lnu.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 606
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Holmgren, Anutida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Det är jobbigt att de skrattar, det känns här inne": En studie om nyanlända elevers känslor av exkludering i den svenska skolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker nyanländas elevers erfarenheter av tiden i förberedelseklassrespektive ordinarie klass. Studiens syfte är att undersöka elevers uppfattningar avinkludering, samhörighet och utanförskap när de lämnar förberedelseklassen för attövergå till en ordinarie klass. Ett delsyfte är att undersöka vilka faktorer som påverkarelevers känslor av inkludering respektive exkludering. Materialet består avsemistrukturerade fokusgruppsintervjuer som genomfördes med sammanlagt niodeltagare i tre olika intervjugrupper. Tematisk innehållsanalys används för att analyserainsamlade data. Resultatet av studien visar att språkbarriären i klassrummet leder till atteleverna känner sig exkluderade från den ordinarie klassen. Att inte ha tillräckligaspråkkunskaper bidrar även till exkludering i den ordinarie klassen.

 • 252.
  Holmgren, Marie
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Airosto, Charlotte
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Menigsfull APU? Ja tack!: En studie om vad som gör en meningsfull APU med praktiskt lärande för elever på barn- och fritidsprogrammet.2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Beprövad erfarenhet ger bakgrund till nya frågeställningar. Vårt intresse för barn- och fritidselevernas APU (arbetsplatsförlagd utbildning) väcktes under våra verksamma år som förskollärare och handledare.

   Studien har gjorts med syfte att få svar på vad det är som gör en meningsfull APU med praktiskt lärande för elever på barn- och fritidsprogrammet, med inriktning på förskola, sett utifrån ett yrkeslärar- och handledarperspektiv.

  Kvalitativa intervjuer har genomförts med yrkeslärare på barn- och fritidsprogrammet och med handledare på förskolor som tar emot gymnasieelever. Vi har använt oss av en hermeneutiskt ansats där helhet och delar spelar avgörande roll. Data har analyserats och tolkats och slutligen har vi kommit fram till vissa faktorer och kvalitéer som gör att eleverna får en meningsfull APU med praktiskt lärande. 

  Vårt resultat visar bland annat att det behövs ett samarbete mellan gymnasiet och APU-platserna för att göra elevernas lärande så optimalt som möjligt. Tiden handledarna har ute på APU-platserna till att handleda eleverna är också en viktig faktor visar vårt resultat. Vidare har också framkommit att eleverna behöver en professionell vuxen att spegla sig i för att finna sin egen roll i yrkeslivet.

 • 253.
  Holmqvist, Charlotte
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Håkansson, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa - ett arbete som ska nå ut i verksamheten: Specialpedagogers och klasslärares uppfattningar2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka specialpedagogers och klasslärares uppfattningar av elevhälsans uppdrag och funktion i skolan. Syftet är framförallt att belysa uppfattningarna av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Vi har utgått från en kvalitativ metod och har en fenomenografisk ansats. I vår studie innebär det att vi har använt oss av semistrukturerad intervjuform, då vi vill få fram specialpedagogers och klasslärares uppfattningar av fenomenet elevhälsan. I analysen av vårt empiriska material har vi använt oss av ramfaktorteoretiskt perspektiv och Antonovskys teori om KASAM. Resultatet visar att det både finns enighet och variationer i uppfattningarna av elevhälsans uppdrag och hur arbetet når ut. Avgörande och viktiga faktorer för att elevhälsans arbete ska fungera och nå ut är kollegialt samarbete, god kommunikation och en öppen dialog. Samtidigt visar studien att det finns olika faktorer enligt ramfaktorteorin som verkar begränsande och utgör hinder för att arbetet ska nå ut. 

 • 254.
  Horner, Emilia
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Om alla gör sin del…: – En pedagogisk studie av ett kommunalt energiprojekt2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att, utifrån en kvalitativ ansats, undersöka och beskriva hur ett kommunalt miljöprojekt i pedagogiska avseenden arbetar med att förändra individers attityder och beteenden. Med utgångspunkt i arbetet i projektet undersöks även vad som hindrar och möjliggör en förändring av individers attityder och beteenden. Uppsatsen bygger på intervjuer med projektgruppen för det kommunala energiprojektet SAMS, intervjuer med personer som har deltagit i en energispartävling samt dokument rörande projektet. Den teoretiska bakgrunden utgörs av teori kring motivation, lärande och vanor samt kommunikation och olika hinder och möjligheter som kan finnas i förändringsarbete. Resultatet visar att projektet arbetar med att förändra beteenden och attityder genom en metodik som bygger på tävlingar, feedback och jämförelser brukarna emellan. Tävlingarna fungerar som en metod att skapa kortsiktiga konsekvenser av beteenden som vanligtvis endast ger långsiktiga konsekvenser. Genom metodiken och ett positivt budskap hoppas projektet kunna motivera till nya energivanor. För att det ska bli möjligt att ge återkoppling på energiförbrukningen används EnergiKollen, ett Internetverktyg som visar hushållets energianvändning. Resultatet visar även att vanor utgör ett stort hinder i det pedagogiska arbetet med att förändra attityder och beteende, medan fokus på lärande, relevanta mål och ett positivt budskap utgör möjligheter. Möjligheterna att använda SAMS-strategin i andra typer av miljöarbete ses som goda.

 • 255.
  Hovdegård, Angelica
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Thoresson, Anton
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Hur elever reproducerar och utmanar traditionella könsmönster på fritidshemmet.: En studie om elevers fria lek ur barns perspektiv2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om vilka könsmönster som synliggörs i elevers samtal om fria lekar och kamratrelationer på fritidshemmet. Vår studie följer den socialkonstruktionistiska teorin som menar att könsmönster och normer är konstruerade genom sociala konstruktioner. Av den tidigare forskning som finns kring könsmönster och kamratrelationer utgår forskare till övergripande del från barnperspektiv. Barns sätt att se på världen är intressant och viktig att ta i beaktning, därför kommer denna studien utgå från barns perspektiv. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer och baseras på kvalitativa data där elevers samtal om ämnet redogör för vilka lekar som anses könsstereotypiska, när elever är könsöverskridande i lekar och vilka lekar som är utan könsgränser.

 • 256.
  Hultgren, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Fritidshemmets uppdrag att komplettera skolan: En studie med syfte att tydliggöra vad uppdraget innebär2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fritidshemmet har i uppdrag att komplettera skolan, men vad det innebär och på vilka sätt det ska ske finns inte tydligt utstakat. Studiens syfte är därför att bidra med fördjupad kunskap om vad fritidshemmets kompletteringsuppdrag innebär, genom kvalitativa intervjuer med rektorer och fritidspedagoger. Studien tar sin utgångspunkt i de motiv som finns till samverkan mellan skola och fritidshem, samt jämför sina resultat med tidigare forskning kring fritidshemmets kompletteringsuppdrag. Det visar sig att fritidshemmets förmåga att bidra med en helhetssyn på barnen är framträdande både nu och i tidigare forskning. Från att fritidshemmets kompletteringsuppdrag tidigare har handlat om framförallt praktiska aktiviteter menar man idag att fritidshemmets perspektiv ska genomsyra skolan mer. Det sker t.ex. genom gemensamt målskrivande och planering med lärarna i skolan. Detta motsvarar även de motiv som finns till samverkan, nämligen att man ska komplettera varandra genom sina speciella yrkeskompetenser för att ge barnen de bästa möjligheterna för lärande.

 • 257.
  Hultgren, Sandra
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Ängskog, Emma
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Vårdnadshavaren – en del av helheten: En studie kring vårdnadshavares uppfattning om specialpedagogens yrkesroll2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vårdnadshavares uppfattning om specialpedagogens yrkesroll. Vårdnadshavare ska enligt styrdokument ges möjlighet till delaktighet och ha inflytande över sina barns utbildning (Skolverket 2017) Vi beskriver vårdnadshavares uppfattningar samt lyfter fram vilka förväntningar vårdnadshavare har på specialpedagogens yrkesroll och slutligen vårdnadshavares uppfattningar om vad som krävs för att skapa ett nära och förtroendefullt samarbete.Studien utgår från en kvalitativ metod men med kvantitativa inslag. Undersökningen består av triangulering med enkäter med frågor både med fasta och öppna svar samt intervjuer. Den teoretiska utgångspunkten som valts är fenomenografi där individers uppfattningar är det centrala.Studien indikerar på att vårdnadshavare har kunskaper om specialpedagogens yrkesroll. Att deras förväntningar på specialpedagogen handlar om faktorer som gynnar alla barn i verksamheten Och att det som krävs för att skapa ett nära och förtroendefullt samarbete är grundläggande relationskompetens.

 • 258.
  Härder, Maria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Andreasson, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Engelska - ett ämne för alla?: En undersökning om relationen mellan ordavkodning och läsförståelse i engelska.2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Sammanfattning

  Syftet med denna studie har varit att undersöka några av de svårigheter som elever med läs- och skrivsvårigheter kan möta då de ska lära sig att läsa och förstå engelska, samt hur vi kan underlätta denna inlärning. Svårigheter i modersmålet, speciellt då fonologisk avkodning, har visat sig ha ett starkt samband med hur elever kommer att lyckas vid inlärningen av ett främmande språk. Detta gör att många elever med läs- och skrivsvårigheter ofta får stora problem att lära sig engelska.

  I studien har 100 elever i årskurs 5 från fyra olika skolor i södra Sverige deltagit. Eleverna genomförde en forskningsversion av Ordkedjetestet (Jacobson, 2007) på engelska och svenska, samt besvarade en enkät rörande läsvanor, inställning till engelskämnet och hur mycket engelska de möter på fritiden. Elevernas resultat på nationella provet i engelsk läsförståelse, årskurs 5, har också samlats in. Genom att göra jämförelser i detta material har vi studerat olika faktorer som påverkar elevens utveckling i engelska. Resultaten har bearbetats statistiskt och metoden har varit kvantitativ.

  Resultatet av undersökningen pekar på att elever möter olika slags svårigheter vid inlärningen av engelska. Svenska och engelska ordkedjor korrelerar väl för majoriteten av eleverna, men det finns undantag. Då det gäller de mest svagpresterande eleverna följs avkodning i engelska och läsförståelse åt, men därutöver har vi funnit en grupp som består av svaga avkodare med god läsförståelse, och en annan grupp elever som klarar sig bra på ordavkodningen men har svårigheter att förstå vad de läser.

  Att ta för givet att elever med svårigheter i svenska automatiskt kommer att få bekymmer i engelska medför en stor risk att de felaktigt kan få reducerade kurser i engelska eller helt enkelt utesluts. Att i undervisningen ha ett strukturerat multisensoriskt arbetssätt där alla sinnen får arbeta simultant bidrar till att språkmedvetenheten ökar, både för elever med olika svårigheter såväl som för dem som har lätt för språkinlärning.

  Nyckelord:

   

  Främmande språkinlärning, Läs- och skrivsvårigheter

   

 • 259.
  Håkansson, André
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Individualitet, frihet och kreativitet: En kvalitativ studie om bildpedagogik i waldorfskolor2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is made to see the difference and similarities within the art teaching between the county driven schools and the waldorf schools. The first part of the material is two interviews with two principals who is teaching art in waldorf schools. The second part is a comparison of the teaching regulating documents for the both school theories. The result is showing that the waldorf schools is using more time for art teaching outside the art subject.

 • 260.
  Högberg, Anders
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Kulturmiljöpedagogik och ledarskap2006In: Utbildningsledarskap: nu och i framtiden / [ed] Riddersporre, B, Lund: Studentlitteratur, 2006, p. 67-99Chapter in book (Other academic)
 • 261.
  Högberg, Jennie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Thunell, Anna-Karin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  De som brukar ställa till besvär är inte här idag: En kvalitativ studie om förskolepedagogers barnsyn och förhållningssätt2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka pedagogers medvetenhet kring sin egen barnsyn, med särskilt fokus på möten med barn, som pedagoger i förskolan upplever har problemskapande beteende. Vi ville genom studien studera hur barnsynen tar sig uttryck i det pedagogiska arbetet på förskolan, framför allt i situationer där den egna barnsynen utmanas. I läroplanen tydliggörs betydelsen av personalens kompetens när det gäller att interagera och ha förståelse för varje enskilt barn, med betoning på barn i behov av särskilt stöd.Vi har utifrån syftet ställt oss frågorna; Hur beskriver pedagoger sin barnsyn? På vilket sätt återspeglas pedagogernas sätt att uttrycka sin barnsyn i deras yrkesutövande? För att få svar på våra frågor har vi använt oss av en mikroetnografisk metod med observationer och fokusgruppsdiskussioner som utgångspunkt. Studien är genomförd på fyra förskolor i två skilda kommuner. Resultatet pekar på att pedagoger i förskolan inte använder begreppet barnsyn i vardagen. Begreppet förekommer inte heller ordagrant i lagar, förordningar eller styrdokument. Vidare antyder resultatet att det finns en skillnad i hur pedagogerna uttrycker sin barnsyn och sina strategier mot hur de praktiserar dem, särskilt i mötet med beteenden som kan anses vara problemskapande.Sammanfattningsvis belyser vår studie vikten av pedagogernas medvetenhet kring den egna barnsynen och sitt eget förhållningssätt, då det visat sig ha betydelse för hur de förhåller sig i mötet med barnen.

 • 262.
  Ibbinger, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Carlsson, Solbritt
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  "Allt man gör inne kan man egentligen göra ute": En intervjustudie om förskollärares syn på didaktiskt arbete med utomhuspedagogik och barns lärande utomhus.2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har gjort detta examensarbete med avsikten att ta reda på hur pedagoger inom förskolan och annan pedagogisk verksamhet ser på utomhuspedagogik och barns lärande utomhus och hur de arbetar med detta i praktiken. Studien bygger på enskilda intervjuer med 7 förskollärare, samt litteratur om utomhuspedagogik. Resultatet visade att pedagogerna menade att barnen fick en helhetssyn genom att vistas i utomhusmiljö eller skogen, eftersom barnen då kunde se processer och få upplevelser genom alla sina sinnen. Pedagogerna arbetade också mycket med att utforma gården, så att barnen skulle få en så ”rik” utomhusmiljö som möjligt, i form av vattenlek, snickarhörnor, buskar att krypa i m.m. Vår slutsats är att de pedagoger vi intervjuade var mycket engagerade och intresserade av att arbeta med utomhuspedagogik. De kunde ge många praktiska exempel på hur de arbetade med detta och de ville vidareutveckla sitt arbete.

 • 263.
  Ihrström, Sara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Händevik, Sofie
  ”Smutsigt” material i förskolans innemiljö: Förskollärares åsikter om och erfarenheter av ”smutsigt” materials betydelse för barns lek och lärande.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att ta del av förskollärares åsikter om och erfarenheter av materialets betydelse för barns lek och lärande, med fokus på ”smutsigt” material i innemiljön. ”Smutsigt” material är material som kan skapa oordning och kladda ner, t.ex. vatten, sand, lera, färg m.m. Följande forskningsfrågor behandlas:Vilka åsikter och erfarenheter har förskollärare om hur barn kan interagera med ”smutsigt” material? Vilka åsikter och erfarenheter har förskollärare om möjligheter och hinder med att använda ”smutsigt” material i förskolan? Vilka åsikter och erfarenheter har förskollärare om vilken lek och vilket lärande ”smutsigt” material kan stimulera? Arbetet bygger på kvalitativa intervjuer med förskollärare med lång yrkeserfarenhet.

  Resultatet visar att materialet, enligt de intervjuade, har en stor betydelse. Förskollärarna har erfarenhet av att ”smutsigt” material i innemiljön stimulerar barns lek och lärande. I resultatet framkommer att ”smutsigt” material har många interaktionserbjudanden till barnen. ”Smutsiga” material är, enligt förskollärarna, kommunikativa och sinnliga material. Förskollärarna beskriver ”smutsigt” material som öppet, ofärdigt material som kan bidra till att öka barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. I resultatet framkommer att de vuxnas inställning till ”smutsigt” material påverkar barnens tillgång till materialet.

 • 264.
  Ingemarsson, Lise-Lotte
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Jakobsson, Anita
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Krafth, Ann-Helen
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  "Självständighet,idérikedom och uppfinningsförmåga": -förskollärares syn på arbetssätt i uteförskolan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår undersökning var att ta reda på vad det innebär att arbeta på en uteförskola. Även vilka konsekvenser utevistelsen får för barnen och hur mycket de vistas ute per dag. Vi har gjort intervjuer med tio förskollärare från fem olika uteförskolor. Litteraturen som vi har utgått från består av utevistelsens betydels för barns rörelse,sinnesträning och hälsa. Resultatet visar att alla förskollärare leder till minskad stress för både barn och vuxna. Barn som tillgång till en variationsrik utemiljö har en bra utvecklad motorik, även en bättre koncentrationsförmåga. Även hälsan påverkas positivt av utevistelse. En av nackdelarna som visade sig i resultatet var att förskollärarna hade svårt att ta rast och vara för sig själv utan barn.

 • 265.
  Isaksson, Pernilla
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Motiverad att studera språk?: Motivation i språkundervisningen på grundskolan och gymnasiet2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien berör undervisningen i moderna språk och har ett motivationsperspektiv. Syftet med uppsatsen är att undersöka varför elever blir mer eller mindre motiverade i moderna språkundervisningen och hur läraren ska förhålla sig till eleverna för att motivera dem på bästa sätt. Det är de uppfattningar som elever på grundskolan och på gymnasiet har om språkundervisningen som är det centrala i uppsatsen. Arbetet består av en djupare litteraturstudie som belyser kognitiva motivationsteorier samt forskning kring läraren som reflekterande praktiker. Därtill har tjugo elever intervjuats. Intervjufrågorna var öppna och strukturerade. Studien visar att elever reagerar olika på framgång och misslyckande i skolprestationer, att mål som är realistiska och meningsfulla samt lärarens förväntningar är viktiga i motivationssynpunkt. Studien visar också att det finns vissa likheter och skillnader mellan stadierna. Exempel på likheter är att elever på båda stadierna efterfrågar information om kunskapsmålen i tyska, samt att de flesta tycker att den tyska grammatiken är svår. Några skillnader är att gymnasieelever känner större delaktighet i planeringen av undervisningen och att de är mindre beroende av respons och positiv feedback från läraren än vad grundskoleeleverna är. Lärarens förväntningar är en viktig motivationsfaktor i båda stadierna.

   

 • 266.
  Israelsson, Rose-Marie
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education. Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Ekberg, Jeanette
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education. Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Pedagogers möte med elever i matematiksvårigheter: En intervjustudie om hur pedagoger tänker och arbetar när de möter elever i matematiksvårigheter samt dessa elevers uppfattningar om undervisningen och lärandet i matematik2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

              

   

  Sammanfattning

   

  Pedagogers möte med elever i matematiksvårigheter

   

  En intervjustudie om hur pedagoger tänker och arbetar när de möter elever i matematiksvårigheter samt dessa elevers uppfattningar om undervisningen och lärandet i matematik.

   

  Jeanette Ekberg och Rose-Marie Israelsson, VT 2009

   

  The teacher´s meeting with students in mathematics difficulties

   

  Antal sidor: 59

  Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vilka uppfattningar verksamma lärare har om elever i matematiksvårigheter, hur de arbetar för att stödja dessa elever samt hur eleverna själva tänker om sin undervisning, sitt lärande och svårigheterna.

   

  Vår bakgrund består av en litteraturgenomgång där vi har sammanställt begrepp, utvärderingar samt forskning och litteratur som berör området matematiksvårigheter och matematikundervisningen. I vårt arbete har vi använt oss av kvalitativa, semi - strukturerade intervjuer som metod. Vi har intervjuat fem pedagoger som undervisar i matematik i år 4 och 5 samt 12 av deras elever i matematiksvårigheter.

   

  Genom examensarbetet har vi fått fördjupad insikt i hur pedagoger uppfattar matematiksvårigheter och vilka strategier de använder för att hjälpa elever i matematiksvårigheter. Vårt resultat pekar på en undervisning som för pedagogernas del är komplex och där det finns svårigheter att anpassa undervisningen för att möta varje individ. Orsakerna till elevernas svårigheter finns enligt pedagogerna hos eleven eller i hemmet. Eleverna tycker att matematik är svårt, men viktigt. Undervisningen präglas av enskild räkning i läroböckerna och eleverna uppfattar inte skolmatematiken som verklighetsförankrad i någon större grad. Trots detta är eleverna i stor utsträckning nöjda med sin undervisning.

   

  Slutsatsen är att vi bör försöka samarbeta för ett helhetsperspektiv inom skolan. Duktiga, engagerade och stöttande lärare som undervisar matematik och inte bara handleder eleverna är mycket viktigt. Vi måste se till varje individs förutsättningar i matematikundervisningen, arbeta mer med att kommunicera matematik samt utveckla nyfikenheten och lusten för ämnet för att förebygga matematiksvårigheter och stödja elever i svårigheter. Vår förhoppning är att vi som Specialpedagoger kan hjälpa till med denna helhetssyn, vara en länk mellan de olika nivåerna i skolans värld och stödja lärarna samt eleverna i denna komplexa verklighet.

   

  Nyckelord: matematiksvårigheter, dyskalkyli, elever i behov av stöd i matematik, matematikundervisning, specialundervisning, lärande.

   

 • 267.
  Issadounene, Louiza
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Mendoza Alvarez, Macarena
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Vägar genom missbruk: behandlingspersonals uppfattningar2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att belysa behandlingspersonals uppfattningar om faktorer och händelser som kan vara avgörande för missbruksprocessen, i relation till forskningen inom området. Frågeställningarna avsåg att undersöka vilka händelser och faktorer som kan vara avgörande för vägar in i samt vägar ut ur ett substansmissbruk. Det avsågs även att undersöka uppfattningar om återfall samt upphörande av ett substansmissbruk. Metoden som användes var kvalitativ semistrukturerad intervju och genomfördes på en institution med tre kvinnliga behandlingsassistenter. Studien utgår från en hermeneutisk vetenskapstradition. Resultatet visar på händelser och faktorers betydelse, beroende på vart i missbruksprocessen individen befinner sig. Faktorer som har visats vara betydelsefulla är: sysselsättning, nätverk samt uppväxt. Slutsatser som kan dras är att ett flertal händelser och faktorer kan vara avgörande genom hela processen. Dessa faktorer går inte att generalisera eftersom händelser och faktorer påverkar individen olika. Det är därför svårt att peka på en avgörande faktor för upphörande av substansmissbruk.

 • 268.
  Jacobson, Christer
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Kan avkodningsprov i åk 2 förutsäga  standardprovsresultat i svenska i åk 9?2009In: Dyslexi, ISSN 1401-2480, ISSN 1401-2480, no 1, p. 18-20Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 269.
  Jansson, Lisa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Nilsson, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Shaqiri, Mirjeta
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skriftspråk hos elever med svenska som andraspråk: Förändringen av textlängd och nominalkvot i dagbokstexter2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien aktualiserar hur flerspråkiga elevers skriftspråk utvecklas avseende variablernatextlängd och nominalkvot. Syftet med studien är att prova hypotesen om att textlängdoch nominalkvot ökar från början till slutet av läsåret i dagbokstexter skrivna av elevermed svenska som andraspråk i årskurs 5. Med måttet nominalkvot mäts graden avinformationstäthet och textlängd mäts genom att beräkna antalet löpord. I studien ingår9 elever, och för att se hur deras skriftspråk förändras analyseras totalt 63 texter. Studiengrundas på en positivistisk vetenskapssyn, och som stöd för analysen användsdatorprogrammet LIX. Resultatet visar att 6 av 9 elevers genomsnittliga löpord ökar ochatt 3 av 9 elevers genomsnittliga löpord minskar under mätperioden. Dengenomsnittliga nominalkvoten ökar för 5 av 9 elever medan det sjunker för övriga 4.Utifrån studiens resultat kan det konstateras att hypotesen är verifierad eftersom det gåratt urskilja en ökning i både textlängd och nominalkvot. Då flertalet klassrum har blivitflerspråkiga till följd av det ökade antalet elever med svenska som andraspråk blirstudien relevant för verksamma lärare. Vidare kan studien bidra till att vidga läraresperspektiv om den skriftliga förändringen hos elever med svenska som andraspråk.

 • 270.
  Jarl, Alicia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Jebens, Caroline
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Barns samspel: En studie om hur förskollärare befrämjar barns sociala samspel på förskolegården2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur förskollärare menar att de befrämjar barnens samspel under utomhusleken. Våra forskningsfrågor är: Vilka strategier använder förskollärarna sig av för att främja barns samspel i utomhusmiljön och hur deras förskolegård bidrar till barns sociala samspel. Vi har använt oss av kvalitativ metod och har genomfört semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare. Studiens resultat visar att förskollärarna använder olika metoder för att främja barnens samspel. De strategier som nämns i resultatet är planerade aktiviteter, “hålla handen” och skapa lekar tillsammas med ett eller flera barn. Resultatet visar även att förskollärarna prioriterar att vistas utomhus och tycker att deras respektive gårdar är bra utformade för att bidra till barnens sociala samspel. Det framgår att när barnen är ute så samspelar de i andra konstellationer jämfört med inomhus. Alla förskollärare beskriver att det är viktigt att få med barnen in i det sociala samspelet samt att det är deras ansvar att det sker. Förskollärarna berättar att de inte har så mycket färdigkonstruerade material och menar att detta gynnar barnens fantasi och kreativitet i samspel med andra barn. De uttrycker ändå att de önskar göra förändringar i utomhusmiljön för att ytterligare bidra till barnens samspel. Det framkommer också olika åsikter kring om det är lätt eller inte att göra dessa förändringar.

 • 271.
  Jarl, Frida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Sörensson, Sarah
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Förskolebarns perspektiv gällande lärplattan: En kvalitativ studie om erbjudande, användning och samspel kring lärplattan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att synliggöra barns perspektiv gällande lärplattan i förskolans verksamhet, samt hur barn samspelar vid arbete med lärplattan. Sociokulturellt perspektiv har använts vid analys av den insamlade datan för att synliggöra samspel och användning av kulturella redskap. Kvalitativa barnintervjuer och videoobservationer gjordes för att besvara studiens frågeställningar. Under insamling av data skedde fem intervjuer och fyra observationer på två olika förskolor. Barnen ansåg att pedagoger och andra vuxna bestämde och de beskrev olika regler som gällde vid lärplattan. I videoobservationerna framkom att en del barn samspelade mer än andra vid arbetet med lärplattan.

 • 272.
  Jauring, Patrik
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Andersson, Viktor
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Gå ut utanför skolan och ha friluftsliv, det behöver inte vara mer avancerat än så: En kvalitativ studie om lärares undervisning i friluftsliv 2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att lärare i svenska skolor har problem att utföra en undervisning i friluftsliv (Seger 2012; Novus 2016; Backman 2011a). Problemen som lyfts är bland annat att lärarna inte har geografiska, ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar till att utföra friluftslivsundervisning. Syftet med denna uppsats var att i motsats till detta undersöka hur man som lärare i idrott och hälsa planerar och utför en välfungerande friluftslivsundervisning. Sex semistrukturerade intervjuer med lärare som undervisar i olika åldrar från hela Sverige och som ansåg sig själva har/haft en välfungerande friluftslivsundervisning genomfördes.  Intervjuerna transkriberades, tematiserades och sedan analyserades sambandet mellan lärares vilja och dess förutsättningar utifrån kvalitativt friluftsliv och deras didaktiska val utifrån Schenkers (2011) analysmodell idrottsdidaktik. Studiens resultat visar på möjligheter att se förbi de tidigare problem som lyfts. Vad studiens lärare understryker som viktigt är att arbeta utifrån progressionen delmoment till helhet och att tillägnar sig gedigen kunskap om friluftslivet. Detta ger förutsättningar att man som lärare kan anpassa undervisningen utifrån befintliga förutsättningar. Slutsatsen blev att om man som lärare tillägnar sig kunskap om friluftslivet, lyckas dela in ämnet i delmoment, ser det som något icke platsbundet och anpassar sig till sina förutsättningar går det att få till en välfungerande friluftslivsundervisning.

 • 273.
  Jenner, Håkan
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Motivation och motivationsarbete i skola och behandling2004Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vad är ”vilja att lära” och ”vilja till förändring”? Hur kan man motivera ”omotiverade” elever och klienter?

  I skriften ges en bild av forskning om motivation, med fokus på de frågor som är speciellt viktiga för motivationsarbete i praktiken. Människors förklaringar till framgångar och misslyckanden och förväntningars betydelse ägnas särskilt intresse.

  En utgångspunkt för resonemangen är att pedagogik handlar om utveckling och förändring, hur människor kan bli delaktiga i sitt eget liv och det omgivande livet. En annan utgångspunkt är att motivation inte är en egenskap hos individen, utan en följd av de erfarenheter man gjort och det bemötande man får. Lärarens och behandlarens intresse och engagemang spelar en avgörande roll. Hur det kan visa sig i det pedagogiska mötet diskuteras i skriften, liksom vikten av att pedagogen har möjlighet att reflektera över sitt arbete i olika avseenden.

 • 274.
  Jimson, Charlotta
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Individuella utvecklingsplaner: En studie om arbetet med och attityderna till IUP på en 7-9-skola2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet var att se om lärarna anser att deras arbete har förändrats något sedan IUP infördes i grundskoleförordningen den 1 januari 2006. Undersökningen gjordes med hjälp av intervjuer med fem lärare på en 7-9-skola. Lärarnas arbete på skolan har förändrats, dock inte särskilt mycket då flera av lärarna redan före IUP skrivit protokoll från sina utvecklingssamtal och menar att skillnaden därför inte är så stor. Den skillnad som dock finns är att alla nu använder samma dokument som styr deras arbete i samband med utvecklingssamtalen och utformandet av IUP. En del av det som är intressant i studien är det faktum att de intervjuade lärarna ofta inte direkt nämner att IUP är framåtsyftande, något som Skolverket menar är det viktigaste med IUP, dock blir målen som man tar fram tillsammans med elev och vårdnadshavare av framåtsyftande karaktär.

 • 275.
  Joelsson, Jenny
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Nordkvist, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation: En studie om pedagogers tal om TAKK i förskolans verksamhet i förhållande till barns språkutveckling2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) används i förskoleverksamheter, samt dess påverkan på barns språkutveckling. Frågeställningarna som besvaras under studiens gång fokuserar på pedagogernas erfarenheter om TAKK i förskolan, hur TAKK används i förskolan och med vilka barn, samt hur pedagoger talar och argumenterar om användandet av TAKK i relation till barns språkutveckling. Empirin är insamlat med hjälp av semistrukturerade intervjuer från tre pedagoger som arbetar på olika förskolor i södra Sverige. Studien utgår från ett fenomenologiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv, då metoden riktar sig till att undersöka hur människor på olika sätt förstår och uppfattar ett visst fenomen, som i detta fall bland annat är TAKK i relation till barns språkutveckling. Resultatet visar att utbildning inom TAKK är av stor vikt för att kunna arbeta med detta kommunikationssätt på ett korrekt sätt. Pedagogerna lyfter även att utbildningen måste kompletteras med ett eget intresse. Resultatet visar också tydligt att TAKK används med alla barn i förskolan oavsett språksvårighet eller ej, och pedagogerna är eniga om att detta sätt att komplettera verbalt språk har påverkan på barns språkutveckling. Resultatet visar dessutom att TAKK inte bara påverkar barns språkutveckling, utan är också ett verktyg som gynnar deras kommunikationsförmåga.

 • 276.
  Johansson, Agneta
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Roos, Inger
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Pedagogisk dokumentation: Hur utvecklande är det?2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka hur några pedagoger ser på pedagogisk dokumentation, vad de anser krävs för att en dokumentation ska bli pedagogisk och på vilket sätt de anser att pedagogisk dokumentation kan påverka/utveckla verksamheten i förskolan. Som metod har vi använt oss av en enkätundersökning som har genomförts med tolv pedagoger från olika förskolor. Det vi har kommit fram till i vårt resultat är att pedagogisk dokumentation som arbetssätt innebär att pedagogerna får en möjlighet att förstå läroprocesser och fånga barnens utveckling. Samtidigt är det ett sätt att visa på den verksamhet som bedrivs för föräldrarna och andra intresserade. Kommunikationen och reflektionen kring dokumentationen, leder vidare till utforskande och utveckling såväl för barnet som för pedagogen. Pedagogisk dokumentation ska ses som ett kollektivt arbetsverktyg som leder till att utveckla verksamheten i förskolan.

 • 277.
  Johansson, Amanda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Andersson, Isabelle
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  ”Bä, bä, vita lamm, har du någon ullerullerull?”: En studie om förskollärares didaktiska överväganden kring klassiska barnvisor och populärmusik i förskolan och om barns perspektiv på olika sånger2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att genom kvalitativa intervjuer med några förskollärare och barn få en fördjupad förståelse av hur förskollärare resonerar kring de klassiska barnvisorna och populärmusik som används i förskolans verksamhet samt för vilka sånger några barn upplever som meningsfulla att sjunga, om de används på förskolan och om de har möjlighet att påverka sångutbudet på deras förskola. Följande frågeställningar besvaras: Hur knyter förskollärare samman klassiska barnvisor och populärmusik med barns intressen och didaktiska överväganden? Hur pratar barn om sångers innehåll och vad de finner meningsfullt att sjunga samt om hur de kan påverka sångutbudet på sin förskola?

  Studien baseras på en kvalitativ metod och för att besvara frågeställningarna har semistrukturerade intervjuer genomförts. Urvalet av de som intervjuats är fyra förskollärare som arbetar på två olika förskolor i södra Sverige samt fyra barn med anknytning till dessa förskollärare. Studiens resultat visar att förskollärare knyter samman klassiska barnvisor och populärmusik med barnens intressen genom att lyssna in barnen. De sjunger klassiska barnvisor eftersom barnen börjar sjunga på dessa och använder digitala verktyg såsom iPad för att få kännedom om barnens intressen för populärmusik. De använder även de klassiska barnvisorna med en modernisering eftersom det är något som barnen visar intresse för. Förskollärares didaktiska överväganden kring klassiska barnvisor är att det ger barnen upplevelser, språkutveckling, det sker en överföring av tradition och de utgår från det barnen säger. De verkar inte ha samma didaktiska överväganden kring populärmusik i förskolan. Barn pratar om sångers innehåll och vad de finner som meningsfullt att sjunga på olika sätt. Det framkommer skillnader i hur barn förstår sångers innehåll och vid samtal om vad de finner som meningsfullt att sjunga framkommer sånger som inte brukar sjungas på förskolan.

 • 278.
  Johansson, Andreas
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature.
  What influences students´ motivation for learning English grammar?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   The aim of this paper was to investigate what influences students’ motivation for learning English grammar. As I analyzed previous research I came up with these questions: What different kinds of strategies seem to be the most motivating for the students? What kind of motivation do learners have for grammar? Are learners positive or negative towards grammar, does their motivation come from within themselves or does it come from elements outside themselves? How important is it for learners that what they study is meaningful for them? How important is the teacher – student relationship for motivation? What do learners think of Task-based teaching? What are the best ways of learning? Through a questionnaire that was given to students of two classes at a Swedish upper secondary school, I wanted to see learner’ opinions about motivation and grammar. The questionnaire was given to 54 students and of these I could use 36. Generally students were positive towards grammar and thought that the teacher-student relationship was to some extent important for learning grammar. The biggest source of motivation was to have a good grade and it was clear that they learn grammar differently. It seemed to be important for them to know why you learn something. Students thought that “teacher talking” was a good way to learn grammar but not a good way to make grammar interesting and motivational.

 • 279.
  Johansson, Angelica
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Trulsson, Karin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Har barn inflytande över sin inomhusmiljö på förskolan?2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur stort inflytande barn har över sin inomhusmiljö i förskolan och om pedagogerna utgår från barns intresse och önskemål när miljön inomhus utformas. Undersökningen belyser även hur ofta pedagogerna förändrar miljön samt om barnen är fysiskt aktiva vid ommöblering på avdelningarna. Studien visar även om föräldrar är delaktiga i beslut angående inomhusmiljön i förskolan. Undersökningen är baserad på både intervjuer och enkäter och sammanfattningsvis betonar alla pedagoger att barn har en stor delaktighet över sin egen miljö. Det visade sig i undersökningen att alla pedagogerna tar barns perspektiv och lyssnar till deras intresse och önskemål. En föränderlig miljö var något som alla förskolorna använde sig av. Förändringen sker många gånger under ett år. Undersökningen visar även att barnen både har indirekt och direkt inflytande när inomhusmiljön skapas. Pedagogernas tankar är att barns intresse omväxlas och därefter förändras behoven. I den föränderliga miljön så fanns inte föräldrarnas deltagande i stor utsträckning.

 • 280.
  Johansson, Annika
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Gozzi, Katarina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Rörelse och motorik i förskola och förskoleklass: Förskollärares medvetenhet och kunskap kring motorisk träning2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att ta reda på om förskollärare i förskola och förskoleklass arbetar medvetet med motorik och rörelse för att främja barns inlärning och utveckling. Det finns forskning som visar att barn idag är mer stillasittande än förut och att det hämmar deras motoriska utveckling och koncentrationsförmåga. Frågeställningen är vilken kunskap förskollärarna har om barns motorik, om kunskapen skiljer sig mellan dem och om de medvetet använder motorisk träning i deras verksamheter. För att ta reda på resultatet gjordes en kvalitativ forskning med åtta förskollärare som intervjuades enskilt där intervjufrågorna var öppna för att ge förskollärarna möjlighet att utveckla sina svar. Resultatet visar att förskollärarna har viss kunskap om barns motoriska utveckling och arbetar aktivt för att främja fortsatt fysisk aktivitet, men det är få som arbetar vidare medvetet med barns specifika svagheter. Forskning visar att det är viktigt att barn har utvecklat de grundläggande motoriska färdigheterna och integrerat vissa reflexer innan skolstart för att kunna tillgodogöra sig nya kunskaper. Det finns mycket observationsmaterial att tillgå men undersökningen visar att det är få förskollärare som använder sig av det. Resultatet visar också att förskollärarnas utbildningar skiljer sig en del men att flera har eget intresse kring motorik och hälsa vilket betyder att deras verksamheter visar en mer tydlig medvetenhet kring vikten av motorisk rörelse.

 • 281.
  Johansson, David
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  Two types of English2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 282.
  Johansson, Emma
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Larsson, Linn
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  En utmaning i att möta barns olikheter: En intervjustudie kring förskollärarnas kunskap angående barn i behov av särskilt stöd i förskolan. 2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka om förskollärare anser sig inneha den kunskap som krävs för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Studien ska även bidra till att undersöka om förskolan arbetar för att inkludera samtliga barn i verksamheten. Även samarbetet mellan förskola, hem och specialpedagog har undersökts om hur det kommer till uttryck i verksamheten. De frågeställningar som besvaras i studien är: Vad har förskolläraren för erfarenhet och kunskap kring att arbeta med barn i behov av särskilt stöd? Hur ser förskollärarna på inkludering i verksamheten och hur främjas det här? Hur ser samarbetet mellan förskola och hem ut? Vad finns det för samarbete mellan förskollärare, specialpedagog och andra resurser?

   

  Studien är en intervjustudie där intervjuerna är inspelade och fullständigt transkriberade. Åtta förskollärare och två specialpedagoger deltog i studien. Respondenterna är ifrån två skilda kommuner i sydöstra Sverige. Empirin har analyserats utifrån inkludering och dilemma perspektiven. Studiens resultat visar att förskollärarna efterfrågar mer utbildning då de upplever att de brister i sin kunskap kring att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Resultatet visar även att respondenterna är medvetna om vad inkludering innebär, dock anser de att det är svårt att tillämpa det i förskolans verksamhet. Förskollärarna och specialpedagogerna belyste att det är av stor vikt att ha ett bra samarbete med vårdnadshavarna till de barn som är i behov av särskilt stöd. Resultatet visar att specialpedagogernas samarbete med förskolan brister samt att stödet de ger inte upplevs som tillräckligt.

 • 283.
  Johansson, Emmeli
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Hellström, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Musik som språkutvecklande verktyg i förskolan: - om pedagogers erfarenhet av musik och hur den påverkar deras syn på musik som språkutvecklande verktyg2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagogers personliga erfarenheter av musik påverkar deras syn på musik som språkutvecklande verktyg i förskolan. Detta undersöks genom semistrukturerade intervjuer med fem verksamma pedagoger. Intervjuerna behandlar två huvudteman: pedagogernas erfarenheter av musik samt pedagogernas syn på musik som språkutvecklande verktyg. Dessa huvudteman delas sedan in i mindre delteman. Analysen och tolkningen av resultatet utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande samt tidigare forskning och litteratur inom ämnet. I studien framkommer att pedagogernas musikaliska bakgrunder inte skiljer sig avsevärt från varandra. Samtliga pedagoger uppger att deras källa till musik framför allt har varit och är genom lyssnande på radio eller annat medium. Majoriteten hade under sin skoltid lärt sig spela ett instrument, men i nuläget var det bara två som spelade. Samtliga pedagoger uppger att de i regel har samlingar med musikinslag dagligen på förskolan, där alla arbetar aktivt oavsett hur de upplever sin musikaliska förmåga. Samtliga pedagoger har också en positiv syn på musik som språkutvecklande verktyg och pedagogerna har också liknande arbetssätt och material när de arbetar med musik som språkutvecklande verktyg. Studien visar att pedagogernas personliga erfarenheter inte påverkar deras syn på musik som språkutvecklande verktyg. Alla har en positiv syn på musik som språkutvecklande verktyg och arbetar aktivt med musik oberoende deras upplevda musikaliska förmåga.

 • 284.
  Johansson, Emmy
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Paulsson, Jenny
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Fysisk aktivitet i förskolan: En studie av några pedagogers arbete med fysisk aktivitet i förskolan2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte är att skapa fördjupad förståelse kring betydelsen av fysisk aktivitet i förskolan. Mer specifikt är syftet att undersöka vilken betydelse pedagoger tilldelar fysisk aktivitet i den pedagogiska verksamheten. Vår avsikt är också att ta reda på hur pedagogerna uppfattar sambandet mellan fysisk aktivitet och lek. De frågeställningar denna studie tar upp är: Hur ser pedagoger på betydelsen av fysisk aktivitet i förskolan? Hur planerar och genomför pedagoger arbetet med fysisk aktivitet i förskolan? Hur ser pedagoger på sambandet mellan fysisk aktivitet och lek?

  Detta är en kvalitativ studie, baserad på intervjuer med sex verksamma förskollärare. Utifrån frågeställningar och intervjuer visar resultatet av studien att pedagogerna dagligen arbetar med fysisk aktivitet på ett medvetet sätt. Studien visar också att pedagogerna ser samband mellan fysisk aktivitet, lek och miljö. Avslutningsvis anser pedagogerna att fysisk aktivitet i förskolan är en nödvändighet för barnen och deras välbefinnande.

 • 285.
  Johansson, Fredrik
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  Utveckling av undervisningsmaterial kring fordonselektroniska styrsystem: för fordonselever2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport handlar om utveckling av ett undervisningsmaterial för elever på fordonsprogrammet inom området elektroniska styrsystem. Rapporten beskriver processen från idé fram till färdigt undervisningsmaterial. Detta har tagits fram för att ge eleverna en bredare, mer generell kunskap inom detta ämnesområde än vad som är möjligt att få genom enbart teoretisk undervisning kring utvalda märkesspecifika system.  Undervisningsmaterialet bygger på teoretiska avsnitt som varvas med praktiska övningar kring en mikrokontroller med tillhörande sensorer och aktuatorer. Genom att skapa korta styrprogram som hanterar dessa sensorer kan olika funktioner skapas med hjälp av mikrokontrollen. Detta gör att många av de delfunktioner som används inom fordonselektroniska styrsystem kan simuleras.

 • 286.
  Johansson, Frida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Persson, Andréa
  Barn med Downs syndrom: En intervju- och observationsstudie om pedagogiska metoder i förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att belysa vilken eller vilka pedagogiska metoder som pedagogerna på den utvalda förskolan säger sig använda sig av i arbetet där barn med diagnosen Downs syndrom är inkluderade samt hur assisten arbetar individuellt med barnet. Detta för att få kunskap om hur pedagogerna kan bidra till en förskola där alla barn kan utvecklas och lära oavsett behov. Frågeställningarna som uppsatsen utgår från är vilken eller vilka pedagogiska metoder som pedagogerna säger sig använda sig av i gruppverksamheten där barn med Downs syndrom är inkluderade, samt vilken eller vilka pedagogiska metoder som förskolläraren använder när hen arbetar individuellt med barnet med Downs syndrom. För att undersöka detta och besvara frågeställningarna gjordes kvalitativa intervjuer samt observationer. Uppsatsen har utgått från den sociokulturella teorin med fokus på begreppen samspel och den proximala zonen. Det framkommer i intervjuresultatet att pedagogerna säger sig använda sig av ett flertal olika pedagogiska metoder. Dessa metoder säger sig vara att alla barn får vara delaktiga i gemensamma aktiviteter, att pedagogerna delar barngruppen i mindre grupper, att tecken som stöd används i kommunikationen samt att pedagogerna tar hjälp av en specialpedagog. Slutligen visar resultatet att bilder i form av tecken finns i miljön. I observationsresultatet synliggjordes det att tecken som stöd användes för att förstärka den verbala kommunikationen med barnet som hade Downs syndrom, det framkom även i observationsresultatet att musik och lek visade sig vara metoder som assistenten använde sig av i arbetet med barnet.

 • 287.
  Johansson, Gunilla
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Lidby, Ewa
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Det är tydligt att det är otydligt.: Pedagogers uppfattningar av arbetet i förskola med funktionshindrade barn och arbetet i skolan med individintegrerade elever.2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att lyfta fram pedagogers uppfattningar och upplevelser av arbetet i förskola med funktionshindrade barn och arbetet i skolan med individuellt integrerade elever.

  Vi valde en kvalitativ metod där det handlar om människors uppfattning och deras förståelse av sin sociala verklighet. En fenomenografisk ansats för att vi är intresserade av människors tankar och vi har använt oss av en semistrukturerad intervju.

  Resultatet av vår empiriska undersökning redovisas genom beskrivningskategorier dvs. begrepp som respondenterna själva har benämnt i intervjuerna.

  Vår diskussion delade vi in i metoddiskussion och resultat- och analysdiskussion. I resultat- och analysdiskussion reflekterar vi över begreppen ansvar, kompetenser, förhållningssätt, utveckling, rektors ansvar, inkludering eller integrering och möjligheter.

  I vår undersökning ser vi att viljan och engagemanget finns hos pedagogerna för en inkluderad verksamhet. Men vi ser också att de rätta förutsättningarna för att lyckas saknas i deras arbetsvardag. Med de rätta förutsättningarna menar vi t.ex. tillräckliga ekonomiska resurser, nödvändiga kompetenser, klar ansvarsfördelning, tid för pedagogiska diskussioner och planering med övriga stödresurser. Att pedagogerna har en positiv inställning till arbetet med funktionshindrade barn och elever är viktigt, vi anser också att ett tydligt stöd från rektorn måste ingå. Med de rätta förutsättningarna anser vi att det finns möjligheter till en lyckad inkludering.

 • 288.
  Johansson, Inger
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Gymnasieelvers upplevelser och minnen av lärares bemötande och stöd under grunskloetiden2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 289.
  Johansson, Iréne
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Samlärande och samspel hos förskolebarn ur ett Vygotskijperspektiv2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ur ett Vygotskijperspektiv skildra förskollärares syn på barns samspel och samlärande samt vilken syn de har på sin egen roll i detta sammanhang. Studien utgår från följande frågeställningar: Vilka uppfattningar har förskollärare om samspel och samlärande hos förskolebarn? Hur ser förskollärare på den pedagogiska miljöns betydelse för att främja samlärande och samspel? Hur beskriver de sin egen roll i barns samarbete och samlärande? I studien intervjuas fem verksamma förskollärare på tre olika förskolor. Det visar sig att nästan alla känner till Vygotskij och delar av hans teorier och en förskollärare har även honom som förebild. Resultatet visar att de på många sätt arbetar efter hans teorier men att ibland saknas en medvetenheten om det. En större medvetenhet skulle kunna medföra att förskollärare främjar samlärande och samspel, både genom sitt förhållningssätt och genom sin attityd till samarbete samt hur den pedagogiska miljön organiseras. Det visar sig att barns förmåga till samspel och samarbete skiljer sig åt och att den kan komma till uttryck i såväl barn- som vuxeninitierade aktiviteter Förskollärarens roll innebär både att inspirera och utmana men också att vägleda och stötta för att främja samarbete och samlärande hos barn. Studien visar också att barn samspelar och hjälper varandra mer när vuxna inte finns i närheten samtidigt som informanterna anser att närvarande lärare är en viktig faktor i förskolan. Den pedagogiska miljön är viktig för barns samlärande och utveckling men resultatet visar att mängd, variation och tillgänglighet avseende material kan väcka debatt i förskolan. 

 • 290.
  Johansson, Jessica
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Trygg omsorg i barngrupp: En intervjustudie kring förskollärarnas arbete för att upprätthålla en trygg omsorg.2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien grundas på att undersöka vad förskollärare anser om begreppet trygg omsorg, vilken betydelse förhållningssättet och arbetssättet har till barngruppen samt vilka främjande metoder de använder sig utav. Forskningsmetoden som är vald till studien är kvalitativ metod. Syftet är att få fördjupad förståelse över hur förskollärarna tänker kring sitt arbete. För att göra det har intervjuer hållits med fokusgrupper och intresset är att tillsammans skapa diskussioner kring det valda området. Empiriinsamlingen görs på sex förskolor i samma kommun. Fokusgrupperna blir tre stycken förskollärare på varje förskola. Även en ensam intervju med en förskollärare kommer göras. Sammanlagt blir det 14 förskollärare som intervjuas. Resultatet visar att respondenterna förhåller sig på snarlika sätt med sitt arbete i barngrupperna. I sitt förhållningssätt strävar de efter att alla barn blir sedda, lyssnade på och få göra sig hörda. I verksamhet bör förskollärare arbeta med att ta tillvara på barnens olika behov, att se behoven som styrkor i stället för något negativt. Anknytning måste barn känna till sin omgivning för att kunna utvecklas som individ i relation till andra. Metoder de använder sig av är förebyggande, förtydligande och lösningsinriktade. Diskussionen visar på kopplingar mellan respondenternas diskussioner, litteraturer och den valda teorin till studien.

 • 291.
  Johansson, Karin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Widén, Ninnie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Att tala eller att tala väl?: En studie om hur man i grundskolan undervisar i muntlig redovisning2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete görs inom lärarutbildningens examenskurs med syftet att genomföra en fördjupad ämnesundersökning. I vårt fall vill vi få kunskap hur några pedagoger i grundskolan undervisar inom svenskämnet för att elevers förmåga att redovisa muntligt ska utvecklas. Denna undersökning är ett försök att koppla några lärares arbetsmetoder i området tala till en särskild arbetsgång inom retoriken.  I fem intervjuer ställdes frågor till lärare kring definition, betydelse, möjligheter och hinder i förhållande till den muntliga redovisningen. Vi frågade även om vilka strategier de använder för att få elever att utveckla sin förmåga inom området tala. Respondenternas svar analyserades bland annat utifrån de kategorier som retorikens partesmodell innehåller.  Resultatet visar att man kan urskilja den retoriska arbetsgången i respondenternas arbetssätt. Alla respondenter la särskild vikt vid att undervisningen anpassas till olika individers och gruppers förmågor och viljor. Detta är något som diskuteras i relation till Vygotskijs tankar om det sociala samspelets betydelse för inlärning och de krav som författare inom ämnet retorik tar fram som viktiga för att en progressivitet ska ske.

   

 • 292.
  Johansson Lorentsson, Alexander
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Lindroth, Simon
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics Education.
  Working methods and different ways to teach: a study made on a school in Barbados.2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med denna rapport är att redogöra för de olika arbetssätt och arbetsformer som används under matematikundervisningen på en grundskola i Barbados. Vi har undersökt om det fokuseras på abstrakt eller konkret matematik samt hur de använder sig av det matematiska språket i sin matematikundervisning, då vi anser att språket har en stor roll i inlärningen. Vi har observerat matematiklektionerna samt intervjuat utvalda pedagoger på skolan, utifrån dessa undersökningsmetoder har vi fått fram ett resultat som analyseras och diskuteras i slutet av rapporten. Resultatet av undersökning visar att den abstrakta matematiken, individuellt arbete med matematikboken, är den undervisningsmetod som används mest på skolan. 

 • 293.
  Johansson, Louise
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Henningsson, Ramona
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Förskollärares reflektioner kring litteraturanvändning i förskolan2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka förskollärares reflektioner kring litteraturanvändning i verksamheten. Studien var uppbyggd utifrån tre frågeställningar. Dessa frågeställningar har fokus att ta reda på hur lärare reflekterar kring högläsning, boksamtal och litteratur. Vi använde oss av enkätundersökning för att få fram denna information. Antalet medverkande var 5 förskolor och det samlades in 12 enkäter från förskollärare. Det framkom att förskolorna använder sig av högläsning i olika grad och då främst beroende på den tid som fanns samt ålder på barngruppen. Resultatet visar också att boksamtal inte prioriteras men att materialet finns då resultaten visar att litteratur finns på varje förskola som medverkat i studien. Litteraturen väljs utefter vad som är aktuellt i verksamheten samt barnens intressen.

 • 294.
  Johansson, Marita
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Grenfors, Gunilla
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Inflytande i förskola och förkoleklass - en demokratisk värdegrundsfråga2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I vår undersökning har vi undersökt om barnen ges ett reellt inflytande inom förskolan och förskoleklassen. Undersökningen är kvalitativ och bygger på intervjuer med barn och pedagoger från två förskolor och tre förskoleklasser. Syftet med intervjuerna är att undersöka hur barn och pedagoger tänker kring begreppet inflytande och hur pedagogerna arbetar för att skapa möjligheter för barns inflytande.

  Barnen i våra intervjuer lyfter fram att det är i deras lek som de upplever sig själva ha ett eget inflytande, men vi fann skillnader i hur barnen såg på den övriga verksamheten beroende på vad pedagogerna hade för förhållningssätt när det gällde arbetet med demokrati och barns inflytande.

  För att kunna fånga upp barnens idéer och tankar krävs att man är lyhörd som pedagog och ser på samtalet med barnen som en av de viktigaste delarna i verksamheten. Pedagogerna själva tar upp betydelsen av samtalet med barnen, men att det sker vid samling, måltider och planerade samtal som ex. utvecklingssamtal.

 • 295.
  Johansson, Sabine
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Kindestam-Nilsson, Katla
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Mottagen i grundsärskola - vem och varför?: En studie om riktlinjer och rutiner inför mottagande i grundsärskola2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur utredningar och bedömningar genomförs och på vilka grunder beslut om mottagande till grundsärskolan fattas. Antalet elever mottagna i grundsärskolan har under de senaste 10-15 åren ökat, invandringen har ökat och den medicinska forskningen har utvecklats. Detta har medfört att vi har fått nya elevgrupper i grundsärskolan. För att undersöka vårt syfte har vi genomfört intervjuer med rektorer/ särskolesamordnare i tre olika kommuner. Vi har sedan utifrån våra intervjuer jämfört dessa kommuners rutiner med de riktlinjer och rekommendationer som vi funnit. Därefter valde vi att fördjupa oss i en av dessa kommuner och intervjua de personer som i sin profession gör de bedömningar som ska/bör göras, pedagogisk, psykologisk, social och medicinsk bedömning, och som tillsammans ska klargöra om eleven är aktuell för att bli mottagen i grundsärskolan. Vi har i undersökningen kommit fram till att de rutiner som studiens kommuner har inför mottagande i grundsärskola ser olika ut och att de endast till viss del stämmer med de riktlinjer och rekommendationer som finns. Efter intervjuer med de professioner som genomför de bedömningar som ska ligga till grund för beslut om mottagande i grundsärskola, kan vi dra slutsatsen att samarbetet kring dessa bedömningar bör öka samt att flera informanter lyfter fram vikten av att bedömningen bör ske utifrån en helhetssyn av elevens förmågor.

 • 296.
  Johansson, Sandra
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Österlund, Johanna
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Klassrummets betydelse: Lärares funderingar med fokus opå deras arbetssätt och klassrummets utformning2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete belyser betydelsen som klassrummets utformning har för lärarens arbetssätt. Med utformning menas rummets innehåll; placering av kateder, bänkar/bord, förvaring av arbetsmaterial, samlingsplats/fria ytor etc. Undersökningen har genomförts genom kvalitativa intervjuer med fem lärare. Lärarna diskuterar vilka för- och nackdelar som tillgång till bänk/bord, samlingsplats, material och utrymmen har i kontexten klassrum och undervisning. Resultatet visar att den fysiska utformningen av klassrummet, beroende på lärarens inställning, kan utgöra både möjlighet och hinder i undervisningen.

 • 297.
  Johansson, Susanne
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Bildlärares upplevelser av värdegrundens förankring i bildundervisningen: En studie om värdegrundens förankring i bildundervisningen med fokus på demokrati, etik och moral2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med den här uppsatsen var att undersöka bildlärares upplevelser av värdegrundens förankring i bildundervisningen med fokus på moral, etik och demokrati, men också om bildlärare kan uppleva eventuella motsättningar mellan å ena sidan yttrandefrihet och å andra sidan etiska begränsningar i diskussioner kring bilder och i bildskapandet. Förutom att ha genomfört en kvalitativ undersökning i form av intervjuer så har jag för att nå fram till syftet med min undersökning gjort en litteraturstudie.

  Resultatet visar att bildlärarna har värdegrunden enligt Lpo 94 förankrad i sin undervisning. Värdegrunden kommer till uttryck både genom diskussioner och i det konkreta bildarbetet. Det sistnämnda ofta i form av olika teman som berör värdegrundsfrågor. Värdegrunden konkretiseras också genom diskussioner som berör demokrati, etik och moral. Samtliga lärare påtalar vikten av att tala om bilders betydelse och bildkonventioner. Av resultatet framkommer också att samtliga bildlärare anser att värdegrunden är en självklar del i undervisningen och de anser sig ha läroplanen som ett värdefullt dokument att luta sig mot. De intervjuade lärarna anser inte att det finns några större motsättningar mellan å ena sidan demokrati och å andra sidan etik och moral i just bildskapandet, dock kan det förekomma mindre dilemman där den västerländska synen på etik och moral kolliderar med andra kulturers syn på värderingar, eller situationer där värderingar inte delas föräldrar, elever och kollegor emellan. Dilemman kan också uppstå när det gäller elevers bildskapande i relation till gränsdragningar. Dock framgår det att, upplevelse av dilemman är individuellt och det beror på lärarens handlingssätt och syn på olika situationer, om det upplevs som ett dilemma eller inte.

 • 298.
  Johansson, Tomas
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  Rosander, Jörgen
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  Yrkesutbildningens förändring från 1960 till 2011 ur utbildningspolitiskt perspektiv2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We conducted this study because a new school reform begins in 2011. Our study is in between 1960 - 2011. The survey methodology is the following; we use literature, previous studies and curricula. Rating has returned to a more equitable system. This means that the range has decreased in each grade level. Industry has been involved and affected programs and curricula. Short courses have disappeared and GY11kommer to tighten eligibility requirements. This places greater demands on schools and students. The new grading scale will be fairer to the students. The courses have been following the development of society. It is also true that businesses have had opportunities to customize programs for their purposes, so that they have professionals with the basic knowledge they need. The eligibility requirements have been more or less vague and changed over the years. Some reforms have been easier for weak students to get an education. But with 11 GY(the new reform) has requirements tightened. We have come back to a class society. With it, it will once again become segregation between classes. Both those of upper secondary education and in society. As it seems, it is important for each schools minister to get a new school easily confused reform. To raise the status of certain programs, increased and then decreased and then increased again with GY11.The grades have changed over the years, many are.

 • 299.
  Johnsson, Anna
  et al.
  Sunnadal Elementary School Karlskrona, Sweden.
  Blivik, Gerd
  Central Children and Pupils Health Karlskrona, Sweden.
  Basic, Goran
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Newly arrived parents and collaboration in Swedish school – an interactionally and ethnomethodologically inspired analysis of proposed collaborative alliances and triads2019In: Presented at: National special education conference in Sweden, 20191113-20191114, Örebro, Sweden, 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyse 1) newly arrived parents’ accounts of collaboration in Swedish school and 2) depicted triads and alliance constellations presented during interviews with recently arrived parents regarding the collaboration in Swedish schools. The study’s analysis is based on secondary empirical material (empirical sequences from previously published qualitative analyses). Its analytical discoveries are presented as three themes: (1) collaboration identity through distancing, (2) invitation to collaboration alliance, and (3) home- and school-focused collaboration. Analysis shows that the parents dramatise the need for collaboration between teachers and parents and construct and reconstruct collaborative alliances and triads in their narratives. Members who appear in these interactions are parents, children, and teachers. In the parents’ narratives about the collaboration, a picture emerges of an invitation to teachers to form an alliance partnership. The alliance partnership seems to strengthen stability in the triad with the objective of creating a successful collaboration in the children’s best interests and to draw attention to the importance of parents’ participation in collaboration in the school context. Successful collaboration in the school context seems to be a basic prerequisite for the successful involvement and integration of parents from different ethnic backgrounds into general society. Special pedagogy and educational sciences are two of the perspectives within social sciences that emphasise the importance of including newly arrived parents and their children in the community. Both parents and children receive affirmation of their identities through participation in the community, with successful interaction between individuals in the school context being a prerequisite for the successful involvement and integration of newly arrived parents and their children.

 • 300.
  Jonasson, Camilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Nilsson Isberg, Zandra
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Språkstörningar hos barn: -Om pedagogiskt arbetssätt i förskolan2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I förskolan möts ofta barn med språkstörningar och pedagogerna har ett ansvar att arbeta förebyggande med språket för att motverka språkstörning. Genom rätt stimulans kan barnets utveckling förbättras. Syftet med detta arbete är att synliggöra vilka möjligheter och svårigheter det finns i arbetet med barn med språkstörningar. Vi har genom kvalitativa intervjuer med verksamma pedagoger försökt undersöka dessa barns situation i förskolan. För att kunna avläsa barns situation behöver man se vilka kunskaper pedagogerna har om språket och dess betydelse. Därmed har vi valt att synliggöra den ”normala” språkutvecklingen följt utav språkstörning som är vårt huvudsyfte med detta arbete. I arbetet belyser informanterna betydelsen av ett samarbete mellan förskolan och hemmet för att förebygga språkstörning och stötta barnet i sin utveckling. Det är betydelsefullt att arbeta med språket på ett lekfullt sätt för att fånga barnens intresse genom att ta tillvara på vardagssituationer.

3456789 251 - 300 of 606
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf