lnu.sePublications
Change search
Refine search result
727374757677 3701 - 3750 of 3834
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 3701.
  Wiezell, Andreas
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Robertsson, Robin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Anhörigas upplevelser av att vårda en närstående med demenssjukdom i hemmet: - en litteraturstudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Människor blir allt äldre och det innebär att antalet demenssjuka ökar och därmed även antalet anhörigvårdare. Att vara anhörigvårdare till en närstående med demenssjukdom innebär ökade påfrestningar som blir en central del i deras liv.

  Syfte: Studiens syfte var att belysa anhörigas upplevelser och erfarenheter av att vårda en närstående med demenssjukdom i hemmet.

  Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats, som baseras på tio vetenskapliga artiklar. Analys av artiklarna genomfördes med Lundman och Hällgren Graneheims (2008) kvalitativa innehållsanalys.

  Resultat: Anhöriga upplevde att vårdandet av sin närstående innebar påfrestningar och att relationen förändrades. De upplevde ensamhet och menade att det var viktigt att bevara sin egen hälsa. De upplevde förluster av vänner och bekanta samt uttryckte oro inför framtiden. De utvecklade strategier och knep för att hantera svåra situationer. Stöd och information var viktigt för anhöriga men tillgången var många gånger bristfällig.

  Slutsats: Anhörigvårdare upplevde en förändrad livssituation i form av påfrestningar, relationsförändringar och ensamhet samt oro inför framtiden. Lidandet kunde minska och välbefinnandet öka genom att dels använda strategier i vårdandet, dels genom stödgrupper som hjälpte till att hitta strategier. Detta är betydelsefullt som sjuksköterska att ha kunskap om för att förhoppningsvis kunna öka anhörigvårdares välbefinnande.

 • 3702.
  Wiger, Elin
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Eiderbrant, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Anestesisjuksköterskors sätt att hantera sina upplevelser av oförutsedda händelser såsomdödsfall på operationsbordet: En intervjustudie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 3703.
  Wiger, Maria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Samuelsson, Elin
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  NÄR SMÄRTA FORMGER LIVET: EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM HUR PERSONER MED LÅNGVARIG SMÄRTA UPPLEVER SJUKVÅRDEN2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse. Långvarig smärta påverkar personens livsvärld i många aspekter genom fysiska, affektivta och kognitiva dimensioner. Vid smärtanalys av långvarig smärta kan metoder användas som ger en inblick i samtliga dimensioner. Eftersom smärta är en personlig upplevese och endast kan förklaras av personen själv så bör sjukvården utgå från ett livsvärldsperspektiv.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur personer med långvarig smärta upplever att

  smärtproblematikens inverkan på livsvärlden uppmärksammats av sjukvården.

  Metod: Genom en kvalitativ ansats genomfördes intervjustudien med semistrukturerade frågor. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys och presenterades i resultatet utifrån underkategorier och kategorier.

  Resultat: Upplevelserna hos informanterna var att sjukvården inte tillräckligt uppmärksammade livsvärlden. Sjukvården upplevdes otillräcklig i frågor om att se till helheten, lyssna på personen och se personen i dess sammanhang. Personer med långvarig smärta kände sig misstrodda och lämnade ensamma. Det upplevdes positivt de gånger sjukvården såg till livsvärlden genom att göra personerna delaktiga i vården och därmed ge tillbaka makt. Ett sätt att se till livsvärlden var att lyssna till personernas åsikter och upplevelser och därmed möjliggöra att beslut kunde fattas gemensamt.

  Slutsats: Sjukvårdspersonal ser bristfälligt till livsvärlden då personer som lever med långvarig smärta söker vård för smärtproblematiken.

 • 3704.
  Wijk, Hanna
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Ponzer, Sari
  Karolinska Institutet.
  Heikkilä, Kristiina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Kihlstroem, Lars
  Karolinska University Hospital.
  Nordquist, Jonas
  Karolinska Institutet;Karolinska University Hospital.
  Factors influencing effectiveness in postgraduate medical education - a qualitative study of experiences of the responsible clinical consultants2019In: BMC Medical Education, ISSN 1472-6920, E-ISSN 1472-6920, Vol. 19, article id 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BackgroundMedical education leaders are important for educational quality in postgraduate medical education. Their work tasks are complex and contain different components. However, factors that are influencing leaders effectiveness in completing these tasks are unexplored. Understanding and developing these factors is most likely essential to strengthen postgraduate medical education and to consequently improve the quality in health care delivery. This study explores the experiences of factors that influence effectiveness of clinical consultants responsible for postgraduate medical education at clinical departments. Effectiveness was defined as fulfillment of work tasks.MethodsA qualitative study was performed with data gathered through semi-structured face-to-face interviews with 17 consultants responsible for postgraduate medical education. Data was analyzed by qualitative content analysis.ResultsFindings clustered into four themes of factors influencing effectiveness: individual (being an expert, social competence), relational (support and cooperation, communication), attitudinal (shared vision, organizational values, colleagues' attitudes) and structural (organizational characteristics, regulations and guidelines, conditions for the role). The factors were experienced to influence effectiveness in a positive or a negative direction.Conclusions This study shed light on the complex and interrelated factors experienced to have impact on the role of consultant responsible for postgraduate medical education. Viewing the result through the concept of power, the role mainly relies on personal power sources like expert and referent power whereas power connected to the position often are lacking. To increase effectiveness of the role, a differentiated strategy which involves activities at both individual, group and organizational levels is needed.

 • 3705.
  Wijk, Marlene
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Karlsson, Tim
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Icke akut sjuka patienter transporteras till akutmottagningen: -en intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

   

  Bakgrund: Antalet ambulansuppdrag i Sverige har ökat med 30 % under en fyra års period. I korrelation med detta har arbetsbelastningen ökat på akutmottagningarna, vilket riskerar patientsäkerheten. Studier har påvisat att en viss mängd ambulanstransporter till akutmottagningar inte är nödvändiga ur ett medicinskt perspektiv.  

   

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att ta patienter till akutmottagning trots att bedömning gjorts att något akut medicinskt vårdbehov ej föreligger.

   

  Metod: Studien baseras på en kvalitativ metod. Intervjuer med ambulanssjuksköterskor från södra Sverige låg till grund. Intervjuerna spelades in, transkriberades och senare analyserades i enlighet med en kvalitativ innehållsanalys.

   

  Resultat: Det finns flertal faktorer som leder till att icke akut sjuka patienter transporteras till akutmottagningen. Individuella egenskaper, externa faktorer såsom riktlinjer och att läkaren påverkar sjuksköterskans beslut. Miljö som antingen är dålig för patienten men också för personalen. Hot gentemot vårdpersonalen och risken att det egna anseendet påverkas. Samt att primärvården inte har möjlighet att ta emot patienten.

   

  Diskussion: Ambulanssjuksköterskans förmåga att kommunicera med patienten kan ha en inverkan som leder till transport, även om det inte finns ett akut vårdbehov. Studier har påvisat att många larm gällande patienter utan akut medicinskt vårdbehov kan leda till att ambulanssjuksköterskan förlorar empati. Något som skulle kunna vara relevant i beslutsfattandet om vilken vårdnivå som är lämpligast för patienten.

   

  Slutsats: Ambulanssjuksköterskors arbetsmiljö påverkar beslutsfattandet. Oavsett om det är patienten, anhöriga eller andra influenser. Primärvårdens belastning tvingar dem att neka patienter. Detta leder till en ökad arbetsbelastning på akutmottagningen vilket kan riskera patientsäkerheten. 

 • 3706.
  Wijkman, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Lindahl, Ilona
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Sömnstörande faktorer inom somatisk vård: ur ett patientperspektiv: -En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sömn är ett grundläggande behov som påverkar vår hälsa. Bristfällig sömn kan leda till försämrat minne, koncentrationssvårigheter och dåligt humör. Inneliggande patienter med sömnbrist får ofta sämre tålamod, har svårare att hantera oro, mobiliserar sig inte lika bra och ökar risken för skada och fall. En personcentrerad vård kan främja patientens sömn då omvårdnadsåtgärderna anpassas utefter patientens individuella behov.

  Syfte: Syftet var att beskriva vuxna patienters erfarenheter av sömnstörande faktorer inom somatisk vård.

  Metod: En litteraturstudie bestående av åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats. Artiklarna kvalitetsgranskades och det utfördes en innehållsanalys av artiklarnas resultat.

  Resultat: I resultatet framkom två kategorier: Patientrelaterade faktorer och Omgivningsrelaterade faktorer. Ett flertal faktorer påverkade inneliggande patienters sömn. Inom vårdmiljön var ljud och ljus de främsta faktorerna som påverkade sömnen negativt. Dåligt patientbemötande och brist på information från sjuksköterskan skapade oro och ångest hos patienten.

  Slutsats: Ett gott bemötande och bra information skapar trygghet hos patienten. Genom att arbeta personcentrerat kan sjuksköterskan synliggöra sömnstörande faktorer och därmed främja patientens sömn. 

 • 3707.
  Wijma, Barbro
  et al.
  Linköpings universitet.
  Schei, B.
  St Olav Hospital, Trondheim.
  Swahnberg, Katarina
  Linköpings universitet.
  Hilden, M.
  Copenhagen University Hospital.
  Offerdal, K.
  St Olav Hospital, Trondheim.
  Pikarinen, U.
  Helsinki University Central Hospital.
  Sidenius, K.
  Copenhagen University Hospital.
  Steingrimsdottir, T.
  Landspitalinn, Reykjavik.
  Stoum, H.
  St Olav Hospital, Trondheim.
  Halmesmäki, E.
  Helsinki University Central Hospital.
  Emotional, physical, and sexual abuse in patients visiting gynaecology clinics: a Nordic cross-sectional study2003In: The Lancet, ISSN 0140-6736, E-ISSN 1474-547X, Vol. 361, no 9375, p. 2107-2113Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Abuse against women causes much suffering for individuals and is a major concern for society. We aimed to estimate the prevalence of three types of abuse in patients visiting gynaecology clinics in five Nordic countries, and to assess the frequency with which gynaecologists identify abuse victims.

  Methods

  We did a cross-sectional, multicentre study of women attending five departments of gynaecology in Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden. We recruited 4729 patients; 3641 (77%) responded and were included in the study. Participants completed a postal questionnaire (norvold abuse questionnaire) confidentially. Primary outcome measures were prevalences of emotional, physical, and sexual abuse, and whether abused patients had told their gynaecologist about these experiences. We assessed differences between countries with Pearson's χ2 test.

  Findings

  The ranges across the five countries of lifetime prevalence were 38–66% for physical abuse, 19–37% for emotional abuse, and 17–33% for sexual abuse. Not all abused women reported current ill-effects from the abusive experience. Most women (92–98%) had not talked to their gynaecologist about their experiences of abuse at their latest clinic visit.

  Interpretation

  Despite prevalences of emotional, physical, and sexual abuse being high in patients visiting gynaecology clinics in the Nordic countries, most victims of abuse are not identified by their gynaecologists. This lack of discussion might increase the risk of abused patients not being treated according to their needs. Gynaecologists should always consider asking their patients about abuse.

 • 3708. Wiklund, S
  et al.
  Norelius, M
  Perk, Joep
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Check-up your hearthealth at the pharmacy2012In: European Journal of Preventive Cardiology, ISSN 2047-4873, E-ISSN 2047-4881, Vol. 19, no 1, p. S82-Article in journal (Refereed)
 • 3709.
  Wikstrom, Lotta
  et al.
  Jönköping Univ.
  Eriksson, Kerstin
  Jönköping Univ.
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Linköpings Universitet, Ersta Sköndal Univ Coll.
  Fridlund, Bengt
  Jönköping Univ.
  Broström, Anders
  Jönköping Univ.
  Healthcare Professionals' Perceptions of the Use of Pain Scales in Postoperative Pain Assessments2014In: Applied Nursing Research, ISSN 0897-1897, E-ISSN 1532-8201, Vol. 27, no 1, p. 53-58Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: To describe how healthcare professionals perceive the use of pain scales in postoperative care. Background: Pain scales are important but not an obvious choice to use in postoperative care. No study has explored how healthcare professionals experience the use of pain scales. Methods: An explorative design with a phenomenographic approach was used. The sample consisted of 25 healthcare professionals. Semistructured interviews were performed. Results: Four descriptive categories emerged - the use of pain scales facilitated the understanding of postoperative pain, facilitated treatment, demanded a multidimensional approach and was affected by work situations. Conclusions: Healthcare professionals described that pain scales contribute to the understanding of patient's postoperative pain. It is important to ensure patient understanding and be aware about variations in pain ratings. Dialogue and observations are necessary to be certain what the ratings mean to the patient. The use of pain scales depends on patient's needs and organization. (C) 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 • 3710.
  Wikström, Ellinor
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Johansson, Amy
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Kvinnors erfarenheter av att leva med migrän: En studie baserad på skriftliga berättelser2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 3711.
  Wikström, Eva
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Social Sciences.
  Inflytandets paradoxer: Möjligheter och hinder för självbestämmande och inflytande i hemtjänsten2005Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Betydelsen av självbestämmande och inflytande i hemtjänsten ses som efter-strävansvärt i både forskning, lagstiftning och i aktuella offentliga dokument, men flera studier visar att det finns ett gap mellan de politiska intentionerna och praxis. Hur självbestämmande och brukarinflytande ska förstås och omsättas i praktiken är inte närmare specificerat av lagstiftaren, vilket skapar tolkningsut-rymme. Den positiva laddning som begreppen har hör därmed samman med att de tas för givna som eftersträvansvärda, utan att konsekvenser av olika tolk-ningsmöjligheter problematiseras. Syftet med avhandlingen var att öka förstå-elsen för de möjligheter och hinder som finns för hjälptagarens inflytande i hem-tjänstens vardag genom att studera den påverkan som olika idealtypiska perspek-tiv har. Som analysinstrument utvecklades tre idealtypiska perspektiv: det soci-ala, det medicinska och det marknadsekonomiska, som har sina egna bakomlig-gande logiker, och som finns som styrande perspektiv i hemtjänsten genom att påverka tolkningar och handlingar.

  Det empiriska materialet utgjordes av intervjuer med hjälptagare, vårdbiträden och ledningspersoner i fyra arbetsgrupper från olika kommuner. I resultatet visa-des att de fyra arbetsplatserna var organiserade på olika sätt och att de hade egna sociala regelsystem med kännetecken från de tre perspektiven i olika hög grad. De sociala regelsystemen var styrande över vad vårdbiträdena förväntades och kunde göra i vardagsarbetet, vilket i sin tur innebar att begreppet brukarinflytan-de fick olika innebörd. Över hälften av hjälptagarna i studien var 80 år eller äldre och det visade sig att de ville ha inflytande över de egna hjälpinsatserna, samti-digt som de upplevde att det fanns brister. Viljan till inflytande handlade främst om att bevara kontrollen över vardagen trots behov av hjälp. De största problem-områdena var att vårdbiträdena var så jäktade att de inte hann framföra sina öns-kemål, att de kommunala riktlinjerna begränsade deras möjlighet att få önskad hjälp, att man befann sig i en beroendesituation samt att de som hjälptagare sak-nade grundläggande kunskap om de beslutade insatsernas innehåll och omfång.

  Avhandlingen har fått namnet Inflytandets paradoxer, vilket står för de mot-sägelsefulla fenomen som vårdbiträdet är ställd inför i vardagen, i bemötandet av hjälptagarens strävan efter inflytande och självbestämmande. Paradoxerna är motsägelsefulla till sin natur genom att det inte finns en självklar handlingsstra-tegi för hur inflytande och självbestämmande ska bemötas. De fyra paradoxer som identifierades berör liknande områden som hjälptagarna upplevde som kri-tiska. Det var tiden där motsättningen låg mellan processtid och lineär tid, det var biståndsbeslutet som ramverk där motsättningen fanns mellan detaljerade beslut och rambeslut, det var balanseringen mellan beroende och ansvar, där motsätt-ningen handlade om vilket ansvar som gavs hjälptagaren, samt, kunskap och tolkningsföreträde, där motsättningen fanns mellan vem som hade mest legitim kunskap i olika situationer. För att förstå varför vårdbiträdena hanterade motsätt-ningarna som de gjorde analyserades dessa i relation till arbetsplatsernas sociala regelsystem, vilka i sin tur var färgade av de tre idealtypiska perspektiven.

 • 3712.
  Wikström, Lotta
  et al.
  Jönköping University;Ryhov County Hospital.
  Eriksson, Kerstin
  Jönköping University;Ryhov County Hospital.
  Fridlund, Bengt
  Jönköping University.
  Nilsson, Mats
  Futurum Acad Hlth & Care, Jönköping.
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Linköping University.
  Broström, Anders
  Jönköping University;University Hospital Linköping.
  The clinical applicability of a daily summary of patients' self-reported postoperative pain: A repeated measure analysis2017In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 26, no 23-24, p. 4675-4684Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim and objectives(i) To determine whether a central tendency, median, based on patients' self-rated pain is a clinically applicable daily measure to show patients' postoperative pain on the first day after major surgery (ii) and to determine the number of self-ratings required for the calculation of this measure. BackgroundPerioperative pain traits in medical records are difficult to overview. The clinical applicability of a daily documented summarising measure of patients' self-rated pain scores is little explored. DesignA repeated measure design was carried out at three Swedish country hospitals. MethodsAssociations between the measures were analysed with nonparametric statistical methods; systematic and individual group changes were analysed separately. Measure I: pain scores at rest and activity postoperative day 1; measure II: retrospective average pain from postoperative day 1. ResultsThe sample consisted of 190 general surgery patients and 289 orthopaedic surgery patients with a mean age of 65; 56% were men. Forty-four percent had a pre-operative daily intake of analgesia, and 77% used postoperative opioids. A range of 49 pain scores seem to be eligible for the calculation of the daily measures of pain. Rank correlations for individual median scores, based on four ratings, vs. retrospective self-rated average pain, were moderate and strengthened with increased numbers of ratings. A systematic group change towards a higher level of reported retrospective pain was significant. ConclusionsThe median values were clinically applicable daily measures. The risk of obtaining a higher value than was recalled by patients seemed to be low. Applicability increased with increased frequency of self-rated pain scores and with high-quality pain assessments. Relevance to clinical practiceThe documenting of daily median pain scores at rest and during activity could constitute the basis for obtaining patients' experiences by showing their pain severity trajectories. The measures could also be an important key to predicting postoperative health-related consequences.

 • 3713.
  Wikström, Lotta
  et al.
  Jönköping University ; Ryhov County Hospital.
  Eriksson, Kerstin
  Jönköping University ; Ryhov County Hospital.
  Fridlund, Bengt
  Jönköping University.
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Linköping University ; Linköping University Hospital.
  Broström, Anders
  Jönköping University ; Linköping University Hospital.
  Healthcare professionals' descriptions of care experiences and actions when assessing postoperative pain: a critical incident technique analysis2016In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 30, no 4, p. 802-812Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Pain is a common postoperative symptom, and length of hospital stay after surgery is short which highlights the importance of pain assessments. Experiences of assessing pain are mainly described from the perspective of nurses. In postoperative care, enrolled nurses and physicians also assess pain. It is therefore important to take note of their experiences to improve postoperative pain assessments.

  OBJECTIVES: The aim of this study was, through considering critical incidents, to describe care experiences and actions taken by healthcare professionals when assessing postoperative pain.

  METHODS: An explorative design employing critical incidents technique analysis was used. A total of 24 strategically selected enrolled nurses, nurses and physicians employed at orthopaedic or general surgery wards in four Swedish hospitals were interviewed. The intention was to reach variation in age, sex, profession and professional experience.

  FINDINGS: In pain assessments, patient-related facilitators were patients' verbal and emotional expressions including pain ratings, while lack of consistency with observed behaviours was a barrier. Clinical competence, continuity in care and time were healthcare-related facilitators. The actions healthcare professionals took were gathering facts about patients' pain manifestations and adapting to patients' communication abilities. Patient observations, either passive or active were used to confirm or detect pain. Collaboration between healthcare professionals, including consultations with pain experts, social workers and relatives, strengthened understanding of pain.

  CONCLUSIONS: Communication skills and working conditions have an impact on performance of pain assessment. Patient comfort without compromising safety is reached by including healthcare professionals' dissimilar responsibilities when collecting patients' and relatives' perspectives on current pain.

 • 3714.
  Wilde Björling, Camilla
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Informationsstöd i en applikation vid strålbehandling mot prostatacancer: En intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att få ett cancerbesked är en omvälvande upplevelse. Kunskap kan underlätta att bemästra situationen. Sjukvården digitaliseras i allt större utsträckning. Det är av värde att sjuksköterskor är med i den utvecklingen för att få kunskap om och säkerställa att de eHälso-tjänster som utvecklas kommer patienter och närstående till nytta. Syfte: med studien är att beskriva patienters erfarenheter av att använda en applikation med  anpassad information, via en surfplatta, inför och under strålbehandling mot prostatacancer. Metod: Studien har genomförts med kvalitativ design med en induktiv ansats. Åtta informanter har intervjuats. Data har anlayserats med kvalitativ innehållsanalys.  Resultat: En del män som drabbas av prostatacancer uppger behov av mer information om sjukdom och behandling än de erhåller av sjukvården. Att få tillgång till anpassad och kvalitetssäkrad information via en app beskrevs som stödjande och tryggt, relaterat till att innehållet upplevdes pålitligt. Tillgång till app:en var värdefullt även för närstående. Kunskap om sjukdomen och vad den för med sig minskar oro för framtiden. Slutsats: Anpassad information via en applikation kan vara stödjande inför och under strålbehandling för män som drabbats av prostatacancer, men alla är inte redo för digital information och kommunikation.

 • 3715. Wilde Björling, Camilla
  et al.
  Lagerlund, Magnus
  Östlund, Martin
  Linnaeus University, Faculty of Science and Engineering, School of Computer Science, Physics and Mathematics.
  Johansson, Pauline
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Axelsson, Clara
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Johnsson, Stefan
  Can patients be better prepared and more satisfied during the course of radiation therapy by using iPad's?2012In: Radiotherapy and Oncology: Vol. 103 Supplement 1, 2012, p. S30-Conference paper (Refereed)
 • 3716.
  Wilde Björling, Camilla
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Polhage, Christina
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  ...man är liksom mer som ett kompisgäng...: Självdialyspatienters upplevelser av information och stöd i samband med start av dialys2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 3717.
  Wilder, Jenny
  et al.
  Mälardalen University, Sweden.
  Magnusson, Lennart
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hanson, Elizabeth
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. University of Sheffield, UK.
  Professionals’ and parents’ shared learning in blended learning networks related to communication and augmentative and alternative communication for people with severe disabilities2015In: European Journal of Special Needs Education, ISSN 0885-6257, E-ISSN 1469-591X, Vol. 30, no 3, p. 367-383Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  People with severe disabilities (SD) communicate in complex ways, and their teachers, parents and other involved professionals find it difficult to gain knowledge and share their experiences regarding the person with SD’s communication methods. The purpose of this study is to contribute to our understanding of how parents and professionals share learning about communication and augmentative and alternative communication (AAC) for people with SD by participating in blended learning networks (BLNs). Thirty-six parents and professionals participated in online web-based BLNs according to a prepared format; four groups were formed, and all of the groups participated in four discussion sessions and an evaluation session. Detailed minutes from the 16 BLN sessions, an evaluation session and course evaluation data were thematically analysed. The theoretical frameworks were different perspectives on disability within communication research and special education research, and theories about shared learning in networks. The analyses revealed themes that focused on communication partners’ knowledge, attitudes and strategies regarding communicating with people with SD; the importance and power of using multimodal AAC; and the universality, user-friendliness and empowering aspects of iPads and apps. The findings suggest that participants perceive communication and AAC with people with SD from relational, dialogical and interactional perspectives, whereas the categorical perspective was less pronounced. In accordance with other professional competence research, the use of online web-based BLNs with mixed groups that was described in this paper yielded positive evaluations from the participants. The opportunity for meeting others involved in caring for people with SD, the actual blended groups and the sharing of technology and AAC experiences in particular were highlighted.

 • 3718.
  Wilhelmsson, Nina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Fagher, Rebecca
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  I väntan på livet: En litteraturstudie om upplevelsen av att vänta på en hjärt- eller levertransplantation2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: För patienter med svåra hjärt- och leversjukdomar är organtransplantation ofta det enda behandlingsalternativet. Eftersom efterfrågan på ett organ är betydligt större än tillgången, kan väntetiden bli mycket lång. Denna väntan kan upplevas som mycket stressande och påfrestande för denna patientgrupp.

  Syfte: Studiens syfte var att belysa patienters subjektiva upplevelser av att vänta på en hjärt- eller levertransplantation, för att kunna vårda och möta denna patientgrupp. Metod: Studien har en kvalitativ ansats, och är baserad på fyra självbiografier som analyserades utifrån en manifest innehållsanalys.

  Resultat: Informanterna upplevde känslor av ovisshet under väntetiden. De beskrev att kroppen kändes förändrad samt att de hade tankar kring sin egen död. Att ha familj och vänner runt omkring sig samt att behålla normalitet i vardagen ansågs vara viktigt för att kunna hantera sin situation. Även vårdpersonalen var ett stort stöd, och en god och fungerande vårdrelation var därför av betydelse under väntetiden.

  Slutsatser: Genom att öka förståelsen för hur patienter som väntar på en hjärt- eller levertransplantation upplever sin subjektiva livsvärld, kan vårdpersonalen utföra en god och individanpassad vård, så att lidandet kan lindras och välbefinnandet främjas hos patienten.

 • 3719.
  Wilkens, Frida
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Roubert, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Sport Science.
  Idrottsstaden Växjö: En studie om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen i Växjö2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ”Idrottens samhällsnytta” och dess betydelse har tidigare i stor utsträckning diskuterats på forskningsområdet i monetära termer. Idrotten har för denna studiens forskare också haft en stor betydelse för deras personliga utveckling. Därav väcktes intresset att undersöka vad den betyder för människor på samhällsnivå, samtidigt som möjligheten sågs att fylla en forskningslucka.   Genom användandet av metodtriangulering som forskningsmetod har både intervjuer och enkäter genomförts, för att undersöka Växjös betydelse som idrottsstad. Mer precist kartlägger och analyserar forskarna hur såväl centrala aktörer inom idrottssektorn som den idrottsintresserade allmänheten och stadens invånare ser på idrottens samhällsnytta på orten. Studien resulterade i att idrottskulturen främst präglad av prestationsidrott och framgångar, framförallt bidrar till en ökad gemenskap och ett ökat engagemang särskilt ur ett åskådarperspektiv och synen på idrotten som underhållning. 

  I studien framkom att idrottskulturen har ett marknadsvärde som bidrar till att göra Växjö som stad mer attraktiv, men också att den har utvecklingspotential i att inkludera fler och på så sätt kunna bidra mer till Växjös samhällsutveckling.

 • 3720.
  Wilkens, Jens
  et al.
  The National Board of Health and Welfare, Sweden;Lund University, Sweden.
  Thulesius, Hans
  Lund University, Sweden.
  Schmidt, Ingrid
  The National Board of Health and Welfare, Sweden.
  Carlsson, Christina
  The National Board of Health and Welfare, Sweden;Lund university, Sweden.
  The 2015 National Cancer Program in Sweden: Introducing standardized care pathways in a decentralized system.2016In: Health Policy, ISSN 0168-8510, E-ISSN 1872-6054, Vol. 120, no 12, p. 1378-1382Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Starting in 2015, the Swedish government has initiated a national reform to standardize cancer patient pathways and thereby eventually speed up treatment of cancer. Cancer care in Sweden is characterized by high survival rates and a generally high quality albeit long waiting times. The objective with the new national program to standardize cancer care pathways is to reduce these waiting times, increase patient satisfaction with cancer care and reduce regional inequalities. A new time-point for measuring the start of a care process is introduced called well-founded suspicion, which is individually designed for each cancer diagnosis. While medical guidelines are well established earlier, the standardisation is achieved by defining time boundaries for each step in the process. The cancer reform program is a collaborative effort initiated and incentivized by the central government while multi-professional groups develop the time-bound standardized care pathways, which the regional authorities are responsible for implementing. The broad stakeholder engagement and time-bound guidelines are interesting approaches to study for other countries that need to streamline care processes.

 • 3721.
  Willner, Maja
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hedfors, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att överleva ett plötsligt hjärtstopp: Patienters upplevelser av livet efteråt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige drabbas varje år omkring 10 000 människor av ett hjärtstopp, det är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. År 2016 överlevde 1317 människor ett plötsligt hjärtstopp. Att överleva ett hjärtstopp kan medföra komplikationer som påverkar patientens liv på olika sätt i flera år efter händelsen.

  Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelse av livet efter att ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp.

  Metod: Den litteraturbaserade studien utgår från Friberg (2012b) och är baserad på åtta inkluderade vetenskapliga artiklar, varav sju är kvalitativa och en mixad metod. Artiklarna identifierades i databaserna Cinahl och PsycINFO. Kvalitetsgranskning av artiklarna utfördes med hjälp av en granskningsmall av Carlsson och Eiman och analyserades med inspiration av Friberg (2012a).

  Resultat: Fyra kategorier framkom: återgång till livet, en förändrad kropp, att pendla mellan tacksamhet och sårbarhet samt sökandet efter mening och sammanhang.

  Slutsats: Det är väsentligt att sjuksköterskan stärker sin insikt i patienters individuella upplevelse av livet efter att ha överlevt ett plötsligt hjärtstopp, då patienter är i behov av individuellt utformade omvårdnadsåtgärder. 

 • 3722.
  Wimo, Anders
  et al.
  Karolinska Institutet;Uppsala University;County Council of Gävleborg;HC Bergsjö.
  Elmstål, S.
  Lund University.
  Fratiglioni, L.
  Karolinska Institutet;Stockholm Gerontology Research Center.
  Sjölund, B.-M.
  Karolinska Institutet.
  Sköldunger, A.
  Karolinska Institutet.
  Fagerström, Cecilia
  Blekinge Institute of Technology.
  Berglund, Johan
  Blekinge Institute of Technology.
  Lagergren, M.
  Stockholm Gerontology Research Center.
  Formal and informal care of community-living older people: a population-based study from the Swedish National study on Aging and Care2017In: The Journal of Nutrition, Health & Aging, ISSN 1279-7707, E-ISSN 1760-4788, Vol. 21, no 1, p. 17-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: Study formal and informal care of community-living older people in the Swedish National study of Aging and Care (SNAC).

  Design: Cross-sectional, population based cohort.

  Setting: Three areas in Sweden: Municipality of Nordanstig, Stockholm and Skåne County.

  Participants: 3,338 persons ≥72 years.

  Measurements: Patterns and amounts of informal and formal care by cognition and area of residence.

  Results: 73% received no care; 14% formal care; and 17% informal care (7% received both). In the whole study population, including those who used no care, individuals in small municipalities received 9.6 hours of informal care/month; in mid-size municipalities, 6.6; and in urban areas, 5.6. Users of informal care received 33.1 hours of informal care/month in small municipalities, 54.6 in mid-size municipalities and 36.1 in urban areas. Individuals with cognitive impairment received 14.1 hours of informal care/month, 2.7 times more than people with no/slight impairment. In the whole study population, individuals in small municipalities received an average of 3.2 hours of formal care/month; in mid-size municipalities 1.4; and in urban areas, 2.6. Corresponding figures for formal care users were 29.4 hours in small municipalities, 13.6 in mid-size municipalities and 16.7 in urban areas. Formal care users received 7.1 hours, and informal care users, 5.9 hours for each hour/month received by people in the study population as a whole.

  Conclusions: More informal than formal care was provided. Informal care is more frequent in small municipalities than urban areas and for those with than without cognitive impairment. The relationship between data on the whole population and the data on users or care indicates that population-based data are needed to avoid overestimates of care.

 • 3723.
  Winger, Anette
  et al.
  Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norway.
  Ekstedt, Mirjam
  KTH Royal Institute of Technology ; Oslo University Hospital, Norway.
  Wyller, Vegard B.
  Oslo University Hospital, Norway ; University of Oslo, Norway ; Akershus University Hospital, Norway.
  Helseth, Solvi
  Oslo University College of Applied Sciences, Norway ; University of Agder, Norway.
  'Sometimes it feels as if the world goes on without me': adolescents' experiences of living with chronic fatigue syndrome2014In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 23, no 17-18, p. 2649-2657Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims and objectives. To explore the experience of being an adolescent with chronic fatigue syndrome. Background. Despite ample research, chronic fatigue syndrome is still poorly understood, and there are still controversies related to the illness. Adolescents with chronic fatigue syndrome are often unable to attend school and lose social relations with friends. The challenges they face will affect their quality of life. Design. A qualitative, phenomenological hermeneutical design. Method. Six boys and twelve girls, aged 12-18, were interviewed, emphasising their own experiences living with chronic fatigue syndrome. Analyses were performed using a phenomenological hermeneutical method. Results. The core theme, 'Sometimes it feels as if the world goes on without me', encompasses the feelings an adolescent living with chronic fatigue syndrome might have about life. The core theme was supported by four subthemes: 'On the side of life - locked in and shut out'; 'the body, the illness and me'; 'if the illness is not visible to others, does it exist?'; and 'handling life while hoping for a better future'. The subthemes reflect the experience of social isolation, their own and others' understanding of the illness and hope for the future. Conclusions. Not being able to be with friends, or attend school, made the adolescents feel different and forgotten. They felt alienated in their own bodies and were struggling to be visible to themselves and to their surroundings. Spending less time with friends and more time with their parents constituted a threat to independence and development. Yet they managed to envision a better future despite all the difficulties. Relevance for clinical practice. To provide effective support and constructive relations to adolescents with chronic fatigue syndrome, all health professions involved need insight from the persons who are themselves ill. Health centres could function as resource centres for patients and healthcare professionals.

 • 3724.
  Winger, Anette
  et al.
  Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norway.
  Kvarstein, Gunnvald
  UIT The Arctic University of Norway, Norway.
  Wyller, Vegard Bruun
  University of Oslo, Norway;Oslo University Hospital, Norway;Akershus University Hospital, Norway.
  Ekstedt, Mirjam
  KTH Royal Institute of Technology;Oslo University Hospital, Norway.
  Sulheim, Dag
  Oslo University Hospital, Norway;Innlandet Hospital Trust, Norway.
  Fagermoen, Even
  University of Oslo, Norway.
  Smastuen, Milada Cvancarova
  Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norway.
  Helseth, Solvi
  Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norway.
  Health related quality of life in adolescents with chronic fatigue syndrome: a cross-sectional study2015In: Health and Quality of Life Outcomes, ISSN 1477-7525, E-ISSN 1477-7525, Vol. 13, article id 96Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: To study health related quality of life (HRQOL) and depressive symptoms in adolescents with chronic fatigue syndrome (CFS) and to investigate in which domains their HRQOL and depressive symptoms differ from those of healthy adolescents.

  Background and objective: Several symptoms such as disabling fatigue, pain and depressive symptoms affect different life domains of adolescents with CFS. Compared to adolescents with other chronic diseases, young people with CFS are reported to be severely impaired, both physiologically and mentally. Despite this, few have investigated the HRQOL in this group.

  Method: This is a cross-sectional study on HRQOL including 120 adolescents with CFS and 39 healthy controls (HC), between 12 and 18 years. The Pediatric Quality of Life Inventory (TM), 4.0 (PedsQL) was used to assess HRQOL. The Mood and Feelings Questionnaire assessed depressive symptoms. Data were collected between March 2010 and October 2012 as part of the NorCAPITAL project (Norwegian Study of Chronic Fatigue Syndrome in Adolescents: Pathophysiology and Intervention Trial). Linear and logistic regression models were used in analysis, and all tests were two-sided.

  Results: Adolescents with CFS reported significantly lower overall HRQOL compared to HCs. When controlling for gender differences, CFS patients scored 44 points lower overall HRQOL on a scale from 0-100 compared to HCs. The domains with the largest differences were interference with physical health (B = -59, 95 % CI -54 to -65) and school functioning (B = -52, 95 % CI -45 to -58). Both depressive symptoms and being a patient were independently associated with lower levels of HRQOL

  Conclusion: The difference in HRQOL between CFS patients and healthy adolescents was even larger than we expected. The large sample of adolescents with CFS in our study confirms previous findings from smaller studies, and emphasizes that CFS is a seriously disabling condition that has a strong impact on their HRQOL. Even though depressive symptoms were found in the group of patients, they could not statistically explain the poor HRQOL.

 • 3725.
  Winqvist, Marianne
  et al.
  FoU-enheten, Region Uppsala.
  Magnusson, Lennart
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Swedish Family Care Competence Centre (NKA).
  Beijer, Ulla
  FoU Sörmland.
  Göransson, Suzanne
  FoU Jämt.
  Takter, Martina
  FoU Malmö.
  Tomazic, Dennis
  Skara kommun.
  Hanson, Elizabeth
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Swedish Family Care Competence Centre (NKA).
  Stöd till anhöriga. Erfarenheter från åtta kommuner 2010–2013. Slutrapport2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  För att dra lärdom av det utvecklingsarbete som genomförs gällande stöd till anhöriga har Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) i samverkan med åtta FoU-enheter kartlagt och följt utvecklingen av stödet till anhöriga i åtta kommuner: Borås, Härjedalen, Hässleholm, Malmö, Skara, Strängnäs, Uppsala och Västervik. Tidigare har resultatet av kartläggning 1, gällande år 2010 presenterats. I denna rapport som utgör projektets slutrapportering, analyseras utvecklingen av anhörigstödet under de därpå följande åren. Denna sammanfattning fokuserar på de förändringar som skett under de senaste åren.

 • 3726. Winqvist, Marianne
  et al.
  Magnusson, Lennart
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Bergström, Ingela
  Beyhammar, Kerstin
  Eriksson, Bengt
  Follin, Annika
  Forsgren, Annica
  Forsman Björkman, Carina
  Göransson, Margareta
  Göransson, Suzanne
  Höglund, Eva
  Larsson, Ann-Christine
  Lerman, Bo
  Mannefred, Carina
  Takter, Martina
  Talman, Lena
  Tomazic, Dennis
  Wesser, Erik
  Hanson, Elizabeth
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Stöd till anhöriga: erfarenheter från åtta kommuner 2010-20122012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett omfattande arbete har utförts i landets kommuner sedan slutet av 1990-talet för att utveckla stödet till anhöriga. Staten har bidragit med cirka enmiljard kronor i stimulansmedel och en förändring har införts i Socialtjänstlagen som innebär att kommunerna har en skyldighet att erbjuda anhöriga stöd.I denna undersökning kartläggs och följs stödet till anhöriga under tre år i åtta kommuner. De studerade kommunerna är Borås, Härjedalen, Hässleholm, Malmö, Skara, Strängnäs, Uppsala och Västervik. I rapporten presenteras resultatet av kartläggningen för år 2010. Syftet med studien är att:Kartlägga innehållet i stödet till anhöriga, hur stödet organiseras, planeras,följs upp och utvärderas inom äldre-, funktionshinder- och individ-och familjeområdet samt samverkan mellan kommun, landsting,ideella organisationer och andra aktörer inom området.Undersöka hur de olika huvudintressenterna bedömer kvaliteten påstödet till anhöriga.Under tre år följa utvecklingen i de kommuner/kommundelar som ingår i studien.

 • 3727.
  Wireklint, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Väntan på en somatisk akutmottagning: utifrån sjuksköterskans perspektiv2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: To wait on an emergency department is a reflected and well-documented problem. Thou it´s mainly due to a patient perspective should also nurses' perspectives be significant to obtain a faceted perception of the phenomenon.

  Aim: The purpose of this study was to describe how nurses perceive the phenomenon of anticipation of a somatic emergency department.

  Method: The analysis was performed using a phenomenological approach. The study was conducted in a medium-sized hospital in southern Sweden, during the latter part of 2005, and had a qualitative approach based on a lifeworld perspective. Data collection consisted of written stories from twelve nurses.

  Results: The results indicated that the waiting was the scene of the expectations. These expectations led to dilemmas, powerlessness and frustration, the more the phenomenon was allowed to stand. It also found that nurses' experience of powerlessness, combined with her responsibility for the patient's welfare was a paradox, ie. an absurdity, yet a truth. The work environment was marked by threats of violence but also by the feeling of inadequacy.

  Conclusion: Overall, a caring suffering emerged. This prevented the nurses to care for as she wished. The result can be viewed as a basis for improvement in emergency department

 • 3728.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Health Sciences and Social Work.
  Förberedd på att vara oförberedd: En fenomenologisk studie av vårdande bedömning och dess lärande i ambulanssjukvård2005Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Wireklint Sundström, Birgitta, 2005. Prepared to be unprepared. A phenomeno-logical study of assessment with a caring approach and how it can be learned in the ambulance services.A focal point in this dissertation is that there is knowledge in the ambulance ser-vice that is experience-based, which has not always been made explicit, and that provides the foundation for the caregivers’ assessment of the patients and their needs for care. The first aim of the study was to describe and analyse the ambu-lance services with a focus on the phenomenon of assessment from the lifeworld perspective in the caring sciences. The second aim of the study was of an educa-tional nature where the object was to be able to draw conclusions about the learning process in the ambulance service in the light of the knowledge generat-ed by the empirical findings. Thus the aim was to create a synthesis consisting of didactic ideas that are based on the caring sciences and describing how assess-ment can be learnt and can support future caregivers in the ambulance services.Assessment in the ambulance service entails, on an overall level, having a natu-ral caring attitude that includes striving in two directions at the same time. These are that on the one hand the caregivers strive to bring order to that which is dis-ordered as soon as possible, to structure the unstructured, and in short define the indefinite in order to provide medical assistance. There is a need to quickly as-sess the patient’s condition and which measures are necessary. On the other hand the caregivers strive to let the indefinite wait a while in order to be able to meet the patient’s suffering. There is thus a desire to listen attentively to the individual patient.The essential meaning of assessment of patients in the ambulance services is that there are conflicting demands on assessment and care, which entails that the caregiver adapts him/herself to the prevailing care situation in a way that means being flexible and adaptable to the patient’s medical condition. The caregivers also have a flexibility and adaptability in relation to their colleague, which leads to a mutual interplay in the assessment. Assessment in the ambulance services also means that the caregivers are paradoxically prepared at the same time as be-ing unprepared, i.e. they are prepared for the unprepared. The assessment thus starts before the caregivers have reached the patient and the actual situation. Even if they “know” what awaits them, they do not really “know”. It becomes a dynamic struggle between on the one side the expectancy that feels certain and on the other the unknown in every new situation. The struggle contains a desire for control and effectiveness in a care practice full of surprises.

 • 3729.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  et al.
  University of Borås, Sweden.
  Abelsson, Anna
  Karlstad University, Sweden.
  Jakopovic, Denis
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Wallin, Kim
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Bremer, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Rantala, Andreas
  Lund University, Sweden.
  Kågström, Christer
  Luleå University of Technology, Sweden.
  Ek, Bosse
  Mid Sweden University, Sweden.
  Lingsarve, Johan
  Uppsala University, Sweden.
  Tegelberg, Alexander
  Uppsala University, Sweden.
  Aléx, Jonas
  Umeå University, Sweden.
  Gyllencreutz, Lina
  Umeå University, Sweden.
  Uppstu, Tom
  Umeå University, Sweden.
  Lammgård, Tomas
  Örebro University, Sweden.
  Adolfsson, Annsofie
  Örebro University, Sweden.
  "Förödande att sänka kraven på ambulanspersonal"2017In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no 2017-06-08Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Tidig och avancerad bedömning krävs när patienter möter personal inom ambulanssjukvården. Hur är det möjligt att frågan om sänkta kompetenskrav inom svensk ambulanssjukvård överhuvudtaget har väckts? undrar Nät­verket för ut­bildning av ambulanssjuksköterskor.

 • 3730.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  et al.
  University of Borås, Sweden.
  Bremer, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. University of Borås, Sweden;Kalmar County Hospital, Sweden.
  Lindström, Veronica
  Karolinska Institutet, Sweden;Academic EMS, Sweden.
  Vicente, Veronica
  Academic EMS, Sweden;The Ambulance Medical Service in Stockholm (AISAB), Sweden;Karolinska Institutet, Sweden.
  Caring science research in the ambulance services: an integrative systematic review2019In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 33, no 1, p. 3-33Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  The ambulance services are associated with emergency medicine, traumatology and disaster medicine, which is also reflected in previous research. Caring science research is limited and, since no systematic reviews have yet been produced, its focus is unclear. This makes it difficult for researchers to identify current knowledge gaps and clinicians to implement research findings.

  Aim

  This integrative systematic review aims to describe caring science research content and scope in the ambulance services.

  Data sources

  Databases included were MEDLINE (PubMed), CINAHL, Web of Science, ProQDiss, LibrisDiss and The Cochrane Library. The electronic search strategy was carried out between March and April 2015. The review was conducted in line with the standards of the PRISMA statement, registration number: PROSPERO 2016:CRD42016034156.

  Review methods

  The review process involved problem identification, literature search, data evaluation, data analysis and reporting. Thematic data analysis was undertaken using a five‐stage method. Studies included were evaluated with methodological and/or theoretical rigour on a 3‐level scale, and data relevance was evaluated on a 2‐level scale.

  Results

  After the screening process, a total of 78 studies were included. The majority of these were conducted in Sweden (n = 42), fourteen in the United States and eleven in the United Kingdom. The number of study participants varied, from a case study with one participant to a survey with 2420 participants, and 28 (36%) of the studies were directly related to patients. The findings were identified under the themes: Caregiving in unpredictable situations; Independent and shared decision‐making; Public environment and patient safety; Life‐changing situations; and Ethics and values.

  Conclusion

  Caring science research with an explicit patient perspective is limited. Areas of particular interest for future research are the impact of unpredictable encounters on openness and sensitivity in the professional–patient relation, with special focus on value conflicts in emergency situations.

 • 3731.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  et al.
  University of Borås, Sweden.
  Dahlberg, Karin
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Health and Caring Sciences.
  Caring assessment in the Swedish ambulance services relieves suffering and enables safe decisions2011In: International Emergency Nursing, ISSN 1755-599X, E-ISSN 1878-013X, Vol. 19, no 3, p. 113-119Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study has a health care science approach and explores pre-hospital emergency care with emphasis on assessment. Health care science is focused on the patient with the general aim to describe care that strengthens and supports health. Assessment in the ambulance services has not been explored earlier from this perspective, despite the emphasis on ‘coming close’ to the acute suffering patient. The aim of the study is to describe and analyse assessment in caring situations. Data was collected by participant observations. The major findings point out the importance of professional carers’ recognition of the patient’s lifeworld as an essential part of assessment. The carers’ openness to the situation and to the patient’s suffering and needs vary from being of minor interest to complete focus of the assessment. It seems that assessments that focus solely on a patient’s medical condition can be an obstacle to a full understanding of the individual, and thereby the illness per se. A caring assessment based on an encounter and a dialogue between patient and carer, characterised by inviting the patient to participate, adds further dimensions to the objective data. Therefore, the inclusion of the patient perspective relieves suffering and enables more safe decisions.

 • 3732.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  et al.
  University of Borås, Sweden.
  Hagiwara, Magnus
  University of Borås, Sweden.
  Andersson, Henrik
  University of Borås, Sweden.
  Abelsson, Anna
  Karlstad University, Sweden.
  Jakopovic, Denis
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Wallin, Kim
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Bremer, Anders
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Kågström, Christer
  Luleå University of Technology, Sweden.
  Ek, Bosse
  Mid Sweden University, Sweden.
  Lingsarve, Johan
  Uppsala University, Sweden.
  Tegelberg, Alexander
  Uppsala University, Sweden.
  Hellman, Per
  Uppsala University, Sweden.
  Aléx, Jonas
  Umeå University, Sweden.
  Gyllencreutz, Lina
  Umeå University, Sweden.
  Uppstu, Tom
  Umeå University, Sweden.
  Lammgård, Tomas
  Örebro University, Sweden.
  Adolfsson, Annsofie
  Örebro University, Sweden.
  Ek, Tony
  Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, Sweden.
  Hommel, Ami
  Svensk sjuksköterskeförening, Sweden.
  Ribeiro, Sineva
  Vårdförbundet, Sweden.
  ”Nationella riktlinjer behövs för ambulanspersonal”2017In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no 2017-06-29Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det är förödande att sänka kraven på ambulanspersonal. Därför efterlyser vi nationella riktlinjer och beslut som tydligt anger en lägsta utbildningsnivå för anställning inom ambulanssjukvården, skriver Nät­verket för ut­bildning av ambulanssjuksköterskor i en slutreplik.

 • 3733.
  Wireklint-Sundström, Birgitta
  et al.
  University of Borås, Sweden.
  Holmberg, Mats
  University of Borås, Sweden.
  Herlitz, Johan
  University of Borås, Sweden.
  Karlsson, Thomas
  University of Gothenburg, Sweden.
  Andersson, Henrik
  University of Borås, Sweden.
  Possible effects of a course in cardiovascular nursing on prehospital care of patients experiencing suspected acute coronary syndrome: a cluster randomised controlled trial2016In: BMC Nursing, ISSN 1472-6955, E-ISSN 1472-6955, Vol. 15, no 1, article id 52Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background:Current research suggests that nurses can influence the outcome for patients with acute coronary syndrome (ACS). The aim of this study has been to evaluate whether a course in cardiovascular nursing (CVN) can improve ambulance nurses' (ANs') prehospital care of patients experiencing suspected ACS, related to pain intensity.

  METHODS: 

  This is a cluster randomised controlled trial that was conducted in the ambulance services. Patients were allocated to one of two groups: in the first group, patients were treated by ANs who had attended the CVN course and in the second group patients were treated by ANs without this qualification. Inclusion criteria were: 1/pain raising suspicion of ACS, and 2/pain score ≥4 on a visual analogue scale (VAS). The primary outcome was the estimated intensity of pain or discomfort according to VAS 15 min after randomisation. Secondary outcomes were estimated intensity of pain or discomfort on admission to hospital and further requirement of pain treatment, as well as symptoms such as paleness and/or cold sweat; nausea and/or vomiting; anxiety, dyspnea, degree of alertness, respiratory depression and aggressiveness. A further secondary outcome measured was survival to 30 days. Lastly, a final diagnosis was made. A total of 38 ANs attended the CVN course. There were 1,747 patients who fulfilled the inclusion criteria.

  RESULTS: 

  The pain score did not differ significantly between the two groups fifteen minutes after randomisation (median value of VAS was 4.0 in both groups). On admission to hospital the pain score was significantly lower for patients treated by an AN who had attended the CVN course (n = 332) compared with those treated by an AN who had not attended the course (n = 1,415) (median 2.5 and 3.0 respectively, p = 0.001). The ANs who had attended the course used higher doses of morphine.

  CONCLUSIONS: 

  An educational intervention with a CVN course did not relate significantly to more efficient pain relief in suspected ACS during the first 15 min. However, this intervention was associated with more effective pain relief later on in the prehospital setting. Thus, a CVN course for ANs appears to be associated with reduced pain intensity among patients experiencing suspected ACS. This result needs however to be confirmed in further trials.

 • 3734. Wolfram, Nicole
  et al.
  Rigby, Michael
  Frazzica, Rosa Guiseppa
  Kirch, Willhelm
  Bergman, Patrick
  Sjöström, Michael
  Di Mattia, Pasquale
  Häger, Cristiane
  Neumann, Grit
  Klein, Doreen
  Physical activity and nutrition-health information activities of the EU, WHO, European networks and national examples2007In: Journal of Public Health, Vol. 15, no Supplement 1, p. S3-S53Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective

  Many Health Information Activities related to nutrition and physical activity have been initiated during the past years by several institutions on the national and international level as well as by several European networks. A multitude of projects with different scopes and methodologies has arisen. This variety makes it necessary to bring the results of these activities into a coordinated framework. The report aims to give a structured overview on the availability of routine repeated or repeatable data on the health determinants nutrition and physical activity in European countries. An Inventory of Health Information Activities on physical activity and nutrition was built up, which summarises activities carried out by the European Commission, the WHO, various European Networks, as well as national examples. The Health Information Activities collected as national examples assess data for all countries belonging to the European Union up to 2006, the European Economic Area (EEA) and all Candidate countries. The Inventory considers activities which started in 1990 or later, which were still running or have been approved but not yet started.

  Method

  The report analyses institutional structures (WHO, European Commission, European Networks) as well as examples of health information activities at the national level. A network of European public health professionals identified available national health information activities and survey data, which were summarised in a structured online database.

  Results

  The results section presents activities in the field of health information on physical activity and nutrition of the European Commission (DG Sanco), the World Health Organisation (Europe) and various European networks. Furthermore, this section presents the analysis of the database which summarises health information activities in European countries. The database is freely accessible at the website of the Working Party. Additionally, the supplement provides a summary of Health Information Activities for each country in Country Profile Sheets.

  Conclusion

  The report provides a general overview on Health Information Activities related to physical activity and nutrition as well as a state-of-the-art investigation about available data in European countries. The concluding section of the report aims to recommend future Health Information actions which outline open issues.

 • 3735.
  Wolmesjö, Susanne
  Växjö University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Education.
  Rörelseaktiviteter för lärande och arbetsmiljö: En studie av elevers och lärares upplevelser av rörelseaktiviteter som inslag i skolvardagen2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kortfattad summering av studiens syfte, metod, resultat och analys

  Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka upplevelsen av vad regelbundna

  rörelseaktiviteters inslag i skoldagen och i klassrumsundervisningen kan betyda för elever,

  lärare och deras lär- och arbetsmiljö. Som underlag för den empiriska studien har Friskis &

  Svettis rörelseprojekt RÖRIS valts och därför kan denna studie också till viss del ses som en

  utvärdering av denna verksamhet. Det har varit en studie med en kvalitativ forskningsansats

  där data samlat in genom lärarintervjuer och elevenkäter, vars utformning har haft kvantitativa

  inslag. Deltagarna i studien har varit lärare och elever som regelbundet använt sig av

  verktyget Röris. En litteraturstudie inom området har gjorts för att förstå och till viss del

  förklara de positiva upplevelser som lärare och elever har haft.

  Sammanfattningsvis visar resultaten på att både elever och lärare övervägande upplevt

  rörelseaktiviteternas inslag som något positivt med flera positiva effekter som följd. Eleverna

  upplever att det är roligt, de blir piggare och har lättare att koncentrera sig efteråt. Lärarna

  upplever gladare och lugnare elever som har lättare att koncentrera sig. De upplever även en

  ökad gemenskap och trivsel i gruppen samt att de själva mår bättre efter rörelseaktiviteterna.

  Många av lärarna upplever att motorikträning har ett samband med inlärning av att läsa och

  skriva. Det finns litteratur, forskning och teorier som stöder elevernas och lärarnas

  upplevelser. Om rörelseaktiviteterna är en avgörande faktor till dessa upplevelser går inte att

  bevisa eller fastställa i denna studie. Det behövs fler studier för att påvisa om och hur fysisk

  aktivitet påverkar inlärning, tänkande och arbetsmiljö samt hur denna aktivitet ska utformas

  och individualiseras.

  Många viktiga insatser kan göras av olika människor i samhället för att bidra till möjligheter

  för mer rörelseaktiviteter med syfta att förbättra folkhälsa och skapa ytterligare effekter som

  att det exempelvis påverkar lär- och arbetsmiljön. En samverkan av insatser mellan föräldrar,

  personal i skolan, idrottsföreningar, politiker och forskare blir förmodligen allra bäst för

  individen.

 • 3736.
  Woodgate, Roberta L
  et al.
  University of Manitoba, Canada.
  Safipour, Jalal
  University of Manitoba, Canada.
  Tailor, Ketan
  University of Manitoba, Canada.
  Canadian adolescents' perspectives of cancer risk: a qualitative study2015In: Health Promotion International, ISSN 0957-4824, E-ISSN 1460-2245, Vol. 30, no 3, p. 684-694Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research examining adolescents' understandings of cancer and cancer risk is limited. Accordingly, we conducted an ethnographic study that sought to extend our limited understanding of Canadian adolescents' perspectives of cancer and cancer prevention including how adolescents conceptualize and understand cancer risk. This article addresses findings specific to adolescents' perspectives of cancer risk. Seventy-five adolescents (11–19 years old) took part in the study. Two individual open-ended interviews were planned for each adolescent with the second interview occurring 4 to 5 weeks after the first interview. The second interview was complemented by the use of photovoice. Four focus groups, composed of the adolescents who took part in the individual interviews, were also conducted. Data analysis involved both thematic and content analysis. Findings revealed that adolescents conceptualized cancer risk in terms of specific risk factors, with lifestyle factors (e.g., smoking, diet/nutrition and physical inactivity) dominating their discourse. Adolescents rationalized risky health behaviours through use of cognitive strategies that included questioning and evaluating risk information, considering the benefits costs of the cancer risk, and downplaying the impact of the cancer risk. Use of these cognitive strategies helped to make cancer risks more acceptable to adolescents. While adolescents felt that cancer could not always be prevented, they did feel it was possible for individuals to delay getting cancer by lowering the impact of cancer risks through making the right choices. Although more research in this area is needed, the findings from this study may help inform cancer prevention and risk communication programmes and policies.

 • 3737.
  Wredberg, Kristina
  et al.
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Harrysson, Sofia
  University of Kalmar, School of Human Sciences.
  Sjuksköterskors kunskaper om undernäring.: – attityder och kunskaper om nutrition och nutritionsbedömningar2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bland äldre patienter i Sverige är undernäring ett problem som växer sig allt större.

  Forskning har visat att många äldre patienter riskerar att drabbas av ohälsa, minskat

  välbefinnande och lägre egenvårds kapacitet vid undernäring (Johansson, 2004).

  Syftet med denna litteraturstudie var att genom omvårdnadsforskning belysa

  sjuksköterskors attityder och kunskaper till nutritionsbehov och

  nutritionsbedömningar hos äldre patienter över 65 år. En systematisk litteraturstudie

  valdes som metod, systematisk sökning, kritisk granskning, dataanalys samt

  sammanställning av vetenskapliga artiklar inom problemområdet gjordes. I

  dataanalysen framkom teman som sjuksköterskors attityd till nutrition,

  nutritionsbehov och nutritionsbedömning av äldre patienter. Sjuksköterskors kunskap

  och utbildning om nutritionens betydelse för patienternas välbefinnande. Resultatet i

  denna studie visar att nutritionskunskap och utbildning bland sjuksköterskor i dag är

  otillräcklig. Slutsatsen blir således, för att kunna fastställa och tillgodose äldre

  patienter nutritionsstatus bör en ökad kompetens utveckling bland sjuksköterskor

  ske.

 • 3738.
  Wrångelin, Johan
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Österström, Henrik
  Linnaeus University, Faculty of Health, Social Work and Behavioural Sciences, School of Education, Psychology and Sport Science.
  Utomhuspedagogik? Det är en jävligt bra fråga!: Idrottslärares definitioner och uppfattningar om utomhuspedagogik i ämnet idrott och hälsa.2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 3739.
  Wu, Tzu-Yi
  et al.
  Acad Sinica, Taiwan.
  Lin, Chung-Ying
  Hong Kong Polytech Univ, Peoples Republic of China.
  Årestedt, Kristofer
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Griffiths, Mark D.
  Nottingham Trent Univ, UK.
  Brostrom, Anders
  Jönköping University, Sweden.
  Pakpour, Amir H.
  Qazvin Univ Med Sci, Iran;Jönköping University.
  Psychometric validation of the Persian nine-item Internet Gaming Disorder Scale - Short Form: Does gender and hours spent online gaming affect the interpretations of item descriptions?2017In: Journal of Behavioral Addictions, ISSN 2062-5871, E-ISSN 2063-5303, Vol. 6, no 2, p. 256-263Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background and aims: The nine-item Internet Gaming Disorder Scale -Short Form (IGDS-SF9) is brief and effective to evaluate Internet Gaming Disorder (IGD) severity. Although its scores show promising psychometric properties, less is known about whether different groups of gamers interpret the items similarly. This study aimed to verify the construct validity of the Persian IGDS-SF9 and examine the scores in relation to gender and hours spent online gaming among 2,363 Iranian adolescents. Methods: Confirmatory factor analysis (CFA) and Rasch analysis were used to examine the construct validity of the IGDS-SF9. The effects of gender and time spent online gaming per week were investigated by multigroup CFA and Rasch differential item functioning (DIF). Results: The unidimensionality of the IGDS-SF9 was supported in both CFA and Rasch. However, Item 4 (fail to control or cease gaming activities) displayed DIF (DIF contrast = 0.55) slightly over the recommended cutoff in Rasch but was invariant in multigroup CFA across gender. Items 4 (DIF contrast = -0.67) and 9 (jeopardize or lose an important thing because of gaming activity; DIF contrast = 0.61) displayed DIF in Rasch and were non-invariant in multigroup CFA across time spent online gaming. Conclusions: Given the Persian IGDS-SF9 was unidimensional, it is concluded that the instrument can be used to assess IGD severity. However, users of the instrument are cautioned concerning the comparisons of the sum scores of the IGDS-SF9 across gender and across adolescents spending different amounts of time online gaming.

 • 3740.
  Wännström, Ingrid
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Peterson, Ulla
  Karolinska Institutet.
  Åsberg, Marie
  Karolinska Institutet.
  Nygren, Åke
  Karolinska Institutet.
  Gustavsson, J. Petter
  Karolinska Institutet.
  Can scales assessing psychological and social factors at work be used across different occupations?2009In: Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 34, no 1, p. 3-11Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM: To assess the psychometric properties of a comprehensive tool for assessing psychosocial work characteristics(the QPSNordic), focusing on measurement invariance (MI) across occupations.

  METHODS: QPSNordic consists of 26 scales covering task, individual, and organizational aspects of work. Multiple group confirmatory factor analyses were performed in order to elucidate MI across a variety of occupational groups.

  SUBJECTS: Private sector employees and health care workers from the public sector participated. Equal size (n = 500) groups from six different occupations were drawn and entered in multiple group confirmatory factor analyses for assessment of MI.

  RESULTS: Nine of the 24 analysed scales functioned well across all occupational groups and could thus be used for valid comparisons across professions. The majority of the remaining scales showed MI at least across some groups.

  CONCLUSION: With some exceptions, the QPSNordic has good psychometric properties. Scales measuring organizational aspects of work could also be used across professional groups, enabling valid comparisons between differing workplaces and occupations.

 • 3741.
  Wännström, Ingrid
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Peterson, Ulla
  Karolinska Institutet.
  Åsberg, Marie
  Karolinska Institutet.
  Nygren, Åke
  Karolinska Institutet.
  Gustavsson, J. Petter
  Karolinska Institutet.
  Psychometric properties of scales in the General Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work (QPSNordic): confirmatory factor analysis and prediction of certified long-term sickness absence2009In: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 50, no 3, p. 231-244Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Psychometric properties, particularly predictive validity, of scales in the General Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work (QPSNordic) were assessed. The analysis is confined to the scales in the QPSNordic, and 24 of the 26 scales are included. A large group of Swedish county council employees (n= 3,976; response rate = 65%) participated in a study and were given the QPSNordic. Register data for long-term sick leave (>90 days), with diagnosis, were used for predictive analysis. The following main results were obtained: Reliability was generally satisfactory, confirmatory factor analysis indicated good fit, concurrent validity was good, some less often investigated organizational variables predicted sickness absence, and scales were differentially associated with absence due to psychiatric and musculoskeletal disorders. In conclusion, the psychometric testing of the QPSNordic so far suggests that it is a good instrument for assessing health-related factors at work.

 • 3742.
  Wärdig, Rickard
  et al.
  Linköping university, Sweden.
  Hadziabdic, Emina
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hjelm, Katarina
  Uppsala university, Sweden.
  Healthcare staff’s evaluation of a walk-in centre at a healthcare centre in an immigrant-dense area2019In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 28, no 9-10, p. 1473-1481Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims and objectives: To evaluate a walk-in centre at a healthcare centre in an immigrant-dense area where a high proportion of the patients have limited language ability in Swedish, from the perspective of healthcare personnel. Background: Increased global migration results in higher vulnerability in migrants, with the risk of increased morbidity and mortality. Migrants’ health often deteriorates, which can be attributed to an increased level of stress and adaptation to a new lifestyle. Therefore, immigrants are at higher risk of being affected by, for example, cardiovascular diseases and diabetes. This requires access to good health care. Design: A qualitative exploratory study was conducted, using semi-structured interviews. Content analysis was used in the analysis process. Methods: Semi-structured interviews were held with 15 purposively sampled doctors and nurses, working at a healthcare centre in Sweden. Data were collected during autumn 2017. The study was performed in accordance with COREQ. Results: Working at the walk-in centre involved caring for everything from basic to advanced health problems and meant a high pace that required stress-resistant personnel. The walk-in centre was described as both promoting and threatening patient safety. The personnel had several ideas on how to develop the walk-in centre. Conclusions: A walk-in centre can be seen as a necessity related to issues of ensuring patient safety and delivering care for everyone in an immigrant-dense area. However, it cannot be the only form of care offered, as it seems not be adapted to certain groups, such as people with disabilities and the elderly. Relevance to clinical practice: The findings emphasise that a walk-in centre is a way to increase accessibility for the entire population and offer equal care for all, even if it involves challenges that need to be addressed.

 • 3743.
  Wärmé, Linda
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Hoang, Hoa
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.
  Att belysa sjuksköterskors tillämpning av handhygienrutiner i sluten somatisk vård:  En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan som uppkommer i sluten somatisk vård i Sverige. Vårdrelaterade infektioner är infektioner patienter får i samband med medicinsk eller kirurgisk behandling eller omvårdnad inom sluten somatisk vård. Problemet skapar ett stort lidande för patienter och samhället globalt. Tillämpning av handhygien är den viktigaste förebyggande åtgärden för att motverka vårdrelaterade infektioner. Syfte: Belysa faktorer som påverkar sjuksköterskors tillämpning av handhygienrutiner inom sluten somatisk vård. Metod: En systematisk litteraturstudie gjordes där elva artiklar analyserades. Artiklarna hade både kvantitativa, kvalitativa och mixade ansatser. Resultat: Resultatet av studien visade ett flertal faktorer som delas in i två huvudrubriker där flera underkategorier passade in. Kategorin organisatoriska faktorer innebar hög arbetsbelastning, begränsat material, interventioner samt ledarskap och feedback. Den andra kategorin vid namn individuella faktorer innefattade underkategorierna kunskap samt attityd och ansvar. Slutsats: Trots att riktlinjer om handhygien har funnits under längre tid kvarstår brister vid tillämpning av handhygienrutiner, vilket innebär att ytterligare förbättring krävs. Genom att öka medvetenheten hos sjuksköterskor beträffande dessa faktorer skapas förutsättningar till att förbättra det förebyggande arbetet mot vårdrelaterade infektioner.

 • 3744.
  Wåhlin, Ingrid
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Kalmar County Council ; Kalmar County Hospital.
  Empowerment in critical care - a concept analysis2017In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 31, no 1, p. 164-174Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: The purpose of this paper was to analyse how the concept of empowerment is defined in the scientific literature in relation to critical care. As empowerment is a mutual process affecting all individuals involved, the perspectives of not only patients and next of kin but also staff were sought.

  METHOD: A literature review and a concept analysis based on Walker and Avant's analysis procedure were used to identify the basic elements of empowerment in critical care. Twenty-two articles with a focus on critical care were discovered and included in the investigation.

  FINDINGS: A mutual and supportive relationship, knowledge, skills, power within oneself and self-determination were found to be the common attributes of empowerment in critical care. The results could be adapted and used for all parties involved in critical care - whether patients, next of kin or staff - as these defining attributes are assumed to be universal to all three groups, even if the more specific content of each attribute varies between groups and individuals.

  CONCLUSION: Even if empowerment is only sparsely used in relation to critical care, it appears to be a very useful concept in this context. The benefits of improving empowerment are extensive: decreased levels of distress and strain, increased sense of coherence and control over situation, and personal and/or professional development and growth, together with increased comfort and inner satisfaction.

 • 3745.
  Wåhlin, Ingrid
  et al.
  Linköping University ; Kalmar Hospital.
  Ek, Anna-Christina
  Linköping University.
  Idvall, Ewa
  Linköping University ; Kalmar County Council.
  Empowerment from the perspective of next of kin in intensive care2009In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 18, no 18, p. 2580-2587Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIMS AND OBJECTIVES: To describe next of kin empowerment in an intensive care situation. Background. Next of kin is important in reducing intensive care patients' fear and anxiety. However, admission to an intensive care unit is often recognised as an extremely stressful event, causing next of kin to experience shock, fear, anxiety and vulnerability. More knowledge is needed about how next of kin in intensive care can be empowered.

  DESIGN: The study was conducted using a phenomenological method.

  METHODS: Ten interviews were conducted with intensive care patients' next of kin.

  FINDINGS: Perceptions of both a genuine will and a capacity to help and relieve were found to be essential for next of kin's experiences of empowerment in an intensive care situation. All informants were empowered by a caring atmosphere where they received continuous, straightforward and honest information that left room for hope and in which closeness to the patient was facilitated and medical care was perceived as the best possible. Some of the informants were also strengthened by support from other family members and/or by being involved in caring for the patient.

  CONCLUSIONS: Next of kin empowerment was found to be associated with being met with human warmth and sensitivity. This emphasises the importance of discussing attitudes and behaviours as well as surveillance and treatment when trying to improve the care of next of kin in intensive care unit and when working with staff development.

  RELEVANCE TO CLINICAL PRACTICE: Knowledge of how to empower next of kin in an intensive care situation allows caring staff to support these persons in a more sensitive and appropriate way. Findings underline the importance of creating caring relations with patients' next of kin.

 • 3746.
  Wåhlin, Ingrid
  et al.
  Kalmar Hospital ; Linköping University ; Kalmar County Council.
  Ek, Anna-Christina
  Linköping University.
  Idvall, Ewa
  Linköping University ; Kalmar County Council.
  Empowerment in intensive care: patient experiences compared to next of kin and staff beliefs2009In: Intensive & Critical Care Nursing, ISSN 0964-3397, E-ISSN 1532-4036, Vol. 25, no 6, p. 332-340Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Experiences of critically ill patients are an important aspect of the quality of care in intensive care units. If next of kin and staff try to empower the patient, this is probably performed in accordance with their beliefs about what patients experience as empowering. As intensive care patients often have difficulties communicating, staff and next of kin need to interpret their wishes, but there is limited knowledge about how correct picture next of kin and staff have of the intensive care patient's experiences. The aim of this study was to compare intensive care patients' experiences of empowerment with next of kin and staff beliefs. Interviews with 11 intensive care patients, 12 next of kin and 12 staff were conducted and analysed using a content analysis method. The findings showed that the main content is quite similar between patient experiences, next of kin beliefs and staff beliefs, but a number of important differences were identified. Some of these differences were regarding how joy of life and the will to fight were generated, the character of relationships, teamwork, humour, hope and spiritual experiences. Staff and next of kin seemed to regard the patient as more unconscious than the patient him/herself did.

 • 3747.
  Wåhlin, Ingrid
  et al.
  Kalmar Hospital ; Linköping University ; Kalmar County Council.
  Ek, Anna-Christina
  Linköping University.
  Idvall, Ewa
  Linköping University ; Kalmar County Council.
  Patient empowerment in intensive care: an interview study2006In: Intensive & Critical Care Nursing, ISSN 0964-3397, E-ISSN 1532-4036, Vol. 22, no 6, p. 370-377Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Intensive care patients often experience a lack of control, as well as inner chaos. Experiences from intensive care can continue to affect patients for a long time. Empowerment is a positive and dynamic process that focuses on people's strengths, rights and abilities. It takes on different expressions for different people in different environments and must be described by the people involved. The aim of this study was to describe patient empowerment in an intensive care situation. The study was based on open-ended interviews with 11 patients in two intensive care units. The interviews were analysed according to the empirical phenomenological psychological method. The results showed that patient empowerment in intensive care consists of strengthening and stimulating the patients' own inherent joy of life and will to fight. A positive environment that encouraged feelings of value and motivation and in which the patient felt safe, received additional care and participated as he/she wished had a positive influence.

 • 3748.
  Wåhlin, Ingrid
  et al.
  Linköping University ; Kalmar Hospital.
  Ek, Anna-Christina
  Linköping University.
  Idvall, Ewa
  Malmö University ; Malmö University Hospital.
  Staff empowerment in intensive care: nurses' and physicians' lived experiences2010In: Intensive & Critical Care Nursing, ISSN 0964-3397, E-ISSN 1532-4036, Vol. 26, no 5, p. 262-269Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM: The purpose of the study was to describe empowerment from the perspective of intensive care staff. What makes intensive care staff experience inner strength and power?

  BACKGROUND: Intensive care staff are repeatedly exposed to traumatic situations and demanding events, which could result in stress and burnout symptoms. A higher level of psychological empowerment at the workplace is associated with increased work satisfaction and mental health, fewer burnout symptoms and a decreased number of sick leave days.

  METHOD: Open-ended interviews were conducted with 12 intensive care unit (ICU) staff (four registered nurses, four enrolled nurses and four physicians) in southern Sweden. Data were analysed using a phenomenological method.

  FINDINGS: Intensive care staff were found to be empowered both by internal processes such as feelings of doing good, increased self-esteem/self-confidence and increased knowledge and skills, and by external processes such as nourishing meetings, well functioning teamwork and a good atmosphere.

  CONCLUSION: Findings show that not only personal knowledge and skills, but also a supporting atmosphere and a good teamwork, has to be focused and encouraged by supervisors in order to increase staff's experiences of empowerment. Staff also need a chance to feel that they do something good for patients, next of kin and other staff members.

 • 3749.
  Wåhlin, Ingrid
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Kalmar County Hospital.
  Samuelsson, Peter
  Kalmar County Hospital.
  Ågren, Susanna
  Linköping University.
  What do patients rate as most important when cared for in the ICU and how often is this met?: an empowerment questionnaire survey2017In: Journal of critical care, ISSN 0883-9441, E-ISSN 1557-8615, Vol. 40, p. 83-90Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aimed to explore what patients rate as being of the greatest importance and less important, when being cared for in the intensive care unit (ICU). The aim was also to examine the extent to which these topics are met.

  In the Patient Empowerment Questionnaire (PEQ-ICU), patients were first asked to rate the importance of 28 items, and then how often those topics were met during their stay in the ICU.  

  Having trust/confidence in staff, Receive visits from next of kin, Staff being positive to visitors, Receive pain relief, Staff showing human warmth, and Staff trying to strengthen my life spirit were the items that most patients evaluated as being of the greatest importance. The items Staff being positive to visitors, Receiving pain relief and Receive visits from next of kin, were the items most frequently considered as “always met”, while the items Have influence and Receive help to look forward were less often met.

  It was found that there is a potential for improvement in helping the ICU patients to maintain contact with reality, remind them about their importance to someone or something, and what they could look forward to when becoming healthier and returning to ordinary life.

  Highlights

  • Relationships and caring atmosphere were considered to be of greater importance than physical help and support.
  • Get visits from next of kin was found to be the second most important topic to ICU patients, after Have trust in staff.
  • ICU patients need help to get their life spirit strengthen e.g. by being reminded about what they could look forward to.
 • 3750.
  Wærn, Karolina
  et al.
  University of Kalmar, eHealth Institute, School of Human Sciences, University of Kalmar,.
  Hellström, Lina
  University of Kalmar, eHealth Institute, School of Human Sciences, University of Kalmar,.
  Petersson, Göran
  University of Kalmar, eHealth Institute, School of Human Sciences, University of Kalmar,.
  Förskrivares uppfattningar om e-recept: och möjliga orsaker till avvikelser vid e-receptförskrivning2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Avsikten med e-recept är att öka säkerheten och kvaliteten vid recepthanteringen. I december 2007 utgjorde e-recept 68% av alla nyutskrivna recept. I samband med att antalet e-recept har ökat har en ny typ av avvikelser uppmärksammats: läkemedel till fel patient, fel läkemedel utskrivet, ofullständiga/felaktiga doseringar samt receptdubletter. För att kunna minska antalet avvikelser som uppstår vid e-receptförskrivning behövs kunskap om vilka brister i journalsystemen som kan orsaka dessa avvikelser. Apoteket AB och Sveriges Kommuner och Landsting gav i början av 2007 eHälsoinstitutet i uppdrag att utifrån ett förskrivarperspektiv identifiera och belysa möjliga orsaker till avvikelser vid e-receptförskrivning med fokus på funktionalitet och utformning av användargränssnittet. Avsikten med studien har varit att identifiera trender.

  Studien har omfattat sex journalsystem: Cosmic, Journal III, Melior, SYSteam Cross, Take Care och VAS. Två enkätundersökningar har genomförts, en till förskrivare och en till respektive journalleverantör. Svarsfrekvensen på webbenkäten till förskrivarna uppgick till 46%. Fem av sex journalleverantörer besvarade enkäten. Take Care valde att inte besvara enkäten.

  Förskrivarna var i stort sett nöjda med att förskriva läkemedel som e-recept, men i studien identifierades en rad brister i de använda journalsystemen. Inget journalsystem var fritt från brister, utan samtliga journalsystem hade både styrkor och svagheter. De brister i journalsystemens e-receptfunktion som förskrivarna angav och som kan orsaka att förskrivare åstadkommer fel är: brister i användargränssnittets utformning, brister i funktioner och avsaknad av funktioner. Vi anser att det bland annat krävs ett tydligare användargränssnitt avseende hur information om läkemedlens olika förpackningar visas, att aktuell patients namn och personnummer visas tydligare samt att möjligheten för att kunna hantera mer än en patient i taget elimineras. Avseende funktioner efterfrågar vi kontrollfunktioner, till exempel att förskrivaren före sändning av ett e-recept måste godkänna hela e-receptet visat i klartext för förskrivaren – en form av sista kontroll. Att en sista kontroll ska vara möjlig ställer krav på journalleverantörer och att rutinen införs i verksamheten. En samverkan mellan verksamhet, individ och IT-stöd i högre grad än idag är nödvändig för en bättre patientsäkerhet.

  Några av de identifierade bristerna i journalsystemens e-receptfunktion uppges ska åtgärdas i kommande versioner, godkända enligt Nationellt e-recept format. Exempelvis kommer samtliga journalsystem att stödja funktionen att hantera kvittenser om mottagna recept från apoteket.

  För en ökad patientsäkerhet avseende e-recept är vår rekommendation att journalleverantörerna åtgärdar påvisade brister i e-receptfunktionernas användargränssnitt och funktioner samt att beställaren, det vill säga landstingen, framöver ställer tydligare krav. Vi rekommenderar vidare att förskrivare involveras i utvecklingen av e-receptfunktionen, att verksamhetens rutiner i förskrivningsprocessen tydliggörs samt att inblandade parter samlas kring ett regelverk och minimikrav avseende e-receptförskrivning.

727374757677 3701 - 3750 of 3834
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf