lnu.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 1288
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Dervishaj, Arbnora
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Lindén Persson, Anton
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Logistikkostnader vid leverantörsbyten - En fallstudie på Volvo CE: 2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Inköp står för en omfattande del av en verksamhets totala kostnader och har således blivit en avgörande strategi för att vinna konkurrensfördelar. Det har en direkt inverkan på kostnadsminskning, varav val av leverantörer i synnerhet har en påverkan. Trots detta är forskning kring leverantörsbyten och vad det innebär för kostnader mycket begränsad. Ifall ett leverantörsbyte är aktuellt för ett företag är det viktigt att ha en komplett bild över samtliga kostnader som ett sådant byte kommer innebära.

  Syfte: Studiens syfte är att utveckla en kostnadsmodell över vilka logistikkostnader som ska tas i beaktning vid byte mellan befintliga direktmaterialleverantörer samt införande av ny direktmaterialleverantör med tillhörande beräkningsunderlag. Denna kostnadsmodell ska öka möjligheten för kostnadsanalys vid leverantörsbeslut.

  Metod: För att uppnå studiens syfte har en fallstudie på Volvo CE i Braås gjorts. Datainsamling har skett genom såväl primär- som sekundärdata i form av ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer, företagsdokument samt teorier från vetenskapliga artiklar och litteratur. Snöbollsurval har använts vid studiens urval av respondenter.

  Slutsats: För att strategiska leverantörsbeslut ska vara lönsamma bör företag analysera kostnader genom att såväl identifiera relaterade kostnader som beräkna dem. Detta är i dagsläget ett problem hos Volvo CE vid byte mellan befintliga leverantörer och införande av ny leverantör. Genom att, i denna studie, ha identifierat samtliga logistikkostnader relaterade till dessa processer har en totalkostnadsmodell framställts. Modellen innefattar både relaterade logistikkostnader och beräkningsunderlag som genom standardisering möjliggör implementering av modellen i andra företag.

  Nyckelord: Logistikkostnader, Leverantörsbyte, Omställningskostnader, Kostnadsmodell, Implementering

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 302.
  Dervishaj, Arbnora
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Lingegård, Erik
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Lindén Persson, Anton
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Miljövänliga inköp i dagligvaruhandel: En jämförande studie av publika hållbarhetsredovisningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: Miljövänliga inköp i dagligvaruhandel - En jämförande studie av publika hållbarhetsredovisningar i dagligvaruhandel

  Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik, 2FE25E, VT-17

  Författare: Arbnora Dervishaj, Anton Lindén Persson, Erik Lingegård

  Handledare: Åsa Gustavsson

  Bakgrund: Hållbarhet beskrivs utifrån tre dimensioner; miljö, social och ekonomi. De utvecklade kraven på de miljömässiga dimensionerna sätter press på verksamheter att ta ett större miljöansvar. Med implementering av miljövänliga produkter har de stora aktörerna inom dagligvaruhandeln stor påverkan på marknaden och branschen har blivit ledande för miljövänlig produktion och konsumtion. Genom dess förmåga att kunna påverka hela produktkedjan betraktas inköpsfunktionen som en nyckelfaktor för att driva verksamheten mot en hållbar utveckling.

  Syfte: Studiens syfte är att identifiera och jämföra vad aktörer inom dagligvaruhandeln i Sverige förmedlar inom miljö vid inköpsfunktionen genom publika hållbarhetsredovisningar. Vidare är syftet att presentera ett förslag till ett ramverk för att öka jämförbarheten av hållbarhetsredovisningar.

  Metod: Denna studie utgår från en kvalitativ forskningsmetod med ett deduktivt angreppssätt. Vidare har studien tillämpat ett positivistiskt synsätt samt komparativ undersökningsdesign. Studiens teoretiska referensram är sammanställd från vetenskapliga studier, litteratur samt hemsidor. Datainsamling av empiriskt material har utförts genom publika hållbarhetsredovisningar från fyra aktörer inom dagligvaruhandeln; Axfood AB, Coop Sverige AB, ICA Sverige AB och Lidl Sverige KB. Studiens teoretiska referensram och empiriska material analyseras genom mönsterjämförelser mellan urvalet.

  Slutsats: Studien har identifierat skillnader och likheter i vad som förmedlas angående inköpsprocessen genom publika hållbarhetsrapporter. Genom de genomförda mönsterjämförelserna har ett ramverk operationaliserats utifrån den teoretiska referensramen. Detta ramverk kan användas som en förlängning till de befintliga ramverken för att öka jämförbarheten av prestationer i inköpsfunktionen.

  Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, Dagligvaruhandel, Logistik, Inköp, Miljö, Ramverk, Sortiment, Transport, Leverantörer

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 303.
  Diliwi, Aweza
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Andersson, Mariette
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Controllerns roll: En komparativ flerfallsstudie av controllerns roll inom offentlig samt privat sektor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem: Definitionen av en controllers roll och arbetsuppgifter är mycket diffus till följd av dess relativitet samt ständigt genomgående utveckling. Än idag är det svårt att generalisera en controllers arbetsuppgifter då det rör sig om en flukturerande yrkesroll. Tidigare forskning som addresserar bakomliggande faktorer i en controllers roll, redogör till stor del för rollens förändring över tid. Vi finner en kunskapslucka i komparativ forskning av controllerns roll och arbetsuppgifter inom offentlig respektive privat sektor.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och förstå hur controllerns roll och arbetsuppgifter ser ut inom offentlig och privat sektor, vilka relevanta likheter och skillnader som går att urskilja samt vilka de bakomliggande förklaringarna till dessa är. Detta för att bidra med en komparativ förståelse för controllers roll som komplement till redan befintlig forskning och som referens till vidare studier inom ämnet.

  Metod: Uppsatsen omfattas av en kvalitativ forskningsdesign med en komparativ undersökningsdesign. Den empiriska studien grundas huvudsakligen i semistrukturerade intervjuer med controllers inom offentlig respektive privat sektor.

  Slutsats: De stora likheterna gällande controllerns roll och arbetsuppgifter inom offentlig och privat verksamhet kretsar kring dess stödjande och framåtblickande karaktär, analysarbetet samt dess medverkan till att på olika sätt skapa mervärde i beslutsprocesserna. De stora skillnaderna gällande controllerns arbetsuppgifter inom offentlig och privat verksamhet berör framför allt utveckling, implementering och uppföljning av ekonomistyrningssystem samt användningen av finansiell och icke-finansiell information. Controllerrollerna analytiker och coach visas framträdande hos controllers inom den offentliga sektorn och controllerrollerna kamrer och pedagog visas framträdande hos controllers inom den privata sektorn. De bakomliggande förklaringarna kan finna grund i organisationens typ, det vill säga de karaktäristiska dragen för offentlig och privat verksamhet, men där finns även många fler bakomliggande faktorer och dimensioner att ha i åtanke.

  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete
 • 304.
  Dreifaldt, Hampus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Holmgren, Johan
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Styrelsens roll i små och medelstora företag: en studie om ägartyper, styrelseroller och företagsprestation i SMEs2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: Styrelsens roll i små och medelstora företag - en studie om ägartyper SMEs, styrelseroller och företagsprestation.

  Bakgrund: Då europas företag till stor del utgörs av SMEs är dessa mycket viktiga för ekonomin. Vad deras styrelse gör och hur de påverkar företagsprestationen är därför ett intressant forskningsområde. Därför ställer vi oss i denna studie frågan: “Hur ser sambanden ut mellan ägartyp, styrelseroll och företagsprestation samt påverkar styrelsens roll sambandet mellan ägartyp och företagsprestation i SMEs?”

  Syfte: Studiens syfte är att förklara eventuella samband mellan ägartyp, styrelseroll och företagets prestation samt om styrelsens roll påverkar sambandet mellan ägartyp och företagsprestation i SMEs.

  Metod: Denna studie är utformad efter kvantitativ metod och tillämpar en deduktiv forskningsansats där teorier och tidigare litteratur används för att sedan testa olika modeller. För inhämtning av empirisk data har en enkätstudie gjorts som sedan kompletterats med manuell inhämtning av arkivdata.

  Slutsatser: Studiens slutsatser är att ingen av de modeller som presenterats i studien accepteras. Endast ett fåtal samband kan konstateras. Ägaren behöver nödvändigtvis inte påverka vilken roll styrelsen får. Försiktighet bör iakttas innan företagsägare förlitar sig på styrelsen som mekanism för att forma eller påverka företagets prestation, eftersom den inte behöver ha någon påverkan. Den rådgivande, nätverkande och övervakande styrelserollen har positiva samband mellan varandra.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 305.
  Duru, Martin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Garimé, Sabine
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Knecht, Moritz
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Ramirez, Esteban
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Improving the municipal solid waste collectionthrough an optimized route planning: A study conducted within the municipality of Växjö2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background:

  Municipal solid waste includes household waste and similar wastecreated by commerce and institutions, which is in this case studycollected by the contractor Ragn-Sells on behalf of the municipality ofVäxjö. Municipal solid waste collection is the process of collectingsuch waste. Route planning is used to optimize the of routes for thecollection of bins. With the help of route planning systems, themunicipal solid waste collection is planned and managed.Problem discussion: Several issues with municipal solid waste collection in Växjömunicipality were identified due to the lack of information regardingthe quantity of waste in the bin collected. This issue leads todifficulties in the route planning causing high unnecessary costs andenvironmental impacts. There are several political and sociodemographicconstraints, which would need to be overcome whenchanging the municipal solid waste collection.

  Problem discussion:

  Several issues with municipal solid waste collection in Växjömunicipality were identified due to the lack of information regardingthe quantity of waste in the bin collected. This issue leads todifficulties in the route planning causing high unnecessary costs andenvironmental impacts. There are several political and sociodemographicconstraints, which would need to be overcome whenchanging the municipal solid waste collection.

  Research questions:

  RQ1: How can the municipal solid waste collection in Växjö municipality beimproved through an optimized route planning?

  RQ2: How can Växjö municipality and Ragn-Sells AB reduce theenvironmental impacts of the municipal solid waste collection byoptimizing the route planning?

  RQ3: How can Växjö municipality reduce their municipal solid wastecollection costs by optimizing the route planning?

  RQ4: What are the constraints when changing the municipal solid wastecollection in Växjö municipality and how can they be overcome?

  Method:

  This thesis represents a case study conducted via a hermeneuticperspective and a deductive approach. Data were collected by personalinterviews, a telephone interview, observations and mailing ofquestionnaires, as well as academic literature procured via research inLinnaeus University’s library. The results of the case study have beenbased upon qualitative information but only few quantitative datacollected from the studied companies.

  Conclusion:

  The results of the study show that if Växjö municipality can monitorthe quantity of waste in the bins by the means of modern traceabilitydevices (e.g: sensors), their current route planning system would bemore efficient. Therefore, a new route planning system with sensors forVäxjö municipality is suggested in order to improve their municipalsolid waste collection. As a result of the improvements, themunicipality of Växjö can expect lower costs and environmentalimpacts. Several constraints are refraining the potential changes inVäxjö municipality’s municipal solid waste collection. Nevertheless theconstraints could be overcome, for instance by arguing for the lowercosts and environmental impacts.

  Fulltekst (pdf)
  Improving the municipal solid waste collection through an optimized route planning
 • 306.
  Dushi, Mensur
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Du skall göra som jag säger: Kolliderande intressen mellan personliga assistenter och brukare2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis examines how the Swedish Act On Support and Service to Certain Impaired persons (LSS) has given rise to substantial opportunities for people with disabilities to participate in society and to live under the same conditions as all other citizens. These objectives have in turn created a new profession, personal assistants, who work daily to transform the words of diversity and community participation into practice. The terms of employment of this new category of workers appear in diverse way both when it comes to the scope of their working tasks, as well as the employment protection especially for workers in the private sector. Because of the discrepancies that exist against the Swedish Employment Protection Act (LAS) and the rich variety that characterizes the performance of work, this inquiry aims therefore to seek to investigate to what extent an employee can be dismissed in relation to the LSS-right to personal assistance as well as how this can be understood from the impaired persons point of view. Initially, a legal scientific method is used to seek answers in this area. A sociological approach has also been applied to complete the parts where laws and other traditional sources of law have not been able to provide satisfactory answers. The findings that conclude this investigation claim that the perceived uncertainty of the tasks as well as the discrepant employment protection is maintained through the continuous link to the LSS-legislation.

   

  Key words: LSS, private sector, dismissal, employment protection, the impaired person’s attitude towards the personal assistant

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 307.
  Edlund, Frida
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Jönsson, Matilda
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Är det dags att bryta upp?: Strategisk prissättning på revisionen2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Revisionsbranschen är i en pågående förändring, främst som en konsekvens av EUs revisionspaket gällande obligatorisk byrårotation. Förändringen i branschen ger upphov till mer frekventa upphandlingssituationer och således en ny konkurrenssituation. Detta kan komma att påverka faktorerna bakom prissättningen på revisionen. Det blir grunden till studiens problemformulering och syfte som därför ämnar identifiera de strategiska faktorer som ligger till grund för revisionsarvodet.

  Syfte: Studien avser identifiera de strategiska faktorer som påverkar prissättningen på revisionen.

  Metod: Med hjälp av befintlig forskning gällande revisionsarvodet och dess bakomliggande faktorer har en modell utvecklats. Modellen avser identifiera de strategiska faktorer bakom revisionsarvodet som har studerats tidigare samt integrera nya, ännu ej studerade strategiska faktorer. Inledningsvis genomfördes en kvalitativ förstudie som följdes av en kvantitativ enkätundersökning. Enkäten riktade sig till auktoriserade och godkända revisorer med kunskap om prissättningsprocessen.

  Resultat: Resultaten påvisar att de professionella faktorerna i hög grad fortfarande lever kvar vid prissättningen på revisionen, men kompletteras med mer strategiska faktorer som speglar den förändring som sker i branschen. Stora revisionsbyråer har enligt studiens resultat kommit längre med att prissätta efter byråns marknadsstrategi och konkurrenternas priser. De små revisionsbyråerna behöver utveckla sin marknadsstrategi och bli mer strategiska i sin prissättning. I en upphandlingssituation är stora byråer, Big 4, mer benägna att sänka priset på revisionen för att vinna klienten, och här blir därför en mindre byrå med en mindre flexibel prissättning förloraren.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 308.
  Edwinzon, Carolina
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Rödin, Joakim
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Etik som avlatsbrev?: En jämförande studie av hållbarhetsredovisningar i etiska företag respektive företag i oetiska branscher.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Corporate Social Responsibility, vars närmaste svenska översättning är samhällsansvar eller socialt ansvarstagande, är ett begrepp som har kommit att få en allt större betydelse i företagssammanhang. Numera ställs det högre krav på företagen att ta ett större ansvar utöver det som lagen kräver. Motiven till att tillmötesgå dessa krav kan dock se olika ut, vissa företag tycks använda det som en legitimering för sin verksamhet medan andra vill vara ett föredöme och marknadsledande på området.

  Syfte: Den här studien syftar till att studera hur hållbarhetsredovisningarna ser ut i etiskt klassificerade företag respektive företag som verkar i en oetisk bransch samt identifiera, beskriva och analysera skillnader och likheter dem emellan.

  Metod: Studien har genomförts med hjälp av en abduktiv metod, där forskarna har pendlat mellan teori och empiri. Både primär- samt sekundärdata har använts där primärdata samlades in genom intervjuer med respondenter på fyra olika företag och sekundärdata samlades in genom en innehållsanalys av tio företags hållbarhetsredovisningar.

  Slutsats: Studien visar endast små skillnader i hållbarhetsredovisningarnas omfattning och innehåll mellan etiska företag och företag i oetiska branscher. Det går däremot att identifiera en skillnad i motivet bakom hållbarhetsredovisningen mellan de etiska företagen och företagen i en oetisk bransch, där de senare till stor del använder den för att legitimera sin verksamhet.

  Fulltekst (pdf)
  Etik som avlatsbrev?
 • 309.
  Egnell, André
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Stafettläkare - Räddaren i Nöden?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  During a long period of time, rental doctors have created a vast debate in Sweden. Currently, there is a shortage of doctors working in Sweden and to guarantee the lawful right to healthcare of high quality the counties must hire doctors through employment agencies. There are different opinions about rental doctors, some thinks the temporary employment results in a negative work environment and furthermore puts the patients at risk. Other people consider the Swedish healthcare to not function without rental doctors.  The purpose of this essay is to investigate rental doctors through a legal perspective and how temporary employment actually affects the patients’ security and the work environment in Sweden’s healthcare. Additionally, I want to examine options for counties to reduce the dependence of rental doctors and employment agencies.

  Through this essay I have foremost found a shortage of specialized doctors in Sweden, although there has been an incline of students in medicine. Counties in the northern parts of Sweden and sparsely populated areas have the vastest dependence of rental doctors, which results in future complications. Rental doctors are a necessity to guarantee a positive healthcare in counties that are having difficulties recruiting personal, but in long-term dependence of rental doctors complications appear. The long-termed temporary employment jeopardies the patient’s security and consistency of the treatment and affects the work environment in the healthcare. A majority of workers values social relations at work and a constant shortage of staff results in stress and illness. Therefore it is a necessity to reduce the dependency of rental doctors, although they are a necessity when no other caregiver is of disposal.

  When Sweden became a part of the European Union, the possibilities expanded for doctors to educate and work all around the union. All states in the union accepted the directive 2005/36/EG which means that all education for doctors to be equal and a simplification of the international labor market. In the beginning of the 21st century there was a growth in Swedish medical students that study and work abroad. There is also an incline of foreign doctors who decides to work in Sweden; furthermore it creates complications including longer introductions and language difficulties. However the inclines of foreign doctors are a useful alternative to reduce the dependence of rental doctors. 

  Fulltekst (pdf)
  Stafettläkare - Räddaren i Nöden
 • 310.
  Ek, Hanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Månsson, Mie
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Prissättning inom B2B-företag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att genom en flerfallsstudie analysera och söka förståelse för sambanden mellan prissättningsstrategier och prissättningsmetoder som tillämpas hos företag som riktar sin verksamhet främst mot andra företag, B2B. Analysen av empirin sker med hjälp av redan existerande teorier om prisstrategier och prissättningsmetoder. Trots studiens fokus på ett visst företag inom en viss bransch är ändå förhoppningen att studiens slutsatser ska kunna vara av intresse för B2B-företag med samma kostnadsstrukturer.

  Metod: Ramen för studien utgörs av en deduktiv ansats med kvalitativ undersökningsdesign. Företagen i studien har studerats genom en flerfallsstudie med semistrukturerade intervjuer som metod för att insamla data.

  Teoretisk referensram: Uppsatsens teoretiska del innefattar teorier från företagsekonomisk forskning som förklarar vanliga prisstrategier, prissättningsmetoder och dess funktioner. Begreppen Price Waterfall och Strategic Fit har behandlats för att i analysen kunna se hur väl företagens övriga aktiviteter integrerar med prissättningsprocessen.

  Slutsats: Målet med denna studie är att besvara frågeställningen: Vilka samband finns det mellan prissättningsstrategier och prissättningsmetoder inom B2B-fötetag? Resultatet visar att det finns tydliga samband på flera områden.

  Det finns flera slutsatser att dra av denna studie, men den viktigaste slutsatsen är: För att vinstmaximera sina prisstrategier måste man hitta samband med flera olika prissättningsmetoder och arbeta med dessa på ett aktivt sätt i hela organisationen

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 311.
  Ekberg, Markus
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Litzén, Sanna
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Hur sker den interna styrningen på vårdcentraler i Kronobergs Län?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Uppsatsen handlar om intern styrning inom hälso- och sjukvården, närmare bestämt av vårdcentraler med olika huvudmannaskap. Det är viktigt att undersöka hur styrningen och organisering är uppbyggd eftersom resurserna som finns tillgängliga bör användas på bästa sätt för att kunna ge en effektiv och kvalitativ vård för alla patienter. Detta då kostnadsökningar sker vilket leder till att effektiviseringar krävs.

  Frågeställning: 1. Hur används finansiell och icke-finansiell information för intern styrning av offentligt och privat ägda vårdcentraler i Landsting Kronoberg?

  2. Vilka skillnader och likheter finns i den finansiella och icke-finansiella information som används för intern styrning av de offentligt och privat ägda vårdcentralerna, och varför finns dessa?

  Metod: För att kunna undersöka ämnet har vi genomfört en kvalitativ studie inom Kronobergs Län, där vi intervjuat ett flertal personer på vårdcentraler med olika huvudmannaskap.

  Teori: Här beskrivs organisationers struktur, huvudmannaskap och det speciella med serviceorganisationer. Därefter förklaras New Public Management och några av dess inriktningar. Styrning och variabler av olika slag presenteras sedan, för att till sist behandla information samt olika mål och mått.

  Empiri: Först förklaras Landstinget Kronoberg och dess uppbyggnad, därefter redogörs vilka krav vårdvalet har på de olika vårdgivarna. Sedan skildras den information som framkommit i de olika intervjuerna uppdelade i offentlig och privat verksamhet.

  Analys: Analysen börjar med att undersöka hur styrningen ser ut för de olika vårdcentralerna för att hitta faktorer som är lika för de olika typerna av styrning. Där efter jämförs de funna skillnaderna och likheterna med det som framkommit i teorin.

  Resultat/Slutsats: De offentligt och privat drivna vårdcentralerna styrs på ett väldigt likartat sätt. Där alla de undersökta verksamheterna utgår från samma uppdragsspecifikation för att skapa konkurrensneutralitet. De undersökta är alla decentraliserade verksamheter som styrs mot specifika mål. De mål och mått som används för att styra verksamheten är relativt likvärdiga och skiljer sig bland annat i de större krav på effektivitet och produktivitet som finns bland de privata aktörerna.

  Fulltekst (pdf)
  Styrningen av vårdcentraler
 • 312.
  Ekedahl, Madeleine
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Svensson, Linda
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Ingen byrårotation är den andra lik: En komparativ intervjustudie om publika och privata aktiebolags byrårotationer2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige finns lagstiftning kring att publika och privata aktiebolag ska genomgå revision. Syftet med revision är att granska ett bolags räkenskaper och den förvaltning som sker av styrelse och verkställande direktör. I ämbetet som revisor ska denne agera oberoende gentemot bolaget och just oberoendet ifrågasattes av EU-kommissionen efter den finanskris som bland annat drabbade Europa mellan 2007 och 2009. Ifrågasättandet ledde till en ny lag för publika aktiebolag som tvingar dem att byta revisionsbyrå. Genomförandet av en byrårotation kan för både privata och publika aktiebolag ske frivilligt eller ofrivilligt. Enstaka studier har tidigare undersökt området byrårotation med en kvalitativ ansats, vilket delvis motiverar studiens syfte. 

   

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka vad som är av betydelse då ett företag byter och väljer ny revisionsbyrå, och om det skiljer sig åt mellan publika och privata aktiebolag. Genom studien vill författarna bidra till en ökad förståelse för vad som ligger till grund för de ageranden och val företagen gör gällande byrårotation. 

   

  Metod: För att skapa en djupare kunskap om hur företag resonerar vid en byrårotation har ett abduktivt tillvägagångssätt tillämpats. Inledningsvis har tidigare forskning studerats för att skapa en bild av vad som tidigare konstaterats varit av betydelse för företag vid deras byte av respektive val av ny revisionsbyrå. Tre huvudsakliga kategorier kommer fram i form av företagets egenskaper, revisorns egenskaper och själva revisionen. Därefter har intervjuer med sex företag genomförts som legat till grund för uppkomsten av teori i form av två nya faktorer.

   

  Slutsats: Den tydligaste skillnaden som går att utröna mellan publika och privata aktiebolag i denna studie är att vid en byrårotation ser privata aktiebolag i större grad relationen till revisorn som viktig, och publika aktiebolag lägger större vikt vid revisorns kompetens. Studien visar även att det är en kombination av olika faktorer har betydelse vid processen av en byrårotation och inte en enskild sådan. Alla fallföretag har haft unika processer vid byrårotationen. Vidare har två nya faktorer påträffats i form av lagen om obligatorisk byrårotations påverkan på företagen, och vilken betydelse beslutsfattarnas erfarenhet har på byrårotationen. Intervjuer med representanter för företagen har även möjliggjort nya förklaringar av vissa begrepp. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 313.
  Ekedahl, Mattias
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  När jargongen på jobbet väger tyngre än rätten att inte bli diskriminerad: - En studie om etnisk diskriminering i form av trakasserier på grund av etnisk tillhörighet i svenskt arbetsliv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Sweden has been criticized from the United Nations as well as from the European Union for not putting enough effort into discouraging ethnic discrimination on the labour market. At the same time discrimination can be problematic while it’s a personal experience that is to be judged by criterions of the law. This seems to be a particular problem in cases of harassments. The purpose of this study is therefore to examine the national labour law of ethnic discrimination in terms of harassments due to ethnicity. Aiming at creating a more interesting study, the Critical race theory is used to analyze legal judgements from the labour court. By using the legal dogmatic method relevant laws, prepatory works and legal judgements are carefully analyzed in order to answer the research questions of the essay.

  The results of the study points out a special problem when work places are influenced by a rough jargon. This while the consequences are that harassed workers seems to get problems explaining their feelings of being insulted. A rough jargon also makes it harder for both employers and employees who insults others to get awareness and insight about occurrence of eventual harassments. The Swedish labour court tend to judge cases of harassments due to ethnicity restrictive, which results in an inability to respect the exposed employee’s experience. The way of using the burden of proof in these cases is also shown to be handled in a classic way by the labour court. The restrictive judgements and the way of using the burden of proof can be criticized, especially from a critical race point of view, since the consequence is a difficulty for ethnic discriminated employees to win approval in the labour court. Taken together it appears as the Swedish labour court is a part of the structural ethnic discrimination in the working life of Sweden.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 314.
  Ekelund, Emma
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Det flexibla anställningsskyddet: Om hur kollektivavtal reglerar visstidsanställningar i olika branscher2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay is about flexibility in relation to employment protection through a gender perspective. It handles the regulations of fixed term employments and how they are regulated in collective agreements in different sectors. The sectors studied are chosen by statistics on male- and female dominated sectors to apply a gender perspective. 90 percent of Swedish workers are covered by collective agreements and many of the studied agreements differ markedly from both the regulation in the Swedish law and from each other.

  The study shows that depending on which sector you are working in your employment protection will differ. Especially in female dominated sectors the regulations of fixed term employments are even more flexible than the law and the regulations in male dominated sectors. According to the gender structure of the labor market, women have lower status, which could be an explanation to why the regulations tend to be less favorable for women.

  The result of the study shows that collective agreements in female dominated sectors tend to have regulations according to the Swedish law or less favorable than the law. The male dominated sectors on the other hand tend to have collective agreements that are stricter regulated than the law when it comes to the area of fixed term employments. By that said the regulations of fixed term employments seem through a gender perspective be better for men than for women.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 315.
  Ekfeldt, Carl
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för marknadsföring (MF).
  Lorentzon, Martin
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Marknadsplanering, en utmaning för bilåterförsäljare: En studie om hur ekonomisk information & budgetering påverkar marknadsplanering inom bilbranschen.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study gives a understanding how car retailers structure and decide their marketing activities by using a marketing plan. We also integrate budgeting and using of economic information as a supplement for structure the marketing plan. In this study we analyze if there is any different between two different car retailers located in Sweden and how they use their marketplan. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 316.
  Ekholm, Micaela
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Grahn, Annie
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Beräkningsmetoder för säkerhetslager: En jämförande fallstudie på Växjö Transportkyla2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker vilka mål Växjö Transportkyla har vid dimensionering av deras säkerhetslager. Genom att studera litteratur och genomföra intervjuer på företaget sammanställs målen till följande:

  • Hög servicenivå

  • Låg kapitalbindning

  • Kontroll över storleken på säkerhetslager

  • Differentierade servicenivåer

  • Användarvänlig beräkning av säkerhetslager baserad på teori

   Den andra frågeställningen för uppsatsen syftar till att bestämma vilken beräkningsmetod som Växjö Transportkyla bör välja för att uppnå de mål som satts upp. Fem olika beräkningsmetoder testas och det undersöks även vilken statistisk fördelning produkternas efterfråga har. Efter att ha testat de fem beräkningsmetoderna på data insamlad från Växjö Transportkyla blir slutsatsen att för de 426 poissonfördelade produkterna bör SERV2 poissonfördelning användas. För de övriga ca 700 artiklarna finns inget resultat då efterfrågefördelningen endast gick att bestämma för ett fåtal av dem. En rekommendation till företaget blir att testa fler fördelningar och på så sätt komma fram till bästa resultat på övriga produkter. Det poängteras även att det är bra att mäta servicenivåer och differentiera servicenivåmålet för olika produkter.

   Uppsatsen ger sitt teoretiska bidrag i form av en generalisering av vilka produktegenskaper som påverkar valet av beräkningsmetod vid säkerhetslageroptimering och hur. De fyra övriga beräkningsmetoderna jämförs här med SERV2 poissonfördelning för att se om det vid vissa produktegenskaper passar med en annan beräkningsmetod. Detta leder fram till slutsatsen att SERV2 normalfördelning var den av de fyra beräkningsmetoderna som hade mest korrekt resultat och det var vid medellånga ledtider och låg efterfrågan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 317.
  Eklund, Linus
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Utstationering av arbetstagare - en studie om utstationerade arbetstagares arbetsmiljösituation inom byggbranschen 2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Swedens membership in the European Union have resulted in an international characterized labour market. The construction sector is the area who employs most posted workers among the 7400 employees who monthly enters the market. It’s also the sector where a big part of the work-related deaths occurs. The purpose of this study is therefore to contribute to a greater understanding of the regulation regarding posted workers, their work environment and the consequences of it. I have been using the right dogmatic method and a social science perspective as complement in order to answer the purpose of the study. The application of the posted workers directive has been criticized for opening opportunities for false self-employment and limiting the trade unions rights. Combined with the Laval-case the trade unions have restricted possibilities to enforce the collective agreements and protect the posted workers rights. Subcontracting processes complicates the investigation regarding which employer who has the overall responsibility for safety regulations and work environment. Foreign workers tend to be a big part in these subcontractor chains with major linguistic difficulties and lack of legislation knowledge which increases the risk of accidents. Arbetsmiljöverket is the authority who has the general responsibility for monitoring that the health and safety legislation are respected by all employers. Their investigations are partially based on the statistics of work-related accidents. But when it comes to foreign workers only more serious accidents are reported to the authority. Which means that minor incidents regarding foreign workers never reaches the statistics.          In summary, conclusion is drawn that the inspection of posted workers working environment are unsatisfied. The hands of the trade unions are tied by the legislation while the inspections by the monitoring authority are based on inadequate statistics. All that combine with the fact that posted workers tend to be unwilling or lack the knowledge to take action for their rights, leads to openings for employers to take advantage of foreign workers.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 318.
  Eklund, Malin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Steenari, Fanny
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  En mixers väg genom produktionsflödet: En Value Stream Mapping på OPX Xylem Emmaboda2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den svenska produktionsindustrin hotas utav så kallade låglöneländer som kanerbjuda samma tillverkning med en högre lönsamhet. Detta gör att verksamheten måste varaattraktiv för såväl investerare som kunder vilket gör att företaget måste genomföra ständigaförbättringar för att klara konkurrensen. Detta är något som även Xylem i Emmaboda kännerav. Xylem tillverkar ett brett utbud av dränkbara vattenpumpar men även annan utrustningsom krävs för att leverera vattenteknologi. Tidigare studier på en utav Xylems verkstäderOPX har visat att produktionen lägger mycket tid på aktiviteter som inte är värdeskapande såsom materialhantering och andra förflyttningar genom fabriken.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera var det kan finnas slöserier genom att utföra enValue stream mapping på en utav Xylems verkstäder i Emmaboda.

  Metod: Arbetet består av en fallstudie med explorativt syfte som utförs genom en Valuestream mapping. En kvalitativ forskningsmetod med insamling av såväl kvalitativa somkvantitativa data, genom observationer, intervjuer, litteraturstudier och tidsstudier hargenomförts.

  Resultat, slutsatser: Uppsatsen resulterade i en nutidskarta över bana 102 på OPX som i vilken en del mindre slöserier identifierades. Dock gav inte den valda metoden Value stream mapping önskat resultat då de upplevda slöserierna ifrån fallföretagets sida inte kunde identifieras. Utifrån detta drar författarna slutsatsen att en annan metod med utgångspunktifrån de upplevda problemen borde ha valts eller att de upplevda slöserierna inte grundar sig iden utvalda tillverkningsbanan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 319.
  Eklundh, Josefine
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Hultman, Linda
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Snabbast vinner?: en studie om hur e-handelsföretag inom modebranschen arbetar med korta ledtider2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Purpose

  The purpose of this thesis is to provide a deeper understanding of how e-commerce

  companies within the fashion industry are working with lead times and illustrate and

  analyse differences and similarities between companies.

  Research question

  - In which ways are e-commerce companies within the fashion industry working with

  short lead times?

  Methodology

  This thesis is based on a qualitative research method in order to achieve a greater

  understanding of the chosen topic, of how the chosen companies are operating and to

  provide room to our own interpretations and reflections. Interviews through telephone

  were used to gather the empirical data from six different e-commerce companies within

  the fashion industry.

  Conclusions

  After completing the theoretical and empirical analysis it can be concluded that lead

  times are considered essential for all of the participating companies but there is a

  difference in which way they look at, and how they work with lead times. Some

  companies stressed that short lead times are an important aspect of competition and

  claimed that this is something they are constantly working with. For others the balance

  and matching of supply and demand was the most important factor rather than to

  achieve short lead times. These differences can be due to different groups of customers

  with different sensitivity to trends, whether e-commerce is a primary or secondary sales

  channel as well as the companies ability and willingness to influence their lead times.

  The key elements in working with lead times is making preparations for activities, to

  have a good relationship with the suppliers, to conduct analysis of the supply chain

  processes and to keep a certain stock level in the distribution.

  Fulltekst (pdf)
  Snabbast vinner?
 • 320.
  Ekström, Emilie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Stark, Linda
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Wallisson, Amanda
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Kundrelationers förändrade förutsättningar: En studie kring hur kundrelationer inom fysiska- och webbaserade butiker kan kombineras och effektiviseras2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för, samt belysa och jämföra hur små företag som har både fysiska- och webbaserade butiker, potentiellt kan effektivisera försäljningen genom att kombinera sina fysiska- och webbaserade kundrelationer.

  Studien är utformad som en jämförande fallstudie där sex företag undersöks genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. De företag som har intervjuats är små produktföretag som bedriver försäljning via både en fysisk- och webbaserad butik. Företagen som har intervjuats är alla belägna i Kalmar eller på Öland.

  Kundrelationer är en väsentlig del för alla små försäljningsföretag som vill vara konkurrenskraftiga. Det är därför viktigt att arbeta fram strategier för kundhantering. Kundrelationer inom fysiska- och webbaserade verksamheter har olika styrkor och svagheter. Företags förmåga att kombinera och tillgodose sig dessa samtidigt som de minimerar riskerna är en nyckelfråga för hur företag kan uppnå lönsamhet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 321.
  El Bouassami, Mohammed
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Ahmed, Suhail
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Tizro, Soheila
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Supplier Development: From the Perspective of SMEs Manufacturing Industry2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

   Background: Current competitive environment enforces companies to decrease their costs and at the same time increase their quality as well as developing new products in short time. As a result, manufacturers have tendency towards focal point of their competencies and consequently they are becoming more dependent on their suppliers. As suppliers can have impact on companies’ performance significantly thus, relationship between companies and suppliers is a vital for any organizations.  Generally, supplier development aims to provide appropriate framework for improving the performance of suppliers as well as evaluating their performance.

  Purpose: The purpose of this thesis is to focus on the important supplier development elements and supplier performance evaluation from the perspective of studied SMEs manufacturing companies. Therefore collected results will be used by VIDA Inspection to provide supplier development as a value added service to its potential customers.

  Method: This thesis is a multiple case study and was conducted with a deductive approach. The empirical findings were gathered through qualitative interviews with semi-structured interview guide.

  Conclusion: It could be concluded that the most important supplier development elements are communication, collaboration and trust, top management involvement and long term commitment. Studied SMEs manufacturing companies were utilizing structured and unstructured model for supplier performance evaluation. Quality, delivery and cost are the most important supplier performance evaluation measures. VIDA Inspection with the help of four identified phases can utilize the results of both RQ1 and RQ2 for providing value added services to their potential manufacturing customers.

  Fulltekst (pdf)
  Supplier Development
 • 322.
  Elbe, Jeanette
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Eriksson, Ludvig
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Ekonomifunktionens roll för beslutsfattarna: Intern eller extern funktion i förhållande till organisationen?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Företagsekonomi, 4FE17E, VT-2018.

  Författare: Jeanette Elbe och Ludvig Eriksson

  Handledare: Andreas Jansson

  Examinator: Karin Jonnergård

  Titel: Ekonomifunktionens roll för beslutsfattarna - Intern eller extern funktion i förhållande till organisationen?

  Sökord: Outsourcing, Ekonomisk administration, Kostnadslogiken, Strategiska logiken, Transaction Cost Economics, TCE, Resource-based View, RBV, Ekonomifunktionens roll

   

  Bakgrund: Att betala en extern part för att utföra bolagets ekonomiska administration är ett växande fenomen och outsourcing av ekonomiska företagsprocesser är högaktuellt att förstå sig på. I outsourcinglitteraturen finns det två perspektiv som kan lyftas upp för att förklara outsourcingbeslutet och genom att studera beslutsfattarnas logik till outsourcingbeslutet tror sig författarna kunna bidra till en djupare förståelse inom ämnet.

   

  Syfte: Studien syftar till att öka förståelsen för de logiker som ligger till grund för beslutsfattares outsourcingbeslut av den ekonomiska administrationen.

   

  Metod och genomförande: Genom användandet av idealtyper bygger författarna upp två differentierade logiker för att utreda olika beslutsfattares förhållningssätt till outsourcing av ekonomisk administration - kostnadslogiken och den strategiska logiken. Logikerna har sedan studeras empiriskt genom en intervjustudie kopplad till ledande befattningshavare i medelstora företag lokaliserade i den småländska GGVV-regionen.

   

  Slutsats: Studien visar att beslutsfattare som outsourcar större delar av den ekonomiska administrationen förhåller sig till kostnadslogiken. Den strategiska logiken är istället nära sammankopplad med den rationalitet som föreligger hos beslutsfattare som väljer att inte outsourca sin ekonomiska administration. Däremellan sker även ett möte mellan logikerna. De beslutsfattare som outsourcar mindre delar av den ekonomiska administrationen tar taktiska beslut vilket visar på ett yttrande gentemot kostnadslogiken. Dock blir det tydligt att det samtidigt finns ett bakomliggande strategiskt tankemönster i hur dessa beslutsfattarna resonerar kring ekonomifunktionen. Beslutsfattarna som omfattas av den strategiska logiken hämmas därför i dessa fall att outsourca större delar av ekonomifunktionens arbete.

  Fulltekst (pdf)
  Ekonomifunktionens roll för beslutsfattarna_Elbe_Eriksson
 • 323.
  Elias, Andersson
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Tobias, Lange
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Effekter i samband med listförändringar: En undersökning på Stockholmsbörsen mellan år 2007-20142014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Marknadsanomalier har länge varit ett omdiskuterat ämne på aktiemarknader, en marknadsanomalie vilken denna uppsats har undersökt är listeffekter. Listeffekter är effekter som uppstår i samband med att företag förflyttas från en lista till en annan lista på en börs. Genom åren har det tagits fram möjliga förklarande teoretiska hypoteser till listeffekter, vilka är Efficient Market Hypothesis, Information Signaling Hypothesis, Price Pressure Hypothesis, Imperfect Substitution Hypothesis, Investor Awareness Hypothesis och Liquidity Hypothesis. Olika börser har olika regler för listindelning av företag och indelningen kan ha betydelse för aktiens förutsättningar. För att studera listeffekter genom listförändringar är det en fördel om listeffekten kan studeras i en miljö där det går att kontrollera för ny information. Denna fördel återfinns på Stockholmsbörsen som är en del av NASDAQ OMX Nordic då listindelningen enbart baseras på en publik faktor, företags marknadsvärde under en specifik månad.

  Syfte: Att undersöka om listförändringar är förenade med någon effekt avseende riskjusterad avkastning, volym och likviditet samt vilka teoretiska hypoteser som kan förklara dessa eventuella effekter i samband med listförändringar på Stockholmsbörsen mellan år 2007-2014.Metod: Undersökningen har en deduktivt synsätt och grundar sig i tidigare motsägande teoretiska hypotser inom området listeffekter. Vårt studieobjekt är förflyttningar på Stockholmsbörsen mellan år 2007-2014 och undersökningen genomfördes med hjälp av eventstudie.

  Slutsats: Vårt resultat visade på bevis för Imperfect Substitution Hypothesis och Investor Awareness Hypothesis. Efficient Market Hypothesis kunde uteslutas på grund utav att vi fann signifikanta förändringar i pris, volym och likviditet kring annonseringstillfället och förflyttningstillfället.

  Fulltekst (pdf)
  Effekter i samband med listförändringar - En undersökning på Stockholmsbörsen mellan år 2007-2014
 • 324.
  Eliasson, Malin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Wetterlund, Therese
  Statligt och publikt ägda bolags miljöprestation: En kvantitativ studie med inriktning på informationsinsamling2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fram till år 2017 var det frivilligt för alla företag att publicera en hållbarhetsredovisning, medan från år 2017 är det obligatoriskt för de företag som uppfyller storleks kraven. Däremot har statligt ägda organisationer redan sedan år 2007 haft krav på sig att följa GRI och ge ut en hållbarhetsrapport. När det gäller statliga bolag, så finns det inom hållbart företagande särskilda förväntningar och krav, som inte uppfylls enligt vissa studier. Förutom regeringens ägardirektiv år 2007 och den stiftade lagen år 2017, vad är den egentliga drivkraften för CSR och företags hållbarhetsarbete? CSR kan används som ett verktyg för att stärka företags identitet i samhället och till aktieägarna. Det är av betydelse att företags visioner och aktiviteter hör ihop med CSR-redovisningen, och inte utnyttjas på fel sätt. Det har framkommit i tidigare studier att företag är sämre på att rapportera inom miljöaspekter.

   

  Syfte: Syftet med studien är att förklara miljöprestation i de publika och statliga bolagens års- och hållbarhetsredovisning.

   

  Metod: Studien har använt en deduktiv forskningsansats. Det innebär att studien börjar i teorin som försöker förklara hur företagen rapporterar om miljöprestation. Detta utgår från teorierna legitimitet-, institutionell och intressentteorin. Den kvantitativa forskningsmetoden baseras på företagens års- och hållbarhetsredovisningar för de studerade åren 2015, 2016 och 2017.

   

  Slutsats: Studiens resultat visade att statliga eller publika bolag inte kan konstateras vara varken bättre eller sämre än varandra, när det gäller hållbarhetsrapportering och viljan att värna om miljön. Däremot har företagets miljöpåverkan och företagets storlek en betydelse på företagets miljöprestationen, medan könsfördelning inte visade något samband.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 325.
  Eliasson, Victoria
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Petersson, Ellen
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Tigerström, Elin
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Från gård till gaffel: En kvalitativ studie om samarbeten mellan lokala livsmedelsproducenter och lokala återförsäljare2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Intresset för hållbarhet har ökat efterfrågan på lokalt producerade livsmedel. För att tillgodose efterfrågan och göra dessa produkter lättillgängliga har vanliga butiker inom detaljhandeln blivit en intressant försäljningskanal för småskaliga producenter. Samarbeten mellan lokala producenter och lokala återförsäljare bidrar till fördelar genom att stödja lokal ekonomi och värna om miljön. Dock föreligger det ett flertal barriärer som försvårar lokala producenters möjlighet att nå ut med sina produkter på marknaden.

  Syfte

  Syftet är att förklara hur lokala livsmedelsproducenter påverkas av samarbeten med lokala återförsäljare. Uppsatsen syftar även till att redögra för hur dessa samarbeten kan bidra till utvecklingen mot en hållbar försörjningskedja.

  Metod

  Uppsatsen är en kvalitativ studie som skrivs utifrån ett abduktivt förhållningssätt. För att uppfylla studiens syfte har semistrukturerade intervjuer genomförts med åtta lokala livsmedelsproducenter som ingår i ett samarbete med lokala återförsäljare. Det empiriska materialet har sedan analyserats och jämförts med vår teoretiska referensram för att finna likheter och skillnader mellan teori och praktik. 

  Slutsats

  Vi har konstaterat att samarbeten mellan lokala livsmedelsproducenter och lokala återförsäljare gynnar lokala livsmedelsproducenter. Genom att finnas i dagligvaruhandeln blir lokalt producerade matvaror mer lättillgängliga samt att producenternas varumärken och hållbarhetsarbete synliggörs, vilket bidrar till utvecklingen mot en hållbar försörjningskedja. En slutsats vi kommit fram till är att de barriärer som lokala livsmedelsproducenter står inför dessvärre kvarstår vid samarbeten med lokala återförsäljare. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 326.
  Ellow, Alexander
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Oscar, Bergenholtz
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Innovation som strategiskt verktyg: Ett ramverk för hur high-tech företag ska arbeta med innovation & Utveckling2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background and problem: The innovation process is crucial for high-tech company’s survival. Because of its importance for these types of companies, have the innovation process been studied. The studies means to create a framework of how high-tech companies should work with the innovation process.

  Purpose: The purpose of this essay is to do a survey of the innovation process in high-tech firms and activities linked to the process. Additionally the purpose is to describe how the activities around the innovation process should be controlled to highlight innovation and development. This to create a theoretical framework for a functional and efficient innovation process.

  Research method: The research methods used is a qualitative multiple case study. The empirical basis has been collected through semi-structured interviews. We have also taken into account quality measures and had a critical approach for the selection of information.

  Conclusion: Determine how high-tech companies should work after their conditions to establish a functional and efficient innovation process. The established framework shows how the innovation process different phases is linked with the company’s goals and strategy, organizational structure, internal- and external activities.

  Fulltekst (pdf)
  Innovation som strategiskt verktyg
 • 327.
  Elm, Linnéa
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Arbetsanpassning och rehabilitering: Arbetsgivarens skyldighet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay addresses and treats the employer's obligation to work adaptation for people with a physical disability according to discrimination law and the work environment law. Furthermore it also treats the employer's obligation to rehabilitation of employees that has a reduced working ability as consequence of their work. The essay also intends to investigate if there are any differences in the employer’s obligation to work adaptation when recruiting and the employer’s obligation to work adaption for an existing employment.

   

  In this work, there is a background chapter which describes the UN and the European Union's approach to work reduction ability and disability. Furthermore, there is a detailed description of the work environment law, the discrimination law, the social insurance code and the employment protection legislation. A description of the laws and the legal practice on work adaptation and rehabilitation is presented where relevant judgments from labor court are described and a preliminary ruling from the European Court.

   

  The work includes an analyzing part which summarizes important parts of the work. Here I have analyzed the legislative texts, the legal usage and the preliminary work of the laws and there content. In the end the conclusions are presented. For a person with a physical disability the employer has an obligation to take appropriate support - and adaptation measures. What is legitimate is depending on which possibility the employer have to take the measures, what effect the measures will provide, how extensive the employee's disability is, what economic situation the employer is located in, what resources that are necessary to take, how cost requiring the measures become and which kind of employment it is. What obligations a employer has to rehabilitation of an employee with reduced working ability is different from one situation to another. Factors to considerate are the size on the workplace, if the employee agreed to go through the rehabilitation and had a good attitude and if a proper rehabilitation, work adaptation and reassignment investigation is done. The employer can become forced to reorganize the work in order to make the employee able to resume his work. The obligation to reorganize the organization is depending on whether or not it is legitimate to require this of the employer. What are essential is which possibilities there is to make reorganization, what viable and organizational means there is and whether or not reorganization can mean that other employees are exposed to risks. As a rule, reduced working ability or a disability is not at justified dismissal ground if the employee can carry out work of significance for the employer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 328.
  Elmdahl, Johanna
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Samvetsfrihet: En studie om vårdpersonals rättigheter till och upplevelser av samvetsfrihet vid abortverksamhet i Sverige och Norge2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The right to freedom of conscience is protected by international conventions and declarations of human rights that have been ratified by Sweden. Nationally, the issue of health professionals’ right to freedom of conscience in the abortion care is not resolved by public inquiry. This has led to that Sweden has been notified to the European Committee of Social Rights on the grounds that the country is considered to be violating the Council of  Europe Resolution 1763 and that the proper question to be determined by regulations of the interests that are balanced, based on their legal value in relation to each other. Freedoms, rights and obligations conflict with each other. In Norway the health professionals are legally entitled to abstain from performing and assisting abortion, which the employer is obliged to consider in organizing its activities. In light of the countries different regulations but similar legal traditions, the study includes an empirical comparison of health care employees experiences of conscience in the context of the abortion care. How the Swedish law relates to the legal ruling and normative rules of conscience and whether a right to conscientious objection can be derived from case law, is examined in the study. The legal investigation shows that Sweden does not recognize and guarantee freedom of conscience in the abortion care. The fact that career choices are based on voluntariness speaks in the essay against a right to conscientious objection. This is proved by the ECHR and the European Commission's general view that the manifestations attributable to belief or religion can not be considered a subject to discrimination, if the situation includes possible obstacles to religious practice can be traced to volunteerism. The essays empirical comparison is displaying what the complexity of freedom of conscience means in abortion activities organized by different legal systems. The informantsworking inSwedenfear thataconscience clauseshalllimit women’s rightto abortionandthat health professionalsshould not havean equivalentapproach tothe patients.Furthermore they fearedproblemsrelated toorganization andwork environment.The informantsworking in Norwayhave experiencedproblemsthrough conflictsbetween health professionalsrelated toreservationright.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 329.
  Elmgren, Mathilda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Persson Lidgren, Stella
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Verkställande direktören och styrelsens relation: Ur ett kontrollperspektiv2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Styrelser blir idag allt mer oberoende, vilket indikerar på en ökad kontroll.

  Vad verkställande direktörer anser om styrelsens kontroll har inte fått ett stort utrymme

  i tidigare forskning. Därför kommer denna studie att behandla verkställande direktören

  och styrelsens relation ur ett kontrollperspektiv.

  Problemformulering: Hur reagerar en verkställande direktör på styrelsens kontroll och

  vad kan ligga till grund för reaktionen?

  Syfte: Syftet med studien är att förstå en verkställande direktörs reaktion på styrelsens

  kontroll genom att identifiera reaktioner och vad som kan ligga till grund för dessa.

  Metod: Studien är baserad på en kvalitativ undersökningsmetod där empiri består av

  intervjuer med elva verkställande direktörer och två styrelseordförande. Urvalet

  omfattar respondenter från både privata och publika bolag, varav åtta bolag är noterade

  på small- medium- eller large cap. Utöver detta samlades data in via företagens

  hemsidor, årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter.

  Resultat och slutsats: Studien visar att en verkställande direktör reagerar olika på

  kontroll. En reaktionsskala har härletts, vilken utvecklar synen på en verkställande

  direktörs agerande. Reaktionerna påverkas av både kontrollform och intensiteten i

  kontrollen. Vidare noterades även att situationen, i form av verkställande direktörens

  och styrelsens relation, samt styrelsens operativa arbete kan påverka reaktionen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 330.
  Elofsson, Malin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Grybäck Melin, Ingrid
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Miljöpåverkan: Fallstudie på en tredjepartslogistikers lagerverksamhet2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  In todays' society where the environment is in focus, it is important that companies take their responsibility (Naturvårdsverket, 2019). Company X, which is a Swedish listed third-party logistics company, is one of the companies that has realized their obligation and desire to reduce the environmental impact created by the warehouse operations. In this case, Company X does not settle for reducing the environmental impact of the most common parts of a warehouse, the company desires to take even greater responsibility.The purpose of the study is to contribute with an expanded meaning of the environmental impact of a warehouse operation. With a case-specific study of a third-party logistics warehouse, the purpose is further to contribute with the foundation for decision-making for future improvement work regarding the environmental impact of the company’s warehouse.The study defines the parts of a warehouse that should be considered when calculating the environmental impact of a warehouse operation. Furthermore, based on the defined parts, Company X's environmental impact is calculated in order to finally elucidate actions that companies can implement to reduce the environmental impact. This is done by answering the following three research questions. 1. Which parts of a warehouse should be considered when calculating the environmental impact of a warehouse? 2. What was company X's environmental impact of its warehouse in the year of 2018? 3. What actions can be identified in order to reduce the environmental impact of the warehouse operations for Company X?All calculations of the environmental impact, both before and after the identified measures, are gathered in an Excel file and presented in the study that follows. An established Excel tool for Company´s X further use is also presented. The tool enables continuously record of the previously defined parts of the warehouse and contribute to effective feedback of the impact of the recommended measures.If Company X implements the recommended measures that the study results in, the company can reduce the environmental impact with 85 082 kilos of CO2 equivalents, which is a reduction of 15.5 per cent based on data from the year of 2018.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 331.
  Elofsson, Tobias
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Företagsklimat: En intervjustudie av transportföretag i Växjö kommun2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Svenskt Näringsliv utför årligen undersökningen ”Lokalt näringsliv”, därföretagare får utvärdera sina respektive kommuner gällande det lokala företagsklimatet. I den senaste undersökningen framkommer det att transportbolagen är den generellt sätt minsta nöjda branshen i Växjö kommun.

  Ett gott företagsklimat är nyckeln till att skapa framgångsrika företag. Ett gott företagsklimat är ett ömsesidigt mål som både företagare och kommun strävar efter. Företagare kommer få en ökad sysselsättning vilket kommer leda till högre skatteintäkter för kommunen. Transportföretagens roll i värdekedjan har den senaste tiden fått allt större betydelse då det visat sig kunna generera konkurrensfördelar. Transportföretagen förväntas få en än större roll i framtiden med tanke på den pågående utvecklingen med e-handel. Att hitta orsakerna bakom transportföretagens eventuella missnöje gällande företagsklimatet är därför av högsta vikt för Växjö kommun i syfte att vara ett fortsatt intressant logistikläge.

  Syfte: Syftet med arbetet är att beskriva och förklara det upplevda nuläget gällande företagsklimatet i Växjö kommun samt gapet mellan transportföretagens förväntningar och upplevelse som orsakar ett eventuellt missnöje. Syftet är också att komma med förslag på områden som kan förbättras för att skapa ett gynnsamt företagsklimat för transportföretagen i Växjö kommun

  Metod: I arbetet har en intervjustudie av transportföretag i Växjö kommun genomförts. Empirisk data har insamlats genom semistrukturerade intervjuer med dels transportföretag i Växjö kommun men också med en anställd från Växjö kommuns trafikavdelning. Teoretisk data har samlats in genom litteraturstudie samt offentliga publikationer.

  Slutsats: I dagsläget är det ingen av respondenterna som är helnöjd med de variabler som enligt Svenskt Näringsliv påverkar ett företagsklimat, dock är det ingen som inte är nöjd med någon variabel heller. Utifrån de fyra variablerna ses företagares utrymme inom den offentliga verksamheten samt politiker och tjänstemäns attityder till företagande som de mest problematiska. Orsakerna bakom missnöjet framkom dels genom Svenskt Näringsliv variabler, dels genom fem variabler från SERVQUAL. De sex variabler som respondenterna var minst nöjda med bildade orsakerna bakom missnöjet. De sex variablerna var politiker och tjänstemäns attityder till företagande, förståelse av kund, tillgänglighet, kompetens, effektivitet, samt citylogistik.

  Citylogistiken samt klusterbyggande valdes som områden för förbättring. Citylogistiken då detta nämndes av samtliga respondenter som levererade gods till innerstaden. Klusterbyggande då detta ses som nyckeln till ett gott företagsklimat. Ett närmare samarbete företag emellan samt mellan Växjö kommun kommer skapa en bättre förståelse för varandra och hur parternas olika verksamheter fungerar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 332.
  Elsheikh, Esam
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Coulombel, Marjorie
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Management Accounting and Control Systems of Post-acquisition:  The Case Study of Scania2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In 2014, Volkswagen (VW) became the only owner of Scania, acquiring full-control of the company (Pohl, 2017). Scania is the only truck manufacturer that has been able through long period of time to show black figures constantly. VW and Scania have two separate and well- established MACS, namely budgetary system at VW, while lean accounting and rolling forecast at Scania. After the acquisition, the two MACS have presumably been integrated to some extent, in one way or another. The differences in MACS can create barriers for integration and tension may arise. The broad topic of the thesis is management accounting and control challenges and consequences in post-acquisition phase. In previous research, scholars have identified a number of factors that are critical to facilitate the integration of MACS, among other things, the similarities regarding, corporate culture, style of management, and working methods. Otherwise, the subsidiary may choose to adopt one or more containment mechanisms to ease the tension between the two MACS. Our result is in line with Tillema and Van der Steen (2015) who have identified three mechanisms to deal with the tension, namely, colonizing, compromising, decoupling.

  Fulltekst (pdf)
  Management Accounting and Control Systems of Postacquisition: The Case Study of Scania.
 • 333.
  Emilie, Bracken
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Den svenska regleringen kring visstidsanställningar, ett skydd för välutbildade svenska män?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Fixed-term employment has become increasingly common in the Swedish labour market, despite that the stated main rule is permanent employment. The phenomenon affects different groups in society, especially since statistics indicate that it is mainly women, young and foreign-born people who have fixed-term contracts.

  Sweden was notified from the European Commission for not having lived up to the minimum requirements that the Council Directive 1999/70/EC framework agreement on fixed-term work issued. Several years of correspondence resulted in that Sweden was faced with the risk to stand in front of the Court of Justice of the European Union on charges of infringement if the law was not changed.

  A new law was presented May 1 2016. Lawmakers had here taken up by the Directive's requirement of maximum total duration of successive fixed-term employment contracts. This resulted in giving 5 § of the employment protection act, a bigger possibility to convert fixed- term contracts into permanent employment contracts than before.

  The purpose of this paper is to look at the differences between different social groups and job security, and to examine, illuminate and analyze the problem of fixed-term employment for different groups of workers and to set this in relation to the EU Directive on fixed-term. To answer the purpose of the essay and research questions the doctrinal method has been used to interpret, investigate and determine the applicable law.

  The new legislation has made it much more difficult for employers to misuse of fixed-term contracts, but it is very difficult to interpret the provisions of the law. In my opinion, unnecessarily complicated which is an important factor that can make the new legislation ineffective. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 334.
  Emilson, Annette
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Söderqvist, Heidi
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Högstadius, Isabelle
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Överlåtelse av skogsfastighet ur ett triadperspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sverige står inför en stor generationsväxling i familjeföretagen, då många av ägarna har uppnått eller inom en snar framtid når pensionsåldern (Linder S. 2003). De privata skogsägarna har en hög medelålder och generationsskiften kommer även där att eskalera (Nordlund & Westin 2011). Ca 4000 överlåtelser sker årligen, men det väntas öka till minst 5000 (LRF konsults fastighetsrapport 2012). Familjeföretagsforskningen kring generationsskiften lyfter gärna fram att skiftet föregås av en process som är svår, konfliktfylld och som ger en osäker framtid för företaget (Haag, 2012). En avgörande faktor för att få fram tänkbara skifteslösningar är familjemedlemmarnas samspel, man behöver få svar på frågor som: Vem som ska ta över ägandet? Ska det ske inom eller utom familjen? (Hall & Melin, 2012). För att få tag på den kunskap man behöver söker sig många till rådgivare av olika slag (Johansson 1997).

   

  Syfte: Vi vill genom vår studie skapa en ökad förståelse kring generationsskifte av småföretag ur ett triadperspektiv. Fokus för vår studie är skogsfastigheter och triaden består utav överlåtare, övertagare och rådgivare. Den teori vi har tagit del utav är teori kring generationsskifte och rådgivning till småföretagare, dessa båda teorier har vi i vår studie korsat. Vi har tagit del utav överlåtarens och övertagarens erfarenheter utav hur generationsskiftet planerades och genomfördes men också tagit del utav rådgivares yrkeserfarenhet. På så vis kommer vi att bidra med intressant empiri som kan ge förståelse kring de problemställningar som kan uppstå vid ett generationsskifte av en skogsfastighet.

   

  Metod: För uppsatsen har vi valt en kvalitativ metod i form av personliga intervjuer med våra respondenter. Vår tanke var att fånga upp rådgivarnas kunskaper kring en överlåtelse av skogsfastighet och familjernas erfarenheter utifrån deras genomförda generationsskifte och utifrån dessa analysera svaren för att kunna svara på vår problemställning. Därför föll valet på att använda en kvalitativ metod som bygger på människors egna upplevelser och erfarenheter på hur verkligenheten ser ut (Bryman & Bell, 2005).

   

  Resultat, slutsatser: Vi har i vår studie kommit fram till att generationsskiften av skogsfastigheter har större chans att lyckas än skiften i andra företag, en av orsakerna är att en skogsfastighet har mer känslomässiga band till familjen än andra bolag. 30 procent av ägarskiftena misslyckas enligt Nuteks undersökningar, vilket oftast beror på dålig planering (Linder S. 2003).  För att lyckas med en överlåtelse av skogsfastighet behöver familjen komplettera det personliga nätverket med hjälp av en rådgivare på de områden där de själva eller någon i dess närhet inte har tillräcklig kunskap (Johansson & Nilsson, 2012).  Utifrån klientidentiteter kan efterfrågan på rådgivningen analyseras mot vilket typ av rådgivare som ska anlitas (Johansson 1997). Enligt våra intervjuade rådgivare är det vanligast att kunderna tar kontakt med rådgivaren tidigt i processen och det är oftast den ägande generationen som tar den första kontakten, säger Rådgivare:1. Samtidigt som det är viktigt att komma igång med planeringen av generationsskiftet (Mirel 2006) måste överlåtelsen få ta tid (Hall & Melin 2012). Generationsskiften är komplicerade då det är många saker att tänka på, säger Rådgivare:3. Enligt våra generationsskiftande har de främsta frågorna som berörts varit av ekonomisk och juridisk karaktär men också emotionella. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 335.
  Emilsson, Christoffer
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Sjöberg, Gustav
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Val av revisionsbyrå: Styrelsenätverkets koppling vid val av revisionsbyrå2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Studien är ämnad att undersöka om styrelsekopplingar kan ha en samverkan vid ett företags

  val av specifik revisionsbyrå. Vi har i studien använt oss av alla svenska börsbolag på small,

  mid samt large cap, OMX Stockholm. Detta för att få en likartad population som verkar under

  samma lagar och normer. När vi skriver om revisorn i vissa sammanhang så får ni som läsare

  tänka er att revisorn representerar en specifik revisionsbyrå och att det är den vi har

  kontrollerat. När styrelsen ska välja revisionsbyrå så vet de inte i förväg vad utfallet kommer

  att bli av detta val, vilket innebär att beslutet kommer att ha en inneboende risk då de inte vet

  utfallet förrän efter revisionen är gjord. För att hantera denna osäkerhet vid val visar tidigare

  studier att företag väljer den billigaste revisionsbyrån, den största revisionsbyrån eller en

  revisionsbyrå som specialiserat sig på kundens bransch för att slippa basera val på osäkerhet

  kring revisionsbyråernas kvalitéer. Vi kommer i denna studie att ta tag i styrelsenätverkens

  olika kopplingar för att försöka se hur dessa kopplingar relaterar och/eller påverkar val av en

  specifik revisionsbyrå. Vi kan konstatera att kontakter går före allt annat i störst mån men hur

  och vilka kontakter går före exempelvis kunnande, pris etc?

  Finns en koppling mellan styrelsenätverket och valet av revisionsbyrå kan det förutom att

  indikera på en ny informationskanal som tidigare inte uppmärksammats även indikera på en

  förändrad syn av bolagets revision och ett förhållande dem emellan som kan komma att

  äventyra revisorns oberoende. Man kan även ifrågasätta om man verkligen har valt den bästa

  och mest effektiva revisorn för företaget om man baserar valet på nätverksrekommendationer.

  Studier och forskning kring de svenska styrelsenätverken och deras relation till den externa

  revisionsbyrån har inte identifierats, vilket tyder på en kunskapslucka inom området för

  nätverksteorin. Vår intention är att utöka tidigare studier genom att undersöka hur

  kontrollägaren samt styrelseordföranden- och VD-kopplingar relaterar till val av

  revisionsbyrå.

  Syfte:

  Uppsatsens syfte är att förklara styrelsenätverkens roll vid valet av revisionsbyrå.

  Metod:

  Vår uppsats bygger på en deduktiv ansats eftersom vi vill förklara om det finns en

  samvariation mellan de olika variablerna som ryms i begreppet styrelsenätverk och val av

  specifik revisionsbyrå. Vi kommer att testa många olika hypoteser för att ringa in de olika

  sambanden som vi vill studera. Den deduktiva ansatsen är användbar för oss eftersom den

  förklarar samband mellan olika variabler vilket vi kommer att göra i våra hypoteser. Studien

  gjord av Johansen & Pettersson (2013), som vi har som närmaste underlag till vår studie följer

  den deduktiva ansatsen vilket gör att vi också valde att använda oss av den för att undvika att

  skilja oss för mycket från deras ansats.

  Slutsatser:

  Våra resultat visar att ägaren har en betydande och bestämmande roll när det kommer till val

  av specifik revisionsbyrå. Vi kan konstatera att det är via juridiska personer, alltså företag

  som de privata aktieägarna har majoritetsröster och ägande i de bolagen som vi har tittat på.

  Vi ser inga relationer mellan val av specifik revisionsbyrå och VD/Styrelseordförande om inte

  denna är ägaren. Inte heller kan vi se nätverkskopplingar i större utsträckning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 336.
  Engblom, Matilda
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Nyberg, Katarina
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Following the Recipe Brings Franchisees to the Table: A Case Study Consolidating Purchasing and Calculating Cost Savings at Franchisees2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Course: Degree Project in Supply Chain Management, the Business Administration and Economics Programme, 4FE19E Authors: Matilda Engblom and Katarina Nyberg Supervisor: Arash Kordestani Examiner: Helena Forslund Title: Following the Recipe Brings Franchisees to the Table - A Case Study Consolidating Purchasing and Calculating Cost Savings at Franchisees Background: As a franchisor, Company X does not have insight or control in purchasing at their franchisees. Spend analysis is a tool used to identify current purchased volumes and costs. An aim with spend analysis is to decrease the cost and analyse the spend. There are four different types of consolidation that can consolidate the current purchased volumes and create purchasing cost savings. They are article, volume, supplier and transport consolidation. However, identifying the current situation can be hard in the franchise concept and therefore hard to create purchasing cost savings. It is therefore of need for the franchisor to have insight and control over their franchisees in purchasing. Purpose: The purpose of this study is mainly to identify how the current purchased volumes can be consolidated to create purchasing cost savings for the franchisees of Company X in the Middle East. In addition, calculate the purchasing cost savings that consolidation could lead to. As well as, investigate how a franchisor can regain insight and control in purchasing over their franchisees. Methodology: This case study had a mixed research strategy of explanatory sequential design. Empirical data was collected by both unstructured, semi-structured and structured interviews. The analytical methodology was based on pattern matching. Confidentiality has been of great focus during the study for ethical considerations. Conclusion: The current purchased volumes and costs were identified, enabling different types of consolidation and calculations for purchasing costs. The consolidation model (Figure 28, p. 43) illustrates four different types of consolidation, article, volume, supplier and transportation, which should be followed. Lastly, Table 38 (p. 85) presents actions for regaining insight and control over franchisees.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 337.
  Engelbrekt, Sofie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Svensson, Susanna
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Produktkalkylering: En intervjustudie i små tillverkande företag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mycket litteratur riktar sig åt större företag med antagandet om att det är applicerbart även för mindre företag. I Sverige finns det fem gånger så många små företag jämfört med stora och medelstora företag. Mer fokus borde riktas mot små företag. Det finns vissa för- och nackdelar som små företag ofta möter, då de dels har storleksbetingade nackdelar så som begränsade resurser och dels kunskapsrelaterade brister. Små företag tillverkar ofta kundanpassade produkter i mindre order. Små företag har även storleksbetingade fördelar då de ofta har färre beslutsnivåer samt möjligheter till närmre relation till både kund och marknad. Vi har studerat hur små tillverkande företag använder produktkalkyler genom att beskriva och förklara kalkyluppbyggnad, användningsområde samt vad som upplevs svårt vid kalkylering. Datainsamling har genomförts genom en kvalitativ ansats och en semistrukturerad intervjuform. Fokus har varit att förstå företagens syn på produktkalkyler och materialomfånget sträcker sig till 15 företag med varierande tillverkning. Slutligen kan studien visa att fullständig kostnadsfördelning med påläggsmodellen förekommer vid flera fall. Många använder maskiner eller moment som kostnadsställen där direkta och indirekta tillverkningskostnader allokeras, vilket kan ses som en konsekvens av en ökad automatisering och minskad andel direkt lön. Det förekommer även företag som enbart ser till produkternas särkostnader och därmed inte har fullständig kostnadsfördelning. Ingen av företagen använder ABC-kalkyler, vilka anses vara mer komplexa och resurskrävande, vilket kan anse begränsa små företags möjligheter att implementera sådan modell. Det går ändå att se att små företag kan applicera modellerna som är utvecklade för större företag, även om kalkylerna är utvecklade och anpassade till företagens egna förutsättningar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 338.
  Engqvist, Ida
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Isufi, Njomze
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Salomonsson, Hanna
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Bedömning av tjänsteföretag inför kreditgivning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I och med att immateriella tillgångar inte redovisas i balansräkning och värdet av dessa tillgångar är svåra att mäta, anses värderingen av immateriella tillgångar vara ett svårt uppdrag att genomföra. Dessutom baseras kreditbedömningen på en uppfattning om framtiden vilket kan innebära att ett och samma tjänsteföretag får olika värde från olika kreditgivare. Därför blir det problematiskt att bedöma dessa tillgångar, som inte finns redovisade i balansräkningen, vid en kreditgivning. Vi kan se att värderingsprocessen går till på ungefär samma sätt i alla de fem bankerna inför en kreditgivning. Det är främst faktorer som kassaflödet, återbetalningsförmågan och eventuella risker som tas hänsyn till vid en kreditbedömning. Det är inte heller någon direkt skillnad mellan värderingsprocessen i tjänsteföretag mot hur det går till i tillverkande företag.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 339.
  Engström, Alma
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Eriksson, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Ekonomisk reglering för icke vinstdrivande organisationer: En studie om effektivitetsförändringar genom reglering2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem: Icke vinstdrivande organisationer, så som idrottsförbund eller

  skolor, är verksamheter som karaktäriseras av resursmässig ineffektivitet. Detta har av

  författare förklarats av att det finns incitamentsskillnader i vinstdrivande organisationer,

  så som att ha äganderätt i residualen. Det finns idag ingen lösning för hur detta problem

  inom icke vinstdrivande organisationer ska behandlas, men utifrån studier och teorier

  föreslås att en ekonomisk reglering skulle kunna vara lösningen.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka om en ekonomisk reglering, på en marknad med

  icke vinstdrivande organisationer, kan leda till förändrad kostnadseffektivitet.

  Metod: Vi har utfört en kvantitativ studie där vi med hjälp av UEFA:s Financial Fair

  Play-reglering studerat Europas bästa fotbollsklubbar för att ta reda på hur deras

  kostnadseffektivitet har påverkats av regleringen. Att mäta kostnadseffektivitet gjorde

  vi genom att använda Data Envelopment Analysis och Malmquist TFP index.

  Slutsatser: Vi lyckades inte med denna studie påvisa att en ekonomisk reglering kan

  göra icke vinstdrivande organisationer mer kostnadseffektiva. Anledningar till detta kan

  vara att det inte har skett någon teknologisk utveckling i branschen samt att de

  studerade klubbarna blivit sämre på att vara effektiva med sina resurser. Det kan också

  bero på att regleringens tolerans är för stor och straffen är för milda.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 340.
  Engström, David
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Hedenbergh, Jonathan
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Probably the best improvements in the world: En fallstudie kring prestationsmätning av leverantörer för ett globalt företag i dryckesindustrin2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Leverantörer har en allt viktigare roll för verksamheter. Med en strävan om att kunna minska lagernivåer krävs det en kontinuerlig påfyllning av lager. För att kunna uppnå det behöver leverantörerna vara flexibla och kunna möta ändringar på kort sikt. Företag vill även försäkra sig om att leverantören kan förse deras behov även i framtiden. Detta gör att företag vill skapa sig en förståelse av hur väl leverantörerna presterar och kunna vidta åtgärder för att förebygga problem, något som kan göras genom prestationsmätning av leverantörer.

  Syfte: Syftet med studien är att kartlägga Carlsberg Sverige´s process för prestationsmätning av sina leverantörer samt finna brister som påverkar processen. Studien syftar även till att rangordna Carlsberg Sverige’s leverantörers prestationer. Slutligen ska studien ge förbättringsförslag till prestationsmätningsprocessen utifrån funna brister samt undersöka vad Carlsberg Sverige’s kan göra för att vidare utveckla rangordningen av leverantörer.

  Metod: Studien har genomförts via ostrukturerade intervjuer, semi-strukturerade intervjuer, observationer samt insamling av data från affärssystemet SAP och Supplier Performance. I början av studien genomfördes en processkartläggningen för att identifiera brister som påverkar processen för prestationsmätning av leverantörer. Vidare gjordes en rangordning av Carlsberg Sverige´s leverantörer utifrån deras prestationer. Slutligen presenteras en åtgärdsplan för hur Carlsberg Sverige ska kunna gå vidare med bristerna samt att vidare utveckla rangordningen för deras leverantörer.

  Slutsats: Författarna av studien har identifierat brister som påverkar Carlsberg Sverige´s process för prestationsmätning av leverantörer och givit förslag på åtgärdsplaner hur man ska gå tillväga för att komma till bukt med bristerna. Brister som 4 identifierats är bland annat att företaget har ett svårhanterligt verktyg för prestationsmätning av leverantörer samt att det saknas incitament att rapportera i verktyget. Det har även funnits brister i arbete med prognoser, produktionsplanering och operativt inköp som påverkar prestationsmätningen. Därefter har också en rangordning av företagets tio viktigaste leverantörer av förpackningsmaterial samt rangordning för de tio viktigaste råvaruleverantörer genomförts. Det har även givits förslag på hur rangordningen av leverantörer kan förbättras i framtiden.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 341.
  Engström, David
  et al.
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Lundgren, Marcus
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Nilsson, Tobias
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Waste Management: Förbättringsförslag av återvinningsprocessen inom hemelektronikbranschen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: Waste Management – Förbättringsförslag av återvinningsprocessen inom hemelektronikbranschen. Bakgrund: I en bransch som kännetecknas av snabb teknologisk utveckling är det viktigt att se till att de produkter som kommer ut på marknaden också tas om hand på ett bra sätt i slutet av sitt funktionella liv. Hur ser återvinningsprocessen hos företagen ut idag och vad kan göras för att minska de växande problem som framkommer i samband med den ökade konsumtionen? Genom att granska fenomenet Waste Management avser uppsatsen angripa slöseri i logistikflödet och finna förbättringar av dagens återvinningsprocess av uttjänta hemelektronikprodukter. Syfte: Uppsatsens syfte är att kartlägga återvinningsprocessen inom branschen för hemelektronik i syfte att identifiera potentiella förbättringsåtgärder med det samhällsekonomiska målet att uppnå ett större returflöde i logistiksystemet ur ett företagsperspektiv. Metod: Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod som gjorts baserat på en flerfallsstudie. Primärdata har samlats in genom semi-strukturerade besöksintervjuer och asynkrona individuella intervjuer online utifrån ett bekvämlighetsurval. Studien intar ett positivistiskt synsätt och det vetenskapliga angreppssättet är abduktivt. Analysen utgörs enligt en mönsterjämförelse med avseende på produkttyper, kompensation och information till kund. Slutsats: Författarna kommer efter analys av funktionsflödesschema och mönsterjämförelse fram till ett antal punkter för förbättring vilka kan leda till ökad andel återvunna EOL-produkter. Dessa är; införande av ett fast returcenter, omhändertagande av ett större produktsortiment, föra statistik över returer, tydligare information till kund och kompensation för inlämnade produkter. Författarna kommer även fram till att det råder stora skillnader i hur man i dagsläget arbetar med Waste Management inom de olika företagen, där vissa företag är mer ambitiösa än andra. Företagen har mycket att lära av varandra och inom samtliga studerade företag finns något att förbättra.

  Fulltekst (pdf)
  Waste Management
 • 342.
  Engström, Maja
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Familj eller karriär i arbetslivet, måste man välja?: -en uppsats om arbetstagares skydd mot diskriminering i arbetslivet.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Pregnant workers are considered at risk in the labor market and therefore need extra protection from employment discrimination . The purpose of this essay is to investigate what protection of pregnant workers against discrimination in employment situations and  if  there  is  no  corresponding  protection  for  female  workers  claim  the  right  to parental leave.

  The essay describes the national and EU rules on applications and practice, showing how pregnant women and workers on parental leave are treated in the labor market. Through Sweden's accession to the EU , we must apply the requirements nationally EU imposes on its member countries.

  The essay shows that pregnant employees have a strong legal protection from discrimination in employment , from both DL and by EU directives . Employers who deny workers employment because of pregnancy is guilty of direct discrimination on grounds of sex, because it is only women who may become pregnant. It is not important whether it is a temporary or permanent position . Employers must never deviate from the protection of pregnant workers in employment situations. 

  Furthermore, states the essay that male workers are protected from unfair treatment in relation to parental leave by 16 § föräldraledighetslagen. Male workers are not as strongly   protected   as   an   employer   is   allowed   to   derogate   from   disadvantaged prohibition in certain situations.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 343.
  Ericsson, Daniel
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  A year at the Opera: social innovation in between organizing contexts and idealistic infrastructures2018Inngår i: Presented at Neon-konferansen 2018: Innovasjon i organisasjoner – utfordringer og muligheter, Høgskolen i innlandet (HINN), Lillehammer, Norway, November 21-22, 2018, 2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the early fall of 2013 it is reported in Smålandsposten, the local newspaper in the Småland region in the southern part of Sweden, that an opera house recently has been founded, and that it will stage Mozart’s The Magic Flute the following summer. To accentuate the regional connection the name of the opera house is Smålandsoperan, and behind the initiative are two cultural entrepreneurs who are presented as being driven by “bringing opera to the people” on one hand, and establishing a cultural institution that could house all the region’s opera competences and interests on the other. “One should not have to go to the big cities to experience opera”, one of them is quoted, highlighting the democratic aspects of both cultural production and consumption.

  One year later Smålandsoperan is considered to be a huge success; the shows have been sold-out, the opera house has been taken to the heart by the critics. And the success has continued: In 2018 the opera has firmly established itself as an actor to be relied upon with five consecutive years of sold-out shows and critically acclaimed reviews. The success has however not come easy. Run as a corporate business, the opera has not been eligible for receiving financial support from public authorities, thus being solely dependent on revenues. This has put pressure on Smålandsoperan’s board to balance the company’s artistic ambitions with harsh economic realities – and doing so in an innovative manner.

  In this paper, based on empirical field work carried out at Smålandsoperan under its first year (the thick description is reported in Ericsson, 2018), the board’s innovative actions during the opera’s first year is interpreted and problematized from an institutional logic’s perspective; and it is shown how different innovations are construed by means of the mobilization of two interrelated resources. On one hand the innovations are construed in relation to an organizing context, an all-encompassing and situated form of life where people not only live very closely with each other but also have developed a shared perception of the world (Johannisson, 2005), constituted by a loosely coupled network of cultural entrepreneurs “at the margins” (cf. Scott, 2012) of the artistic field who most often are related to each other by kinship and/or friendship. On the other hand the innovations are construed in relation to an idealistic infrastructure made up of non-profit associations and movements that are knitted together by the sharing of artistic ideals and values (cf. Ericsson, 2018).

 • 344.
  Ericsson, Daniel
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  An other creative city: social innovation in Malmö2013Inngår i: Presented at the 31st Standing Conference on Organizational Symbolism, Warsaw, Poland, July 13-16, 2013, 2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 345.
  Ericsson, Daniel
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO). Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Constructing time in organizational change processes: a dutiful managerial interest2017Inngår i: Presented at the 10th International Critical Management Studies Conference, Liverpool, UK, July 3-5, 2017, 2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 346.
  Ericsson, Daniel
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO). Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE).
  Entrepreneurship at the opera: in between business, art, ideals, and "gemeinschaft"2017Inngår i: Presented at Neon-konferansen 2017: Omstillingsprosesser, Nord University, Bodø, November 21-23, 2017, 2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 347.
  Ericsson, Daniel
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Förändringsprocesser i stora organisationer2016 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 348.
  Ericsson, Daniel
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  In between Odysseus’ scar and Abraham’s sacrifice: narrative styles shaping the field of social entrepreneurship and social innovation2013Inngår i: Presented at the 5th International Conference on Rhetoric and Narratives in Management Research, ESADE - Universitat Ramon Llull, Barcelona, Spain, March 25-27, 2013, 2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 349.
  Ericsson, Daniel
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Like a bridge over troubled water?: prosumption in the field of music2013Inngår i: Presented at the 29th EGOS Colloquium: “Bridging Continents, Cultures and Worldviews”, Montréal, July 4–6, 2013, 2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 350.
  Ericsson, Daniel
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE). Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO). Stockholm School of Economics.
  Tongivande entreprenörskap: opera på småländska2018 (oppl. 1)Bok (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Entreprenörskap på kulturens område är ett fenomen präglat av motstridigheter och paradoxer. Ekonomiska realiteter ställs mot konstnärliga och kreativa ambitioner – och kontrasteras mot sociala och ideologiska förväntningar. Vad kännetecknar de organisatoriska processer som gör detta entreprenörskap möjligt, men som samtidigt också begränsar det? Vilka typiska handlingar, erfarenheter och förhållningssätt kan sägas definiera entreprenörskap på kulturens område?

  För att besvara frågor som dessa riktas blicken i den här boken  mot etableringen av företaget Smålandsoperan. Genom en fallstudie av detta ”tongivande entreprenörskap” skapas förståelse för entreprenörskapets typiska organiseringsrepertoar.

45678910 301 - 350 of 1288
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf