lnu.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 1654
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Einarsdotter, Christina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Jämställdhet enligt ombudsmän på ett fackförbund: En empirisk undersökning2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete tar upp hur ombudsmän på ett fackförbund tolkar och förhåller sig till jämställdhet. Fackförbund består av sina medlemmar och har många viktiga frågor att förhålla sig till och att bevaka i arbetslivet för sina medlemmars räkning. En av de frågorna är jämställdhet och på det undersökta fackförbundets hemsida tar man upp hur jämställdhet är en av förbundets grundpelare eller som en av ombudsmännen uttrycker det ”en av förbundets många hjärtefrågor”. Detta arbetes syfte är att ur ett jämställdhetsperspektiv och genusperspektiv studera och analysera hur ombudsmän på ett fackförbund tolkar och förhåller sig till jämställdhet. Ur syftet har två frågeställningar brutits ut; Hur tolkar ombudsmännen begreppet jämställdhet? Hur resonerar ombudsmännen kring jämställdhetsarbete i arbetslivet utifrån den tolkning de gör av begreppet jämställdhet?

   

  En empirisk undersökning i form av intervjuer har genomförts med fem stycken ombudsmän som alla arbetar på samma fackförbund och på samma regionkontor. Materialet har analyserats genom hermeneutisk meningstolkning.

   

  Resultatet visar på att ombudsmännen främst tolkar jämställdhet som orättvisor gentemot kvinnor i förhållande till föräldraledighet och lön. För att arbeta med jämställdhet är ombudsmännens främsta redskap kollektivavtalen men även diskrimineringslagen och ombudsmännen menar att det är viktigt att både arbetsgivare och fackliga representanter bevakar och följer dessa.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 302.
  Einarsson, Rebecka
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature. Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Ivarsson, Ingrid
  Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature. Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Bilderboken på förskolan: -en studie om hur några förskolor använder bilderboken på olika sätt2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att få en inblick och en förståelse för hur pedagoger arbetar med bilderböcker på förskolan. Genom en kvantitativ enkät bestående av sex slutna och två öppna frågor ville vi undersöka hur pedagoger på åtta olika förskolor arbetade med barn och bilderböcker. För att studien inte skulle bli för vid, valde vi att rikta oss mot pedagoger som arbetar med tre- till femåringar.

  Den forskning som vi tagit del av visar tydligt hur betydelsefullt bilderboksanvändandet är för barns språk- och läsutveckling. Genom att använda bilderböcker som ett pedagogiskt redskap stärker vi barns språk till exempel genom att öka deras ordförråd och ordförståelse. Bilderboken stimulerar fantasin och hjälper barn att förstå sammanhang.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 303.
  Ek, Johanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Holmström, Victoria
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Föräldrars uppfattningar om sitt inflytande i skolan2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att ta del av hur föräldrarna uppfattar sitt inflytande i skolan, utifrån olika kommunikationssätt. Uppsatsen innefattar en bakgrundsdel som behandlar forskning kring samverkan inom skolan och på vilket sätt föräldrarna uppfattar sitt inflytande i förhållande till skolans läroplaner. Undersökningen riktar sig dels till föräldrarna i ett arbetslag bestående av en trea och en femma, samt fyra föräldrar tillhörande andra arbetslag.

  För att få reda på vad föräldrarna har för uppfattningar om sitt inflytande, valdes att använda enkäter. Anledningen till att vi valde att göra kompletterande enkäter till ytterligare fyra föräldrar, var för att försäkra oss om att få tillräckligt bra svar. Som metod valde vi att utgå ifrån en kvalitativ studie för att belysa föräldrarnas uppfattningar. En kvalitativ studie passar för det här arbetet, det ligger inte i intresse att räkna antalet föräldrar som svarat på ett visst sätt. För det här arbetet passar det att tolka och analysera svaren för att komma fram till ett resultat.

  Resultatet redovisar de uppfattningarna som föräldrarna menar sig ha/skulle vilja ha. Läxor var det ämne föräldrarna hade flest åsikter om. Föräldrarna ville öka sitt inflytande och kunna påverka mängden läxor samt till vilka dagar barnen skulle ha de till. Föräldrarna upplever föräldramötena och utvecklingssamtalen som mycket givande, för att få insikt i sitt barns skola. För att underlätta för sig själva föreslår de att få hem en kort översikt vad lärarna ska ta upp under föräldramötet, för att kunna förbereda sig för eventuella frågor. Konkreta förslag görs även på att man under mötet kan berätta lite kort om vilket arbetssätt man använder och varför. Utvecklingssamtalet upplevs som korta och övriga frågor från föräldrarna uteblir, vilket de även anser är ok eftersom samtalet är till för barnet. För att kunna hjälpa barnet utanför skolan efterfrågas att man får reda på alla mål som barnen ska uppnå och inte endast de barnen har svårt med. De känner att lärarna skulle lyssna på dem om de skulle komma med eventuella synpunkter och kommunikationssätten som används på skolan anser man fungera bra. Den skriftliga kommunikationen upplevs som mycket givande och via kontaktboken får reda på vad barnet gjort i skola. När man vill få tag på läraren för att framföra ett meddelande anser de att telefon och skriftliga lappar fungerar utmärkt men skulle vilja ha mer mejlkontakt, för att det är enkelt och går snabbt och smidigt.

 • 304.
  Ek, Maria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Ragnarsson, Madelene
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Behöver missbrukande föräldrar innebära ett förbrukat liv?: en kvalitativ studie gjord på kvinnor2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att se hur barn påverkas under uppväxten av att växa upp med missbruk i familjen och se vilka copingsstrategier de använder sig av samt om det funnits någon annan viktig vuxen när mamma eller pappa missbrukat. För att besvara frågeställingarna användes semistrukturerade intevjuer på kvinnor som vuxit upp med missbrukande föräldrar. Intervjuerna har tolkats ur en fenomenologisk inriktning och en kvalitativ metod har använts. Rsultatet har utforskats med innehållsanalys och problematiserats utifrån Bowlbys anknytningsterori. KASAM, copingstrategier och roller. Resultatet visar på att alla respondenter har påverkats av föräldrars missbruk och har utvecklat  olika strategier för att hantera situationen, samt haft någon viktig vuxen att vända sig till. Slutsatsen av denna studie är att respondenterna har klarat sig bra, en möjlig aspekt till det kan vara att alla haft ett trygtt anknytningsmönster till någon vuxen i sin omgivning under uppväxten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 305.
  Ekberg, Anna-Karin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Engstrand, Kristina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Delaktighet i förskolan -och det deliberativa samtalets förekomst2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt läroplanen för förskolan har pedagoger på förskolan förutom ett omsorgsuppdrag att se till barns demokratiska fostran. Det är detta demokratiuppdrag som vi vill belysa med vårt examensarbete. Det har vi gjort genom att intervjua rektor, pedagog och barn på en och samma förskola.  

   

  Frågeställningarna har handlat om delaktighet, både hur delaktig man känner sig själv i organisationen samt tankar kring delaktighet i förskolan. Utifrån intervjuerna har vi analyserat svaren i förhållande till det deliberativa samtalet som utgör den demokratiska uppfattning som råder i läroplanen. Vi har också tittat på möjlighet och hinder för delaktighet.

   

  Till viss del kunde vi upptäcka att de samtal som fördes mellan rektor - pedagog hade drag av det deliberativa samtalet. Vi kom också fram till att det fanns en enighet omkring vikten av delaktighet men att det inte alltid är så lätt att leva upp till.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 306.
  Ekberg, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Palmborg, Mikaela
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Optik och ljus eller varför himlen är blå: En studie om genus och flickors intresse för teknik2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 307.
  Ekberg, Margareta Stigsdotter
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Dom kallar oss värstingar: Om ungas lärande i mötet med skola, socialtjänst och polis2010Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  It is of primary concern, both from the perspective of the individual and of society at large, to take measures to prevent the occurrence of a negative development amongst young people. The starting point of this dissertation is the notion that interpersonal interactions that occur between people contribute to a process of learning, thus focus is placed upon the pedagogic interactions between society's authorities and young people in trouble. How such interactions contribute to the process of learning regarding the young people, and what that learning entails, is seen as a vital pedagogic question. The overriding aim of the dissertation is to identify aspects of learning that occur during the interactions between society's authorities and young people in trouble, in order to contribute to an understanding of how such interactions can be developed in a constructive manner.

  The thesis is based on the theories of man as a social being, dependent on relationships and interaction for the process of knowledge. The empirical study includes interviews with teachers, social workers, police officers and young people. Vignettes have formed the basis of discussions about the measures and initiatives taken by society and the types of experience the young people feel the measures and initiatives have led to. Since an element of authority is a component of the relationship between the representatives of society and the young people, the concept of governmentality formulated by Foucault has been used in the process of analysis. Also von Wright's concepts of punctual and relational perspective have been used in this process. The purpose of this study is to attempt to determine what consequences the various perspectives taken in the interactions may lead to, in relation to the knowledge these young people develop about themselves and about society.

  The result shows that society's representatives among themselves have different views of young people in trouble. Young people's experiences of interactions with society's representatives argue for the fact that their backgrounds often direct the course of the interaction and its contents. Young people testify about irrelevant measures and initiatives taken by society; that they are subject to prejudice and that the principle of "equality before the law" is not observed. Their experience has led them to feel that they have less of human dignity. The dissertation ends up in a discussion about the prerequisites necessary, in order that pedagogic interactions between a person in authority and young people in difficulties may proceed from a relational perspective. The ability to take the young person's perspective would thereby be a central aspect in the discussion about what measures and initiatives taken by society are appropriate to change a troubled lifestyle.

  Download full text (pdf)
  Margareta S Ekberg, Doctoral Thesis
  Download (jpg)
  Front page
 • 308.
  Ekblad, Monica
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Föräldrainflytande i förskolan: En intervjustudie av föräldrars och förskollärares perspektiv.2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur och om yrkesverksamma pedagoger arbetar med föräldrainflytande i förskolan för att följa läroplanens riktlinjer och att undersöka vilka förväntningar pedagoger och föräldrar har på föräldrainflytande. Samt att undersöka hur pedagoger anser att de arbetar med föräldrainflytande i förskolan, vilka möjligheter och hinder som finns, hur ser föräldrar och pedagoger på föräldrainflytande samt anser föräldrar att de får ha inflytande i förskolan? Genom intervjuer har 6 förskollärare samt 6 föräldrar delgett sina perspektiv, tankar och erfaranheter på föräldrainflytande i förskolan. Resultatet visar att både förskollärarna och föräldrarna ansåg att föräldrainflytande är viktigt, och att det är föräldrars rätt att ha inflytande. Föräldrarna upplevde att de inte kunde vara med och ha det inflytande på förskolans verksamhet som de hade önskat, och som de påtalade var deras rättighet. Föräldrarna var också osäkra för vilket inflytande de kunde få ha, hur mycket och inom vilka områden. Föräldrarna hade både positiva och negativa erfarenheter om föräldrainflytande på sina barns förskolor, de angav att personalens förhållningssätt och bemötande både kan utgöra möjligheter och hinder för föräldrars inflytande. I resultatet framgår det också att förskollärarna har olika sätt att se på föräldrainflytande, hur de arbetar med det och hur mycket de tar in föräldrarna i den pedagogiska verksamheten. Några förskollärare inkluderar föräldrarna i sitt arbete och arbetar med föräldrainflytande enligt läroplanens mål och riktlinjer. Några förskollärare arbetar inte med föräldrainflytande på det sätt som de borde, enligt läroplanens riktlinjer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 309.
  Ekdahl, Sofie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Andervi, Ulrika
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Är det inne att vara ute?: Lärares argument kring utomhuspedagogik2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 310.
  Ekelund, Sofia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Karlsson, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Är utomhus barnens arena?: En studie om några förskollärares uppfattning av utomhuspedagogik som pedagogisk arena för barns lärande2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att belysa hur några förskollärare ser på och förhåller sig till begreppet utomhuspedagogik och hur dessa tankar tar sig uttryck i samband med barns lärande i förskolan. En fenomenografisk forskningsansats låg till grund för studien och med hjälp av kvalitativa intervjuer har empirin samlats in. Sammanlagt har åtta förskollärare intervjuats på olika förskolor. I bakgrunden tas olika definitioner av begreppet utomhuspedagogik upp och det redogörs för olika tvärvetenskapliga perspektiv på utomhuspedagogik.

   

  I resultatet framkommer förskollärarnas uppfattning om utomhuspedagogik där platsen för lärandet framhålls - lärande utomhus var utomhuspedagogik. Resultatet visade att förskollärarna ser främst till var lärandet sker och inte till hur, när och varför lärande sker utomhus i deras syn på begreppet. Tydligt blev förskollärarnas strävan efter att arbeta pedagogiskt utomhus utifrån olika ämnen och läroplanens mål. Resultatet visar på att inomhus- och utomhusmiljön anses vara delar av en hel lärandemiljö. Utomhus får barnen möjligheter att lära med kroppen, sinnena och genom upplevelser. Förskollärarna ger uttryck för att barnen blir piggare och att det finns större möjligheter för rörelse och motorisk träning utomhus. Studien visade på att barnen ses som subjekt utomhus då de kan påverka sin utevistelse mer än tiden inomhus samt att leken fördjupas och kreativiteten ökar. Genomgående i resultatet är att förskollärarna uppfattar utomhusmiljön som en plats där barnens initiativ kan komma fram.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 311.
  Ekelöf, Elin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Varela, Solange
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Kommunikation och kommunikationsbrister inom en kommunal utbildningsförvaltning: Ur en arbetslivspedagogisk synvinkel2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap om kommunikationsbrister inom en utbildningsförvaltning och hur man kan synliggöra dem. I denna uppsats har valet av genomförande grundat sig på den kvalitativa metoden genom intervjustudie. Utifrån de elva intervjuer har i resultatet kommit fram att kommunikations begrepp är svårt att definiera men att en rak kommunikation och öppenheten mellan parterna är väsentlig för en god kommunikation. Mejl är den kommunikationskanalen som används mest men det finns även andra kanaler såsom formella och informella möte, telefon och anslagstavla. Kommunikationen inom utbildningsförvaltningen kan alltid bli tydligare. Förvaltningen tycker att kommunikationen från skolans sida brister och skolpersonalen tycker att det brister från förvaltningens sida.

  Download full text (pdf)
  C-uppsats Elin Ekelöf & Solange Varela
 • 312.
  Eklund, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  "Från morgon till kväll":  Förskollärares uppfattning om förutsättningar för barns lärande och språkutveckling2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 313.
  Eklund, Therese
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Moberg, Erik
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  ESTETLÄRAREN - EN "GUBBE I LÅDAN"?: En studie av ämnesintegrerat arbete med estetik i en skola med estetisk profil2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 314.
  Ekman, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Andersson, Martin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  "Ja, nåt roligt ska man väl ha i skolan.": En studie om elevers syn på syfte och motivation inom ämnena bild, engelska, matematik och svenska2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka hur elever i årskurs 6 uppfattar syfte och framtida nytta med de olika skolämnena bild, engelska, matematik och svenska. Vidare är examensarbetets syfte att undersöka vad som motiverar eleverna att lära sig de olika ämnena samt elevernas uppfattning om betyg som motivation för att lära sig. Studien genomförs med hjälp av en kvalitativ, fenomenografisk metod, där vi har undersökt elevernas uppfattningar med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att syftet med ämnet bild enligt eleverna är att ha roligt i skolan, göra något icke teoretiskt samt att bild som skolämne saknar framtida nytta. Syftet och den framtida nyttan med ämnet engelska är enligt eleverna att kunna kommunicera med andra. Matematik är främst till för att klara av sin privata ekonomi. Detta är även den framtida nyttan av ämnet. Svenska anser de vara till för att kunna kommunicera, även i ett framtidsperspektiv. Eleverna motiveras av en rad olika aspekter: läraren, nöje i ämnet, att få uttrycka sig, att lära sig för att bli bättre på något, samt av betyg. Angående betyg är det först och främst informationsaspekten av betyg som är viktig för eleverna. De säger sig dock anstränga sig mer på grund av dem.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 315.
  Ekman Hägglund, Cecilia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Junusova, Lilja
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Företagshälsa : - Vad gör att arbetsgivare väljer att bedriva företagshälsa i form av fysisk aktivitet under eller efter arbetsdagen?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Företagshälsa har utvecklats genom åren. Idag lägger arbetsgivarna större fokus på personalens välbefinnande och det förebyggande hälsoarbetet som exempelvis fysisk aktivitet under eller efter arbetstid. Bidragande orsaker till detta är den ökade  arbetsrelaterade sjukfrånvaron samtidigt som stillasittande ökar på arbetsplatserna. Forskare rekommenderar att bryta långvarigt stillasittande med någon form av fysisk aktivitet. En genomsnittlig anställd spenderar en tredjedel av dagen på arbetet vilket gör arbetsplatsen till en viktig arena för hälsoarbete. Syftet med studien är att få djupare förståelse för arbetsgivarnas beslut av att bedriva företagshälsa i form av fysisk aktivitet under eller efter arbetsdagen. Informationen har erhållits genom intervjuer från sex företag som är indelade i två kategorier. De olika faktorerna som bidrog till arbetsgivarnas beslut och som framkom under intervjuerna var delaktighet, samhörighet, trivsel, glädje, kostnadseffektivt, lägre sjukfrånvaro, belastningsskador, stress, arbetsprestationer, livskvalité och individansvar. Informanterna likaväl som forskarna är oeniga om hur företagshälsan skall bedrivas för att vara mest kostnadseffektiv, vilket kan bero på de olika förutsättningar och arbetssituationer som företagen har. Dock behövs det mer forskning kring ämnet då de finns bristande kunskap inom området. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 316.
  Ekström, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Jakobsson, Emilie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Inkludering i den pedagogiska verksamheten: En studie kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 317.
  Ekström, Jeanette
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Magnusson, Gunilla
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Bläddra eller klicka: Barns meningsskapande i socialt samspel och kommunikation genom barnlitteratur och digitala medier2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens utgångspunkt är barnlitteratur och digitala medier i förskolans verksamhet. Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur förskollärare ser på barns meningsskapande i socialt samspel och kommunikation genom barnlitteratur och digitala medier. Vi vill även undersöka om förskollärarna ser skillnader i barns förutsättningar till lärande genom dessa två verktyg. Studien utgår från en kvalitativ undersökning där intervjuer gjorts med fyra förskollärare i två olika kommuner. Resultatet visar på att barnlitteraturen ses som ett viktigt verktyg och har en stor plats i förskolan. Samtliga förskolor använder sig av böcker i barns lärprocesser och ofta vid tematiskt arbete. Sagoläsning ger tillfällen till samspel mellan barn och vuxna där kommunikationen får stort utrymme. Datorer finns i förskolorna men används mest av barnen för att spela på. Barnen tillbringar sin tid vid datorn oftast utan något vuxenstöd, samspelet och kommunikationen sker till stor del mellan barnen. Digitala medier ses som viktiga och är inget som kan väljas bort enligt resultatet. Däremot uttrycker lärarna att de saknar kompetens för att hantera dessa medier fullt ut och ser kompetensutveckling som viktig för att kunna använda digitala medier som ett pedagogiskt hjälpmedel i verksamheten.

  Download full text (pdf)
  exmamensarbete
 • 318.
  Ekvall, Carina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Bärande broar: En studie om en kommuns förutsättningar att skapa en bra samverkan mellan förskola och förskoleklass.2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att studera vilka försättningarna är för en kommun med att skapa ”bärande broar” d.v.s. en bra övergång och samverkan mellan förskola och förskoleklass. Vad är det man värdesätter, saknar och vill förändra i samverkansarbetet? Med hjälp av en enkätundersökning har jag velat undersöka hur kommunen arbetar med övergång och samverkan. Resultatet visade på att man kommit olika långt i de olika distrikten inom kommunen, samt att de jobbade olika mycket med samverkansarbetet., Jag har kunnat se att ett distrikt haft en mer tydlig och genomarbetad handlingsplan under en längre tid och där man över lag var nöjd med samarbetet. Flera verksamheter lyfter tiden och samsynen kring barnen och det pedagogiska innehållet som viktiga förutsättningar. Jag kan konstatera att arbetet med övergång och samverkan i vissa distrikt inte haft hög prioritet, både från ledningshåll men även från personal. Någon har menat att man i så fall skulle behöva samverka med flera olika förskolor vilket inte är möjligt tidsmässigt, och då valt att inte ha någon planerad samverkan alls.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 319.
  Elgevi, Alexsandra
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Vi måste börja prata om hur vi kommunicerar: En studie om upplevelser av internkommunikationen i en facklig organisation2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Organisationer idag använder ofta flera olika kommunikationskanaler vilket underlättar kommunikationen, eller gör det verkligen det? Syftet med studien är att beskriva och analysera hur personal på olika nivåer i en organisation upplever kommunikationen i den egna organisationen samt att identifiera möjliga förbättringar av denna kommunikation.  Följande frågeställningar ställdes för att kunna besvara studiens syfte; Hur upplever medarbetare, mellanchefer och personalchefen att e-post och intranät som kommunikationskanal inom organisationen fungerar idag? Hur upplever medarbetare, mellanchefer och personalchefen att den muntliga och direkta kommunikationen inom organisationen fungerar idag? Hur upplever medarbetare, mellanchefer och personalchefen att kommunikationskanalerna e-post, intranät samt muntlig och direkt kommunikation kan förbättras inom organisationen? Studien genomfördes med en kvalitativ ansats i form av åtta intervjuer med en personalchef, tre mellanchefer och fyra medarbetare i en facklig organisation. Den här studien visar flera likvärdiga resultat som vid tidigare forskning. Personalen upplever att kommunikationen genom kommunikationskanalerna e-post, intranät samt muntlig och direkt kommunikation fungerar ganska bra/bra inom organisationen. I studien framkom att det är den muntliga och direkta kommunikationen som fungerar bäst inom organisationen. E-post och intranät är inte alltid meningsfullt, förståeligt och tydligt för personalen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 320.
  Eliasson, Ewa-Lena
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Att vara pedagogisk ledare i en föränderlig tid2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 321.
  Eliasson, Frida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Erdeberg, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  EN SKOLA FÖR ALLA: Begreppstolkningar rörande vision samt möjliggörande faktorer utifrån politikers och pedagogers uppfattningar.2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 322.
  Ellingsen, Frida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Nilsson, Madeleine
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Kompetensbaserad rekrytering genom sociala medier: En empirisk undersökning om hur sex organisationer använder sig av sociala medier i sin rekrytering2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Organisationer får svårare att rekrytera personer med efterfrågad kompetens. För att attrahera kompetenta personer behöver organisationer vara öppna för nya rekryteringskanaler, sociala medier är ett alternativ. Det pedagogiska problemområdet är kompetensbaserad rekrytering. Undersökningen är avgränsad till sociala medier som en metod för att rekrytera personer och studerar sökprocessen hos sex organisationer. Undersökningen görs ur ett organisations- och ledningsperspektiv. Syftet är att beskriva och analysera organisationers användning av sociala medier i rekryteringens sökprocess, för att finna den kompetens de efterfrågar. Vidare syftar undersökningen till att se vilka konsekvenser kompetensbaserad rekrytering medför organisationerna. För att besvara syftet används tre frågeställningar. Den första är varför de tillfrågade organisationerna använder sig av sociala medier i sin sökprocess. Den andra är hur de tillfrågade organisationerna använder sig av sociala medier i sin sökprocess. Den sista frågeställningen handlar om hur sociala medier kan bidra till att en viss grupp av människor missgynnas eller premieras i de tillfrågade organisationernas sökprocess. Metoden som valdes var kvalitativ i form av intervjuer. De tillfrågade organisationerna framhåller att de främst använder sociala medier för att finna efterfrågad kompetens, stärka varumärket, följa utvecklingen samt sänka rekryteringskostnaderna. Organisationerna använder olika sociala medier där de flesta använder det som ett komplement till traditionella rekryteringskanaler.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 323.
  Elmeroth, Elisabeth
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Alla lärare är språklärare.2010In: Möten i mångfaldens skola. Interkulturella arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar / [ed] P. Lahdenperä & H. Lorentz, Lund: Studentlitteratur AB, 2010Chapter in book (Other academic)
 • 324.
  Elmeroth, Elisabeth
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Intersektionella perspektiv2012In: Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete / [ed] Elisabeth Elmeroth, Lund: Studentlitteratur AB, 2012, 1:1, p. 29-44Chapter in book (Other academic)
 • 325.
  Elmeroth, Elisabeth
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete2012Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 326.
  Elmeroth, Elisabeth
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Searching for coherence from Viet Nam to Sweden2011In: International Journal of Migration, Health and Social Care, ISSN 1747-9894, E-ISSN 2042-8650, Vol. 7, no 3, p. 120-130Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – This study seeks to capture the lived experiences of five refugees making the transition from Viet Nam to Sweden. It seeks to focus on the problems of integration in Swedish society.

  Design/methodology/approach The research took a narrative approach by asking questions about the ways in which refugees make sense of the multiple and sometimes dramatic changes that exile involves. The interpretation procedure was performed in three recurring phases: naïve reading, thematic structural analysis and comprehensive understanding.

  Findings – In the structural analyses, three sub-themes were abstracted: in the hands of authorities/forced to leave home; regarded as uneducated and untrained; and lack of balance. These sub-themes show a situation that could be interpreted by the concept of sense of coherence (SOC). The comprehensive understanding shows that the prerequisites for a stable SOC are unsatisfactory.

  Practical implications – The study reported here implies that there is a need for changes in integration policy. In an integrated society, individuals should be met with a policy that aims to empower and takes into consideration the lived experiences and different components that work together to create an SOC.

  Originality/value – The contribution from this research is the combination of qualitative data, the theory about SOC, and the description of the edifice of SOC. This combination helps to understand and explain the essence of the respondents' lived experiences.

 • 327.
  Elmeroth, Elisabeth
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Winners and Losers in the Swedish School System: An Intersectional Perspective2012In: Race, Gender & Class, ISSN 1082-8354, Vol. 19, no 3-4, p. 113-129Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study analyzes from an intersectional perspective how categorizations based on gender, class and ethnicity transform into inequalities in regard to school success. The study is based on data from an assessment in Sweden, where 6,788 students in ninth grade participated. Students’ overall grade scores are compared on the basis of gender, class and ethnicity. Class is operationalized with the help of the parents’ educational background, while ethnicity is rated based on the parents’ country of birth. The three background variables interact and form different patterns of inequality. Although parents’ educational level has considerable importance for school success, it interacts with gender and ethnicity in different ways. Boys as well as girls are disadvantaged by a low level of education in the home, while it is mainly girls who are disadvantaged by a foreign background.  Keywords:   intersection; education; school success.

 • 328.
  Elmqvist, Simon
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Johansson, Mathias
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Elever i behov av särskilt stöd: Pedagogiska strategier i skolverksamheten för elever med ADHD-diagnos2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie är att belysa vilket stöd skolan ger till elever med ADHD-diagnos för att främja deras skolsituation. Vilka pedagogiska strategier använder man sig av i skolan för att hjälpa dessa elever? I vår litteraturstudie har vi studerat litteratur, samt sökt i olika databaser efter forskning, som berör vårt ämne. Resultaten visar att relationen mellan lärare och elev är viktig, där pedagogens röstanvändning spelar in. Rätt ord och rätt ton kan vara betydelsefullt för att behålla en god relation mellan lärare och elev och på så vis undvika negativa konfrontationer och diskussioner. Det fastslås även att ickeverbala undervisningsmetoder, som att peka ut viktig information för eleven och försiktig vidrörning, gör det lättare att få elevens uppmärksamhet.

  Lärandemiljön har också betydelse där gruppstorleken har både positiv och negativ effekt för dessa elever, beroende på klassrumsaktivitet. En exkludering från vanlig klassrumsundervisning, där mindre elevgrupper ersätter undervisningen, kan för många vara en tillfälligt bra lösning i en ohållbar situation, men det är ytterst viktigt att hitta andra lösningar.

  Det finns flera olika sorters träningsprogram som kan användas i skolan idag, främst för elever, men även för lärare. Bland annat träning av lässtrategi för att förbättra läsförståelsen och ett utbildningsprogram som fördjupar lärarens kunskap och förståelse för funktionsnedsättningar som ADHD samt ger pedagogiska tips som kan användas i undervisningen.

  Det finns flera olika strategier som avser att stödja elever med ADHD-problematik i skolan, dock finns det inte någon universell strategi som passar samtliga elever. Hänsyn måste därför tas till elever som individer. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 329.
  Elmqvist, Sofie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Tenlén, Nathalie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  En kartläggning över förskolebarns språkstörningar2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med kartläggningen är att undersöka förekomsten av olika språkstörningar, hur de uppmärksammas, vilka som samarbetar i processen för att hjälpa barn med språkstörningar samt om det används något särskilt kartläggningsmaterial för att upptäcka barn med språkstörningar. Den metod som har använts för att genomföra kartläggningen är webbenkät. Det var sammanlagt 81 avdelningar som besvarade enkäten och den riktade sig till förskollärare som är verksamma i åldrarna ett till fem. Resultatet visade att fonologiska problem är vanligast bland barn i förskoleåldern samt att det i huvudsak är förskollärare, vårdnadshavare och BHV som uppmärksammar barns språkstörning. De professioner som avdelningarna främst samarbetar med i processen för att hjälpa barn med språkstörningar är logopeder, specialpedagoger och BHV. Kartläggninsmaterialen som avdelningarna använder i störst utsträckning är TRAS och Bornholmsmodellen. Studien belyser vikten av att ligga ett steg före i barns språkutveckling för att redan i ett tidigt skede upptäcka svårigheterna och hjälpa dem att komma på rätt väg mot ett fulländat språk. I studien framkommer det att om man upptäcker en språkstörning i ett tidigt stadium och att barnet får hjälp att komma tillrätta med sin språkstörning kan det förhindras att den leder till ytterligare konsekvenser för barnet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 330.
  Elofsson, Gunilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Nilsson, Emelie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  "Ja det är ju ett enkelt och kanske roligare sätt att arbeta ute...": Pedagogers tankar om utomhuspedagogik2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 331.
  Elofsson, Martina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Lundquist, David
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Vilken undervisning kan främja intresset för biologi?2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att belysa vilka arbetssätt som kan öka elevers intresse för ämnet biologi. Vi menar att en undervisning som präglas av laborativa inslag främjar elevers intresse för biologi. Vidare tror vi att gruppuppgifter, diskussioner samt utomhusundervisning, så som exkursioner, kan leda till att främja intresset hos eleverna. Både elev- och lärarenkät har använts i studien, som har riktat sig till 98 elever i årskurs 8 och 9 samt klassens undervisande biologilärare. Våra resultat visar att drygt 70 % av eleverna finner ämnet intressant och 80 % upplever ämnet som viktigt. Sambandet mellan högt intresse och fler utförda laborationer/experiment var inte signifikant men visar ändå en indikation på att dessa inslag kan påverka intresset. Ytterligare resultat visar att både elever och lärare efterfrågar fler laborativa och undersökande inslag i undervisningen och båda grupperna tror också att detta kan höja intresset för biologi. Studiens resultat kan användas som argument för att skolor ska lägga större vikt på praktiska inslag i undervisningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 332.
  Elwing, Lena
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Nilsson, Ann-Sofie
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Musik i förskolan - Ett medvetet arbetssätt eller tidsfördriv?2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi är båda musikintresserade och vårt syfte med studien är att undersöka pedagogers förhållningssätt och syfte till musikaktiviteter samt hur de utövar musik i verksamheten.

  En kvalitativ enkätundersökning genomfördes med pedagoger i förskolan för att få svar på våra frågor. Resultatet visade att fjorton av tjugo pedagoger ansåg att deras eget förhållningssätt påverkade hur mycket musik som används i förskolan. De menar att det är lättare att ge barnen en positiv inställning till musik om man själv tycker det är roligt. Musik utövas nästan varje dag enligt pedagogerna. Oftast sjungs det i sångsamlingar, men även vid spontana tillfällen under dagen. Pedagogens syfte med musik är att underlätta barns utveckling och lärande inom flera områden. Överraskande var att hälften av pedagogerna inte utgår från läroplanen vid musikaktiviteter.

  Musik är ett viktigt redskap för utveckling och lärande och pedagogens förhållningssätt påverkar mer än man tror. Att vara engagerad är viktigt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 333.
  Emelie Ottosson, Sara Bengtsdotter
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  ”Jag vill bli stämplad som människa och inte som ett kön på min arbetsplats”: – En studie om hur det är att vara manlig pedagog i förskolan.2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka hur det är att vara manlig pedagog i den kvinnodominerade förskoleverksamheten. Undersökningen belyser männens situation utifrån olika områden. Vi har bland annat undersökt om det finns skillnader i arbetsfördelning och förväntningar mellan män och kvinnor, varför män ofta väljer att lämna yrket samt betydelsen av manliga förebilder.

  Vi har intervjuat fem manliga pedagoger och av dessa fem är en nyutexaminerad och en har gått vidare till ett annat yrke. Resultatet visar att männen upplever att de kan mötas av andra förväntningar än kvinnor inom samma yrke och att rollen ibland kan upplevas som påfrestande. Informanterna påtalar att det finns vissa skillnader mellan män och kvinnor i förskolan och att detta påverkar dem i deras arbete på olika sätt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT
 • 334.
  Emilson, Anette
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Democracy Learning in a Preschool context2011In: Educational Encounters: Nordic Studies in Early Childhood Didactics. / [ed] N. Pramling & I. Pramling Samuelsson., Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2011, p. 157-171Chapter in book (Refereed)
 • 335.
  Emilson, Anette
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Fostran i förskolan2010Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 336.
  Emilson, Anette
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  The Desirable Child in Preschool.2010Conference paper (Other academic)
 • 337.
  Emilson, Anette
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Toddler's Life in Swedish Preschool2010In: International Journal of Early Childhood, ISSN 0020-7187, E-ISSN 1878-4658, Vol. 42, no 2, p. 165-179Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to point to some patterns dealt with in Swedish research with one to three-year old children in preschool. The focus of analyses is on questions posed, theoretical perspectives, methods and results. The empirical basis of this discussion comprises doctoral theses together with some later studies, all involving children under the age of three. The studies represent significant issues in educational research involving children under the age of three in Sweden. They span different approaches, yet there seem to be a common interest in basing research on children’s premises and gaining access to the child’s perspective. In sum, the results give an unique picture of how toddlers participate, interact and communicate while engaged in early mathematics, arts, literacy, moral issues, how to master the preschool context, express their intentions, inspire their peers to interaction and playful activities. Nevertheless, these ideas raise issues concerning the responsibility of research: How far can we go in talking in terms of children’s perspectives and how active and competent can a child be? It is extremely important to unpack and scrutinize the power relations that might be hidden in our ambition to take into account the perspective of the active competent and participating child.

 • 338.
  Emilson, Anette
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Johansson, Eva
  University of Stavanger.
  Kommunikation af værdier til born2012In: Forskning i pædagogisk praksis / [ed] U Liberg &K Poulsgaard, Køpenhavn: Akademisk Forlag, 2012, p. 204-229Chapter in book (Other academic)
 • 339.
  Emilson, Anette
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science. University of Stavanger.
  Johansson, Eva
  Participation in relation to gender in circle time situations in preschool2010Conference paper (Other academic)
 • 340.
  Emilson, Anette
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Johansson, Eva
  University of Stavanger.
  Resistance and conflict. Educational challenges and inspirations in working with young children in preschool2011Conference paper (Other academic)
 • 341.
  Emilson, Anette
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Pramling Samuelsson, Ingrid
  Göteborgs Universitet.
  Jakten på det kompetenta barnet2012In: Nordisk Barnehageforskning, ISSN 1890-9167, E-ISSN 1890-9167, Vol. 5, no 21, p. 1-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  From different documentation situation the aim of this study is to investigate the focus of the documentation as well as the communication between preschool teachers and children in these situations. The research questions are: What is the focus of the documentation? What characterizes the communication between the teachers and the children when these teachers at the same time are documenting? To interpret and understand this communication Habermas’ concepts of communicative and strategic action are used. Data consists of video observations, where 157 minutes of recordings have been analyzed. 30 children, 1-3 years, and their 7 preschool teachers have participated in the study. The results show that it is mainly children’s achievements that are documented and that the preschool teachers either become silent observers or eager advocators of a particular discovery. What is communicated and documented by the teachers have a high degree of abstraction, and the communication is of a strategic character.

 • 342.
  Emilson, Anette
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Pramling Samuelsson, Ingrid
  Göteborgs universitet, Sweden.
  Looking for the competent child2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  From different documentation situation the aim of this study is to investigate the focus of the documentationas well as the communication between preschool teachers and children in these situations.The research questions are: What is the focus of the documentation? What characterizes the communicationbetween the teachers and the children when these teachers at the same time are documenting?To interpret and understand this communication Habermas’ concepts of communicativeand strategic action are used. Data consists of video observations from two preschools where the toolpedagogical documentation is used continuously.30 children, 1-3 years, and their 7 preschool teachershave participated in the study. The analyzed material consists of 157 minutes distributed on 15documentation situations. Videotaped observations, requires special responsibility of the researchteam.Written and informed consent for participation has been obtained from each pre-school’smanagement, teachers and parents. Personal information and collected data are stored in a separatelocked filing cabinet. The results show that it is mainly children’s achievements that are documentedand that the preschool teachers either become silent observers or eager advocators of a particulardiscovery. What is communicated and documented by the teachers have a high degree of abstraction,and the communication is of a strategic character. Issues raised relating to how preschool teachersshould be able to take advantage of the documentation. Children in preschool will develop differentkinds of skills and abilities. The critical question to be asked is if the documentations presented herelead to this?

 • 343.
  Emilson, Thomas
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Quiros-Haag, Susanna
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Elevers rekonstruktioner av en särskild skolform: Vad blev vem under denna period i deras liv2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studievar att ta del av elevers upplevelser från sin tid på en resursskola samt hur de unga vuxna upplever sin livssituation idag relaterat till sin tid på resursskolan.

  Som metod har vi valt triangulering, vilket innebär att vi har haft flera olika strategier vid insamling av empiri. De tillvägagångssätt vi har valt att kombinera är av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Den kvantitativa delen bestod av enenkätliknande intervjuguide som dessutom innehöll två frågor av kvalitativ natur. Dessutom har vi kompletterat vår kvalitativa studie med tre djupintervjuer där vi använde oss av en intervjuguide med öppna frågor.

  Resultatet av föreliggande studie visar att tiden på resursskolan var personligt lönsam för de allra flesta av de medverkande ungdomarna. Många säger att de aldrig hade klarat skolan om de inte hade kommit till resursskolan, men att själva lärandet inte var den viktigaste aspekten då de blickar tillbaka på resursskoletiden. Det är istället den relationella dimensionen som visar sig betydelsefull. De upplever att de fick ökat självförtroende, att de blev sedda, att de möttes med respekt, att de fick förtroende för vuxna och att de trivdes i skolmiljön. Vad blev vem under denna period i deras liv. De negativa aspekterna som framkommer i gruppen är känslanav utanförskap, att inte klara av den ordinarie undervisningen på hemskolan och att ofrivilligt förpassas till en resursskola.

  Download full text (pdf)
  Elevers rekonstruktioner av en särskild skolgång
 • 344.
  Emma, Netz
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Samverkan till samsyn: En intervjustudie av fem förskollärares erfarenheter och tankar om samverkansarbetet mellan förskola och förskoleklass.2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att beskriva erfarenheter och upplevelser hos förskollärare av samverkan och samsyn mellan förskola och förskoleklass, samt hur processen kring barns övergång mellan de båda instanserna kan komma i uttryck. För att precisera mitt syfte har följande frågeställningar varit centrala: Hur ser förskollärare i förskola och förskoleklass på samverkan mellan förskola och förskoleklass? Hur förbereds barnen inför förskoleklass/skola och hur tänker förskollärare runt övergången mellan förskola och förskoleklass? Vad upplever förskollärarna som positivt respektive problematiskt i processen? Vad ser förskollärarna för utvecklingspotential i samverkansarbetet?

  Forskningsansatsen är etnografiskt inspirerad där studiens utformning har grundat sig i en kvalitativ metod där intervjuer med förskollärare verksamma i förskola eller förskoleklass genomförts. Frågorna hade karaktären av att vara öppna i sin utformning och svaren blev därefter detaljerade och omfångsrika. Tolkningsansatsen för studien har utgått från det sociokulturella perspektivet och resultatet av intervjuerna har satts i relation till tidigare forskning och styrdokuments skrivningar.

  Resultatet av studien visade på en samverkan mellan förskola och förskoleklass som är förbundet med den överskolning som verksamheterna planerar för då barnet ska lära känna sin nya förskoleklassmiljö. De hinder man upplevde för att utveckla samverkansarbetet kan kopplas till styrning och struktur men också till den respekt man har inför varandras verksamhetskulturer. Trots detta visade undersökningen på ett brett engagemang att utveckla samverkansarbetet där målsättningen visade sig vara en samsyn i förhållningssätt och arbetssätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 345.
  Emmertz, Joanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Vllasa, Liridona
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Reading aloud: A study about the use of reading children’s literature aloud as a pedagogical tool in a pre-school in Thailand.2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 346.
  Eng, Matilda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Viberg, Alexander
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Mobbning: En undersökning kring mobbning2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Omkring 10 % av alla elever känner sig mobbade i skolan, det här en siffra som är på tok för hög. Vi vill genom det här arbetet synliggöra kunskap om mobbning och öka förståelsen för de som arbetar kring barn och elever. Vi vill även se eventuella skillnader och likheter mellan åldrarna inom ämnet mobbning. Vi har använt oss av elev- enkätundersökning och intervjuat verksamma lärare och pedagoger. Vårt resultat visar att 10 % känner sig mobbade på den skolan där vi genomförde enkätundersökningen. Våra intervjuer har visat att mobbning är ett viktigt ämne som beror och påverkar många.

  Download full text (pdf)
  Examensarbete VibergEng
 • 347.
  Engberg, Lina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Dokusåpan och jag: En undersökning av högstadieelevers uppfattning av dokusåpor,samt de värderingar som därigenom förmedlas.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 348.
  Engborg, Linus
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Modig, Robert
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Digitala hjälpmedel för språkutvecklingen hos invandrarelever2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar problematiken gällande invandrarelevers lärandeprocess till flerspråkighet. Vidare behandlas problematiken kring digitala hjälpmedel för elever i skolan med fokus på flerspråkighet. Tidigare forskning visar på brister i skolans digitala hjälpmedels behandling, här ser man också att kompetens och inställning är frånvarande i stora delar av undervisningen i dagens skola. Vidare kommer också inställning och syn på digitala hjälpmedel att tas upp för att förstå problematiken kring varför det finns brister i undervisning där digitala hjälpmedel skulle kunna förbättra lärandeprocessen för elever.

  Utifrån det interkulturellt och sociokulturellt perspektiv har syftet varit att undersöka vari denna problematik har sitt ursprung, vilka förslag på lösningar som ges, samt vilka konsekvenser denna problematik ger upphov till.

  Hur ser skolan, föräldrar och elever på digitala hjälpmedel och hur kan man i och utanför skolan utveckla ett bättre samspel för att främja lärandet. Ett samarbete mellan skolan och hemmet skulle underlätta för undervisningen och på så sätt ge ett större lärande för både elever och lärare när det handlar om digitala hjälpmedel. 

  Download full text (pdf)
  Digitala hjälpmedel för språkutvecklingen hos invandrarelever
 • 349.
  Engborg, Linus
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Thernlund, Martin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Spelbaserat lärande: En forskningsöversikt av spelens användning i undervisningen.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen har som syfte att undersöka användningen av spel i skolundervisning. Den är genomförd som en systematisk forskningsöversikt där information samlats in via vetenskapliga artiklar som sedan granskats och analyserats. Resultaten kommer ifrån frågeställningar gällande hur spel kan implementeras i undervisningen, hur bra spel för lärande designas och vilka effekter spelbaserat lärande har hos eleverna. För att göra detta användas tre teoretiska perspektiv som belyser olika delar av frågeställningarna. Det första är Gees Affinity Spaces som behandlar den sociala miljön för lärande. Det andra är Amorys Game object model version II vilket behandlar designen av bra spel för lärande. Det tredje perspektivet är Illeris lärandeteori som belyser hur lärande sker. Forskningsöversikten mynnar ut i resultatet att spelbaserat lärande kan vara något användbart eftersom det ökar elevens engagemang och motivation, men att implementering av spel i skolverksamheten har ett flertal utmaningar gällande skolans struktur och lärarens arbete. Vidare framkom det att design av spel för lärande kräver att elevens behov och kunskapsmålen tas i beaktning. Dessa resultat leder till slutsatsen att spelbaserat lärande är effektivt för elevers utveckling men att detta kräver specialkompetenser hos läraren.

  Download full text (pdf)
  Spelbaserat lärande
 • 350.
  Engdahl, Daniel
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Allvin, Linus
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Med styrketräning i foku: En kunskapsöversikt kring styrketräning för barn och ungdomar bland handbollstränare i Småland/Blekinge Handbollsförbund.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När ska man egentligen börja med styrketräning för barn och ungdomar? Många ställer sig denna fråga, men kan inte svara på den. I denna kvantitativa enkätstudie undersöker vi hur det står till med kunskaperna om styrketräning för barn och ungdomar hos handbollstränarna i Småland-Blekinge Handbollsförbund. Går det att urskilja några likheter eller skillnader i kunskaperna om styrketräning i förhållande till tränarnas utbildningsnivå?

  Resultatet visar att det finns en viss skillnad mellan de utbildade tränarna och de tränare som saknar en formell tränarutbildning från Svenska Handbollsförbundet. De tränare utan utbildning har sämre kunskaper inom området än de tränare som har genomgått någon av de stegutbildningar som finns. Kunskaperna är dock generellt sett goda hos tränarna, men den största delen av dem efterfrågar ytterligare kunskaper och ett större avsnitt träningslära under tränarutbildningarna som genomförs. De tränare som gått de högre stegutbildningarna är i större grad nöjda med de kunskaper de har jämfört med de tränare som genomgått de lägre stegen. Studiens resultat visar i likhet med ”Idrotten Vill” från RF, att det är viktigt att ledare inom barnidrotten har grundläggande kunskaper om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Enligt vår studie visar det sig att tränarna som har deltagit i studien har goda kunskaper om, i varje fall om den fysiska utvecklingen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
45678910 301 - 350 of 1654
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf