelsk titel PROMOTE & PREVENT

  – strategies in school to promote health and prevent drugs.

  Författare Lotta Berg

  Handledare Inger Holm

  Datum Mars 2007

  Antal sidor 32

  Nyckelord hälsofrämjande, drogförebyggande, ANT, drogundervisning, hälsoundervisning, narkotika, droginformation, KASAM

  SAMMANFATTNING

  Syftet med min undersökning var att belysa rektorers erfarenheter av drogpreventivt arbete inom skolan. På vilket sätt man kan nå ut till alla elever för att upptäcka och motverka uppkomst av narkotika. Likaså avsåg jag att ta del av de tankar rektorerna har kring de kriterier som Statens skolverk utformat för en god drogundervisning, liksom hur deras egna strategier förhåller sig mot dessa. Jag har använt mig av en kvalitativ metod, baserad på intervjuer. Resultatet visade att det upptäckande arbetet tycktes vara svårt, då mycket bygger på obekräftad misstanke. För att motverka uppkomst av missbruk framhölls av rektorerna en drogundervisning med inslag av droginformation och värderingsövningar. Därtill betonades värdet av goda relationer, elevdelaktighet och friskvård, samt att se dessa i en större helhetsbild, vilket kan anses ha starka kopplingar till Antonovskys salutogena perspektiv och känsla av sammanhang, KASAM, vilken ligger till grund för min studie.

 • 207.
  Berg, Sophia
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Arvidsson, Martina
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Räcker det med G-kompet?: En studie kring bedömning inom grundskoleämnet musik2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Musikundervisningen på högstadieskolorna skiljer sig väsentligt enligt en nationell utvärdering som skolverket genomförde 2003, både beträffande vilka kunskaper eleverna utvecklar samt lärares arbetssituation och förutsättningar. Vilka faktorer är det som påverkar lärares sätt att bedöma kunskaper inom ämnet musik? Är musikaliska kunskaper och prestationer överhuvudtaget mätbara och vilka metoder använder undervisande lärare sig av för att göra bedömningen likvärdig?

  Det övergripande syftet är att ta reda på vilka moment som verksamma musiklärare i grundskolans sista år betygssätter inom ämnet musik. Finns det några moment som värderas högre än andra vid bedömningen och isåfall vilka? Vi kommer att med utgångspunkt i teorier kring olika typer av kunskap, kunskapsbedömning samt läroplanen för den obligatoriska grundskolan, Lpo 94, genomföra kvalitativa intervjuer med fyra betygsättande lärare.

  Vi har genom kvalitativa forskningsintervjuer tagit del av fyra verksamma musiklärares tankar kring bedömning inom musikämnet. Vi har även analyserat intervjusvaren kvalitativt med hjälp av relevant teori.

  Lärarna lägger fokus vid de moment som de känner att de har bäst praktiska förutsättningar att genomföra. Det handlar då både om vad som finns att tillgå i musiksalen, samt vilka kunskaper och vilken kunskapssyn som läraren har med sig. Dessa moment ligger sedan till

  grund för vilka kunskaper som bedöms. Lärarna förenklar betygskraven i de lokala kursplanerna för att alla elever ska kunna nå uppnåendemålen utifrån skolans förutsättningar.

 • 208.
  Berggren, Jan
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  En gemensam resa eller skilda resor: talet om kärnämnen i gymnasieskolan 1990-20092012Ingår i: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 21, nr 2, s. 39-60Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A travel in common or separate travels – policy texts on core subjects in the Swedish upper secondary school 1990 to 2009. In this article eight policy texts from the period of 1990 to 2009 are analyzed with reference to their attention to core subjects on different programs. Questions asked to the texts are: Are students on various programs to receive the same teaching in core subjects? How are the expressed intentions legitimized? Using concepts from Lilie Chouliaraki and Norman Fairclough's (1999) critical discourse analysis (CDA) and Basil Bernstein's (2000) concept of classification, it is concluded that during this period a shift takes place in policy, from keeping form and content of core subject teaching on different programs in common, into making a difference in the form and content of core subject teaching on different programs. Furthermore, the legitimization process and consequences of the analyzed discursive drift in policy to the positions of pupils on different programs are discussed.

 • 209.
  Berggren, Jan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Engelskundervisning i gymnasieskolan för mobilisering av ungdomars livschanser2013Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Berggren, Jan (2013). Engelskundervisning i gymnasieskolan för mobilisering av ungdomars livschanser. (English teaching in upper secondary school and mobilization of young people's life chances). Linnaeus University Dissertations No 156/2013, ISBN: 978-91-87427-64-0. Written in Swedish with a summary in English.

  English is a school subject which every Swedish upper secondary student is required to take. The selection and dissemination of knowledge among students attending upper secondary programmes carries the intention of social integration as well as specialization. The aim of this dissertation is then to show how perspectives on education in English elicited from teachers’ and students’ responses in interviews as well as Swedish education policy (SOU, directives, propositions) contribute to the conditions for the selection of knowledge and teaching, on and between programmes.

  Inspired by Basil Bernstein’s theories of educational sociology (1990, 2000) and Fairclough och Chouliaraki’s critical discourse analysis, CDA (1999), albeit adjusted to the aim of this study in pedagogics, the focus is on teachers’ and students’ views on teaching and knowledge in English classes on four vocational and academic programmes, establishing varying discourse practices on the different programmes. Moreover, perspectives on upper secondary teaching in Swedish education policy texts are analysed following the same methodology.

  Results indicate that education policy texts at the time of the interviews strive for adjustment of course content in English teaching to the programme (termed ‘infärgning’ in Swedish). Reflecting this trend in education policy, teachers and students on programmes speak of aspirations for English teaching as being either adapted for mainly academic purposes, or vocational and everyday-life purposes. On the basis of these aspirations it is argued that teachers and students establish either academically oriented discourse or vocational and everyday-life oriented discourse as the dominant pedagogical discourse on the individual programme. Thus, education policy as well as teachers and students reflect each other in striving for knowledge to be adapted for the programme. The two discourses contribute to a movement in favour of differences between programmes, though some of the vocational students complain on not being offered possibilities to analyse and discuss current problems in society. This is to say they complain that they do not receive an education in line with the academically oriented discourse, which is offered to students on academic programmes. At the same time, vocational students are dissatisfied in not gaining adequate knowledge in vocational English.

  Finally, these perspectives indicate discursive conditions for the selection of knowledge and the organization of teaching in English classes on different programmes. In the last chapter of the dissertation these varying perspectives on programmes concerning the selection of knowledge are analysed but now with a focus on the relationship between programmes. Consequences of the varying dominant pedagogical discourses on the programmes are discussed with regard to how they can be understood to mobilize life chances of young people differently, creating conditions for social integration and differentiation.

   

  Keywords: Selection of knowledge, upper secondary education, English, education policy, critical discourse analysis, sociology of education, social integration, social differentiation

 • 210.
  Berggren, Jan
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Korridorkulturen: elevers perspektiv på elevinflytande2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka hur elever ser på elevinflytande i praktiken, dvs. var de uppfattar att elevinflytande kommer till uttryck, vilka som agerar i dessa sammanhang, vilka frågor elevinflytandet gäller samt vad elever gör då de upplever att de inte får gehör för sitt inflytandebehov. Dessutom är syftet, mot bakgrund av ovanstående, att utröna om alla elever kan påverka sin skolvardag i samma utsträckning. Uppsatsen bygger på intervjuer med sju kvinnor och sju män, alla elever på tre olika gymnasieskolor.

  Det är framförallt i ett forum, närmare bestämt den elevorganiserade deltagardemokratin i skolornas korridorer, korridorkulturen, som eleverna är aktiva vad gäller elevinflytandearbete. Där sker diskussioner gällande elevinflytande, planering av agerande, liksom agerande i elevgenererade inflytandefrågor såsom veckoschema och examinationssätt. Andra fora där elevinflytande utövas är de personalorganiserade deltagardemokratiska kurssamråden samt klassråden. Kurssamråden utgörs av samråd mellan lärare och elever vad gäller lektionernas innehåll, arbetssätt samt examinationssätt. Klassråden ger elevinflytande i frågor gällande provschema och den fysiska arbetsmiljön. Den dialogpartner som i de allra flesta fallen nämns är läraren. Rektor och övrig personal upplevs som mycket avlägsna i elevinflytandesammanhang. Detta gäller dock inte för de elever som är representanter i personalorganiserat representativt råd. Dessa upplever tvärtom att de har ett reellt inflytande.

 • 211.
  Berggren, Jan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Klintberg, Johan (Medarbetare/bidragsgivare)
  Linde, Emilia (Medarbetare/bidragsgivare)
  Johansson, Susanne (Medarbetare/bidragsgivare)
  Sjötång, Angelica (Medarbetare/bidragsgivare)
  Projekt History hunt: bedömning av digitala projekt i engelskundervisningen2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Digitalisering av ämnesundervisning såsom i engelska är en process som kommit att fokuseras i skolutveckling de senaste åren. Samtidigt har gymnasielärares vardag i Sverige sedan Lpf 1994 präglats av att läraren har att verka för att på lämpligt sätt bedöma elevers kunskapsprogression mot bakgrund av defiierade mål i nationella styrdokument. Det är i denna skärningspunkt mellan ämnesundervisningens digitalisering och bedömningen av elevers kunskapsprogression som detta projekt tar sin utgångspunkt.

  Den aspekt som uppmärksammas i projekt History hunt är engelsklärares arbete med en formativ undervisning och bedömning avett gruppbaserat digitaliserat projektarbete. Denna rapport ger en beskrivning och analys av ett initiativ att utveckla en bedömningspraktik för gruppbaserat digitaliserat projektarbete i avancerad språkundervisning i en teknologiskt väl utvecklad skola, med en vetenskaplig grund i det ramverk för digital literacy som formulerats av Dudeney, Hockly och Pegrum (2013).

 • 212.
  Berggren, Jan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Torpsten, Ann-Christin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Då, nu och sen – nyanlända elever i gymnasieskolans introduktionsprogram: Förutsättningar, kunskapsutveckling och utmaningar i det flerspråkiga gymnasieklassrummet2020Ingår i: Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 213.
  Berggren, Jan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Torpsten, Ann-Christin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Järkestig Berggren, Ulrika
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för socialt arbete (SA).
  Education is my passport: Experiences of Institutional Obstacles among Immigrant Youth in the Swedish Upper Secondary Educational System2020Ingår i: Journal of Youth Studies, ISSN 1367-6261, E-ISSN 1469-9680Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 214.
  Berggren, Matilda
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Med psykisk hälsa som roder: En studie av hur gymnasieelevers självkänsla, ångest och depression förhåller sig till prestation2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka skillnader i upplevelse av självkänsla, ångest och depression samt att koppla det till prestation hos gymnasieelever. Studien granskar även genusskillnader. Datainsamlingen sker med ett eget instrument för bakgrundsvariabler samt med beprövade instrument för självkänsla, ångest och depression. För att mäta elevernas prestation används elevers enskilda provresultat. Resultaten visar att det inte finns något samband mellan elevers grad av självkänsla, ångest och deras prestation. Depression har ett negativt samband med prestation. Vad det gäller ångest, depression och självkänsla finns det starka negativa samband. Flickor visar lägre grad av självkänsla och högre grad av ångest än pojkar. Pojkar och flickor skiljer sig inte åt på depressionsnivån. Slutsatserna är att trots att flickor har lägre självkänsla, mer ångest och lika hög grad depression som pojkarna, presterar de lika bra som dem.

 • 215.
  Bergh, Andreas
  et al.
  Örebro University.
  Wahlström, Ninni
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Conflicting goals of educational action: a study of teacher agency from a transactional realism perspective2018Ingår i: Curriculum Journal, ISSN 0958-5176, E-ISSN 1469-3704, Vol. 29, nr 1, s. 134-149Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study focuses on the different ways in which teachers relatetheir situational agency and professional assignment to the nationalcurriculum content and curriculum dilemmas. It builds theoreticallyon transactional realism and empirically on analyses of interviewswith teachers, exploring the nature of teacher agency during theenactment of a new Swedish curriculum reform. To uphold a dualperspective of teachers’ relation to the curriculum as bothcollectively and individually experienced and as both an ideal andrealistic–practical relation, we term the future as ‘projectiveexperiences’, the presence as ‘practical-evaluative experiences’ andthe past ‘iterational experiences’ in relation to agency. Especially,we are interested in the ‘what’ in the curriculum – what theteachers find intriguing, important or impossible and what affectshow they relate to the curriculum as part of the multidimensionalstructures influencing their agency. This approach reveals that thecrucial issue of teacher agency is related to the policy discourse onknowledge and equity as standards and the uniformity ofassessment and its pedagogical consequences.

 • 216.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Muntlig kommunikation i alla ämnen: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Muntlig kommunikation, Del 1: Muntlig kommunikation i alla ämnen, årskurs F-9 ]2019Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 217.
  Bergh Nestlog, Ewa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Muntlighet och lärande: [ ingår i Lärportalens modul Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet), Muntlig kommunikation, Del 8: Muntlighet och lärande, årskurs F-9 ]2019Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 218.
  Bergh Nestlog, Ewa
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för humaniora.
  Emilson, Anette
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Frank, Elisabeth
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Folkesson, Anne-Mari
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Herrlin, Katarina
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Så här gjorde vi!: Erfarenheter från ett arbetslag2007Ingår i: "Säjer dom vetenskapligt en gång till så spyr jag!": Erfarenheter av att handleda examensarbeten, Kalmar: Institutionen för Hälso- och Beteendevetenskap, Högskolan i Kalmar , 2007, 5Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 219.
  Bergkvist, Karin
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Det jag ville lära mig det har jag lärt mig: - en studie av hur elever erfar lärande2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Uppsatsens överodnade syfte är att undersöka hur elever erfar lärande på ett yrkesinriktat gymnasialt program. Jag belyser även kärnämneslärares erfarenhet av undervisning på programmet i den undersökta skolan. Metoden för undersökningen utgörs av kvalitativa intervjuer med sex elever samt fem lärare. Olika frågor kring hur elever lär sig och vad de tycker att förståelse och lärande är ställdes. Resultatet visar bl.a. att eleverna inte finner något samband mellan undervisning i kärnämnen och programmets yrkesinriktning och därför upplever ämnen som svenska, matematik och samhällskunskap som onödiga. De har svårt att se en helhetssyn i skolarbetet och eftertraktar mer av praktiska inslag i utbildningen. Av elevsvaren, som granskats med hjälp av analytiska redskap, framkom upplysningar som pekar på att eleverna i den undersökta gruppen i huvudsak använder ett ytinriktat inlärningssätt, vilket är begränsat till skolsituationen och främst syftar till att klara proven och genera betyg. Eleverna menar att de yrkesrelaterade ämnena har mer betydelse för deras framtid än vad kärnämnena har.

 • 220.
  Berglund, Adam
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Karlsson, Oscar
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Rickardsson, Lucas
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Tal i bråkform – olika årskursers kunskapsnorm: En studie om mellanstadieelevers olika kunskaper inom bråkräkning 2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 240 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att genom ett frågeformulär undersöka elevers kunskaper inom det matematiska området tal i bråkform. Vidare ämnar studien undersöka vad som särskiljer elevers kunskaper i årskurs 4, 5 och 6. Frågeformuläret är konstruerat utefter Blooms reviderade taxonomi och utförs i en årskurs 4, 5 och 6. Datan redovisas, analyseras och diskuteras utefter Blooms reviderade taxonomi för att besvara frågeställningen. I resultatet framkom det att elever i årskurs 4 visar större svårigheter gentemot årskurs 5 och 6 vid användning av procedurkunskaper för beräkning av bråktal samt för att beräkna antal med hjälp av bråk. Det framkom även att elever i årskurs 4 är förtrogna med att använda bilder som representationsformer medan elever i årskurs 6 är förtrogna med båda bilder och symboler som representationsformer. Elever i årskurs 5 verkar däremot befinna sig i någon slags övergångsfas då de vill använda symboler som representation men gör så med blandad framgång.

 • 221.
  Berglund, Maja
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Casagrande, Lisetta
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Från medarbetare till ledare: en kvalitativ studie om kompetens och kompetensutveckling för förstagångs­ledare2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utforska internrekryterade förstagångs­ledares uppfattningar om vilka kompetenser som krävs för att hantera ledarrollen, samt hur organisationer kan stötta internrekryterade förstagångsledare i att utveckla dessa kompetenser. Studien är avgränsad till de internrekryterade förstagångs­­ledare, som gått från medarbetare till ledare inom samma organisation.

  Designen av undersökningen är en kvalitativ intervjustudie och det empiriska materialet bygger på intervjuer med sex stycken ledare, som blev internrekryterade som förstagångsledare. Resultat, analys och diskussion följer den teoretiska utgångspunkten utifrån Lundmarks (1998) kompetensblomma som är indelad i fem stycken under­­­kompetenser som innefattar yrkesteknisk, strategisk, social, personlig och funktionell kompetens (Lundmark, 1998).

  Resultatet visar att de kompetenser som förstagångsledare anser vara viktigast för att hantera ledarrollen är den sociala, personliga och funktionella kompetensen. Intervjupersonerna uppfattar att organisa­tionen via formell utbildning, feedback från medarbetare och ledare, samt introduktion kan stötta internrekryterade första­gångs­­ledare att utveckla dessa kompetenser.  

 • 222.
  Bergman, Anton
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Projekt och Temaarbete i förskolans värld2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper examines and reviews themed work and projects in the realm of preschool. By interviewing a group of preschool teachers and other people in leading positions within the occupation a basic understanding of how and why themes and projects were used emerged. The answers were quite similar and gave a detailed understanding of the different reasons why the work was designed in such a way. The people interviewed implied that the main reason was that they wanted to take advantage of the children thoughts and let them influence the direction of the learning experience. That everyone within the preschool, kids and adults, benefit from learning together in unison. Together as a group they explored and discovered topics that the children deemed interesting and that gave the work and enjoyment that could otherwise be lost. The learning experience in preschool is supposed to be fun as much as it is educational.

 • 223.
  Bergman, Therese
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Rothzén, Charlotte
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Att ha ett pedagogiskt tänk: Rektorers syn på möjligheter att utveckla kunskap för elever i träningsskolan2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en fördjupad insikt om rektorers syn på vad som påverkar kunskapsutvecklingen för de elever som studerar enligt träningsskolans kursplan.

   

  Följande frågeställningar ligger till grund för studien:

  • Vilka möjligheter finns för elever att utveckla kunskaper utifrån sina varierande förutsättningar?
  • Vilken betydelse har personalens yrkesbakgrund för elevernas kunskapsutveckling?

   

  Som metod för denna studie har sex rektorer intervjuats, samtliga med organisatoriskt och pedagogiskt ansvarig för elever som studerar enligt träningsskolans kursplan. Vid analys av intervjuerna användes John Dewey och Lev Vygotskijs teorier om att människan lär i sociala sammanhang. Lärandet uppmuntras i en social process som sker tillsammans med andra. Vidare användes Moira von Wrights teori om det relationella perspektivet där behov inte är knutna till individen utan till ett sammanhang.

   

  Resultatet i studien visar att rektorerna beskriver att kunskapsutveckling sker och att det är lärarens huvudansvar att driva undervisningen framåt och vara arbetsledare för kollegor. En väl fungerande dokumentation har betydelse för elevernas kunskapsutveckling. Elevassistenternas varierande yrkesbakgrund beaktas inte alltid vid anställning utan snarare individuella egenskaper värdesätts

 • 224.
  Bergquist, Matilda
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Liknande ledarskap men skilda livsstilar: Om kvinnliga företagares ledarroll i Tyskland och Thailand2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att tolka och förstå karktäristiska drag i ledarskapet hos kvinnliga företagare inom serviceyrken i Tyskland samt tolka och förstå likheter och skillnader i ledarskapet hos kvinnliga företagare inom serciveyrken mellan Tyskland och Thailand och även diskutera villkoren för kvinnliga företagares ledarskap i Sverige. Detta utifrån temana drivkrafter, ledarrollen och attityder från samhället. Semistrukturerade samtalsintervjuer genomfördes med tyska och thailändska kvinnor, utifrån en hermeneutisk inspirerad forskningsansats och med tre av Hofstedes kuturella dimensioner samt auktoritärt och demokratiskt ledarskap som teoretiskt perspektiv. Drivkrafterna för samtliga kvinnor var individualistiskt där det handlade om att vara oberoende från andra människor. Livsstilarna för kvinnorna i Tyskland och Thailand skiljer sig åt. I Thailand lever man i storfamiljer i en kollektivistisk kultur där arbetet är deras liv och företagen är familjeföretag. I Tyskland var det istället en strikt uppdelning mellan arbete och fritid där de framhävde sin självständighet, vilket återigen tyder på individualism. I kvinnornas ledarroll fanns det många likheter där kommunikation, medbestämmande och trivsel var viktiga faktorer som i det demokratiska ledarskapet. Kvinnornas ledarskap skiljer sig åt från samhällena som sådana, där kulturerna mer eller mindre genomsyras av maskulint tänkande, bland annat genom en mindre välutvecklad barnomsorg där kvinnan fortfarande anses ha huvudansvaret för barnen. I grunden är båda kulturerna till viss del hierarkiska, men detta håller på att luckras upp då religionen i Thailand får mindre betydelse och kvinnliga ledare är på frammarsch i Tyskland.

 • 225.
  Bergquist, Matilda
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Strong women with a soft heart: A minor field study about characteristics in the leadership of four women in the changing Thailand2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This research was conducted from an anthropology narrative approach and based on semistructured conversation interviews with four Thai women who owned their own businesses and therefore were in a leadership position. The purpose was to get a picture of women leadership in the working life in Thailand. Focus was to find characteristics in their leadership, in the way they became leaders, their forces, how they thought of their leadership and which attitudes they met from society. This was analysed using the theory from Hofstede with five dimensions on cultures and also from democratic and authoritarian leadership. The result showed both similarities and differences. Similarities, such as the respondents being strong, hard working women running a family business and mostly using a democratic leadership and were forced to stand by themselves at the same time as they cared a lot about relations. It appeared that the Thai society was changing; there the women got a more prominent role in the working life, which embodied a more feminine culture with smaller power distances.

 • 226.
  Bergqvist, Andreas
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Eriksson, Jon
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Hållbar utveckling - En studie om pedagogers handlingssätt och elevers tankar2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  AbstraktAndreas Bergqvist och Jon ErikssonTitel: Hållbar utveckling – En studie om pedagogers handlingssätt och elevers tankarEngelsk titel: Sustainable Development - A study of teachers 'practices and students' thoughtsHållbar utveckling (HUT) är ett komplicerat område som är svårt att definiera eftersom det har olika betydelse för olika individer. Både politiker och akademiker har kritiserat begreppet. HUT kräver att människor tar ansvar samt visar solidaritet till kommande generationer, andra folkgrupper och nationer. Här krävs det helhetssyn på människans och samhällets behov. Varje dag överkonsumerar vi människor, framförallt i västvärlden jordens tillgångar och det måste ske en förändring så snart som möjligt. Överkonsumtionen har skapat miljöproblem och dessa är starkt kopplade till den livsstil av överflöd och all för stor konsumtion per person som sker.Syftet med examensarbetet är att genom kvalitativa intervjuer med både pedagoger och elever undersöka varför skolan ska undervisa om hållbar utveckling. Samt varför det är så viktigt att informera om det. Här har två frågeställningar använts för att göra undersökningen mer givande. Frågeställningarna behandlar dels varför det är betydelsefullt att skolan undervisar om HUT samt hur pedagogerna kan göra för att väcka elevernas intresse för hållbar utveckling.Vad som framkommer av resultatet är att såväl pedagoger som elever som tillfrågats att delta i intervjuerna tycker att det är viktigt att undervisa om hållbar utveckling. Därför att ämnet är relevant till samhället vi lever i. Pedagogernas egna intresse tillsammans med läroplanen låg till grund för deras undervisning om hållbar utveckling. Resultat vi kunde se var att elevernas kunskaper var goda i området och hade ett stort intresse och var väl medvetna om miljön och människans påverkan på denna.

 • 227.
  Bergstedt, Bosse
  et al.
  Lunds universitet.
  Herbert, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Pedagogik för förändring: frihet, jämlikhet, demokrati2011 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 228.
  Bergstedt, Bosse
  et al.
  Lund university.
  Herbert, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för Hälso- och livsvetenskap (FHL), Institutionen för psykologi (PSY).
  Pedagogik för förändring: röster som har utmanat kunskap och samhälle2017 (uppl. 2)Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Historiskt har pedagogik betraktats som en viktig förutsättning för kunskap och samhälle. Pedagogiska modeller har ofta utvecklats i samband med samhällsförändringar, revolutioner och krig.Pedagogiska teoretiker har frågat sig på vilket sätt människan kan bli en självständig tänkare som inte låter sig ledas av andra.

  Pedagogik för förändring möter läsaren pedagoger och filosofer från antiken fram till i dag – kvinnor och män som alla varit radikala tänkare för sin tid och banat väg för dagens skola och utbildning. I sin kamp för att tänka kritiskt och annorlunda har de utmanat givna föreställningar om kunskap och samhälle.

 • 229.
  Bergstedt, Bosse
  et al.
  Lunds Universitetet.
  Herbert, AnnaLinnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.Kraus, AnjaUniversity of Education Ludwigsburg, Germany.
  Initiating Learning2012Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In current pedagogical theories and their diverse practical applications the explicit decisions on settings of teaching and learning processes rule the field, such as the subjects, schedules, tasks, social settings of learning. Governmental or cybernetic theory where the focus is on explicit issues, factors and didactic models has a great impact on European education, its theories, its practices and its systems.

  Seen from a phenomenological perspective, learning processes are never at hand or evident (Meyer-Drawe 2004). Even though the result of our learning might be obvious, we actually do not know how we learn something. The learning process as such is inevitably hidden. Furthermore, a learning process is not only governed by its tasks and conscious motives, but also by implicit and unspoken attitudes and mindsets. It is stimulated by implicit meanings of spoken and written statements, by tacit expressions of bodily communication and interaction, by aesthetical framings as e.g. iconic activities and objects and by the un-verbalized resources and limitations of commodities, tools and architectural environments etc.

  Following this argumentation, on the one hand concepts of learning, literacy, competence and attention are discussed. On the other hand, theories on teaching and on teacher education are developed.

 • 230.
  Bergstedt, Bosse
  et al.
  Lunds Universitet.
  Herbert, Anna
  Lunds Universitet.
  Kraus, Anja
  Pädagogische Hochschule Ludwigsburg.
  The Emergence of the Subject; Learning from the Other, Maieutics and Cultural Change2010Ingår i: ECER 2010: Education and Cultural Change: Network: 13. Philosophy of Education - Standard submissions, 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Relationships with the Other involves an ethical dimension according to Lacan, Levinas, Buber and Stein. The Other is unknowable according to both Lacan and Levinas. It is beyond, someone which can never be completely understood. For Levinas, the Other manifests itself as a face and the face can only be changed by violence. Attempts to understand the incomprehensible by making the Other similar to someone previously known is doing violence onto the other, metaphysical violence according to Levinas. Todd writes that in response to the Other we must develop a special kind of listening, a passive preverbal listening. The listener must avoid making meaning out of language. Disconnecting the ego’s creation of meaning brings forth the subject according to Lacan (preverbal does not mean pre-symbolic). Learning from the Other then is paradoxically also about learning in relation to ourselves. What is beyond in the Other also exists within us. The subject is beyond and to a degree created by the Other’s signifiers, it is in alliance with the Other. Facing the unknowable, is facing the unknowable dimensions in ourselves. How is it possible to develop conditions, in the classroom facilitating listening and the tacit dimensions of learning described above?

 • 231.
  Bergström, Anna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Seho, Elvis
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Du sådde ett frö som jag fick vattna: Ungdomars upplevelse av betydelsefulla faktorer i behandling av missbruksproblematik2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftade till att belysa hur ungdomar med missbruksproblem i efterhand värderar en behandlingsinsats samt vilka betydelsefulla förändringar som de uppfattar har skett. Studien har utgått från ungdomarnas egna utsagor med hjälp av UngDOK och dess uppföljningsformulär. Studien har sin grund i mixed methods, vilket innebär inslag av både kvalitativ och kvantitativ forskningsansats. Den teori som användes för att analysera resultatet var The Common Factors Theory. Resultatet visade att gemensamma faktorer såsom den terapeutiska alliansen mellan behandlare och ungdom samt den professionellas acceptans och empati var viktiga aspekter för ungdomarna under behandlingskontakten. När det gäller betydelsefulla förändringar var faktorer utanför behandling mest betydelsefullt för tillfrågade ungdomar. Dessa förändringar handlade om att ungdomarna har lyckats med att återuppbygga relationer till sin familj och vänner samt att de har träffat en ny partner eller att de har lyckats fullfölja sina studier och skaffat en meningsfull sysselsättning.

 • 232.
  Bergström, Diana
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Gheisari, Bergström, Tina
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Etnicitet, Genus och missbruk: En deskriptiv studie om skillnader och likheter mellan manliga och kvinnliga missbruksklienter med svenskt och utomnordiskt ursprung2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Växjö universitet

  Institutionen för pedagogik

  Pedagogik med inriktning mot ungdoms-

  och missbrukarvård, C-uppsats 10 p

  Titel Etnicitet, genus och missbruk – En deskriptiv studie om skillnader

  och likheter mellan manliga och kvinnliga missbruksklienter med svenskt och utomnordiskt ursprung

  Engelsk titel Ethnicity, gender and drug abuse, a descriptive study on differences and similarities between male and female drug abuse clients with swedish and non–scandinavian origin

  Författare Diana Bergström och Tina Gheisari Bergström

  Handledare Maria Alm

  Datum Mars 2007

  Antal sidor 39

  Sökord Etnicitet, kön, invandrare, drogmissbruk, ungdomar, behandling

  Sammanfattning

  Syftet med studien var att beskriva skillnader och likheter mellan klienter med svenskt respektive utomnordiskt ursprung, av båda könen, i bakgrundsfaktorer, drogmissbruk och behandlingsmetoder. Metodvalet var en kombination av kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod, där den kvantitativa utgjordes av statistisk analys av DOK-material och den kvalitativa av intervjuer med halvstrukturerad uppläggning. DOK–materialet analyserades och tolkades utifrån ett positivistiskt- och intervjuerna ett hermeneutiskt perspektiv. Det teoretiska perspektivet i den kvalitativa delen utgick från det postmoderna perspektivet i klientarbete. De mest framträdande resultaten var att vissa signifikanta skillnader mellan dessa grupper fanns, bl.a. beträffande familjestöd, primärdrog, psykisk hälsa och kriminalitet. Det visade sig även att kön och ursprung var beroende av varandra. För att visa vilken faktor av kön och ursprung som var orsak respektive verkan var det ofta nödvändigt att beakta båda samtidigt. Respondenternas synsätt om skillnaderna mellan dessa klientgrupper var skiftande och sammanföll enbart i vissa fall med de kvantitativa resultaten.

 • 233.
  Bergström, Li
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Kungsstam, Eleonor
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Vad väljer förskolläraren att dokumentera?: En kvalitativ studie baserad på förskollärares upplevelser av dokumentation2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 210 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  What does the preschool teacher choose to document? A qualitative study based on preschoolers' experiences of documentation.

   

  I detta examensarbete kommer ni att få ta del av förskollärares tankar och erfarenheter med dokumentation. Vårt syfte med studien var att undersöka vad förskollärarna dokumenterar och varför, samt vilka svårigheter som finns med dokumentationen. Kvalitativ datainsamling ligger till grund för denna undersökning och den är baserad på intervjuer kombinerat med ljudupptagningar.

  I resultatet framkommer det att uppdraget med dokumentation är komplext och att det handlar om att tillgodogöra många olika intressenter som i sin tur har olika syften med dokumentationen. Dokumentation handlar enligt förskollärarna till stor del om att ta kort, filma, observera och anteckna sådant som händer under planerade aktiviteter tillsammans med barnen. Eftersom att dokumentationen ligger till grund för politiker, chefer, den egna verksamheten och vårdnadshavares intressen var det enligt förskollärarna svårt att veta vad som faktiskt är en dokumentation. 

 • 234.
  Bergstén, Anno
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Hur väljer barn på fritids: En studie om hur pojkar och flickor väljer aktiviteter på ett fritidshem2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetet behandlar hur barn från årskurserna 2-4 på ett fritidshem i en mindre ort i södra Sverige väljer lek och lekkamrater. Avsikten med arbetet är att undersöka pojkars och flickors val samt ta reda på hur barnen i studien uppfattar sina möjligheter att påverka sina leksituationer på fritidshemmet. Syftet är även att ta reda på om och hur i så fall flickor och pojkar leker med varandra samt vilken nöjessyssla de väljer. Metoden som har använts är en enkätundersökning som barnen på nämnda fritidshem har deltagit i. Förutom kryssfrågorna innehöll enkäten öppna ifyllningsfrågor för att svaren ska ge lite djupare information. Resultatet visar att barnen ofta leker tillsammans oberoende av kön, pojkarna uppvisar mer stereotypt beteende och flickorna bryter i större utsträckning mot det traditionella normsystemet. De viktigaste slutsatserna från arbetet är att flickor och pojkar lek tillsammans men gärna håller sig till den som dem kan identifiera sig med samt att de ser olika på sina möjligheter att bestämma över leken. Flickor ser sig själva ha en större makt än pojkarna att bestämma över vad de ska leka och samtidigt är flickorna i stor del aktiva i de fysiska lekarna som till exempel fotboll. Pojkarna antyder att det blir större jämlikhet och rättvisa i lekarna där barnen själva är initiativtagarna.

 • 235.
  Berisha, Ilir
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Elisabeth Axelsson, Ann-Kristin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Digitala redskap i skolan: Teknik och pedagogik2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I en skola som i hög grad är utrustad med digital teknik utnyttjas ändå inte tekniken till alla de möjligheter som IT erbjuder. Pedagogikens utveckling i förhållande till tekniken diskuteras i det här arbetet utifrån ett lärarperspektiv. Syftet med det här arbetet är att undersöka hur lärare på gymnasiet använder och integrerar digitala redskap i undervisningen, samt hur de beskriver möjligheter och förutsättningar att utveckla undervisningen med hjälp av digitala redskap. För att få svar på våra frågor har vi gjort en enkätundersökning på fyra kommunala skolor. Våra resultat visar att lärarna använder och integrerar digitala redskap i ganska stor utsträckning, men det finns fortfarande många som inte utnyttjar redskapen fullt ut. Digitala redskap och internet ses som en tillgång för att kunna utveckla undervisningen men kan också skapa problem i form av teknikkrångel och distraktion för eleverna. Kompetensutvecklingsplaner uppfattas inte som genomtänkta vilket kan vara ett hinder för utveckling.

 • 236.
  Berkovics, Kristian
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Vilka faktorer påverkar elevernas idrottsval?2009Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att bidra med empirisk kunskap till den pedagogiska forskningen om vad som påverkar elevers val av idrott. En genomgång av tidigare forskning på området påvisar att faktorerna geografiska förutsättningar, könstillhörighet, idrottslärarens påverkan, föräldrars idrottsutövande och kompisars idrottsutövande är relevanta förklaringar till elevers val av idrott (Se t.ex. Redelius, 2002; Larsson, 2005; Nilsson, 1993; Augustsson, 2007; Svedberg, 2003). Undersökningen vilar på en kvantitativ metod och har sammanställts genom en enkätundersökning. Undersökningen har genomförts på en årskurs 6 till 9-skola med sammanlagt 171 elever i en stad med 18 000 invånare. Den huvudsakliga slutsatsen – som baseras på elevernas egna svar – är följande: de geografiska förutsättningarna påverkar inte elevernas val av idrott, könstillhörigheten påverkar till viss del elevernas val av idrott, idrottsläraren påverkar till viss del elevernas val av idrott, föräldrarna har till viss del påverkat elevernas val av idrott och kamraterna har till stor del påverkat deras val av idrott. Vidare påvisades att kamraterna hade störst påverkan på valet av idrott, följt av föräldrar och idrottsläraren.

 • 237.
  Berlemo, Beatrice
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Gustavsson, Fanny
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Hemlöshetens olika ansikten: En kvalitativ studie om professionellas upplevelser av hemlöshet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetet syftar till att belysa hur personal beskriver olika gruppers problematik i hemlöshet samt hur problematiken påverkar de professionellas förmåga att hjälpa dem ur hemlösheten. Den metodologiska utgångspunkten som har använts är en hermeneutisk och kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Fem verksamheter som arbetar med hemlösa personer på olika sätt i två olika städer i Sverige har besökts, där sju respondenter har medverkat. Resultatet har analyserats med stöd av analysmetoden meningskoncentrering. Teorin som har använts i detta arbete är social exkludering då hemlösa personer ofta har blivit exkluderade från viktiga områden i samhället, vilka är grundläggande för att kunna ha en skälig levnadsstandard. I resultatet framkommer det att de professionella möter flera olika grupper av hemlösa i sina arbeten, där grupperna har olika former av problematik vilka ses som olika svåra att bemöta. Det beskrivs även att det är svårt för de som lever i hemlöshet att komma tillbaka till den ordinarie bostadsmarknaden, då det finns en brist på lägenheter med rimliga hyror i dagens Sverige.

 • 238.
  Bernhardsson, Ulrika
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Reflektion, ett sätt att utvecklas på: En studie om några lärares relation till reflektion2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med min examensuppsats är att få inblick i några lärares relation till reflektion i det egna yrket. Reflektion har idag blivit ett brett begrepp med många tolkningar och i min undersökning tolkas begreppet bland annat på så vis att man efter gamla erfarenheter skapar nya som man sedan går ut och testar, allt för att utvecklas och komma ett steg längre i sitt läraryrke. Undersökningens fokus ligger i att ta reda på några lärares kännedom om begreppet, hur de ser på att använda det i sitt yrke, hur de ser på kollektiv reflektion samt hur de reflekterar över sin egen verksamhet. I undersökningen intervjuades totalt sex lärare.

  Undersökningen visar att lärare reflekterar över sitt arbete och trots att de inte säger sig ha fått någon förklaring av begreppet har de ändå en definition av det. Samtliga lärare i undersökningen är positivt inställda till reflektion och vill använda det som en metod att utvecklas men det som hindrar dem är tiden. Brist på tid visade sig vara en stor faktor till att lärarna inte reflekterade mer.

 • 239.
  Berntsson, Josefin
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Barnboken i förskolan: En kritisk granskning av barnbokens popularitet i förskolan2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här är en studie som genom ett normkritiskt perspektiv tittar på barnbokens plats som material i förskolan. Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för varför barnboken är ett så populärt pedagogiskt hjälpmedel i förskolan och vilka antaganden som ligger till grund för detta. Undersökningen utfördes genom intervjuer med sju pedagoger och fokus för intervjufrågorna var antaganden kring barnböcker och deras användning samt antaganden kring andra sagoberättarformer. Resultatet visade att barnboksanvändandet blivit en norm för förskolor och att detta kan ha att göra med varför de flesta pedagoger jag intervjuade var skeptiska till andra former, då främst tekniska så som film, dator och iPad.

 • 240.
  Bertilsson, Annica
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Larsson, Cecilia
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Den tidiga skrivinlärningen - hemmets betydelse i förskoleåldern2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med rapporten var att undersöka vilken betydelse hemmets användning av skrift har för barns tidiga skrivinlärning. Undersökningen bygger på 59 enkäter till föräldrar i år 2 som visat på hur mycket man har använt sig av skrift och högläsning i hemmet när barnen var små. Lärarna i respektive klass har gjort en bedömning på vilken nivå varje elev ligger i sin skrivutveckling. Bedömningen ligger på en skala från ett till fem.

  Efter bearbetning av enkäterna visar resultatet att hemmets roll och betydelse vid barns första skrivinlärning är ingenting man med säkerhet kan fastställa. Hemmets påverkan skiftar från barn till barn. Det har ingen betydelse om barnet bedöms som ”svag” eller ”stark”. En del barn som är ”svaga” har blivit lästa mycket för och haft stor tillgång till böcker och skrivredskap och barn som anses ”starka” har i vissa fall aldrig eller mycket lite blivit lästa för och haft lite tillgång till skrivande situationer. De barn som fått bedömningen ett har i många fall behandlats lika som de som fått bedömningen fem. Eftersom förskolans roll i barns första skrivinlärning inte behandlats i denna undersökning så kan den vara förklaringen.

 • 241.
  Bertilsson, Emma
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Spiderman och prinsessor i förskolan: En studie om vad flickor och pojkar väljer för lekar och lekmaterial2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats
 • 242.
  Betzholtz, Mirja
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  ”Ibland får man ju våga lite själv också så är vi gamla uvar”.: Förskolan som en mångkontextuell arena - två lärares berättelser.2015Ingår i: Med livsberättelser som forskningsansats: en rapport från den 6:e livsberätteleskonferensen i Karlstad / [ed] Löfgren, Håkan; Karlsson, Marie; Pérez Prieto, Héctor, Karlstad: Karlstads universitet, 2015, s. 88-99Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 243.
  Betzholtz, Mirja
  Södertörns högskola.
  Rätten att definiera sig själv – i mötet Livsberättelser av lärarstudenter med annan etnicitet än svensk i mötet med svenska skolan och samhället: Examensarbete Interkulturell pedagogik, Södertörns Högskola2008Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 244.
  Betzholtz, Mirja
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Torpsten, Ann-Christin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Preschool – a Diverse Arena2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

   In Swedish preschool children with a mother tongue other than Swedish are given the ability to communicate in their native language and in Swedish. Research reveals notions of a monolingual norm of Swedishness in early childhood education. Developed skills in the mother tongue increases the opportunities to learn Swedish and good skills in different languages promote learning in other areas (Björk-Willén, 2007; Lindberg, 2002).

   

  Purpose of this paper is to problematize multilingualism in preschool and participation conditions. Data has been collected through interviews with preschool teachers and surveys of native supporters. Ethical considerations are made by informant’s agreement. Theoretical basis is postcolonial theory (Fanon, 1971; Said, 2004) and critical multiculturalism (May 1999) who question the socially constructed notions of majority and minority cultures, highlighting opposites, notions of monolingualism and the creation of superiority and subordination where the possession of language may prevail in different linguistic contexts.

   

  The analysis visualizes relational and didactic skills (Persson, 2012). Preschool teachers' relational skills appear when speaking about mother tongue, positive impact on school success and expanded vocabulary when the teacher speaks the same language as their parents. Through native support children receive help in understanding the preschool. Mother tongue teacher’s education represents high didactic competence. Offering language support at inappropriate times, when children are sleeping, visualizes low didactic skills and lack of flexibility in the organization. Arranging language support when children can not participate appears as a consequence of superiority and subordination. The norms of monolingualism are in control.

   

 • 245.
  Birgersson, André
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskaper, SV.
  Jonsson, Johanna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för samhällsvetenskaper, SV.
  Läsinlärning: - i ett socialt sammanhang genom tiderna2009Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats är att undersöka de metoder som användes under olika tidsperioder för barns läsinlärning. Vi ville veta mer om samhällets värderingar i de gällande perioderna och hur den rådande barnsynen påverkade läsinlärningsforskningen samt varför metoderna egentligen uppkom. Om det visade sig att de olika läsinlärningsmetoderna är en avspegling på de samhälleliga förhållandena så ville vi veta hur. Vi gjorde en litteraturstudie för att finna svaren på våra frågeställningar och det gjorde vi i tidigare forskning samt litteratur. Vi kom fram till att samhällets utveckling och barnsyn har påverkat utformandet av de olika läsinlärningsmetoderna. Den utvecklingen var tydligast under 1970-talet då en rad nya metoder uppstod.  

 • 246.
  Bjervås, Lise-Lotte
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Det kompetenta barnet2003Ingår i: Förskolan: barns första skola / [ed] Eva Johansson & Ingrid Pramling Samuelsson, Lund: Studentlitteratur , 2003Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 247.
  Bjervås, Lise-Lotte
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Different Ways of Viewing a Child2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 248.
  Bjervås, Lise-Lotte
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Pedagogisk dokumentation – ett bedömningsverktyg2011Ingår i: Förskoletidningen, Vol. 36, nr 6, s. 16-20Artikel, forskningsöversikt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 249.
  Bjervås, Lise-Lotte
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Pedagogisk dokumentation i förskolan som bedömningspraktik2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 250.
  Bjervås, Lise-Lotte
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Pedagogisk dokumentation i förskolan som bedömningspraktik2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
2345678 201 - 250 av 2522
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf