lnu.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 723
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Isovaara, Jonas
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Kvick, Markus
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Applikation som läsglasögon: En studie av interaktionen mellan individ, alternativt verktyg och kontext.2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens informationssamhälle ökar kravet på skriftspråklighet. Detta konstaterande kopplat till att läs- och skrivsvårigheter idag är den vanligast förekommande funktionsnedsättningen i vårt samhälle, gör att ett av skolans främsta specialpedagogiska uppdrag är att förebygga och undanröja läs- och skrivsvårigheter. Skolan behöver därför kompetens kring läs- och skrivsvårigheter samt de konsekvenser läs- och skrivsvårigheter får för elevernas kunskapsinhämtning, resultat och självkänsla. Då en del i arbetet med läs- och skrivsvårigheter är att överbrygga hinder är även kompetens kring alternativa verktyg viktigt. Syftet med arbetet var att undersöka om en flerfunktions-applikation till iPhone/iPad hade potential att via sin användarvänlighet och lättillgänglighet fungera som alternativt verktyg och ge stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter.

  Läs- och skrivsvårigheter, dess långtgående effekter samt en individs varande och lyckanden får inte ses som isolerade fenomen. I kapitlet Studiens ingångsvärden återfinns vår bild med vilken vi vill illustrera detta samt motivera arbetets olika delar.  Därefter följer en del där vi utvecklar begrepp som är centrala för arbetet. Speciellt fokus ligger på formeln Yttre nyttofaktorer x  Inre nyttofaktorer x Användarvänlighet = Användbarhet. Denna formel utgör tillsammans med bilden en röd tråd som löper genom arbetet.

  Elever intressanta för studien var de med svag ordavkodning samt svag fonologisk förmåga. I metoddelen motiverar vi varför just denna grupp var aktuell för studien. Resultatet av studien visar dels att eleverna i urvalsgruppen inte bedömde sig ha speciellt stora svårigheter med vare sig läs- eller skrivmoment, till skillnad från testresultat och vårdnadshavares bedömningar. Vidare visar resultatet att den flerfunktions-applikation som användes i studien upplevdes som användarvänlig och användbar av både elever och pedagoger. Detta sammantaget ger att applikationer till följd av sin lättillgänglighet och användarvänlighet har potential att fungera som alternativa verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 302.
  Jacobsson, Lars
  et al.
  Umeå.
  Ahlström, Margareta
  SU.
  Benderix, Ylva
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Bergman, Bo
  Billstedt, Eva
  Davidsson, Thomas
  Ehlers, Stephan
  Geijerstam, Jean-Luc
  Halldner-Henriksson, Linda
  Jonsson, Ulf
  Löfmark, Rurik
  Mejare, Ingegerd
  Nordin, Vivian
  Norlund, Anders
  Starke, Mikaela
  Söderpalm, Bo
  Söderström, Margareta
  von Krorring, Anne-Liis
  Östlund, Pernilla
  ADHD: Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktigheten systematisk litteraturöversikt2013Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  ADHD En funktionsnedsättning med debut i baranåren. Kärmsymtom karaktäriseras av uppmärksamhetsproblem, impulsivitet ioch hyperaktivitet.

  I ett antal fall sker en normalisering eller mognadsprocess, i andra fall kan någon form av psykisk ohälsa förekommma samtidigt. Den diagnostiska utredningen är omfattande, och både instrument för diagnostik och den diagnostiska processen bör undersökas bättre.

  Många olika insatser och behandlingar, förutom läkemedel förekommer idag, men kunskapen om eras nytta, risker och kostnader måste förbättras. Vissa läkemedel lindrar ADHD symtom vid korttidsbehandling, men nyttan av långtidsbehandling går inte att bedöma. Vanliga biverjkningar av dessa läkemedel är illamående och nedsatt aptit, för barn viktminskning och pulsökning.

 • 303. Jacobsson, Lars
  et al.
  Ahlström, Margareta
  Stockholm university.
  Benderix, Ylva
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Bergman, Bo
  Billstedt, Eva
  Davidsson, Thomas
  Ehlers, Stephan
  Grann, Martin
  Halldner-Henriksson, Linda
  Jonsson, Ulf
  Löfmark, Rurik
  Mejare, Ingegerd
  Nordin, Viviann
  Nordlund, Anders
  Starke, Mikaela
  Söderpalm, Bo
  Söderström, Margareta
  von Knorring, Anne-Liis
  Östlund, Pernilla
  Autismspektrumtillstånd: Diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet. En systematisk litterturöversikt2013Report (Refereed)
 • 304.
  Jaensson, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Johansson, Karin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Arbetsminnesträning: En interventionsstudie med Cogmed2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har gjort en interventionsstudie med arbetsminnesträning i syfte att undersöka vilken påverkan en insats med minnesträning har på elevers skolprestationer. Träningsperioden bestod av 25 tillfällen fördelade under fem veckor. För att motivera eleverna och utgå från deras behov och erfarenhet, användes lärplattor. Dessa valdes också utifrån den aspekten att det fanns många fler lärplattor tillgängliga i jämförelse med datorer. I interventionen användes minnestränings-programmet Cogmed under fem veckor. Resultaten av insatsen jämfördes med en jämförelsegrupp för att se minnesträningens betydelse när det gäller ordavkodnings-förmågan och läsförståelsen samt automatiserad huvudräkning. I interventionen gjordes förtest och eftertest för att stödja insatsernas reliabilitet och valditet (Tufte, 2013).  De test som användes var Ord och Bild och Ag 1. Resultatet visar att båda grupperna fick ett förbättrat resultat på samtliga test efter interventionen men försöksgruppen visade betydligt bättre resultat än jämförelsegruppen på ordavkodningstestet. Däremot visade denna studie inte några skillnader, till följd av minnesträning, vad beträffar matematiska räkneoperationer mellan försöksgruppen och jämförelsegruppen. Resultatet skulle kunna tolkas som att strukturerad minnesträning är gynnsam för elevernas läsutveckling.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 305.
  Jakobsson, Josefin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Klitgaard, Dennis
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Samverkan för integration: En gynnsam integration för ensamkommande barn.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att analysera hur de professionella på HVB-hem och skola beskriver samverkan mellan myndigheter gällande integration av ensamkommande barn i samhället. Studien är kvalitativ där sex intervjuer har genomförts. Tre stycken intervjuer gjordes på tre olika skolor och tre olika HVB-hem. Resultatet som framgår analyseras med hjälp av en tematisk analysmetod där resultatet delas in i olika huvudteman och underteman. Resultatet visar att samverkan mellan de involverade myndigheterna i stora drag fungerar bra men att det fortfarande finns negativa aspekter att jobba med. De ensamkommande barnen är i behov att känna sig välkomna för att en god integration skall ske. Studiens slutsats visar bland annat att en gynnsam integration inte endast innefattar en bra samverkansprocess mellan tidigare nämna aktörer. Informanterna menar att det har också att göra med att hela kommunen, alla dess medborgare, föreningar och ideella föreningar måste vara delaktiga för att generera en framgångsrik integration. 

  Download full text (pdf)
  Kandidatuppsats pedagogik
 • 306.
  Jakobsson, Katja
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Widman, Liv
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Barn i familjer med missbruk: En kvalitativ studie som belyser högstadiepersonalens roll och stärkande skyddsfaktorer när ett barn växer upp med missbruksproblematik inom familjen.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur skolpersonal på högstadiet upplever sig kunna stärka skyddsfaktorer hos ungdomar som har föräldrar med missbruksproblematik, samt vilken hjälp som finns att ge dessa ungdomar i skolan. Metoden som använts är kvalitativ forskningsansats med inriktning på hermeneutik. För att få fram resultatet har semistrukturerade intervjuer genomförts och transkribering samt meningskoncentrering av materialet gjorts.

  Resultatet visade på att det finns en hel del hjälpinsatser att ge, exempelvis mentorskontakt, extra läxhjälp och samverkan med socialtjänst och andra myndigheter. Mellan dessa önskas dock en mer öppen sekretess från lärarnas sida för att underlätta arbetet med ungdomarna. Det råder kunskapsbrist hos många lärare kring just missbruksproblematik, och kunskap om detta är någonting som var önskvärt hos flertalet intervjupersoner.

  Den teoretiska utgångspunkten i studien är relationella perspektivet då denna berör hur viktigt det är med relationen mellan lärare och elev. I resultatet framkom det att relationen är grunden till att eleverna ska må bra, och en positiv relation medför att ungdomarna har det lättare att öppna upp sig och prata om jobbiga situationer.

  Download full text (pdf)
  Barn i familjer med missbruk: En kvalitativ studie som belyser högstadiepersonalens roll och stärkande skyddsfaktorer när ett barn växer upp med missbruksproblematik inom familjen.
 • 307.
  Jangeborn, Annica
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Johansson, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Det verkar alltid omöjligt tills dess att det är gjort: En kvalitativ studie av betydande faktorer vid implementering av arbetsrutiner2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förevarande uppsats utgör en kvalitativ studie av faktorer som har betydelse vid förändringsarbete, utifrån berättelser av arbetsledare och HR-personal. Studiens överordnade syfte är att identifiera faktorer som kan påverka införandet av en kompetenskartläggningsrutin i det undersökta företaget. Ett systemteoretiskt tankesätt anlades som genomgående teoretiskt perspektiv i undersökningen och semistrukturerade intervjuer har utgjort grunden för empiriinsamlingen. Följande frågeställningar besvaras: “Vilka faktorer har betydelse för implementering av förändringar i företaget?” och “Hur kan dessa faktorer underlätta implementeringen av en kompetenskartläggningsrutin i företaget?”. Resultaten åskådliggör att tidigare erfarenheter av förändringsarbete, delaktighet i processen och förståelse för förändringens syfte utgör underlättande faktorer. Genom att anlägga det systemteoretiska tankesättet på resultaten landar vi i slutsatsen att faktorerna behöver kombineras och kontextanpassas för att ge en förändring goda förutsättningar.

  Download full text (pdf)
  Det verkar alltid omöjligt tills dess att det är gjort – En kvalitativ studie av betydande faktorer vid implementering av arbetsrutiner - Jangeborn, Johansson
 • 308.
  Jarl, Lisa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Davidsson, Emma
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Grundlärares känsla av sammanhang i undervisning: En kvalitativ studie om lärares känsla av sammanhang i arbetet med extra anpassningar för elever med ADHD. 2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att få en inblick i hur grundskolelärarna får en känsla av sammanhang (KASAM) i arbetet med extra anpassningar inom ordinarie undervisning för att stödja elever med ADHD. Våra frågeställningar var, vilken begriplighet har lärarna i sitt arbete med extra anpassningar för att stödja elever med ADHD, hur förklarar lärarna att de hanterar extra anpassningar, och vilka extra anpassningar anser lärarna som mest meningsfulla att använda i undervisningen? Vi har använt oss av en kvalitativ metod där sex olika intervjuer utfördes med hjälp av en intervjuguide. Vår teoretiska utgångspunkt i studien var KASAM. Vi har kopplat det tre komponenterna, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet till vår diskussion och vårt resultat. Vårt resultat visar att de sex intervjuade lärarna hanterar extra anpassningar i undervisningen. Lärarna använder många olika extra anpassningar som kan stödja elever med ADHD. Betydelsefulla extra anpassningar är bland annat struktur, planering och rutiner.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 309.
  Jenner, Håkan
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Evidence and practitioners' knowledge: some comments on a current discussion2017In: Therapeutic Communities: International Journal for Therapeutic and Supportive Organizations, ISSN 0964-1866, E-ISSN 2052-4730, Vol. 38, no 3, p. 193-198Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to give a pedagogics-based contribution to the discussion about evidence-based practice (EBP) and its implementation, with substance abuse treatment as an area of interest. Design/methodology/approach - The paper takes its starting point in two different ways of looking at knowledge - as a product or as a process - and from there, the implications regarding the therapeutic encounter, staff training, and evaluation are examined. Findings - The reasoning reveals the importance of process thinking when it comes to developing the work field in a more comprehensive way. Originality/value- By the pedagogics-based view on EBP the paper illuminates aspects that may broaden a further discussion.

 • 310.
  Jensen, Kit
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Weber, Rita
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Konflikthantering på arbetsplatser: En empirisk studie om vad medarbetare eftertraktar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens intention är att bidra med förståelse och medarbetarpespektiv tillorganisationer för att underlätta hantering av konflikter för chefer och därigenomen bättre arbetsplats för anställda. Avsikten att ta tillvara på medarbetaresperspektiv är för att bidra med förståelse för hur medarbetare uppleverkonflikhantering och vad för slags ledning de eftertraktar från sin chef. Studienhar enbart fokuserat på offentlig sektor inom Sverige.Studien har genomförts med kvalitativ strategi där metoden för insamling avempiri var semistrukturerade intervjuer per telefon. För att bearbeta och analyseramaterialet användes en tematisk analys som kopplades till Lennéer Axelsson ochThylefors (2013) teori kring situationsanpassat ledarskap och Ekstams (2000)modell kring konfliktstilar. Slutsatsen blev att medarbetare önskar att deras cheferstöttar, lyssnar och är tydliga gentemot dem istället för att undvika att hanterakonflikter eller detaljstyra.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 311.
  Jeremic, Martin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Vilhelmsson, Markus
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Implementering av Motivational Interviewing: Utbildningen som inte utnyttjas2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur behandlare uppfattar implementeringen av MI inom SiS-ungdomsvård. Studien utgår från en hermeneutisk forskningstradition med en kvalitativ ansats. Undersökningen bygger på semistrukturerade intervjuer med fem behandlingspedagoger där alla har erfarenhet av MI som förhållningssätt. Resultatet visar att MIs grundutbildning uppfattas som lärorik, givande och proffsigt utförd. Men när kunskapen sedan skall införas i det praktiska arbetet skapas problem. Detta framförallt med anledning av tidsbrist och avsaknad av engagemang, vilket i sin tur leder till att det inte finns en tydlig struktur för hur kunskapen skall användas och utvecklas.  För att tolka resultatet har vi utgått från studiens teoretiska utgångspunkt som är implementeringsteorin. I diskussionen framgår att implementeringen av ett förhållningssätt är en komplex process vilket leder till att förklaringsfaktorerna till stor del överlappas, vilket i sin tur medför att det är svårt och urskilja vad som slutligen är avgörande i implementeringsprocessen.

  Download full text (pdf)
  Implementering av Motivational Interviewing
 • 312.
  Joandi, Leena
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy. Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art.
  Digital portfolio i bildämnet: Synliggörande och delaktighet i lärandeprocessen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study examines the usage of digital portfolio in the art subject and how the digital portfolio is a part of making the learning process visible. It also investigates how it facilitates an ongoing dialogue between student and teacher. In addition, the study aims to investigate the digital portfolio’s roll in making students involved in the assessment proceqss. The method used in the study is qualitative and relies on half structured interviews with a teacher and students from a Swedish högstadie (8th and 9th grade) who use digital portfolio in the art subject. The result indicate that both the teacher and students alike see the possibilities with the digital portfolio concerning visibility of the students’ learning process in the art subject. A factor for success is a multimodal working practice which contributes both to the visibility of the learning process and assessment process, while also encouraging alternative communication channels. Obstacles in accomplishing visibility in the learning and assessment process can be attributed to the students’ perceiving the digital portfolio as too abstract, consequently neglecting it, or that the students do not see the value in documenting. Yet another factor necessary for students to feel involved, especially in the assessment process, is that the teacher’s feedback needs to be continuous and effective.

  From a sociocultural perspective, with a focus on design for learning, the digital portfolio has proved to have great potential for visibility and participation in both the learning and assessment process. 

  Download full text (pdf)
  joandi_digitalportfolio_i_bilden
 • 313.
  Johansson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Barns olikheter i förskolan: Pedagogers synsätt kring barns olikheter i förskolan2014Independent thesis Basic level (university diploma), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka pedagogernas synsätt på uppdraget om en likvärdig utbildning, med avseende för barns olikheter i förskolans verksamhet.

  Metoden som använts i undersökningen är kvalitativa intervjuer med tre förskollärare och en specialpedagog i olika förskolor i Blekinge. Jag har spelat in intervjuerna och därefter transkriberat dem. Det materialet som jag samlat in har jag utifrån ett kritiskt utvecklingspsykologiskt perspektiv med koppling till pedagogisk-och specialpedagogisk forskning analyserat.

  Resultatet jag kommit fram till är att pedagogerna har ett gemensamt mål om en likvärdig förskola för alla barn oavsett vilka olikheter barnen har. Pedagogernas synsätt är att man ska utgå från barnens nivå, skapa en utbildning där alla barn känner sig delaktiga och att det finns en gemenskap.  För att skapa en likvärdig utbildning menar pedagogerna på att man måste möta barnen utifrån deras erfarenheter, förutsättningar samt på nivån barnen befinner sig på. De säger också att det tar lång tid att skapa en likvärdig utbildning.

  De fyra pedagogerna ser möjligheter i att arbeta med barns olikheter i förskolan. Pedagogerna ger uttryck för att som pedagog är det viktigt att man ser positivt på alla situationer istället för att se motgångar och negativt. De omsätter uppdraget om en likvärdig utbildning genom att vara medvetna om barns olikheter samt att de försöker hitta nya vägar för att nå utveckling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 314.
  Johansson, Annika
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Dyslexi i skolan: En intervjustudie kring unga vuxnas upplevelse av sin tid i grund- och gynasieskola2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att studera vad, idag unga vuxna personer med dyslexi, har upplevt under sin tid i skolan. Resultatet kan sedan användas som verktyg i mötet med elever i skolan i dag. Intervjuerna genomfördes enskilt, spelades in och transkriberades. Ur materialet utkristalliserades vissa nyckelord som bildade ett mönster som sedan användes för kategorisering av texten. Frågeställningarna baserades på just hur elever kan uppleva sin skoltid. Resultatet pekar mot att elever som har dyslexi ofta känner att de inte hänger med sina kamrater och att deras självförtroende sjunker genom tiden i skolan. Man kan också se faran med att eleverna plockas ur sin klass för att få specialundervisning av en speciallärare. De tas ur sitt sammanhang och missar många möjligheter till att lära sig tillsammans med andra elever. Resultatet visar också att eleverna inte har så stor medvetenhet om hur undervisningen gick till. Deras upplevelser handlade mest om att det var en bra lärare eller en dålig lärare. Pedagogens betydelse visar sig i den här studien vara väldigt viktig, i dessa elevers sammanhang.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 315.
  Johansson, Ann-Marie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Kloth, Eva
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Att orientera runt lärandet och skolutvecklingens betydelse för lärandet: - i grundsärskolan med inriktning träningsskola och gymnasiesärskolans individuella program2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie är en kvalitativ studie, som syftar till att få syn på lärandet och skolutvecklingens betydelse, för lärandet i grundsärskolans inriktning mot träningsskola och gymnasiesärskolans individuella program. Studiens empiri är insamlad genom fokusgruppsdiskussioner i grundsärskolan med inriktning träningsskolan och gymnasiesärskolans individuella program. Undersökningsgruppen består av personal som är verksamma i de båda skolformerna. Det insamlade materialet har transkriberats och analyserats i relation till bakgrundslitteraturen för att därefter presenteras i temaområden utifrån studiens två frågeställningar: Hur diskuterar respondenterna runt olika perspektiv på lärandet och hur diskuterar respondenterna runt skolutvecklingens betydelse för lärandet?

   

  Resultatet visar att respondenterna menar att allt är ett lärande och det sker ett lärande i alla situationer under hela dagen. Lärandet sker individuellt och det handlar om att personalen har ett förhållningssätt som utgår från individuella anpassningar eftersom elevernas förutsättningar är så olika där behovet av stöd kan vara varierande. En annan aspekt på lärandet är att det handlar om den enskilde personalens kunskapssyn. Att skapa ett lärande handlar om att skapa relationer och detta kan ske genom att ge grupptillhörighet för eleven. Kommunikation framträder som en viktig grund för lärandet och det anses därför viktigt att personalen har kunskap om alternativ, kompletterande kommunikation samt kommunikationsstödjande IT-teknik. Ovanstående medför en specialpedagogisk konsekvens på grund av att det kan vara av ekonomiska eller organisatoriska skäl som ger förutsättningar för vilka elever som ska få tillgång till IT och olika hjälpmedel som stödjer kommunikationen. Respondenterna framhåller att trygga och långvariga relationer mellan elev och personal är viktigt vilket leder till att gruppsammansättningar bör vara över tid.

   

  När det gäller skolutvecklingens betydelse för lärandet visar resultatet att samverkan och samtal är i fokus.  I studiens resultat ser vi att förutsättningar för möjligheter till samtal är beroende av vilken syn och struktur som ledning och rektorer skapar. Samtal som syftar till att skapa samsyn anses viktigt både inom arbetslaget och mellan olika verksamheter, enligt respondenterna. Samsyn kan ses som en grund för att skapa ett gemensamt förhållningssätt och metoder för att ge eleverna möjlighet till goda förutsättningar för kunskapsbildning.

   

   

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 316.
  Johansson, Claes
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Lindqvist, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Från ett blodigt rum till lite spott på golvet: En studie av skolpersonals fortbildning i lågaffektivt bemötande i särskolan2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka hur en fortbildning initieras och vilka tecken på förändrade arbetssätt som personalen kan beskriva i ett skolutvecklingsperspektiv. Valet föll på en fortbildning som avser personalens kompetens i bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Vi har undersökt en särskoleenhet där samtlig pedagogisk personal genomgår en fortbildning i lågaffektivt bemötande enligt Bo Heilskov Elvéns metod. Vi har valt en hermeneutisk ansats med kvalitativa, semistrukturerade intervjuer för att få svar på våra forskningsfrågor. Vi har genomfört två intervjuer med två av flera ansvariga för den valda fortbildningen, en specialpedagog och en rektor, som skulle kunna ge svar på vilka grunder fortbildningsinsatsen initierades. Denna intervju gav oss önskad information inför intervjuerna med personalen på skolorna, där vi har intervjuat två lärare och två klassassistenter för att primärt undersöka vilka förändrade tecken man kan se i verksamheten utifrån fortbildningen i lågaffektivt bemötande.

  Resultatet visar att ledning och personal har uppfattat ett behov i verksamheten som kräver ett förändrat arbetssätt i att möta elevernas problemskapande beteenden. Utifrån fortbildningen i lågaffektivt bemötande visar resultatet att personalen har blivit mer trygga i sin undervisningssituation men även i sin yrkesrelation kollegor emellan. Personalen upplever att de har utvecklat ett gemensamt språk och en gemensam metod som även leder till möjlighet till ökat lärande hos eleverna. De har anpassat miljön och förhållningssättet efter elevernas behov. Som framgångsfaktorer kan man se motiverad personal som ser direkta effekter av fortbildningen, men också det faktum att fortbildningen omfattar all personal. Personalen har en önskan om långsiktighet i fortbildningen med mer tid för reflektion. Ledningen har för avsikt att utifrån personalens skilda behov i fortsättningen differentiera fortbildningen.

  I vår analys har vi i huvudsak utgått från Timperleys (2013) cirkulära femstegsmodell för skolutveckling. Denna går kort ut på att (1) elevernas behov av kunskaper och färdigheter identifieras för att uppnå viktiga mål. Därefter (2) kartläggs personalens behov av kunskap i att handleda eleverna till ökad måluppfyllelse. Den professionella förmågan (3) fördjupas hos berörd personal och (4) utifrån detta får eleverna uppleva lärande på ett nytt sätt. Det sista steget (5): Elevernas nya behov av kunskaper identifieras, vilket är identiskt med steg ett (1). Vi tycker oss ha sett tecken på att alla stegen finns representerade vid tillfället för vår studie, dels utifrån ledningens organiserade plan för fortbildningen, men också utifrån att tecken på ett cirkulärt tänkande som nu riktar fokus på elevernas behov mer än före fortbildningen. Timperley menar att utgångspunkten för en positiv skolutveckling är just elevernas behov (a.a).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 317.
  Johansson, Emelie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Heden, Emma
  Livstilsförändrande insatser: En kvalitativ intervjustudie om sex personliga tränares pedagogiska metoder för att stödja en aktiv livsstil.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att söka fördjupad förståelse för hur sex personliga tränare talar om de metoder de använder för att stötta klienter att nå förändring från en stillasittande till en fysisk aktiv livsstil. Med grund i Illeris lärteori samt den transteoretiska förändringsmodellen undersöks vilka pedagogiska metoder som kan skönjas i informanternas berättelser. För att nå informanternas subjektiva erfarenheter har insamling av data skett via semistrukturerade intervjuer. Ur en tematisk analys utkristalliserades centrala teman och subteman som ligger till grund för studiens resultat. Resultatet visar att informanterna primärt utgår från individens känslor till den egna kroppen, till träning samt till det individuella målet i arbete med att stödja en livsstilsförändring. Vidare visar resultatet att det genom kommunikation och samspel skapas engagemang som främjar klientens utveckling. Förkortning av begreppet personlig tränare som används i detta arbete: PT, PT:n, PT:s, PT:arna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 318.
  Johansson, Emmeli
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Hellström, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Musik som språkutvecklande verktyg i förskolan: - om pedagogers erfarenhet av musik och hur den påverkar deras syn på musik som språkutvecklande verktyg2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagogers personliga erfarenheter av musik påverkar deras syn på musik som språkutvecklande verktyg i förskolan. Detta undersöks genom semistrukturerade intervjuer med fem verksamma pedagoger. Intervjuerna behandlar två huvudteman: pedagogernas erfarenheter av musik samt pedagogernas syn på musik som språkutvecklande verktyg. Dessa huvudteman delas sedan in i mindre delteman. Analysen och tolkningen av resultatet utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande samt tidigare forskning och litteratur inom ämnet. I studien framkommer att pedagogernas musikaliska bakgrunder inte skiljer sig avsevärt från varandra. Samtliga pedagoger uppger att deras källa till musik framför allt har varit och är genom lyssnande på radio eller annat medium. Majoriteten hade under sin skoltid lärt sig spela ett instrument, men i nuläget var det bara två som spelade. Samtliga pedagoger uppger att de i regel har samlingar med musikinslag dagligen på förskolan, där alla arbetar aktivt oavsett hur de upplever sin musikaliska förmåga. Samtliga pedagoger har också en positiv syn på musik som språkutvecklande verktyg och pedagogerna har också liknande arbetssätt och material när de arbetar med musik som språkutvecklande verktyg. Studien visar att pedagogernas personliga erfarenheter inte påverkar deras syn på musik som språkutvecklande verktyg. Alla har en positiv syn på musik som språkutvecklande verktyg och arbetar aktivt med musik oberoende deras upplevda musikaliska förmåga.

  Download full text (pdf)
  Musik som språkutvecklande verktyg i förskolan
 • 319.
  Johansson, Ewa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Palmgren, Pia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Inkludering av elever med utvecklingsstörning i grundskolan: pedagogers erfarenheter2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår erfarenhet är att skolan i Sverige har en tendens att sortera ut elever när problem uppstår, snarare än att titta på hur undervisningen organiseras och hur resurser fördelas. Skolan behöver ta ett helhetsgrepp på organisation, resurs och miljö så det kan bli en skola för alla.

   

  Syftet med vårt arbete är att öka kunskapen om och söka möjligheter för inkludering i grundskolan av elever med utvecklingsstörning, genom att undersöka hur pedagogers syn på detta är i deras arbete och hur de arbetar med elever som läser efter grundsärskolans mål i grundskolan.

   

  När det förs diskussioner kring En skola för alla ute på våra skolor kan man se en tendens att både lärare och rektorer är obekanta med många av de statliga styrdokumenten som reglerar rätten till undervisningen.

  Vår teoretiska grund vilar på Dewey, Goffman, Hattie, Skrtic och Vygotskij. Med stöd av deras teorier har vi undersökt hur elever, utvecklas genom undervisning i sociala sammanhang. Vår undersökning innehåller en kvalitativ metod i form av en webbenkät. Respondenterna är pedagoger som arbetar med elever som läser efter grundsärskolans mål och är inkluderade eller delvis integrerade i grundskolan. Resultatet visar att elever gynnas av att inkluderas och att det är viktigt att säkerställa kvalitet genom att öka kunskapen på skolorna kring utvecklingsstörning. Men även att hitta tid för samarbete och reflektion. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 320.
  Johansson, Gun-Charlotte
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Eckerstrand, Marie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Ger goda matvanor bättre skolprestationer?: Kunskapsöversikt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kunskapsöversikt är att bidra till en ökad förståelse kring kostens betydelse för barns kognitiva utveckling samt deras förmåga till inlärning:Vilken påverkan har kosten förbarns inlärning och kognitiva utveckling? Metoden är en kunskapsöversikt med 13 analyserade artiklar. Resultatet visar att lång amningstid ger färre ADHD symtom, hyperaktivitetoch impulsivitet hos barnet. Mycket snabbmat, salt, friterad mat, rött kött, söta drycker och sötsaker bidrar till en sämre minnesfunktion och inlärningsproblem. Att äta hälsosam mat med mycket fisk, frukt och grönt bidrardettatill en god hälsa och mindre symtom av ADHD, hyperaktivitet, impulsivitet och bättre akademiska resultat.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 321.
  Johansson, Isabelle
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Nilsson, Angelina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Ungdomars psykiska hälsa i skolan: En kvalitativ studie om kuratorers arbete i skolan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur kuratorer i högstadie- och gymnasieskolor arbetar preventivt och hälsofrämjande med ungdomars psykiska hälsa samt hur kuratorers samverkan med andra ser ut. Vi ville också ta reda på vilken problematik som enligt kuratorerna är vanligast samt orsaken till detta. Vi har använt oss av en hermeneutisk utgångspunkt med kvalitativ ansats, baserad på intervjuer med kuratorer. I resultatet har det framkommit att de ungdomar som har kontakt med kuratorn ofta kommer dit genom en lärare, skolsköterska eller av egen vilja. Den problematik som tycks dominera är till exempel trötthet, stress, hemsituation eller kamratrelationer. Resultatet visade även att kuratorerna finner det svårt att arbeta preventivt eftersom tiden inte räcker till. I vår undersökning har vi använt KASAM och risk- och skyddsfaktorer som teoretisk utgångspunkt. Dessa teorier visade sig ha starka samband med kuratorernas arbetssätt, då kuratorer fokuserar mycket på att hjälpa elever att hitta och stärka sig själva samt arbetar med att kartlägga elevens hela livssituation.

  Download full text (pdf)
  Ungdomars psykiska hälsa i skolan
 • 322.
  Johansson, Jonas
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy. Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Andersson, Peter
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy. Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lärande, utveckling eller tidsfördriv: Pedagogers syn på fritidshemmets fria lek2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 323.
  Johansson, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Skapande och upprätthållande av goda relationer till barnen i förskolan Några förskollärares erfarenheter och upplevelser2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The interest of this study was preschool teachers’ experiences of creating and maintaining good relations to preschool children and the children’s response to these relations. Qualitative interviews with nine preschool teachers have been conducted in order to obtain the empirical material. The study has a lifeworld phenomenological approach and the theoretical points of departure are the interhuman thesis of Martin Buber, relational pedagogy and a philosophical caring perspective.

  The result shows that a good relation between preschool teacher and parents leads to good repercussions in the preschool teachers’ relation to the child. The preschool teachers’ approach concerning the ability to interpret the children’s different body languages, signals and needs is also an important part of the result. Further result shows that creating good relations to the children sometimes can be a time-consuming work. The children have a good ability to choose which adult that most satisfying can meet their current needs. The preschool teachers express the importance of the children’s right to their own emotions, mutual mental communication between child and preschool teacher, joy, positivity, to meet around common memories and an accepting and available environment. The preschool teachers also talk about being true to their own person in their relational work with the children or the children lose their trust in the adult.

  Different dilemmas were expressed regarding creating and maintaining good relations to the children in preschool and mainly focused on preschool teachers’ different approaches towards the children as problematic.

  Download full text (pdf)
  Magisteruppsats i pedagogik - Linda Johansson
 • 324.
  Johansson, Melinda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  ”Let’s talk about sex”: En diskursanalys om hur sexuell hälsa/ohälsa blir synligt hos professionella specialiserade i sexologi2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att analysera framställningar om sexuell hälsa/ohälsa hos professionella i specialiserade verksamheter inom sexologi samt analysera vilka normer som framträder i deras berättelser. Studien genomfördes i diskursanalytisk anda där empirin samlades in med hjälp av fyra semistrukturerade intervjuer. Studien vilar på de teoretiska utgångspunkterna; normkritisk pedagogik och teorin om sexuella skript. Empirin visar att många fenomen läggs in i begreppen sexuell hälsa/ohälsa, så som tillfredsställelse, könsidentitet, sexuell identitet, acceptans, lidande, upptagenhet, konsekvenser. I empirin framställs normalpopulationen som norm, men de professionella framställer också normer i liten utsträckning utifrån ett heteronormativt perspektiv. Svårigheten att tala om sexologiska frågor synliggörs också i studien.

  Download full text (pdf)
  "Let´s talk about sex"
 • 325.
  Johansson, Sandra
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Lindell, Annie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  I kläm mellan lagarna: En studie om hedersrelaterat våld med fokus på samverkan mellan socialtjänst och skyddat boende samt flickans fortsatta kontakt med familjen.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet var att belysa uppfattningar och erfarenheter hos socialsekreterare och personal i skyddat boende när det gäller samverkan kring flickor som utsatts för hedersrelaterat våld, samt hur de ser på fortsatt kontakt med släkt och familj. Studien är kvalitativ och den utgår ifrån en hermeneutisk utgångspunkt där meningskoncentrering har använts för att analysera resultatet. Utifrån frågeställningarna gjordes en intervjuguide för att besvara syftet. Dessa intervjuer var semistrukturerade och gjordes med respondenter från socialtjänsten och skyddat boende.  Resultatet visar på att socialtjänsten och skyddat boende tänker liknande när det gäller hedersrelaterat våld. Samverkan är en viktig del i arbetet med flickor utsatta för hedersproblematik.  De stora luckorna mellan dessa två instanser såsom att socialtjänst och skyddat boende inte skulle ha ett gott samarbete som bakgrunden påvisar har inte upptäckts i denna studie.  Slutsatserna för denna studie blev att förebyggande arbete är av stor vikt samtidigt som en större kunskap krävs inom området. Ytterligare en slutsats i denna studie är att samverkan mellan instanserna är på väg att utvecklas.

  Download full text (pdf)
  I kläm mellan lagarna examensarbete
 • 326.
  Johansson, Sara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Westin, Caroline
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Utomhuspedagogik i Förskolan: Hur utomhuspedagogik används i verksamheten2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Utomhuspedagogik i förskolan
 • 327.
  Johansson, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Karlsson, Emma
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Samarbetet mellan lärare och vårdnadshavare: En kvalitativ studie om samarbetet mellan lärare och vårdnadshavare och om vårdnadshavares inverkan på barns skolprestationer, ur ett lärarperspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att utifrån ett lärarperspektiv belysa hur skola och lärare arbetar med samverkan med hemmet samt hur lärare arbetar för att lyckas upprätta ett gott samarbete med alla vårdnadshavare. Studien syftar även till att undersöka hur lärare tänker kring vårdnadshavares betydelse för barnens utbildning.  Detta för att det i sin tur enligt aktuell forskning påverkar hur läraren ser på vikten av att upprätta ett gott samarbete med alla vårdnadshavare. Studien utgår ifrån hermeneutiken och kvalitativ metod. Semi-strukturerade intervjuer gjordes med sex stycken lärare från fyra olika mellanstadieskolor i en liten kommun i södra Sverige. Till studiens teoretiska utgångspunkt användes Bronfenbrenners sociologiskt och antropologiskt inspirerade systemteori. Det framkom i resultatet att samarbetet mellan lärare och vårdnadshavare är en mycket viktig del i elevens skolframgångar enligt respondenterna. De flesta respondenterna underströk också att om lärarna har med sig vårdnadshavarna så har de allt vunnet. För att lyckas skapa ett gott samarbete med alla vårdnadshavare ansåg respondenterna att det var viktigt att upprätta en god relation, att ha ett gott bemötande och ett tidigt förtroendeskapande möte med vårdnadshavarna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 328.
  Johansson, Stefan
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Uppmuntran på distans: Observationer av distansmötesledare och deras interpersonella beteende2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie redovisar genom en kvantitativ och kvalitativ undersökning, så kallad flermetodsforskning, vilka interpersonella aktiviteter som observerats hos åtta mötesledare av distansmöten med datorkommunikation.  Syftet med undersökningen är att undersöka de faktiska observationerna av mötesledares interpersonella aktiviteter på distansmöten. Denna undersökning bygger på åtta distansmöten med en utsedd mötesledare på respektive möte och sammanlagt 41 personer har deltagit i undersökningen. Distansmötena har skett genom Video Tele Conferencing (VTC) och via en  multimodal plattform (MP) där mötesledarna har suttit vid sina enskilda datorer. Undersökningens problemformulering är; Vilka interpersonella aktiviteter förekommer hos distansmötesledare och hur bidrar de till upplevelsen av relationsbyggande faktorer?

  Efter observationerna som har skett på distans och av inspelade möten har mötesledarna och deltagarna besvarat en webbenkät. Resultatet av studien visar att ögonkontakt inte sker nämnvärt mycket vid distansmöten jämfört med andra icke verbala uttryck som att nicka, le och uttrycka småord som ”mm” och ”ja” etc. Studien visar också att mötesledarnas och deltagarnas synpunkter på bra distansmöten handlar om mötesstruktur, tillit och att alla ska komma till tals på mötet. Skillnaden mellan VTC möten och MP möte är störst vad gäller observationer av kroppshållning och ansiktsuttryck där VTC mötena medger ett längre avstånd till mötesledaren och då framgår kroppshållningen bättre men under MP möten kan ansiktsuttryck lättare avläsas på nära håll. Där flest leenden förekommit har också deltagarna bedömt det som att mötesledaren alltid eller ganska ofta använder distansmöte som ett relationsbyggande verktyg. Studien visar att det är i lyssnarfasen som mötesledaren har flest interpersonella beteenden och inte när vederbörande talar.

  Download full text (pdf)
  Uppmuntran på distans Stefan Johansson 2017
 • 329.
  Johansson Åleheim, Maja
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  En bro mellan fritidshem och vårdnadshavare: En aktionsforskningsprocess om vårdnadshavares delaktighet genom en fritidshemsblogg.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 330.
  Johansson Åleheim, Ulrica
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Att utbilda för och i demokrati: Framskrivningen av grundskolans demokratiuppdrag från 1962 till 20112014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie fokuserar demokratidiskursen som den framskrivs i grundskolans läroplaner från 1962 till 2011. Syftet är att granska betoningar, skillnader och likheter ur två aspekter, demokratiuppdraget som innehåll och demokratiuppdraget som process, samt hur dessa relaterar till politisk och samhällelig utveckling över tid. Dessa aspekter kan också beskrivas som utbildning för och i demokrati och är diskurser, hur det talas om demokrati, inom den mer omfattande och övergripande demokratidiskursen. Studien är genomförd utifrån en kvalitativ metod och utgår från den kritiska diskursanalysen. Genomförandet innebär en granskning av vald data, läroplaner för grundskolan från 1962 till 2011, som sedan relateras och analyseras till inläst bakgrund, teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning i ämnet. Resultatet visar på att demokratiuppdragets framskrivning har haft olika betoningar över tid och att en förskjutning inom diskursen har skett från en fokusering på utbildning för samhällelig medborgerlighet, vilken var mer rådande i Lgr 62 och Lgr 69, till utbildning i demokratiska principer som i och med Lgr 80 fick en mer framskjutande position vilket sedan utvecklades vidare i Lpo 94 och Lgr 11. Samtidigt ses en förskjutning inom diskursen från en fokusering på grupp- till individnivå. Resultatet visar dessutom på en förändrad betoning över tid på demokratiuppdraget i relation till omgivande samhälle. I de tidiga läroplanerna i studien betonas medborgerlig fostran som att fostra aktiva samhällsmedborgare för närsamhället. För varje ny läroplan utvidgas sedan samhällsbegreppet till att i Lgr 11 omfatta en mer övergripande och global demokratifostran.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 331.
  Johnsson, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Blivik, Gerd
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Möte med nyanlända föräldrar: en studie om möten, förväntningar och samverkan i svensk skola2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under de senaste åren har många människor sökt asyl i Sverige, många av dem barn i skolåldern. Barn som anländer till Sverige efter ordinarie skolstart fullföljer i lägre utsträckning gymnasieutbildning och får därmed sämre förutsättningar på arbetsmarknaden. Barns skolgång är ett gemensamt ansvar mellan skola och föräldrar och som specialpedagoger förväntas vi identifiera de behov som finns och samverka med professionella och föräldrar. All samverkan bygger på relationer och genuina möten där det råder ömsesidigt intresse och förståelse  för varandra.

  Syftet med studien har varit att analysera nyanlända föräldrars berättelser om mötet med svensk skola utifrån möte, förväntningar och samverkan. Sju kvalitativa intervjuer med sammanlagt nio föräldrar ligger till grund för studien och resultatet har analyserats utifrån tidigare forskning ur ett interaktionistiskt och interkulturellt perspektiv.

  Nyanlända föräldrar berättar att de i mötet med skolan känner att skolan lyssnar på dem och frågar om barnen samt att det finns en ömsesidig respekt. Frågor från skolans sida berör främst kunskaps- och fostransuppdraget medan frågor om familjens kulturella bakgrund är ovanliga. Varje möte är en del av en process som leder till integrering, ju mer erfarenhet föräldrar har av möte med svensk skola, desto större delaktighet visar de på.

  Föräldrarnas förväntningar på skolan handlar om att barnen ska ges möjligheter till en bra utbildning som i sin tur leder till ett bra liv. Föräldrar förväntar sig också att skolan visar ett tydligt ledarskap och motiverar och stöttar barnen i deras kunskapsinhämtning. Föräldrar uttrycker förväntningarna olika beroende på språklig kompetens, egen utbildning och var i integrationsprocessen de befinner sig. Ur den aspekten är det viktigt att inte se nyanlända som en homogen grupp. Föräldrarna i studien har höga förväntningar på sina barn och förväntar sig att skolan ska ha detsamma. De framstår som intresserade och uttrycker en vilja att ta ansvar för sina barns inlärning, men i det fall hemmet på grund av språksvårigheter eller analfabetism inte räcker till finns en förväntan om att skolan ska verka kompenserande. Kunskap om skolan, läxor och läroböcker ses som redskap i arbetet med att stötta barnen.

  Den samverkan föräldrarna beskriver är främst utvecklingssamtal och skriftlig information, via lappar och mail, former som de ställer sig positiva till. Deras berättelser visar på att samverkansbegreppet är oklart och att skolans fokus för samverkan ligger på delaktighet före interaktion. Samarbetet med skolan ses av föräldrarna som viktig och de efterfrågar i viss mån mer.

  Resultatet visar på skolan som en möjlighetsstruktur där bemötandet får betydelse för huruvida föräldrar känner sig delaktiga i skolan och det svenska samhället. Studien har lett oss fram till att se interkulturellt förhållningsätt som ett möjligt och verkningsfullt redskap för en inkluderande pedagogik. En reflektion som ständigt varit närvarande i arbetet är huruvida föräldrarnas upplevelser är beroende av etnicitet och kultur eller delas av svenska föräldrar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 332.
  Jonasson, Nils
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Ohlsson, Peter
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Vem är expert?: En kvalitativ studie om praktikers uppfattning av brukarinflytande inom socialtjänstens missbruks- och beroendevård.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie undersöker hur praktiker inom socialtjänstens missbruks- och beroendevård förhåller sig till brukarinflytande. Vidare undersöks hur brukarinflytande i relationell mening påverkar förhållandet mellan praktiker och klient. Studien utgår från en hermeneutisk forskningstradition med en kvalitativ ansats. Studien bygger på fem semi-strukturerade intervjuer med yrkeserfarna praktiker inom socialtjänstens missbruks- och beroendevård. Resultatet tolkades utifrån relationell pedagogik som det beskrivs av Jonas Aspelin och Sven Persson samt Moira von Wrights pedagogiska rekonstruktion av G.H. Meads teori om människors intersubjektivitet. Resultatet visar att praktiker inom socialtjänstens missbruks- och beroendevård upplever brukarinflytande som en central och nödvändig faktor i arbetet. Brukarinflytande bidrar även till att stärka samarbetet i relationell mening vilket är essentiellt för en positiv behandlingseffekt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 333.
  Josefsson, Beatrice
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Skude, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Problematiskt AAS-bruk: Missbruksvårdens tillgänglighet samt arbetet med personer med ett problematiskt bruk av anabola androgena steroider2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie gjordes för att undersöka anabola androgena steroider (AAS). Problemformuleringarna som ställdes syftade till att identifiera tillgängligheten hos öppenvårdsenheter enligt behandlare samt att undersöka hur behandlare arbetar med dessa klienter. Community Readiness Model, transteoretisk förändringsprocess samt transformativt lärande har använts som teoretiska utgångspunkter i syfte att uppnå förståelse för så väl det organisatoriska lärandet samt för individens förändringsprocess. En kvalitativ studie har gjorts genom semistrukturerade intervjuer med behandlare, aktiva inom öppenvården. Intervjumaterialet har kodats samt analyserats och ställts emot tidigare forskning för att slutsatser kring syfte och problemformuleringar.

  Faktorer som kunskapsbrist samt låg motivation har identifierats som bidragande orsaker till missbruksvårdens svårtillgänglighet. Man har sett ett behov av samverkan och kunskapsspridning som faktorer som skulle kunna öka tillgängligheten. Studien visar att vårdens motivation till förändring och arbete med denna problematik är lika viktig som klientens. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 334.
  Josefsson, Jennie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Aronsson Karlström, Anette
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Ett otydligt uppdrag?: Specialpedagogers upplevelser av arbetet med att utveckla den pedagogiska verksamheten2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks hur några specialpedagogers kompetenser i att leda och driva utveckling av den pedagogiska verksamheten kommer till nytta i praktiken. Detta då studier visar att specialpedagogens uppdrag är komplext och varierande samt att specialpedagogrollen har haft svårt att slå igenom.

   

  Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagoger i förskola och skola uppfattar sitt uppdrag med särskilt fokus på hur deras kompetenser används för att utveckla den pedagogiska verksamheten. Det är en kvalitativ studie där sju specialpedagoger har intervjuats och skrivit loggböcker. De teoretiska perspektiv som är utgångspunkt för studien är det sociokulturella perspektivet och professionsteorin samt det relationella och kategoriska perspektivet.

   

  Resultatet visar att specialpedagogens uppdrag ser olika ut beroende på vilken verksamhetsform de arbetar i. Det framkommer att specialpedagogerna i förskolan har ett tydligare uppdrag och arbetar mer med att utveckla lärmiljön, jämfört med de som arbetar i skolan. Genom studien har olika faktorer framträtt som påverkar uppdraget exempelvis vilken betydelse lärmiljön och det relationella perspektivet har i arbetet med att utveckla den pedagogiska verksamheten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 335.
  Jukic, Ana
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Donatella, Nagy
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  EBP inom socialtjänst: - En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares upplevelser av EBP2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka vilken betydelse evidensbaserad praktik kan ha för socialsekreterare och om de upplevde några bra eller mindre bra faktorer med att arbeta evidensbaserat. Studien utgick ifrån frågeställningarna: vilken innebörd, betydelse och erfarenhet socialsekreterare upplevde med det evidensbaserade arbetet. Det är en kvalitativ studie som utgår ifrån en hermeneutisk forskningstradition där resultatet har analyserats utifrån meningskoncentrering. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med fem socialsekreterare som arbetar inom missbruk och individ och familjeomsorgen. Resultatet tolkades utifrån teoretiska utgångspunkterna: Oscarssons definition av EBP, Haynes modifierade modell samt gräsrotsbyråkrati.[DN1]  Resultatet tyder på att evidensbaserad praktik kan skapa trygghet och kvalité i arbetet för socialsekreterare och för klienter samt att arbetet kan uppfattas som fyrkantigt och kliniskt. Resurserna upplevdes vara för få för att evidensbaserad praktik skall kunna utvecklas. Ytterligare slutsats är att evidensbaserad praktik behöver uppmärksammas så att de längst ner i hierarkin kan få mer kunskap och intresse.

 • 336.
  Karlsson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Nätbaserad utbildning: En studie om tillgänglig lärmiljö och inkludering2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I takt med att samhället utvecklas skapas nya möjligheter vad gäller utbildningsformer. Detta arbete syftar till att ur ett specialpedagogiskt perspektiv analysera och problematisera nätbaserad utbildning. Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie där fokus var på att identifiera faktorer kopplade till inkludering samt hur den digitala miljön kan förstås i förhållande till andra miljöer inom tillgänglig lärmiljö. Resultatet visar att det finns flera faktorer som påverkar inkludering både på organisations-, grupp- och individnivå samt att den digitala miljön kan förstås på flertalet olika sätt i förhållande till de andra miljöerna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 337.
  Karlsson, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Ulianova, Diliana
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Frågan om alkohol: En kvalitativ studie om distriktssköterskors interventioner vid riskbruk av alkohol2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa vilken erfarenhet personalen inom primärvården har av att fånga upp patienter med ett riskbruk av alkohol. Syftet innefattar även att undersöka deras erfarenheter av att ställa frågor kring alkohol samt vilka insatser patienter med alkoholproblem kan erbjudas. Studien har en kvalitativ metod med hermeneutiken som utgångspunkt. Vid insamling av data användes semistrukturerade intervjuer. Fem distriktssköterskor har intervjuats på fem olika vårdcentraler. Resultatet visar att alla respondenterna anser att primärvården är en av dem som har ansvaret för att upptäcka för hög alkoholkonsumtion. Det varierar emellertid i vilken utsträckning distriktssköterskorna ställer frågor om alkoholvanor och när frågorna ställs. Behandling som patienter med ett riskbruk av alkohol kan bli erbjudna är bland annat läkarbesök. För att arbetet med patientgruppen ska utvecklas ansåg respondenterna bland annat att frågan om alkohol bör avdramatiseras och att det även behövs mer struktur och rutiner inom verksamheten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 338.
  Karlsson, Ann-Cathrin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Gustavsson, Rebecka
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Han borde gå i slussen!: - en studie kring hur rektorer och specialpedagoger definierar och bedömer att elever är i behov av särskilt stöd i form av särskild undervisningsgrupp2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En av de största utmaningar som en skola ställs inför idag är att möta och ta tillvara på elevernas unika förutsättningar för att utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare. Skolan är en del av vårt samhälle och den återspeglas i det rådande samhällssystemet. Det är skolan som håller i de avgörande möjligheterna för elever att övervinna klyftor som kan finnas i deras livsvillkor mellan samhället och skolan. Skolan skapar förutsättningar för elever att lyckas (Göransson, 2011; Carlsson & Nilholm, 2004).

   

  Syftet med arbetet är att belysa hur rektorer och specialpedagoger definierar och bedömer elever i behov av särskilt stöd och där det särskilda stödet utgörs av särskild undervisningsgrupp.

   

  Resultatet visar att skolorna genomgående förhåller sig till ett relationellt perspektiv, där mycket fokus läggs på helheten kring eleverna även om skolorna till viss del placerar elever i särskilda undervisningsgrupper när elevens behov hamnar utanför möjligheterna inom klassrummets ram. Fokus ligger på att i största möjliga mån arbeta med en flexibel stödorganisation som bygger på elevens unika behov. De elever som ur ett kategoriskt perspektiv nästan per automatik hamnar i särskilda undervisningsgrupper är elever med diagnosen autism. En skola för alla blir, enligt Nilholm (2007), uteslutande för elever som anses normala även om intentionen för alla organisationer är att skapa en inkluderande skola.

   

  Download full text (pdf)
  Han borde gå i slussen
 • 339.
  Karlsson, Ann-Sofie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Brännlundh, Carola
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Barns läsinlärning: Betydelsen av att kartlägga elevers läs- och skrivförmåga under de tidiga skolåren2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  God läsförmåga är en förutsättning för att elever ska kunna tillgodogöra sig kunskaper i skolan. Därför är det viktigt att tidigt uppmärksamma de elever som är i riskzonen att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Genom förebyggande arbete under de tidiga skolåren borde antalet elever i läs- och skrivsvårigheter minska. Studiens syfte var att undersöka om tidig kartläggning kan hjälpa oss att finna elever i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Två skolors dokumenterade testresultat har utgjort grunden för studien. Testerna är utförda med samma elevgrupp från förskoleklass till och med årskurs 3. Resultaten av dessa testningar har av oss sammanställts för att studera elevernas läsförmåga över tid.

   

  Studien visade att kartläggningen i språklig medvetenhet i förskoleklass kan vara till nytta för att förutsäga elevers kommande läsförmåga. Flera av eleverna som uppmärksammades i förskoleklass hade fortfarande svårigheter i årskurs 3. Dessa elever presterade även lågt på övriga tester utförda i årskurs 2 och 3. För att utvecklas till en skicklig läsare och skribent är det viktigt att eleven har tillgodogjort sig undervisningen i språklig medvetenhet. Flertalet studier visar att fonologisk medvetenhet är en förutsättning för att eleven ska kunna knäcka den alfabetiska koden. Elever som är språkligt medvetna när de lämnar förskoleklass bedöms få det lättare med den tidiga läsinlärningen än de elever som ännu inte utvecklat sin språkliga förmåga. Skolan bör därför så tidigt som möjligt kartlägga och utreda orsakerna till att en elev inte utvecklas i sin läsning. När elevens specifika svårigheter identifierats krävs en direkt koppling till specialpedagogiska insatser. För att lyckas med detta arbete behövs kontinuerlig dokumentation och utvärdering av de åtgärder som vidtagits. Studien visade att elevers svårigheter även kan bli synliga längre fram i deras läsprocess. Detta betyder att skolan bör regelbundet kartlägga var eleven befinner sig i sin läsutveckling och utifrån dessa resultat kan elever i svårigheter identifieras och erbjudas stöd.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 340.
  Karlsson, Birgit
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Emanuelsson, Carina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Läsförståelse: En jämförelse mellan flickors och pojkars resultat i de Nationella proven, 2014 i läsförståelse i årskurs 32014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För all kunskapsinhämtning är det viktigt att kunna läsa och samtidigt förstå vad man läser. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att eleverna ska bli goda läsare. Syftet med denna studie är att belysa eventuella skillnader i hur pojkar och flickor förstår texter utifrån de svar de anger på årets Nationella prov. I studien har resultat från drygt 500 elever i årets Nationella prov (2014) i läsförståelse i svenska i årskurs tre jämförts. Proven bestod av en skönlitterär text och en faktatext. Till varje text fanns 18 flervalsfrågor. Hälften av frågorna var lokaliseringsfrågor (L-frågor), det vill säga svaren kunde hittas direkt i texten. Den andra hälften var sådana frågor där eleven behövde tolka och/eller integrera svaren (TI-frågor). Faktatexten visade sig vara svårare att förstå än den skönlitterära texten. De frågor där eleven behövde tolka och/eller integrera informationen i texten var svårare än de frågor där svaret kunde hämtas direkt i texten. På båda delproven hade pojkarna fler fel än flickorna vilket stämmer överens med andra internationella undersökningar till exempel PISA och PIRLS. Det är därför viktigt att eleverna, både pojkar och flickor, får medveten och aktiv undervisning i läsförståelsestrategier under hela sin skoltid. Här har läraren en viktig roll. Mycket handlar om att tidigt skapa goda positiva lärmiljöer där både pojkar och flickor får stimulans, inspiration och tid att utveckla sin läsförståelse.  

  Download full text (pdf)
  Läsförståelse
 • 341.
  Karlsson, Caroline
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Ansvar som redskap för ökad måluppfyllelse: En undersökning av förskollärares uppfattning om ett ökat ansvar att leda det pedagogiska kvalitetsarbetet i förskolan2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this research is to examine how preschool teachers perceive an increased responsibility to lead educational quality work in preschool.  The theory of knowledge is structural institutional theory. This is a qualitative survey where the empirical basis is interviews. The theoretical knowledge of the study is inspired by the phenomenografi. The results of the study show that the preschool teacher is well aware of what the assignment means concerning increased responsibility based on curriculum and guidance documents but that the vocational role has not changed significantly. It is unclear how to lead another adult towards set goals. There is a willingness to lead, but it is stated that it is important that every person should do what he or she is best for regardless of education and assignments. Therefore, the assignments in the work team are different but the tasks are the same. It sets the responsibility to lead to the collegial cooperation a side and the aim of achieving an equal preschool is at risk to be lost. There is also a risk that the strength of being a team of different education and the ability to complement each other falls aside. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 342.
  Karlsson, Charlie
  et al.
  Jönköping university, Sweden;Blekinge Institute of Technology, Sweden.
  Silander, CharlotteLinnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.Silander, DanielLinnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Political Entrepreneurship: Regional Growth and Entrepreneurial Diversity in Sweden2016Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  Political Entrepreneurship explores the role of political entrepreneurs in regional growth and entrepreneurial diversity. The authors define a political entrepreneur as a politician, bureaucrat or officer within the publicly funded sector who encourages entrepreneurship for growth and employment using innovative approaches. This book aims to enrich the established research on entrepreneurship with in-depth knowledge of the conditions conducive for political entrepreneurship in Sweden.

 • 343.
  Karlsson, Emelia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Objektiv respektive subjektiv bedömning i rekryteringsprocessen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En kvalitativ studie har genomförts där syftet var att undersöka personalchefers känsla och åsikter kringsubjektivitet och objektivitet under rekryterings-och bedömningsprocesser. Telefonintervjuer har gjortsmed fem personalchefer inom kommunal verksamhet,både i stora och små kommuner. Teorier som lyfts fram i litteratur har behandlats och jämförts med intervjuers resultat. Utgångspunkten för resultatet ligger i det empiriskt insamlade materialet som visade att både subjektivitet och objetivitet i rekryterings-och bedömningsprocesser har en betydande rol

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 344.
  Karlsson Fager, Annie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Abrahamsson, Martina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Självskadebeteende hos barn och ungdomar: Orsaker, insatser och överväganden vid val av insatser2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien är kvalitativ med en hermeneutisk utgångspunkt och insamlingsmetoden är semistrukturerade intervjuer. Studiens syfte var att belysa hur personal inom barn- och ungdomspsykiatrin uppfattar självskadebeteende och insatser hos barn och ungdomar samt vilka överväganden de gör vid val av insatser. Frågeställningarna var: hur uppfattar personal inom barn- och ungdomspsykiatrin självskadebeteende, hur uppfattar personalen de insatser som barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder barn och ungdomar med självskadebeteende och vilka överväganden gör personal inom barn- och ungdomspsykiatrin i val av insatser till barn och ungdomar med självskadebeteende? Resultatet tolkades med hjälp av Moira von Wrights punktuella och relationella perspektiv. Resultatet visade att självskadebeteende är ett beteende med flera orsaker där ångest och relationsproblem är mest framträdande. Insatserna som erbjöds var få och dialektisk beteendeterapi var förstahandsbehandlingen. Det fanns flera olika överväganden som till exempel missbruk, intensitet och motivation. Insatserna individanpassades vid behov.

  Download full text (pdf)
  C-uppsats
 • 345.
  Karlsson, Katrin
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Särskilt stöd i förskolan?: -ett föräldraperspektiv2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att ta del av föräldrars erfarenheter av hur förskolan ger stöd till barn i behov av särskilt stöd samt hur föräldrar upplever samverkan och bemötande av förskolans personal. Studien är kvalitativ med en hermeneutisk ansats vilket här innebär att jag har tolkat och analyserat sex föräldrars berättelser. Barnen har slutat förskolan och går nu i låg-och mellanstadiet vilket innebär att föräldrarna fått göra en tillbakablick på förskoletiden. Föräldrarna har berättat hur de upplevde barnets förskoletid med fokus på vilket stöd barnet fick och vilka anpassningar som gjordes i förskolan.  Informanterna har erfarenhet ifrån olika förskolor, barnen har gått på olika förskolor och kommer ifrån olika sociala familjesituationer. Jag har tolkat resultatet utifrån Nilholms tre olika perspektiv det kategoriska, det kritiska och dilemmaperspektivet, samt ur Moira von Wrights relationella och punktuella perspektiv.

   

  I resultatet framkommer och visar sig två olika motpoler ur föräldraperspektiv. Den ena sidan framhåller förskolans goda förmåga att möta deras barn, det upplevs finnas en flexibelitet i arbetssättet som utgår från barnets behov. Personalen anses kunna se vad det enskilda barnet behöver för att utvecklas väl.  Den andra sidan som i studien är dominerande är att personalen anses sakna kunskap om barn i svårigheter och det upplevs vara svårt för förskolans personal att genomföra förändringar i förskolan som gynnar barnet.  Samarbetet och bemötande mellan personal och föräldrar anses generellt vara gott även om det framkommer vissa brister i dialogen och öppenheten mellan de båda parterna. Det visar sig att det kategoriska perspektivet är det mest vedertagna, men det kritiska och dilemmaperspektivet framträder också. När personalen visar förmåga att inta och arbeta utefter von Wrights relationella perspektiv det är då föräldrarna upplever störst förtroende till pedagogerna.   

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 346.
  Karlsson, Klara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Westerlund, Isabella
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Konsten att få ihop livspusslet: En kvalitativ studie om arbetstagares möjlighet till work-life balance2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftade till att undersöka hur arbetstagare hanterar balansen mellan arbetsliv och privatliv samt hur deras gränsdragning sker. Med arbetstagare genomfördes semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att den gränsdragning som fungerade bäst är att ha tydlig gräns mellan arbetsliv och privatliv. Flextid i form av att styra sin arbetstid och stöd från arbetsgivare och familj var faktorer som bidrog mest till att arbetstagarna kunde nå balans. Faktorer som hindrade balansen mest var arbetsbelastning, tillgänglighet utanför arbetstid och tid. Resultatet analyserades sedan utifrån en modell om work-life balance och en teori om gränsdragning. Därefter följer en diskussion kring resultatet utifrån studiens bakgrund, teori, tidigare forskning och egna slutsatser. I slutsatsen belystes vikten av att organisationer och arbetstagare behöver bli medvetna om vad de kan göra för att skapa förutsättningar för god balans, för att arbetstagarna ska kunna utvecklas. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 347.
  Karlsson, Lilian
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Lärande i vårdarbetet: Chefers förhållningssätt för att främja lärandet i vården2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att nå en ökad förståelse för vilket förhållningssätt första linjens chefer har för att främja lärandet i vårdarbetet. Lärandet i vårdarbetet handlar om handlar kravet på att personalen ska lära sig nya rutiner, behandlingsmetoder och samarbetsformer. På vilket sätt första linjens chefer organiserar lärandet i vården samt vilket stöd de upplever sig ha. För att undersöka hur första linjens chefer går till väga intervjuades åtta chefer på ett sjukhus i södra Sverige, som bedriver offentlig vård. Uppsatsen har en hermeneutisk ansats och empirin bearbetades med hjälp av kontextuell analys. Tidigare forskning visar att lärande i arbetet anses vara en framgångsfaktor. Behovet av lärande ökar beroende på den snabba utveckling som sker. För att hitta strategier för lärandet är det vanligt att införa modeller för målstyrning. Ur empirin har två förhållningssätt identifierats; Det första kallas strategiskt inriktat lärande där cheferna tar reda på lärandebehovet utifrån verksamhetens mål. Olika modeller används för att tydliggöra och utvärdera mål för lärande. Modellerna är många, fordrar kunskap och tid att administrera. Det andra förhållningssättet kallas professionsinriktat lärande där personalens önskemål och behov av utbildning styr lärandet, struktur saknas och lärandeinsatser utvärderas inte. Här är förtrogenhetskunskap och lärandet av varandra viktigt. Oavsett vilket förhållningssätt chefen har fordras en arbetskultur som främjar lärande dvs. mer kunskap och stöd till cheferna, engagerad arbetsgrupp, god kommunikation och öppet klimat. Resurserna är begränsade, det gäller att kunna prioritera. Inget förhållningssätt kan entydigt sägas vara bättre än det andra. Det systemadministrativa stödet, ett stödjande lärandeklimat och chefens förmåga att hantera intressekonflikter är av stor betydelse.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 348.
  Karlsson, Malin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Taki, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Impulsivt utagerande barn i förskolan: En studie om pedagogers upplevelser och erfarenheter av arbete med barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titeln på detta självständiga arbete är Impulsivt utagerande barn i förskolan. Det är en studie om pedagogers upplevelser och erfarenheter av arbete med barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende. Den engelska titeln på arbetet är Impulsive aggressive behavior in pre-schoolers, a study of teacher´s interpretations and experiences of work with pre-schoolers who exhibit such behavior.

   

  Syftet är att undersöka hur pedagoger i sin yrkesprofession som förskollärare och specialpedagoger tolkar och uppfattar arbetet med dessa barn. Frågeställningarna för arbetet handlar om upplevda uppfattningar om orsaker till att beteendet kan uppstå och de arbetssätt som används inom förskolan för att stödja och hjälpa de barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende.

   

  Arbetets teoretiska ram är Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska modell och Von Wrights (2002) punktuella och relationella perspektiv. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med sex förskollärare som är verksamma på tre olika förskolor och två specialpedagoger i en kommun.

   

  Resultatet av undersökningen visar att barn kan upplevas uppvisa impulsivt utagerande beteende på grund av orsaker i miljön eller till följd av någon form av oförmåga hos barnet. Exempel på miljöbetingade orsaker kan vara stress, stora barngrupper och otydlig miljö. Barnets oförmåga kan bero på svårigheter i det sociala samspelet och bristande förmåga att använda sina exekutiva och kognitiva funktioner. Vidare är pedagoger medvetna om vikten av att tidigt hjälpa och stötta de barn som behöver extra stimulans vilket kan ske på olika sätt. Ett sätt kan vara att som pedagog skapa en bra relation och ha ett bra förhållningssätt till barnet. Ett annat sätt kan vara att skapa struktur och anpassa miljön för att skapa tydlighet. Exempel på arbetssätt och metoder kan vara att använda vuxenstöd, tecken, bilder samt att dela in barnen i mindre grupper när det är möjligt. Alla förskollärare verkar medvetna om hur de ska arbeta med barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende, men hinner inte riktigt på grund av stress och många andra administrativa arbetsuppgifter som också ska göras. Samtliga respondenter är positiva till specialpedagogiska insatser, men oftast anlitas specialpedagogen när de som arbetar inom förskolan testat redan beprövade metoder utan förväntat resultat. De kan då behöva ytterligare rådgivning genom till exempel konsultation och handledning av specialpedagog för att komma vidare i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

 • 349.
  Karlsson, Malin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Taki, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Impulsivt utagerande barn i förskolan: En studie om pedagogers upplevelser och erfarenheter av arbete med barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titeln på detta självständiga arbete är Impulsivt utagerande barn i förskolan. Det är en studie om pedagogers upplevelser och erfarenheter av arbete med barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende. Den engelska titeln på arbetet är Impulsive aggressive behavior in pre-schoolers, a study of teacher´s interpretations and experiences of work with pre-schoolers who exhibit such behavior.

   

  Syftet är att undersöka hur pedagoger i sin yrkesprofession som förskollärare och specialpedagoger tolkar och uppfattar arbetet med dessa barn. Frågeställningarna för arbetet handlar om upplevda uppfattningar om orsaker till att beteendet kan uppstå och de arbetssätt som används inom förskolan för att stödja och hjälpa de barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende.

   

  Arbetets teoretiska ram är Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska modell och Von Wrights (2002) punktuella och relationella perspektiv. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med sex förskollärare som är verksamma på tre olika förskolor och två specialpedagoger i en kommun.

   

  Resultatet av undersökningen visar att barn kan upplevas uppvisa impulsivt utagerande beteende på grund av orsaker i miljön eller till följd av någon form av oförmåga hos barnet. Exempel på miljöbetingade orsaker kan vara stress, stora barngrupper och otydlig miljö. Barnets oförmåga kan bero på svårigheter i det sociala samspelet och bristande förmåga att använda sina exekutiva och kognitiva funktioner. Vidare är pedagoger medvetna om vikten av att tidigt hjälpa och stötta de barn som behöver extra stimulans vilket kan ske på olika sätt. Ett sätt kan vara att som pedagog skapa en bra relation och ha ett bra förhållningssätt till barnet. Ett annat sätt kan vara att skapa struktur och anpassa miljön för att skapa tydlighet. Exempel på arbetssätt och metoder kan vara att använda vuxenstöd, tecken, bilder samt att dela in barnen i mindre grupper när det är möjligt. Alla förskollärare verkar medvetna om hur de ska arbeta med barn som upplevs uppvisa impulsivt utagerande beteende, men hinner inte riktigt på grund av stress och många andra administrativa arbetsuppgifter som också ska göras. Samtliga respondenter är positiva till specialpedagogiska insatser, men oftast anlitas specialpedagogen när de som arbetar inom förskolan testat redan beprövade metoder utan förväntat resultat. De kan då behöva ytterligare rådgivning genom till exempel konsultation och handledning av specialpedagog för att komma vidare i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 350.
  Karlsson, Samuel
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Borgman, Louise
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  För vem utförs validering?: En studie om validering av utrikesföddas kompetens2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker hur Arbetsförmedlingen och två privata utbildningsföretag jobbar med och ser på validering av utrikesfödda människors kompetens. Fyra personer intervjuades med hjälp av två semistrukturerade intervjuguider. Materialet som framkom under intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys vilken utmynnade i resultatdelens kategorier. Resultatet visar att intervjupersonernas syn på- och arbete med validering skiljer sig avsevärt i förhållande till varandra. I resultatanalysen uppkom frågan om vem valideringen är till för, människan, företaget eller arbetsmarknaden och hur dessa splittringar som verkar föreligga inom valideringsbranschen hanteras. Slutligen konstateras det att samarbete och kommunikation mellan olika organisationer i valideringsbranschen är viktiga delar i valideringsprocessen. För vidare forskning kan det vara intressant att få en djupare förståelse i hur olika aktörer jobbar med varandra i valideringsprocessen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
45678910 301 - 350 of 723
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf