lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
47484950 2451 - 2486 av 2486
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 2451.
  Zeberg Persson, Helen
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Svensson, Karin
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Kottar, pinnar och siffror i böcker: Olika lärandesituationer i matematiken2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Vår bakomliggande tanke med studien är att undersöka vilka lärandesituationer som skapar lust och motivation i matematikstudier. Syftet med undersökningen är därför att identifiera vad som utmärker sådana lärandesituationer. I ett försök att studera detta problem har vi studerat det vardagliga skolarbetet hos en klass bestående av 16 elever i år 1. Vi har använt oss av begreppen lust och motivation i vårt arbete för att urskilja ovanstående situationer. Datamaterial har samlats in genom observationer inomhus och utomhus under ett antal matematiklektioner. Vi har även använt oss av intervjuer med eleverna för att få svar på våra frågeställningar.

  Resultatet av studien visar att både inomhusmatematiken och utomhusmatematiken är gynnsamma för elevernas lust och motivation. Det som bestämmer huruvida dessa lärandesituationer är motiverande och lustfyllda är hur situationerna är uppbyggda och inte var de är förlagda. Viktiga slutsatser i studien är att det är den praktiska matematiken samt interaktionen mellan eleverna som har störst betydelse för lusten och motivationen. Flertalet elever menade att de upplevde matematiken mest positiv då de fick använda sig av till exempel kottar och pinnar i sitt räknande. Men även när de fick samarbeta med sina kamrater upplevde de matematiken som lustfylld och motiverande. Vårt resultat stöder följaktligen tidigare forskning inom matematik och utomhuspedagogik.

 • 2452.
  Zetterberg, Lisa
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Genreskolan i läroboken: Analys av tre läroböcker i svenska för gymnasieskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den australienska genrepedagogiken har formulerat en metod där genrer ska göras

  explicita i undervisningen för att ge fler elever tillgång till en utvecklad litteracitet.

  Metoden bygger på användandet av en cirkelmodell med fyra fält. Föreliggande

  undersökning ämnar undersöka om den genrepedagogiska metoden gjort avtryck i tre

  läroböcker för svenskämnet i gymnasieskolan, varav ett är uttalat genrepedagogiskt.

  Undersökningen baseras på innehållsanalys och närläsning av texterna i läroböckerna.

  Analysen visar det inte finns någon större skillnad mellan den uttalat genrepedagogiska

  läroboken och en av de andra läroböckerna. Det finns inslag av genreskolans metod i

  samtliga läroböcker, och två av dem innehåller i viss utsträckning stöd för samtliga delar

  i cirkelmodellen, oavsett om läroboken är uttalat genrepedagogiskt inriktad eller inte.

 • 2453.
  Zhang, Fang
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Planerade fysiska aktiviteter i förskolan: En studie om planerade fysiska aktiviteter samt hur förskollärare arbetar med det2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att beskriva hur planerade fysiska aktivitet kan se ut i förskolan för att öka mängd på barnens rörelse. Detta för att skapa en förståelse för hur förskollärare kan engagera sig i fysiska aktiviteter som är avgörande för barnens livslånga hälsa och välbefinnande. Enligt forskning kan ett beteende fyllt av fysisk aktivitet och som är etablerad i tidig barndom uppmuntra till fysisk aktivitet också senare i livet.

  Undersökningen genomfördes med kvalitativ datainsamling med hjälp av tre semi-strukturerade intervjuer av tre förskollärare, som är inriktade på motorik.

  Resultatet visar på lämpligheten att hänga upp planeringen på en modell. Viktiga punkter i modellen är att utgå ifrån övergripande mål och att vara flexibel utifrån didaktiska förutsättningar. Vid utförande är korta, intensiva, enkla och roliga pass lämpligt sätt att genomföra planerade fysiska aktiviteter på. Rörelse till musik är också ett inbjudande sätt. Resultatet visar att förskollärarens roll är att vara en förebild, vara deltagande och vara engagerad. Engagemanget kan man få genom att välja aktiviteter utifrån individuella intressen, egna och barnens. Det är också viktigt med ihärdighet genom att upprepa aktiviteten.

 • 2454.
  Ziegenbein, Lena
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för teknik, TEK.
  Schnell, Yvonne
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för teknik, TEK.
  Jag frågar hellre två gånger än att testa själv!: En studie på Hantverksprogrammet om motivation, läromedel och sociokulturell inlärning2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens skola handlar det om att kunna förmedla kunskaper som eleverna har nytta av i livet och i sitt valda yrke med omvärldens och branschens krav och förväntningar. Som yrkeslärare skapas mycket eget läromedel och syftet med rapporten är att ta reda på hur ett undervisningsmaterial kan se ut som genererar motivation och som integrerar ett sociokulturellt perspektiv.

  De begrepp som används i studien är sociokulturellt perspektiv, motivation och läromedel. En översiktlig förklaring av begreppen och en litteraturstudie som beskriver olika teoretiska utgångspunkter genomförs i bakgrunden. Metoder som har nyttjats har varit dels litteraturstudier och dels en kvantitativ enkätundersökning.

  Resultaten av vår undersökning visar på en kombination av elevernas svar och litteraturens olika teorier. Eleverna föredrar träning, mindre grupparbeten och traditionella prov, men vill gärna ha både teoretiska och praktiska presentationer av läraren. Det finns ett behov att variera undervisningen för att tillgodose elevernas behov, vilket också bör vara signifikant med ett läromedel som även bör stimulera sociokulturellt perspektiv. Motivation hos elever har olika innebörd i skolan och på fritiden. I skolan blir betyg en sporre och motivation förknippas med drivkraft och vilja, medan fritidens motivation associeras med glädje.

  Diskussioner utifrån våra resultat sker om hur ett kursupplägg eller ett läromedel ska kunna bli spännande och stimulerande för att hitta elevens motivation och drivkraft.

   

 • 2455.
  Ziegenfeldt, Lena
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Behövs diagnosen dyslexi i grundskolan?: Speciallärares syn2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa hur speciallärare anser att diagnosen dyslexi påverkar undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter. Syftet var även att belysa deras syn på att medvetandegöra elever med läs- och skrivsvårigheter om sina svårigheter.

  Studien utgår från en kvalitativ metod, där fem speciallärare intervjuats som arbetar med läs- och skrivinlärning. De fick utifrån sina tankar, kunskaper och upplevda erfarenheter ge sin syn på studiens frågeställningar. Resultatet i studien visar att det finns en osäkerhet kring skillnaden mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Studien visar också att informanterna har goda kunskaper kring vilka insatser som ska göras vid läs- och skrivsvårigheter, vilket tyder på att de följer med i aktuell forskning. Studiens resultat pekar på att diagnosen dyselxi behövs i grundskolan för att stärka elevens självbild, genom diagnosen får de en förklaring på sina svårigheter.

 • 2456.
  Zier, Oscar
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Voolaid, Johanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Möjligheter till samspel mellan elever i grundsärskola och grundskola årskurs 7-9: En studie om vilka förutsättningar skolor har för att skapa samspel mellan elever i olika skolformer2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar skolor har för att skapa samspel mellan elever mottagna i grundsärskolan och elever i grundskola i år 7-9. Detta har skett genom en enkätstudie där 21 rektorer har agerat respondenter.De teoretiska utgångspunkterna som har valts är sociokulturellt och interaktionistiskt perspektiv samt stämpling och identitet. Resultatet har kategoriserats utifrån olika faktorer som påverkar möjligheterna till samspel och visar att elever från de olika skolformerna samspelar i väldigt begränsad form trots att det finns goda förutsättningar i de flesta fall. Utifrån de valda teorierna har resultatet analyserats med en kvalitativ ansats för att försöka förstå vilka samhälleliga villkor som styr och påverkar människor. Vi kunde genom vårt resultat bland annat se att fem av de 21 undersökta skolorna är segregerade från grundskolan och eleverna får där inte möjlighet till samspel med jämnåriga.Vår datainsamling som omfattar 21 undersökta skolor är för liten för att kunna göra större generaliseringar men vi ser ändå tendenser till att grundsärskolan fortfarande inte är fullt inkluderad. De antaganden vi gör är att det handlar om gamla synsätt och värderingar som är svåra att bryta och därför fortfarande får stort inflytande på de förutsättningar skolan har för att möjliggöra samspel.

 • 2457.
  Zimmerman Nilsson, Marie-Heléne
  et al.
  Halmstad University.
  Holmberg, Kristina
  Halmstad University.
  Quality and Knowledge Content in Music Activities in Preschool: The Impact of Human Materiality Combinations2017Ingår i: Journal of Research in Childhood Education, ISSN 0256-8543, E-ISSN 2150-2641, Vol. 31, nr 1, s. 103-112Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Traditionally, pedagogical research has been child centered, where materialities often have been considered as objects and tools. However, in recent posthuman research, attempts have been made to consider human materiality combinations to have impact on pedagogical activities in preschool, but to a large extent music as an issue has been neglected. Therefore, the aim of this research study is to discuss pedagogical quality and knowledge content in music activities in preschool by focusing on combinations of human and materiality subjects as “cyborgs.” Particularly, this is essential for preschool, teacher education, and research, contributing alternative understandings of learning settings. A theoretical framework emanates from posthumanist theories, where the authors apply methodological concepts used in their earlier work to study music activities. The empirical material was produced in Spring 2013. The analysis of video observations identifies two different characters of a cyborg, the guitar-human, and the CD human having quite different impacts on the music activities. Nevertheless, they have in common that they create intensities with the children, where entanglements between human and materiality become the activity. Finally, the cyborgs are discussed, where issues and dilemmas related to pedagogical quality, knowledge content, agency, and competence are addressed.

 • 2458.
  Zineldin, Hanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Barn i kris: att upptäcka och hjälpa2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetets syfte är att undersöka hur man kan upptäcka barn som befinner sig i kris och hur man kan hjälpa barnen. En kris kan innebära mycket, från brist i omsorg till misshandel och övergrepp och så vidare. Mitt syfte är också att undersöka hur samarbetet mellan förskolan och socialtjänsten fungerar. För att undersöka hur man kan upptäcka och hjälpa barn i kris och hur samarbetet mellan förskolan och socialtjänsten fungerar har jag intervjuat förskollärare och socionomer. Jag har läst litteratur om ämnet för att fördjupa mig i det och för att lättare kunna förstå resultatet. Resultatet visar att många barn som befinner sig i kris ofta visar hur de känner sig på ett eller annat sätt, som förskollärare ska man observera barn extra mycket om barnets personlighet plötsligt förändras. Studien visar att det vi förskollärare och andra som jobbar med barn kan göra är att lyssna på barnen och acceptera det de säger. Det är viktigt att alltid anmäla till socialtjänsten vid minsta misstanke om ett barn far illa. Samarbetet mellan socialtjänsten och förskolan verkar variera beroende på vem som är handläggare på socialtjänsten. Socialtjänsten har medel som kan hjälpa barn i kris och det är därför viktigt att man vet vilka medel som finns att få för att kunna utnyttja resurserna på bästa sätt.

 • 2459.
  Zineldin, Mosad
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan, EHV. Marknadsföring.
  The Quality of Higher Education and Citizens/Student Satisfaction:: TRM Philosophy and 5Qs Model2007Ingår i: Second International Conference “Education, Economics, and Law:: Traditions and Innovations, MOSCOW INSTITUTE OF ECONOMICS & LINGUISTICS , 2007Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper seeks to provide some concrete criteria and proposals to improve the objectives and quality of education systems. The aim is to develop a new quality assessment model and tools including some behavioural dimensions. This study provides a theoretical and conceptual base to understand the complex and multidimensional nature of the quality of higher education and student satisfaction. It is based on recent theories and concepts developed in quality management, and sociological and pedagogical literature.

 • 2460.
  Zolufi, Zolufi
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Lund, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Utmaningar i implementering av Evidensbaserad praktik på ett SiS ungdomshem2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att belysa behandlares erfarenheter, upplevelser om implementering och användning av evidensbaserade metoder i behandling av ungdomar på en SiS-institution relaterat till kontextuella, organisatoriska och professionella villkor. Den metodologiska utgångspunkten var en hermeneutisk kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. En SiS- institution har besökts och sex behandlare på verksamheten har intervjuats. Resultatet analyserades med hjälp av implementeringsteorin OMRU av Logan och Graham. Studien visar att verksamheten omges av organisatoriska och strukturella faktorer som hämmar implementeringsprocessen. En faktor som hämmar behandlingsarbetet och implementeringsprocessen är att när det kommer till att införa ett nytt behandlingsprogram på institutionen har personalen inget inflytande alls över det. Ett annat element som är på organisatorisk nivå och som påverkar negativt behandlingsarbetet och implementeringsprocessen är att verksamheten saknar ett system för att utvärdera behandlingens effekt som erbjuds ungdomarna. Detta gör att de heller inte kan få någon respons på vad de behöver förstärka, bibehålla,förändra och utesluta i behandlingsarbetet. Faktorer som främjar behandlingsarbetet och implementeringsprocessen är bland annat att personalens professionella förhållningssätt samt att en positiv inställning från de äldre ungdomar som behandlas på institutionen smittar av sig på de andra ungdomarna. En av våra slutsatser är att implementeringsarbetet kräver mer kunskap om implementering och det är ledningen som brister och inte behandlarna.

 • 2461.
  Zullufi, Remzije
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Det är kul med laborationer: Elevers och lärares uppfattningar om no-ämnena i grundskolan2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 2462.
  Älverdal, Petrus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Lindqvist, Lina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Mellan skola och nationell elit: En kvalitativ studie om bedömning och betygsättning i specialidrott2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Efter införandet av Gy11 kan inte alla gymnasieskolor i Sverige erbjuda ämnet specialidrott. Numera finns endast möjlighet att läsa specialidrott vid NIU och RIG gymnasium. Syftet med denna studie var att undersöka vilken uppfattning lärare/instruktörer i specialidrott vid NIU har om ämnesplan och kunskapskrav, samt hur bedömning och betygsättning sker. Vidare var syftet att undersöka vilka möjligheter och hinder som lärare/instruktörer uttrycker inom ämnet specialidrott. För att uppnå syftet användes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som genomfördes med sju lärare/instruktörer.

  Vår empiri analyseras med valt teoretiskt ramverk som är läroplansteori, ramfaktorteori samt five "key strategies". Resultatet i studien visar på att lärare/instruktörer upplever läroplanen som någon form av grund i sin undervisning men att de känner sig ganska fria att göra vad de vill genom sin tolkning av läroplanen. Bedömningen och betygsättningen sker kontinuerligt under kursernas gång och eleverna bedöms även i flera fall på sin idrottsutövning på fritiden. Resultatet visar vidare på att ett vanligt förekommande hinder enligt lärarna/instruktörerna är att de upplever att elitidrottsvärlden och skolvärldens synsätt på nationell elit krockar med varandra.

 • 2463.
  Åberg, Anna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Andersson, Jessica
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Bild som kulturellt redskap: - en resurs för elevers lärande2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete är det övergripande syftet att ta reda på i vad mån lärare integrerar bild som kulturellt redskap i undervisningen för att bidra till elevers meningskapande i lärprocesser. Studien belyser även de möjligheter och hinder lärarna upplever genom att integrera bild som kulturellt redskap i undervisningen. Som grund för analys och diskussion är de kvalitativa intevjuerna som vi genomfört med fem verksamma lärare i grundsolans tidigare år. Reslutatet visar på att lärarna på flera sätt inbegriper bild som kulturellt redskap i undervisningen och att de anser att bilden har en viktig funktion för elevers meningkspande lärprocessen. Gemensamt för lärarna är även att de arbetar ur ett multimodalt perspektiv där flera resurser för lärande samverkar och att eleverna ges möjlighet att arbeta i ett socialt samspel med andra, vilket bidrar till elevers meningskapande.

 • 2464.
  Åberg Medin, Maria
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Att räknas in: Nyanlända elevers berättelser om lärmiljöns sociala klimat2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att analysera nyanlända elevers berättelser om lärmiljöns sociala klimat, samt att urskilja och definiera olika dimensioner av möjligheter och hinder i skolans lärmiljö. Studiens kvalitativa forskningsansats innebär att empirin har samlats in med hjälp av intervjuer. I syfte att få svar på studiens två frågeställningar, ”Hur beskriver nyanlända elever lärmiljöns sociala klimat?” och ”Hur beskriver nyanlända elever möjligheter och hinder skolans lärmiljö?”, har sex nyanlända elever mellan 10 och 13 år intervjuats.

  Resultatet visar på hur eleverna längtar efter att få räknas in; att få tillhöra. Likt en röd tråd genom berättelserna beskrivs den betydelsefulla vänskapen, en vänskap som möjliggör stödjande relationer och som är avgörande för att de nyanlända eleverna ska finna sin tillhörighet i lärmiljöns sociala sammanhang. I berättelserna hörs även en klang av ensamhet och rädsla, men trots de svårigheter som de nyanlända eleverna möter återger de hopp inför framtiden. Anmärkningsvärt för studien är hur få elever spontant reflekterar över relationer till lärare.

  Sammanfattningsvis indikerar studien på vikten av att utveckla lärmiljöns sociala klimat i syfte att skapa inkluderande lärmiljöer för nyanlända elever.

 • 2465.
  Ågren, Emelie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Karlsson, Michaela
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Motoriska rörelser på förskolegården: Med barns perspektiv som utgångspunkt2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om motoriska rörelser som barn utför på förskolegården samt barns åsikter om dessa platser. De frågeställningar vi utgår från är:

  • Hur ser barn på förskolegårdens utformning?
  • Vilka motoriska färdigheter tränar barn på förskolegården?

  Den teoretiska grund som ligger för vår studie är barns perspektiv, där vi lyfter fram barnens åsikter och tittar på vilka motoriska rörelser de utför. De teoretiska verktyg vi valt att använda förklarar vi innebörden av, för barns motoriska utveckling.

  Vi har genomfört en kvalitativ studie för att samla in empirin, där metoden består av intervju med rundvandring samt videoobservationer, med observationsschema för att få svar på våra frågor. Där tio treåringar har deltagit i intervjun och observerats.

  Resultatet visar på vad barnen tränar för motoriska färdigheter på förskolegården. En beskrivning av olika platser utifrån barnens perspektiv samt deras åsikter om förskolegården.

 • 2466.
  Åhlin Lindkvist, Hanna
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Elevers uppfattningar om motivation i skolan: Nio elever i grundskolans senare år2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att få kunskap om vad några elever i år 9 anser motiverar dem i skolarbetet och vad som får dem att anstränga sig och göra sitt bästa i skolan samt att försöka ta reda på om det verkar finnas några skillnader i uppfattningar om motivation mellan elever med höga betyg och elever med låga betyg. Som undersökningsmetod användes kvalitativa intervjuer med nio elever i år 9, varav fem med höga betyg och fyra med låga betyg. Resultaten visar att elevernas motivation påverkas av flera faktorer. Eleverna drivs av både yttre motivation i form av betyg och inre motivation där känslan av att lyckas och förstå är viktig liksom att det man arbetar med känns meningsfullt och intressant. Läraren har också en stor betydelse för elevernas motivation. Andra viktiga drivkrafter för eleverna är deras framtidsmål, egna prestationskrav och förväntningar från föräldrar och kompisar. Det gick inte att se några skillnader i uppfattningar om motivation mellan elever med höga betyg och elever med låga betyg.

 • 2467.
  Åhsberg, Annika
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Vad menas med att ha kul i sin idrott?: En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott.2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa hur unga fotbollsspelande tjejer upplever sin idrott. 

  - Vad vill unga fotbollstjejer att träningarna och verksamheten ska innehålla och hur ska den organiseras för att de ska upprätthålla sitt intresse och stanna kvar?

  - Vad är viktigt i ledarens agerande för att tjejerna ska trivas?

  Studien bygger på en kvalitativ metod och genomfördes med 17 tjejer i ett 14-års lag i fyra fokusgruppintervjuer.

  Resultatet visar att alla tjejer tycker att det roligaste med idrotten är att spela matcher och åka på cuper. De tycker att det är viktigt att vinna, men har de spelat bra och fått visa upp vad de lärt sig så kan de ta en förlust. Kompisarna är en viktig faktor och att ha roligt tillsammans är det som gör att de vill fortsätta att spela fotboll. De tycker att träningarna ska innehålla blandade övningar och att de även där får spela matcher i många olika varianter. Ledaren är en viktig person och hon/han ska peppa och pusha dem samt hjälpa dem så att de gör rätt. De tycker att  alla ska få vara med och spela, bli sedda och behandlas lika. Engströms prestations-, tränings- och upplevelselogiker blir här väldigt tydliga.

 • 2468.
  Åkerblom, Daniel
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Ledarstilar i klassrummet: -en intervjustudie2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Ledarskap i skolan är något som har givits litet utrymme i lärarutbildningen. En blivande lärare på lärarutbildningen har i stort sett fått bilda sig en egen uppfattning genom de praktikperioder som gavs. Under denna tid är det meningen att lärarstudenten ska visa på, ett för situationen lämpligt ledarskap, samt sätta gränser och hantera eventuella konflikter med eleverna. Syftet med denna uppsats var att få en inblick i hur lärare och elever beskriver en bra pedagog. Vad hade de tillfrågade etablerade lärarna för uppfattning av en bra pedagog? Vad hade de tillfrågade eleverna i gymnasiet för uppfattning om vad ”en bra pedagog” är? Vad fanns det för likheter och skillnader mellan dem? För att svara på frågeställningarna har kvalitativa intervjuer använts. Metoden som användes var semi-strukturella intervjuer med hjälp av en intervjuguide. Tre gymnasieelever och tre lärare på gymnasiet intervjuades. Resultatet av intervjustudien visade att de intervjuade eleverna var överens om att en bra pedagog måste kunna skämta, skoja och ha kul med eleverna. Läraren ska inte vara allvarlig hela tiden. De var även överens om att det skojiga inte får ta överhanden utan att läraren styr upp lektionen igen efter ett litet avbrott. Både lärarna och eleverna var överens om att arbetet i skolan måste kännetecknas av variation, när det gäller arbetssätt och innehåll. Detta stämde dessutom överens med forskningen om ledarskap.

 • 2469.
  Åkerblom, Emmy
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Konflikthantering: En studie om pedagogers strategier2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  I skolan uppstår dagligen olika konflikter emellan elever, därför ar det viktigt att ha bra strategier för hur de skall hanteras. Olika faktorer påverkar också hur hanteringen av dessa konflikter ser ut, bland annat vad konflikten handlar om och när under skoldagen som den inträffar.

  Studien tar reda på vilka strategier som några pedagoger använder sig utav, samt hur deras förebyggande arbete ser ut för att undvika att onödiga konflikter uppstår. Syftet är att ta reda på några olika strategier och reflektera över dessa.

  Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer med fem stycken pedagoger. Intervjuerna har jag sedan analyserat mot min teori.

  Mitt resultat visar på att arbetet med att skapa ett gott klimat i klassrummet är ett ständigt pågående arbete. När det gäller pedagogernas strategier vid en konfliktsituation ser de lite olika ut beroende på situationen. Det är dock samtalet i olika former som är grunden till all hantering.

 • 2470.
  Åkerblom, Eva-Lena
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Gränsmark, Helena
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Naturens betydelse för barns hälsa2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka naturens betydelse för barns hälsa. På två förskolor har vi undersökt både naturförskolegrupper och traditionella förskolegrupper. Vi valde olika metoder som jämfördes med varandra och litteratur/tidigare forskning. Vi har försökt förstå och tolkat de olika uppgifter vi fått fram via litteratur, barnobservationer, barnintervjuer, pedagogenkäter samt närvarostatistik. Genom dessa har vi fått svar på våra frågor om naturens koppling till barns hälsa och deras möjlighet till rekreation genom leken. Vår data visar att barnen var kreativa och fann harmoni i naturen vilket också litteraturen säger. Likaså fann vi att naturförskolegruppens barn var friskare än den traditionella förskolegruppens barn. Barn mår bra av att vistas i naturen vilket vår studie visar.

 • 2471.
  Åkesson, Hanna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Modersmåletsroll för andraspråksinlärning: en kvalitativ undersökning gjord med förskolepersonal2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, betonas vikten av att förskolan ska sträva efter att barn med annat modersmål än svenska ske ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunisera både på svenska och på sitt modersmål. Vilket gör detta till något man på förskolorna inte kan ignorera utan är skyldig att arbeta med. Därför finner jag ett stort intresse i att undersöka detta vidare.

  Den här rapporten har till syfte att undersöka förskolepersonalens uppfattning angående modersmålets roll vid andraspråksinlärning. Jag har ett sociokulturellt perspektiv på min uppsats med inslag av interkulturellt perspektiv. Hur stor roll spelar egentligen modersmålet vid inlärning av ett andra språk? Undersökningen är gjord i förskolan med förskolepersonal med kvalitativa intervjuer som redskap. Detta är ett viktigt ämne eftersom man i många kommuner inte ser modersmålsstödet som så viktigt och lägger inte så mycket resurser på det, Elmeroth (2008). Men det är också viktigt med tanke på att fler och fler barn i våra förskolor faktiskt har ett annat modersmål än svenska.

  Jag valde medvetet ut ett geografiskt område för att göra min undersökning på förskolor i detta område. Eftersom jag sedan tidigare har erfarenhet och visste att det går många barn med annat modersmål än svenska på dessa förskolor och för att jag vet att man på dessa förskolor arbetar aktivt med just tvåspråkighet.

  Mitt resultat visar att förskolepersonalen som jag har intervjuat anser att det är viktigt att erbjuda modersmålsstöd i förskolan och att ett väl utvecklat modersmål kan vara till hjälp vid inlärning av ett andra språk. Det visar också att förskolepersonalen ser att ett sociokulturellt perspektiv på lärande gynnar inlärningen av dels svenska men också modersmålet.

 • 2472.
  Åkesson, Johannes
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Markus, Blåder
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Arbetsledarens kommunikativa förmågor2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att få en ökad förståelse av vilka kommunikativa förmågor som är viktigast för att kunna påverka medarbetares kompetensutveckling på arbetsplatsen. Genom intervjuer med arbetsledare har undersökningen sökt svar på frågan; Vilka kommunikativa förmågor är enligt arbetsledare viktigast för att kunna påverka medarbetares kompetensutveckling på arbetsplatsen?

  Undersökningen är genomförd utifrån en kvalitativ narrativ metod beskriven av Bryman (2008). Med utgångspunkt från Matthew & Sutton (2017) beskrivning av narrativa genomgångar, jämförs och kontrasteras empirin med tidigare forskning och ämnets teoretiska ramverk löpande i analysen.

  Resultatet visar att viktigaste kommunikativa förmågor är; inkänna, föra dialog, situationsanpassa, vara närvarande, samt förklara och motivera. Vidare identifierade även strategier och aktiviteter; stötta och pusha, glädje att dela med sig, uppvisa tillgänglighet och planering inför kommunikation med medarbetare. Genom att använda kommunikativa förmågor, strategier och aktiviteter kan önskvärda mål hos arbetsledarna anses vara; skapa tillit, bidra till motivation och förebygga motstånd hos medarbetarna.

 • 2473.
  Åkesson, Louise
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 112012Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 2474.
  Åkesson, Mikael
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Sabanovic, Edo
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Styrd utomhuslek: Ett sätt att integrera flickor och pojkar2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att få pojkar och flickor att leka med varandra under utomhusvistelsen har styrda aktiviteter legat till grund för detta utvecklingsarbete på fritidshemmet. Detta efter ett samtal med arbetslaget på fritidshemmet där de ville utveckla utomhusvistelsen. Vi har observerat och identifierat att fritidsgruppen var grupperade mellan pojkar och flickor i den ”Fria” leken utomhus. Av den här anledningen bestämde vi oss för att försöka integrera flickor och pojkar genom styrda aktiviteter. Projektet omfattar tio stycken styrda aktiviteter, både frivilliga och obligatoriska samt fem intervjuer. Dokumentation i form av observationer, fältanteckningar, ljudupptagning och samtal med handledaren har också ingått i projektet. Resultatet av utvecklingsarbetet visar att styrda aktiviteter under utomhusvistelsen bidrog till mer lek samt förändrade attityder.

 • 2475.
  Åkesson, Stina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Vallin, Martina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Learning environment in Thailand: A case study regarding teaching methods and motivation in a Thai school.2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of our case study is to illustrate what teaching methods the teachers in an elementary school in southern Thailand use and if they motivate the students and in that case, how they do it. In the background we briefly report about Thailand, their school system and their development. The following presentation processes previous research that has been made within our chosen subjects. The theories are linked to our research questions, such as teaching methods, learning environments and approaches to motivate the students.

  Through a qualitative method ten observations have been conducted and the result of our observations have been analyzed and discussed. The result shows that the teachers in our case study use very personal and different teaching methods. The Ministry of education (2006) describes that the educational reform that took place in Thailand should develop teachers’ education methods to be more student-centered. The result of our observation shows that the teachers are in different stages in this development. Some of the teachers have much to develop before they reach this goal. The teachers also motivate the students differently. Some teachers motivated the students through external motivation where the goal was to pass the examiner’s tests, while others used the students’ internal motivation.

  The results cannot be generalized for all schools in Thailand. Since the study is relatively small, it only shows how a part of the teachers implemented their teaching at the school where the study was conducted.

 • 2476.
  Åsberg, Katarina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Ohlsson, Anna-Stina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Lek med språkljud.: En studie om hur förskolepedagoger inom tre pedagogiska inriktningar arbetar med språklekar kring fonologisk medvetenhet.2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 210 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande examensarbete bygger på en enkätundersökning bland pedagoger som är verksamma inom förskolor med olika pedagogiska inriktningar i två kommuner. De tre inriktningarna representeras av förskolepedagoger, som enbart arbetar utifrån förskolans läroplan, Montessorilärare samt pedagoger som arbetar utifrån Reggio Emiliafilosofin. Vår undersökning visar att en hel del lärare, som är verksamma inom samtliga inriktningar, framför allt arbetar med såväl planerade som spontana språklekar som rör rim, ramsor samt stavelser. Färre pedagoger arbetar med språklekar som rör enskilda språkljud i ord, vilket är mer abstrakt och kommer senare i utvecklingen av den fonologiska medvetenheten. 

  Vid en jämförelse mellan de olika inriktningarna kan vi skönja, att flest Montessorilärare arbetar med språklekar som rör språkljud på förskolorna. Färst pedagoger som arbetar med dessa lekar är verksamma på de förskolor, där lärarna arbetar utifrån Reggio Emiliafilosofin. 

 • 2477.
  Åström, Linn
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Barns grovmotorik: Barns grovmotoriska rörelser på förskolegården2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur barn motoriskt nyttjar de miljöer som erbjuds på förskolegården. Detta genom att studera och undersöka ett antal utvalda grovmotoriska rörelser, var på förskolegården barnen väljer att utföra dessa grovmotoriska rörelser samt hur de utför dem.

  Studien vilar på en epigenetisk teorigrund som resonerar kring huruvida barns motorikutveckling är avhängig gener och arv, följer förutbestämda stadier utifrån ålder och mognad eller om miljön har någon betydelse för och inverkan på barns motoriska utveckling.

  Jag har genomfört en studie vars insamlade empiri och data är såväl kvalitativ som kvantitativ. Empirin har samlats in med hjälp av observationsscheman. Parallellt med utförda observationer har kompletterande fältanteckningar förts löpande. Dessa metodval har således resulterat i både kvalitativa och kvantitativa data. Under observationerna har totalt fjorton barn i åldrarna 1-5 år varit närvarande.

   

  Studiens resultat visar att barnen ute på förskolegården i stor utsträckning väljer att utföra de observerade grovmotoriska rörelserna i naturlika miljöer. Barnen väljer att hoppa från klippväggar och klättra i klätterträd istället för att till exempel klättra på tillverkade klätterställningar som också finns tillgängliga på förskolegården. I studien framkommer även hur barnen utför de, för observation utvalda, grovmotoriska rörelserna. Utifrån det, för studien valda, teoretiska perspektivet förs diskussion om huruvida barnens olika rörelsemönster beror på ålder eller vad som annars orsakar dessa iakttagna skillnader och likheter i barnens motoriska utveckling.

 • 2478.
  Åverling, David
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Jönsson, Marcus
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Musik, ett didaktiskt verktyg?2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Tanken med den här uppsatsen var att undersöka om musik kan användas som ett didaktiskt verktyg i skolans verksamhet i fler ämnen än bara musikämnet och om det här bidrar till en positiv påverkan i läroprocessen.

  För att komma fram till det här bestämde vi oss för att genomföra kvalitativa intervjuer, där vi intervjuade två stycken pedagoger och en musikterapeut. Frågorna vi ställde till de intervjuade handlade om musikens betydelse för dem och vad de anser händer med människan vid musikalisk aktivitet samt hur man på bästa sätt integrerar musik i undervisningen. I vår undersökning jämförde vi sedan de tre intervjupersonernas svar och kopplade samman svaren med litteraturstudier kring ämnet musik i läroprocessen.

  I vårt resultat framkom det att musik är ett viktigt redskap för lärande och att musik bidrar till att befästa kunskaper men det framhävdes även att musik kan vara ett orosmoment för vissa elever och att det därmed också missgynnar inlärning. Det kan dock generellt sägas att enligt vår undersökning är musik ett glädjefyllt moment i sig.

  Är man bara medveten om syftet av användandet av musik i övriga ämnen så kan det påverka läroprocessen på ett positivt sätt.

 • 2479.
  Öberg , Katja
  et al.
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Johansson, Daniel
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Hur uppfattar lärare sin profession utifrån tid och rum?2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att försöka finna svar på frågeställningen: Hur uppfattar lärare sin profession utifrån tid och rum? Och vilka omständigheter är avgörande och ligger till grund för lärares utformning av sin undervisning samt vilka delar av arbetet behöver bearbetas för att läraryrket ska kunna nå en högre professionell nivå? Metoden som vi använt oss av för att försöka få svar på våra frågeställningar har varit kvalitativa intervjuer, som vilar på enhermeneutisk och fenomenologisk forskningsansats, där intervjufrågorna innehar en låg grad av standardisering och strukturering. För att studien ska belysas på bästa möjliga sätt så presenteras relevant litteratur och tidigare forskning inom området i studiens bakgrundskapitel. Resultatet som framkom genom intervjuerna tyder i stor utsträckning på att lärare känner sig stressade i det dagliga arbetet och att de är begränsade i sitt yrke utifrån den tid som är avsatt för arbetet. En viss uppgivenhet märks hos informanterna utifrån att det är så mycket de vill ta till vara på och utveckla, men att tiden inte räcker till. Det framkommer i intervjuerna att läraryrket medför en tung arbetsbörda där både raster och den egna fritiden emellanåt blir lidande. Tidsbristen för lärarna medför även att utförda arbetsuppgifter ibland inte blir av önskvärd kvalitet och lärarna menar att det kan förekomma bortprioriteringar av arbetsuppgifter till fördel för andra som just för stunden känns viktigare. Vidare så framkommer det i intervjuerna att informanterna vill arbeta med att försöka frambringa en större inblick i skolvärlden och lärares arbete, få till stånd en förändring i högskolor och universitets lärarutbildning, samt bättre möjligheter till kompetensutveckling, allt för att aktivt kunna professionalisera läraryrket i större utsträckning.

 • 2480.
  Öberg, Katja
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Hur anpassar bildlärare sin undervisning                : – en undersökning av fem bildlärares syn påstyrdokument, klasstorlek och tid2008Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att få en inblick i hur fem bildlärare uppfattar de olika faktorer­nas påverkan och betydelse gällande tid, klasstorlek och stoffurval utifrån läroplan, styrdokument och kursplan i bild, för undervisningen i skolan.

  Undersökningen är byggd på en hermeneutisk och fenomenologisk forskningsansats. Littera­tur som kopplas till undersökningen är främst Nationella utvärderingen i bild 2003, samt litteratur som behandlar läroplaner, styrdokument och ramfaktorer. Fem informanter intervju­ades.

       Det som framkom i undersökningen var att bildlärarna upplever sig ha en hög arbetsbelast­ning, för stora klasser och för liten lektionstid till sitt förfogande. Detta får som konsekvens att styrdokumentens mål är svåra att uppnå. Situationen beskrivs som besvärlig beträffande lektionsplanering och genomförande. Kunskapsmässigt heterogena undervisningsgrupper tillsammans med bristande ekonomiska resurser innebär därtill svårigheter med att anpassa undervisningen, vilket ofta resulterar i bortval av ämnesområden. Omständigheter vilka även försätter bildläraren i krävande lektionssituationer. Undersökningen gav ytterligare vid han­den att det finns en stor oro för bildämnets framtid.

 • 2481.
  Öggesjö, Victor
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Nilsson, Sandra
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Elever med diagnosen AD/HD i ämnet Idrott och hälsa: En kvalitativ studie av idrottslärares erfarenheter och strategier för elever med AD/HD2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till arbetet bygger på våra tidigare erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen där vi upplever svårigheter med att undervisa elever utifrån deras behov och förutsättningar. Syftet med arbetet är att undersöka vilka erfarenheter lärare har av att undervisa elever med diagnosen AD/HD. Vi har även tagit del av idrottslärares strategier i förhållande till dessa elever. För att uppnå vårt syfte har vi valt att genomföra en kvalitativ undersökning som är baserad på semistrukturerade intervjuer av lärare i ämnet Idrott och hälsa. Resultatet visar att lärarna använder olika strategier för elever med AD/HD. Vidare upplever lärarna att det krävs mer utbildning om diagnosen på universiteten.

 • 2482.
  Öhman, Susanne
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Wernebäck, Pia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Förskollärens syn på barns språk och sin egen roll som språkutvecklare i förskolan2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Samhället är förändrat vilket innebär att förskolans pedagogiska uppdrag stärkts. Det har gjorts revideringar i förskolans läroplan (Lpfö 98, rev 2010) som innebär att det bland annat gjorts förtydligande kring barns språkliga och kommunikativa utveckling och förskollärarens ansvar. I förskolans verksamhet möter förskolläraren barn som kommit olika långt i sin utveckling av språk, utvecklar språk parallellt samt barn som stött på hinder i sin utveckling av språk. I detta självständiga arbete uppmärksammas förskollärarens uppfattning av möjligheter och hinder att utveckla barns utveckling av språk. Syftet med uppsatsen är att belysa förskollärarens syn på barns språk och sin roll som språkutvecklare i förskolan. För att få svar på vårt syfte i vår undersökning ställer vi frågan vilka möjligheter och hinder finns att som förskollärare arbeta med barns språk och språkutveckling i förskolan. Undersökningen genomförs av en kvalitativ forskningsmetod där tio förskollärare intervjuas. Bakgrunden kopplas till litteratur och resultat/analysdelen tolkas med tidigare forskning och vetenskapliga teorier.

   

  I resultat framkommer att det finns goda möjligheter att utveckla barns språk i förskolans verksamhet. Då förskolläraren är ansvarig för hur verksamheten utformas och organiseras ses de ha en roll som språkutvecklare. Sociala relationer, samspel mellan barnen och vuxna samt miljön och omgivning är betydelsefullt för barns utveckling av språk. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. För att förbereda barnen inför kommande utbildning är det angeläget att verksamheten organiseras och planeras så att barnen möter språk. Nyfikenhet ska väckas för olika kunskapsämnen som barnen kommer möta i skolans värld vilket inte framkommer i studien.

   

  Resultatet av undersökningen visar att förskollärarnas kompetens är avgörande för hur de ser på barns språk och sin roll som språkutvecklare i förskolan. Pedagoger har olika engagemang och kunskap kring förskolans uppdrag vilket påverkar förskolans kvalitet och utveckling av barns språk. Detta synliggörs genom vår frågeställning där förskolläraren beskriver möjligheter och hinder med att arbeta med barns utveckling av språk i förskolan. I undersökningen framkommer det att informanterna önskar kompetensutbildning om barns språk, utveckling av språk samt hur barn utvecklar språk parallellt.

   

 • 2483.
  Östangård, Julia
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Jönsson, Eva
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Musik och språkutveckling: Förskollärares uppfattningar om samband och konsekvenser2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien tar sin utgångspunkt i barns användande av musik och dess effekter på språkutvecklingen. Vidare handlar studiens syfte om att lyfta fram hur förskollärare ser på barns möjligheter att utveckla språket genom att använda musik som ett kulturellt verktyg. Intentionen med studien är att undersöka vilka möjligheter förskolan kan erbjuda för att främja barns språkutveckling genom musik. Denna studie är en kvalitativ undersökning där vi valt att intervjua fyra förskollärare på fyra olika förskolor. Den sociokulturella teorin är central och genomsyrar denna studie. Teorin bygger på samspel och lärande genom kulturella redskap, vilket behandlas i vår studie. Resultatet visar tecken på att förskollärarna ser musik som ett redskap för att utveckla barns språkutveckling, samtidigt som de uttrycker att de har lite tid till planering av musiken och att det sker mest spontant. Samtliga förskollärare i vår studie beskriver att de använder musik varje vecka fast i olika stor utsträckning. De flesta förskollärarna berättar att barnen använder enklare musikinstrument och att förskollärarna spelar gitarr. Samtliga förskolor i vår studie använder sig av sång som ett kulturellt verktyg. Alla förskollärare berättar om musikens positiva inverkan på språkutvecklingen såsom begreppsbildning, ordförståelse och språkmelodi. I studiens resultat kan det utläsas att förskollärarna menar att det är grundläggande att det finns en mening eller en tanke bakom allt som lärs ut. Glädjen i musiken betonas som betydelsefull av förskollärarna som uttalar att det är viktigt för meningsskapandet. I vår studie betonar förskollärarna vikten av att skapa meningsfulla aktiviteter för barnen och vidare framhåller de att de följer barnens intresse.

 • 2484.
  Österdahl, Matilda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Forsberg, Gustav
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Friskt vågat, hälften vunnet: En kvalitativ studie om hur lärare i idrott och hälsa tolkar och undervisar om psykisk hälsa2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idrott och hälsa syftar till att ge elever kunskaper i att kunna ansvara för sin egen hälsa. För att eleverna ska kunna ansvara för sin egen hälsa efter skolans år måste de bli förberedda för det samhälle som väntar. Den psykiska ohälsan har ökat dramatiskt i samhället, trots det har studier påvisat att psykisk hälsa är det som lärare i idrott och hälsa lägger minst vikt vid i hälsoundervisningen. Studien syftar därför till att undersöka hur lärare tolkar styrdokumenten samt hur de bedriver undervisning kopplat till psykisk hälsa. Studien undersöker också vilka verktyg lärare har fått från bland annat lärarutbildningen för att bedriva en hälsoundervisning och då med fokus på psykisk hälsa. Resultatet visar att lärare är medvetna om vad som krävs för att bedriva undervisning som ger elever kunskap att ansvara för sin psykiska hälsa. Dock visar resultatet även att lärarna inte är förmögna att praktisk genomföra undervisningen utifrån sina visioner. De verktyg som lärarna har fått på lärarutbildningen är inte längre relevanta vilket tyder på att hälsoundervisningen utbildar elever till ett samhälle som inte längre är aktuellt

 • 2485.
  Östergren, Henrik
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Kilander, Gustav
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Motivationsarbete: En studie om motivationsarbete i grundskolans specialundervisning och särskola2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [ar]

  Vi har gjort en studie om motivation och motivationsarbete i grundskolans specialundervisning och särskolans undervisning. Rapportens syfte är att beskriva hur pedagogerna arbetar med motivation i grundskolans specialundervisning och i särskolan. Studien är genomförd i en medelstor stad och alla informanter är verksamma på samma skola. Vi har utfört den här studien med hjälp av kvalitativ forskningsmetod och använt oss av semistrukturerade intervjuer. I dessa intervjuer framgick det att pedagogerna ansåg att det var viktigt att arbeta med motivation. Arbetssätten varierade till viss del, men ett av de mest framträdande för att skapa motivation var individanpassad undervisning, vilket även är ett arbetssätt som stöds i vår teoretiska bakgrund. Studien visar även att det finns en stor ekonomisk skillnad mellan särskolan och grundskolan, som till viss del kan påverka pedagogernas motivationsarbete.

 • 2486.
  Östlund, Malena
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Att se var eleverna befinner sig och leda dem framåt.: Ett arbetslags arbete med formativ bedömning i grundsärskolan inriktning träningskolan.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Självständiga arbetet är på avancerad nivå och är utförd under ht-14. Författare till detta självständiga arbete i kursen 4PP23E är Malena Östlund som har haft Christer Jacobson som handledare och Elisabet Frithiof som examinator.

   

  Syftet med studien var att undersöka ett arbetslags arbete med formativ bedömning i grundsärskolan för elever med kognitiv funktionsnedsättning. Studien hade ett särskilt fokus på formativ bedömning i förhållande till elever med måttlig och omfattande kognitiv funktionsnedsättning. Eftersom det finns en brist på forskning inom detta område kan studien bidra till ny kunskap.

   

  Ett sociokulturellt perspektiv har använts som teoretisk referensram. Ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet är att människor utvecklar kunskap i samspel med andra människor och att kommunikation och språk är en viktig del i arbetet. Undersökningen inspirerades av en etnografisk ansats och det empiriska materialet har utgjorts av deltagande observationer och intervjuer. I klassen fanns det sex elever (3 flickor och 3 pojkar) och personalen som arbetade i klassen var två lärare och tre assistenter.

   

  Resultatet visar att personalens kommunikationsförmåga och relationsarbete är en viktig faktor för den formativa bedömningen. För att möta eleverna i deras utveckling var personalen tvungen att använda både intellektuella och materiella verktyg för att göra det möjligt för eleverna att delta i den formativa processen.

47484950 2451 - 2486 av 2486
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf