lnu.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 719
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Gustafsson, Elin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Dietrichsson, Hampus
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Att lösa eller att läsa?: En kvalitativ studie om svensklärares upplevelser av sambandet mellan skönlitterär läsning i skolan och goda läsupplevelser.2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att, genom intervjuer med tre gymnasielärare i svenska, undersöka hur lärarna upplever sin undervisning och sambandet mellan skönlitterär läsning och goda läsupplevelser. Unga läser allt mindre skönlitteratur och skolan kan ses som ungas främsta arena för läsning av skönlitteratur. För att elever ska vilja läsa skönlitteratur kan en aspekt vara att få med sig goda upplevelser från läsningen. Utgångspunkten för studien har varit att få en bild av hur lärarna resonerar om syfte, urval, upplägg av undervisning och hur de ser på begreppet en god läsupplevelse. Vad som kan tänkas vara en god läsupplevelse definieras i studien utifrån receptionsteoretiska begrepp som sedan används för analys av intervjuresultatet. Resultatet visar att det finns en vilja från lärarnas sida att ge elever goda läsupplevelser och att de medvetet arbetar för att möjliggöra detta. Trots lärarnas arbete med detta, uppger de att elevernas inställning till skönlitterär läsning är negativ och att de inte får dessa goda läsupplevelser.

 • 252.
  Gustafsson, Hilda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Det digitala klassrummet: En systematisk litteraturstudie om digitala verktyg i anknytning till skrivundervisning i mellanstadiet2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att ge en överblick av den forskning som gjorts om digitala verktyg i anknytning till skrivundervisning i mellanstadiet. Studien är en systematisk litteraturstudie som undersöker vilka digitala verktyg som inkluderas i skrivundervisning och vilka fördelar och nackdelar dessa har. Multimodala digitala verktyg är vanligt att inkludera i undervisningen enligt forskningen men även traditionella skrivprogram med inbyggd rättstavning. De multimodala digitala verktygen motiverar elever till att skriva och gör det möjligt för dem att knyta skrivprocessen till sina egna intressen. Rättstavningsprogrammen hjälper elever i skrivprocessen genom att stava rätt till svåra ord. På så sätt flyter skrivandet på lättare utan att elever fastnar vid stavningen. Rättstavningen kan även bli ett hinder i elevers skrivutveckling. Ibland sker felrättningar av ord som kan skapa förvirring. Digitala verktyg kan ibland bli ett hinder för elever i skolan då datorspel och sociala medier är mer intressant för dem än skolarbetet. Det är därför viktigt att inkludera digitala verktyg på ett eller annat sätt i undervisningen för att motivera eleverna. Digitala verktyg som påminner om datorspel eller sociala medier som elever håller på med på fritiden visar forskningen är motiverande för eleverna. Detta påverkar deras skrivutveckling till det bättre. Det viktigaste enligt forskningen är däremot att lärare besitter den digitala kompetens som krävs för att undervisa med hjälp av digitala verktyg.

 • 253.
  Gustafsson, Jenny
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Yrkeselevers svenskkunskaper 1977 och 2014: En studie av två elevgruppers resultat på ett centralprov2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate how the Swedish language proficiency of pupils in vocational programmes in 1977 was measured and assessed with the aid of a national achievement test, and to investigate whether vocational pupils today, in 2014, have similar language proficiency to that of pupils in the 1970s. The study also discusses how the design of the national achievement test from 1977 reflects the view of knowledge that prevailed in society and in the policy documents. The material for the study consists of a total of 75 national achievement tests, 40 of which were taken by pupils on a vocational programme in 1977 and 35 by pupils on a vocational programme in 2014. The national achievement test consists of two parts, the first of which focuses on isolated elements of language proficiency, while the second involves free text production. The material was analysed quantitatively in accordance with the correction material from 1977. The tests were also studied qualitatively through a close reading and analysis of content and text structure, correct language usage, and style. The pupils’ results were then quantified according to the assessment scales from 1977. The results of the study show that both groups of pupils had difficulties with many parts of the test. The pupils from 1977, however, performed better on both parts of the test than the pupils from 2014. The pupils’ often inadequate results in the test raise questions about the design of the national achievement test from 1977 and vocational pupils’ proficiency in Swedish.

 • 254.
  Gustafsson, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Nominalkvot, fundamentslängd och LIX-värde: En analys om läsbarhet i fyra läroböcker i svenska som andraspråk2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks och analyseras läsbarhet i tre kapitel ur fyra läroböcker i svenska som andraspråk. Två av läroböckerna är utgivna innan den senaste kursplanen i svenska som andraspråk utgavs, 2011, och två läroböcker är utgivna efter det årtalet. Syftet med studien är att få klarhet i om läsbarheten skiljer sig mellan de två äldre och de två nyare läroböckerna med tanke på den senaste kursplanen i ämnet. För att få svar på studiens syfte har en analys använts för att undersöka läsbarheten genom tre olika läsbarhetsfaktorer: nominalkvot, fundamentslängd och LIX-värde. Resultatet visar att läsbarheten skiljer sig i den mån att lägst och högst läsbarhet återfinns i båda de nyare läroböckerna. Resultatet visar även att läsbarheten skiljer sig mellan läroböckerna, men att det inte finns ett generellt samband mellan utgivningsår och läsbarhet.

   

 • 255.
  Gustafsson, Lisa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Gymnasielärares attityder till nyanlända elevers språkliga resurser2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att se vilka attityder lärare i programgemensamma ämnen på gymnasiet intog till nyanlända elevers språkliga resurser och hur dessa attityder, enligt informanterna, yttrar sig i undervisningen. Dessa attityder delades upp i en treenighet av komponenter bestående av kognitiv, affektiv och konativ komponent. Studien utfördes på en större gymnasieskola i södra Sverige där 20 lärare i programgemensamma ämnen, både teoretiska och praktiska, deltog i en enkät, varpå sex lärare valdes ut för uppföljande intervjuer utifrån hur tydligt de tagit ställning i olika frågor i enkäten. Resultaten visar att lärarna tenderar att uppvisa en negativ attityd till nyanlända elevers språkliga resurser då det rör svenska språket som upplevs ligga på en otillräcklig nivå för undervisningen. Även för de nyanlända elevernas språkliga resurser i form av andra språk så som modersmålet uppvisade lärarna en negativ attityd då detta utnyttjades i undervisningssituationen i liten grad.

 • 256.
  Gustafsson, Sara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Hunter, Rebecca
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Textlängd, meningslängd och fundamentslängd: En studie om andraspråkselevers skrivutveckling i årskurs 1 och 22018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att prova en hypotes om att textlängd, meningslängd och fundamentslängd ökar i takt med att yngre andraspråkselever blir mer erfarna skribenter. I studien belyser vi elevers skrivutveckling genom dessa tre aspekter. Vårt material består av 32 elevtexter skrivna av andraspråkselever under årskurs 1 och 2. Studien bygger på en kvantitativ metod och är därför baserad på positivism som teoretisk utgångspunkt. Materialet analyseras med ett digitalt textverktyg som används för att beräkna text- och meningslängden.

 • 257.
  Gustavsson, Catarina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. 1973.
  Efter tio sekunder slocknar ljuset och de hör bara hans hemska skratt försvinna genom tunneln: En analys av spänningsskapande element i Arkeologdeckarna2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In todays´s Swedish society you need to have good reading skills. Every day life contains many occasions when you have to read and understand what it is you are reading. This can be anything from reading the newspaper to paying a bill. The Swedish curriculum states that all pupils should be given the opportunity to develop strategies so that they will be able to create their own texts and to understand other people´s texts. One way to achieve these goals is to allow pupils to read various texts, ranging from factual texts to fiction. Fiction contains many different genres, and one of the genres that appeal to many children is the detective story. This genre contains various suspence-creating elements that attract the reader to read further, which helps pupils to develop their reading strategies. Therefore, this study describes a text- and image-analysis of two books in a book series named The Arkeolog Sleuths. The study focuses on suspence and on how suspence can be created in a book written for children. The scientific theoretical perspective that this study is based on is Hermeneutics and the hermeneutic circle which means that you starts to examine the entirety, goes into the details and then out to the whole again. The scientific method being used is Narratology that answers the questions of what is told, and how it is told. The results of the analysis shows that the child detective story contains several elements that creates suspence in a text. Some of these suspence-creating elements are highlighted as well as the interaction between text and illustration to enhance these. 

 • 258.
  Gustavsson, Catarina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Muntlig redovisning i klassrummet.: Lärares uppfattningar om sin undervisningspraktik.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studiens syfte är att undersöka vilka åsikter fem lärare har om sin undervisningspraktik i momentet muntlig framställning. Studien grundar sig i det sociokulturella perspektivets syn på lärande som en social process, och i fokus står de inre respektive yttre stödstrukturer som lärarna använder för att stödja sina elevers utveckling i muntlig framställning. Den metod som har använts är kvalitativa intervjuer. Studiens resultat visar att lärarna medvetet arbetar för att skapa en miljö där både inre och yttre faktorer lyfts fram och bearbetas i undervisningen. Resultatet visar att en trygg miljö, en stöttande och närvarande lärare, en gradvis ökande svårighetsgrad, en god kontakt mellan talare och åhörare samt mottagaranpassning är stödstrukturer som hjälper eleverna på vägen mot en väl genomförd muntlig redovisning.

 • 259.
  Gustavsson, Emelie
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Självbedömning i förhållande till uppnått resultat: Nationella prov och processbarhetsanalys på sfi2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to investigate which of the goals in the syllabus, and with that what knowledge of Swedish, four students taking the SFI (Swedish for Immigrants) level 3 course believed themselves to have attained and to compare their self-assessments with their results on the National Test of Swedish for adult immigrants.

  The method used for the investigation is the individual interview. In addition to taking the National Test, the participants in the investigation were asked to mark the goals they believe themselves to have attained.

  The results show that the informants who best demonstrated awareness of their own knowledge are able to talk freely about their knowledge and difficulties, and when they mark the goals they believe they have attained, these correspond, on the whole, to how they responded in the interviews.

  One of the informants finds it more difficult than the others to assess her knowledge. A comparison between her experiences and the National Test results revealed several inconsistencies. For example, she claims that she can communicate in Swedish, but still she didn’t pass the test.

 • 260.
  Gustavsson, Emil
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Dramatisera mera!: En studie om hur drama kan användas i arbete med läsförståelse i skolan2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att undersöka på vilka sätt mening skapas i klassrummet med hjälp av ett dramapedagogiskt arbete, samt hur arbetet kan bidra till utvecklad förståelse av en text. I studien används forskningsfrågorna: vilka meningsskapande processer sker när elever arbetar med dramatisering av text? och: på vilka sätt rör sig eleverna genom olika litterära föreställningsvärldar under processen? Studien nyttjar ett sociosemiotiskt perspektiv, men skriv- och dramaprocesser analyseras också utifrån byggandet av litterära föreställningsvärldar. Med ett etnografiskt förhållningssätt utfördes dels en deltagande observation av arbetet med en dramatisering av ett stycke ur Alf Henrikssons bok Asken Yggdrasil, och dels en serie semistrukturerade intervjuer av eleverna i den berörda klassen. Analysen av resultatet visar att de meningsskapande processer elever får uppleva bidrar till ett ökat engagemang och glädje inför arbetet. Flera förmågor tränas samtidigt som förståelse av en text arbetas med. Med hjälp av drama som en estetisk lärprocess ges eleverna möjlighet att förstå världen tillsammans med andra och på så sätt skapa betydelse i sitt eget lärande, och sina egna liv.

 • 261.
  Gustavsson, Josefin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Att uppmärksamma könsroller i den visuella världen: En genusanalys av fokalisering och genuslekt i tv-serien 13 Reasons Why ur ett didaktiskt perspektiv2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån Maria Nikolajevas feministiska narratologi uppmärksamma och undersöka stereotypa könsroller i serien 13 Reasons Why. Dessa stereotypa könsroller analyseras med hjälp av en genusteori kring det sociala könet som socialt konstruerat som feminina och maskulina karaktärsdrag. Undersökningen bygger på en narratologisk analys som utgår ifrån fokalisering (synvinkel) och genuslekt (studier i språket relaterat till kön) och studerar därmed hur kön presenteras genom olika berättarperspektiv och språkmönster. Materialet som ligger till grund för undersökningen är serien 13 Reasons Why, som visualiserar könsstereotypa situationer som ligger till grund för undersökningens analys. Analysen visar att serien är starkt influerad av feminina och maskulina karaktärsdrag och att språket i serien innehåller stora könsskillnader. Vidare styrker studien tidigare forskning om kvinnan som objekt, eftersom det genom tv-seriens val av fokalisering är tydligt att flickorna är de som är betraktade i samtligt analyserade scener. Detta är problematiskt eftersom det frångår skolans mål om att elever ska uppmuntras att finna sin unika egenart utan fördomar om kvinnligt och manligt och påverkar deras bild av hur flickor och pojkar bör vara. 

 • 262.
  Haglund, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Kan man prata engelska på svenska?: Vuxnas och ungdomars attityder till engelska inslag i svenska språket2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Syftet med studien är att undersöka och diskutera attityder till engelska inslag i svenska språket hos vuxna och ungdomar på ett småstadsgymnasium. De forskningsfrågor som ställs är om språkattityderna mestadels positiva eller negativa, om det finns någon skillnad mellan åldersgruppernas språkattityder och om engelska inslag accepteras olika mycket. En enkät genomfördes med ungdomar i åldern 15–17 och till vuxna i åldern 21–63. Samtliga informanter studerar eller arbetar på samma gymnasium. Undersökningen visar att majoriteten av informanterna har positiva språkattityder till engelska inslag i svenskan. Ungdomarna är mer positiva än de vuxna, men även majoriten vuxna är positivt inställda. Varken ungdomarna eller de vuxna gör någon skillnad på om orden visar anpassning till svenska språket eller inte. Det är möjligt att acceptansen av orden snarare beror på vad orden har för användningsområde, betydelse och känsloladdning. Båda åldersgrupperna visar mer acceptans för engelska ord och uttryck i kommunikationsfälten ungdomstidningar och sociala media. Två andra fält, nyhetstidningar och skoltexter, har en mer seriös prägel och informanterna gör en viss skillnad på vilka fält orden kan användas i.

 • 263.
  hagman, johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Strukturer och Redskap: En studie av fyra lärares syn på arbetet med elevers läsförståelse2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the present study is to examine four teachers’ experience of pupils’ reading comprehension, with special focus on their perceptions of reading comprehension, their experience of pupils’ changed attitudes to reading in the last ten years, and the reading strategies the teachers use in their teaching The result shows that the teachers have a relatively unanimous view of what reading comprehension means, but they use different reading strategies and they have differing experiences of pupils’ attitudes to reading. The pupils’ decreasing motivation to read means that they need more guidance today than before. The teachers give the pupils a chance to develop their reading ability by revealing different reading strategies, but the lack of motivation in the pupils is an obstacle to their development.

 • 264.
  Hallberg, Ingrid
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Kamratrespons i högre utbildning: - att sätta texter i rörelse2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Many students who come to universities and colleges find it difficult to acquire a well-functioning academic language, especially in writing. This is confirmed in several studies (Ahlm m.fl. 2009, Ask, 2005, 2007, Hoel 2010). One measure that is called for is concerted activities, which help to socialize students into the academy. The aim of this essay is to use the students’ experiences to elucidate and analyse the conditions for peer response in process-oriented writing in higher education, the difficulties it entails, and its consequences for teach-ing and learning. The students’ experiences of and attitudes to peer response in relation to academic literacy are studied and analysed critically in a course on the use of academic lan-guage. The empirical section presents the implementation and results of the selected methods – a questionnaire and interview with 30 and 5 students respectively on a professional educa-tion programme during their first year of study. The result shows a close correspondence be-tween the students’ experiences of peer response linked to their experiences of their develop-ment of academic writing, but also between their experiences of peer response and attitudes to and experiences of their knowledge of academic writing. The study also demonstrates the students’ experiences of success factors and pitfalls of peer response. The success factors concern metalanguage, working with a clear structure, reading and discussion of texts, and the need for an open, secure climate. The students’ experiences of the pitfalls of peer response concern, on the one hand, socio-emotional and psychological aspects in relation to the other students, for example the difficulty of balancing the response, and especially of daring to crit-icize a text sharply. On the other hand, it concerns the fear of not being good enough because of inadequate knowledge of academic language and academic text.

 • 265.
  Hallbrink, Sofi
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Progression i läromedelstexter: En analys av nio texter från läsprojektet En läsande klass2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine nine texts used as teaching material in the reading project A Reading Class in terms of three different text-analytical structures. The texts analysed are non-fiction texts intended for grades 1–3. The analysis focuses on the similarities and differences in the textual, ideational and interpersonal structure of the texts and how the progression in the texts is revealed.

   

  The result of the analysis shows that there are considerably more similarities than differences between the texts as regards the analysed structures. The analysis cannot find any clear progression between the texts in certain respects, although the analysed material is intended for pupils in different grades, while in other respects it is possible to see some notion of progression. The result also shows that the concept of progression is problematic to apply in a text analysis alone, since it is affected by how teachers work in practice with the material in the classroom.

 • 266.
  Hallesson, Yvonne
  et al.
  Uppsala University.
  Visén, Pia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Från källtext till elevtext: spår av lästa ämnestexter i elevtexter i en årskurs 5-klass2018In: Nordic Journal of Literacy Research, E-ISSN 2464-1596, Vol. 4, no 1, p. 98-120Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the article 37 student-texts written by 19 students in year five in Swedish middle school in thesubject of civics are analysed. The texts are written as the last step in a teaching cycle inspired by thereading pedagogy Reading to Learn (R2L). The aim of the study is to reveal how content and textualpatterns from two subject texts the students have read are reflected and adapted in the student-texts,as well as to discuss what those results can say about the students’ learning and socialisation into disciplinaryliteracy. The results showed that all student-texts retrieve general textual structure as well asmain genre structure from the read texts, as well as some linguistic features, but that the student-textsdiffered as to how students handled the contents from the source text. Three groups of texts couldbe distinguished which can be regarded as three steps of socialisation into disciplinary literacy. Theresults indicate that the teaching cycle within the R2L pedagogy can support students to take one ormore steps into disciplinary literacy. However, at the same time the strictly held structure might limitstudents’ own reflections and creativity, depending on how the task is formulated.

 • 267.
  Hallesson, Yvonne
  et al.
  Uppsala University.
  Visén, Pia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Textkulturer i samhällsorienterande ämnen i årskurs 5 och på gymnasiet2017In: Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Textkulturer : Karlstad 24-25 november 2016 / [ed] Birgitta Ljung Egeland, Christina Olin Scheller, Marie Tanner, Michael Tengberg, Karlstad: Karlstads universitet, 2017, p. 195-216Chapter in book (Refereed)
 • 268.
  Hallesson, Yvonne
  et al.
  Uppsala University, Sweden.
  Visén, Pia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Folkeryd, Jenny
  Uppsala University, Sweden.
  af Geijerstam, Åsa
  Uppsala University, Sweden.
  Four classrooms - four approaches to reading: examples of disciplinary reading in social science subjects in years five and twelve2018In: L1-Educational Studies in Language and Literature, ISSN 1567-6617, E-ISSN 1573-1731, Vol. 18, p. 1-29, article id 6Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we aim to explore and exemplify what opportunities to develop disciplinary reading literacy students are given access to in particular types of classroom reading environments in social science subjects. The investigation focuses on how the teacher organizes activities around reading, on what content is approached in text-related discussions and on whose perspectives are allowed space in the classroom discourse. The empirical data consists of classroom observations from two classes in year five and two classes in the Swedish upper secondary school, using different approaches to teaching reading, one being Reading to Learn. With a theoretical base in systemic functional linguistics (SFL), dialogism and reception theory, the classroom discourse was analysed in terms of sequential reading stages, text movability and dialogicality. The findings reveal how differently organized reading environments provide different support structures for students’ disciplinary reading. For example, the findings indicate that text activities that support the reading process in several stages bring about a larger potential for the development of reading literacy. However, the picture changes depending on to what extent students are given room to express their reception of the text, and thereby contribute to an active understanding of text in a dialogical classroom.

 • 269.
  Hammar, Gunnel
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Från klarspråk till lättläst: En jämförande textanalys av myndighetsinformation om att starta företag2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att jämföra läsbarhet, språk, innehåll och läsarsamspel i två versioner av myndighetsbroschyren Starta företag: originalversionen, som är klarspråksbearbetad, och en version som är på lättläst svenska. Som metod används kritisk textanalys efter Hellspong och Ledin (1997). Denna metod kompletteras med redskap för bildanalys och kvantitativ analys. Följande språkdrag studeras: ord- och meningslängd, fackord, bilder, bildtexter, informationstäthet, textbindning, komposition, textens och bildernas innehåll samt attityder, ramar och språkhandlingar.

  Undersökningen visar att det finns både likheter och skillnader mellan broschyrerna. I båda används till största delen du-tilltal. Huvudstrukturen är tydlig och textbindningen är överlag god, vilket är bra för läsbarheten. Till det som är mindre bra ur läsbarhetssynpunkt hör en stor andel sammansatta substantiv, bilder som inte är informativa, att bildtexter och annan koppling mellan text och bild saknas och att det inte finns några sammanfattningar. Skillnader mellan broschyrerna finns bland annat i innehåll, behandling av fackord och hur avsändarens syn och förväntningar på läsaren märks i texten. Slutligen visar undersökningen att båda broschyrerna är heterogena i flera avseenden. Det gäller till exempel informationstäthet, användningen av tilltal och omtal och mängden grafiska element.

 • 270.
  Hammarström, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Johansson, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Om eleven själv får välja: En enkätstudie med elever i årskurs 6 om muntlig och skriftlig lärarrespons 2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka sjätteklassares inställning till muntlig respektive skriftlig lärarrespons på skriven text i ämnet svenska. Den teoretiska utgångspunkten är Dysthes och Nystrands tolkning av det dialogiska perspektivet som skiljer på monologisk och dialogisk undervisning. Studien genomfördes genom en enkätundersökning med 105 elever i årskurs 6 från fyra olika skolor. Eleverna fick ta ställning till muntlig respektive skriftlig lärarrespons beroende på om de ska bearbeta texters innehåll, struktur, språk eller skrivregler. Vidare fick de redogöra för när under skrivprocessen respektive responsform passar bäst, samt uttrycka sig fritt om respons. Materialet analyserades sedan genom en metodkombination av kvantitativ statistisk analys samt en kvalitativ tematisk innehållsanalys och presenterades i stapeldiagram. Resultatet visade att eleverna var positiva till såväl muntlig som skriftlig respons, men att det fanns tillfällen då det ena var att föredra framför det andra. Studien är relevant för verksamma lärare eftersom det finns få studier utifrån elevperspektiv, vilket betyder att den fyller en forskningslucka. 

 • 271.
  Haneryd, Kristina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Svensson, Kicki
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Från barns berättande till sagotering som metod: - hur pedagoger arbetar med barns berättande i förskolan.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Syftet med vår studie är att ta reda på hur pedagoger arbetar på förskolan kring barns berättande som leder till muntliga och skriftliga berättelser. Vårt val av metod består av standardiserade frågor. I vår tillvägagångssätt använde vi kvalitativa intervjuer där tre förskollärare blev intervjuade på olika förskolor. I vår studie får vi reda på vilka metoder och material de använder sig av för att stärka barns språkutveckling. Pedagogerna i vår undersökning använder sig av en metod där de ordagrant skriver ner det barnet berättar, vilket vi anser är en så kallad ”sagoteringsmetod”. Detta görs för att kunna ta tillvara barns muntliga berättande. Resultatet i vår studie handlar om hur pedagogerna använder sig av att vara engagerade, lyssnande, samt skriver ner barns berättande. De använder stödtecken som hjälpmedel till barn, för att de skulle kunna vara delaktiga i berättandet.

 • 272.
  Hansen, Gabrielle
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Med skolbakgrund som bakgrund: En undersökning av tre kommuners organisation av kartläggning och nivågruppering av nyanlända på Språkintroduktionen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Nyanlända ungdomar i åldern 16-19 år får efter en kartläggning en placering i en klass på introduktionsprogrammet Språkintroduktionen. Elevgruppens heterogenitet föranleder olika organisatoriska och undervisningsmässiga åtgärder vid nivågrupperingen. I denna uppsats undersöks genom kvalitativa forskningsintervjuer hur detta organiseras i tre av de kommuner i södra Sverige som har det största antalet nyanlända elever. Uppsatsen syftar också till att göra en diskursanalys av lärares uppfattningar av kartläggningen och nivågrupperingen. Resultatet visar upp tre väl genomtänkta organisationer av kartläggning med beprövade urvalskriterier för nivågruppering, där elevens skolbakgrund nämns som den främsta. Diskurserna som har identifierats i informanternas svar visar en upplevelse av att en jämn nivå överlag gynnar såväl elevernas språkutveckling som lärarens arbete, att elevflyttar är nödvändiga men att de bör ske med restriktioner och att läraren i svenska som andraspråk har en viktig roll för att en nivågruppering och sedermera en elevs skolframgång ska bli optimal. 

 • 273.
  Hansson, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Processbarhetsteorin tillämpad på elevers skriftliga produktion: En studie baserad på nyanländas elevtexter i högstadiet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är vanligt att elever befinner sig på olika kunskapsnivåer i en undervisningsgrupp och för att ta reda på vilka nivåer de befinner sig på går det att tillämpa Processbarhetsteorin. Det är en teori utformad av Manfred Pienemann för att studera hur inlärare processar grammatiska strukturer. Uppsatsen är främst byggd på en kvalitativ ansats på grund av de kvalitativa analyserna men även på en kvantitativ ansats då elevernas texter som är analyserade har räknats i procent och presenterats i fördelningar med hjälp av tabeller. Den deltagande gruppen bestod av 15 elever i en förberedelseklass med blandade åldrar från årskurs 7-9. Analyserna baserades på Processbarhetsteorin enligt Flyman Mattssons och Håkanssons analysmodell (2010, s. 66-75). Resultaten visade att eleverna i undervisningsgruppen, vars texter analyserades, befann sig på olika PT-nivåer och det förekom även olika typer av grammatiska strukturer bland eleverna. Majoriteten av eleverna processade grammatiska strukturer för PT-nivå 2 och/eller PT-nivå 3 i uppgift 1 och/eller uppgift 2. De olika resultaten kan bero på faktorer såsom startålder för språkinlärning då alla elever kom till den svenska skolan vid olika tillfällen men den främsta slutsatsen kan vara att de flesta elever i skolan är på olika kunskapsnivåer eftersom det visade sig genom de olika resultaten hos eleverna. 

 • 274.
  Hansson, Nina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Bassmann, Pernilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Stödord som en metod för läs- och skrivutveckling: En studie om hur stödord används som ett hjälpmedel i årskurs 32019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har som mål att undersöka om stödord är en fungerande metod för att välja ut relevant information ur en faktatext i två klasser i årskurs 3. 31 elever deltar i studien. Eleverna väljer stödord ur en text de läser och skriver sedan en egenproducerad text med utgångspunkt i källtexten.

  Teoretiskt vilar studien på systemisk funktionell lingvistik (SFL) vilket innebär en funktionell språksyn. Vi utgår från de ideationella och textuella metafunktionerna och analyserar materialet utifrån, deltagare, process, omständighet och basgenre. Analysen fokuserar på elevtexternas innehåll, struktur och de ämnesspecifika och genrespecifika stödorden. Resultatet visar att elevernas stödord är i högre grad ämnesspecifika och genrespecifika än allmänspråkliga. Eleverna använder stödorden för att skriva en beskrivande text. Dock visar resultaten även att eleverna skriver av en större mängd av källtexterna och formulerar få omständigheter. Därmed visar resultatet att eleverna i årskurs 3 har svårt att använda stödord som metod vid textbearbetning. Däremot anser vi att stödord som metod fungerar i årskurs 3

 • 275.
  Hanzén, Mia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Kan vi inte kolla på film?": Filmens plats och betydelse i svenskundervisningen i gymnasieskolan2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this project is to survey the attitudes towards using film in the subject of Swedish among teachers and students in some upper secondary schools in Sweden. The investigation is based on two surveys answered by teachers of the subject of Swedish, and by students in their second last and last year of upper secondary school. The results show that there is a positive attitude towards using film as a didactic tool among both teachers and students. The teachers’ main purposes of using film are to illustrate a literary epoch and to use films as basis for discussions about different subjects. The students experience learning in a more interesting and motivating way than using only traditional teaching like reading novels. The study also shows a lack in teaching about literacy, critical literacy and media literacy with the help of film. However, the conclusion is that film play an important part and have a place in teaching the subject of Swedish.

 • 276.
  Havskog, Emmelie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Persson, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Elevers attityder till sina språk och sin flerspråkighet: En kvalitativ intervjustudie med sex elever och två lärare2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main aim of this study is to examine six pupils’ attitudes to their mother tongue and their multilingualism. A secondary aim is to investigate the two class teachers’ attitudes to the students’ mother tongue and multilingualism. The method of data collection is based on semi-structured interviews with six students in the third and fourth grades of compulsory school and their two teachers. The participating students were either born in Sweden or arrived before the age of four. The empirical evidence was analysed on the basis of the idea that attitudes can be described as composed of three components: the affective, the conative and the cognitive component. The analysis shows that the students exclusively express a positive attitude to their native language and their multilingualism. A cognitive element in the students’ appreciation of their multilingualism is that they perceive themselves as balanced multilinguals, i.e. master all their languages as well, albeit in different areas. The students express pride and do not seem to hesitate to use their mother tongue. However, it appears that the school is a place associated with the use of Swedish and not their mother tongue. The interviewed teachers express a positive attitude to multilingualism and the students’ maintaining their mother tongue. At the same time, though, the teachers do not seem to be prepared to incorporate the students’ language resources in their teaching.

 • 277.
  Hedlund, Mujdeh
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  När det verbala språket inte räcker till: En studie kring bildens betydelse vid språkinlärning för vuxna andraspråksinlärare2018Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse andraspråkslärare anser att användning av bild som en semiotisk resurs har i undervisning för vuxna andraspråksinlärare. Studien har sin grund i den sociosemiotiska teorin. Undersökningsmetoder till denna studie var kvalitativa metoder (observation och intervju) där fem andraspråksundervisningstillfällen på sfi observerades och därefter intervjuades de lärarna vilkas undervisning hade observerats. Resultaten av studien visade att bild används och kan enligt de intervjuade lärarna underlätta och förstärka andraspråksinlärning för vuxna andraspråksinlärare. Resultaten i studien visade enligt lärarna även att användning av bild kan skapa svårigheter. Detta innebär att andraspråkslärare måste ha ett tydligt syfte med användning av bild i sin undervisning och måste vara medvetna om möjligheter och begränsningar som kan finnas med användning av bild i undervisning. 

 • 278.
  Heideman, Matilda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Klässman, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Didaktiska val för skrivundervisningen: en litteraturstudie om flerspråkiga elevers skrivutveckling i lågstadiet2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna systematiska litteraturstudie syftar till att undersöka vad tidigare forskning kommit fram till vad gäller undervisningsmaterial, undervisningsmetoder och samtalsaktiviteter som främjar flerspråkiga elevers tidiga skrivutveckling. Studiens material innehåller 13 olika publikationer som kvalitativt analyserats med hjälp av ett kategoriseringsschema för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Publikationerna söktes fram i olika databaser, ERIC, Libris och Diva, där vi använde oss av utvalda sökord för att få fram relevanta studier för valt forskningsområde. Resultatet visar att flerspråkiga elevers skrivutveckling främjas främst genom att undervisningen är explicit och består av konkret, anpassat och varierat material. Många forskare lyfter vikten av vilka didaktiska val lärare väljer att använda sig av. Litteraturstudien visar att flerspråkiga elever aktivt ska delta i den ordinarie klassrumsundervisningen så mycket som möjligt, och att olika typer av samtalsaktiviteter i klassrummet gynnar flerspråkiga elevers skrivutveckling. Slutligen visar resultatet att det finns brist på forskning om undervisningsmaterial och undervisningsmetoder som lämpar sig i undervisningen.

 • 279.
  Heinonen, Susanne
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Det låter pretty najs: En undersökning av mellanstadieelevers attityder till engelska lånord2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen undersöker unga människors attityder till att använda enstaka ord ochfraser på engelska i svenska meningar. Forskning visar att engelskt inflytande är högre iyngre åldrar än hos äldre. Fenomenet att använda engelska ord i det svenska språket desenaste decennierna har ökat alltmer och det finns flera faktorer som pekar på attengelskan har fått ett allt större inflytande inom flera samhällsområden. Dessa språkligaförändringar speglas av samhällets kultur och attityd till engelskan. Förutom den litteratursom jag hänvisar till i den här uppsatsen har jag valt att genomföra en intervju- ochenkätundersökning med yngre individer för att ta reda på deras attityd till att växla mellansvenska och engelska när de talar.Resultatet av undersökningen visar att en majoritet av informanterna använder engelskai sitt vardagsspråk och att attityden till att använda ord och fraser på engelska i det svenskaspråket är mycket positiv samt att sociala faktorer som till exempel samhörighet spelar enstor roll. Dessutom visar resultatet att attityden till att använda engelska ord är något merpositiv hos flickor än hos pojkar. Resultatet visar även att informanterna i undersökningenanvänder engelska ord som screena, softa och King när de talar om fritidsaktiviteter samtatt de entusiastiskt uttrycker engelska adjektiv som cool, pretty, nice eller najs, ibland isin engelska form och ibland anpassat till svenskan.

 • 280.
  Heinzdotter Johnsson, Helena
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Det blev IG - vad beror det på?: Inställningen hos några elever från generation Y till deras slutbetyg i svenska på gymnasiet2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur några elever förhåller sig till sitt slutbetyg IG i den sista obligatoriska svenskkursen på gymnasienivå. Kursen tillhörde Lpf 94 och benämndes SV1202. Undersökningen har baserats på en enkät med samtal och kompletterande intervjuer med fokus på elevernas inställning och attityd till både skola med arbete men framför allt till slutbetyget IG i svenska. Resultaten visar att majoriteten av eleverna främst ser sin egen avsaknad av engagemang som orsak till betyget IG.

 • 281.
  Helgason, Jon
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Läsning som social och kulturell praktik: Resultat från en läsarundersökning2019In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 43, p. 147-166Article in journal (Refereed)
 • 282.
  Helgason, Jon
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  State Television as Cultural Mediator in the Swedish Welfare State2019In: NCCPR 2019, Nordic Conference on Cultural Policy Research: Abstracts, Bifröst University , 2019Conference paper (Refereed)
 • 283.
  Helgason, Jon
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Erlanson, Erik
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Henning, Peter
  Umeå University, Sweden.
  Lindsköld, Linnéa
  University of Borås, Sweden.
  Forbidden Literature: Case Studies on Censorship – Reports from an Anthology Project2019In: Literary Citizenship Conference, Oslo 25-27 September 2019: Abstracts, National Library of Norway , 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The following paper will present the key outcome of the research anthology project Forbidden Literature – Case Studies on Censorship, slated for publication in 2019. Through a number of case studies dealing with censorship’s past and present, in liberal democracies as well as in totalitarian regimes, the project reveals an historical continuum in which literature constantly appears as a phenomenon in need of regulation. Short reports of two case studies will be presented, exploring decisive aspects of the relationship between literature and society, the social and aesthetic function of literature and their transformations.

  The first case study deals with forms of literary analysis taking place in the courtroom, exemplified by an obscenity trial against a Swedish avant-garde comic magazine in 1989. The second study analyses cases in which Swedish city libraries have refused to acquire, or provide clients with, certain non-fiction works – highlighting an increasingly common conflict between public cultural policies and constitutional principles such as the freedom of speech.

  Together, the two studies show how the historical mode of visibility of literary texts is formed and transformed along with our understanding of what literature is and what it is able to do.

 • 284.
  Helgason, Jon
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Forssberg, Anna
  Karlstad University, Sweden.
  Johansson, Sven Anders
  Mid Sweden University, Sweden.
  Pilke, Nina
  University of Vaasa, Finland.
  Andersson, Lars Gustaf
  Lund University, Sweden.
  Johansson, Britt-Inger
  Uppsala University, Sweden.
  Ternhag, Gunnar
  Stockholm University, Sweden.
  Wåhlin, Kristina
  Lund municipality, Sweden.
  Ryberg, Sanna
  Karlstad University, Sweden.
  Hallbäck, Filip
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Holmberg Sjöling, Christian
  Mid Sweden University, Sweden.
  Bedömargruppens rapport: Treklöverutvärdering kluster 11, Karlstads universitet2019Report (Other academic)
 • 285.
  Helgason, Jon
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Forssberg, Anna
  Karlstad University, Sweden.
  Johansson, Sven Anders
  Mid Sweden University, Sweden.
  Pilke, Nina
  University of Vaasa, Finland.
  Andersson, Lars Gustaf
  Lund University, Sweden.
  Johansson, Britt-Inger
  Uppsala University, Sweden.
  Ternhag, Gunnar
  Stockholm University, Sweden.
  Wåhlin, Kristina
  Lund municipality, Sweden.
  Ryberg, Sanna
  Karlstad University, Sweden.
  Hallbäck, Filip
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Holmberg Sjöling, Christian
  Mid Sweden University, Sweden.
  Bedömargruppens rapport: Treklöverutvärdering kluster 11, Linnéuniversitetet2019Report (Other academic)
 • 286.
  Helgason, Jon
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Forssberg, Anna
  Karlstad University, Sweden.
  Johansson, Sven Anders
  Mid Sweden University, Sweden.
  Pilke, Nina
  University of Vaasa, Finland.
  Andersson, Lars Gustaf
  Lund University, Sweden.
  Johansson, Britt-Inger
  Uppsala University, Sweden.
  Ternhag, Gunnar
  Stockholm University, Sweden.
  Wåhlin, Kristina
  Lund municipality, Sweden.
  Ryberg, Sanna
  Karlstad University, Sweden.
  Hallbäck, Filip
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Holmberg Sjöling, Christian
  Mid Sweden University, Sweden.
  Bedömargruppens rapport: Treklöverutvärdering kluster 11, Mittuniversitetet2019Report (Other academic)
 • 287.
  Hellborg, Åsa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ödlund, Emmelie
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Introduktion av skrivuppgifter i år 3: En fallstudie av två lärares sätt att arbeta med instruktioner2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a case study that seeks to investigate how two teachers in grade 3 work with instructions to a written assignment in Swedish. The study is grounded in a sociocultural perspective on learning, and is based on observations in a classroom setting. The results show that the two teachers use different forms of mediating tools in their instructions. It was also found that the teachers use different speech acts in the instructions and that the instructions vary depending on which speech acts are included. Neither of the teachers made any adjustments to the collective instructions, instead they made individual adaptations outside the general instruction. 

 • 288.
  Hellborg, Åsa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy. Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ödlund, Emmelie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy. Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Två läromedel för den tidiga läsutvecklingen: En jämförande innehållsanalys2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study compares two sets of teaching material, Förstagluttarna and Den magiska kulan, both of which are designed to teach reading in grade 1. The aim is to investigate the potential of the two sets of material to promote the pupils’ reading development. The study uses a content analysis in which categories have been established to assess the readability of the material and its ability to create motivation. The result shows that the readability is the same overall, but there are noticeable differences in the ability of the material to motivate pupils to read. 

 • 289.
  Hellén-Halme, Miho
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  ”Landet Annorlunda”: Framställningen av Japan i resemagasinet Vagabonds resereportage från 1990 och 20102014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur Japan framställs i svenska resereportage och huruvida framställningssättet har förändrats över tid. För att besvara dessa frågor har jag valt ut två resereportage om Japan ur resemagasinet Vagabond, ett från 1990 och ett från 2010, och utfört en språkvetenskaplig textanalys utifrån Hellspong och Ledins textanalysmodell. Jag fokuserar främst på den ideationella aspekten av textstrukturen, men även andra aspekter, såsom textens kontext och interpersonella struktur, kompletterar analysen.

  Min första slutsats är att reportagen som jag undersökt framställer Japan som ett annorlunda, otillgängligt och obegripligt land. Detta gäller framför allt reportaget från 1990, men även det från 2010 om än i mindre utsträckning. Detta görs på flera sätt: framhävningen av ett motsatsförhållande mellan svenskar och japaner, framhävningen av otillgänglighet och obegriplighet genom beskrivningen av skribenten som maktlös nybörjare, kollektiva uttryck såsom ”japaner” som förstärker intrycket av en anonym folkmassa, ett utifrånperspektiv, osv. På så sätt framstår Japan som motsatsen till den ”normala” värld som ”vi svenskar” lever i. Det här motsatstänkandet är förknippat med postkolonialism och orientalism.

  Min andra slutsats är att framställningen av Japan har blivit mer nyanserad i reportaget från 2010, jämfört med det från 1990. Oppositionen mellan ”vi” och ”dem” är svagare; värdeord och kollektiva uttryck är mer sällsynta; intrycket av otillgänglighet och obegriplighet har försvagats i och med att skribenternas nybörjarintryck har minskat.

 • 290.
  Henrohn, Josephine
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Göransson, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Flerspråkiga elevers fritidsläsning av skönlitterära texter på svenska: En undersökning om läsmotivation och val avspråk2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to investigate what motivates multilingual students toleisure read fiction in Swedish. The aim is also to investigate why somestudents choose not to read fiction in Swedish. Can factors like exposure tobooks, attitudes in the environment, reading ability, competence, competitionto other entertainment or book selection guide affect the reading? This wasinvestigated using questionnaires and interviews to investigate this. Insummary, the most common factors affecting leisure time reading ofmultilingual students in Swedish are competence and social factors. It has beenfound that many students read in Swedish because it is easier to understand.Students who prefer to read their best language other than Swedish usually doit to socialize with relatives, friends and family. The language is somethingthat the students want to maintain and preserve. The language can be a key tosolidarity.

 • 291.
  Hermansson, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Vi och de andra: - hur hanterar två lärare och en skolbibliotekarie inslag i skönlitteratur som kan uppfattas som problematiska ur etnicitetsperspektiv?2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract 

  When pupils in school are to meet literature from different parts of the world and from different periods, there can be material included in the teaching which can be found problematic, for example, values that we cannot agree with today. The aim of this study was to find out how teachers handle material with problematic features as regards selection, values, and teaching method. Two teachers and one school librarian were interviewed for the study. All three work in the lower level of compulsory school and use literature for teaching purposes. In view of today’s multicultural society, the study applies an ethnicity perspective. 

  All the informants were in agreement that if there was some problematic content in the literature they read to the class, it was important to discuss this with the pupils. Despite that, the pupils of one of the teachers did not have any time to reflect on the books they read themselves. The school librarian was the one with most reflections on the selection of books, while the two teachers relied heavily on their school librarian to find suitable literature. Since the teachers did not have time to read through the literature before they read it with the class, they had no time to prepare any questions either. The discussions therefore proceeded from spontaneous reactions to the text that was read. This is problematized in the study on the basis of Judith A. Langer’s theory of literary envisionment. The informants’ attitudes are also discussed from a postcolonial perspective with the focus on how we create “us” and “them”. 

 • 292.
  Hjelm, Rebecka
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Arkegård, Jakob
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  ''Här pratas alla språk, är här alla språk lika viktiga'': Strategier för inkludering av flerspråkiga elever i svenskundervisnigen2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att synliggöra goda exempel på hur flerspråkiga elever integreras i svenskundervisningen och analysera hur grundskolelärare i årskurserna 1–6 gynnar dessa elevers kunskaps- och identitetsutveckling i svenskämnet. För att kunna samla in relevant data om olika strategier och metoder för att gynna flerspråkiga elever har vi genomfört fyra semistrukturerade intervjuer med fyra grundskollärare som alla har undervisat i svenska som andraspråk. Metoden består av kategorisering av intervjusvaren utifrån begreppen multimodala verktyg, studietekniker och transspråkande liksom begreppet modersmål och dess vikt för att förstå svenska som andraspråk. Studiens teoretiska ram grundar sig i det sociokulturella perspektivet och vikten av stöttning i undervisningen. För att analysera våra intervjuer och den insamlade empirin har vi utgått från ett hermeneutiskt perspektiv för att skapa en djupare förståelse för intervjusvaren. Genom att analysera de fyra lärarnas svar kan vi konstatera att alla lärarna har strategier som de anser vara fungerande för att stötta den flerspråkiga eleven. Alla fyra lärarna arbetar mycket med olika multimodala verktyg. Tre av de fyra lärarna anser att modersmålet har en stor vikt för utveckling av elevens inlärning. Två av dem arbetar mycket med transspråkande i klassrummet. Utifrån resultatet har vi dragit slutsatsen att alla dessa strategier hänger ihop och främjar språkutvecklingen, som är en viktig del av människans utveckling utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Dessa olika metoder hjälper eleven att utvecklas såväl kunskapsmässigt som identitetsstärkande.

 • 293.
  Hjelmberg, Evelina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Boken versus appen, läromedel i olika förpackningar: En komparativ studie av uppgiftsuppbyggnaden i fyra olika stavningsläromedel för åk 1-32016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates the similarities and differences that exist between different types of teaching material for spelling in grades 1–3, in book form and digital form. The study focuses on how the teaching material designs tasks and how it corresponds to theories of spelling. The method is comparative analysis of the four analysed teaching aids. In performing this comparison the study proceeds from a theory of the mental lexicon and theories of writing development. The result shows that when the pupils work in both forms of teaching material they get practice in their phonological, semantic, syntactic and orthographical awareness. The analysis reveals a difference between the design of tasks in the book Stava 3 and the digital application Qnoddarnas värld. Through the app and the book the pupils can practise their phonological awareness in different ways. The app speaks the sounds and the words, whereas in the book the pupils themselves make the sounds. The book contains text and pictures, while the app has voices that speak and things that move. In the book there are more difficult tasks in the chapter, in Qnoddarnas värld one is automatically taken to the next level, and in the Stavningslek app the pupil can practise at the same level without being taken further. The study can make teachers aware of what the teaching materials offer, what the pupil is able to practise, and teachers can thus choose the right material for each pupil.

 • 294.
  Hjertquist, Julia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Djurrättsorganisationers argumentation: En jämförande analys av argumentationsstrategier i texter från två djurrättsorganisationer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka två svenska djurrättsorganisationers argumentation mot konsumtion av animaliska produkter. Materialet utgörs av 6 texter från Djurens Rätt och Djurrättsalliansen. Texterna handlar om tre olika djurslag: grisar, kycklingar och fiskar. Frågor som ställs är vilka språkliga argumentationsstrategier organisationerna använder sig av, vilka likheter och skillnader som finns i deras argumentation och om argumentationen skiljer sig åt beroende på vilka djur texterna handlar om. Argumentationsteori efter bland andra Björnsson m.fl. (2009) används som teoretiskt och metodiskt ramverk för studien. Analysen fokuserar på 5 språkliga strategier som används för att legitimera varför animalisk konsumtion ses som fel: orsaks- och konsekvensargument, exempelargument, auktoritetsargument, analogiargument och regelargument. Resultatet visar att det finns både likheter och skillnader i de båda organisationernas sätt att språkligt argumentera mot konsumtion av animaliska produkter. En likhet mellan organisationerna är att ingen av dem explicit skriver ut att det är fel att konsumera djur; denna övergripande tes tas för givet. Djurens Rätt använder främst exempelargument för att legitimera varför det är fel att konsumera djur, medan Djurrättsalliansen i högre utsträckning använder sig av analogiargument, exempelvis jämförelser mellan djur och människor. Det märks också skillnad i hur argumentationen utformas beroende på vilka djurarter texterna handlar om, exempelvis innehåller båda organisationernas texter om fiskar färre känsloladdade analogiargument än texterna om landlevande djur som grisar och kycklingar.

 • 295.
  Hoff, Lena
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Svenskar går på stan men danskere går i byen: En jämförande analys av svenskt och danskt spatialt prepositionsbruk2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en språkjämförande studie av svenskt och danskt spatialt prepositionsbruk. Den tar utgångspunkt i de tre prepositionerna , i och till (til) som är identiska till formen i både svenska och danska och som därmed kan förväntas vara överensstämmande även i funktionen. Materialet utgörs dels av svenska och danska grammatikor, dels även av två romaner (en svensk och en dansk) och deras översättningar till respektive grannspråk. Målet har varit att undersöka hur prepositionerna används både som befintlighets- och riktningsmarkörer i förhållande till rekommenderat prepositionsbruk. Jag har även haft en förmodan om att det finns en viss divergens såväl som konvergens i det svenska och danska prepositionsbruket vilket jag har analyserat med hjälp av aspekter av den kognitiva semantiken. Jag har även sökt fastställa vilka svårigheter man kan påvisa ur ett översättningsperspektiv.

              Resultatet av min undersökning visar att speciellt valet mellan i och som befintlighetsmarkörer är problematiskt både inom respektive språk men även att det finns betydande skillnader mellan svenskan och danskan. Där dominerar i svenskan gör danskan även stort bruk av i för befintlighet vilket ofta kan skapa interferens i ett översättningssammanhang. Ursprungsbetydelsen av i som varande inneslutande återfinns även i danskans bruk av denna preposition vid många tillfällen (till exempel i fraser som rör nöjeslokaler, fordon och institutioner) där i stället dominerar i svenskan.  Divergerande bruk finner vi även i danskans val av till för befintlighet och ett väsentligt större bruk av ledsagande rumsadverb både vid befintlighets- och riktningsmarkering. Både forskningslitteratur om grannspråken och den svensk-danska lärobokslitteraturens framställning av ett oproblematiskt och konvergerande prepositionsbruk har därmed visat sig något missvisande och uppsatsens resultat pekar i stället på att fler språkjämförande studier i svensk-danskt prepositionsbruk behövs.   

 • 296.
  Holgersson, Sara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Emriksson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skrivförlopp i läromedel för svenska i årskurs 4: En komparativ läromedelsanalys av textkedjor, textsamtal och texttypologi2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to analyse and compare two textbooks of Swedish in grade 4 withthe focus on how the teaching of writing is arranged in the textbooks. The comparison ismade on the basis of the analytical categories text chains, text conversations and texttypologies, which are the categories that make up a writing process. The analysis of thetext chains in the textbooks reveals which activities occur and their order in the writingprocess. Text conversations are analysed on the basis of the different focuses, anchorage,function and model, which concern the purpose and direction of the conversation. Thetext typologies are likewise analysed in terms of different direction, since a text can eitherbe text-oriented, writer-oriented or reader-oriented. The analysis shows that the writingprocess in the textbooks has many similarities. The greatest similarity is that a specifictype of text is the central field of work in every writing process. All writing processesbegin with an activity where the pupils read a model text. Both textbooks also attach greatimportance to different types of language-developing activities such as teachinggrammar, selected for its relevance in the writing of the specific type of text. All writingprocesses give the pupils knowledge in both the form and linguistic features of theparticular text type through oral text conversations and written activities. The writingprocess in both textbooks ends with an individual writing activity where the pupilsthemselves produce and revise a text in the particular text type. For the concluding activitythe textbooks differ in the suggested preparations, for instance in the arrangement of theactivity immediately connected to the concluding activity.

 • 297.
  Holgersson, Sara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Emriksson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Uppgiftsformuleringars språkliga svårighetsnivå: En jämförande analys av två läroböcker i svenska för årskurs 3 och 42017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to compare the wording of assignments in two textbooks in Swedish with the focus on their level of linguistic difficulty. The textbooks are intended for grade 3 and grade 4 respectively. The comparison considers factors that affect the difficulty of a text, and the study is based on the following analytical categories: parts of speech, word length, compound words, sentence length, noun quota, and readability index. The results of the study indicate that the assignment descriptions in grade 4 are at a textually higher level of difficulty in five of six analytical categories, since the assignment descriptions in grade 3 can be perceived as more colloquial, with a lower readability index and a lower density of information than the textbook for grade 4. However, the analysis of compound words shows that the assignment descriptions for grade 3 contain a larger proportion of compounds; unlike the other factors, this does not suggest a textual progression from grade 3 to grade 4. Despite this discrepant result, one can observe a linguistic progression between the assignment descriptions in the textbooks based on the other categories, and from the factors that have been studied it may be assumed that the assignment descriptions in the textbook for grade 4 are at a higher level of linguistic difficulty.

 • 298.
  Holm, Karin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Lättläst med färre förstadeltagare: En jämförande analys av original och lättläst version av Jessica Schiefauers ungdomsroman När hundarna kommer med utgångspunkt i systemisk-funktionell grammatik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetets syfte har varit att utifrån systemisk-funktionell grammatik jämföra abstraktions- nivån i lättläst och originalversion av Jessica Schiefauers ungdomsroman När hundarna kommer. Studien, som gjorts på två utdrag ur romanen, visar att den lättlästa versionen är mindre abstrakt än originalet eftersom den innehåller avsevärt färre stämningsskapande processer samt renodlar förstadeltagarna, som även de är färre. Därtill kommer att originalets grammatiska metaforer packats upp i den lättlästa versionen. Dessa faktorer bidrar till en text med högre läsbarhet, men studien diskuterar även de negativa konsekvenser en lättläst text kan få för läsupplevelse och ordinlärning.

 • 299.
  Holmgren, Amanda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Wikland, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Att arbeta med faktatexter: En undersökning av lärares frågor och elevers respons2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I studien undersöker och syftar vi till att förstå hur två lärare, en i årskurs tre respektive en i årskurs sex, ställer frågor om en faktatext och vilka elevresponser detta resulterar i. För att kunna tolka elevernas responser antas ett sociokulturellt perspektiv på lärandet. Ett receptionsteoretiskt perspektiv på läsande användes för att tolka vilket möte eleverna gör med texten i läsandet och samtalet om en faktatext. Studiens material består av videoinspelade observationer. Det videoinspelade materialet för årskurs tre är totalt 45 minuter, medan materialet för årskurs sex totalt är 60 minuter. Totalt deltog 32 elever och två lärare. Under observationerna iakttog vi hur lärarna ställde frågor om en utvald sakprosatext och vilken elevrespons lärarnas frågor resulterade i. Det insamlade materialet analyseras utifrån studiens analysverktyg, textrörlighetsmodellen. Resultatet visar att lärarna lägger mer fokus på faktatextens begrepp, än på dess innehåll och budskap. Det visar också att lärarna använder sig mer frekvent av stängda frågor istället för öppna frågor. Utifrån resultatet går det att dra slutsatsen att lärares frågor påverkar hur elevernas resoner blir. Resultatet visar också att elevresponserna och frågorna skiljer sig åt i årskurserna eftersom lärarna väljer att lägga upp sina lektioner på olika sätt. 

 • 300.
  Holmgren, Anutida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Det är jobbigt att de skrattar, det känns här inne": En studie om nyanlända elevers känslor av exkludering i den svenska skolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker nyanländas elevers erfarenheter av tiden i förberedelseklassrespektive ordinarie klass. Studiens syfte är att undersöka elevers uppfattningar avinkludering, samhörighet och utanförskap när de lämnar förberedelseklassen för attövergå till en ordinarie klass. Ett delsyfte är att undersöka vilka faktorer som påverkarelevers känslor av inkludering respektive exkludering. Materialet består avsemistrukturerade fokusgruppsintervjuer som genomfördes med sammanlagt niodeltagare i tre olika intervjugrupper. Tematisk innehållsanalys används för att analyserainsamlade data. Resultatet av studien visar att språkbarriären i klassrummet leder till atteleverna känner sig exkluderade från den ordinarie klassen. Att inte ha tillräckligaspråkkunskaper bidrar även till exkludering i den ordinarie klassen.

3456789 251 - 300 of 719
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf