lnu.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 2733
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  blomster, marie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  carlsson, johanna
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  HÄLSOFRÄMJANDE FAKTORER VID DIABETES UTIFRÅN KÄNSLA AV SAMMANHANG: -En intervjustudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Diabetes påverkar livet genom ändrade vanor och en känsla av att vara annorlunda. Vid en tidigare svensk studie har det dock visat sig att graden av KASAM inte skiljer sig mellan personer som har diabetes och den övriga befolkningen.

  Syfte Syftet var att belysa vilka faktorer som är hälsofrämjande för personer med diabetes utifrån känsla av sammanhang.

  Metod Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem personer som hade typ 1 diabetes (n=5). Intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat Resultatet beskrevs utifrån tre huvudkategorier: Sjukdomens påverkan på KASAM, Hälsofrämjande faktorer samt Hur hälso- och sjukvårdspersonal kan främja KASAM. I resultatet framkom att sjukdomen hade påverkat respondenternas KASAM både positivt och negativt. Hälsofrämjande faktorer var: Sociala relationer, Goda kontinuerliga vårdkontakter, Lättillgängliga sjukdomsspecifika hjälpmedel och information samt Hälsofrämjande vanor. Hälso- och sjukvårdspersonalen kan främja KASAM genom att individanpassa vården samt tillgodogöra sig ökad kunskap kring sjukdomen.

  Slutsats KASAM grundläggs tidigt i livet och ändras sedan mycket lite. Därför anser vi att personer som diagnostiseras tidigt i livet bör få de bästa möjligheterna att skapa sig hög KASAM. Studien kan bidra med en ökad förståelse för hur KASAM praktiskt kan användas för att främja hälsan hos personer med diabetes i den kliniska verksamheten.

 • 302.
  Blomstrand, Helén
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  KLOCKAN BARA GÅR - DET MÅSTE FINNAS NÅ´T ANNAT.: brukarnas berättelse om Sjöliden2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 303.
  Boaventura Martins, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Krasniqi, Albulena
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Den mångkulturella skolan: En studie om hur pedagoger bemöter mångfalden2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie har som syfte att ta reda på hur en mångkulturell skola bemöter mångfalden samt studera hur pedagogerna tar tillvara på den mångfald som råder. Det här ämnet ses som aktuellt då många skolor idag har en mångfald. För att kunna skapa oss en bild över hur pedagogerna ser på den mångkulturella skolan har vi även valt att ta reda på deras syn på skolan samt hur dem ser på begreppet mångfald. Dessa frågor bör ställas för att kunna ta reda på hur skolan sedan bemöter mångfalden och om pedagogerna tar tillvara på den mångfald som råder. Vi har använt oss av en kvalitativ metod som är i form intervjuer. Vi har intervjuat sex pedagoger som arbetar på en mångkulturell skola för att få svar på våra frågeställningar. Intervjuerna har sedan transkriberats och med hjälp av transkriberingen har ett resultat kunnat genomföras. Resultat visar att pedagogerna är medvetna om den mångfald som råder i deras skola men dem tycker inte att dem främjar mångfalden i den mån som dem skulle kunna göra. 

 • 304.
  Bodin, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Lang, Victoria
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Kvinnors livskvalitet vid bröstcancer -en systematisk litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cirka 55 000 cancerdiagnoser ställs varje år i Sverige. Ungefär 7000 av dessa är kvinnor som drabbas av någon form av bröstcancer. Detta innebär att bröstcancer anses vara den vanligaste form av cancer bland kvinnor. Dagligen diagnostiseras mellan 15 till 20 kvinnor i Sverige med bröstcancer. Syfte: Syftet är att belysa kvinnors livskvalitet efter diagnostiserad bröstcancer.

  Metod: För att besvara studiens syfte användes systematisk litteraturstudie som metod. Tre kvalitativa och sex kvantitativa vetenskapliga artiklar inkluderades och analyserades med stöd av en modifierad kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: I studiens resultat framkom två kategorier där bröstcancerdrabbade kvinnor skattade sin livskvalitet dels som försämrad och dels som förbättrad. Resultatet påvisade även ett antal underkategorier som konstaterade likheter och olikheter gällande kvinnors livskvalitet. I kategorin försämrad livskvalitet framkom sex underkategorier vilka var sjukdomssymtom, kroppsuppfattning, medicinsk behandling, omvårdnad, ålderspåverkan och social status. Två underkategorier framkom i kategorin förbättrad livskvalitet vilka var själslig välmående och fysisk- och psykisk välmående. Slutsats: Utifrån resultatet konstaterades att majoriteten av kvinnorna värderade sin livskvalitet som försämrad efter diagnostiserad bröstcancer. Kvinnors åldrande, erfarenheter och andlighet hade en positiv inverkan på deras livskvalitet.

 • 305.
  Bojent, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Se, höra, göra och känna - en studie om sinnenas betydelse för inlärning av ord2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur mycket ett arbete med olika lärstilar/sinnesmodaliteter kan påverka ordinlärningen. Det som har undersökts är om det skiljer mycket på hur många ord elever kommer ihåg när de arbetar med olika lärstilar. Ett annat syfte var att undersöka hur medvetna eleverna är om hur de bäst lär sig ord.

     Metoden som användes var kvalitativ och gick ut på att en undervisningsgrupp i tyska fyllde i en enkät om hur de trodde att de lär sig ord bäst. Sedan undervisades eleverna i gruppen utifrån de fyra sinnesmodaliteterna auditiv, visuell, taktil och kinestetisk, för att till sist genomföra ett skriftligt test på orden.

     Resultatet visar att det skiljde upp till sex ord (av 20) mellan elevernas bästa och sämsta resultat på varje lärstil samt att eleverna inte var medvetna om vilken lärstil som passar dem bäst.

 • 306.
  Bojic, Danijela
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Preteni, Fitore
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  ”Drömmer sig bort och tittar på ingenting”: - Hur kan lärare upptäcka elever med koncentrationssvårigheter2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete är att ge en fördjupad förståelse för hur vi som pedagoger kan upptäcka och hjälpa elever som har koncentrationssvårigheter i skolan. Ett annat syfte är att ge en beredskap inom ämnesområdet eftersom våra erfarenheter visar på att koncentrationssvårigheter förekommer i skolan. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer där vi har intervjuat sju pedagoger. Den teoretiska anknytningen fungerar som en bakgrund i studien som lyft fram i resultatet. I diskussionsdelen diskuterar vi fram utifrån empiri och litteratur hur man kan upptäcka och hjälpa elever med koncentrationssvårigheter.

 • 307.
  Boldeman, Cecilia
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Dal, Henrik
  Karolinska Institutet.
  Cosco, Nilda
  North Carolina State University.
  Moore, Robin
  North Carolina State University.
  Bieber, Brad
  North Karolina State University.
  Blennow, Margaretha
  Södersjukhuset.
  Pagels, Peter
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Raustorp, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Söderström, Margareta
  Köpenhamns Universitet.
  Wester, Ulf
  Statens Strålskyddsinstitut.
  Mårtensson, Fredrika
  SLU.
  Preschool outdoor play environment may combine promotion of childrens physical activity and sun protection. Further evidence from Southern Sweden and North Carolina: Les aires de jeux extérieures en école maternelle peuvent associer promotion de l´activité physique et protection solaire. Noveaux arguments de Suéde du Sud et de Caroline Nord2011In: Science & sports, ISSN 0765-1597, E-ISSN 1778-4131, Vol. 26, no 2, p. 72-82Article in journal (Refereed)
 • 308.
  Boldizs, Peter
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Lilja, Mattias
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Den Segrörliga Utbildningen: Lärarutbildningens kvalitet vid Växjö Universitet2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This work is a quick look at the overall quality of the teaching program at Växjö University and how the program is viewed by the students, future teachers, who attend it. This work aims to deduce how Växjö University uses it's resources to improve the overall quality of the teaching program.

 • 309.
  Bolin, Emil
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Eriksson, Camilla
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  ”MÅLET FÖR ALLT ÄR NORMALITETEN”: En studie om politiska beslut, implementering och legitimitet kring insatsen skyddat boende i jourlägenhet i Jönköpings kommun2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is a case study that examines what political decisions have been taken and how these policies have been implemented. Further this thesis discusses how legitimacy of local policy makers and implementors is affected. The subject studied have been the social service of Jönköping municipality and the intervention of safe-housing aimed at women who have been, or are subject to violence by person close to them. In our study we have examined local policy within the territory of the intervention and how this policy is implemented. A qualitative method with semi-structured interviews was used in combination with quantitative methods to examine protocols from the social welfare board and an action program named "Skydd och stöd för misshandlade kvinnor och deras barn” [Protection and support for abused women and their children].

  The purpose of this study has been to highlight how the social services implemented the local policy of safe-house accommodation in Jönköping municipality from the legitimacy and discretion perspectives. Theoretical concepts used in the study is legitimacy, discretion and implementation. To analyze our data we use the street-level bureaucracy theory (Lipsky 1980). Our survey showed that the intervention safe-house accommodation was not mainly governed by local policy, instead, it was directed by street-level bureaucracy.

 • 310.
  Bolin Johansson, Peggy
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Larsson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  "... ett barn behöver alla metoder": Lärares upplevelse av och inställning till metoder och hjälpmedel i läs- och skrivinlärning2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få ta del av verksamma lärares upplevelse av arbetet med LTG-metoden, ljudmetoden samt metoden att skriva sig till läsning. Likaså är studiens syfte att kartlägga lärares inställning till olika hjälpmedel som finns att använda i läs- och skrivinlärningen såsom läromedel, elevproducerat material, skön- och facklitteratur, medier, populärkultur och IKT. Vi intervjuade sex lärare verksamma i årskurs ett till tre för att ta del av deras tankar och upplevelser.

  Intervjuerna visade att alla lärare använder sig av samtliga läs- och skrivmetoder och tycker att de bör gå hand i hand för att eleverna ska får bästa möjliga förutsättningar att lära sig läsa och skriva och känna glädje inför skriftspråket. Som en röd tråd genom samtliga metoder nämns den glädje som vissa delmoment i metoderna ger inför skrivandet och läsandet. Även lärarens betydelse är genomgående; är inte läraren positiv och engagerande sker inget lärande oavsett metod. Gällande hjälpmedlen i lärandet används läseboken, skönlitteraturen och facklitteraturen och det egna producerandet i stor utsträckning. Datorn används delvis till eget skrivande och Internet för faktasökande men tyvärr finns det för få datorer för att kunna använda det i större utsträckning. Populärkulturen, medier såsom TV, spelfilm och mobiltelefon liksom leksakskataloger används nästintill inte alls.

   

 • 311.
  Boman, Anna-Karin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Jumme, Catrine
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Vill du ha hjälp?: Den pedagogiska utmaningen i bemötandet av flickor och pojkar2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete var att få syn på hur pedagoger bemöter pojkar respektive flickor i tambursituationen, sett ur ett genusperspektiv. Då jämställdhets- och genusfrågor är något som ligger i tiden och genomsyrar även samhällets syn på kvinnor respektive män, fann vi det intressant att forska vidare inom detta ämne. För att få möjlighet att ta reda på detta observerade vi pedagogers bemötande av pojkar respektive flickor i just tambursituationen på en förskola som består av sex avdelningar. För att få en så sanningsenlig bild som möjligt valde vi att både utgå från ett observationsschema samt att videofilma observationerna. Vi valde att genomföra en hermeneutisk studie, som innebär att människors avsikter och intentioner kan yttra sig både i språket och olika handlingar, som sedan kan tolkas och förstås. Något våra observationer visat är att pedagogerna bemötte pojkar respektive flickor relativt lika när det gällde tonfall och beröm. Däremot skiljde sig bemötandet mer åt beroende på barnens ålder. Vi kunde även se att flickorna först fick frågan om de ville ha hjälp av pedagogerna medan de till pojkarna gick fram och hjälpte dem utan att fråga. Sett ur ett genusperspektiv, var det vid vissa tillfällen orden pedagogerna använde sig av i samtalen med barnen, som antydde på det ”flickiga” eller ”pojkiga”. Observationsschemat visade att det var flickorna som fick mest hjälp av pedagogerna samt var de som bad om hjälp flest gånger.

 • 312.
  Bomberhult, Marie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Bergljung, Nina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Vuxna patienters preoperativa oro i samband med dagkirurgiska ingrepp: En systematisk litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 313.
  Bondesson, Annika
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Johansson, Kristin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  BAKOM LÅSTA DÖRRAR: Behandlares erfarenheter av arbete med ungdomar omhändertagna enligt LVU2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att belysa och analysera vad behandlare har för erfarenheter av arbete med ungdomar som blivit omhändertagna enligt LVU. För att besvara frågeställningen har semistrukterade intervjuer genomförts på olika SiS-institutioner. Intervjuerna har tolkats utifrån ett hermeneutiskt synsätt och kvalitativ metod. Resultatet beskriver vilka behandlingsmetoder som används i arbetet med ungdomarna för att minska risken för återfall. Vidare presenteras tecken och mönster som kan leda till ett återfall samt behandlarnas bemötande. Slutsatsen visar att studiens syfte har uppnåtts genom att ny kunskap har presenterats. Kunskap har tillkommit angående hur stor betydelse behandling och bemötande har vid arbete med ungdomar.

 • 314.
  Book, Elin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Alm, Ulrika
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  HUR KVINNOR MED BRÖSTCANCER UPPLEVER MÖTEN MED VÅRDPERSONALEN: En litteraturstudie baserad på självbiografier2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 315.
  Boosjögård, Anneli
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Lärares arbete med de särbegåvade eleverna2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 316. Borendal Wodlin, Ninnie
  et al.
  Nilsson, Lena
  Linköpings universitet.
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Kjølhede, Preben
  Linköpings universitet.
  Mode of anesthesia and postoperative symptoms following abdominal hysterectomy in a fast-track setting.2011In: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, ISSN 0001-6349, E-ISSN 1600-0412, Vol. 90, no 4, p. 369-379Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To determine whether postoperative symptoms differ between women who undergo abdominal benign hysterectomy in a fast-track model under general anesthesia or spinal anesthesia with intrathecal morphine.

  DESIGN: Secondary analysis from a randomized, open, multicenter study.

  SETTING: Five hospitals in south-east Sweden.

  POPULATION: One-hundred and eighty women scheduled for benign hysterectomy were randomized; 162 completed the study; 82 were allocated to spinal and 80 to general anesthesia.

  METHODS: The Swedish Postoperative Symptoms Questionnaire, completed daily for 1 week and thereafter once a week until 5 weeks postoperatively.

  MAIN OUTCOME MEASURES: Occurrence, intensity and duration of postoperative symptoms.

  RESULTS: Women who had hysterectomy under spinal anesthesia with intrathecal morphine experienced significantly less discomfort postoperatively compared with those who had the operation under general anesthesia. Spinal anesthesia reduced the need for opioids postoperatively. The most common symptoms were pain, nausea and vomiting, itching, drowsiness and fatigue. Abdominal pain, drowsiness and fatigue occurred significantly less often and with lower intensity among the spinal anesthesia group. Although postoperative nausea and vomiting was reported equally in the two groups, vomiting episodes were reported significantly more often during the first day after surgery in the spinal anesthesia group. Spinal anesthesia was associated with a higher prevalence of postoperative itching.

  CONCLUSIONS: Spinal anesthesia with intrathecal morphine carries advantages regarding postoperative symptoms and recovery following fast-track abdominal hysterectomy.

 • 317.
  Borg, Beatriz
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Olsson, Hanna
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  ADDICTION SEVERITY INDEX I PRAKTIKEN: - Om missbrukshandläggares erfarenheter av att använda ASI-intervjun2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to understand how social workers experienced working with Addiction Severity Index (ASI) in relation to the goal set by the National Board of Health and Welfare. The method is spread nationwide and therefore it is of great importance to examine how the social workers themselves experience the demands and the resources surrounding ASI. We choose to do a qualitative study interviewing eight social workers at six different occasions. The result was analyzed using Max Weber’s ideal type bureaucracy and Michael Lipsky’s thesis on street-level bureaucrats. We found that the social workers consider the method useful when used from without their own purposes. The standards set by the National Board of Health and Welfare was considered hard to achieve because of the complexity of the method. Among other things the valuation done by both social worker and client was regarded as tough and therefore the results of the interview are at risk of not becoming reliable. We found that the outcome of the interview depends on the performer.

 • 318.
  Borgarve, Camilla
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Social Work.
  Paradoxen i att vara träningsklient: brukares erfarenheter i samband med en personalutbildning i psykiatrisk rehabilitering2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to understand the motives of individuals who agreed to help staff participating in a psychiatric rehabilitation training, and to interpret and gain a deeper understanding of their experiences during this process. The participating was persons with sever metal illness and long term disabilities. We were unclear as to the reasons they had decided to paticipate and how they experienced their involvement. There was a theory that these people chose to paticipate based on the hope of gaining access to support and the possibility of beginning with their own rehabilitation. The context for this study was the Rehabilitation project that operated during the years 2005 – 2008 in the County of Halland in Sweden and the training interventions which it included. The sample consisted of two different training groups, with a durration of 18 moths each. A qualitative method was chosen based on the nature of the problem statement and the research questions. Method triangulation was used in connection with the data collection and analysis. In order to answer research question one, a questionairre study was completed and followed by ten semistructured deep interviews. This material was analyzed by utilizing content analysis. In order to answer questions two and three, data from the ten deep interviews was used and this material was analysed based on structural analysis, emphasizing a hermeneutic method as described by Hans-Goerge Gadamer (2007). These individuals, all training clients in the psychiatric rehabilitation education, described a need for more professional support that preceeded their paticipation. The results in the content analysis shows that their motive for paticipation included a need to feel important, a need to acess support and to move forward. The results in the structural analysis showed that the role as training client was complex and they faced unexpected demands or expectations and experienced pressure. At the same time, the results showed that within this complexity there was room to grow and that their paticipation led to a rehabilitation of their own and support in their personal recovery.

 • 319.
  Borgman, Therese
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Olsson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Förskolebarns meningsskapande genom musik som uttryckssätt: - Ett multimodalt perspektiv2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att få en djupare förståelse för hur förskollärare ser på hur barn använder musik som uttryckssätt. Vi har även studerat vilken förståelse och kunskap förskollärare har av att använda musik som uttryckssätt för barns meningsskapande lärprocesser. Genom intervjuer med fem förskollärare samt en universitetsadjunkt har vi tillsammans med teori uppnått ett resultat. Studien har visat att respondenterna ser positivt på multimodalitet och arbetar utifrån detta perspektiv. Det har framkommit att musik som uttryckssätt är viktig i förskolans verksamhet och olika kompetenser kan utvecklas genom detta ämne. Förskollärarna som har intervjuats i denna studie ser positivt på barnens inflytande i verksamheten och ser gärna att deras intressen och idéer blir uppmärksammade. Detta för att barnen ska få möjlighet till att skapa mening och forma kunskapen utifrån sina egna erfarenheter.

 • 320.
  Borgström, Jennie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Johansson, Helena
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Postpartumblödning2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 321.
  Borhammar, Per-Albin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Brunlöf, Nicklas
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  312 År av Damhandboll: En studie för att främja svensk damhandboll2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete belyser tjejer inom handbollens syn på sitt eget idrottande. Vad de anser är viktigt för att de ska trivas med sitt handbollsspelande och för att de ska fortsätta med det. Det framkommer i svensk forskning att mer än hälften av de tjejer som i 13-16 års ålder spelar handboll slutar med den när de når 17-20 års ålder. Detta är något som vi finner intressant och vill med detta examensarbete undersöka vad som enligt de som fortsatt tycker är viktigt för att fortsätta spela handboll. För att undersöka detta genomfördes nio stycken kvalitativa fokusgruppsintervjuer med totalt 39 tjejer i 15-25 års ålder. Största delen av forskningen inom området baseras på svar från individer som hoppat av från idrotten. Forskningen har även i många av fallen en annan ingångspunkt, nämligen den varför man slutar med sitt idrottande. Resultatet av detta examensarbete visar att det inte är ett fåtal faktorer som är viktiga utan att det finns ett stort antal. De största och flitigast nämnda är att det sociala i laget/lagen man representerar måste vara av god kvalité, tränaren måste besitta framförallt tre unika egenskaper (social kompetens, kunskap inom området handboll, samt visa ett stort engagemang) och att det är av största vikt att ha en stöttande familj bakom sig.

 • 322.
  Boström, Carina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Barns lek: - En studie om hur barn i 1-2-års åldern använder sin erfarenhet av styrd lek i den fria leken.2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barns lek i styrd lek och fri lek är intressant för alla som arbetar med barn eller bara är intresserade av barns utveckling. Leken är de små barnens sätt att upptäcka och utforska sin värld. På förskolan får barn möjlighet till att utveckla alla sina sinnen och med hjälp av pedagoger som fyller på deras lekar får barnen en bra start i sin utveckling. Lek är viktigt.

  Syftet med undersökningen är att förstå hur barnen lär sig och hur de använder sina erfarenheter. Jag har använt mig av kvalitativ metod med observationer som redskap. Metoden bygger på teori och kunskap som kan utvecklas med hjälp av praktiska forskningsresultat. Med observationer har jag kunnat undersöka barnens utveckling och med kameraögat se deras utveckling som kanske annars aldrig blivit upptäckt. Urvalet var fyra barn i ett och tvåårsåldern. Resultatet visar hur viktig leken är för barnens utveckling och att pedagogernas roll på förskolan är en tillgång för barnens lek. I det insamlade materialet framgår det hur barnen utifrån en styrd lek av pedagogen kan ta leken vidare och undersöka, experimentera vidare för att få fler intryck och erfarenheter. Deras sociala samspel växer med leken om de får en bakgrund till den. I barnens värld pågår hela tiden ett lärande både i sitt eget utforskande men även i samspel med andra barn. Pedagogerna kan stötta och vara lyhörda och hjälpa dem i leken med hjälp av styrd lek och redskap som de själva sedan kan föra vidare i sitt lärande.

   

   

   

 • 323.
  Boström, Marcus
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Demokrati och politik i skolan: En studie av likheter och skillnader i arbetet med demokrati och politik i samhällskunskap på grundskolan och gymnasiet2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet var att beskriva och analysera vilka likheter och skillnader som finns i arbetet med demokrati och politik i samhällskunskap på grundskolans senare del och gymnasiets samhällskunskap A vad gäller uppnåendemål, undervisning och bedömning. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ metod där två lärare på grundskolan och två lärare på gymnasiet blev intervjuade. Resultatet visar att det finns flera likheter i planering, undervisningsmetoder, använt material och bedömning mellan grundskolan och gymnasiet i arbetet med demokrati och politik. Lärarna på grundskolan och gymnasiet har en liknande syn på vad eleven bör kunna för att uppnå målen. Studien visar dock att uppnåendemålen uttrycker att det ska råda en progression och en viss repetition av ämnesområdet på gymnasiet. I praktiken förekommer emellertid mer repetition och mindre progression än vad målen föreskriver i samhällskunskap A.

 • 324.
  Boström, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Eriksson, Jessica
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Humor i omvårdnadsrelationen - en systematisk litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 325.
  Bourelius, Lasse
  et al.
  Blekinge Institute of Technology.
  Creelman, Alastair
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Forsberg, Åsa
  Lund University.
  OER – an international trend with slow development in Sweden2012In: Sciecom Info: Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication, ISSN 1652-3202, Vol. 8, no 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 326.
  Bouyer, Melinda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Mitre Johansson, Irma
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Matematiska kompetenser i läroböckernasuppgifter: En granskning av två Matematik A läroböcker2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to study how mathematical competences appear in text books for Mathematics A. The main objective is the six mathematical competences, which Palm et al. (2004) analysed from the national curriculum. These competences are: communication competence, modelling competence, reasoning competence, concept competence, problem solving competence and algorithm competence. To reach the purpose, an analysis of tasks in two Mathematics A text books was conducted.

  The result of the analysis shows that all six mathematical competences are represented in the textbooks, but the concept and algorithm competences appear extensively more in both textbooks (85-95 %) while the other competences appear briefly. The result which also is connected to the curriculum, may result in difficulties not only in developing the competences but also in reaching all curriculum goals by working solely with the textbooks.

 • 327.
  Brahushi Zhaveli, Labinota
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Samverkan mellan landsting och kommun avseende missbruksvård2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie fokuserade på samverkan inom landstingets beroendeenhet och kommunens socialtjänst missbruksavdelningen. Syftet med studien var att belysa praktikers rfarenheter av samverkan, avseende patienter/klienter med missbruk/beroende problematik.

  Metodvalet var kvalitativa intervjuer. Den teoretiska utgångspunkten är Danermarks teori om samverkan och tre primära samverkansbegrepp;

  organisation, kunskap och regelverk.

  Resultatet visade att praktiker som deltagit i studien upplever att samverkan inom landsting och kommun fungerar bra och framhåller vissa faktorer som kan underlätta samverkan samt vissa faktorer som kan försvåra samverkan. Faktorer som underlättar samverkan är bland annat en god kommunikation, regelbundna möten. Faktorer som försvårar samverkan är beslutsmandat, organisation och sekretess.

 • 328.
  Bram, Kristina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Jennemyr, Susanne
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  BTI, en pedagogisk interventionsteknisk metod för barn med autism: En studie kring när en metod initierad av Barnhabiliteringen på uppdrag av föräldrarna går in i förskolans och förskoleklassens verksamhet styrd av läroplaner och skollag2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att synliggöra hur BTI-metoden används i förskolans och förskoleklassens pedagogiska verksamhet och sätta det i relation till förskolans och förskoleklassens läroplan och gällande skollag. Syftet är också att få en förståelse för hur en pedagogisk interventionsteknisk metod riktad mot en individ, kan påverka förskolans och förskoleklassens pedagogiska verksamhet. Vi har tittat på tidigare studier som gjorts kring användandet av BTI men det finns väldigt lite forskning på det här området. De teoretiska utgångspunkterna består av Skinners teori operant betingning som kommer från behaviorismen och den sätter vi i relation till ett sociokulturellt perspektiv och ett hälsoperspektiv. I analysen problematiserar vi kring de konsekvenser en pedagogisk interventionsteknisk metod kan få för förskolans och förskoleklassens verksamhet med hjälp av dessa teorier och vår empiri. Studien är av kvalitativ art med en hermeneutisk ansats och kvalitativa intervjuer har valts som forskningsmetod. Vi intervjuade 1 kommunal samordnare, 1 grundskollärare och 6 förskollärare. Resultatet visar på att det finns både inre och yttre faktorer som påverkar hur användandet av BTI ser ut i den ordinarie verksamheten. Både hinder och möjligheter för att involvera BTI kopplat till uppdraget och med avseende på alla barn har identifierats på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Intervjuerna gjordes på gruppnivå och organisationsnivå men analyserades utifrån samtliga nivåer d.v.s. individ-, grupp- och organisation.

 • 329.
  Bramfalk, Susanne
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Pedagogers individanpassade arbetssätt för elever med någon form av autismspektrumstörning.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 330.
  Brantlind Persson, Ida
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Ledarskap: En studie om vilken ledare elever vill möta i skolvardagen2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolan är den största institutionen i barn och ungdomars liv och därför har man som lärare en fantastisk möjlighet att påverka deras utveckling. För att möjliggöra denna potential krävs dock att utlärning och ledarskap anpassas till grupp och individ. Genom åren har undervisningen gått från monolog till dialog och när nu social samhällsintegration smyger sig längre ner i åldrarna bör detta beaktas av lärarna. Undersökningen gjordes med en kvalitativ metod via gruppintervjuer och enskilt skrivande där eleverna fick svara på frågor kring vilken/vilka ledare de vill möta i skolan. Utefter det emiriska materialet har en litteraturundersökning om vad tidigare forskning säger kring ledarskap gjorts. Resultatet är att eleverna vill bli bemötta av lärare som visar självsäkerhet, är lugna, rättvisa, ser och intresserar sig för varje elev, ger möjlighet till eget ansvar, visar respekt och inte behandlar eleverna som barn.

 • 331.
  Braw, Jessica
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Rörelse, rytm och ljud: Förskolepedagogers syn på små barns musikalitet2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka i vad mån de för studien utvalda förskolepedagogerna tillvaratar och utvecklar små barns musikalitet. Med små barn menas ett- och tvååringar vilka inte ännu har ett verbalt utvecklat språk vilket gör att kroppsspråket blir en viktig del för att förstå små barns vilja och behov. För att uppnå syftet har en kvalitativ metod används i form av gruppintervjuer och observationer där ambitionen var att skapa ett kollegialt samtal mellan förskolepedagogerna för att de skulle kunna bidra med mer tillsammans än vad var och en skulle kunna bidra med. På så sätt kunde en djupare förståelse nås och observationerna bidrog även till denna djupa förståelse. Studien visar på att det finns en förståelse för små barns musikalitet hos förskolepedagogerna vilket bidrar till att deras musikalitet till viss mån tillvaratas och utvecklas.

 • 332.
  Bremer, Anders
  et al.
  University of Borås, Sweden.
  Dahlberg, Karin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Sandman, Lars
  University of Borås, Sweden.
  Balancing Between Closeness and Distance: Emergency medical services personnel’s experiences of caring for families at out-of-hospital cardiac arrests and deaths2012In: Prehospital and Disaster Medicine, ISSN 1049-023X, E-ISSN 1945-1938, Vol. 27, no 1, p. 42-52Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: Out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) is a lethal health problem thataffects between 236,000 and 325,000 people in the United States each year. As resuscitationattempts are unsuccessful in 70-98% of OHCA cases, Emergency Medical Services(EMS) personnel often face the needs of bereaved family members.Problem: Decisions to continue or terminate resuscitation at OHCA are influenced byfactors other than patient clinical characteristics, such as EMS personnel’s knowledge,attitudes, and beliefs regarding family emotional preparedness. However, there is littleresearch exploring how EMS personnel care for bereaved family members, or how theyare affected by family dynamics and the emotional contexts. The aim of this study is toanalyze EMS personnel’s experiences of caring for families when patients suffer cardiacarrest and sudden death.Methods: The study is based on a hermeneutic lifeworld approach. Qualitative interviewswere conducted with 10 EMS personnel from an EMS agency in southern Sweden.Results: The EMS personnel interviewed felt responsible for both patient care and familycare, and sometimes failed to prioritize these responsibilities as a result of their ownperceptions, feelings and reactions. Moving from patient care to family care implied amovement from well-structured guidance to a situational response, where the personnelwere forced to balance between interpretive reasoning and a more direct emotionalresponse, at their own discretion. With such affective responses in decision-making, thepersonnel risked erroneous conclusions and care relationships with elements of dishonesty,misguided benevolence and false hopes. The ability to recognize and respond to people’sexistential questions and needs was essential. It was dependent on the EMS personnel’sbalance between closeness and distance, and on their courage in facing the emotionalexpressions of the families, as well as the personnel’s own vulnerability. The presence offamily members placed great demands on mobility (moving from patient care to familycare) in the decision-making process, invoking a need for ethical competence.Conclusion: Ethical caring competence is needed in the care of bereaved family membersto avoid additional suffering. Opportunities to reflect on these situations within a frameworkof care ethics, continuous moral education, and clinical ethics training are needed.Support in dealing with personal discomfort and clear guidelines on family support couldbenefit EMS personnel.Bremer A, Dahlberg K, Sandman

 • 333.
  Bremer, Anders
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences. University of Borås, Sweden.
  Sandman, Lars
  University of Borås, Sweden.
  Futile cardiopulmonary resuscitation for the benefit of others: An ethical analysis2011In: Nursing Ethics, ISSN 0969-7330, E-ISSN 1477-0989, Vol. 18, no 4, p. 495-504Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It has been reported as an ethical problem within prehospital emergency care that ambulance professionals administer physiologically futile cardiopulmonary resuscitation (CPR) to patients having suffered cardiac arrest to benefit significant others. At the same time it is argued that, under certain circumstances, this is an acceptable moral practice by signalling that everything possible has been done, and enabling the grief of significant others to be properly addressed. Even more general moral reasons have been used to morally legitimize the use of futile CPR: That significant others are a type of patient with medical or care needs that should be addressed, that the interest of significant others should be weighed into what to do and given an equal standing together with patient interests, and that significant others could be benefited by care professionals unless it goes against the explicit wants of the patient. In this article we explore these arguments and argue that the support for providing physiologically futile CPR in the prehospital context fails. Instead, the strategy of ambulance professionals in the case of a sudden death should be to focus on the relevant care needs of the significant others and provide support, arrange for a peaceful environment and administer acute grief counselling at the scene, which might call for a developed competency within this field.

 • 334.
  Brodd, Ulrika
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Gustafsson, Sophie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Att vara närstående till någon som drabbats av stroke: Upplevelsen av stöd i sjukvården.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Närstående har en betydelsefull roll och får ta ett stort ansvar när någon nära drabbats av stroke. Det är inte ovanligt att livet förändras för alltid och närstående hamnar i en krissituation. Professionell hjälp och stöd till närstående under sjukhusvistelse är en viktig del i sjukvården. Syfte: Syftet var att belysa närståendes upplevelser av stöd från sjukvårdspersonal efter att en nära person drabbats av stroke. Metod: En systematisk litteraturstudie utfördes. Totalt tretton artiklar inkluderades i resultatet, tio kvalitativa och tre kvantitativa. Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av granskningsmallar för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar. Analysen inspirerades av en metod för innehållsanalys som genomfördes i sju steg vilket resulterade i två kategorier och fjorton underkategorier. Resultat: Närståendes upplevelser av stöd resulterade i kategorierna: upplevelser av stöd och upplevelser av otillräckligt stöd som omfattades av underkategorierna; trygghet, förnöjsamhet, tillit till information, att bli sedd, okunnighet, utelämnande, att bli tagen för givet, maktlöshet, ensamhet, osynlighet, otillräcklighet och upp till mig själv gällande rollen. Slutsats: Det är inte självklart att närstående får det stöd de önskar i sjukvården. Viktigt är dock för närstående att få känna samhörighet, delaktighet och vara en del i sammanhanget vilket främjar närståendes relation till sjukvården.

 • 335.
  Brodin, Eva
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  The Relationship between Critical and Creative Thinking in Postgraduate Education2010In: Educating Researchers for the 21st Century, 2010Conference paper (Refereed)
 • 336.
  Brodin, Eva
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Ohlin, Mats
  Institutionen för immunteknologi, Lunds universitet.
  Lindén, Jitka
  Institutionen för psykologi.
  Mentorship, Supervision and Their Crossover Developmental Relationships in Postgraduate Education2010In: Educating researchers for the 21st Century, 2010Conference paper (Refereed)
 • 337.
  Brosell, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  The school situation for street children in Nairobi: – a study about different terms and possibilities2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report is written for the purpose to find out about the school system in Kenya and what has influent today’s system. I will also write about the difference between public and private school and equality. I will base this research upon the Bronfenbrenner theory to see how street children can adjust in school and institutions; I will also write what institutions do for these children.  

  The conclusion of this report is when Kenya implemented the 8-4-4 system from U.S they thought it would increase dropouts but instead it had gotten a lot if critics. Children who live on the street have gotten an attitude so when they are put in a school, they have difficulty to adjust and instead they might drop out. The schools are starting to be equal, but girls still drops out because they are needed at home. The difference between private and public schools is big, the classes are much smaller and books are not always enough for each pupil in public schools. Teachers in public schools have 70-80 pupils in one class.

 • 338. Broström, Anders
  et al.
  Sunnergren, Ola
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences. Linköpings universitet.
  Johansson, Peter
  Ulander, Martin
  Riegel, Barbara
  Svanborg, Eva
  Factors associated with undiagnosed obstructive sleep apnoea in hypertensive primary care patients.2012In: Scandinavian Journal of Primary Health Care, ISSN 0281-3432, E-ISSN 1502-7724, Vol. 30, no 2, p. 107-113Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: In hypertensive primary care patients below 65 years of age, (i) to describe the occurrence of undiagnosed obstructive sleep apnoea (OSA), and (ii) to identify the determinants of moderate/severe OSA.

  DESIGN: Cross-sectional.

  SETTING: Four primary care health centres in Sweden.

  PATIENTS: 411 consecutive patients (52% women), mean age 57.9 years (SD 5.9 years), with diagnosed and treated hypertension (BP >140/90).

  MAIN OUTCOME MEASURES: Occurrence of OSA as measured by the apnoea hypopnoea index (AHI).

  RESULTS: Mild (AHI 5-14.9/h) and moderate/severe (AHI > 15/h) OSA were seen among 29% and 30% of the patients, respectively. Comparing those without OSA with those with mild or moderate/severe OSA, no differences were found in blood pressure, pharmacological treatment (anti-hypertensive, anti-depressive, and hypnotics), sleep, insomnia symptoms, daytime sleepiness, or depressive symptoms. Obesity (BMI > 30 kg/m2) was seen in 30% and 68% of the patients with mild and moderate/severe OSA, respectively. Male gender, BMI > 30 kg/m2, snoring, witnessed apnoeas, and sleep duration >8 hours were determinants of obstructive sleep apnoea.

  CONCLUSION: Previously undiagnosed OSA is common among patients with hypertension in primary care. Obesity, snoring, witnessed apnoeas, long sleep duration, and male gender were the best predictors of OSA, even in the absence of daytime sleepiness and depressive symptoms.

 • 339. Broström, Anders
  et al.
  Ulander, Martin
  Nilsen, Per
  Svanborg, Eva
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences. Linköpings universitet.
  The attitudes to CPAP treatment inventory: development and initial validation of a new tool for measuring attitudes to CPAP treatment.2011In: Journal of Sleep Research, ISSN 0962-1105, E-ISSN 1365-2869, Vol. 20, no 3, p. 460-471Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Continuous positive airway pressure (CPAP) is the treatment of choice for obstructive sleep apnoea syndrome (OSAS), but low adherence rates are common. The aim was to develop the attitudes to CPAP treatment inventory (ACTI), and to investigate the validity and reliability of the instrument among patients with OSAS. ACTI was developed on the basis of: (i) in-depth interviews with 23 patients; (ii) examination of the scientific literature; and (iii) consensus agreement of a multi-professional expert panel. This yielded five different types of attitudes to CPAP treatment. A prospective longitudinal design was used. Two-hundred and eighty-nine patients with OSAS were recruited at three different CPAP centres. Data were collected with ACTI and obtained from medical records. The homogeneity and internal consistency reliability were satisfactorily reflected by the item-total correlations (0.59-0.81) and Cronbach's alpha (0.89), respectively. Construct validity was confirmed with factor analysis (principal component analysis with orthogonal rotation; PCF). The PCF based on baseline data resulted in a one single-factor solution explaining 69% of the total variance. A confirmatory factor analysis was performed 2 weeks after CPAP initiation, resulting in the same factor solution. No indication of uniform differential item functioning was found. The predictive validity was tested with receiver operating characteristic analyses, and a cut-off of 10 on the ACTI gave a sensitivity of 93% and a specificity of 44% for CPAP termination within 6 months. The satisfactory measurement properties of this new pragmatic instrument are promising and indicate that ACTI can be useful in clinical practice to reliably measure attitudes to CPAP treatment.

 • 340. Broström, Anders
  et al.
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences. Linköpings universitet.
  Nilsen, Per
  Strömberg, Anna
  Ulander, Martin
  Svanborg, Eva
  The side-effects to CPAP treatment inventory: the development and initial validation of a new tool for the measurement of side-effects to CPAP treatment.2010In: Journal of Sleep Research, ISSN 0962-1105, E-ISSN 1365-2869, Vol. 19, no 4, p. 603-611Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Continuous positive airway pressure (CPAP) is the treatment of choice for obstructive sleep apnoea syndrome (OSAS), but side-effects are common. No validated self-rating scale measuring side-effects to CPAP treatment exists today. The aim was to develop the side-effects to CPAP treatment inventory (SECI), and investigate the validity and reliability of the instrument among patients with OSAS. SECI was developed on the basis of: (1) in-depth interviews with 23 patients; (2) examination of the scientific literature and (3) consensus agreement of a multi-professional expert panel. This yielded 15 different types of side-effects related to CPAP treatment. Each side-effect has three sub-questions (scales): perceived frequency (a) and magnitude (b) of the side-effect, as well as its perceived impact on CPAP use (c). A cross-sectional descriptive design was used. A total of 329 patients with OSAS with an average use of CPAP treatment for 39 months (2 weeks to 182 months) were recruited. Data were collected with SECI, and obtained from medical records (clinical variables and data related to CPAP treatment). Construct validity was confirmed with factor analysis (principal component analysis with orthogonal rotation). A logical two-factor solution, the device subscale and symptom subscale, emerged across all three scales. The symptom subscale describing physical and psychological side-effects and the device subscale described mask and device-related side-effects. Internal consistency reliability of the three scales was good (Cronbach's α = 0.74-0.86) and acceptable for the subscales (Cronbach's α = 0.62-0.86). The satisfactory measurement properties of this new instrument are promising and indicate that SECI can be used to measure side-effects to CPAP treatment.

 • 341.
  Bruhn Bengtsson, Annika
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  ”Hästarnas hovar sjunger när de går.”: En studie om barn med autism och deras utveckling med hästar och ridning.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur några pedagoger, som arbetar med barn i autismspekrat, uppfattade hur barnen/ eleverna utvecklades fysiskt, kunskapsmässigt och socialt genom relationen till hästar och ridning. Fyra pedagoger har intervjuats, en observation som fullständig observatör har genomförts och innehållet i två hästböcker har studerats. Dessa hästböcker är en individuell dokumentation för varje elev och ridtillfälle som görs i en speciell bok i ord och bild av medföljande pedagog.

   

  De intervjuade pedagogerna uppfattade att deras elever med autism utvecklas positivt genom att vistas i stallet och genom att rida. Mest framträdande är att de utvecklas fysiskt men också att de utvecklar initiativ och kommunikationsförmåga. Vidare visar studien att genom att vara i stallet med dess rutiner som skapar en struktur för barnen med autism så mår de väl och blir harmoniska. När eleverna lärt sig rutinerna i stallet visar de motivation till att göra nya saker och tar egna initiativ till det.

 • 342.
  Brunby, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Barn i kris: lärares bemötande2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 343.
  Brunni, Marita
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Lindström, Pia
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Professionella samtal i specialpedagogens yrkesroll2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 344.
  Brunnqvist, Kerstin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Lindskog, Ylva
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Den lärande leken: Förskolebarns lek sett ur pedagogernas synvinkel2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 345.
  Brunström, Britt-Mari
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Elever och skolfusk: en studie om attityder, subjektiv norm, upplevd kontroll, intentioner, rättfärdiganden, motivation samt självvärdering - en applikation av The Theory of Planned Behavior2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan elevers attityder, subjektiv norm, upplevd kontroll, intentioner, rättfärdiganden, motivation samt självvärdering i relation till benägenhet att fuska eller att avstå från att fuska. The theory of planned behavior (Ajzen, 2006) har använts som teoretisk modell för en enkätundersökning med 122 elever i grundskolans årskurs 9 och i gymnasieskolans årskurser 2–3. Resultatet av studien visar att intentionen att utföra ett beteende, som i denna studie är fusk, är den viktigaste prediktorn för beteendet i fråga. I föreliggande studie har även kunnat styrkas att rättfärdigande av eget fusk har en avgörande roll vad gäller beteende och intention. De övriga variablerna har en viss betydelse med inte i lika hög grad som intention och rättfärdigande.  Resultatet av studien har diskuterats utifrån intentionen och rättfärdigandets starka samband med beteendet.

 • 346.
  Brunt, David
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Äldres psykiska hälsa2010In: Omsorg och mångfald / [ed] Stina Johansson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2010, p. 26-43Chapter in book (Other academic)
 • 347.
  Brunt, David
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Hansson, Lars
  Att leva med psykiska funktionsshinder: livssituation och effektive vård- och stödinsatser2005Collection (editor) (Other academic)
 • 348.
  Brunt, David
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Rask, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  A suggested revision of the Community Oriented Program Environmental Scale (COPES) for measuring the psychosocial environment of supported housing facilities for persons with psychiatric disabilities.2012In: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, Vol. 33, no 1, p. 24-31Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the present study is to address issues of construct validity and reliability of a revised short version of the COPES instrument to measure the psychosocial environment of supported housing facilities for persons with psychiatric disabilities. The results revealed that the division into subscales is not sufficiently reliable for use in measuring the psychosocial environment, although the three higher order dimensions can possibly be used for the descriptive and comparative purposes. A factor analysis based on the revised short version generated new factor solutions, differing from the COPES subscales, but with sufficient psychometric properties.

 • 349.
  Brunt, David
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Rask, Mikael
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Patient and staff perceptions of the ward atmosphere in a Swedish maximum-security forensic psychiatric hospital2005In: Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, ISSN 1478-9949, E-ISSN 1478-9957, Vol. 16, no 2, p. 263-276Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The main aim of the study was to describe and compare the patient and staff perceptions of the ward atmosphere of a maximum-security forensic psychiatric hospital in southern Sweden. The main instrument used, the Ward Atmosphere Scale (WAS), was administered to both patients and staff on the eight wards of the hospital, where there was a total of 82 beds. The hospital has a regional responsibility for maximum-security forensic psychiatric care in southern Sweden. Forty-eight per cent of the patients and 82% of the staff consented to participate in the study. The results of the study showed that the patients rated intermediate levels of all the 10 subscales of WAS with the lowest mean scores for Autonomy and Involvement and the highest mean scores for Programme Clarity and Order and Organization. The staff, however, rated a low level of Staff Control and high levels of Programme Clarity, Practical Orientation and Support. The staff and patient perceptions differed on eight of the 10 WAS subscales with only Personal Problem Orientation and Anger and Aggression being rated at similar levels. The results are considered in the light of the limited available literature in the field. Furthermore, the differences between the perceptions of the two groups as well as the clinical implications of these differences are discussed.

 • 350.
  Brunt, David
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Tibblin, Lena
  Supported housing and housing support for the psychiatrically disabled - Background, population, policies, practices and current challenges2011In: Aotearoa New Zealand Social Work Review, ISSN 1178-5527, Vol. 23, no 1, p. 54-65Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents an overview of the development of supported housing and housing support for the psychiatrically disabled in Sweden as well as a short r sum of the major policies, reforms and agencies that have influenced this development, in particular the Mental Health Care reform of 1995 and the National Agency for the Co-ordination of Psychiatric Services. Characteristics of the residents and residences are described. The specific role of the care assessment officer in the light of three case examples is discussed and the current challenges facing the providers of housing and support for the psychiatrically disabled in Sweden are presented.

45678910 301 - 350 of 2733
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf