lnu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 674
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Johansson, Emma
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Larsson, Linn
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  En utmaning i att möta barns olikheter: En intervjustudie kring förskollärarnas kunskap angående barn i behov av särskilt stöd i förskolan. 2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka om förskollärare anser sig inneha den kunskap som krävs för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Studien ska även bidra till att undersöka om förskolan arbetar för att inkludera samtliga barn i verksamheten. Även samarbetet mellan förskola, hem och specialpedagog har undersökts om hur det kommer till uttryck i verksamheten. De frågeställningar som besvaras i studien är: Vad har förskolläraren för erfarenhet och kunskap kring att arbeta med barn i behov av särskilt stöd? Hur ser förskollärarna på inkludering i verksamheten och hur främjas det här? Hur ser samarbetet mellan förskola och hem ut? Vad finns det för samarbete mellan förskollärare, specialpedagog och andra resurser?

   

  Studien är en intervjustudie där intervjuerna är inspelade och fullständigt transkriberade. Åtta förskollärare och två specialpedagoger deltog i studien. Respondenterna är ifrån två skilda kommuner i sydöstra Sverige. Empirin har analyserats utifrån inkludering och dilemma perspektiven. Studiens resultat visar att förskollärarna efterfrågar mer utbildning då de upplever att de brister i sin kunskap kring att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Resultatet visar även att respondenterna är medvetna om vad inkludering innebär, dock anser de att det är svårt att tillämpa det i förskolans verksamhet. Förskollärarna och specialpedagogerna belyste att det är av stor vikt att ha ett bra samarbete med vårdnadshavarna till de barn som är i behov av särskilt stöd. Resultatet visar att specialpedagogernas samarbete med förskolan brister samt att stödet de ger inte upplevs som tillräckligt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 302.
  Johansson, Emmeli
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Hellström, Sofia
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Musik som språkutvecklande verktyg i förskolan: - om pedagogers erfarenhet av musik och hur den påverkar deras syn på musik som språkutvecklande verktyg2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagogers personliga erfarenheter av musik påverkar deras syn på musik som språkutvecklande verktyg i förskolan. Detta undersöks genom semistrukturerade intervjuer med fem verksamma pedagoger. Intervjuerna behandlar två huvudteman: pedagogernas erfarenheter av musik samt pedagogernas syn på musik som språkutvecklande verktyg. Dessa huvudteman delas sedan in i mindre delteman. Analysen och tolkningen av resultatet utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande samt tidigare forskning och litteratur inom ämnet. I studien framkommer att pedagogernas musikaliska bakgrunder inte skiljer sig avsevärt från varandra. Samtliga pedagoger uppger att deras källa till musik framför allt har varit och är genom lyssnande på radio eller annat medium. Majoriteten hade under sin skoltid lärt sig spela ett instrument, men i nuläget var det bara två som spelade. Samtliga pedagoger uppger att de i regel har samlingar med musikinslag dagligen på förskolan, där alla arbetar aktivt oavsett hur de upplever sin musikaliska förmåga. Samtliga pedagoger har också en positiv syn på musik som språkutvecklande verktyg och pedagogerna har också liknande arbetssätt och material när de arbetar med musik som språkutvecklande verktyg. Studien visar att pedagogernas personliga erfarenheter inte påverkar deras syn på musik som språkutvecklande verktyg. Alla har en positiv syn på musik som språkutvecklande verktyg och arbetar aktivt med musik oberoende deras upplevda musikaliska förmåga.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Musik som språkutvecklande verktyg i förskolan
 • 303.
  Johansson, Emmy
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Paulsson, Jenny
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Fysisk aktivitet i förskolan: En studie av några pedagogers arbete med fysisk aktivitet i förskolan2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte är att skapa fördjupad förståelse kring betydelsen av fysisk aktivitet i förskolan. Mer specifikt är syftet att undersöka vilken betydelse pedagoger tilldelar fysisk aktivitet i den pedagogiska verksamheten. Vår avsikt är också att ta reda på hur pedagogerna uppfattar sambandet mellan fysisk aktivitet och lek. De frågeställningar denna studie tar upp är: Hur ser pedagoger på betydelsen av fysisk aktivitet i förskolan? Hur planerar och genomför pedagoger arbetet med fysisk aktivitet i förskolan? Hur ser pedagoger på sambandet mellan fysisk aktivitet och lek?

  Detta är en kvalitativ studie, baserad på intervjuer med sex verksamma förskollärare. Utifrån frågeställningar och intervjuer visar resultatet av studien att pedagogerna dagligen arbetar med fysisk aktivitet på ett medvetet sätt. Studien visar också att pedagogerna ser samband mellan fysisk aktivitet, lek och miljö. Avslutningsvis anser pedagogerna att fysisk aktivitet i förskolan är en nödvändighet för barnen och deras välbefinnande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fysisk aktivitet i förskolan
 • 304.
  Johansson, Fredrik
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för teknik, TEK.
  Utveckling av undervisningsmaterial kring fordonselektroniska styrsystem: för fordonselever2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport handlar om utveckling av ett undervisningsmaterial för elever på fordonsprogrammet inom området elektroniska styrsystem. Rapporten beskriver processen från idé fram till färdigt undervisningsmaterial. Detta har tagits fram för att ge eleverna en bredare, mer generell kunskap inom detta ämnesområde än vad som är möjligt att få genom enbart teoretisk undervisning kring utvalda märkesspecifika system.  Undervisningsmaterialet bygger på teoretiska avsnitt som varvas med praktiska övningar kring en mikrokontroller med tillhörande sensorer och aktuatorer. Genom att skapa korta styrprogram som hanterar dessa sensorer kan olika funktioner skapas med hjälp av mikrokontrollen. Detta gör att många av de delfunktioner som används inom fordonselektroniska styrsystem kan simuleras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 305.
  Johansson, Frida
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Persson, Andréa
  Barn med Downs syndrom: En intervju- och observationsstudie om pedagogiska metoder i förskolan2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att belysa vilken eller vilka pedagogiska metoder som pedagogerna på den utvalda förskolan säger sig använda sig av i arbetet där barn med diagnosen Downs syndrom är inkluderade samt hur assisten arbetar individuellt med barnet. Detta för att få kunskap om hur pedagogerna kan bidra till en förskola där alla barn kan utvecklas och lära oavsett behov. Frågeställningarna som uppsatsen utgår från är vilken eller vilka pedagogiska metoder som pedagogerna säger sig använda sig av i gruppverksamheten där barn med Downs syndrom är inkluderade, samt vilken eller vilka pedagogiska metoder som förskolläraren använder när hen arbetar individuellt med barnet med Downs syndrom. För att undersöka detta och besvara frågeställningarna gjordes kvalitativa intervjuer samt observationer. Uppsatsen har utgått från den sociokulturella teorin med fokus på begreppen samspel och den proximala zonen. Det framkommer i intervjuresultatet att pedagogerna säger sig använda sig av ett flertal olika pedagogiska metoder. Dessa metoder säger sig vara att alla barn får vara delaktiga i gemensamma aktiviteter, att pedagogerna delar barngruppen i mindre grupper, att tecken som stöd används i kommunikationen samt att pedagogerna tar hjälp av en specialpedagog. Slutligen visar resultatet att bilder i form av tecken finns i miljön. I observationsresultatet synliggjordes det att tecken som stöd användes för att förstärka den verbala kommunikationen med barnet som hade Downs syndrom, det framkom även i observationsresultatet att musik och lek visade sig vara metoder som assistenten använde sig av i arbetet med barnet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 306.
  Johansson, Gun
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Uppfattningar om samverkansframgångar och -hinder: En specialpedagogisk analys av möten mellan familjehem, skola och socialtjänst2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I studien undersöks familjehemmens uppfattningar om samverkan kring placerade barn i förskola och skola.

  Syftet med studien är att analysera familjehemsföräldrars uppfattningar om framgångar och hinder i skolsamverkan för familjehemsplacerade barn.

  De teorier som används är fenomenologi och socialkonstruktivism. Fenomenologi strävar efter att förstå vad intervjupersonen berättar utifrån sitt eget perspektiv. Socialkonstruktivismen beskriver hur människan konstruerar sin kunskap i samspel med andra och genom egna erfarenheter.

  För att belysa några av de uppfattningar som finns om framgångar och hinder i samverkan mellan skola, socialtjänst och familjehem har det i studien genomförts åtta semistrukturerade intervjuer med familjehemsföräldrar vars barn går i förskola och skola.

  Resultaten av studien visar betydelsen av förtroendeskapande mellan samverkande parter. Förtroende lyfts i flera intervjuer fram som den viktigaste förutsättningen för att samverkan ska fungera och leda till skolframgångar för barnet. Resultatet visar dessutom att brist på förtroende mellan hemmet och skolan skapar hinder i samverkan, vilket i förlängningen kan påverka barnens skolframgångar i negativ mening.

  Framträdande hinder som anges är brister i bemötandet, låga förväntningar samt förekomsten av olika uppfattningar om hur samverkan ska se ut.

  Förtroende och brist på förtroende mellan familjehem och (för)skola återkommer regelbundet i intervjuerna som en viktig aspekt på företeelser som påverkar barnens möjligheter att nå skolframgångar.

  Resultaten i studien visar på ett behov i både förskola och skola av sådan specialpedagogisk kompetens som möjliggör dels en ökad kompetens kring placerade barns behov, dels handledning för pedagoger rörande bemötande och relationsskapande i förhållandet till både barn och föräldrar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 307.
  Johansson, Gunilla
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Lidby, Ewa
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Det är tydligt att det är otydligt.: Pedagogers uppfattningar av arbetet i förskola med funktionshindrade barn och arbetet i skolan med individintegrerade elever.2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att lyfta fram pedagogers uppfattningar och upplevelser av arbetet i förskola med funktionshindrade barn och arbetet i skolan med individuellt integrerade elever.

  Vi valde en kvalitativ metod där det handlar om människors uppfattning och deras förståelse av sin sociala verklighet. En fenomenografisk ansats för att vi är intresserade av människors tankar och vi har använt oss av en semistrukturerad intervju.

  Resultatet av vår empiriska undersökning redovisas genom beskrivningskategorier dvs. begrepp som respondenterna själva har benämnt i intervjuerna.

  Vår diskussion delade vi in i metoddiskussion och resultat- och analysdiskussion. I resultat- och analysdiskussion reflekterar vi över begreppen ansvar, kompetenser, förhållningssätt, utveckling, rektors ansvar, inkludering eller integrering och möjligheter.

  I vår undersökning ser vi att viljan och engagemanget finns hos pedagogerna för en inkluderad verksamhet. Men vi ser också att de rätta förutsättningarna för att lyckas saknas i deras arbetsvardag. Med de rätta förutsättningarna menar vi t.ex. tillräckliga ekonomiska resurser, nödvändiga kompetenser, klar ansvarsfördelning, tid för pedagogiska diskussioner och planering med övriga stödresurser. Att pedagogerna har en positiv inställning till arbetet med funktionshindrade barn och elever är viktigt, vi anser också att ett tydligt stöd från rektorn måste ingå. Med de rätta förutsättningarna anser vi att det finns möjligheter till en lyckad inkludering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 308.
  Johansson, Inger
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Gymnasieelvers upplevelser och minnen av lärares bemötande och stöd under grunskloetiden2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 309.
  Johansson, Iréne
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Samlärande och samspel hos förskolebarn ur ett Vygotskijperspektiv2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ur ett Vygotskijperspektiv skildra förskollärares syn på barns samspel och samlärande samt vilken syn de har på sin egen roll i detta sammanhang. Studien utgår från följande frågeställningar: Vilka uppfattningar har förskollärare om samspel och samlärande hos förskolebarn? Hur ser förskollärare på den pedagogiska miljöns betydelse för att främja samlärande och samspel? Hur beskriver de sin egen roll i barns samarbete och samlärande? I studien intervjuas fem verksamma förskollärare på tre olika förskolor. Det visar sig att nästan alla känner till Vygotskij och delar av hans teorier och en förskollärare har även honom som förebild. Resultatet visar att de på många sätt arbetar efter hans teorier men att ibland saknas en medvetenheten om det. En större medvetenhet skulle kunna medföra att förskollärare främjar samlärande och samspel, både genom sitt förhållningssätt och genom sin attityd till samarbete samt hur den pedagogiska miljön organiseras. Det visar sig att barns förmåga till samspel och samarbete skiljer sig åt och att den kan komma till uttryck i såväl barn- som vuxeninitierade aktiviteter Förskollärarens roll innebär både att inspirera och utmana men också att vägleda och stötta för att främja samarbete och samlärande hos barn. Studien visar också att barn samspelar och hjälper varandra mer när vuxna inte finns i närheten samtidigt som informanterna anser att närvarande lärare är en viktig faktor i förskolan. Den pedagogiska miljön är viktig för barns samlärande och utveckling men resultatet visar att mängd, variation och tillgänglighet avseende material kan väcka debatt i förskolan. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 310.
  Johansson, Jessica
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Trygg omsorg i barngrupp: En intervjustudie kring förskollärarnas arbete för att upprätthålla en trygg omsorg.2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien grundas på att undersöka vad förskollärare anser om begreppet trygg omsorg, vilken betydelse förhållningssättet och arbetssättet har till barngruppen samt vilka främjande metoder de använder sig utav. Forskningsmetoden som är vald till studien är kvalitativ metod. Syftet är att få fördjupad förståelse över hur förskollärarna tänker kring sitt arbete. För att göra det har intervjuer hållits med fokusgrupper och intresset är att tillsammans skapa diskussioner kring det valda området. Empiriinsamlingen görs på sex förskolor i samma kommun. Fokusgrupperna blir tre stycken förskollärare på varje förskola. Även en ensam intervju med en förskollärare kommer göras. Sammanlagt blir det 14 förskollärare som intervjuas. Resultatet visar att respondenterna förhåller sig på snarlika sätt med sitt arbete i barngrupperna. I sitt förhållningssätt strävar de efter att alla barn blir sedda, lyssnade på och få göra sig hörda. I verksamhet bör förskollärare arbeta med att ta tillvara på barnens olika behov, att se behoven som styrkor i stället för något negativt. Anknytning måste barn känna till sin omgivning för att kunna utvecklas som individ i relation till andra. Metoder de använder sig av är förebyggande, förtydligande och lösningsinriktade. Diskussionen visar på kopplingar mellan respondenternas diskussioner, litteraturer och den valda teorin till studien.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 311.
  Johansson, Karin
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Widén, Ninnie
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Att tala eller att tala väl?: En studie om hur man i grundskolan undervisar i muntlig redovisning2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete görs inom lärarutbildningens examenskurs med syftet att genomföra en fördjupad ämnesundersökning. I vårt fall vill vi få kunskap hur några pedagoger i grundskolan undervisar inom svenskämnet för att elevers förmåga att redovisa muntligt ska utvecklas. Denna undersökning är ett försök att koppla några lärares arbetsmetoder i området tala till en särskild arbetsgång inom retoriken.  I fem intervjuer ställdes frågor till lärare kring definition, betydelse, möjligheter och hinder i förhållande till den muntliga redovisningen. Vi frågade även om vilka strategier de använder för att få elever att utveckla sin förmåga inom området tala. Respondenternas svar analyserades bland annat utifrån de kategorier som retorikens partesmodell innehåller.  Resultatet visar att man kan urskilja den retoriska arbetsgången i respondenternas arbetssätt. Alla respondenter la särskild vikt vid att undervisningen anpassas till olika individers och gruppers förmågor och viljor. Detta är något som diskuteras i relation till Vygotskijs tankar om det sociala samspelets betydelse för inlärning och de krav som författare inom ämnet retorik tar fram som viktiga för att en progressivitet ska ske.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 312.
  Johansson Lorentsson, Alexander
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematikdidaktik (MD).
  Lindroth, Simon
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för matematikdidaktik (MD).
  Working methods and different ways to teach: a study made on a school in Barbados.2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Syftet med denna rapport är att redogöra för de olika arbetssätt och arbetsformer som används under matematikundervisningen på en grundskola i Barbados. Vi har undersökt om det fokuseras på abstrakt eller konkret matematik samt hur de använder sig av det matematiska språket i sin matematikundervisning, då vi anser att språket har en stor roll i inlärningen. Vi har observerat matematiklektionerna samt intervjuat utvalda pedagoger på skolan, utifrån dessa undersökningsmetoder har vi fått fram ett resultat som analyseras och diskuteras i slutet av rapporten. Resultatet av undersökning visar att den abstrakta matematiken, individuellt arbete med matematikboken, är den undervisningsmetod som används mest på skolan. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 313.
  Johansson, Louise
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Henningsson, Ramona
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Förskollärares reflektioner kring litteraturanvändning i förskolan2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka förskollärares reflektioner kring litteraturanvändning i verksamheten. Studien var uppbyggd utifrån tre frågeställningar. Dessa frågeställningar har fokus att ta reda på hur lärare reflekterar kring högläsning, boksamtal och litteratur. Vi använde oss av enkätundersökning för att få fram denna information. Antalet medverkande var 5 förskolor och det samlades in 12 enkäter från förskollärare. Det framkom att förskolorna använder sig av högläsning i olika grad och då främst beroende på den tid som fanns samt ålder på barngruppen. Resultatet visar också att boksamtal inte prioriteras men att materialet finns då resultaten visar att litteratur finns på varje förskola som medverkat i studien. Litteraturen väljs utefter vad som är aktuellt i verksamheten samt barnens intressen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Förskollärares reflektioner kring litteraturanvändning i förskolan
 • 314.
  Johansson, Marita
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Grenfors, Gunilla
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Inflytande i förskola och förkoleklass - en demokratisk värdegrundsfråga2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I vår undersökning har vi undersökt om barnen ges ett reellt inflytande inom förskolan och förskoleklassen. Undersökningen är kvalitativ och bygger på intervjuer med barn och pedagoger från två förskolor och tre förskoleklasser. Syftet med intervjuerna är att undersöka hur barn och pedagoger tänker kring begreppet inflytande och hur pedagogerna arbetar för att skapa möjligheter för barns inflytande.

  Barnen i våra intervjuer lyfter fram att det är i deras lek som de upplever sig själva ha ett eget inflytande, men vi fann skillnader i hur barnen såg på den övriga verksamheten beroende på vad pedagogerna hade för förhållningssätt när det gällde arbetet med demokrati och barns inflytande.

  För att kunna fånga upp barnens idéer och tankar krävs att man är lyhörd som pedagog och ser på samtalet med barnen som en av de viktigaste delarna i verksamheten. Pedagogerna själva tar upp betydelsen av samtalet med barnen, men att det sker vid samling, måltider och planerade samtal som ex. utvecklingssamtal.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 315.
  Johansson, Sabine
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Kindestam-Nilsson, Katla
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Mottagen i grundsärskola - vem och varför?: En studie om riktlinjer och rutiner inför mottagande i grundsärskola2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur utredningar och bedömningar genomförs och på vilka grunder beslut om mottagande till grundsärskolan fattas. Antalet elever mottagna i grundsärskolan har under de senaste 10-15 åren ökat, invandringen har ökat och den medicinska forskningen har utvecklats. Detta har medfört att vi har fått nya elevgrupper i grundsärskolan. För att undersöka vårt syfte har vi genomfört intervjuer med rektorer/ särskolesamordnare i tre olika kommuner. Vi har sedan utifrån våra intervjuer jämfört dessa kommuners rutiner med de riktlinjer och rekommendationer som vi funnit. Därefter valde vi att fördjupa oss i en av dessa kommuner och intervjua de personer som i sin profession gör de bedömningar som ska/bör göras, pedagogisk, psykologisk, social och medicinsk bedömning, och som tillsammans ska klargöra om eleven är aktuell för att bli mottagen i grundsärskolan. Vi har i undersökningen kommit fram till att de rutiner som studiens kommuner har inför mottagande i grundsärskola ser olika ut och att de endast till viss del stämmer med de riktlinjer och rekommendationer som finns. Efter intervjuer med de professioner som genomför de bedömningar som ska ligga till grund för beslut om mottagande i grundsärskola, kan vi dra slutsatsen att samarbetet kring dessa bedömningar bör öka samt att flera informanter lyfter fram vikten av att bedömningen bör ske utifrån en helhetssyn av elevens förmågor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 316.
  Johansson, Sandra
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Österlund, Johanna
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Klassrummets betydelse: Lärares funderingar med fokus opå deras arbetssätt och klassrummets utformning2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete belyser betydelsen som klassrummets utformning har för lärarens arbetssätt. Med utformning menas rummets innehåll; placering av kateder, bänkar/bord, förvaring av arbetsmaterial, samlingsplats/fria ytor etc. Undersökningen har genomförts genom kvalitativa intervjuer med fem lärare. Lärarna diskuterar vilka för- och nackdelar som tillgång till bänk/bord, samlingsplats, material och utrymmen har i kontexten klassrum och undervisning. Resultatet visar att den fysiska utformningen av klassrummet, beroende på lärarens inställning, kan utgöra både möjlighet och hinder i undervisningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 317.
  Johansson, Susanne
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Bildlärares upplevelser av värdegrundens förankring i bildundervisningen: En studie om värdegrundens förankring i bildundervisningen med fokus på demokrati, etik och moral2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med den här uppsatsen var att undersöka bildlärares upplevelser av värdegrundens förankring i bildundervisningen med fokus på moral, etik och demokrati, men också om bildlärare kan uppleva eventuella motsättningar mellan å ena sidan yttrandefrihet och å andra sidan etiska begränsningar i diskussioner kring bilder och i bildskapandet. Förutom att ha genomfört en kvalitativ undersökning i form av intervjuer så har jag för att nå fram till syftet med min undersökning gjort en litteraturstudie.

  Resultatet visar att bildlärarna har värdegrunden enligt Lpo 94 förankrad i sin undervisning. Värdegrunden kommer till uttryck både genom diskussioner och i det konkreta bildarbetet. Det sistnämnda ofta i form av olika teman som berör värdegrundsfrågor. Värdegrunden konkretiseras också genom diskussioner som berör demokrati, etik och moral. Samtliga lärare påtalar vikten av att tala om bilders betydelse och bildkonventioner. Av resultatet framkommer också att samtliga bildlärare anser att värdegrunden är en självklar del i undervisningen och de anser sig ha läroplanen som ett värdefullt dokument att luta sig mot. De intervjuade lärarna anser inte att det finns några större motsättningar mellan å ena sidan demokrati och å andra sidan etik och moral i just bildskapandet, dock kan det förekomma mindre dilemman där den västerländska synen på etik och moral kolliderar med andra kulturers syn på värderingar, eller situationer där värderingar inte delas föräldrar, elever och kollegor emellan. Dilemman kan också uppstå när det gäller elevers bildskapande i relation till gränsdragningar. Dock framgår det att, upplevelse av dilemman är individuellt och det beror på lärarens handlingssätt och syn på olika situationer, om det upplevs som ett dilemma eller inte.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 318.
  Johansson, Tomas
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för teknik, TEK.
  Rosander, Jörgen
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för teknik, TEK.
  Yrkesutbildningens förändring från 1960 till 2011 ur utbildningspolitiskt perspektiv2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  We conducted this study because a new school reform begins in 2011. Our study is in between 1960 - 2011. The survey methodology is the following; we use literature, previous studies and curricula. Rating has returned to a more equitable system. This means that the range has decreased in each grade level. Industry has been involved and affected programs and curricula. Short courses have disappeared and GY11kommer to tighten eligibility requirements. This places greater demands on schools and students. The new grading scale will be fairer to the students. The courses have been following the development of society. It is also true that businesses have had opportunities to customize programs for their purposes, so that they have professionals with the basic knowledge they need. The eligibility requirements have been more or less vague and changed over the years. Some reforms have been easier for weak students to get an education. But with 11 GY(the new reform) has requirements tightened. We have come back to a class society. With it, it will once again become segregation between classes. Both those of upper secondary education and in society. As it seems, it is important for each schools minister to get a new school easily confused reform. To raise the status of certain programs, increased and then decreased and then increased again with GY11.The grades have changed over the years, many are.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 319.
  Johnsson, Anna
  et al.
  Sunnadal Elementary School Karlskrona, Sweden.
  Blivik, Gerd
  Central Children and Pupils Health Karlskrona, Sweden.
  Basic, Goran
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Newly arrived parents and collaboration in Swedish school – an interactionally and ethnomethodologically inspired analysis of proposed collaborative alliances and triads2019Ingår i: Presented at: National special education conference in Sweden, 20191113-20191114, Örebro, Sweden, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyse 1) newly arrived parents’ accounts of collaboration in Swedish school and 2) depicted triads and alliance constellations presented during interviews with recently arrived parents regarding the collaboration in Swedish schools. The study’s analysis is based on secondary empirical material (empirical sequences from previously published qualitative analyses). Its analytical discoveries are presented as three themes: (1) collaboration identity through distancing, (2) invitation to collaboration alliance, and (3) home- and school-focused collaboration. Analysis shows that the parents dramatise the need for collaboration between teachers and parents and construct and reconstruct collaborative alliances and triads in their narratives. Members who appear in these interactions are parents, children, and teachers. In the parents’ narratives about the collaboration, a picture emerges of an invitation to teachers to form an alliance partnership. The alliance partnership seems to strengthen stability in the triad with the objective of creating a successful collaboration in the children’s best interests and to draw attention to the importance of parents’ participation in collaboration in the school context. Successful collaboration in the school context seems to be a basic prerequisite for the successful involvement and integration of parents from different ethnic backgrounds into general society. Special pedagogy and educational sciences are two of the perspectives within social sciences that emphasise the importance of including newly arrived parents and their children in the community. Both parents and children receive affirmation of their identities through participation in the community, with successful interaction between individuals in the school context being a prerequisite for the successful involvement and integration of newly arrived parents and their children.

  Ladda ner (pdf)
  Conference program
  Ladda ner (pdf)
  Abstract
  Ladda ner (pdf)
  Presentation
 • 320.
  Jonasson, Camilla
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Nilsson Isberg, Zandra
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Språkstörningar hos barn: -Om pedagogiskt arbetssätt i förskolan2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I förskolan möts ofta barn med språkstörningar och pedagogerna har ett ansvar att arbeta förebyggande med språket för att motverka språkstörning. Genom rätt stimulans kan barnets utveckling förbättras. Syftet med detta arbete är att synliggöra vilka möjligheter och svårigheter det finns i arbetet med barn med språkstörningar. Vi har genom kvalitativa intervjuer med verksamma pedagoger försökt undersöka dessa barns situation i förskolan. För att kunna avläsa barns situation behöver man se vilka kunskaper pedagogerna har om språket och dess betydelse. Därmed har vi valt att synliggöra den ”normala” språkutvecklingen följt utav språkstörning som är vårt huvudsyfte med detta arbete. I arbetet belyser informanterna betydelsen av ett samarbete mellan förskolan och hemmet för att förebygga språkstörning och stötta barnet i sin utveckling. Det är betydelsefullt att arbeta med språket på ett lekfullt sätt för att fånga barnens intresse genom att ta tillvara på vardagssituationer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Språkstörningar hos barn
 • 321.
  Jonasson, Louise
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Lärare om läromedel: En intervjustudie om tre lärares val av läromedel2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study uses interviews to investigate what kinds of teaching material three teachers in the early years of compulsory school use, and how and why they have chosen to use these particular materials. The study also examines which factors guide the teachers in their choice, and what they see as teaching material. The study applies a sociocultural perspective on learning, viewing teaching aids as artefacts created by humans and as a communicative tool in teaching. The informants’ interview responses have been analysed using content analysis. The result shows that the teachers use several different forms of material to teach Swedish to pupils in the early years of compulsory school. They see and use both publisher-produced textbooks and traditional photocopied handouts, as well as tablets, computers and other material, as teaching aids. The teachers think it is important to use more than one form of material in teaching, and that a functional teaching aid should be capable of individual adaptation so that every pupil can work at his or her level of knowledge. Teaching material should also be motivational so that the pupil will be able to acquire an improved knowledge in the subject of Swedish. The potential for individual adaptation is a factor that guides the teachers in their choice of teaching material, but they also consider the look of the material and the faith they place in the textbook publisher.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 322.
  Jonasson, Stefan
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  "Framgångsrika skolor" i relation till "En skola för alla"2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att med hjälp av diskursteori som bas synliggöra vilken påverkan uttrycket ”Framgångsrika skolor” har i en skola för allas rätt till likvärdig utbildning. Uttrycken ”Framgångsrika skolor” och ”En skola för alla” kan tolkas olika. Diskursen till ”En skola för alla” är olik diskursen till ”Framgångsrika skolor”. Beroende på vilken diskurs som är överordnad syns resultatet av diskursen i realiseringsarenan, vilken är lärarnas praktiska arbete. I formuleringsarenan, vilka består av styrdokument, beskrivs hur lärarnas arbete i realiseringsarenan skall gå till.

  Min metod är kvalitativ, jag är ute efter att förstå inte efter att förklara. Mitt tillvägagångssätt är att tolka tio skolors hemsidor i tre storstadskommuner. Urvalet består av fem fristående skolor och fem kommunala skolor. För att uppnå syftet har i analysen formuleringsarenan vad gäller skolans uppdrag ställts gentemot vad som uttrycks i skolornas hemsidor.

  Mina resultat visar att skolorna ej är likvärdiga samt att marknadsdiskursen är överordnad demokratidiskursen i realiseringsarenan. Således finns en diskrepans mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan vid studierna av skolornas hemsidor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 323.
  Jonsson, Anders
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Teoretisk kunskap efter arbetsplatsförlagd praktik?: Bör kärnämnena läsas parallellt med arbetsplatsförlagd praktik på gymnasieskolan?2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Går teori och praktik i gymnasieskolan att kombinera med de förutsättningar som idag råder. Skolan ställer krav. Arbetsgivaren på den arbetsplatsförlagda praktiken ställer krav. Hur upplevde då eleverna denna ambivalens?

  Under den arbetsplatsförlagda praktiken har eleverna uppehåll i sina kärnämnen. Detta innebär att dessa ämnen inte studeras under 4-6 veckor. Mina frågeställningar i detta arbete var att se om lärare och elever hade samma uppfattning om kunskapsnivån före respektive efter genomförd arbetsplatsförlagd praktik i kärnämnena. Studien var retrospektiv.

  I resultatet fanns en viss tveksamhet hos eleverna till att göra avbrott i denna undervisning. Lärarna däremot var tydliga i sina svar att ett uppehåll gagnar kunskapsnivån för eleverna.

  I arbetet råder en enighet av upplevelserna hos lärare och elever, med ett elevundantag, att uppehåll i kärnämnesundervisningen under den arbetsplatsförlagda undervisningen är till gagn för eleverna kunskapsutveckling i kärnämnena.

  Denna studie ser jag som en pilotstudie inom ett ämne, som saknar liknande studier. Materialet öppnar för fortsatta studier i ämnet.

  Jag skulle vilja studera mina frågeställningar med en större population på samma skola och samtidigt göra studien på en större skola för att jämföra resultaten. Intressant vore att se om samma resultat framträder med en större population som underlag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 324.
  Jonsson, Emma
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Du är du för du är du: En studie om pedagogernas syn på genusuppdraget i förskolan2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka pedagogernas syn på genusuppdraget i förskolan. Följande frågeställningar ligger till grund för studien: Vad anser pedagogerna att innebörden av arbeta med genusuppdraget i förskolan är? Vilken betydelse har genusuppdraget i förskolan enligt pedagogerna? För att undersöka dessa frågor användes kvalitativa intervjuer på fyra pedagoger. Datamatrialet analyserades och kategoriserade arbetet utifrån informanternas upplevelser i dessa delar: arbetet med genus, genusuppdragets betydelse och andra påverkande faktorer.

  Resultatet visade att pedagogerna ansåg att genusuppdraget var en viktig del i arbetet gällande att motverka de traditonella könsrollerna. Genom att visa barnen att de traditionella bilderna inte är de enda och att alla är lika mycket värda oberoende av könstillhörighet och att du är du och att du duger som du är var ett genom gående tema i resultatet. Pedagogerna menade också att en annan könsfördelning i personalgruppen hade inneburit olika förändringar i arbetet med genusuppdraget och att det hade gynnat pojkarnas utveckling och att pojkarnas intressen skulle lättare kunna tas tillvara på. Att männen är normen för samhället tar flera forskare upp och att förskollärare anses som ett kvinnoyrke syns tydligt i samhällets förskolar. Om yrket hade varit mansdominerat hade det varit lika viktigt att få in fler kvinnor i verksamheten?

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 325.
  Jonsson, Ida
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  "Ska vi kicka fotboll, fröken?": En kvalitativ studie av barns föreställningar och förväntningar på pedagoger och därav      genusskapande i förskolan.2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  "Should we kick football, miss?" - A qualitative study of children´s perceptions and expectations in preschool staff and thereof their gender creation in preschool.  Det övergripande syftet med den här studien är att i förskolläraryrket, vilket är dominerat av kvinnor, få en inblick i hur barn upplever skillnader på manliga och kvinnliga pedagogers sätt att initiera aktiviteter i förskolan och därav hur genus kan skapas genom lek och aktivitet. I studien ingår semistrukturerade gruppintervjuer med 2-3 barn i varje grupp i åldern 4-5- år. Syftet med dessa intervjuer var att se om det går att urskilja hur barn ser på en verksamhet där det finns manliga pedagoger och vilka förväntningar barnen har på manliga pedagoger till skillnad från de kvinnliga pedagogerna. Intervjuerna visar att barnen inte själva uttalar någon skillnad av om pedagogerna är av kvinnligt eller manligt kön. Barnen uttrycker dock skillnader av genuspositioner då pojkar uttalar sig nedvärderande om kvinnligt kopplade aktiviteter samtidigt som flickor uttrycker sig positivt till manligt kodade lekar och sysslor. Barnen uttrycker en förväntan på de manliga pedagogerna om att få utöva manligt kodade lekar. Dessa skulle lika väl kunna utövas av kvinnliga pedagoger. Studiens resultat visar att det inte är män som manligt kodade genusmodeller som saknas i förskolans verksamhet utan det är mannen som person som behöver få ett erkänt inträde och tilldelas större utrymme i förskolans verksamhet. På så vis kan män företräda sitt kön och samtidigt inta kvinnligt kodade positioner och verka könsöverskridande, för att vidare parallellt med kvinnliga kollegor vilka antagit manligt kodade positioner, bidra till en jämställd verksamhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 326.
  Jonsson, Lukas
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Lundquist, Emil
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Är kunskapskraven tydliga?: En studie om elevers kunskaper om kunskapskraven2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka om eleverna känner till kunskapskraven i idrott och hälsa, vet vilka kunskaper det krävs för ett visst betyg i idrott och hälsa och om det finns en relation mellan elevers kunskaper om kunskapskraven och föräldrarnas utbildningsnivå. Med hjälp av Bourdieus teori och ett par av de nyckelbegrepp han arbetade fram, försöker studien besvara frågeställningarna. Undersökningen visade att eleverna inte har mycket kunskap om kunskapskraven. Vidare visade undersökningen att det inte fanns några relationer mellan elevers kunskap om kunskapskraven och föräldrars utbildningsnivå.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 327.
  Jonsson, Michael
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Blomgren, Kristoffer
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Fritidshemmets övergångar: En intervju- och observerationsstudie om lärares hantering av övergångar i fritidshemmet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie är aktuell och intressant för verksamma lärare i fritidshem, då övergångar är något som genomförs flera gånger dagligen i samtliga fritidshem. Syftet med studien är att undersöka samt bidra med kunskap kring horisontella övergångar på fritidshemmet. Mer specifikt övergången mellan skoltid och fritidstid samt övergången mellan inomhus och utomhusaktivitet. Genom observationer och intervjuer har vi med stöd av gränsteorier och genom ett sociokulturellt perspektiv, fördjupat oss i vilka specifika moment iövergångar som blir kritiska, varför och hur lärare i fritidshem hanterar dessa. Genom sex stycken observationstillfällen och sex stycken intervjuer fick vi fram resultatet. Studien visar att genom bristande tydlighet och rutiner blir övergångar kritiska. Detta innebär att lärare i fritidshem behöver ha rutin, tydlighet och flexibilitet för att lösa situationen när den uppstår. Ämnet är relativt outforskat och inget man talar om eller belyser särskilt ofta på fritidshemmet. Våra tankar och förhoppningar efter genomförd studie är att lärare i fritidshem ser och genomför övergångar med mer eftertanke, att det inte är något man bara gör på ren rutin. Samt att forskningen inom området ska fortsätta framåt

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 328.
  Josefsson, Caroline
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Rautio, Emelie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Elevers syn på elevinflytande: Elevinflytande i skolvardagen2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att ta reda på elevers åsikter, tankar, upplevelser och visioner om elevinflytande samt att låta elever komma till tals. Speciellt eftersom den mesta forskningen gällande barn och unga avser de vuxnas syn på denna grupp. Problemformuleringarna i denna studie är “Elevers upplevelser av reellt elevinflytande” och “Elevers visioner om elevinflytande”. Genom att genomföra fokusgruppsintervjuer i årskurs 4-6 samlades studiens data in. Sammanlagt 40 elever deltog i intervjuerna. Resultatet visar att det finns olika delar av skolvardagen som eleverna har inflytande över. Dessa delar berör lektionsinnehåll, samarbete och skolgemensamma situationer. Även elevernas önskan och visioner om inflytande kom fram i intervjuerna i form av att få ha inflytande över ingångar till lärande, planering, hjälpmedel, schemat och arbetsmiljö.Slutsatser som framkommit är att eleverna har inflytande över det mesta innehållet i sin skoldag, exempelvis delar av lektionsinnehåll. De tycker även att det är viktigt att få vara med och påverka eftersom de blir mer motiverade när de är införstådda i arbetsuppgifterna de förväntas utföra.De aspekter av skolan som eleverna vill ha inflytande över är sådant de idag inte har inflytande över, exempelvis schema och redovisningsform. Samt att de vill ha ännu mer inflytande över det de redan får påverka.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Elevers syn på elevinflytande
 • 329.
  Josefsson, Hanna
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Från kursplan till undervisning – vad händer med skönlitteraturen?: En studie över skönlitteraturens plats i andraspråksundervisningen2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Följande studie kommer genom en kombinerad enkät- och intervjuundersökning undersöka svenska som andraspråkslärares användning av skönlitteratur i undervisningen. Studien inkluderar samtliga undervisningsnivåer, från grundskolan till vuxenutbildning. I bakgrunden presenteras de förutsättningar som lärarna får genom litteraturdidaktisk undervisning i lärarutbildningen och kraven i kursplanen samt den teori och tidigare forskning som är relevant för undersökningen. Studien visar att en majoritet av lärarna använder skönlitteratur i undervisningen vid minst ett tillfälle i veckan genom en kombination av flera aktiviteter. Av de syften som kursplanerna anger för litteraturundervisning på de olika undervisningsnivåerna uppger majoriteten av lärarna dock endast några stycken som syfte med sitt skönlitterära arbete.  I diskussionsavsnittet analyseras resultatet i förhållande till bakgrunden samt de orsaker som de uppmärksammade faktorerna kan bero på. Det inkluderar också en diskussion kring enkätens utformning som vid uttolkning visade sig problematisk. Avslutningvis sammanfattas i stora drag de resultat som studien uppvisat och vilken betydelse dessa kan ha i ett större perspektiv. Det ges också förslag på hur vidare forskning kan genomföras för att utforska forskningsområdet ytterligare och vilka intressen som kan finnas i en sådan utveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Från kursplan till undervisning
 • 330.
  Juel, David
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Inkluderande undervisning - hur når vi dit?: En systematisk litteraturstudie om inkludering ur ett specialpedagogiskt perspektiv2013Studentarbete övrigt, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna systematiska litteraturstudie behandlar ämnet inkludering inom specialpedagogiken. Såväl svenska som internationella forskares syn på inkludering och vägen dit. Studien utreder begreppen kategorisering och inkludering. Syftet med undersökningen var att identifiera ett par möjligheter som gynnar inkludering och ett inkluderande arbetssätt som kan användas i den svenska skolan.  Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie med relevant forskning som källor.  Resultaten pekade på tre möjligheter som kan bidra till inkludering, delaktighet och deltagande, tid och lärarens kunskaper och attityder till ett inkluderande arbetssätt. Resultatet diskuteras sedan under diskussionskapitlet och slutsatser dras.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 331.
  Jägerbrink, Filip
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  Kasselstrand, Simon
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för idrottsvetenskap (ID).
  ”För mig som inte gillar idrott tär det på min psykiska hälsa”: en studie om hur skolmiljön och ämnet idrott och hälsa påverkar elevers välmående.2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete-psykisk (o)hälsa i ämnet idrott och hälsa
 • 332.
  Jäghagen, Therese
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Rolfsson, Sofie
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Förskolans arbete med estetiska uttrycksformer: Vad finns det för förutsättningar?2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att synliggöra vilka förutsättningar det finns att arbeta med estetiska uttrycksformer i förskolan samt hur dessa aktiviteter genomförs. Frågor som vi tar upp är: Hur ser förutsättningarna ut för att arbeta med estetik i förskolan? Hur genomförs arbetet kring estetiska uttrycksformer? Vår ambition har varit att studera vilka förutsättningar det krävs för att använda sig av estetiska uttrycksformer på ett meningsfullt sätt för barnen samt synliggöra de förutsättningar och arbetssätt som förekommer i olika verksamheter. För att komma fram till ett resultat i studien har vi använt oss av en webbenkät som innefattar frågor kring de olika estetiska aktiviteterna, dessa frågor har sedan gett oss svar på ovanstående frågeställningar.

   

  Resultatet visar att det finns olika arbetssätt samt synsätt på estetiska uttrycksformer. Några slutsatser som kan dras utifrån resultatet är att samtliga pedagoger är positiva till att arbeta med skapande aktiviteter. Vidare uttrycker de att det skapas en glädje och harmoni i barngruppen under tillfällen då barnen använder sig av estetiska uttrycksformer. Det framkommer även att för att ett lärande skulle kunna äga rum krävs det att miljön är genomtänkt och inspirerande. Det som däremot kan ses som en negativ faktor i arbete med estetiska uttrycksformer är att det tar tid att planera. Dessutom krävs det kunskap kring hur det kan genomföras i verksamheten. Denna kunskap visar sig i vissa fall vara bristande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Förskolans abete med estetiska uttrycksfomer
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 333.
  Jönsson, Lisa
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Bergvall Tillmar, Angelica
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Vårdnadshavares inflytande under inskolning på förskolan.: En studie utifrån fyra förskollärares perspektiv 2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur fyra förskollärare arbetar med vårdnadshavares inflytande under barnens inskolning till förskolan. Genom intervjuer av fyra förskollärare och utifrån begreppet inflytande visar resultatet att förskollärarna anser att de ger vårdnadshavarna inflytande men att de även har en viss makt att begränsa detta inflytande. Inskolningen handlar enligt förskollärarna främst om att göra både vårdnadshavare och barn trygga i verksamheten och för att få dem trygga är kommunikationen och ett öppet klimat betydelsefullt. Men studien visar också att förskollärarnas yrkesprofession betraktas som överordnat föräldrars vilja och möjlighet till påverkan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 334.
  Kajén, Sarah
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Sturesson, Katarina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Intensivläsning: En interventionsstudie med WIP-intensivprogram2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på hur avkodning, stavning och motivation kan påverkas av 6 veckors träning med WIP intensivprogram. WIP är en multikomponent träning där tyngdpunkten ligger på kopplingen mellan fonem-grafem, läsflyt och läsförståelsestrategier. Omfattningen av WIP intensivprogram är 12 veckor men vi ville undersöka vilken effekt det kunde ge efter halva tiden. Studien var en form av ett

  kvasi-experiment då en grupp fick en särskild lästräningsmetod och en annan grupp fick en vanlig lästräning i klassrummet.

   

  Urvalet gjordes genom att samtliga elever i årskurs 3 och 4 på forskarnas egna skolor, fick göra testet Ordkedjor. De elever som hade ett staninevärde mellan 1 - 3 på det testet fick göra ytterligare ett test Lilla Duvan. De elever som låg under den kritiska gränsen, som är 79 poäng för årskurs 3, lottades in i en interventionsgrupp eller en jämförelsegrupp.

   

  Interventionen gjordes en- till- en, 30 min/dag, 4 dagar/vecka under 6 veckor. På grund av tidsbrist fanns bara möjlighet till att ha små grupper, 6 stycken i interventionsgruppen och 6 stycken i jämförelsegruppen. Det fanns en medvetenhet om att det var på gränsen till för ett litet urval.

   

  Studiens empiri samlades in genom både en kvantitativ ansats, en intervention, och en kvalitativ ansats genom semistrukturerade intervjuer.

   

  Resultatet visar på att träningen med WIP under 6 veckor ger liten effekt på elevers avkodnings- och stavningsförmåga. Eleverna i interventionsgruppen var motiverade till att lästräna med metoden. Vid intervjuerna framkom att eleverna var övervägande positivt inställda till metoden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 335.
  Kans, Mirka
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för maskinteknik (MT).
  Engineering Program Development Using Business Modelling and CDIO as Eenablers2016Ingår i: The 12th International CDIO Conference, 2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This contribution describes a year-long educational development project funded by the Kamprad Foundation started in 2015. The aim was to develop a training package in the field of forestry and wood technology targeting entrepreneurship. We chose to focus on developing two of the current programs: the engineering program and the master's program. The goal was to review and further develop these programs. To achieve this, we felt it was important to get a deep understanding of a number of questions:

  • What are the external conditions? (Questions such as: Target groups, what other educational programs are given within the area, the demand for such programs, what do industry and alumni find important to cover in training?)
  • What are the internal conditions? (Questions such as: What are the strengths and weaknesses of the current program, what do teachers and administrators find important to cover in training?)
  • How to work with entrepreneurship in the defined programs? (Questions such as: What does entrepreneurship mean in the context of Forestry and Wood Technology, how can we practically work on entrepreneurship in education?)

   

  We applied theories from the business modelling area, such as stakeholder mapping, SWOT analysis and business model generation (the canvas model), and the CDIO framework for reaching the required understanding. The results were thereafter used for suggesting curriculum design changes.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Abstract
  Ladda ner (pdf)
  Poster
 • 336.
  Kans, Mirka
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för maskinteknik (MT).
  Hur skall utbildningen vara utformad? En studie i olika aktörers uppfattning om utbildningsutformning2015Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Den traditionella utformningen av högskoleutbildning är den campusbaserade, teoretiska och lärarcentrerade kursen med föreläsningar och skriftlig tentamen. Trenden kan ses som den totala motsatsen till detta: I dag förespråkas distansbaserade utbildningar med flippade klassrum, och där studenten förväntas bara aktiv i lärprocessen och ta ansvar för sitt eget lärande. Men vad är det bästa alternativet?  Frågan beror naturligtvis på faktorer såsom ämne, studentgrupp, lärarkår och resurser som finns tillhands. Men genom att tydliggöra de konstraster som finns kan lärare och utbildningsadministratörer skapa en större medvetenhet kring utbildningsutformning och de för- och nackdelar olika tillvägagångssätt har. Om man dessutom frågar andra aktörer kopplade till utbildningen – studenter, presumtiva studenter (t.ex. gymnasieelever), alumni och näringslivsrepresentanter – klan man bättre förstå de förväntningar och behov man har på en viss utbildning. Detta gjordes för högskoleingenjörsutbildningen i Skog och träteknik i en studie under våren 2015.

  Ett underlag som täckte tio aspekter på utbildningsutformning togs fram som skulle fungera både för fokusgruppsdiskussioner och för enkäter. De tio aspekterna var utbildningens längd, distributionsform, utbildningstakt, andelen obligatoriska kurser, förhållandet teori och praktik samt universitet och näringsliv, globalt eller nationellt perspektiv, lärandesituation, arbetsform samt kunskapsutfall. Representanter för olika aktörer fick sedan svara på frågor kring dessa; presumtiva studenter, studenter samt alumner i enkätform, medan näringsliv och lärarkollegiet (inklusive administratörer) gjorde detta i fokusgruppsform. Speciellt diskussionen med näringslivsrepresentanter visade på att man kan ha mycket olika sätt att se på utbildningsutformning, och diskussionen som fördes i båda fokusgrupperna gav en djupare förståelse för den aktuella utbildningen, vilka möjligheter den har, vilka områden som kan förbättras, och hur utbildningen bör utvecklas.

  Detta rundabordssamtal tar avstamp i studien och de resultat och erfarenheter som erhållits. Därefter kommer åhörargruppen att få fylla i samma frågemall som användes i studien och en diskussion kring utbildningsutformning hålls med grund i de svar som åhörarna noterat.

  Ladda ner (pdf)
  bilaga
 • 337.
  Kans, Mirka
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för maskinteknik (MT).
  What Should We Teach?: A Study of Stakeholders’ Preceptions on Curriculum Content2016Ingår i: The 12th International CDIO Conference: Proceedings – Full papers / [ed] Jerker Björkqvist, Kristina Edström, Ronald J. Hugo, Juha Kontio, Janne Roslöf, Rick Sellens & Seppo Virtanen (eds.), Turku: Turku University of Applied Sciences , 2016, s. 266-278Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Bachelor of Engineering is a complex form of education; it has to meet the requirements of higher education in terms of academic stringency and scientific approaches, and at the same time fulfil the requirements of the companies and other takers on employability and professionalism. The aim of the CDIO initiative is to help educational institutions to fulfil the latter without losing the academic basis. Several studies have been made asking different actors to give their view on education and needed competencies, but these are often delimited to one or a couple of actors. One possible reason is the complexity of conducting such studies. This paper reports on a survey including program students, alumni and industry representatives and covers their perceptions of what is important to include in a Bachelor of Engineering program, and what is not. The methodological issues and choices as well as the main results are accounted for. The program in focus is a three-year Bachelor of Engineering in Forest and Wood Engineering taught at Linnaeus University, and the questions regarding content were based on the CDIO syllabus.

   

  Results show that there are some contents all three groups of actors regard as important; all found knowledge in forestry, material sciences and technology related to wood industry as important. Also, analytic and communication skills, and the ability to work in groups were seen as important. Understanding social and environmental conditions and enterprise and business terms was also necessary. Least important was the ability to communicate in foreign languages and knowledge regarding construction technology and deepened knowledge of forestry.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 338.
  Kans, Mirka
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för maskinteknik (MT).
  Gustafsson, Åsa
  Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan (FEH), Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO).
  Analyzing the meaning of interdisciplinary in the CDIO context2016Ingår i: Proceedings of the 12th International CDIO Conference, Turku University of Applied Sciences,Turku, Finland, June 12-16, 2016. / [ed] Jerker Björkqvist, Kristina Edström, Ronald J. Hugo, Juha Kontio, Janne Roslöf, Rick Sellens, Seppo Virtanen, Turku: Turku University of Applied Sciences , 2016, s. 962-973Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Companies search for potential recruits with interdisciplinary skills. Consequently, to meet this requirement, universities and teaching institutions develop and offer interdisciplinary courses and programs. However, the meaning of interdisciplinarity varies between different actors. In order to be able to compare, monitor and evaluate concepts, it is important to ensure that the concept have the same meaning and content for all actors. Hence, the purpose of this paper is to describe the term interdisciplinarity and its application in higher education with specific focus on CDIO related literature. Moreover, dimensions of interdisciplinarity will be illustrated in an ongoing master program.

  This paper consists of two parts. The first part is a theoretical study conducted in order to describe the concept and illustrate the width of applications of interdisciplinarity in the CDIO context. For this purpose, the content of the CDIO knowledge library was surveyed using the following key words: inter*, cross*, trans*, interdisciplinary*, crossdisciplinary*, and transdisciplinary*. The second part is empirical in nature and describes an on-going interdisciplinary master program named “Innovation through Business, Engineering and Design” offered at the Linnaeus University, Sweden, as well as its dimensions of interdisciplinary.

  The CDIO approach advocates integrated learning experiences and the use of disciplinary competencies for solving interdisciplinary problems. This is reflected in the body of knowledge represented by the CDIO library: most of the articles reviewed in this study are describing interdisciplinary or transdisciplinary activities. The interaction could be between subjects, skills and courses within the discipline, i.e. in a cross-disciplinary or multidisciplinary mode, or between students representing different disciplines in multidisciplinary, interdisciplinary or transdisciplinary mode. Faculty staff acts as designers and enablers of these activities, both in terms of curriculum development on strategic level and activity creation and activity execution on the operational level. The practical example given in the paper illustrates the importance of an effective administration for succeeding with interdisciplinary activities.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 339.
  Kans, Mirka
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för maskinteknik (MT).
  Rupar-Gadd, Katarina
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för teknik (FTK), Institutionen för bygg- och energiteknik (BE).
  Gunnarsson, Anette
  School-wide approach for the degree project courses2013Ingår i: Proceedings of the 9th International CDIO Conference, Massachusetts Institute of Technology and Harvard UniversitySchool of Engineering and Applied Sciences, Cambridge, Massachusetts, June 9 – 13, 2013.: Engineering Leadership in Innovation and Design, 2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The poster contains a practical example of how the CDIO concept can be used for developing common course contents with the aim to improve the students’ generic and professional competences. The overall purpose is to create a school-wide spirit of community for the students and introduce CDIO for faculty.

  OBJECTIVES

  1. Ideas for how to coordinate school-wide activities aiming at increasing students’ generic skills and professional identity

  2. Strategies for introducing the CDIO concept for the school faculty members

  DESCRIPTION

  For reaching high employability, students require knowledge and skills connected to the future working area, as well as generic skills and a professional attitude [1]. Ensuring these abilities is a major challenge of higher education today [2-4]. All these abilities are trained in the final independent work, where students, normally in collaboration with industry, acts as professionals while fulfilling the goals of academy. In the past, every subject had their own way of running the degree courses, but a need to coordinate the efforts for assuring the required outcome has gradually evolved. This emerging need was used as an opportunity to introduce CDIO thinking on school level, because most staff is involved in the degree project courses. Activities open for all students, such as joint introduction and lectures, workshops in literature search and a final dinner together with industry collaborators, are offered during the final semester, and general tools supporting the process have been developed, covering templates for report writing, a common web portal and a web based tool for registering of degree theses. The approach is extended with faculty pedagogic development activities, such as discussion meetings regarding generic skills training and the tutors’ role in the learning process.

 • 340.
  Kans, Mirka
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för teknik, TEK.
  Williamsson, Ia
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för teknik, TEK.
  “Must have that Business Intelligence…!” How to illustrate complex processes by interactive exercises and role playing2012Ingår i: LTHs 7:e Pedagogiska Inspirationskonferens, 30 augusti 2012, 2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In enterprises we find many complex processes consisting of several sub-processes and actors, each of them contributing to the end outcome. Teaching on complex processes is not easy if the aim is deep knowledge regarding the processes and how different activities and choices will affect the final outcomes. An example of a complex process is the Enterprise Recourse Planning (ERP) systems procurement. A lot of different business representatives are involved in the procurement project, each with their opinion on how the optimal solution looks like. These opinions are often conflicting and the demands too many to be included in the formal requirements specification. Sometimes the requirements are the same, but expressed in different terms.

  Definition and selection of requirements is one of many potential pitfalls of Information Technology (IT) procurement which is dealt with during a half day exercise in ERP procurement in the course “Integrated Business Solutions”. Through role playing the students experience the transformation of theories into practice by identifying, arguing for or against and thereafter agree upon a limited list of requirements. Another complex activity is the evaluation of alternatives, where the students first need to find suitable candidate systems and thereafter assess how well these satisfy the formulated requirements. The vendor web pages and an online search function provided by a consultant are used. This gives a good basis for discussions regarding assessment of information sources and how decision making is affected by available information.

  This article describes the purpose and implementation of the above mentioned exercise. The exercise serves as an exemplification of how to create active learning situations that provide hands-on experiences and puts the problem solving and analysis abilities in a real context. Different skills trained during the exercise are highlighted using the Conceive-Design-Implement-Operate (CDIO) syllabus. The article also identifies pitfalls to be avoided when creating this kind of learning situations.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 341.
  Karam, Hanan
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).
  Diagnostiska quizzar som en del av undervisningen av naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet: Synpunkter från elever och lärare2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks vad elever på naturvetenskapligt program som under 10veckor testat dagliga diagnostiska kort-svars-quizzar i biologi, kemi och bioteknikanser om sådana quizzar. Dessutom har åsikterna hos ämneslärare i sammagymnasieskola kring användningen av quizzar som hjälpmedel i undervisningeninhämtats. Eleverna anser överlag att quizzar kan bidra till att förbättra deras studieteknikgenom att hjälpa dem att minnas viktiga fakta från lektionen. Eleverna anser attquizzarna har hjälpt dem att testa sin kunskap och härigenom hjälpt dem att inse vadde behöver läsa mer om. För en del av eleverna har quizzarna uppmuntrat dem tillatt söka information innan lektionerna. En tredjedel av eleverna kände att quizzarnagjorde dem mindre stressade än vid vanliga prov, stress var högre vid muntlig quizän en skriftlig quiz. Trots att eleverna således överlag är positiva till användning avquizzar i undervisningen anser hälften av eleverna att de inte vill att de bästa 10quizzarna från hela året ska räknas in i den summativa bedömningen. Många olika ämneslärare tyckte att quizzar är användbara i deras vardagligaundervisning, och vissa ansåg att quizzar kan utgöra ett diagnostiskt hjälpmedel, t.ex. innan ett nytt avsnitt introduceras. Drygt hälften av lärarna använder quizzar isin vardagliga undervisning några gånger per månad. Nästan hälften av lärarna villinte att elevens 10 bästa quiz-resultat under läsåret ska räknas in dess slutbetyg. Både lärare och eleverna tycker att quizzar är roliga att göra.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Hanan Karam Quiz
 • 342.
  Karastogianni, Nektaria
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Vilka rastaktiviteter blir det denna vecka?: Styrd rastverksamhet på skolan och på fritidshemmet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Min studie grundar sig i att undersöka om man kan stärka och skapa nya kamratrelationer med hjälp av styrda rastaktiviteter. Mina mål i detta utvecklingsarbete är att arbeta med konflikthantering, öka elevers motivation till utevistelse och utelek, skapa fler sysselsättningar på rasterna samt att integrera nyanlända och flerspråkiga elever genom rastverksamhet. Utgångspunkten för denna studie är nulägesanalysen där det lades märke till att vissa elever har brist på idéer när det kommer till rasten, vilket ledde till att de strövar runt på skolgården. Utvecklingsarbetet grundar sig i rastaktiviteter under fyra veckor i kombination med min verksamhetsförlagda utbildning och dessa rastaktiviteter fick eleverna i årskurs F – 5 ta del av. Studiens dokumentation skedde i form av ostrukturerade intervjuer, observationer, läroplansplaneringar samt fotografi och filmning. Resultatet av de styrda rastaktiviteterna visar att det finns intresse för en sådan verksamhet, speciellt för de elever som inte har fantasi för lek eller de elever som behöver hjälp med att komma in i kamratkonstellationer. Vidare visar resultatet att vissa elever valde att inte delta i aktiviteterna för att aktiviteterna inte varit tillräckligt tilltalande. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Vilka rastaktiviteter blir det denna vecka? Styrd rastverksamhet på skolan och på fritidshemmet
 • 343.
  Karlfeldt, Viktoria
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  Uebel, Linnea
  Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
  "Jag vill ha ett bra jobb": En kvalitativ studie om några elevers och pedagogers uppfattningar om vad som påverkar elevers motivation till skolarbete.2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka några elevers och pedagogers uppfattningar om vilka faktorer som påverkar elevernas motivation till skolarbete. För att få svar på dessa frågor gjordes en studie där vi genom kvalitativa intervjuer låtit nio elever och fyra pedagoger från två skolor tala om sina upplevelser av motivation i skolan. Studien innehåller informanternas berättelser om vilka faktorer som inverkar på motivationen, resultatet diskuterades utifrån Jerome Bruners motivationsteori och  John Hatties studie om motivation. När vi sammanfattade resultatet kunde vi ur samtliga informanters svar utläsa att elevers motivation var starkt kopplad till fyra huvudområden; meningsfullhet, delaktighet, variation och upplevelsebaserad inlärning.

   

  Nyckelord: motivation, motivation, pedagogik, lärare, learning, elever, klassrum, arbetsformer

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 344.
  Karlsson, Anna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Davidsson, Lise-Lotte
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  Självkänsla: Från tanke till handling i förskolepedagogens vardag2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med det självständiga arbete är att visa på hur förskolepedagogerna i studien definierar begreppet självkänsla, hur de i praktiken arbetar med detta i verksamheten och hur de upplever sig ha för förutsättningar att arbeta med barns självkänsla. Frågeställningar som används är: hur definierar förskolepedagogerna begreppet självkänsla? Hur arbetar förskolepedagogerna konkret för att stärka barns självkänsla? På vilket sätt ser förskolepedagogerna ett resultat? Vilka förutsättningar har förskolepedagogerna för att stödja barn med låg självkänsla? Denna studie utgår från en kvalitativ ansats, med muntliga intervjuer och öppna frågor. I intervjuerna medverkar tolv förskolepedagoger, samt en förskolepsykolog och en specialpedagog. De flesta definierar begreppet självkänsla i likhet med litteraturen att det handlar om varandet och det inre hos en människa. Resultatet visar att man inte reflekterar på djupet över vad man egentligen menar med självkänsla och har svårt när det gäller det konkreta arbetet i verksamheten. Det finns inte någon samstämmig bild över hur man arbetar med självkänsla. Flera av förskolpedagogerna framhöll vikten av ett respektfullt bemötande som ett konkret arbetsätt eller förhållningssätt för att stärka barns självkänsla. Att arbeta med känslor var också ett arbetssätt som lyftes fram. Andra talade mer om stödjande och berömmande av barnets "görande". Hur förskolepedagogerna upplever sig ha för kompetens kring ämnet självkänsla skiftar. Några anser sig fått mycket kunskap från sin utbildning eller genom kompetensutveckling, men en stor andel upplever sig ha sämre kunskap om självkänsla. Flera pratar om att livserfarenhet och att en samlad kunskap i arbetslaget ger dem en bra kompetens.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 345.
  Karlsson, Anna
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Larsson, Anki
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik och lärande (PEL).
  Samverkan inom elevhälsan: Ur pedagogers perspektiv2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet har varit att undersöka hur elevhälsan och undervisande pedagoger samverkar samt vad som är föremål för denna samverkan. Med undervisande pedagoger avses utbildade lärare i åk 1-9 vars primära uppdrag är att leda och undervisa klasser. För att undersöka forskningsfrågorna valdes semistrukturerade gruppintervjuer som metod där 16 informanter intervjuades vid fyra olika tillfällen. Intervjuerna gjordes inom loppet av tre veckor och genomfördes i två olika kommuner. Resultaten sammanställdes och analyserades sedan med hjälp av fenomenografiskt perspektiv och ramfaktorteoretiska tankar.

  Informanterna upplevde att det fanns strukturer för samverkan i de kommuner där de hade sin anställning. Inom dessa strukturer varierade dock arbetssättet där samverkan beskrevs som både formell och informell. Vissa av strukturerna upplevdes som ineffektiva och i behov av förändring medan andra samverkansformer upplevdes som utvecklande för verksamheten. Ofta upplevdes informell samverkan som mer givande än formell. Strukturerna gällande samverkan med elevhälsan upplevdes inte påverka effekten av arbetet i lika hög grad som kompetens och personlighet hos de individer som besitter de olika professionerna i elevhälsan. Specialpedagog och kurator beskrevs som de professioner med vilka pedagogerna upplevde mest samverkan.

  Individperspektivet var det vanligaste beskrivna samverkansområdet i kombination med måluppfyllelse. Det fanns dock exempel på främjande arbete avseende trygghet och studiero samt insatser som adresserade grupp och miljö snarare än inivid.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 346.
  Karlsson, Anna-Maria
  Högskolan i Kalmar, Humanvetenskapliga institutionen.
  Klassrumskommunikation. En undersökning om kommunikation mellan lärare och elev inom historie- och matematikundervisningen. (år fyra och fem).2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Syftet med mitt examensarbete är att studera kommunikationen mellan lärare och elev. Det som är spännande är att se om kommunikationen mellan dessa fungerar. Detta kan ses med hjälp av den analysmodell som Wickman (2002) skapat. Han använde även denna modell för att studera kommunikationen. Studien kommer fokusera på lärarens kommunikation med eleven i ämnen som historia och matematik.

  För att kunna undersöka mitt syfte har jag som ovan nämnts tagit hjälp av Wickmans (2002) analysmodell. Det är den modell som kommer att finnas genom hela arbetet. För att bäst komma fram till goda resultat har metoder som observationer och intervjuer använts. I observationerna användes en filmkamera, som även används under intervjuerna. Det som varit med i på observationerna är två lärare och deras elever som går i fjärde respektive femte klass.

  Resultatet visar tydligt på att lärares och elevers kommunikation är viktig i klassrummet. Men i klassrummet uppstår dessa mellanrum som Wickman (2002) talar om, dessa mellanrum uppstår då en elev inte förstått en uppgift och behöver lärarens hjälp för att lösa det. Ibland, genom deras samspel, kommer de överrens och mellanrummet är fyllt. Det kan också bli tvärtom, att mellanrummet dröjer kvar, vilket menas att samspelet mellan de båda tar längre tid eftersom läraren och eleven inte är överrens om hur uppgiften ska lösas. Arbetet tar även upp olika exempel på hur kommunikationen fungerar i klassrummet hos de båda lärarna i historia och matematik.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 347.
  Karlsson, Ann-Charlott
  et al.
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Herda, Katrin
  Växjö universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för pedagogik.
  Läxor: En studie av elevers och föräldrars uppfattningar och upplevelser av läxor2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med undersökningen var att få fram barns och föräldrars upplevelser och tankar kring fenomenet läxor. Vi ville ta reda på hur läxor påverkar familjen och barnens fritid och om detta skapar problem eller leder till inlärning. Vi använde oss av den forskningslitteratur som fanns för analys av resultatet. Genom en kvalitativ forskningsmetod där vi använde oss av enkäter med öppna frågor och intervjuer fick vi fram många olika åsikter och tankar kring läxor. Resultat visar på stora skillnader i arbetsbelastning och påverkan på barnen. Barnen påtalar att de får läxor för att de ska lära sig och att de vill ha läxor som är meningsfulla. De nämner att ibland kommer fritiden i kläm. När det gäller föräldrarna påtalar de att läxor ger dem en möjlighet till insikt i barnens skolarbete och att det är en förberedelse för barnen för högstadiet med läxor och prov. Läxor hjälper barnen vid inlärning i form av repetition och fritiden påverkas inte så mycket, tycker föräldrarna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 348.
  Karlsson, Ann-Sofie
  et al.
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Brännlundh, Carola
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för pedagogik (PED).
  Barns läsinlärning: Betydelsen av att kartlägga elevers läs- och skrivförmåga under de tidiga skolåren2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  God läsförmåga är en förutsättning för att elever ska kunna tillgodogöra sig kunskaper i skolan. Därför är det viktigt att tidigt uppmärksamma de elever som är i riskzonen att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Genom förebyggande arbete under de tidiga skolåren borde antalet elever i läs- och skrivsvårigheter minska. Studiens syfte var att undersöka om tidig kartläggning kan hjälpa oss att finna elever i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Två skolors dokumenterade testresultat har utgjort grunden för studien. Testerna är utförda med samma elevgrupp från förskoleklass till och med årskurs 3. Resultaten av dessa testningar har av oss sammanställts för att studera elevernas läsförmåga över tid.

   

  Studien visade att kartläggningen i språklig medvetenhet i förskoleklass kan vara till nytta för att förutsäga elevers kommande läsförmåga. Flera av eleverna som uppmärksammades i förskoleklass hade fortfarande svårigheter i årskurs 3. Dessa elever presterade även lågt på övriga tester utförda i årskurs 2 och 3. För att utvecklas till en skicklig läsare och skribent är det viktigt att eleven har tillgodogjort sig undervisningen i språklig medvetenhet. Flertalet studier visar att fonologisk medvetenhet är en förutsättning för att eleven ska kunna knäcka den alfabetiska koden. Elever som är språkligt medvetna när de lämnar förskoleklass bedöms få det lättare med den tidiga läsinlärningen än de elever som ännu inte utvecklat sin språkliga förmåga. Skolan bör därför så tidigt som möjligt kartlägga och utreda orsakerna till att en elev inte utvecklas i sin läsning. När elevens specifika svårigheter identifierats krävs en direkt koppling till specialpedagogiska insatser. För att lyckas med detta arbete behövs kontinuerlig dokumentation och utvärdering av de åtgärder som vidtagits. Studien visade att elevers svårigheter även kan bli synliga längre fram i deras läsprocess. Detta betyder att skolan bör regelbundet kartlägga var eleven befinner sig i sin läsutveckling och utifrån dessa resultat kan elever i svårigheter identifieras och erbjudas stöd.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 349.
  Karlsson, Ellinor
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för svenska språket (SV).
  Läshundens betydelse för elevers läslust och motivation i skolan: En litteraturstudie2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of the essay is to investigate how Swedish and international research describes the use of book dogs as an educational tool to encourage children to learn to read and feel motivated to read. To achieve the aim a systematic literature study has been performed, with the focus on how book dogs are presented as enhancing motivation to learn to read in primary school, and the ways in which book dogs have been used in Swedish and foreign schools. Similarities and differences between Swedish and international use of book dogs have also been examined. Data were collected through scientific databases, and only high-quality studies and peer-reviewed scholarly studies occur in the selected literature. The material has been analysed in terms of motivation theory, with the focus on motivation to read.

   

  The result shows that both Swedish and international studies emphasize how book dogs can motivate primary school pupils to start reading or to read more. Book dogs also seem to be able to motivate pupils to become more involved in school work in general. What the majority of researchers emphasize, however, is that the use of book dogs is a supplement to other methods for motivation and development of reading, and that the measures should be used systematically and over a long time. One difference between Swedish and international work with book dogs is that the activities with book dog teams in Swedish schools are limited by rules about the places in which dogs are permitted.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 350.
  Karlsson, Emmelie
  Linnéuniversitetet, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för utbildningsvetenskap (UV).
  TRAS: Tidig registrering av språkutveckling i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie har undersökt TRAS. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare använder sig av TRAS, hur det kan utveckla förskolans verksamhet och TRAS förtjänster samt hinder. Data har samlats in genom kvalitativa intervjuer med tre stycken förskollärare som arbetar med TRAS i deras verksamhet. Det teoretiska ramverket har använts för att analysera resultatet. Resultatet visar att förskollärare använder TRAS som ett observationsmaterial för att kartlägga språket. TRAS kan utveckla förskolans verksamhet genom att upptäcka barns proximala utvecklingszon. TRAS öppnar även upp för pedagogiska diskussioner som kan användas för att utveckla verksamheten såsom miljö och material. De förtjänster som kan ses med TRAS är att det kan användas som ett gemensamt observationsmaterial, kvalitetssäkra verksamheten och se hur de olika språkförmågorna påverka varandra. De hinder som kan ses med TRAS är att det krävs kunskap om TRAS för att kunna utföra det och att förskolor många gånger benämner att TRAS är ett bedömningsmaterial. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
45678910 301 - 350 av 674
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf