lnu.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 779
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Hansson, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Processbarhetsteorin tillämpad på elevers skriftliga produktion: En studie baserad på nyanländas elevtexter i högstadiet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är vanligt att elever befinner sig på olika kunskapsnivåer i en undervisningsgrupp och för att ta reda på vilka nivåer de befinner sig på går det att tillämpa Processbarhetsteorin. Det är en teori utformad av Manfred Pienemann för att studera hur inlärare processar grammatiska strukturer. Uppsatsen är främst byggd på en kvalitativ ansats på grund av de kvalitativa analyserna men även på en kvantitativ ansats då elevernas texter som är analyserade har räknats i procent och presenterats i fördelningar med hjälp av tabeller. Den deltagande gruppen bestod av 15 elever i en förberedelseklass med blandade åldrar från årskurs 7-9. Analyserna baserades på Processbarhetsteorin enligt Flyman Mattssons och Håkanssons analysmodell (2010, s. 66-75). Resultaten visade att eleverna i undervisningsgruppen, vars texter analyserades, befann sig på olika PT-nivåer och det förekom även olika typer av grammatiska strukturer bland eleverna. Majoriteten av eleverna processade grammatiska strukturer för PT-nivå 2 och/eller PT-nivå 3 i uppgift 1 och/eller uppgift 2. De olika resultaten kan bero på faktorer såsom startålder för språkinlärning då alla elever kom till den svenska skolan vid olika tillfällen men den främsta slutsatsen kan vara att de flesta elever i skolan är på olika kunskapsnivåer eftersom det visade sig genom de olika resultaten hos eleverna. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 302. Hansson, Kristina
  et al.
  Blomberg, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Cohn, Neil
  Andersson, Annika
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Processing of verbal and visual language structure: Applying the visual language paradigm on children with and without developmental language disorders2019Conference paper (Refereed)
 • 303.
  Hansson, Nina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Bassmann, Pernilla
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Stödord som en metod för läs- och skrivutveckling: En studie om hur stödord används som ett hjälpmedel i årskurs 32019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har som mål att undersöka om stödord är en fungerande metod för att välja ut relevant information ur en faktatext i två klasser i årskurs 3. 31 elever deltar i studien. Eleverna väljer stödord ur en text de läser och skriver sedan en egenproducerad text med utgångspunkt i källtexten.

  Teoretiskt vilar studien på systemisk funktionell lingvistik (SFL) vilket innebär en funktionell språksyn. Vi utgår från de ideationella och textuella metafunktionerna och analyserar materialet utifrån, deltagare, process, omständighet och basgenre. Analysen fokuserar på elevtexternas innehåll, struktur och de ämnesspecifika och genrespecifika stödorden. Resultatet visar att elevernas stödord är i högre grad ämnesspecifika och genrespecifika än allmänspråkliga. Eleverna använder stödorden för att skriva en beskrivande text. Dock visar resultaten även att eleverna skriver av en större mängd av källtexterna och formulerar få omständigheter. Därmed visar resultatet att eleverna i årskurs 3 har svårt att använda stödord som metod vid textbearbetning. Däremot anser vi att stödord som metod fungerar i årskurs 3

  Download full text (pdf)
  Stödord som en metod för läs- och skrivutveckling
 • 304.
  Hanzén, Mia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Kan vi inte kolla på film?": Filmens plats och betydelse i svenskundervisningen i gymnasieskolan2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this project is to survey the attitudes towards using film in the subject of Swedish among teachers and students in some upper secondary schools in Sweden. The investigation is based on two surveys answered by teachers of the subject of Swedish, and by students in their second last and last year of upper secondary school. The results show that there is a positive attitude towards using film as a didactic tool among both teachers and students. The teachers’ main purposes of using film are to illustrate a literary epoch and to use films as basis for discussions about different subjects. The students experience learning in a more interesting and motivating way than using only traditional teaching like reading novels. The study also shows a lack in teaching about literacy, critical literacy and media literacy with the help of film. However, the conclusion is that film play an important part and have a place in teaching the subject of Swedish.

  Download full text (pdf)
  "Kan vi kolla på film?" Filmens plats och betydelse i svenskundervisningen i gymnasieskolan
 • 305.
  Havskog, Emmelie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Persson, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Elevers attityder till sina språk och sin flerspråkighet: En kvalitativ intervjustudie med sex elever och två lärare2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main aim of this study is to examine six pupils’ attitudes to their mother tongue and their multilingualism. A secondary aim is to investigate the two class teachers’ attitudes to the students’ mother tongue and multilingualism. The method of data collection is based on semi-structured interviews with six students in the third and fourth grades of compulsory school and their two teachers. The participating students were either born in Sweden or arrived before the age of four. The empirical evidence was analysed on the basis of the idea that attitudes can be described as composed of three components: the affective, the conative and the cognitive component. The analysis shows that the students exclusively express a positive attitude to their native language and their multilingualism. A cognitive element in the students’ appreciation of their multilingualism is that they perceive themselves as balanced multilinguals, i.e. master all their languages as well, albeit in different areas. The students express pride and do not seem to hesitate to use their mother tongue. However, it appears that the school is a place associated with the use of Swedish and not their mother tongue. The interviewed teachers express a positive attitude to multilingualism and the students’ maintaining their mother tongue. At the same time, though, the teachers do not seem to be prepared to incorporate the students’ language resources in their teaching.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 306.
  Hedlund, Mujdeh
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  När det verbala språket inte räcker till: En studie kring bildens betydelse vid språkinlärning för vuxna andraspråksinlärare2018Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse andraspråkslärare anser att användning av bild som en semiotisk resurs har i undervisning för vuxna andraspråksinlärare. Studien har sin grund i den sociosemiotiska teorin. Undersökningsmetoder till denna studie var kvalitativa metoder (observation och intervju) där fem andraspråksundervisningstillfällen på sfi observerades och därefter intervjuades de lärarna vilkas undervisning hade observerats. Resultaten av studien visade att bild används och kan enligt de intervjuade lärarna underlätta och förstärka andraspråksinlärning för vuxna andraspråksinlärare. Resultaten i studien visade enligt lärarna även att användning av bild kan skapa svårigheter. Detta innebär att andraspråkslärare måste ha ett tydligt syfte med användning av bild i sin undervisning och måste vara medvetna om möjligheter och begränsningar som kan finnas med användning av bild i undervisning. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 307.
  Heideman, Matilda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Klässman, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Didaktiska val för skrivundervisningen: en litteraturstudie om flerspråkiga elevers skrivutveckling i lågstadiet2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna systematiska litteraturstudie syftar till att undersöka vad tidigare forskning kommit fram till vad gäller undervisningsmaterial, undervisningsmetoder och samtalsaktiviteter som främjar flerspråkiga elevers tidiga skrivutveckling. Studiens material innehåller 13 olika publikationer som kvalitativt analyserats med hjälp av ett kategoriseringsschema för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Publikationerna söktes fram i olika databaser, ERIC, Libris och Diva, där vi använde oss av utvalda sökord för att få fram relevanta studier för valt forskningsområde. Resultatet visar att flerspråkiga elevers skrivutveckling främjas främst genom att undervisningen är explicit och består av konkret, anpassat och varierat material. Många forskare lyfter vikten av vilka didaktiska val lärare väljer att använda sig av. Litteraturstudien visar att flerspråkiga elever aktivt ska delta i den ordinarie klassrumsundervisningen så mycket som möjligt, och att olika typer av samtalsaktiviteter i klassrummet gynnar flerspråkiga elevers skrivutveckling. Slutligen visar resultatet att det finns brist på forskning om undervisningsmaterial och undervisningsmetoder som lämpar sig i undervisningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 308.
  Heinonen, Susanne
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Det låter pretty najs: En undersökning av mellanstadieelevers attityder till engelska lånord2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen undersöker unga människors attityder till att använda enstaka ord ochfraser på engelska i svenska meningar. Forskning visar att engelskt inflytande är högre iyngre åldrar än hos äldre. Fenomenet att använda engelska ord i det svenska språket desenaste decennierna har ökat alltmer och det finns flera faktorer som pekar på attengelskan har fått ett allt större inflytande inom flera samhällsområden. Dessa språkligaförändringar speglas av samhällets kultur och attityd till engelskan. Förutom den litteratursom jag hänvisar till i den här uppsatsen har jag valt att genomföra en intervju- ochenkätundersökning med yngre individer för att ta reda på deras attityd till att växla mellansvenska och engelska när de talar.Resultatet av undersökningen visar att en majoritet av informanterna använder engelskai sitt vardagsspråk och att attityden till att använda ord och fraser på engelska i det svenskaspråket är mycket positiv samt att sociala faktorer som till exempel samhörighet spelar enstor roll. Dessutom visar resultatet att attityden till att använda engelska ord är något merpositiv hos flickor än hos pojkar. Resultatet visar även att informanterna i undersökningenanvänder engelska ord som screena, softa och King när de talar om fritidsaktiviteter samtatt de entusiastiskt uttrycker engelska adjektiv som cool, pretty, nice eller najs, ibland isin engelska form och ibland anpassat till svenskan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 309.
  Heinzdotter Johnsson, Helena
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Det blev IG - vad beror det på?: Inställningen hos några elever från generation Y till deras slutbetyg i svenska på gymnasiet2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur några elever förhåller sig till sitt slutbetyg IG i den sista obligatoriska svenskkursen på gymnasienivå. Kursen tillhörde Lpf 94 och benämndes SV1202. Undersökningen har baserats på en enkät med samtal och kompletterande intervjuer med fokus på elevernas inställning och attityd till både skola med arbete men framför allt till slutbetyget IG i svenska. Resultaten visar att majoriteten av eleverna främst ser sin egen avsaknad av engagemang som orsak till betyget IG.

 • 310.
  Helgason, Jon
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Läsning som social och kulturell praktik: Resultat från en läsarundersökning2019In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 43, p. 147-166Article in journal (Refereed)
 • 311.
  Helgason, Jon
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  State Television as Cultural Mediator in the Swedish Welfare State2019In: NCCPR 2019, Nordic Conference on Cultural Policy Research: Abstracts, Bifröst University , 2019Conference paper (Refereed)
 • 312.
  Helgason, Jon
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Erlanson, Erik
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Henning, Peter
  Umeå University, Sweden.
  Lindsköld, Linnéa
  University of Borås, Sweden.
  Forbidden Literature: Case Studies on Censorship – Reports from an Anthology Project2019In: Literary Citizenship Conference, Oslo 25-27 September 2019: Abstracts, National Library of Norway , 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The following paper will present the key outcome of the research anthology project Forbidden Literature – Case Studies on Censorship, slated for publication in 2019. Through a number of case studies dealing with censorship’s past and present, in liberal democracies as well as in totalitarian regimes, the project reveals an historical continuum in which literature constantly appears as a phenomenon in need of regulation. Short reports of two case studies will be presented, exploring decisive aspects of the relationship between literature and society, the social and aesthetic function of literature and their transformations.

  The first case study deals with forms of literary analysis taking place in the courtroom, exemplified by an obscenity trial against a Swedish avant-garde comic magazine in 1989. The second study analyses cases in which Swedish city libraries have refused to acquire, or provide clients with, certain non-fiction works – highlighting an increasingly common conflict between public cultural policies and constitutional principles such as the freedom of speech.

  Together, the two studies show how the historical mode of visibility of literary texts is formed and transformed along with our understanding of what literature is and what it is able to do.

 • 313.
  Helgason, Jon
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Forssberg, Anna
  Karlstad University, Sweden.
  Johansson, Sven Anders
  Mid Sweden University, Sweden.
  Pilke, Nina
  University of Vaasa, Finland.
  Andersson, Lars Gustaf
  Lund University, Sweden.
  Johansson, Britt-Inger
  Uppsala University, Sweden.
  Ternhag, Gunnar
  Stockholm University, Sweden.
  Wåhlin, Kristina
  Lund municipality, Sweden.
  Ryberg, Sanna
  Karlstad University, Sweden.
  Hallbäck, Filip
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Holmberg Sjöling, Christian
  Mid Sweden University, Sweden.
  Bedömargruppens rapport: Treklöverutvärdering kluster 11, Karlstads universitet2019Report (Other academic)
 • 314.
  Helgason, Jon
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Forssberg, Anna
  Karlstad University, Sweden.
  Johansson, Sven Anders
  Mid Sweden University, Sweden.
  Pilke, Nina
  University of Vaasa, Finland.
  Andersson, Lars Gustaf
  Lund University, Sweden.
  Johansson, Britt-Inger
  Uppsala University, Sweden.
  Ternhag, Gunnar
  Stockholm University, Sweden.
  Wåhlin, Kristina
  Lund municipality, Sweden.
  Ryberg, Sanna
  Karlstad University, Sweden.
  Hallbäck, Filip
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Holmberg Sjöling, Christian
  Mid Sweden University, Sweden.
  Bedömargruppens rapport: Treklöverutvärdering kluster 11, Linnéuniversitetet2019Report (Other academic)
 • 315.
  Helgason, Jon
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Forssberg, Anna
  Karlstad University, Sweden.
  Johansson, Sven Anders
  Mid Sweden University, Sweden.
  Pilke, Nina
  University of Vaasa, Finland.
  Andersson, Lars Gustaf
  Lund University, Sweden.
  Johansson, Britt-Inger
  Uppsala University, Sweden.
  Ternhag, Gunnar
  Stockholm University, Sweden.
  Wåhlin, Kristina
  Lund municipality, Sweden.
  Ryberg, Sanna
  Karlstad University, Sweden.
  Hallbäck, Filip
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Holmberg Sjöling, Christian
  Mid Sweden University, Sweden.
  Bedömargruppens rapport: Treklöverutvärdering kluster 11, Mittuniversitetet2019Report (Other academic)
 • 316.
  Hellborg, Åsa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ödlund, Emmelie
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Introduktion av skrivuppgifter i år 3: En fallstudie av två lärares sätt att arbeta med instruktioner2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a case study that seeks to investigate how two teachers in grade 3 work with instructions to a written assignment in Swedish. The study is grounded in a sociocultural perspective on learning, and is based on observations in a classroom setting. The results show that the two teachers use different forms of mediating tools in their instructions. It was also found that the teachers use different speech acts in the instructions and that the instructions vary depending on which speech acts are included. Neither of the teachers made any adjustments to the collective instructions, instead they made individual adaptations outside the general instruction. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 317.
  Hellborg, Åsa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy. Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ödlund, Emmelie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy. Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Två läromedel för den tidiga läsutvecklingen: En jämförande innehållsanalys2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study compares two sets of teaching material, Förstagluttarna and Den magiska kulan, both of which are designed to teach reading in grade 1. The aim is to investigate the potential of the two sets of material to promote the pupils’ reading development. The study uses a content analysis in which categories have been established to assess the readability of the material and its ability to create motivation. The result shows that the readability is the same overall, but there are noticeable differences in the ability of the material to motivate pupils to read. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 318.
  Hellén-Halme, Miho
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  ”Landet Annorlunda”: Framställningen av Japan i resemagasinet Vagabonds resereportage från 1990 och 20102014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur Japan framställs i svenska resereportage och huruvida framställningssättet har förändrats över tid. För att besvara dessa frågor har jag valt ut två resereportage om Japan ur resemagasinet Vagabond, ett från 1990 och ett från 2010, och utfört en språkvetenskaplig textanalys utifrån Hellspong och Ledins textanalysmodell. Jag fokuserar främst på den ideationella aspekten av textstrukturen, men även andra aspekter, såsom textens kontext och interpersonella struktur, kompletterar analysen.

  Min första slutsats är att reportagen som jag undersökt framställer Japan som ett annorlunda, otillgängligt och obegripligt land. Detta gäller framför allt reportaget från 1990, men även det från 2010 om än i mindre utsträckning. Detta görs på flera sätt: framhävningen av ett motsatsförhållande mellan svenskar och japaner, framhävningen av otillgänglighet och obegriplighet genom beskrivningen av skribenten som maktlös nybörjare, kollektiva uttryck såsom ”japaner” som förstärker intrycket av en anonym folkmassa, ett utifrånperspektiv, osv. På så sätt framstår Japan som motsatsen till den ”normala” värld som ”vi svenskar” lever i. Det här motsatstänkandet är förknippat med postkolonialism och orientalism.

  Min andra slutsats är att framställningen av Japan har blivit mer nyanserad i reportaget från 2010, jämfört med det från 1990. Oppositionen mellan ”vi” och ”dem” är svagare; värdeord och kollektiva uttryck är mer sällsynta; intrycket av otillgänglighet och obegriplighet har försvagats i och med att skribenternas nybörjarintryck har minskat.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 319.
  Henrohn, Josephine
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Göransson, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Flerspråkiga elevers fritidsläsning av skönlitterära texter på svenska: En undersökning om läsmotivation och val avspråk2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to investigate what motivates multilingual students toleisure read fiction in Swedish. The aim is also to investigate why somestudents choose not to read fiction in Swedish. Can factors like exposure tobooks, attitudes in the environment, reading ability, competence, competitionto other entertainment or book selection guide affect the reading? This wasinvestigated using questionnaires and interviews to investigate this. Insummary, the most common factors affecting leisure time reading ofmultilingual students in Swedish are competence and social factors. It has beenfound that many students read in Swedish because it is easier to understand.Students who prefer to read their best language other than Swedish usually doit to socialize with relatives, friends and family. The language is somethingthat the students want to maintain and preserve. The language can be a key tosolidarity.

  Download (pdf)
  1(24) Flerspråkiga elevers fritidsläsning av skönlitterära texter på svenska
 • 320.
  Hermansson, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Vi och de andra: - hur hanterar två lärare och en skolbibliotekarie inslag i skönlitteratur som kan uppfattas som problematiska ur etnicitetsperspektiv?2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract 

  When pupils in school are to meet literature from different parts of the world and from different periods, there can be material included in the teaching which can be found problematic, for example, values that we cannot agree with today. The aim of this study was to find out how teachers handle material with problematic features as regards selection, values, and teaching method. Two teachers and one school librarian were interviewed for the study. All three work in the lower level of compulsory school and use literature for teaching purposes. In view of today’s multicultural society, the study applies an ethnicity perspective. 

  All the informants were in agreement that if there was some problematic content in the literature they read to the class, it was important to discuss this with the pupils. Despite that, the pupils of one of the teachers did not have any time to reflect on the books they read themselves. The school librarian was the one with most reflections on the selection of books, while the two teachers relied heavily on their school librarian to find suitable literature. Since the teachers did not have time to read through the literature before they read it with the class, they had no time to prepare any questions either. The discussions therefore proceeded from spontaneous reactions to the text that was read. This is problematized in the study on the basis of Judith A. Langer’s theory of literary envisionment. The informants’ attitudes are also discussed from a postcolonial perspective with the focus on how we create “us” and “them”. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 321.
  Herrán Stålenbring, Jessika
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Genus och sexualitet i läromedel: En jämförande analys av två gymnasieläromedel för svenska som andraspråk 2 och 32020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolans styrdokument är tydliga gällande inkluderande av samtliga elever oavsett sexualitet, kön eller eventuell könsöverskridande identitet. Med utgångspunkt i detta och de båda begreppen genus och könsroller var studiens syfte att undersöka hur genus, sexualitet och identitet framställs i två undersökta läromedel för svenska som andraspråk på gymnasiet (Kontext – Svenska som andraspråk 2–3 samt Svenska som andraspråk 2 & 3). Den jämförande analysen gjordes med en innehållsanalytisk metod, såväl kvalitativ som kvantitativ, på de kapitel som berörde skönlitteratur och språk. Antalet manliga och kvinnliga namn räknades och kontexten analyserades för att ge en bild av huruvida normer kring könsroller reproduceras i dessa läromedel. Resultatet visade på en kraftig överrepresentation av män i läromedlen, både gällande verkliga och fiktiva personer. Ett mindre antal kvinnor tilldelades dock större utrymme än männen, vilket kan tolkas som ett försök att kompensera bristen på kvinnor, men som också kan ses som än mer särskiljande. Endast en homosexuell kvinna nämndes, i övrigt presenterades endast heteronormen och inga andra sexualiteter, vilket resulterade i reproduktion av såväl hetero- som cis-normen. Läromedelstexterna som analyserades utmanade heller inte traditionella könsroller och dess normer.

  Download full text (pdf)
  Genus och sexualitet i läromedel
 • 322.
  Hjelm, Rebecka
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Arkegård, Jakob
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  ''Här pratas alla språk, är här alla språk lika viktiga'': Strategier för inkludering av flerspråkiga elever i svenskundervisnigen2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att synliggöra goda exempel på hur flerspråkiga elever integreras i svenskundervisningen och analysera hur grundskolelärare i årskurserna 1–6 gynnar dessa elevers kunskaps- och identitetsutveckling i svenskämnet. För att kunna samla in relevant data om olika strategier och metoder för att gynna flerspråkiga elever har vi genomfört fyra semistrukturerade intervjuer med fyra grundskollärare som alla har undervisat i svenska som andraspråk. Metoden består av kategorisering av intervjusvaren utifrån begreppen multimodala verktyg, studietekniker och transspråkande liksom begreppet modersmål och dess vikt för att förstå svenska som andraspråk. Studiens teoretiska ram grundar sig i det sociokulturella perspektivet och vikten av stöttning i undervisningen. För att analysera våra intervjuer och den insamlade empirin har vi utgått från ett hermeneutiskt perspektiv för att skapa en djupare förståelse för intervjusvaren. Genom att analysera de fyra lärarnas svar kan vi konstatera att alla lärarna har strategier som de anser vara fungerande för att stötta den flerspråkiga eleven. Alla fyra lärarna arbetar mycket med olika multimodala verktyg. Tre av de fyra lärarna anser att modersmålet har en stor vikt för utveckling av elevens inlärning. Två av dem arbetar mycket med transspråkande i klassrummet. Utifrån resultatet har vi dragit slutsatsen att alla dessa strategier hänger ihop och främjar språkutvecklingen, som är en viktig del av människans utveckling utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Dessa olika metoder hjälper eleven att utvecklas såväl kunskapsmässigt som identitetsstärkande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 323.
  Hjelmberg, Evelina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Boken versus appen, läromedel i olika förpackningar: En komparativ studie av uppgiftsuppbyggnaden i fyra olika stavningsläromedel för åk 1-32016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates the similarities and differences that exist between different types of teaching material for spelling in grades 1–3, in book form and digital form. The study focuses on how the teaching material designs tasks and how it corresponds to theories of spelling. The method is comparative analysis of the four analysed teaching aids. In performing this comparison the study proceeds from a theory of the mental lexicon and theories of writing development. The result shows that when the pupils work in both forms of teaching material they get practice in their phonological, semantic, syntactic and orthographical awareness. The analysis reveals a difference between the design of tasks in the book Stava 3 and the digital application Qnoddarnas värld. Through the app and the book the pupils can practise their phonological awareness in different ways. The app speaks the sounds and the words, whereas in the book the pupils themselves make the sounds. The book contains text and pictures, while the app has voices that speak and things that move. In the book there are more difficult tasks in the chapter, in Qnoddarnas värld one is automatically taken to the next level, and in the Stavningslek app the pupil can practise at the same level without being taken further. The study can make teachers aware of what the teaching materials offer, what the pupil is able to practise, and teachers can thus choose the right material for each pupil.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 324.
  Hjertquist, Julia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Djurrättsorganisationers argumentation: En jämförande analys av argumentationsstrategier i texter från två djurrättsorganisationer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka två svenska djurrättsorganisationers argumentation mot konsumtion av animaliska produkter. Materialet utgörs av 6 texter från Djurens Rätt och Djurrättsalliansen. Texterna handlar om tre olika djurslag: grisar, kycklingar och fiskar. Frågor som ställs är vilka språkliga argumentationsstrategier organisationerna använder sig av, vilka likheter och skillnader som finns i deras argumentation och om argumentationen skiljer sig åt beroende på vilka djur texterna handlar om. Argumentationsteori efter bland andra Björnsson m.fl. (2009) används som teoretiskt och metodiskt ramverk för studien. Analysen fokuserar på 5 språkliga strategier som används för att legitimera varför animalisk konsumtion ses som fel: orsaks- och konsekvensargument, exempelargument, auktoritetsargument, analogiargument och regelargument. Resultatet visar att det finns både likheter och skillnader i de båda organisationernas sätt att språkligt argumentera mot konsumtion av animaliska produkter. En likhet mellan organisationerna är att ingen av dem explicit skriver ut att det är fel att konsumera djur; denna övergripande tes tas för givet. Djurens Rätt använder främst exempelargument för att legitimera varför det är fel att konsumera djur, medan Djurrättsalliansen i högre utsträckning använder sig av analogiargument, exempelvis jämförelser mellan djur och människor. Det märks också skillnad i hur argumentationen utformas beroende på vilka djurarter texterna handlar om, exempelvis innehåller båda organisationernas texter om fiskar färre känsloladdade analogiargument än texterna om landlevande djur som grisar och kycklingar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 325.
  Hoff, Lena
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Svenskar går på stan men danskere går i byen: En jämförande analys av svenskt och danskt spatialt prepositionsbruk2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en språkjämförande studie av svenskt och danskt spatialt prepositionsbruk. Den tar utgångspunkt i de tre prepositionerna , i och till (til) som är identiska till formen i både svenska och danska och som därmed kan förväntas vara överensstämmande även i funktionen. Materialet utgörs dels av svenska och danska grammatikor, dels även av två romaner (en svensk och en dansk) och deras översättningar till respektive grannspråk. Målet har varit att undersöka hur prepositionerna används både som befintlighets- och riktningsmarkörer i förhållande till rekommenderat prepositionsbruk. Jag har även haft en förmodan om att det finns en viss divergens såväl som konvergens i det svenska och danska prepositionsbruket vilket jag har analyserat med hjälp av aspekter av den kognitiva semantiken. Jag har även sökt fastställa vilka svårigheter man kan påvisa ur ett översättningsperspektiv.

              Resultatet av min undersökning visar att speciellt valet mellan i och som befintlighetsmarkörer är problematiskt både inom respektive språk men även att det finns betydande skillnader mellan svenskan och danskan. Där dominerar i svenskan gör danskan även stort bruk av i för befintlighet vilket ofta kan skapa interferens i ett översättningssammanhang. Ursprungsbetydelsen av i som varande inneslutande återfinns även i danskans bruk av denna preposition vid många tillfällen (till exempel i fraser som rör nöjeslokaler, fordon och institutioner) där i stället dominerar i svenskan.  Divergerande bruk finner vi även i danskans val av till för befintlighet och ett väsentligt större bruk av ledsagande rumsadverb både vid befintlighets- och riktningsmarkering. Både forskningslitteratur om grannspråken och den svensk-danska lärobokslitteraturens framställning av ett oproblematiskt och konvergerande prepositionsbruk har därmed visat sig något missvisande och uppsatsens resultat pekar i stället på att fler språkjämförande studier i svensk-danskt prepositionsbruk behövs.   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 326.
  Holgersson, Sara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Emriksson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Skrivförlopp i läromedel för svenska i årskurs 4: En komparativ läromedelsanalys av textkedjor, textsamtal och texttypologi2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to analyse and compare two textbooks of Swedish in grade 4 withthe focus on how the teaching of writing is arranged in the textbooks. The comparison ismade on the basis of the analytical categories text chains, text conversations and texttypologies, which are the categories that make up a writing process. The analysis of thetext chains in the textbooks reveals which activities occur and their order in the writingprocess. Text conversations are analysed on the basis of the different focuses, anchorage,function and model, which concern the purpose and direction of the conversation. Thetext typologies are likewise analysed in terms of different direction, since a text can eitherbe text-oriented, writer-oriented or reader-oriented. The analysis shows that the writingprocess in the textbooks has many similarities. The greatest similarity is that a specifictype of text is the central field of work in every writing process. All writing processesbegin with an activity where the pupils read a model text. Both textbooks also attach greatimportance to different types of language-developing activities such as teachinggrammar, selected for its relevance in the writing of the specific type of text. All writingprocesses give the pupils knowledge in both the form and linguistic features of theparticular text type through oral text conversations and written activities. The writingprocess in both textbooks ends with an individual writing activity where the pupilsthemselves produce and revise a text in the particular text type. For the concluding activitythe textbooks differ in the suggested preparations, for instance in the arrangement of theactivity immediately connected to the concluding activity.

  Download full text (pdf)
  EmrikssonHolgersson2017
 • 327.
  Holgersson, Sara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Emriksson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Uppgiftsformuleringars språkliga svårighetsnivå: En jämförande analys av två läroböcker i svenska för årskurs 3 och 42017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to compare the wording of assignments in two textbooks in Swedish with the focus on their level of linguistic difficulty. The textbooks are intended for grade 3 and grade 4 respectively. The comparison considers factors that affect the difficulty of a text, and the study is based on the following analytical categories: parts of speech, word length, compound words, sentence length, noun quota, and readability index. The results of the study indicate that the assignment descriptions in grade 4 are at a textually higher level of difficulty in five of six analytical categories, since the assignment descriptions in grade 3 can be perceived as more colloquial, with a lower readability index and a lower density of information than the textbook for grade 4. However, the analysis of compound words shows that the assignment descriptions for grade 3 contain a larger proportion of compounds; unlike the other factors, this does not suggest a textual progression from grade 3 to grade 4. Despite this discrepant result, one can observe a linguistic progression between the assignment descriptions in the textbooks based on the other categories, and from the factors that have been studied it may be assumed that the assignment descriptions in the textbook for grade 4 are at a higher level of linguistic difficulty.

  Download full text (pdf)
  Uppgiftsformuleringars språkliga svårighetsnivå 2017
 • 328.
  Holm, Karin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Lättläst med färre förstadeltagare: En jämförande analys av original och lättläst version av Jessica Schiefauers ungdomsroman När hundarna kommer med utgångspunkt i systemisk-funktionell grammatik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetets syfte har varit att utifrån systemisk-funktionell grammatik jämföra abstraktions- nivån i lättläst och originalversion av Jessica Schiefauers ungdomsroman När hundarna kommer. Studien, som gjorts på två utdrag ur romanen, visar att den lättlästa versionen är mindre abstrakt än originalet eftersom den innehåller avsevärt färre stämningsskapande processer samt renodlar förstadeltagarna, som även de är färre. Därtill kommer att originalets grammatiska metaforer packats upp i den lättlästa versionen. Dessa faktorer bidrar till en text med högre läsbarhet, men studien diskuterar även de negativa konsekvenser en lättläst text kan få för läsupplevelse och ordinlärning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 329.
  Holmgren, Amanda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Wikland, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Att arbeta med faktatexter: En undersökning av lärares frågor och elevers respons2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I studien undersöker och syftar vi till att förstå hur två lärare, en i årskurs tre respektive en i årskurs sex, ställer frågor om en faktatext och vilka elevresponser detta resulterar i. För att kunna tolka elevernas responser antas ett sociokulturellt perspektiv på lärandet. Ett receptionsteoretiskt perspektiv på läsande användes för att tolka vilket möte eleverna gör med texten i läsandet och samtalet om en faktatext. Studiens material består av videoinspelade observationer. Det videoinspelade materialet för årskurs tre är totalt 45 minuter, medan materialet för årskurs sex totalt är 60 minuter. Totalt deltog 32 elever och två lärare. Under observationerna iakttog vi hur lärarna ställde frågor om en utvald sakprosatext och vilken elevrespons lärarnas frågor resulterade i. Det insamlade materialet analyseras utifrån studiens analysverktyg, textrörlighetsmodellen. Resultatet visar att lärarna lägger mer fokus på faktatextens begrepp, än på dess innehåll och budskap. Det visar också att lärarna använder sig mer frekvent av stängda frågor istället för öppna frågor. Utifrån resultatet går det att dra slutsatsen att lärares frågor påverkar hur elevernas resoner blir. Resultatet visar också att elevresponserna och frågorna skiljer sig åt i årskurserna eftersom lärarna väljer att lägga upp sina lektioner på olika sätt. 

  Download full text (pdf)
  Att arbeta med faktatexter
 • 330.
  Holmgren, Anutida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Det är jobbigt att de skrattar, det känns här inne": En studie om nyanlända elevers känslor av exkludering i den svenska skolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker nyanländas elevers erfarenheter av tiden i förberedelseklassrespektive ordinarie klass. Studiens syfte är att undersöka elevers uppfattningar avinkludering, samhörighet och utanförskap när de lämnar förberedelseklassen för attövergå till en ordinarie klass. Ett delsyfte är att undersöka vilka faktorer som påverkarelevers känslor av inkludering respektive exkludering. Materialet består avsemistrukturerade fokusgruppsintervjuer som genomfördes med sammanlagt niodeltagare i tre olika intervjugrupper. Tematisk innehållsanalys används för att analyserainsamlade data. Resultatet av studien visar att språkbarriären i klassrummet leder till atteleverna känner sig exkluderade från den ordinarie klassen. Att inte ha tillräckligaspråkkunskaper bidrar även till exkludering i den ordinarie klassen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 331.
  Holmström, Ketty
  et al.
  Lund University.
  Andersson, Annika
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Flerspråkighet i relation till språkstörning, inlärning, hjärnans plasticitet, och kognition2015In: Presented at: Kunskapsveckan, CCL, Lund, June 16-17, 2015., 2015Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 332.
  Holmström, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Vad påverkar elevers uppfattning om hur väl de behärskar svenska?: En studie med fokus på SES och motivationens roll för färdigheter i svenska som andraspråk2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 333.
  Holstensson, Linnea
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  ”Grammatik är att leka med det svenska språket”: En studie om högstadieelevers inställning till grammatik och grammatikundervisning inom svenskämnet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  This study investigates Swedish upper-level pupils’ attitudes to grammar and grammar education. The study aims to explain what the pupils believe constitutes grammar and their views of its usability as well as attitudes towards grammar education. The research method is qualitative interviews with seven pupils from a school in Sweden. The theoretical framework combines grammar and sociolinguistics.

  The results indicate that the pupils associate grammar with terminology which has no connection to their own language usage. Therefore, they have a hard time seeing the use of grammar. Furthermore, the pupils describe different types of grammar usage depending on context. They use one kind of grammar in formal contexts and another is used informally and their attitude towards them differs. The pupils regard the informal grammar as useable and permissive and the formal usage as more correct and standardising. Regarding grammar education, the results show that the pupils mainly have encountered isolated grammar education although they indicate signs of integrated education where the grammar is incorporated in writing tasks. In accordance with other research results, the pupils’ attitudes towards integrated grammar education is more positive than when grammar is taught as an isolated element. The study also indicates that the pupils are more likely to find grammar useful when integrated with writing tasks as it allows them to see their knowledge instantly.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 334.
  Hommerberg, Charlotte
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Languages.
  Lindgren, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  The construction of knowledge, values and identities in present-day consumerism discourses: the case of perfume reviews2014In: CADAAD5: Abstract Book / [ed] Alexandra Fodor, Tamás Eitler, Judit Pethő-Szirmai, Kata Vadai, Beatrix Molnár, Budapest: Eötvös Loránd University , 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents ongoing critical research staged against the backdrop of global consumerism, which is of continuously escalating importance, both for humanity at large and more concretely in the daily lives of individuals, where consumption choices are increasingly associated with lifestyle and identity. In order to develop an adequate model for our investigation, we focus on a limited and strategically selected material, perfume reviews, which are analysed by means of a combination of argumentation analysis and Appraisal analysis. Consumer reviews in different domains of luxury consumption are of particular interest since they concretize the ambiguity of the concept of consumerism: From the addresser perspective, consumption reviews explicitly function to protect consumers’ rights by providing advice concerning the appropriateness of consumption choices, while also, at least in the range of domains that are not immediately related to the basic necessities of life, implicitly encouraging ever-growing consumption of such excessive products. Consumption reviews also construct ambivalent recipient identities: On the one hand, seeking consumption advice construes a critical persona that is rightly sceptical of the value of products and information from producers. On the other hand, the very existence of consumer reviews in the luxury domain simultaneously invokes an uncertain consumer persona, reluctant to rely on personal taste and therefore in need of guidance. Importantly, these ambivalent identities operate in an environment where what is seen as the basic necessities of life is an ever-changing construction, constantly renegotiated in accordance with both explicit and implicit socio-cultural norms and expectations. The analytical model developed for the current project is subsequently intended to be applicable to a larger corpus of consumer reviews from different domains with the ultimate goal of being able to generalize across present-day consumerism discourses and thus contribute to exploring what we see as a human identity crisis of the 21st century that leads to increasing commodification of our identities. 

 • 335.
  Hultenius, Frida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Karlsson, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Struktur, stöttning och utmaning i skrivundervisning: En studie av genrepedagogiska arbetssätt i årskurs 22017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  According to the curriculum, teaching is supposed to have the result that pupils can express themselves in different forms of texts. The types of texts recommended for grades 1–3 are factual and narrative texts. The aim of the study is to investigate how teachers work with the teaching of writing through genre-pedagogical methods in grade two. The present study proceeds from a sociocultural perspective. It combines the methods of observations and interviews to collect empirical data in this field of study. The data was then analysed using the circle model and a model for support and challenge. The results of the study show that genre-pedagogical teaching about different types of texts benefit from starting in the earlier years of school. The study further showed that successful teaching requires a well-considered balance between cognitive challenge and support from surrounding people. Finally, it is observed that the teaching of writing through genre-pedagogical methods helps pupils to write more structured and well thought-out texts. The genre-pedagogical method helps all pupils in their development, regardless of the level of their knowledge.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 336.
  Hultin, Carolina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Elever i vuxenvärlden: Genusperspektiv på hur par- och familjeförhållanden framställs på Youtube2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur heterosexuella par med Youtube som plattform framställer par- och familjerelationer samt att studera hur deras kommunikation förhåller sig till rådande genusnormer för mäns och kvinnors samtalsstil. Metoden är induktiv och inleddes med transkription av sex videoklipp av två olika upphovsmakarpar, Jocke och Jonna samt Gustav och Johanna. Det transkriberade materialet analyserades kvalitativt med hjälp av diskursanalytiska verktyg och med utgångspunkt i genusteori. Kommunikationen hos de två studerade paren är på många sätt genusstereotypiskt, men det finns gränsöverskridande beteenden. Till exempel talar männen mycket om relationer och känslor, vilket generellt tillhör den kvinnliga samtalsnormen. Det är tydligt hos Jocke och Jonna att kvinnan är ansvarig för familjeplanering och mannen för trygghet, försörjning och tak över huvudet. Makten över det sexuella området ligger hos männen i paren och de använder båda sin kroppsstyrka som symbol för makt och manlighet. Studien har ett didaktiskt perspektiv och diskuterar hur elever i undervisningen kan tränas i att förstå och möta mediefenomen i vuxenvärlden.

  Download full text (pdf)
  Elever i vuxenvärlden
 • 337.
  Hägerdal, Hans
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Ask, SofiaLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.Bergh Nestlog, EwaLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.Hammarbäck, SolveigStille, PerSvensson, GudrunLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Cara Mia: Vänskrift till Maria Lindgren 5 december 2019: HumaNetten Nr 43 20192019Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna vänskrift firas Maria Lindgren, språkvetare vid Linnéuniversitetet, med en uppsättning artiklar som på olika sätt anknyter till hennes forskningsintressen, såsom didaktiska frågor, offentlig kommunikation, försvunna runstenar och textpraktiker.

 • 338.
  Hägerdal, Hans
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Cultural Sciences.
  Bergh Nestlog, EwaLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.Skoglund, AstridLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.Ström, PeterUmeå University, Sweden.Svensson, OlaLinnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Nordiska - på gång och på språng! Vänbok till Gunilla Byrman: HumaNetten 44, Våren 20202020Collection (editor) (Refereed)
 • 339.
  Håkansson, Gisela
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. Høgskolen i Østfold, Norway;Lund university, Sweden.
  Barns flerspråkiga utveckling2018In: Svenska som andraspråk i förskolan / [ed] Björk-Willén, P., Natur och kultur, 2018, p. 19-35Chapter in book (Other academic)
 • 340.
  Håkansson, Gisela
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. Høgskolen i Østfold, Norway;Lund university, Sweden.
  Tvåspråkighet hos barn i Sverige2019 (ed. 2:a)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tvåspråkighet är ett högaktuellt ämne som diskuteras flitigt både inom skola och forskning. I denna andra, reviderade upplaga av boken sammanfattar författaren fyrtio års internationell och svensk forskning om tvåspråkighet med fokus på barn. Bland ämnena som behandlas ingår språkval, språkutveckling och språkförlust. Boken ger ett brett perspektiv på flerspråkighet i Sverige förr och nu och beskriver situationen för inhemska minoriteter, barn i invandrarfamiljer, barn som lär sig engelska i skolan och döva barn med teckenspråk och svenska. Huvuddelen av boken ägnas åt själva utvecklingsprocessen – hur språkbruket ser ut i familjer och bland kamrater samt hur uttal, ordförråd och grammatik växer fram på flera språk. Framställningen illustreras med autentiska exempel. I en typologisk översikt över de cirka 150 olika språk som används av barn i det svenska samhället tar författaren upp gemensamma och språkspecifika drag samt några olika skriftsystem. Tvåspråkighet hos barn i Sverige är främst avsedd för högskolestudier i flerspråkighet men är av intresse för alla som på något vis kommer i kontakt med flerspråkiga barn.

 • 341.
  Håkansson, Gisela
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Hansson, Kristina
  Grammatisk udvikling2015In: Sprogkutvikling og sprogforstyrrelse hos børn. / [ed] Nettelbladt, Ulrika & Salameh Eva-Kristina, Fredriksberg, Danmark.: Hogrefe Psykologisk Forlag. , 2015, p. 149-187Chapter in book (Refereed)
 • 342.
  Immonen, Isabella
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Det kryllar ju av bovar och banditer där inne!": En karaktärsanalys av brottslingarna i LasseMaja-serien2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines how criminals are portrayed in Martin Widmark’s series of children’s detective stories, JerryMaya’s Detective Agency. The aim of the study is to find out what patterns and norms are communicated through this popular series for children aged seven to nine. Fourteen books in the JerryMaya series were selected and analysed to see how the criminal is portrayed, what motives are presented and what are the consequences of the criminal act. The study shows that several of the crimes in the JerryMaya series concern morality and legislation, and that there is often a moral criminal alongside a criminal who breaks the law. In eight of the fourteen books the crimes are some form of theft, and in five of them the consequence is an arrest. Only three books contain crimes that are not theft, and in these cases the books are about subjects such as revenge, attempted escape and cheating. For example, a person who steals money is punished according to law while a person who takes revenge for being bullied as a child is given the task of lecturing about anti-bullying. The consequences of the crimes thus often depend on the situation and the criminal’s motives.

  Download full text (pdf)
  Immonen
 • 343.
  Immonen, Isabella
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Fonologisk medvetenhet: En studie av fyra lärares uppfattning om och arbete med fonologisk medvetenhet2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates how four teachers working in preschool class–grade 3 perceive the concept of phonological awareness, how they work to stimulate this awareness and whether they see any change over time. Four teachers were interviewed and turned out to have different perceptions of what phonological awareness is. The interviewed teachers obtained their teaching certificates in different years, which can explain the differences in their knowledge and use of the concept. Half of them worked according to the Bornholm model, which is based on phonological awareness. Those who said that they worked more according to the Whole Language and LTG method nevertheless sometimes used rhymes and chants and language exercises, mostly because they appreciated the playfulness and pleasure of these exercises. Through in-service training and contact with other teachers, the interviewed teachers have become increasingly interested in the concept of phonological awareness.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 344.
  Ingeson, Karin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Effekter av ordundervisning: En interventionsstudie av två olika undervisningsmetoder för avancerade andraspråksinlärare2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En ökande andel elever i den svenska skolan har inte svenska som modersmål. För att dessa elever ska klara kurserna och utveckla sitt svenska språk krävs att skolan möter de behov av språkundervisning som uppstår t.ex. genom att även ämnesundervisningen blir mer språkutvecklande och ord och begrepp explicit förklaras. Syftet med denna interventionsstudie var att testa hur gynnsamma två olika undervisningsmetoder är för undervisning av ord och begrepp inom ämnesundervisning för avancerade inlärare. De ord som användes i studien var hämtade ur en lärobok för vård- och omsorgsprogrammet, främst abstrakta begrepp men inte direkt ämnesspecifika. Två grupper bestående av komvuxelever deltog i interventionsstudien där de två grupperna undervisades på olika sätt. En grupp undervisades om orden med en deduktiv undervisningsmetod där inlärarna presenterades färdiga svar av läraren och den andra  gruppen undervisades med en induktiv undervisningsmetod där inlärarna själva, i ett socialt samspel, fick arbeta sig fram till svaren. Ett VKS-test genomfördes före undervisningen för att skapa en base line och samma test användes sedan som eftertest för att se effekten av de respektive undervisningsmetoderna. Studien visar att den deduktiva undervisningsmetoden, när eleverna fick färdiga förklaringar, gav bäst resultat i jämförelse med den induktiva undervisningen där eleverna i i små grupper förhandlade sig fram till innebörden och tränade på användningen av orden. Resultatet av studien står i stark kontrast till Skolverkets rekommendationer för undervisning i den svenska skolan. Att den deduktiva undervisningsmetoden var effektivast kan möjligtvis hänga samman med att kunskapen om orden i förtestet var ganska låg, vilket borde tyda på att kunskapsökningen mest bestod i att testpersonerna lärde sig betydelsen av ordet och att det inte i så stor utsträckning handlade om att de lärde sig att använda orden produktivt. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 345.
  Ivanov, Sergej
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Criticality in policy, attitudes and practices: Evidence from upper secondary History classrooms in Sweden, Russia and Australia2017In: Criticality in Education (Research): Definitions, Discourses and Controversies: Booklet of abstracts, University of Helsinki, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper examines conceptions of criticality in the History learning environment in Sweden, Russia, and Australia as evidenced in one sample upper secondary school in each country. The combined findings of the analysis of policy, interview and classroom data provide a transnational account of criticality and its instruction and reveal some inconsistencies in the articulated value of criticality for different groups of students. Based on the transnational findings, some harmonisation measures are proposed to ensure the equity of education with regard to criticality instruction for all upper secondary students, as required in the national curricula in Sweden, Russia and Australia. 

 • 346.
  Ivanov, Sergej
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Kritiskt tänkande av yttersta vikt i ett samhälle utan sanning2017In: Dagens samhälle, ISSN 1652-6511, no 10, p. 10-10Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vad är ”kritiskt tänkande” i skolsammanhang? I sin avhandling jämför Sergej Ivanov tre länders historieundervisning på gymnasienivå. I ryska och australiska klassrum finner han flera motstridiga perspektiv på historien, medan svensk undervisning erbjuder ett enda narrativ – samt en ambition att fostra eleverna till goda medborgare. Kritiskt tänkande tenderar också att nedprioriteras för vissa elever, exempelvis på yrkesförberedande program.

 • 347.
  Iversen, Ingrid
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Syntaktisk priming i svensk L1- och L2-produktion2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En rad studier som har undersökt syntaktisk priming som fenomen och metod har genomförts framför allt med L1- och L2-engelska. Kan man se effekter av syntaktisk priming inom L2, även när L2 är svenska? Finns det någon skillnad mellan effekterna av priming i en grupp deltagare med svenska som L2, jämfört med effekterna i en grupp deltagare med svenska som L1? Kan man finna samband mellan olika bakgrundsfaktorer som vistelsetid, omfattning av språkanvändning respektive språkbehärskning och effekter av priming i en grupp svenska som L2-talare? För att finna svar på dessa frågor genomfördes ett experiment med syntaktisk priming. Ett fyrtiotal gymnasieelever uppmanades skriva meningar till bilder, sedan de primats med morfologiska passiver. Resultaten av experimentet visar på tydliga primingeffekter i linje med tidigare studier: Det finns primingeffekter både inom L1- och L2-svenska, detta trots att den undersökta grammatiska konstruktionen är av annat slag än de som legat till grund för tidigare forskning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 348.
  Jadinge, Katarina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Hur ser de svenska som andraspråkstexter ut som får A eller E i betyg?: En jämförande och kvantitativ textlingvistisk studie av nationella provtexter från grundskolan årskurs 9 2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det svenska skolväsendet finns två likvärdiga svenskämnen i form av dels svenska och dels svenska som andraspråk. I grundskolans sista årskurs måste samtliga elever delta i ett nationellt prov. De två ämnesproven är identiska men bedömningen mellan dem skiljer sig åt genom att i svenska som andraspråksprovet ska läraren ta hänsyn till de kommunikationsstrategier eleven använder. Det är oklart exakt vad som avses med sådana strategier. I den här studien undersöks elevtexter från de nationella proven i svenska som andraspråk år 2013 och 2015, 20 med betyg E och 20 med betyg A eller B. Forskningsfrågan rör hur den skriftliga andraspråksvenska ser ut som av verksamma lärare bedöms med betyg A eller E i grundskolans årskurs 9. Analysen är kvantitativ och inkluderar textlängd, ordlängd, andel långa ord, ordvariation, meningslängd, makrosyntagmlängd, kvoten mellan mening och makrosyntagm, fundamentslängd, andel subjektsfundament och andel ettordsfundament. Resultatet redovisas uppdelat på betyg, texttyp och kön samt jämförs med tidigare studier av elevtexter i ämnet svenska. Resultatet pekar på att högbetygstexterna är längre, har en högre ordvariation, en lägre kvot mellan mening och makrosyntagm och längre fundament än lågbetygstexterna. Det finns stora skillnader i resultatet beroende på texttyp och små beroende på kön. Jämfört med svenska texter har svenska som andraspråkstexterna lägre ordvariation och högre andel subjektsfundament.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 349.
  Jakobson, Britt
  et al.
  Stockholm University, Sweden.
  Danielsson, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Axelsson, Monica
  Stockholm University, Sweden.
  Uddling, Jenny
  Stockholm University, Sweden.
  Measuring time: Multilingual elementary school students' meaning-making in school physics2018In: Global Developments in Literacy Research for Science Education / [ed] Kok-Sing Tang, Kristina Danielsson, Springer, 2018, p. 167-181Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter presents results from a study aiming at investigating multimodal classroom interaction and its contribution to multilingual students’meaning-making. The focus is on how science content is elaborated and negotiated through various semiotic resources. Data consist of video and audio recordings and digital photographs from a multilingual elementary school physics classroom during the unit “measuring time.” Theoretically, the project takes its stance in social semiotics and pragmatist theory. Data are analyzed through systemic functional linguistics, multimodal analyses, and Dewey’s principle of continuity. The results reveal that the teacher and the students were engaged in meaning-making activities involving a variety of semiotic resources with apotential to develop multilingual students’ scientific literacy. However, some observations indicate classroom practices that might constitute a hindrance for meaning-making. The study has implications for ways of promoting scientific literacy,including learning science, competent action, and communicating through different modes.

 • 350.
  Jallow, My
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Inkludering eller integrering? Det är frågan: En kvalitativ studie av inkludering i svenska och svenska som andra­språks­undervisning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker inkluderande svenskundervisning och SvA-undervisning. Syftet med studien är att utforska hur svensklärare och SvA-lärare arbetar vid inkluderande undervisning. Integrerings- och inkluderings­teorier har tillämpats för att bringa en för­ståe­lse kring begreppet inkludering och för att påvisa hur begreppen integrering och inkludering skiljer sig åt. Vid insamlandet av empiri har kombinationen av två olika kvali­tativa metoder förekommit: observa­tioner av undervisning och intervjuer med fyra lärare, två svensklärare och två lärare i svenska som andraspråk, som arbetar med inklu­derad svensk­undervisning. Även skolans biträdande rektor har intervjuats. Intervjuer­na var semi­­strukturerade. Tematisk innehållsanalys har tillämpats på de transkriberade inter­vjuer­na vid analysen. Resultatet visar att den inkluderande undervisningen gör att elever­na mår bättre socialt, men den gynnar överlag inte deras språk­ut­veckling. Eftersom den inkluderande undervisningen inte utformas så att den ser till alla elevers behov är den inte inkluderande utan snarare integ­rerande.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
45678910 301 - 350 of 779
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf