lnu.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 606
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Jonasson, Louise
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Lärare om läromedel: En intervjustudie om tre lärares val av läromedel2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study uses interviews to investigate what kinds of teaching material three teachers in the early years of compulsory school use, and how and why they have chosen to use these particular materials. The study also examines which factors guide the teachers in their choice, and what they see as teaching material. The study applies a sociocultural perspective on learning, viewing teaching aids as artefacts created by humans and as a communicative tool in teaching. The informants’ interview responses have been analysed using content analysis. The result shows that the teachers use several different forms of material to teach Swedish to pupils in the early years of compulsory school. They see and use both publisher-produced textbooks and traditional photocopied handouts, as well as tablets, computers and other material, as teaching aids. The teachers think it is important to use more than one form of material in teaching, and that a functional teaching aid should be capable of individual adaptation so that every pupil can work at his or her level of knowledge. Teaching material should also be motivational so that the pupil will be able to acquire an improved knowledge in the subject of Swedish. The potential for individual adaptation is a factor that guides the teachers in their choice of teaching material, but they also consider the look of the material and the faith they place in the textbook publisher.

 • 302.
  Jonasson, Stefan
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  "Framgångsrika skolor" i relation till "En skola för alla"2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att med hjälp av diskursteori som bas synliggöra vilken påverkan uttrycket ”Framgångsrika skolor” har i en skola för allas rätt till likvärdig utbildning. Uttrycken ”Framgångsrika skolor” och ”En skola för alla” kan tolkas olika. Diskursen till ”En skola för alla” är olik diskursen till ”Framgångsrika skolor”. Beroende på vilken diskurs som är överordnad syns resultatet av diskursen i realiseringsarenan, vilken är lärarnas praktiska arbete. I formuleringsarenan, vilka består av styrdokument, beskrivs hur lärarnas arbete i realiseringsarenan skall gå till.

  Min metod är kvalitativ, jag är ute efter att förstå inte efter att förklara. Mitt tillvägagångssätt är att tolka tio skolors hemsidor i tre storstadskommuner. Urvalet består av fem fristående skolor och fem kommunala skolor. För att uppnå syftet har i analysen formuleringsarenan vad gäller skolans uppdrag ställts gentemot vad som uttrycks i skolornas hemsidor.

  Mina resultat visar att skolorna ej är likvärdiga samt att marknadsdiskursen är överordnad demokratidiskursen i realiseringsarenan. Således finns en diskrepans mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan vid studierna av skolornas hemsidor.

 • 303.
  Jonsson, Anders
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Teoretisk kunskap efter arbetsplatsförlagd praktik?: Bör kärnämnena läsas parallellt med arbetsplatsförlagd praktik på gymnasieskolan?2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Går teori och praktik i gymnasieskolan att kombinera med de förutsättningar som idag råder. Skolan ställer krav. Arbetsgivaren på den arbetsplatsförlagda praktiken ställer krav. Hur upplevde då eleverna denna ambivalens?

  Under den arbetsplatsförlagda praktiken har eleverna uppehåll i sina kärnämnen. Detta innebär att dessa ämnen inte studeras under 4-6 veckor. Mina frågeställningar i detta arbete var att se om lärare och elever hade samma uppfattning om kunskapsnivån före respektive efter genomförd arbetsplatsförlagd praktik i kärnämnena. Studien var retrospektiv.

  I resultatet fanns en viss tveksamhet hos eleverna till att göra avbrott i denna undervisning. Lärarna däremot var tydliga i sina svar att ett uppehåll gagnar kunskapsnivån för eleverna.

  I arbetet råder en enighet av upplevelserna hos lärare och elever, med ett elevundantag, att uppehåll i kärnämnesundervisningen under den arbetsplatsförlagda undervisningen är till gagn för eleverna kunskapsutveckling i kärnämnena.

  Denna studie ser jag som en pilotstudie inom ett ämne, som saknar liknande studier. Materialet öppnar för fortsatta studier i ämnet.

  Jag skulle vilja studera mina frågeställningar med en större population på samma skola och samtidigt göra studien på en större skola för att jämföra resultaten. Intressant vore att se om samma resultat framträder med en större population som underlag.

 • 304.
  Jonsson, Emma
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Du är du för du är du: En studie om pedagogernas syn på genusuppdraget i förskolan2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka pedagogernas syn på genusuppdraget i förskolan. Följande frågeställningar ligger till grund för studien: Vad anser pedagogerna att innebörden av arbeta med genusuppdraget i förskolan är? Vilken betydelse har genusuppdraget i förskolan enligt pedagogerna? För att undersöka dessa frågor användes kvalitativa intervjuer på fyra pedagoger. Datamatrialet analyserades och kategoriserade arbetet utifrån informanternas upplevelser i dessa delar: arbetet med genus, genusuppdragets betydelse och andra påverkande faktorer.

  Resultatet visade att pedagogerna ansåg att genusuppdraget var en viktig del i arbetet gällande att motverka de traditonella könsrollerna. Genom att visa barnen att de traditionella bilderna inte är de enda och att alla är lika mycket värda oberoende av könstillhörighet och att du är du och att du duger som du är var ett genom gående tema i resultatet. Pedagogerna menade också att en annan könsfördelning i personalgruppen hade inneburit olika förändringar i arbetet med genusuppdraget och att det hade gynnat pojkarnas utveckling och att pojkarnas intressen skulle lättare kunna tas tillvara på. Att männen är normen för samhället tar flera forskare upp och att förskollärare anses som ett kvinnoyrke syns tydligt i samhällets förskolar. Om yrket hade varit mansdominerat hade det varit lika viktigt att få in fler kvinnor i verksamheten?

 • 305.
  Jonsson, Ida
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  "Ska vi kicka fotboll, fröken?": En kvalitativ studie av barns föreställningar och förväntningar på pedagoger och därav      genusskapande i förskolan.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  "Should we kick football, miss?" - A qualitative study of children´s perceptions and expectations in preschool staff and thereof their gender creation in preschool.  Det övergripande syftet med den här studien är att i förskolläraryrket, vilket är dominerat av kvinnor, få en inblick i hur barn upplever skillnader på manliga och kvinnliga pedagogers sätt att initiera aktiviteter i förskolan och därav hur genus kan skapas genom lek och aktivitet. I studien ingår semistrukturerade gruppintervjuer med 2-3 barn i varje grupp i åldern 4-5- år. Syftet med dessa intervjuer var att se om det går att urskilja hur barn ser på en verksamhet där det finns manliga pedagoger och vilka förväntningar barnen har på manliga pedagoger till skillnad från de kvinnliga pedagogerna. Intervjuerna visar att barnen inte själva uttalar någon skillnad av om pedagogerna är av kvinnligt eller manligt kön. Barnen uttrycker dock skillnader av genuspositioner då pojkar uttalar sig nedvärderande om kvinnligt kopplade aktiviteter samtidigt som flickor uttrycker sig positivt till manligt kodade lekar och sysslor. Barnen uttrycker en förväntan på de manliga pedagogerna om att få utöva manligt kodade lekar. Dessa skulle lika väl kunna utövas av kvinnliga pedagoger. Studiens resultat visar att det inte är män som manligt kodade genusmodeller som saknas i förskolans verksamhet utan det är mannen som person som behöver få ett erkänt inträde och tilldelas större utrymme i förskolans verksamhet. På så vis kan män företräda sitt kön och samtidigt inta kvinnligt kodade positioner och verka könsöverskridande, för att vidare parallellt med kvinnliga kollegor vilka antagit manligt kodade positioner, bidra till en jämställd verksamhet.

 • 306.
  Jonsson, Lukas
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Lundquist, Emil
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Är kunskapskraven tydliga?: En studie om elevers kunskaper om kunskapskraven2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka om eleverna känner till kunskapskraven i idrott och hälsa, vet vilka kunskaper det krävs för ett visst betyg i idrott och hälsa och om det finns en relation mellan elevers kunskaper om kunskapskraven och föräldrarnas utbildningsnivå. Med hjälp av Bourdieus teori och ett par av de nyckelbegrepp han arbetade fram, försöker studien besvara frågeställningarna. Undersökningen visade att eleverna inte har mycket kunskap om kunskapskraven. Vidare visade undersökningen att det inte fanns några relationer mellan elevers kunskap om kunskapskraven och föräldrars utbildningsnivå.

 • 307.
  Jonsson, Michael
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Blomgren, Kristoffer
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Fritidshemmets övergångar: En intervju- och observerationsstudie om lärares hantering av övergångar i fritidshemmet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie är aktuell och intressant för verksamma lärare i fritidshem, då övergångar är något som genomförs flera gånger dagligen i samtliga fritidshem. Syftet med studien är att undersöka samt bidra med kunskap kring horisontella övergångar på fritidshemmet. Mer specifikt övergången mellan skoltid och fritidstid samt övergången mellan inomhus och utomhusaktivitet. Genom observationer och intervjuer har vi med stöd av gränsteorier och genom ett sociokulturellt perspektiv, fördjupat oss i vilka specifika moment iövergångar som blir kritiska, varför och hur lärare i fritidshem hanterar dessa. Genom sex stycken observationstillfällen och sex stycken intervjuer fick vi fram resultatet. Studien visar att genom bristande tydlighet och rutiner blir övergångar kritiska. Detta innebär att lärare i fritidshem behöver ha rutin, tydlighet och flexibilitet för att lösa situationen när den uppstår. Ämnet är relativt outforskat och inget man talar om eller belyser särskilt ofta på fritidshemmet. Våra tankar och förhoppningar efter genomförd studie är att lärare i fritidshem ser och genomför övergångar med mer eftertanke, att det inte är något man bara gör på ren rutin. Samt att forskningen inom området ska fortsätta framåt

 • 308.
  Josefsson, Caroline
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Rautio, Emelie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Elevers syn på elevinflytande: Elevinflytande i skolvardagen2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att ta reda på elevers åsikter, tankar, upplevelser och visioner om elevinflytande samt att låta elever komma till tals. Speciellt eftersom den mesta forskningen gällande barn och unga avser de vuxnas syn på denna grupp. Problemformuleringarna i denna studie är “Elevers upplevelser av reellt elevinflytande” och “Elevers visioner om elevinflytande”. Genom att genomföra fokusgruppsintervjuer i årskurs 4-6 samlades studiens data in. Sammanlagt 40 elever deltog i intervjuerna. Resultatet visar att det finns olika delar av skolvardagen som eleverna har inflytande över. Dessa delar berör lektionsinnehåll, samarbete och skolgemensamma situationer. Även elevernas önskan och visioner om inflytande kom fram i intervjuerna i form av att få ha inflytande över ingångar till lärande, planering, hjälpmedel, schemat och arbetsmiljö.Slutsatser som framkommit är att eleverna har inflytande över det mesta innehållet i sin skoldag, exempelvis delar av lektionsinnehåll. De tycker även att det är viktigt att få vara med och påverka eftersom de blir mer motiverade när de är införstådda i arbetsuppgifterna de förväntas utföra.De aspekter av skolan som eleverna vill ha inflytande över är sådant de idag inte har inflytande över, exempelvis schema och redovisningsform. Samt att de vill ha ännu mer inflytande över det de redan får påverka.

 • 309.
  Josefsson, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Från kursplan till undervisning – vad händer med skönlitteraturen?: En studie över skönlitteraturens plats i andraspråksundervisningen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande studie kommer genom en kombinerad enkät- och intervjuundersökning undersöka svenska som andraspråkslärares användning av skönlitteratur i undervisningen. Studien inkluderar samtliga undervisningsnivåer, från grundskolan till vuxenutbildning. I bakgrunden presenteras de förutsättningar som lärarna får genom litteraturdidaktisk undervisning i lärarutbildningen och kraven i kursplanen samt den teori och tidigare forskning som är relevant för undersökningen. Studien visar att en majoritet av lärarna använder skönlitteratur i undervisningen vid minst ett tillfälle i veckan genom en kombination av flera aktiviteter. Av de syften som kursplanerna anger för litteraturundervisning på de olika undervisningsnivåerna uppger majoriteten av lärarna dock endast några stycken som syfte med sitt skönlitterära arbete.  I diskussionsavsnittet analyseras resultatet i förhållande till bakgrunden samt de orsaker som de uppmärksammade faktorerna kan bero på. Det inkluderar också en diskussion kring enkätens utformning som vid uttolkning visade sig problematisk. Avslutningvis sammanfattas i stora drag de resultat som studien uppvisat och vilken betydelse dessa kan ha i ett större perspektiv. Det ges också förslag på hur vidare forskning kan genomföras för att utforska forskningsområdet ytterligare och vilka intressen som kan finnas i en sådan utveckling.

 • 310.
  Juel, David
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Inkluderande undervisning - hur når vi dit?: En systematisk litteraturstudie om inkludering ur ett specialpedagogiskt perspektiv2013Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna systematiska litteraturstudie behandlar ämnet inkludering inom specialpedagogiken. Såväl svenska som internationella forskares syn på inkludering och vägen dit. Studien utreder begreppen kategorisering och inkludering. Syftet med undersökningen var att identifiera ett par möjligheter som gynnar inkludering och ett inkluderande arbetssätt som kan användas i den svenska skolan.  Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie med relevant forskning som källor.  Resultaten pekade på tre möjligheter som kan bidra till inkludering, delaktighet och deltagande, tid och lärarens kunskaper och attityder till ett inkluderande arbetssätt. Resultatet diskuteras sedan under diskussionskapitlet och slutsatser dras.  

 • 311.
  Jäghagen, Therese
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Rolfsson, Sofie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Förskolans arbete med estetiska uttrycksformer: Vad finns det för förutsättningar?2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to show the conditions there are by working with aesthetic expressions in pre-school and how these activities are implemented. Questions that we are going to discuss are: What are the conditions for working with aesthetics in pre-school? How is the work implemented when it comes to aesthetic expressions? Our ambition has been to study what conditions it takes to use aesthetic expressions in a way that is meaningful for the children and also show the conditions and alternative methods that are present in different schools. We have used a web survey to reach a result in the study. This web survey includes questions about the different aesthetic activities and has given us the answers to the questions above.

   

  The result shows that there are different ways of working and different views at aesthetic expressions. Conclusions that can be shown from the result are that all of the educationalists have a positive attitude to work with creative activities. Furthermore, the educationalists express that a use of aesthetic expressions bring joy and harmony to the groups of children in pre-school. It is also shown that if a learning situation is going to appear, it requires that the environment is carefully planned and inspiring. However, one negative factor of work with aesthetic expressions is that it requires a lot of time to plan, and it also requires knowledge about how these activities can be implemented in pre-schools. This knowledge is in some cases deficient.

 • 312.
  Jönsson, Lisa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Bergvall Tillmar, Angelica
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Vårdnadshavares inflytande under inskolning på förskolan.: En studie utifrån fyra förskollärares perspektiv 2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur fyra förskollärare arbetar med vårdnadshavares inflytande under barnens inskolning till förskolan. Genom intervjuer av fyra förskollärare och utifrån begreppet inflytande visar resultatet att förskollärarna anser att de ger vårdnadshavarna inflytande men att de även har en viss makt att begränsa detta inflytande. Inskolningen handlar enligt förskollärarna främst om att göra både vårdnadshavare och barn trygga i verksamheten och för att få dem trygga är kommunikationen och ett öppet klimat betydelsefullt. Men studien visar också att förskollärarnas yrkesprofession betraktas som överordnat föräldrars vilja och möjlighet till påverkan.

 • 313.
  Kajén, Sarah
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Sturesson, Katarina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Intensivläsning: En interventionsstudie med WIP-intensivprogram2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på hur avkodning, stavning och motivation kan påverkas av 6 veckors träning med WIP intensivprogram. WIP är en multikomponent träning där tyngdpunkten ligger på kopplingen mellan fonem-grafem, läsflyt och läsförståelsestrategier. Omfattningen av WIP intensivprogram är 12 veckor men vi ville undersöka vilken effekt det kunde ge efter halva tiden. Studien var en form av ett

  kvasi-experiment då en grupp fick en särskild lästräningsmetod och en annan grupp fick en vanlig lästräning i klassrummet.

   

  Urvalet gjordes genom att samtliga elever i årskurs 3 och 4 på forskarnas egna skolor, fick göra testet Ordkedjor. De elever som hade ett staninevärde mellan 1 - 3 på det testet fick göra ytterligare ett test Lilla Duvan. De elever som låg under den kritiska gränsen, som är 79 poäng för årskurs 3, lottades in i en interventionsgrupp eller en jämförelsegrupp.

   

  Interventionen gjordes en- till- en, 30 min/dag, 4 dagar/vecka under 6 veckor. På grund av tidsbrist fanns bara möjlighet till att ha små grupper, 6 stycken i interventionsgruppen och 6 stycken i jämförelsegruppen. Det fanns en medvetenhet om att det var på gränsen till för ett litet urval.

   

  Studiens empiri samlades in genom både en kvantitativ ansats, en intervention, och en kvalitativ ansats genom semistrukturerade intervjuer.

   

  Resultatet visar på att träningen med WIP under 6 veckor ger liten effekt på elevers avkodnings- och stavningsförmåga. Eleverna i interventionsgruppen var motiverade till att lästräna med metoden. Vid intervjuerna framkom att eleverna var övervägande positivt inställda till metoden.

 • 314.
  Kans, Mirka
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Engineering Program Development Using Business Modelling and CDIO as Eenablers2016In: The 12th International CDIO Conference, 2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This contribution describes a year-long educational development project funded by the Kamprad Foundation started in 2015. The aim was to develop a training package in the field of forestry and wood technology targeting entrepreneurship. We chose to focus on developing two of the current programs: the engineering program and the master's program. The goal was to review and further develop these programs. To achieve this, we felt it was important to get a deep understanding of a number of questions:

  • What are the external conditions? (Questions such as: Target groups, what other educational programs are given within the area, the demand for such programs, what do industry and alumni find important to cover in training?)
  • What are the internal conditions? (Questions such as: What are the strengths and weaknesses of the current program, what do teachers and administrators find important to cover in training?)
  • How to work with entrepreneurship in the defined programs? (Questions such as: What does entrepreneurship mean in the context of Forestry and Wood Technology, how can we practically work on entrepreneurship in education?)

   

  We applied theories from the business modelling area, such as stakeholder mapping, SWOT analysis and business model generation (the canvas model), and the CDIO framework for reaching the required understanding. The results were thereafter used for suggesting curriculum design changes.

 • 315.
  Kans, Mirka
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Hur skall utbildningen vara utformad? En studie i olika aktörers uppfattning om utbildningsutformning2015Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den traditionella utformningen av högskoleutbildning är den campusbaserade, teoretiska och lärarcentrerade kursen med föreläsningar och skriftlig tentamen. Trenden kan ses som den totala motsatsen till detta: I dag förespråkas distansbaserade utbildningar med flippade klassrum, och där studenten förväntas bara aktiv i lärprocessen och ta ansvar för sitt eget lärande. Men vad är det bästa alternativet?  Frågan beror naturligtvis på faktorer såsom ämne, studentgrupp, lärarkår och resurser som finns tillhands. Men genom att tydliggöra de konstraster som finns kan lärare och utbildningsadministratörer skapa en större medvetenhet kring utbildningsutformning och de för- och nackdelar olika tillvägagångssätt har. Om man dessutom frågar andra aktörer kopplade till utbildningen – studenter, presumtiva studenter (t.ex. gymnasieelever), alumni och näringslivsrepresentanter – klan man bättre förstå de förväntningar och behov man har på en viss utbildning. Detta gjordes för högskoleingenjörsutbildningen i Skog och träteknik i en studie under våren 2015.

  Ett underlag som täckte tio aspekter på utbildningsutformning togs fram som skulle fungera både för fokusgruppsdiskussioner och för enkäter. De tio aspekterna var utbildningens längd, distributionsform, utbildningstakt, andelen obligatoriska kurser, förhållandet teori och praktik samt universitet och näringsliv, globalt eller nationellt perspektiv, lärandesituation, arbetsform samt kunskapsutfall. Representanter för olika aktörer fick sedan svara på frågor kring dessa; presumtiva studenter, studenter samt alumner i enkätform, medan näringsliv och lärarkollegiet (inklusive administratörer) gjorde detta i fokusgruppsform. Speciellt diskussionen med näringslivsrepresentanter visade på att man kan ha mycket olika sätt att se på utbildningsutformning, och diskussionen som fördes i båda fokusgrupperna gav en djupare förståelse för den aktuella utbildningen, vilka möjligheter den har, vilka områden som kan förbättras, och hur utbildningen bör utvecklas.

  Detta rundabordssamtal tar avstamp i studien och de resultat och erfarenheter som erhållits. Därefter kommer åhörargruppen att få fylla i samma frågemall som användes i studien och en diskussion kring utbildningsutformning hålls med grund i de svar som åhörarna noterat.

 • 316.
  Kans, Mirka
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  What Should We Teach?: A Study of Stakeholders’ Preceptions on Curriculum Content2016In: The 12th International CDIO Conference: Proceedings – Full papers / [ed] Jerker Björkqvist, Kristina Edström, Ronald J. Hugo, Juha Kontio, Janne Roslöf, Rick Sellens & Seppo Virtanen (eds.), Turku: Turku University of Applied Sciences , 2016, p. 266-278Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The Bachelor of Engineering is a complex form of education; it has to meet the requirements of higher education in terms of academic stringency and scientific approaches, and at the same time fulfil the requirements of the companies and other takers on employability and professionalism. The aim of the CDIO initiative is to help educational institutions to fulfil the latter without losing the academic basis. Several studies have been made asking different actors to give their view on education and needed competencies, but these are often delimited to one or a couple of actors. One possible reason is the complexity of conducting such studies. This paper reports on a survey including program students, alumni and industry representatives and covers their perceptions of what is important to include in a Bachelor of Engineering program, and what is not. The methodological issues and choices as well as the main results are accounted for. The program in focus is a three-year Bachelor of Engineering in Forest and Wood Engineering taught at Linnaeus University, and the questions regarding content were based on the CDIO syllabus.

   

  Results show that there are some contents all three groups of actors regard as important; all found knowledge in forestry, material sciences and technology related to wood industry as important. Also, analytic and communication skills, and the ability to work in groups were seen as important. Understanding social and environmental conditions and enterprise and business terms was also necessary. Least important was the ability to communicate in foreign languages and knowledge regarding construction technology and deepened knowledge of forestry.

 • 317.
  Kans, Mirka
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Gustafsson, Åsa
  Linnaeus University, School of Business and Economics, Department of Management Accounting and Logistics.
  Analyzing the meaning of interdisciplinary in the CDIO context2016In: Proceedings of the 12th International CDIO Conference, Turku University of Applied Sciences,Turku, Finland, June 12-16, 2016. / [ed] Jerker Björkqvist, Kristina Edström, Ronald J. Hugo, Juha Kontio, Janne Roslöf, Rick Sellens, Seppo Virtanen, Turku: Turku University of Applied Sciences , 2016, p. 962-973Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Companies search for potential recruits with interdisciplinary skills. Consequently, to meet this requirement, universities and teaching institutions develop and offer interdisciplinary courses and programs. However, the meaning of interdisciplinarity varies between different actors. In order to be able to compare, monitor and evaluate concepts, it is important to ensure that the concept have the same meaning and content for all actors. Hence, the purpose of this paper is to describe the term interdisciplinarity and its application in higher education with specific focus on CDIO related literature. Moreover, dimensions of interdisciplinarity will be illustrated in an ongoing master program.

  This paper consists of two parts. The first part is a theoretical study conducted in order to describe the concept and illustrate the width of applications of interdisciplinarity in the CDIO context. For this purpose, the content of the CDIO knowledge library was surveyed using the following key words: inter*, cross*, trans*, interdisciplinary*, crossdisciplinary*, and transdisciplinary*. The second part is empirical in nature and describes an on-going interdisciplinary master program named “Innovation through Business, Engineering and Design” offered at the Linnaeus University, Sweden, as well as its dimensions of interdisciplinary.

  The CDIO approach advocates integrated learning experiences and the use of disciplinary competencies for solving interdisciplinary problems. This is reflected in the body of knowledge represented by the CDIO library: most of the articles reviewed in this study are describing interdisciplinary or transdisciplinary activities. The interaction could be between subjects, skills and courses within the discipline, i.e. in a cross-disciplinary or multidisciplinary mode, or between students representing different disciplines in multidisciplinary, interdisciplinary or transdisciplinary mode. Faculty staff acts as designers and enablers of these activities, both in terms of curriculum development on strategic level and activity creation and activity execution on the operational level. The practical example given in the paper illustrates the importance of an effective administration for succeeding with interdisciplinary activities.

 • 318.
  Kans, Mirka
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering.
  Rupar-Gadd, Katarina
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Building and Energy Technology.
  Gunnarsson, Anette
  School-wide approach for the degree project courses2013In: Proceedings of the 9th International CDIO Conference, Massachusetts Institute of Technology and Harvard UniversitySchool of Engineering and Applied Sciences, Cambridge, Massachusetts, June 9 – 13, 2013.: Engineering Leadership in Innovation and Design, 2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The poster contains a practical example of how the CDIO concept can be used for developing common course contents with the aim to improve the students’ generic and professional competences. The overall purpose is to create a school-wide spirit of community for the students and introduce CDIO for faculty.

  OBJECTIVES

  1. Ideas for how to coordinate school-wide activities aiming at increasing students’ generic skills and professional identity

  2. Strategies for introducing the CDIO concept for the school faculty members

  DESCRIPTION

  For reaching high employability, students require knowledge and skills connected to the future working area, as well as generic skills and a professional attitude [1]. Ensuring these abilities is a major challenge of higher education today [2-4]. All these abilities are trained in the final independent work, where students, normally in collaboration with industry, acts as professionals while fulfilling the goals of academy. In the past, every subject had their own way of running the degree courses, but a need to coordinate the efforts for assuring the required outcome has gradually evolved. This emerging need was used as an opportunity to introduce CDIO thinking on school level, because most staff is involved in the degree project courses. Activities open for all students, such as joint introduction and lectures, workshops in literature search and a final dinner together with industry collaborators, are offered during the final semester, and general tools supporting the process have been developed, covering templates for report writing, a common web portal and a web based tool for registering of degree theses. The approach is extended with faculty pedagogic development activities, such as discussion meetings regarding generic skills training and the tutors’ role in the learning process.

 • 319.
  Kans, Mirka
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  Williamsson, Ia
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Engineering.
  “Must have that Business Intelligence…!” How to illustrate complex processes by interactive exercises and role playing2012In: LTHs 7:e Pedagogiska Inspirationskonferens, 30 augusti 2012, 2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In enterprises we find many complex processes consisting of several sub-processes and actors, each of them contributing to the end outcome. Teaching on complex processes is not easy if the aim is deep knowledge regarding the processes and how different activities and choices will affect the final outcomes. An example of a complex process is the Enterprise Recourse Planning (ERP) systems procurement. A lot of different business representatives are involved in the procurement project, each with their opinion on how the optimal solution looks like. These opinions are often conflicting and the demands too many to be included in the formal requirements specification. Sometimes the requirements are the same, but expressed in different terms.

  Definition and selection of requirements is one of many potential pitfalls of Information Technology (IT) procurement which is dealt with during a half day exercise in ERP procurement in the course “Integrated Business Solutions”. Through role playing the students experience the transformation of theories into practice by identifying, arguing for or against and thereafter agree upon a limited list of requirements. Another complex activity is the evaluation of alternatives, where the students first need to find suitable candidate systems and thereafter assess how well these satisfy the formulated requirements. The vendor web pages and an online search function provided by a consultant are used. This gives a good basis for discussions regarding assessment of information sources and how decision making is affected by available information.

  This article describes the purpose and implementation of the above mentioned exercise. The exercise serves as an exemplification of how to create active learning situations that provide hands-on experiences and puts the problem solving and analysis abilities in a real context. Different skills trained during the exercise are highlighted using the Conceive-Design-Implement-Operate (CDIO) syllabus. The article also identifies pitfalls to be avoided when creating this kind of learning situations.

 • 320.
  Karam, Hanan
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Diagnostiska quizzar som en del av undervisningen av naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet: Synpunkter från elever och lärare2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks vad elever på naturvetenskapligt program som under 10veckor testat dagliga diagnostiska kort-svars-quizzar i biologi, kemi och bioteknikanser om sådana quizzar. Dessutom har åsikterna hos ämneslärare i sammagymnasieskola kring användningen av quizzar som hjälpmedel i undervisningeninhämtats. Eleverna anser överlag att quizzar kan bidra till att förbättra deras studieteknikgenom att hjälpa dem att minnas viktiga fakta från lektionen. Eleverna anser attquizzarna har hjälpt dem att testa sin kunskap och härigenom hjälpt dem att inse vadde behöver läsa mer om. För en del av eleverna har quizzarna uppmuntrat dem tillatt söka information innan lektionerna. En tredjedel av eleverna kände att quizzarnagjorde dem mindre stressade än vid vanliga prov, stress var högre vid muntlig quizän en skriftlig quiz. Trots att eleverna således överlag är positiva till användning avquizzar i undervisningen anser hälften av eleverna att de inte vill att de bästa 10quizzarna från hela året ska räknas in i den summativa bedömningen. Många olika ämneslärare tyckte att quizzar är användbara i deras vardagligaundervisning, och vissa ansåg att quizzar kan utgöra ett diagnostiskt hjälpmedel, t.ex. innan ett nytt avsnitt introduceras. Drygt hälften av lärarna använder quizzar isin vardagliga undervisning några gånger per månad. Nästan hälften av lärarna villinte att elevens 10 bästa quiz-resultat under läsåret ska räknas in dess slutbetyg. Både lärare och eleverna tycker att quizzar är roliga att göra.

 • 321.
  Karastogianni, Nektaria
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Vilka rastaktiviteter blir det denna vecka?: Styrd rastverksamhet på skolan och på fritidshemmet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Min studie grundar sig i att undersöka om man kan stärka och skapa nya kamratrelationer med hjälp av styrda rastaktiviteter. Mina mål i detta utvecklingsarbete är att arbeta med konflikthantering, öka elevers motivation till utevistelse och utelek, skapa fler sysselsättningar på rasterna samt att integrera nyanlända och flerspråkiga elever genom rastverksamhet. Utgångspunkten för denna studie är nulägesanalysen där det lades märke till att vissa elever har brist på idéer när det kommer till rasten, vilket ledde till att de strövar runt på skolgården. Utvecklingsarbetet grundar sig i rastaktiviteter under fyra veckor i kombination med min verksamhetsförlagda utbildning och dessa rastaktiviteter fick eleverna i årskurs F – 5 ta del av. Studiens dokumentation skedde i form av ostrukturerade intervjuer, observationer, läroplansplaneringar samt fotografi och filmning. Resultatet av de styrda rastaktiviteterna visar att det finns intresse för en sådan verksamhet, speciellt för de elever som inte har fantasi för lek eller de elever som behöver hjälp med att komma in i kamratkonstellationer. Vidare visar resultatet att vissa elever valde att inte delta i aktiviteterna för att aktiviteterna inte varit tillräckligt tilltalande. 

 • 322.
  Karlfeldt, Viktoria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Uebel, Linnea
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  "Jag vill ha ett bra jobb": En kvalitativ studie om några elevers och pedagogers uppfattningar om vad som påverkar elevers motivation till skolarbete.2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka några elevers och pedagogers uppfattningar om vilka faktorer som påverkar elevernas motivation till skolarbete. För att få svar på dessa frågor gjordes en studie där vi genom kvalitativa intervjuer låtit nio elever och fyra pedagoger från två skolor tala om sina upplevelser av motivation i skolan. Studien innehåller informanternas berättelser om vilka faktorer som inverkar på motivationen, resultatet diskuterades utifrån Jerome Bruners motivationsteori och  John Hatties studie om motivation. När vi sammanfattade resultatet kunde vi ur samtliga informanters svar utläsa att elevers motivation var starkt kopplad till fyra huvudområden; meningsfullhet, delaktighet, variation och upplevelsebaserad inlärning.

   

  Nyckelord: motivation, motivation, pedagogik, lärare, learning, elever, klassrum, arbetsformer

 • 323.
  Karlsson, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Davidsson, Lise-Lotte
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Självkänsla: Från tanke till handling i förskolepedagogens vardag2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det självständiga arbete är att visa på hur förskolepedagogerna i studien definierar begreppet självkänsla, hur de i praktiken arbetar med detta i verksamheten och hur de upplever sig ha för förutsättningar att arbeta med barns självkänsla. Frågeställningar som används är: hur definierar förskolepedagogerna begreppet självkänsla? Hur arbetar förskolepedagogerna konkret för att stärka barns självkänsla? På vilket sätt ser förskolepedagogerna ett resultat? Vilka förutsättningar har förskolepedagogerna för att stödja barn med låg självkänsla? Denna studie utgår från en kvalitativ ansats, med muntliga intervjuer och öppna frågor. I intervjuerna medverkar tolv förskolepedagoger, samt en förskolepsykolog och en specialpedagog. De flesta definierar begreppet självkänsla i likhet med litteraturen att det handlar om varandet och det inre hos en människa. Resultatet visar att man inte reflekterar på djupet över vad man egentligen menar med självkänsla och har svårt när det gäller det konkreta arbetet i verksamheten. Det finns inte någon samstämmig bild över hur man arbetar med självkänsla. Flera av förskolpedagogerna framhöll vikten av ett respektfullt bemötande som ett konkret arbetsätt eller förhållningssätt för att stärka barns självkänsla. Att arbeta med känslor var också ett arbetssätt som lyftes fram. Andra talade mer om stödjande och berömmande av barnets "görande". Hur förskolepedagogerna upplever sig ha för kompetens kring ämnet självkänsla skiftar. Några anser sig fått mycket kunskap från sin utbildning eller genom kompetensutveckling, men en stor andel upplever sig ha sämre kunskap om självkänsla. Flera pratar om att livserfarenhet och att en samlad kunskap i arbetslaget ger dem en bra kompetens.

 • 324.
  Karlsson, Anna-Maria
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Klassrumskommunikation. En undersökning om kommunikation mellan lärare och elev inom historie- och matematikundervisningen. (år fyra och fem).2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med mitt examensarbete är att studera kommunikationen mellan lärare och elev. Det som är spännande är att se om kommunikationen mellan dessa fungerar. Detta kan ses med hjälp av den analysmodell som Wickman (2002) skapat. Han använde även denna modell för att studera kommunikationen. Studien kommer fokusera på lärarens kommunikation med eleven i ämnen som historia och matematik.

  För att kunna undersöka mitt syfte har jag som ovan nämnts tagit hjälp av Wickmans (2002) analysmodell. Det är den modell som kommer att finnas genom hela arbetet. För att bäst komma fram till goda resultat har metoder som observationer och intervjuer använts. I observationerna användes en filmkamera, som även används under intervjuerna. Det som varit med i på observationerna är två lärare och deras elever som går i fjärde respektive femte klass.

  Resultatet visar tydligt på att lärares och elevers kommunikation är viktig i klassrummet. Men i klassrummet uppstår dessa mellanrum som Wickman (2002) talar om, dessa mellanrum uppstår då en elev inte förstått en uppgift och behöver lärarens hjälp för att lösa det. Ibland, genom deras samspel, kommer de överrens och mellanrummet är fyllt. Det kan också bli tvärtom, att mellanrummet dröjer kvar, vilket menas att samspelet mellan de båda tar längre tid eftersom läraren och eleven inte är överrens om hur uppgiften ska lösas. Arbetet tar även upp olika exempel på hur kommunikationen fungerar i klassrummet hos de båda lärarna i historia och matematik.

 • 325.
  Karlsson, Ann-Charlott
  et al.
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Herda, Katrin
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Läxor: En studie av elevers och föräldrars uppfattningar och upplevelser av läxor2008Independent thesis Basic level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med undersökningen var att få fram barns och föräldrars upplevelser och tankar kring fenomenet läxor. Vi ville ta reda på hur läxor påverkar familjen och barnens fritid och om detta skapar problem eller leder till inlärning. Vi använde oss av den forskningslitteratur som fanns för analys av resultatet. Genom en kvalitativ forskningsmetod där vi använde oss av enkäter med öppna frågor och intervjuer fick vi fram många olika åsikter och tankar kring läxor. Resultat visar på stora skillnader i arbetsbelastning och påverkan på barnen. Barnen påtalar att de får läxor för att de ska lära sig och att de vill ha läxor som är meningsfulla. De nämner att ibland kommer fritiden i kläm. När det gäller föräldrarna påtalar de att läxor ger dem en möjlighet till insikt i barnens skolarbete och att det är en förberedelse för barnen för högstadiet med läxor och prov. Läxor hjälper barnen vid inlärning i form av repetition och fritiden påverkas inte så mycket, tycker föräldrarna.

 • 326.
  Karlsson, Ann-Sofie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Brännlundh, Carola
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Barns läsinlärning: Betydelsen av att kartlägga elevers läs- och skrivförmåga under de tidiga skolåren2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  God läsförmåga är en förutsättning för att elever ska kunna tillgodogöra sig kunskaper i skolan. Därför är det viktigt att tidigt uppmärksamma de elever som är i riskzonen att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Genom förebyggande arbete under de tidiga skolåren borde antalet elever i läs- och skrivsvårigheter minska. Studiens syfte var att undersöka om tidig kartläggning kan hjälpa oss att finna elever i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Två skolors dokumenterade testresultat har utgjort grunden för studien. Testerna är utförda med samma elevgrupp från förskoleklass till och med årskurs 3. Resultaten av dessa testningar har av oss sammanställts för att studera elevernas läsförmåga över tid.

   

  Studien visade att kartläggningen i språklig medvetenhet i förskoleklass kan vara till nytta för att förutsäga elevers kommande läsförmåga. Flera av eleverna som uppmärksammades i förskoleklass hade fortfarande svårigheter i årskurs 3. Dessa elever presterade även lågt på övriga tester utförda i årskurs 2 och 3. För att utvecklas till en skicklig läsare och skribent är det viktigt att eleven har tillgodogjort sig undervisningen i språklig medvetenhet. Flertalet studier visar att fonologisk medvetenhet är en förutsättning för att eleven ska kunna knäcka den alfabetiska koden. Elever som är språkligt medvetna när de lämnar förskoleklass bedöms få det lättare med den tidiga läsinlärningen än de elever som ännu inte utvecklat sin språkliga förmåga. Skolan bör därför så tidigt som möjligt kartlägga och utreda orsakerna till att en elev inte utvecklas i sin läsning. När elevens specifika svårigheter identifierats krävs en direkt koppling till specialpedagogiska insatser. För att lyckas med detta arbete behövs kontinuerlig dokumentation och utvärdering av de åtgärder som vidtagits. Studien visade att elevers svårigheter även kan bli synliga längre fram i deras läsprocess. Detta betyder att skolan bör regelbundet kartlägga var eleven befinner sig i sin läsutveckling och utifrån dessa resultat kan elever i svårigheter identifieras och erbjudas stöd.

 • 327.
  Karlsson, Ellinor
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Läshundens betydelse för elevers läslust och motivation i skolan: En litteraturstudie2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the essay is to investigate how Swedish and international research describes the use of book dogs as an educational tool to encourage children to learn to read and feel motivated to read. To achieve the aim a systematic literature study has been performed, with the focus on how book dogs are presented as enhancing motivation to learn to read in primary school, and the ways in which book dogs have been used in Swedish and foreign schools. Similarities and differences between Swedish and international use of book dogs have also been examined. Data were collected through scientific databases, and only high-quality studies and peer-reviewed scholarly studies occur in the selected literature. The material has been analysed in terms of motivation theory, with the focus on motivation to read.

   

  The result shows that both Swedish and international studies emphasize how book dogs can motivate primary school pupils to start reading or to read more. Book dogs also seem to be able to motivate pupils to become more involved in school work in general. What the majority of researchers emphasize, however, is that the use of book dogs is a supplement to other methods for motivation and development of reading, and that the measures should be used systematically and over a long time. One difference between Swedish and international work with book dogs is that the activities with book dog teams in Swedish schools are limited by rules about the places in which dogs are permitted.

 • 328.
  Karlsson, Emmelie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  TRAS: Tidig registrering av språkutveckling i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie har undersökt TRAS. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare använder sig av TRAS, hur det kan utveckla förskolans verksamhet och TRAS förtjänster samt hinder. Data har samlats in genom kvalitativa intervjuer med tre stycken förskollärare som arbetar med TRAS i deras verksamhet. Det teoretiska ramverket har använts för att analysera resultatet. Resultatet visar att förskollärare använder TRAS som ett observationsmaterial för att kartlägga språket. TRAS kan utveckla förskolans verksamhet genom att upptäcka barns proximala utvecklingszon. TRAS öppnar även upp för pedagogiska diskussioner som kan användas för att utveckla verksamheten såsom miljö och material. De förtjänster som kan ses med TRAS är att det kan användas som ett gemensamt observationsmaterial, kvalitetssäkra verksamheten och se hur de olika språkförmågorna påverka varandra. De hinder som kan ses med TRAS är att det krävs kunskap om TRAS för att kunna utföra det och att förskolor många gånger benämner att TRAS är ett bedömningsmaterial. 

 • 329.
  Karlsson, Evelina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Larsson, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  "Drama har tappat lite status. Men jag tycker drama är viktigt.": Pedagogers perspektiv på förutsättningar för arbete med drama2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Swedish preschools have their own curriculum to base their educational content and ambitions on. The curriculum has been revisited and revised resulting in implications for the preschool as an institution. Drama is a subject that has remained an integral part from the beginning regulatory documents began to apply, and is one of the forms of expression where music, picture and movement are other examples of it. The purpose of this study is to look into the likelihoods for educators to work with drama based on the intentions of the curriculum and other affecting factors. By examining both old and current regulatory documents, as well as analysing empirical data, acquired through interviews with professionally active preschool educators. It became clear that actions leads to consequences. The result shows that preschool educators feels controlled by the revised curriculum despite the fact that the document has become more open for interpretation than it was before the revision. As a subject drama may be considered to have low status and is cast aside in favor of other subjects. This is not always by choice but it stems from the prioritizing of other subjects and other factors such as time constraints, competence and the political management which affects the educational work. The framework the educators experience affect them the most are the factors closest to the institution itself. Framework and factors that stem from outside the institution were not as obvious to the educators themselves.

 • 330.
  Karlsson, Gunilla
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Språklig stimulans - Pedagogens ansvar!: En studie om pedagogers arbete kring en läsaktivitet2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

   

   

  Under mina VFU-perioder har jag sett pedagoger genomföra högläsning i förskolan på olika sätt. Med den här studien ville jag undersöka dels hur pedagogerna planerade och genomförde en läsaktivitet och dels hur de tänkte och reflekterade om vad de gjorde i samma aktivitet. Studien genomfördes på fem olika förskolor i en medelstor stad i södra Sverige. Jag har vid besöket filmat och observerat en läsaktivitet vid var och en av förskolorna samt gjort en kvalitativ intervju med den pedagog som läste för barnen. Därefter har pedagogen reflekterat över sin egen insats och sett barnen reaktioner genom att studera filmen.

  Mitt resultat innehåller flera olika sätt att genomföra en läsaktivitet där pedagogerna hade varierande syften med läsningen. Utifrån pedagogernas tankar kom jag fram till att reflektioner över eget förhållande kring litteratur är viktigt. Studien visade också på vad pedagogerna trodde sig kunna förmedla samt vilka möjligheter i verksamheten och vilka förutsättningar bland barnen de ansåg fanns för att förmedla lärande genom litteraturen.

   

 • 331.
  Karlsson, Ida
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Bemötande: En observationsstudie om hur flickor och pojkar bemöts i förskoleåldern2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 332.
  Karlsson, Lizette
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Det är en bra idé att börja med det lättaste": En studie av lärares uppfattningar av metoden "att skriva sig till läsning"2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate teachers’ experiences of working with Writing to Read (WTR), and their perceptions of how pupils develop in reading and writing when they write on computers or similar devices. Another aim is to study teachers’ motives for using the WTR method. The material used for analysis is four interviews with teachers who use WTR. The result of the analysis shows that the teachers find that the pupils have a greater love of writing and that the teachers chose to work with the method because they want to change how pupils learn to read and write. Another finding is that the teachers feel that pupils with motor difficulties benefit most from working with WTR. 

 • 333.
  Karlsson, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Kroppsspråket: Pedagogers kroppsspråk, ett kommunikativt redskap i förskolan.2010Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 334.
  Karlsson, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Föräldrasamverkan: Förskollärares uppfattningar kring samverkan mellan hem och förskola2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att synliggöra förskollärares uppfattningar kring föräldrasamverkan i förskolan. Frågeställningarna berör förskollärarnas syn på föräldrasamverkan, möjligheter och svårigheter med föräldrasamverkan samt olika samverkansformer som används i förskolan. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer. Arton förskollärare på tre olika förskolor intervjuades. I resultatet kom det fram att förskollärarna poängterar att föräldrasamverkan är en viktig del i förskolans verksamhet. Förskollärarna hävdar att de ständigt arbetar med att förbättra relationen mellan hem och förskola. Studien visade också på flera olika samverkansformer som förskolor använder sig av i samverkan med hemmen. Förskollärarna framhäver även föräldrainflytande som en viktig del i verksamheten. Föräldrarna på förskolorna är delaktiga och får vara med och påverka verksamheten. En slutsats som går att dra utifrån studien är att föräldrasamverkan bör vara en naturlig del i varje förskola för det påverkar både barnen och verksamheten på ett positivt sätt.

 • 335.
  Karlsson, Robin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Nilsson, Sofie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Vad jobbar du som idag?: En kvalitativ studie om skapandet av yrkesidentitet och organisationen utav grundlärare med inriktning mot fritidshem.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete forskar vi kring hur fritidslärare utformar sin yrkesidentitet utifrån de ramfaktorer som finns i skolans organisation. Tidigare forskning och våra egna erfarenheter visar ett yrke som ser väldigt olika ut från skola till skola i både arbetsuppgifter och utformning. Hur skolledarna organiserar fritidslärarna inom organisationen är även något vi strävat efter att få svar på. Detta då vi upplevt att det har en stor inverkan på hur fritidslärarnas yrkessituation utformas vilket vårt resultat tyder på i sin tur har en stor inverkan i hur fritidslärarna skapar sina egna yrkesidentiteter. Vi utgår från frågeställningarna Hur uppfattar de nyexaminerade fritidslärarna sin yrkesidentitet? och Hur skapar skolledare förutsättningar för fritidslärare att forma sin yrkesidentitet? Vi har genomfört kvalitativa intervjuer och tolkat dessa utifrån olika teorier för att nå fram till vårt resultat. Vårt resultat visar att det är många variabler som bidrar till fritidslärarnas skapande utav en yrkesidentitet. Resultatet visar att fritidslärare allt som oftast har en eller flera yrkesidentiteter i sitt yrke, om man trivs med detta eller ej beror på om rätt förutsättningar för att sköta dessa ges. Slutligen visar undersökningens resultat att skolledarens ledarskap och organiserande av verksamheten är nyckeln för att skapa dessa förutsättningar.  

 • 336.
  Karlsson, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Pedagogens bemötande av barn i socioemotionella svårigheter2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om hur man som pedagog bemöter och stöttar barn i socioemotionella svårigheter.  Studiens syfte är att undersöka vad tre förskollärare och en elevassistent anser om hur man som pedagog bemöter barn i socioemotionella svårigheter. Studien är kvalitativ och data har samlats in via intervjuer. Resultatet visar att utagerande barn är de som syns om märks mest och har därför en tendens till att få lärarens uppmärksamhet mer än de inåtvända barnen. Barn med koncentrationssvårigheter behöver en miljö där det inte finns mycket saker runt omkring dem som kan distrahera dem. För att de lättare ska kunna hålla fokus på undervisningen krävs det att man som lärare har funnit barnets intresse och byggt upp undervisningsinnehållet och materialet efter detta intresse.  För att stötta barn som är utagerande gäller det att inte försöka lösa konflikter som sker direkt utan låta barnet få byta miljö och lugna ner sig först. Barn som är inåtvända är tysta och föredrar att visa sina känslor genom kroppsspråket istället, de drar sig gärna undan och man ska som lärare visa dem att det är okej att de är som dem är, men man kan vägleda dem till ett socialare liv tillsammans med sina kamrater, genom att till exempel fråga de andra kompisarna om barnet får vara med dem och leka eftersom barnet oftast inte vågar ställa den frågan själv.

 • 337.
  Karlsson, Susanne
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Elmbro, Nina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Blyghet ett problem eller en tillgång?: En studie om hur pedagoger ser på blyga barn och hur blyghet bland små barn visar sig.2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Blyghet är något som blivit alltmer uppmärksammat, kanske främst när det talas om barn i förskolesammanhang. Det finns relativt mycket litteratur och forskning kring ämnet och på internet finns enorma mängder med information och olika sidor för självhjälp och terapiförslag. Främst talas det om blyghet och dess konsekvenser, vilket ofta innebär att den blir negativt betingad. I följande studie tas upp hur pedagoger i förskola och förskoleklass ser på blyghet, både dess negativa sidor men också det positiva som den kan bidra med. Det framkommer också en slags oro gentemot de blyga barnen när man talar om att kunna uttrycka sig och delta i sociala sammanhang. Genom utförda intervjuer med pedagoger och gjorda observationer har mycket kunnat utläsas om hur synen på blyga barn kan vara, men också hur blygheten kan visa sig bland små barn. Intressant att finna är hur samhällets syn påverkar då det ofta verkar vara mer rätt att vara framåt, än att inte vara det. Intresset för denna studie väcktes i samband med egna erfarenheter kring blyghet som barn, men också genom reflektioner gjorda under praktik och arbete i förskola och förskoleklass. Syftet med denna studie är att undersöka hur blyghet bland små barn kan visa sig och hur pedagogers attityd till blyghet är.

 • 338.
  Karlsson, Ulrika
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Medlöw, MarieLouise
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Skolan - den kan jag: Kommunala politikers och förvaltningschefers kunskaper angående inkluderande arbetssätt i skolan.2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att undersöka de kunskapsgrunder på vilka kommunalapolitiker och tjänstemän fattar sina beslut som rör inkluderande arbetssätt i skolan. Vadär det som de bär med sig i form av erfarenheter och/eller utbildning som gör demskickliga att fatta dessa beslut? Vi ställde oss frågor om vilken kunskap de hade omskolan, på vilket sätt de skapat sin kunskap och hur de definierade begreppeninkluderande arbetssätt och likvärdig utbildning. För att få reda på detta använde vi ossav strukturerade intervjuer då vi sökte upp och intervjuade politiker och tjänstemän i trekommuner av olika storlek. Det insamlade datamaterialet strukturerades utifrån två avDomänteorins s.k. domäner, politikerdomänen och förvaltningsdomänen. Därefterstrukturerades materialet vidare utifrån begreppen inkluderande arbetssätt, likvärdigutbildning, kunskapsutveckling och kommunal organisation. I vårt resultat kan vi se attde flesta ansvariga politiker och tjänstemän på förvaltningsnivå säger sig ha godkunskap om skolan. Däremot finns det skillnader i deras medvetenhet vad det gällersina respektive uppdrag. När det gäller begreppet inkluderande arbetssätt i skolan sådefinieras det generellt med att ”alla ska vara med”. Däremot finns det olika tankar omvilka som omfattas av begreppet ”alla”.

 • 339.
  Karlsson, Ulrika
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ringstedt, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan: -en hermeneutisk cirkel med barnen i fokus?2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskningsintresset i denna studie fokuserar på hur det systematiska kvalitetsarbetet tar sin form på förskolorna. Centrala aspekter i studien är hur det sker utifrån barnens perspektiv och hur förskollärarna ser på arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. För att undersöka detta intervjuade vi åtta förskollärare på två olika förskolor. Vi använde oss av en kvalitativ undersökningsmetod, i form av intervjuer, för att få reda på vad respondenterna verkligen anser. Detta för att få en tydligare bild över hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar i förskolans värld och för att ta reda på om det är, eller kan bli en naturlig del av arbetet inom förskolan. Vi har också använt oss av litteratur för att förtydliga resonemanget i arbetet. För att få svar på studiens frågeställning har vi valt att använda oss av Bruners (1996) teorier om kognitiv kultur, hermeneutisk cirkel och sociala interaktioner i vår undersökning. Resultatet visar att förskollärarna har en god inblick i att det är barnens inflytande och delaktighet som ska stå i fokus. Vi ser tecken på en medvetenhet om att det systematiska kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process. Att det ofta är problemområden som lyfts som utvecklingsområden och att det är verksamhetens tillkortakommanden som ska förändras och utvecklas. Ett annat problem som vi i vår studie utläser är hur barnens perspektiv och delaktighet tas till vara, förskollärarna vet inte hur de ska göra för att få med barnen och deras möjlighet till inflytande och delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet.

 • 340.
  Karlström, Johan
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Även skoltrötta elever vill något med sina liv: Hur gymnasieelevers motivation påverkas i mötet med läraren2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The starting point of this study is national as well as international surveys which show that the study motivation and general level of knowledge among Swedish students have decreased. The Swedish Curriculum for the Non-Compulsory School System (Lpf94) states that each student shall be given the possibility to strengthen their will and ability to learn. The teachers are expected to play an important role in the effort to increase student motivation. The opinions of the students are a valuable source when trying to understand what motivates them. The purpose of this study is to provide a more profound understanding of what students express about their motivation in the interaction with the teachers. Students that describe themselves as school tired is one important target group for increasing motivation among students. Therefore, a more specific purpose is to see what in the interaction with the teacher and the teacher’s education might affect the motivation for school work among high school students who are tired of school. Research and studies relating to motivation are presented and discussed in the theoretic chapters of this work, covering the impact of social background, students’ inner motivation and the roles of the interaction with the teacher as well as teachers’ expectations and the teaching itself. The study is conducted as an analysis of qualitative interviews with five high school students who have expressed that they are school tired. The main results show that this particular group of students appreciate teachers who are caring, encouraging and supportive. The students have a need to feel connected with the teacher, who ideally should be calm, positive and have a sense of humour in order to generate positive energy. As for the Pygmalion effect, it is significant that the students express that their first meeting with the teacher is important and that they wish the teacher to be encouraging and to show them that she or he believes in every student´s ability in order to motivate them. The study shows that a teacher should also be able to challenge the students, but not by setting the goals too high or by putting too much pressure on them. When introducing a new course the teacher should make sure the students have the ability to keep up with the pace. Teachers should also enable students to catch up if they get behind. In addition, the teacher should have empathy and be able to explain various topics in an interesting way, and finally make it clear that they are teachers because they want to and not out of necessity.

 • 341.
  Karlström, Ludvig
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Kvalificerad kunskap eller kuriosa?: En analys över aktörsperspektiv i läromedelsböcker för Historia A2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kvakificerad kunskap eller kuriosa är en läromedelsanalys av läroböcker för gymnasiets kurs Historia A. Studien tar sikte på att granska om de utvalda läroböckerna genom aktörperspektiv förklarar människans delaktighet i historisk utveckling och ger kvalificerade kunskaper, eller om historiska aktörer enbart försigkommer som kuriös information. Studien tar sin utgångspunkt i tidigare forskning kring läromedelsanalyser och historiemedvetenhet. Resultatet visar att läroböckerna tenderar att skrivas som stängda berättelser där aktörerna framställs som enskild isolerad fakta, vilket gör det svårt för läsaren att utvinna kvalificerade kunskaper från den fakta som läroböckerna erbjuder.

 • 342.
  Karlsudd, Peter
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Assessing Essays to Develop Writing2010In: Problems of Education in the 21st Century, ISSN 1822-7864, E-ISSN 2538-7111, Vol. 25, p. 67-76Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Special needs teacher education in Sweden has by tradition been pragmatic and action-oriented. The higher degree of academization the education is now undergoing has revealed deficiencies in the concluding essay project. A low problematization degree, poor grounding in theory as well as undeveloped analyses are among the explanations of the low quality. This article describes a development project conducted at Linnaeus University with a view to improving the quality of student essay writing. With the overarching aim of making students aware of the quality criteria involved in essay writing, students and teachers assessed essays on the basis of 24 different criteria. Initially worked out by teachers, the criteria were developed and supplemented in dialogue with students. After the appraisal the conformity of assessment between student-student, teacher-student and teacher-teacher was presented. The result demonstrates that disagreement exists in the assessment. Teachers and examiners assess the quality of the essays as being somewhat lower in certain respects than what students do, whereas they may give higher values on the basis of other criteria. However, individual differences in assessment among teachers are not fewer than among students. There are clear differences in the evaluation of method, theory grounding, innovativeness and creativity. Subsequent discussions have led to clearer quality requirements for essays and have also to some extent reduced the former interpretation gap.

 • 343.
  Karlén, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Hur hanterar arbetsledare schemaläggning vid flexibel arbetstid utifrån organisationens kompetenskrav?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att genom flexibel arbetstid kan arbetsledare behålla kompetenser. Flexibel arbetstid kan skapa engagemang och bra arbetsförhållanden i verksamheter utifrån medarbetarens enskilda behov och organisationens krav på bemanning. Resultatet visar att genom teorin om KASAM kan arbetsledare skapa en attraktiv arbetsplats och behålla kompetenser trots det strama ekonomiska kravet från organisationen. Syftet med studien var att studera hur goda villkor för lärande kan skapas i flexibel arbetstid. Studien baseras på nio semistrukturerade intervjuer med arbetsledare inom vård och omsorg från tre städer i Sverige och utgick från en intervjuguide. Redovisningen av resultatet delades först in i två teman utifrån organisationsperspektivet och individperspektivet. Därefter analyserades resultatet utifrån teorin om KASAM i tre delar. Arbetsledare menar att genom kommunikation, motivation och delaktighet kan goda villkor för lärande skapas i flexibel arbetstid. Resultatet visar att det är en komplex uppgift för arbetsledare att behålla kompetenser för att skapa en bra arbetsmiljö.

 • 344.
  Kastemar, Ulrika
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  "Förskolemiljön är en bra miljö i sig": En undersökning av pedagogers syn på barn med annat modersmål än svenska och deras möjligheter att utveckla det svenska språket i förskolan. Ulrika2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med följande examensarbete har varit att undersöka vilka möjligheter som ges till barn i förskolan med annat modersmål än svenska att utveckla det svenska språket. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer som gjorts av pedagoger på en mångkulturell förskola. Genom intervjuerna ville jag ta del av hur pedagogerna enligt dem själva, går till väga för att stimulera dessa barns språk. Samt hur pedagogerna tror att verksamheten främjar det svenska språket hos barn med annat modersmål. Jag ville även ta del av deras tankar kring de svensktalande barnens påverkan men också deras inställning till modersmålets betydelse för att det andra språket ska utvecklas. Resultatet visar på att pedagogerna finner förskolemiljön som en bra miljö i sig och att barnen dagligen i verksamheten ges möjlighet att träna det svenska språket vid en rad olika tillfällen. Dels vid styrda lärtillfällen men också under den fria leken. De vardagliga situationerna är ytterligare ett sådant tillfälle som pedagogerna nämner. Det kan tillexempel vara då pedagoger och barn dukar tillsammans och under själva måltiden då barnen får tillfälle till glosträning men också då pedagog och barn spontant samtalar med varandra under dagen. Pedagogerna menar att de själva bidrar genom att arbeta så konkret som möjligt och hela tiden tydliggöra saker för barnen. Dels genom konkret material men även genom att själva vara så tydliga som möjligt för att barnen lättare ska lära. De menar även att de svensktalande barnen och modersmålet har en viktig roll för barn med annat modersmål än svenska och för att de ska utveckla sitt andraspråk.

 • 345.
  Kirova, Rositsa
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Förskollärares syn på drama som pedagogiskt verktyg i förskolan2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  My goal in this study was to research how teachers with education in pedagogical drama think about drama and how to use it as an educational tool. The method I used to acquire the results was by interviews. In total I interviewed six different teachers which had some kind of education in pedagogical drama. This study revealed that all the teachers in some way used educational drama in preschool. The purpose with educational drama is to improve the children's fantasy, creativity, empathy, self-awareness and also their ability to co-operate with other children. The result also points out that some teachers use drama as a practical way to teach. The teachers believe that the children enjoy drama very much, especially children from other countries because they can't speak Swedish very good and the practical drama gives them a chance to play with the other children. My conclusion is that pedagogical drama is both among the interviewed teachers and the literature a good tool to use and implement in the daily preschool planning. But there are some important things to have in mind. Those things are the need of enough time for drama in preschool, to have the right competence among the teachers and include influence from the children's own interests. The lack of competence in any of these things can result in a negative outcome for the children.

 • 346.
  Kittel, Elin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Svensson, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  TRAS - Tidig registrering av språkutveckling2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att granska observationsmaterialet TRAS (tidig registrering av språkutveckling). Vi har undersökt vad pedagoger och rektorer anser om TRAS, dess innehåll och arbetet med materialet. Data består av intervjuer av sex pedagoger, på två olika förskolor, med erfarenheter av TRAS samt ansvarig rektor på dessa förskolor. Resultatet visar på att pedagogerna och rektorerna har uppfattningen om att det finns både fördelar och nackdelar med TRAS. Pedagogerna och rektorerna är övervägande positiva till TRAS och upplever att det är ett bra hjälpmedel och komplement i arbetet med barns språkutveckling.

 • 347.
  Kjellander, Carolina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Karlsson, Emilia
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Måltidspedagogik i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om måltidspedagogik utifrån hur verksamma förskollärare och annan personal på förskolorna omsätter denna i förskolans vardag. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar: vad är måltidspedagogik enligt förskollärarna och kocken, hur arbetar de med måltidspedagogik och varför arbetar de med måltidspedagogik. Studiens syfte och frågeställningarna besvaras genom en kvalitativ ansats med intervjuer som metod. Intervjuerna genomfördes på två privata förskolor som arbetar med måltidspedagogik. Respondenterna var två förskollärare och en kock som är utbildade måltidspedagoger samt en förskollärare som inte är utbildad måltidspedagog. Resultatet visar att måltidspedagogik innebär att ge barn möjlighet till att äta hälsosammare, samt att ge barn förutsättningar till att få en utvecklad förståelse sin egen hälsa. Förskolorna håller sig även till en mer hälsosam mat genom att de har plockat bort socker, kött och charkprodukter. Tre metoder som används i arbetet medmåltidspedagogik är saperemetoden, “från jord till bord-”och “steg för steg- metoden”. En möjlighet som alla fyra tog upp är att förskolorna har ett eget kök. En begränsning som sågs var att måltidspedagogik kan ta tid från annat som förskollärare och kocken vill arbeta med. I analysen diskuteras resultatet i relation till det didaktiska och sociokulturella perspektivet samt tidigare forskning.

 • 348.
  Klarén, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  Nedfors, Sofie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education and Teacher's Practice.
  "Man får bara leka med lego och i byggrummet. Då får man vara med i min legoklubb": - En observationsstudie om könsmönster i konstruktionslek på förskolan2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ”You can only play with lego and in the construction room. Then you can be in my lego club.” - A study of gender patterns in construction play in preschools

   

  Det övergripande syftet med studien är att få en större förståelse för hur könsmönster kan utspela sig i barns konstruktionslek i förskolan. Vårt mål med studien är att bidra med en ökad förståelse för hur könsmönster kan utspela sig i barns vardag i förskolan. Studien inspirerades av den nya läroplanen för förskolan (2018) där förskolans uppdrag i förhållande till genus har förtydligats och lyfts mer än tidigare. Studien bygger på deltagande observationer där vi genom ett observationsschema vill kartlägga olika könsmönster i barns konstruktionslek. Studien genomförs på två olika förskolor hos barn mellan tre till fem år. Resultatet av studien är att vi kan se både könsstereotyp och könsöverskridande lek hos både pojkar och flickor, men att den könsstereotypa leken är dominerande, främst hos pojkar i grupp. De genomförda observationerna består till majoriteten av pojkars konstruktionslek, då det främst är pojkar som leker med konstruktionsmaterialet i vår studie.

 • 349.
  Klasson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  "En god pedagog har det i sig!":   En kvalitativ studie av föräldrars uppfattning av förskolans uppdrag och deras syn på pedagogens roll och uppdrag.2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa intervjustudie belyser föräldrars uppfattning av förskolans uppdrag samt deras syn på pedagogens roll och uppdrag. Genom sex stycken intervjuer med föräldrar i förskolan har följande resultat trätt fram. Förskolans uppdrag, enligt respondenterna är att skapa trygghet för barnen samt att vara en plats för social träning. Pedagogens roll menar respondenterna består av att vara inspirerande, att vara en positiv förebild och att ha talang för yrket. Pedagogens uppdrag är enligt respondenterna att se barnet, att kunna möta föräldrarna samt att följa läroplanen. Jag fann tre intressanta aspekter i dessa resultat, nämligen att majoriteten av föräldrarna menar att det i förskolans uppdrag ingår att skapa trygghet, att föräldrar väldigt bestämt menar att följa läroplanen är pedagogens främsta uppdrag, även om ingen av föräldrarna hade direkt kunskap om vad som står i läroplanen och slutligen att det viktigaste i pedagogrollen var att ha talang för yrket, eller som flera av föräldrarna uttryckte sig – att ha ”det”. 

 • 350.
  Kledzik, Tatjana
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Marghit, Ioan
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Högläsningsboken: En kvalitativ studie om lärarnas syn på högläsningsböcker2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar med högläsningsböcker och vad eleverna förväntas lära sig av dessa. Studien bygger på fyra semistrukturerade intervjuer av lärare i årskurs 4-6, och materialet analyseras främst utifrån den fenomenologiska teorin att objektet, högläsningsboken, framträder i upplevelsen med subjektet, lärarna.

  Sammantaget har lärarna en positiv inställning till högläsningsboken, och vår studie visar att högläsningsboken används i flera syften samtidigt, såsom språkutveckling, läsupplevelse och olika former av fostran. Valet av böcker visar hur lärare använder texterna för att samtala om exempelvis normer och värderingar. Lärarna använder även tillfället för att skapa en mysig stund i klassrummet.

  Det finns en skillnad mellan hur forskarna menar att man bör arbeta med högläsning och hur lärarna själva beskriver att de undervisar med hjälp av böckerna. Skillnaden ligger främst i lärarnas val av högläsningstillfälle, samt vilken arbetsinsats som förväntas av eleverna. Lärarna själva menar att med hjälp av högläsningsböckerna kan ett klassrumsklimat skapas som främjar läslust, och att eleverna ibland behöver en stund av gemenskap utan stora krav.

  Vår slutsats är att om syftet med val av bok tydligt förmedlas till eleverna kan lärarnas mål med högläsningsböckerna enklare urskiljas och elevernas utveckling lättare följas upp.

45678910 301 - 350 of 606
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf