lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 2518
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Bramfalk, Susanne
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Pedagogers individanpassade arbetssätt för elever med någon form av autismspektrumstörning.2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 302.
  Bramstedt, Marina
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Elevens upplevelse i fokus: Gymnasieelevers tankar kring skriftlig lärarrespons i svenska2008Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med min undersökning var att studera hur den skriftliga lärarresponsen i svenska upplevs av eleverna, vilken betydelse den har för elevernas självbild och fortsatta skrivutveckling. För att få så bred bild som möjligt av fenomenet använde jag mig av kvalitativ intervju som metod. Jag intervjuade tolv elever på gymnasiet med en spridning från första till tredje året. Jag fann att eleverna vill ha respons på sina texter. De lyfte fram den lärande funktionen och vikten av positiva kommentarer för det fortsatta skrivandet. För att responsen ska fungera på bästa sätt lyfter eleverna fram en kombination av skriftlig och muntlig respons. Det processorienterande skrivandet uppskattas inte av eleverna. De vill få skriva sin text ifred, den egna tanken med texten skall inte störas.

 • 303.
  Brandt, Lena
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Strategier och metoder för att motverka läs-och skrivsvårigheter hos elever med adhd under de senare skolåren2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skolans bemötande och anpassningar har en avgörande roll för hur elever med funktionsnedsättningen adhd klarar sin skolgång. I och med att problematiken är av varierande art är betydelsen av kartläggningar, uppföljning och utvärderingar extra viktiga för den här elevgruppen. Elever med adhd får ofta läs-och skrivsvårigheter pga. sina koncentrationssvårigheter. Det har också visat sig att adhd och dyslexi är en relativt vanlig kombination. Insatser för läs-och skrivinlärningen görs ofta under de tidigare skolåren och därför har studiens syfte varit att ta reda på vilka strategier och metoder som används under de senare skolåren för att motverka elevernas läs-och skrivsvårigheter och främja inlärningen. Metoden som har använts är den kvalitativa intervjuformen och urvalet består av fem intervjuer med speciallärare och specialpedagoger på skolor i tre olika kommuner. Resultatet visar att respondenterna bedömer de insatser som görs i förhållande till ett relationellt perspektiv. De menar också att det är av betydelse hur lärmiljön och de individuella anpassningarna utformas för att eleverna ska utvecklas och klara sin skolgång. Det visar sig i resultatet att när man har lyckats utforma gemensamma strategier och metoder har det varit framgångsrikt för den här elevgruppen som är beroende av struktur och tydlighet. I resultatet synliggörs också hur det kategoriska synsättet fortfarande dominerar, framförallt på högstadiet, då insatser oftast sker utanför det ordinarie klassrummet. Det pågår dock arbete på samtliga skolor för att hitta lösningar för att eleverna ska känna sig inkluderade. En tydlig och stark ledning anses vara av vikt för att utvecklingsarbetet ska kunna drivas.

 • 304.
  Brantlind Persson, Ida
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Ledarskap: En studie om vilken ledare elever vill möta i skolvardagen2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skolan är den största institutionen i barn och ungdomars liv och därför har man som lärare en fantastisk möjlighet att påverka deras utveckling. För att möjliggöra denna potential krävs dock att utlärning och ledarskap anpassas till grupp och individ. Genom åren har undervisningen gått från monolog till dialog och när nu social samhällsintegration smyger sig längre ner i åldrarna bör detta beaktas av lärarna. Undersökningen gjordes med en kvalitativ metod via gruppintervjuer och enskilt skrivande där eleverna fick svara på frågor kring vilken/vilka ledare de vill möta i skolan. Utefter det emiriska materialet har en litteraturundersökning om vad tidigare forskning säger kring ledarskap gjorts. Resultatet är att eleverna vill bli bemötta av lärare som visar självsäkerhet, är lugna, rättvisa, ser och intresserar sig för varje elev, ger möjlighet till eget ansvar, visar respekt och inte behandlar eleverna som barn.

 • 305.
  Bratt, Lena
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  "Kändisarna får ju både kärlek och de har ingen brist på pengar": En undersökning av språkfel i gymnasielevers uppsatser samt gymnasielärares syn på skrivundervisning2008Studentarbete övrigt, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att undersöka de vanligaste språkfelen, på ord- och meningsnivå, i gymnasieelevers uppsatser samt att belysa några svensklärares tankar kring skrivundervisning.

  Skrivundervisningen i skolan har gått från att vara formalistisk till att bli mer och mer funktionalistisk. Genrepedagogik och en processinriktad skrivundervisning är enligt många forskare viktigt för att utveckla elevers skrivande och förbereda dem på kommande arbetsliv och högre studier. Samtidigt förs en diskussion kring det ökade internetanvändandets inverkan på ungdomars skriftspråk.

  Som underlag till undersökningen ligger 23 uppsatser skrivna av gymnasieelever under det Nationella provet i Svenska B ht 2007. Uppsatserna har rättats och undersökts med syfte att plocka ut de vanligast förekommande språkliga felen. Utöver detta har tre svensklärare intervjuats gällande deras åsikter kring, och sätt att arbeta med, skrivundervisning.

  Resultatet visar att de vanligaste felen i elevernas uppsatser är satsradningar, ofullständiga satser samt särskrivning av ord.

  Lärarna arbetar till viss del med en processinriktad skrivundervisning med responsgrupper. De anser att eleverna ofta särskriver och gör satsradningar men det största problemet anser de vara bristen på motivation och arbetslust hos eleverna.

 • 306.
  Bredmar, Anna-Carin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Emotionell närvaro i pedagogiskt arbete: En filosofisk analys med fokus på det mellanmänskliga mötets betydels2017Ingår i: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, nr 3-4, s. 255-275Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Artikeln syftar till att fördjupa förståelsen av emotionell närvaro i lärares arbete utifrån ett relationellt perspektiv, samt att visa på livsvärldsfenomeno-logins teoretiska och metodologiska bidrag till detta perspektiv. Med hjälp av Bubers dialogfilosofi analyseras erfarenheter av emotionell närvaro i lärares arbete. Resultatet av analysen presenteras i två meningsbestämmande teman: uppmärksamhet och skärpa i lärares arbete och integritet och gemenskap. Ana-lysen visar på betydelsen av emotionell närvaro som en kompass för lärare för att handla omdömesfullt. I emotionell närvaro riktar lärare och elever sin uppmärksamhet mot det som upplevs som väsentligt. Emotionell närvaro innebär en förmåga hos läraren att omfatta den pedagogiska situationen som en helhet. Likaså innebär emotionell närvaro en upplevelse av samhörighet som både är gemenskap och respekt för personlig integritet. Emotionell när-varo är en mänsklig kraft som förmår motverka ett mekaniskt och instru-mentellt förhållningssätt i lärares arbete.

 • 307.
  Brekell, Liv
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Karlsson, Josefin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Inkludering i förskolan: En kvalitativ studie om förskollärares syn på sin egen betydelse som möjliggörare2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få en förståelse för förskollärares syn på inkludering, normalitet och avvikelse, samt barn i behov av särskilt stöd. Vi vill också få ökade kunskaper om vilka förutsättningar som krävs, och vad förskollärarna själva anser att deras egen roll har för betydelse i arbetet med att skapa en inkluderande barngrupp. I studien används kvalitativa intervjuer som metod. Fem utbildade förskollärare från olika förskolor intervjuas.

  Resultatet visar att förskollärarnas syn på inkludering präglas av demokratiska värderingar. De ser till alla barns lika värde och att alla har rätt till delaktighet i verksamheten. Samtliga förskollärare menar även att barnens olikheter gynnar allas utveckling. Deras syn på normalitet och avvikelse varierar dock. Vissa menar att för att anses normal måste man bete sig och prestera ungefär som majoriteten i en grupp. De övriga förskollärarna anser att ingen är normal och att alla är avvikare på något sätt. När förskollärarna beskriver vilka barn som är i behov av särskilt stöd fokuserar de främst på barn med sociala och språkliga svårigheter, samt barn med diagnoser.

  De förutsättningar som förskollärarna anser är avgörande för att alla barn ska bli inkluderade i gruppen är dels mindre barngrupper, dels ökad personaltäthet. Vidare menar förskollärarna att god ekonomi och möjlighet till kompetensutveckling underlättar inkluderingsarbetet. Förskollärarna anser också att de själva måste vara goda förebilder och inta ett professionellt förhållningssätt. Alla barns styrkor ska synliggöras och tas tillvara. Dessutom poängterar förskollärarna vikten av att vara en reflekterande pedagog för att medvetandegöra sitt eget agerande gentemot barngruppen.

 • 308.
  Breznica, Bahtije
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Institutionen för teknik och design.
  Hjälmberg, Annika
  Växjö universitet, Fakulteten för matematik/naturvetenskap/teknik, Institutionen för teknik och design.
  Omvårdnadsprogrammet sett ur ett genusperspektiv: En studie om lärares och elevers upplevelser av könssegregering på omvårdnadsprogrammet2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Detta arbete handlar om könssegregeringen på Omvårdnadsprogrammet som innebär att det är fler flickor än pojkar i klasserna. Syftet med denna studie är att belysa och analysera faktorer som påverkar elevernas val till OP[1]. Elevernas och lärarnas uppfattning om könsfördelningen på OP och deras uppfattning om vad omvårdnad är samt hur omvårdnadsprogrammet i framtiden skulle kunna tilltala fler pojkar.

  Intresset för detta väcktes vid ett tidigare projektarbete under vår utbildning när vi undersökte hur vården över tid förändrats och utvecklats. I yrkeshistoriken framkom det att vårdyrket traditionellt ses som ett kvinnligt yrke. Faktum är att det fortfarande är kvinnor som till stor del vårdar och tar hand om gamla och sjuka. Har omvårdnad blivit så kvinnligt kodat så att det känns främmande för män att vårda?

  Metoden som använts är en kvalitativstudie, där vårt övergripande syfte var att få reda på hur elever och lärare upplever könsegregering på OP. Vi har genomfört djupintervjuer med nio personer från två olika skolor i två olika städer. Sammanlagt har vi intervjuat två lärare och sju elever. Vi har genomfört en omfattande litteraturstudie under hela processen.

  Resultatet visar att eleverna fortfarande väljer gymnasieprogram utifrån traditionella könsroller. Könssegregering på OP upplevs negativt av både elever och lärare. Varför det känns negativt har respondenterna svårt att beskriva men enligt Robertsson kan snäva könsrollerna vara ett hinder för personlig utveckling.[2]

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 309.
  Briggler, Christina
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Pettersson, Pernilla
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Bedöma eller fördöma: en kvalitativ studie om likvärdig och rättssäker bedömning i skolår fem2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Skolans bedömning kan ha stor betydelse för en elevs framtid och det är av största vikt att den är likvärdig och rättssäker. Syftet med studien är att undersöka hur några lärare arbetar med bedömning och om lärarnas sätt att arbeta med bedömning är likvärdig och rättssäker. Vi har använt oss av den kvalitativa forskningen och genomfört 3 semi-strukturerade intervjuer i grupp.

  Studien visar att skolorna arbetar olika med bedömning. Det finns de som sätter eleven i fokus och är fullt medvetna om vad styrdokument med dess mål och kriterier har för relation till och betydelse för bedömning. De inser vikten av en likvärdig och rättssäker bedömning. Men det finns också de som anser att bedömning inte gynnar eleven och arbetar därför inte strukturerat med det. Likvärdighet ses som något som inte kan uppnås och tas därför inte på allvar. Hur klarar elever att möta lärare vars förhållningssätt till bedömning är negativt och nonchalant? Blir bedömning utvecklande eller fördömande?

 • 310.
  Brinck, Angelica
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Pasma, Paulina
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Vad händer sen?: Om Montessorielevers förutsättningar vid fortsatta studier i grundskolans senare år.2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka vad Montessorimetoden har för betydelse för de elever som gått sexårig skola med Montessoriprofil, när de sedan fortsätter till grundskolans senare år utan denna profil. Metoden för denna undersökning har varit en kvalitativ forskningsmetod, där vi använt elev- och lärarintervjuer som underlag för vår undersökning. Vi har tolkat elev- och lärarintervjuerna utifrån den hermeneutiska tolkningsmetoden. Personer som har inspirerat Maria Montessori till att utveckla Montessorimetoden utgör en teoretisk bakgrund. Undersökningen visar att Montessorielever som insett att det endast är de själva som kan påverka sin egen lärandesituation vad gäller kunskapsinhämtning, klarar sig väldigt bra vid studier i grundskolans senare år.

 • 311.
  Brinkåker Bäcker, Isabelle
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Aldrig sluta vilja lära.: En kvalitativ studie om psykosocial arbetsmiljö och vuxenlärande2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer i en psykosocial arbetsmiljö som krävs för att medaretare ska vilja och kunna fortsätta lära under sitt yrkesliv. Undersökningen utfördes genom kvalitativ metod i form av individuella intervjuer med sex informanter som kom från sex olika arbetsplatsenheter på ett stort sjukhus i Mellansverige. Intervjuerna handlade om vad informanterna uppfattar som god psykosocial arbetsmiljö samt om hur lärande och meningsfullhet hör ihop med psykosocial arbetsmiljö. Resultatet påvisar att informanterna har både intresse och lust i fortsätta vidareutbildas och utvecklas på arbetsplatsen, men då önskar och/eller behöver/kräver de uppmuntran och engagemang från sina respektive chefer. Engagerande och uppmuntrande chefer är en stor del av en fungerande och god psykosocial miljö på en arbetsplats och anses vara den bärande faktorn gällande moitivation och vilja med ett aktivt fortsatt lärande.

 • 312.
  Brittesland, Monika
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Dyslexi och genus2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Syftet med detta arbete är att få en uppfattning om det finns några skillnader i fonologisk förmåga mellan pojkar och flickor. I detta arbete, har kvantitativ metod använts. Undersökningen består av 2 lästester vilka mäter fonologisk förmåga och de har genomförts på elever i årskurs 4. Undersökningen visar att det inte finns några signifikativa skillnader mellan pojkar och flickor vad det gäller den fonologiska förmågan. Detta kan tyda på att det inte finns några större skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller förekomsten av dyslexi.

 • 313.
  Brock, Saskia
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Hur tränas social kompetens med hjälp av utomhuspedagogik?: Kan utomhuspedagogik vara en möjlighet för att öka den sociala kompetensen hos elever i gymnasieskolan?2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte med detta arbete var att undersöka om och hur utomhuspedagogik kan främja social kompetens och om utomhuspedagogik kan vara en möjlighet för att träna social kompetens i gymnasieskolan.

  Dagens ungdomar har färre vuxenkontakter och blir influerade av det tekniska samhället samtidigt som sociala färdigheter tränas mindre. Därav blir ungdomars brister i social kompetens mer påtaglig för samhället. Gymnasielever befinner sig i en känslig utvecklingsfas där social kompetens spelar en omedveten roll för sociala interaktioner. För närvarande finns ingen aktuell forskning om sambandet mellan utomhuspedagogik och träning av social kompetens på gymnasieskolan.

  Min empiriska studie har med hjälp av kvalitativa intervjuer av fyra verksamheter som arbetar med utomhuspedagogik tagit reda på om och hur utomhuspedagogik kan användas för att främja social kompetens. Respondenterna är verksamma i grundskolan, försvarsmakten, polisutbildningen och företagskonsulting. Jag har intervjuat en respondent från varje verksamhet.

  I min undersökning har jag kommit fram till att utomhuspedagogik kan främja social kompetens och tillämpas för att träna social kompetens i gymnasieskolan med hjälp av i andra verksamheter beprövade verktyg som bör anpassas till tonåringars behov.

  Framtida forskning för utveckling av utbildningskoncept och kompetenser är lika nödvändig som en skolpolitisk förankring av social färdighetsträning i gymnasieskolans styrdokument.

 • 314.
  Brodin, Eva
  Pedagogiska institutionen, Lunds universitet.
  Critical Thinking in Scholarship:: Meanings, Conditions and Development2007Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to explore the phenomenon of critical thinking in scholarship as regards its meanings, conditions, and development using a hermeneutic phenomenological approach. This exploration takes its departure in ancient Greece, following a historical movement of the phenomenon up to present day perspectives on critical thinking, revealing a range of different meanings and conditions. Thus, the reader is invited to follow my synthetic meaning constitution of the phenomenon of critical thinking as it appears in different philosophical and educational texts. Through this gradual process of meaning constitution it is shown that the scholarly critical thinker is in one way or another concerned with abstract relationships, in order to either master, understand, or change the world. These underlying interests may, in turn, be derived from the critical thinker’s sense of responsibility towards God, nature, society, and humanity as a whole. It also appears that even though critical thinking in scholarship is traditionally framed within rational and principle based thinking, the development of the meaning of critical thinking is on its way to new dimensions. Besides rationality, other qualities of critical thinking are highlighted, such as reflective thinking, emotions, creativity, imagination, and intuition. Despite the fact that research on critical thinking has started to move in new directions, educational policy documents implicitly conceptualize critical thinking in traditional terms. This means that the phenomenon is captured within its own instrumentality, with no further concern for its possible ends. The same circumstance can be noted in relation to contemporary perspectives on critical thinking, which tend to focus on the process of critical thinking, since critical thinking is implicitly understood as an assurance of attaining normatively good ends. However, critical thinking is a phenomenon that is future oriented, involving its intention and possible ends. Against this background, it is therefore argued that critical thinking receives its most critical feature when intention, process and end constitute a constructive interrelated whole.

 • 315. Brodin, Eva
  Optimal Conditions for Critical Thinking: Between Relativism and Absolutism2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 316. Brodin, Eva
  The Learning Condition: Arendt's Theory in Relation to Goal Directed Thinking2003Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 317.
  Brodin, Eva
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  The Relationship between Critical and Creative Thinking in Postgraduate Education2010Ingår i: Educating Researchers for the 21st Century, 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 318. Brodin, Eva Maria
  Critical Thinking in Scholarship: Meanings, Conditions and Development. Revised Edition.2008Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 319.
  Brodin, Eva
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Ohlin, Mats
  Institutionen för immunteknologi, Lunds universitet.
  Lindén, Jitka
  Institutionen för psykologi.
  Mentorship, Supervision and Their Crossover Developmental Relationships in Postgraduate Education2010Ingår i: Educating researchers for the 21st Century, 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 320. Brodin, Eva
  et al.
  Ohlin, Mats
  Institutionen för immunteknologi, Lunds universitet.
  Lindén, Jitka
  Institutionen för psykologi, Lunds universitet.
  Mentorskap i forskarutbildningen: Doktoranders, mentorers och handledares syn på lärande i forskarutbildningen2009Ingår i: Proceedings. Utvecklingskonferens 09 Lunds universitet, 2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 321.
  Brosell, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  The school situation for street children in Nairobi: – a study about different terms and possibilities2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This report is written for the purpose to find out about the school system in Kenya and what has influent today’s system. I will also write about the difference between public and private school and equality. I will base this research upon the Bronfenbrenner theory to see how street children can adjust in school and institutions; I will also write what institutions do for these children.  

  The conclusion of this report is when Kenya implemented the 8-4-4 system from U.S they thought it would increase dropouts but instead it had gotten a lot if critics. Children who live on the street have gotten an attitude so when they are put in a school, they have difficulty to adjust and instead they might drop out. The schools are starting to be equal, but girls still drops out because they are needed at home. The difference between private and public schools is big, the classes are much smaller and books are not always enough for each pupil in public schools. Teachers in public schools have 70-80 pupils in one class.

 • 322.
  Bruhn Bengtsson, Annika
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  ”Hästarnas hovar sjunger när de går.”: En studie om barn med autism och deras utveckling med hästar och ridning.2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur några pedagoger, som arbetar med barn i autismspekrat, uppfattade hur barnen/ eleverna utvecklades fysiskt, kunskapsmässigt och socialt genom relationen till hästar och ridning. Fyra pedagoger har intervjuats, en observation som fullständig observatör har genomförts och innehållet i två hästböcker har studerats. Dessa hästböcker är en individuell dokumentation för varje elev och ridtillfälle som görs i en speciell bok i ord och bild av medföljande pedagog.

   

  De intervjuade pedagogerna uppfattade att deras elever med autism utvecklas positivt genom att vistas i stallet och genom att rida. Mest framträdande är att de utvecklas fysiskt men också att de utvecklar initiativ och kommunikationsförmåga. Vidare visar studien att genom att vara i stallet med dess rutiner som skapar en struktur för barnen med autism så mår de väl och blir harmoniska. När eleverna lärt sig rutinerna i stallet visar de motivation till att göra nya saker och tar egna initiativ till det.

 • 323.
  Brün, Cecilia
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Oscarsson, Jennie
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Utopi eller verklighet?: En studie om lärares uppfattningar kring elevinflytande2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att belysa hur lärare uppfattar och utformar arbetet med elevinflytande i förhållande till det demokratiska läraruppdraget samt till de möjligheter och svårigheter, som finns i anknytning till tillämpningen. Vi använde oss av en kvalitativ forskningsmetod, då vi intervjuade lärare med hjälp av semistrukturerade intervjuer, som utgjorde underlag för denna studie. De resultat som framkom i studien var att lärarna upplevde elevinflytande som medbestämmande och trots att eleverna gavs tillfälle till elevinflytande på olika sätt tog de denna chans i varierande grad. Lärarna framhöll flera av forskningens positiva effekter samtidigt som en rad svårigheter med tillämpningen togs upp. Vidare framkom det att det inte fanns något direkt samarbete i arbetslaget kring elevernas inflytande, förutom vid ämnesöverskridande temaarbete, utan ofta var det något som skedde efter varje lärares tycke. Värdet av att arbeta utefter ett demokratiskt tankesätt, där allas lika värde, och vikten av att uttrycka sina åsikter, betonades och har betydelse för en elevaktiv skolverksamhet.

 • 324.
  Bui, Thao Ly
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Baron, Johanna
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  En studie om stress: Lärarens och elevens möjligheter och hinder gällande stress i skolan2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ta reda på om lärares och elevernas syn på stress. Blir de stressade eller vid vissa tillfällen känner sig stressade och vad kan i så fall vara orsaken? Vilka möjligheter finns det för att förbättra och vilka hinder kan det finnas för att nå en optimal miljö?

  Metoden har varit en kvalitativ studie där vi använt oss av intervjuer och observationer. Intervjuerna har sedan analyserat och kopplats till litteraturen.

  Studien visar att det finns tendens till stress för pedagoger och elever men i olika omfattningar. Det finns gemensamma utgångspunkter för respondenterna vad som stressar dem. För eleverna är ljudnivån en bidragande orsak till stress medan pedagogerna anser föräldrarna som upphov till stress hos eleverna. Tidsbrist är det som framkallar stress hos pedagogerna där arbeten inte genomförs i tid. Som möjlighet att minimera stress i skolan har våra respondenter nämnt massage, struktur, samarbete och införning av mindre arbetsgrupper för eleverna.

 • 325.
  Bursell, Frida
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Ger läroboken möjlighet att uppnå kunskapskraven i naturkunskap?: Analys av läroböcker i naturkunskap för gymnasiet.2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 326.
  Bygdéus, Pia
  Lund University.
  Uttryck genom handling: Medierande verktyg i körledararbete med barn och unga2012Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The role of the choir leader is a complex one. When working with a choir, choir leaders often use several aspects of their professional role. The aim of this qualitative study is to describe, verbalise and make visible the mediating tools that choir directors working with children and youth choirs use. In a longitude study, four choir leaders were observed closely while working with their choirs. They also took part in semi-structured interviews. The empirical data material consists of observation notes, reflective writing, individualinterviews, focus conversations and videotapes. Analysed from a sociocultural perspective, the result points to eight groups of mediating tools: a) a listening attitude towards the choir, with the music in focus; b) a variation in ways of working with the choir, where a variety of physical tools are used; c) the use of musical routines; d) the choir director acting as a role model in shaping musicalexpression with the group; e) a concentrated cooperation with the choir through short and expressive instructions; f) reflection in practice by planning and self-evaluation; g) storytelling, which results in memory training, stimulation of the imagination and the sharing of common experience, and h) the use of target images expressed as visions, small/big goals or jointly stated, communicated targets. The choir directors who participated in the study use a variety of approaches and ways of working as a strategy for communicating and working with child and youth choirs.

 • 327.
  Bylander, Charlotta
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  De praktiska/estetiska ämnenas motiverande förmåga: En intervjustudie med elever i årskurs 9       2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer ta del av hur elever i årskurs 9 upplever de praktiska/estetiska ämnenas motivationshöjande möjligheter. Detta för att få en fördjupad kunskap om de praktiska/estetiska ämnenas betydelse för elevernas motivation till lärande. Resultatet grundar sig på nio stycken intervjuer med elever i årskurs 9. Sammanfattningsvis kan sägas att ämnena inte påverkar elevers motivation i lika stor utsträckning som vad läraren i sig gör. De praktiska/estetiska ämnena påverkar elevers inlärning genom att de skapar intressanta och lärorika pauser i det mer teoretiska arbetet. Likaså ökar arbetet i de praktiska/estetiska ämnena deras möjligheter till social utveckling och förmågan att ta eget ansvar i större utsträckning än de mer teoretiska.

 • 328.
  Bylund, Sara
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Medvetenheten om förskolebarns sångröst och sångförmåga: en intervjustudie med sex pedagoger i förskolan2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning var att beskriva medvetenheten hos några pedagoger i förskolan om barns sångröst och sångförmåga. Sex pedagoger på två olika förskolor i samma stad intervjuades kvalitativt och spelades in på Mp3 spelare, för att göra transkriberingen av materialet möjlig. Undersökningen visar på att medvetenheten om barns sångröst inte är stor hos respondenterna, då de inte fått någon kunskap om den, varken på utbildningen eller på fortbildning. Respondenterna anser ändå att de har de kunskaper om barns sångröst som behövs i arbetet, och de uttrycker ingen önskan om mer kunskap. De vet att barnen sjunger i ett högre tonläge än vuxna, men det finns en osäkerhet om vikten av att som vuxen anpassa sitt tonläge till barnens. Respondenterna tycker att det viktigaste är att sjunga med barnen, inte att det behöver låta bra. De anser att sångförmågan utvecklas från att först hänga med i rörelser, sedan sjunga med i melodin, för att till sist lära sig texten. Respondenterna upplever att barnen tycker om att sjunga, både i samling och i fri lek och att de lär sig sångerna på olika sätt. Det kan vara genom att sjunga med eller genom att observera och sedan testa sångerna hemma, innan de sjunger på förskolan. De har även sett hur barnen improviserar när de sjunger fritt och skapar egna texter, melodier eller blandar sånger.

 • 329.
  Bäck, Marie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Extra anpassningar: Om det blir naturligt för alla så blir man inte udda.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Lärarens uppdrag har under de senaste åren blivit mer och mer mångfacetterat, och med ökade krav på inkluderande förhållningssätt ska undervisningen i klassrummet anpassas utifrån allas individuella behov och förutsättningar. Skollagen (SFS 2010:800) ändrades 2014, vilket medförde att många åtgärder som tidigare hamnat under särskilt stöd hamnade under lärarens ansvar inom undervisningens ram som begreppet extra anpassningar. Syftet med den här studien är att undersöka hur arbetet med extra anpassningar ser ut, hur pedagoger beskriver arbetet med extra anpassningar och hur elever upplever att de får stödet. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer har genomförts med sju pedagoger och tre elever på sammantaget tre olika skolor i en medelstor kommun i Sverige. Studien har en kvalitativ, fenomenologisk ansats med sociokulturellt, relationellt perspektiv i bearbetning och analys av resultat. Resultatet visar att arbetet med extra anpassningar är levande och tas fram och utformas tillsammans med eleverna men svårigheter finns ibland med att få eleverna att använda dem i undervisningen på grund av att de känner sig utpekade. Resultatet synliggör även framgångsrika strategier som deltagande pedagoger använder för att få arbetet med extra anpassningar naturligt och inkluderande, nämligen att göra dem mer tillgängliga, att lyfta upp dem på gruppnivå så att de ibland är valbara för alla. Ytterligare en strategi är att vara konsekvent normgivande i sitt förhållningssätt mot att alla är olika, lär sig på olika sätt och att det inte är något som är konstigt. Det har gjort att de har fått ett tillåtande klassrumsklimat där eleverna inte känner att det är utmärkande att de behöver extra anpassningar. Om arbetet med extra anpassningar blir naturligt för alla så blir det mindre utpekande och känslan av att vara udda minskas. ii Arbetet med extra anpassningar handlar i mångt och mycket om att skapa goda lärmiljöer där alla elevers olikheter tas tillvara ur ett relationellt sätt att se på eleven som vem och inte vad, där ett tillåtande arbetsklimat gör skolundervisningen tillgänglig för alla. I mitt resultat har jag hittat flera faktorer som tyder på att eleverna känner sig trygga när ett inkluderande arbetssätt används och lärarna med fasta ramar och förhållningssätt arbetar med tydlighet mot värdegrundande frågor och tar diskussioner dagligen, när de dyker upp, om allas olikhet som norm och allas lika värde som gemensamt rättesnöre.

 • 330.
  Bäcklund, Elin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Förskollärares arbete med barns separation och utträde från förskolan2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att börja fylla den kunskapslucka som finns om barns separation och utträde från verksamheter och det genom att studera hur fyra förskolor med olika förutsättningar hjälper barnen att separera sig och avsluta sin tid på förskolan. Studiens frågeställningar lyder:

  -         Hur arbetar förskollärare för att hjälpa barn att avsluta sin tid från förskolan?

  -          Vad kan variationerna i förskollärares arbetsätt bero på?

  Studien har ett sociokulturellt perspektiv med intervjuer som metod. Respondenterna upplevdes överraskade av frågorna och att de inte förväntade sig frågor om utträdet och separationen från förskolan utan snarare om övergången och att de egentligen inte arbetade med utträdet på något speciellt sätt. I studiens resultat framgår det att alla förskollärare arbetar likvärdigt med barnens utträde. De hade bland annat samtal i vardagen, avslutade teman och en familjekväll som aktiviteter för att hjälpa barnen i sitt utträde från förskolan.  I resultatet finns det ingen större variation på förskollärarnas arbetsätt. Men den variation som finns kan bero på förskollärarnas förhållningsätt till övergångar. Endast en av de fyra förskolorna har någon form av planerad aktivitet där de aktivt arbetade med att hjälpa barnen i sin separationsprocess från förskolan.

 • 331.
  Bäverstam, Bitte
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  From, Sandra
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Alternativa hjälpmedel och språkstimulerande miljö för barn med språkstörning i förskola2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  SLI is a diagnosis given at about 4 years of age and means that the child has a markedly impaired language skills compared to other children of the same age. It may for example be difficulties in learning new words, make themselves understood or understand others. To these children during preschool time to get an optimal language development, children need including access to alternative methods (AKK) for his language development. With AAC refers character support (TAKK), motivated teachers who are able to give children time to language training, as well as an inspiring visual and clear environment such as schedule images (GAKK).

  The aim of our study was to examine how teachers and speech therapists work to achieve a language stimulating environment and what alternative methods can be used for children with language disorders in preschool.

  We have used a qualitative approach with a focus on interviews. We conducted six interviews in three different preschools with seven respondents distributed on both educators and speech therapists. When the results were compiled, we saw that there were differences in usage and type of methods as well as the language stimulating environment build-up between these preschools.

  The three preschools worked actively with alternative methods, but one of the preschools, preschool 1, had a larger group of children and significantly fewer speech therapy hours than children in preschool 2 and 3 were given access to.

  As for the language stimulating environment all three preschools had clarity and structure of their organization. Preschool 1 and 2 had been scheduled slides for the kids and everything was marked with pictures that made the environment clear and visual. Preschool 2 had a more stripped-down environment with less material laid out. Also, they did not much matter tacked on the walls, making the environment less messy. All three preschools had many alternative ways to achieve an inviting play environment.

  We also concluded that preschool 3 was the nursery where the children got the most access to alternative methods and most speech therapist training both can be individually and in groups. 2

  In our discussion, we believe that these varying conditions in preschools can also provide various opportunities to succeed in school. We see that the municipality the children live in can be crucial for their achievement and development later in school.

  In order to develop an optimal language development in children with language disorders, we believe in early intervention, small groups of children, professional educators, availability of alternative methods and a speech therapist linked to preschool. We also believe in the need of a language stimulating environment where everything is designed with a linguistic awareness, both with obvious and underlying intent.

 • 332.
  Bågenholm, Lisett
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Lindgren, Elin
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Utomhuspedagogik: - Förskollärares uppfattningar kring lärande av ord och begrepp i den fria leken2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om förskollärares uppfattningar kring utomhuspedagogik. Där har vi valt att inrikta oss på lärandet av ord och begrepp i den fria leken. Syftet med uppsatsen är att belysa förskollärares uppfattningar, möjligheter och hinder med att bedriva lärandet ute. Vi vill genom vår studie belysa exempel på hur förskollärare arbetar med ord och begrepp i utomhusmiljön. Studien problematiserar möjligheter och hinder med att bedriva utomhuspedagogik. Vi har valt att använda oss av enkäter med semistrukturerade frågor som metod. Vi har genomfört en undersökning på sex förskolor, där nio förskollärare deltog. Resultatet i vår studie lyfter vikten av att vara en närvarande pedagog som är delaktig i barnens lek. Att vara delaktig kan leda till ett samspel mellan förskollärare och barn, vilket i sin tur leda till en bra kommunikation kring ord och begrepp.

 • 333.
  Bång, Sofie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Krantz Lamme, Helena
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Nilsson, Frida
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Mångfaldsrekrytering: En empirisk undersökning om hur Växjö kommuns rekryteringsprocess går till och hur den främjar mångfald.2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats behandlar ämnet mångfaldsrekrytering. Uppsatsens syfte var att tolka och förstå en kommuns rekryteringsprocess ur ett mångfaldsperspektiv. Vidare ville vi belysa hur kommunens rekryteringsprocess kan förbättras för att främja rekrytering av mångfald.

   

  En frågeställning utarbetades för att besvara syftet:

  • Hur går kommunens rekryteringsprocess till?

  Undersökningen är en fallstudie och genomfördes på Växjö kommun, där vi intervjuade fyra chefer och fyra personalspecialister, samtliga väl insatta i kommunens rekryteringsprocess. För att uppfylla syftet användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer och analys av kommunens riktlinjer för rekrytering. Intervjuer och dokument lästes och tolkades ur ett hermeneutiskt perspektiv och tolkningarna jämfördes sedan med teorier i ämnet.  Resultatet visade att informanterna försöker att sträva efter att följa policyn kring mångfald, dels i det dagliga arbetet och dels i projektet ”Mångfaldens år” och att man är medveten om varför kommunen bör arbeta för mångfald. Resultatet visade också att det är viktigt att organisationer arbetar för att främja mångfald i sin rekryteringsprocess, och att det är angeläget att organisationen genomsyras av ett mångfaldsfrämjande tankesätt. Mångfaldstänkandet ska finnas i alla delar av organisationens arbete. Det är också viktigt att man har tydliga riktlinjer för hur rekryteringsprocessen ska gå till ur ett mångfaldsperspektiv. Tydliga riktlinjer leder förhoppningsvis till ett gemensamt arbetssätt i organisationen, vilket också är bra ur ett mångfaldsperspektiv.

   

 • 334.
  Båtelsson, Lina
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Inkludering i förskolan: För- och nackdelar med inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 335.
  Caldow, Louise
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Aronsson, Chanel
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  ”Hon ville så innerligt bli älskad”: En kvalitativ studie om professionellas erfarenheter av att arbeta med sexuellt utsatta ungdomar.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att lyfta fram professionellas erfarenheter och upplevelser i arbetet med ungdomar som har eller har haft ett riskfyllt sexuellt beteende, samt belysa fenomenet sex som självskadebteende. Studiens metodologiska utgångspunkt var en hermeneutisk kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Vi har analyserat vårt resultat med hjälp av motivationsteori från Jenner (2004). Vårt huvudsakliga resultat är att de professionella vi intervjuat tror att ungdomar som har ett riskfyllt sexuellt beteende så väl som sex som självskadebeteende, använder det som affektreglering och ett sätt att minska sin ångest. För att försöka minska den här typen av problematik så är relationen mellan professionell och ungdom oerhört viktig, genom tillitsfulla relationer bygger de professionella upp ungdomars självkänsla och självförtroende. En av våra slutsatser är att studien förhoppningsvis kommer att tillföra ytterligare kunskap om sex som självskadebeteende och hur man bygger förtroende med ungdomarna - till professionella inom socialt arbete. Samt en ökad förståelse om hur man närmar sig och pratar öppet om den här problematiken med den här gruppen av människor.

 • 336.
  Candefors, Johan
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Edvardsson, John
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Ämnesintegration: En studie med utgångspunkt i de Samhällsorienterande ämnena2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka vilken uppfattning pedagoger som undervisar inom

  grundskolans senare års samhällsorienterande ämnen har kring begreppet

  ämnesintegration, samt på vilket sätt och i vilken omfattning ämnesintegrerad

  undervisning kan ske.

  Metoden för denna kvalitativa undersökning är semistrukturerade samtalsintervjuer; i

  vilka informanterna fick beskriva sin syn på begreppet ämnesintegration samt förmedla

  i vilken omfattning, samt hur, de arbetar. Detta ställdes mot den teori som presenteras i

  denna studie; litteratur med beröringspunkten ämnesintegration, samt de läroplaner och

  kursplaner för samhällsorienterade ämnena där ämnesintegration finns som ett begrepp.

  Det framgår i litteraturen att ämnesintegrationen är grundläggande för elevernas

  förståelse och står inte i motpol till ämnesbunden undervisning. Pedagogerna är positivt

  inställda till att arbeta ämnesintegrerat och gör det gärna; men är ämnesintegration det

  som verkligen sker?

  Resultatet visar på ett begrepp med ett flertal definitioner, där det finns ett flertal olika

  uppfattningar om hur, när och i vilken omfattning det passar att arbeta på detta sätt.

 • 337.
  Cantoni, Mayari
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Andra generationens invandrare eller första generationens svenskar?: Reflektioner kring fyra ungdomars sociala och kulturella identitet samt främlingsfientlighet.2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökningen är att belysa några ungdomars egna reflektioner kring sin självbild i relation till sitt ursprung. Fyra ungdomar i högstadiet intervjuades om teman som rör identitet, integration och rasism. Flera studier visar på ojämställdhet mellan svenskar och invandrare men även för andra generationens invandrare. Problematiken kring att vara svensk eller inte leder till frågeställningar som rör integration. Ofta görs studier om förorten och förortsungdomar. För detta arbete har jag valt 14-åriga andragenerationsungdomar från stadsdelar med en majoritetsbefolkning som är svensk. Det har visat sig att deras utsagor skiljer sig lite från studier om förortsungdomar. Känslan av utanförskap är inte så påtaglig och det finns en positiv anda hos dem; samtidigt är de väl medvetna om att de inte kan räknas in till den svenska nationaliteten, och från någonstans verkar en negativ bild komma, av invandrare. En bild som de inte själva upplever men som de ändå beskriver.

 • 338.
  Carlemar, Jonathan
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  När frihet blir tvång: En kvalitativ studie av åtta gymnasieelevers förhållande till rådande kursplaner och ansvaret för uppföljningen av desamma2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien ämnar utreda vilket förhållande elever i gymnasiets tredje årskurs har till läro- och kursplanerna samt hur de upplever det egna ansvaret i uppföljningen av de tillhörande målen. I studien vägs, förutom aktuell forskning om elevrelaterat ansvar, Giddens sociologiska teoribildning in. Detta görs för att sammanlänka skolsystemet med det omgivande samhälle det är en del av. Eftersom eleverna är den sista årskullen som tar studenten enligt Lpo 94 är det också den läroplanen som i arbetet fokuseras. Eleverna utgör på så vis också det yttersta beviset på hur läroplanens ideal har förankrats i den konkreta verksamheten. Empirin har insamlats genom kvalitativa intervjuer med åtta elever från två gymnasieskolor. Studien visar att elever i mycket liten utsträckning har någon alls uppfattning om läro- och kursplanerna och därför inte heller har någon åsikt om dem. I fråga om det ansvar som ålagts eleverna finner de det ofrånkomligt och självkart, men ofta stressande. De poängterar också att de är de själva som har det absoluta ansvaret för sina betyg och att läraren endast är ett hjälpmedel i strävan efter önskvärda resultat. Ställt i relation till Giddens diskuteras hur de centralt styrda skoldokumenten kan ses som abstrakta system som vilar på sociologiska tillitsmekanismer. Detta ger en fördjupad bild av elevernas ansvarstyngda situation ur ett större samhällsperspektiv.

 • 339.
  Carlemar, Jonathan
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Botonjic, Antonia
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Den västerländska muslimen: Hur islam framställs i västerländska läroböcker2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 340.
  Carleson, Ida
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Gymnasielärares syn på lärare-elev-relationen2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med min undersökning var att ta reda på lärares syn på lärare-elev-relationen. I min rapport belyser jag vad som karaktäriserar en god lärare-elev-relation, hur en god relation etableras, vilken betydelse en god lärare-elev-relation har, samt vilka hinder och svårigheter som lärarna upplever sig ha för att kunna etablera goda elevrelationer. Jag genomförde en kvalitativ intervjustudie för att kunna belysa fenomenet mer nyanserat och djupgående. I studien ingick fem lärare från en gymnasieskola i Kalmar. Urvalet gjordes strategiskt för att garantera att det skulle finnas en spridning vad det gäller lärares kön, år som verksam lärare samt ämneskombinationer. Efter att ha gjort en kvalitativ analys av min insamlade data kunde materialet kategoriseras . Vad som framgick var att en god lärare-elev-relation karaktäriseras av tillit, trygghet samt att det finns en ömsesidig respekt och acceptans. Vidare menade de intervjuade lärarna att en god lärare-elev-relation innebär att det finns ett samspel mellan lärare och elev där båda parter bekräftar varandra och visar att relationen är viktig. Ett effektivt tillvägagångssätt för att etablera goda relationer är att använda sig av humor och tillämpning av gemensamma referenspunkter. Betydelsen av en god relation tillskrivs av lärarna som stor. De menade att en god relation kunde verka motiverande för eleverna i sitt skolarbete. Svårigheter och hinder som lärarna upplevde i relationsetablerandet är elevens negativa inställning till skolan, att både lärare och elev eller någon av parterna intar en alltför distanserad eller nära förhållningssätt gentemot varandra, men också att personkemin inte fungerar.

 • 341.
  Carling, Svante
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematik (MA).
  Håkansson, Ola
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Avkodning och framgång inom matematikämnet: En korrelationsstudie om avkodningsförmåga och framgång i matematikämnet på gymnasiet2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker om det finns en korrelation mellan avkodningsförmåga och betyg i ämnet matematik på gymnasiet, genom en kvantitativ tvärsnittsstudie. Data från mätverktyget Jacobsons Ordkedjor (2015) och betyg i Matematik 1b/1c sammanställdes, på övergripande nivå, samt för varje betyg. Resultaten visar på en svag, men tydlig korrelation. Vidare förefaller inte låga betyg sammanfalla med låg avkodningsförmåga. Studien fann dock att höga betyg föranleds av god avkodningsförmåga. Studien spekulerar om eventuella orsakssamband, bl. a. att arbetsminne, fonologiskt processande och visuell-spatial förmåga både påverkar avkodningsförmåga och matematiska förmågor. Studien påpekar även att bristande avkodningsförmåga kan leda till bristande läsförståelse vilket kan få konsekvenser inom matematikämnet. Studien understryker vikten av samverkan och screening av avkodningsförmåga för att stötta elever med avkodningssvårigheter inom matematikämnet på gymnasiet.

 • 342.
  Carlqvist, Hanna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Skoog, Hanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Barns kommunikation under bildskapande aktiviteter: En kvalitativ studie om barns kommunikation och samspel under gemensamma bildskapande aktiviteter på fritidshemmet2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med det här självständiga arbetet är att redogöra för hur elever kommunicerar och lär av varandra i gemensamma bildskapande aktiviteter på fritidshemmet. I arbetet beskriver vi utöver den kommunikation och de samspel som uppstår mellan eleverna också om olika bildlösningar elever finner och hur de gör för att lösa dessa. Vi har i det här arbetet tillämpat det sociokulturella perspektivet, då vi ansåg att ett sådant teoretiskt ramverk är mest anpassat gällande vår studie att redogöra för elevernas sociala samspel med varandra under bildskapande aktiviteter.

      Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av deltagande observationer för att kunna besvara våra frågeställningar. Vi valde att observera totalt 18 stycken elever från två olika fritidshem i två olika kommuner. Resultatet visade att elevernas kommunikation till stor del bestod av sådant som berörde bildskapandet, exempelvis planering av bild och vilka redskap de skulle använda sig av. Vissa observationer visade dock en annan viktig aspekt när det gäller barns kommunikation i bildskapande aktiviteter. Elevernas sätt att kommunicera möjliggjorde att en stillbild av ett motiv översattes till ett händelseförlopp. Resultatet visade också att eleverna använde sig av olika bildlösningar och att de tog hjälp av varandra för att lösa dessa.

 • 343.
  Carlsson, Birgitta
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Augustsson, Carina
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Tala med teckenstöd: Föräldrarnas perspektiv på barns kommunikation och språkutveckling2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att se hur föräldrar/vårdnadshavare ser på användningen av

  tecken som stöd, TSS, för att underlätta sitt barns kommunikation och språkutveckling.

  Utifrån detta syfte har vi formulerat följande frågor: Vilka för och nackdelar ser

  föräldrar/vårdnadshavare med TSS? I vilka situationer använder

  föräldrar/vårdnadshavare TSS? Hur fungerar samarbetet mellan hem och förskola när

  det gäller TSS? Vi har använt oss av en kvalitativ undersökning genom att skicka ut

  enkäter till åtta föräldrar/vårdnadshavare som vi visste använder eller har använt TSS

  tillsammans med sitt barn. Genom svaren framkom det att föräldrar/vårdnadshavare ser

  positivt på användningen av TSS för sitt barn. Föräldrar/vårdnadshavare har också sett

  att barnets frustration har minskat när det blivit förstått och kunnat göra sig förstådd.

  Genom att barnet får ett verktyg, TSS, att kommunicera med så minskar samtidigt

  risken för ett utanförskap. Samtliga respondenter uttrycker att de skulle rekommendera

  andra föräldrar/vårdnadshavare vars barn har språk och kommunikationssvårigheter att

  använda sig av TSS. De föräldrar/vårdnadshavare vars barn har plats på en förskola

  poängterar betydelsen av ett gott samarbete, hem-förskola, samt vikten av att det finns

  fler personer som kan kommunicera med barnet.

 • 344.
  Carlsson, Carl Gustaf
  et al.
  Häverögymnasiet.
  Gerrevall, Per
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Pettersson, Astrid
  Stockholms universitet.
  Bedömning av yrkesrelaterat kunnande2015 (uppl. 2)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Vi har i denna översikt särskilt fokuserat bedömning av yrkesrelaterat kunnande. Vi relaterar i ett inledande kapitel bedömning till samhällsutvecklingen och därmed kompetensbegreppets förändrade innebörd och några grundläggande förutsättningar för bedömning av kompetens. Eftersom översikten i första hand vänder sig till lärare i den gymnasiala utbildningen och i lärarutbildningar fokuseras den pedagogiska bedömningen och dess konsekvenser för lärandet. I anslutning till detta kapitel följer exempel på bedömningsinstrument som används och använts internationellt. Sedan blickar vi tillbaka till utvecklingen i Sverige och beskriver bedömningstraditioner, som förekommit inom arbetsliv och skola, för att i nästkommande kapitel fokusera nutid och framtid. Där beskriver och analyserar vi kunskapsbedömningar som har utvecklats i bl.a. den nationella provbanken för karaktärsämnena i programmen för yrkesinriktning. Vårt arbete med kunskapsöversikten har gett oss anledning att diskutera framtida behov av forskning och utvecklingsarbete beträffande bedömning. Slutsatserna av dessa diskussioner avslutar kunskapsöversikten.

 • 345.
  Carlsson, Carl Gustaf
  et al.
  Stockholms universitet.
  Gerrevall, Per
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Pettersson, Astrid
  Stockholms universitet.
  Bedömning av yrkesrelaterat kunnande2007Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Vi har i denna översikt särskilt fokuserat bedömning av yrkesrelaterat kunnande. Vi relaterar i ett inledande kapitel bedömning till samhällsutvecklingen och därmed kompetensbegreppets förändrade innebörd och några grundläggande förutsättningar för bedömning av kompetens. Eftersom översikten i första hand vänder sig till lärare i den gymnasiala utbildningen och i lärarutbildningar fokuseras den pedagogiska bedömningen och dess konsekvenser för lärandet. I anslutning till detta kapitel följer exempel på bedömningsinstrument som används och använts internationellt. Sedan blickar vi tillbaka till utvecklingen i Sverige och beskriver bedömningstraditioner, som förekommit inom arbetsliv och skola, för att i nästkommande kapitel fokusera nutid och framtid. Där beskriver och analyserar vi kunskapsbedömningar som har utvecklats i bl.a. den nationella provbanken för karaktärsämnena i programmen för yrkesinriktning. Vårt arbete med kunskapsöversikten har gett oss anledning att diskutera framtida behov av forskning och utvecklingsarbete beträffande bedömning. Slutsatserna av dessa diskussioner avslutar kunskapsöversikten.

 • 346. Carlsson, Carl-Gustaf
  et al.
  Gerrevall, Per
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Pettersson, Astrid
  Bedömning av yrkesrelaterat kunnande2006Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 347.
  Carlsson, Erica
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Kompetensutveckling: en kvantitativ undersökning bland sektionschefer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte att undersöka vilken kompetensutvecklingsektionschefer inom vård och omsorg får i förhållande till enorganisationsförändring. För att få svar på frågeställningen använde sigdenna studien av en kvantitativ metod. En webenkät utformades medmätbara variabler som tagits fram från tidigare forskning inom området. Ettbekvämlighetsurval gjordes i denna studie för att få ett större omfång avrespondenter. Enkäten skickades ut till 195 sektionschefer i 4 kommuner iSverige och av dessa svarade 65 respondenter. Man kan dra slutsatsernautifrån de svar som kommit in från respondenterna att de i förhållande tillen organisationsförändring ansåg att de får kompetensutveckling inomekonomi, arbetsmiljö och kommunikation om de behöver det.Sektionscheferna i studien ansåg att de fick utbildning, upplevde att de fickstöd och kände sig kompetenta i sitt ledarskap.

 • 348.
  Carlsson, Filippa
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Det är allmänbildning: Ungdomars attityder och upplevelser av sex- och samlevnadsundervisning2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie som behandlar gymnasieungdomars kunskaper och attityder om sex och samlevnad utifrån den undervisning de fått i grundskolan och på gymnasiet. Syftet är att undersöka om skolan har något samband med de attityder ungdomarna förmedlar. Undersökningen grundas på teorier om hur normer, värden och attityder skapas med fokus på heteronormen.

   

  Mot bakgrund av min studie kan man visa att eleverna till viss del kan ha blivit påverkade negativt av skolans undervisning. Mitt resultat visar att skolan förmedlar en mängd normer i sin undervisning som eleverna sedan ger uttryck för. Undervisningen har ett heteronormativt perspektiv som eleverna uppfattar och anpassar sina roller efter. I sina attityder bekräftar ungdomarna heteronormen genom de uttalanden de gör om t.ex. HBT och sexuella relationer. 

 • 349.
  Carlsson, Jonna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Hargevall, Anna
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Barn som behöver mer för att få lika mycket: en intervjustudie med fyra pedagoger om att arbeta med barn med funktionsnedsättningar2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårt arbete lyfter fram de kritiska aspekter som belyses av pedagoger, via intervjuer, samt litteratur, gällande arbete med barn med funktionsnedsättningar. Det handlar om hur dessa barn, med exempelvis asperger eller ADHD, påverkar pedagogers arbete. Kräver barn med funktionsnedsättningar mer tid? Mer eller annan kompetens? Forskningen har sin grund i de kritiska aspekter som tas upp i, anser vi, relevant litteratur och i aktuell forskning. Vi ville få en bra helhetsbild, därför valde vi att granska arbetet i både grundskola och förskola. Vi genomförde kvalitativa intervjuer med fyra stycken pedagoger från dessa två verksamheter. En naturlig del i arbetet blev att granska huruvida det är möjligt med en skola för alla och alla barns rätt till likvärdig utbildning, oavsett förutsättningar. Resultatet visar att såväl litteraturen som pedagogerna ställer sig tämligen positivt till inkludering, men att de kritiska aspekter som framkommer är bland annat brist på resurser och kompetens. Det finns många delar som ska fogas samman i pedagogers yrke när det handlar om inkludering av barn med funktionsnedsättningar. De aspekter som visade sig extra tydligt i studien med koppling till förutsättningar att genomföra en likvärdig utbildning är bland annat specialpedagogisk kompetens, tid och föräldrasamverkan. Vidare visar studien på en skillnad mellan förskola och grundskola gällande inkludering.

 • 350.
  Carlsson, Kerstin
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Elmenmyr, Eva
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Att stärka tvillingars självkänsla och personlighet i förskolans verksamhet2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
45678910 301 - 350 av 2518
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf