lnu.sePublications
Change search
Refine search result
78910111213 451 - 500 of 667
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 451.
  Nihlén, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Extra anpassningar inom svenskämnet: En enkät- och intervjubaserad studie med gymnasielärare2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur svensklärare arbetar med extra anpassningar. Undersökningsområden är hur de resonerar om vem som är i behov av extra anpassningar, vilka extra anpassningar svensklärarna uppger sig arbeta med för att alla elever ska kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling samt hur de samarbetar med sina kollegor. Detta undersöks genom kvantitativ enkät och kvalitativa intervjuer, vars syfte var att fördjupa enkätsvaren. Totalt medverkade 47 respondenter i enkätundersökningen och tre av fyra genomförda intervjuer kom att användas i studien. Resultatet visar att extra anpassningar främst sker för lågpresterande elever och att lärarna i mån av tid och resurser anpassar för de högpresterande elever som är i behov av det. Konkreta extra anpassningar som svensklärarna gör beror på eleven, eftersom det är dennes behov som styr hur anpassningen ska utformas. 

 • 452.
  Nilsson, Angelica
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Rudolfsson, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Nere på botten ska det vara toppen: Att undervisa om ekologisk hållbar utveckling med hjälp av barnlitteratur2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna forskningsstudie är att undersöka hur två skönlitterära barnböcker från olika decennier framställer ekologisk hållbar utveckling med fokus på nedskräpning i havet, samt vilka aspekter om miljö en elevgrupp uppmärksammar. Barnlitteraturen som analyseras är Tore och Ama räddar havet (2015) och Plupp och havet (1986). Vi gör ekokritiska läsningar av de båda böckerna samt genomför två lektionstillfällen med tillhörande observation för att undersöka vilka aspekter eleverna uppmärksammar om ekologisk hållbar utveckling. De teoretiska utgångspunkterna som vår forskningsstudie utgår från är det ekokritiska och det sociokulturella perspektivet. Studien visar betydelsen av praktiska inslag i undervisningen, diskussionens betydelse i komplexa ämnen samt vikten av att läraren är väl förberedd på vad eleverna skulle kunna uppmärksamma, vilket läraren kan göra genom att ekokritiskt granska sitt material. Eleverna visar under forskningsstudien intresse för ekologisk hållbar utveckling samt att de är medvetna om vad människan kan göra för att hjälpa naturen. Vi upplever att de har kunskaper om var skräp bör slängas, men inte om konsekvenserna om det till exempel hamnar i havet. Slutsatsen av vår undersökning är att eleverna är medvetna om att alla kan bidra med någonting för att främja en hållbar utveckling.

 • 453.
  Nilsson, Angelica
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Rudolfsson, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ventlinger, Annie
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Pedagogy and Learning.
  Vår tids miljöhjältar: Att undervisa om hållbar utveckling i skolan med hjälp av barnlitteratur2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna forskningsstudie var att undersöka elevers kunskaper och relation till frågor om ekologisk hållbarhet, med utgångspunkt i arbete med en skönlitterär text. Vår studie utgick från forskning kopplat till barnlitteratur och dess värden, undervisning inom hållbar utveckling samt ekokritisk läsning. Vi har analyserat bilderboken Rädda Rosala. Analysen bestod av en text- och bildanalys samt en ekokritisk läsning. Vi har även genomfört ett undervisningstillfälle där en elevgrupp fick lyssna på en uppläsning av boken Rädda Rosala för att därefter reflektera över bokens budskap och tema. Efterföljande samtal genomfördes i par och gemensamma diskussioner. Vi var intresserade av vilka ekologiska aspekter eleverna uppmärksammade. Studien visade att det är givande att arbeta med litteratur i undervisningen om hållbar utveckling, eftersom vi såg att eleverna blev engagerade och tillsammans började utveckla ett intresse för frågor om miljö. Ett annat resultat som framkommit är vikten av för- och efterarbete i arbetet med komplexa frågor, såsom hållbar utveckling. Att analysera material som ska användas i undervisning ser vi som väsentligt då vår text- och bildanalys samt vår ekokritiska läsning gjorde att vi kunde göra ett kritiskt motiverat val. Vi har även reflekterat över skolans uppdrag och den outtalade ambitionen att utveckla barnen till vår tids miljöhjältar.

 • 454.
  Nilsson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Processbarhetsteorin som kartläggningsverktyg: En jämförande studie om SFI-elevers implicita och explicita grammatiska kunskaper 2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöktes de implicita och explicita kunskaperna hos 26 SFI-elever på C- och D-nivå för att jämföra huruvida dessa skilde sig åt angående grammatisk processningsnivå. Genom en skriftlig produktion utifrån ett förangivet bildmaterial och ett grammatikalitetsbedömningstest analyserades resultaten utifrån processbarhetsteorin. Resultatet visar att de explicita kunskaperna övervägande ligger på en nivå högre än de implicita, men även att det förekommer avvikelser i den processbarhetsteoretiska hierarkin, likt de resultat som erhållits i tidigare studier inom området. Det insamlade empiriska materialet visar en tydlig bild av varje individs implicita och explicita grammatiska kunskapsnivå, vilket kan vara användbart i kartläggningssammanhang.

 • 455.
  Nilsson, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Sambandet mellan motivation och läsförståelse hos andraspråksinlärare: En studie av vuxnas inlärande av svenska som andraspråk2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie är en fördjupning i huruvida motivation påverkar andraspråksinlärares

  resultat i läsning. Gardner och Lamberts (1972) ursprungsmodell för motivationsstudier har fungerat som underlag i denna undersökning som har utförts på en grupp vuxna L2- inlärare av svenska som i nuläget studerar på SFI, kurs C och D. Frågeställningen är huruvida elever med hög motivation uppnår bättre resultat på lästest än elever med lägre motivation. Den antagna hypotesen säger att är man mer motiverad uppnår man ett bättre resultat än om man är mindre motiverad. Studien är kvantitativ i sin ansats. Metoden utgörs av en surveyundersökning med kvalitativ ansats och utgörs i form av ett läsfärdighetstest samt en motivationsenkät. Resultaten av de båda testerna har analyserats i förhållande till varandra genom Pearsonkorrelationer. Eftersom inga statistiska samband kunde säkerställas mellan prestation på lästestet och motivationsindex bland deltagarna i denna undersökning är slutsatsen att motivation inte är en direkt faktor för att uppnå bra resultat i läsning. 

 • 456.
  Nilsson, Caroline
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Talhandlingar och talutrymme.: En studie av andraspråksinteraktion2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur en klassrumsinteraktion i

  Utbildning i svenska för invandrare kan te sig. Ett mer specifikt syfte med uppsatsen är att undersöka hur interaktionen mellan lärare och elever ser ut för fördelning av talutrymme, tal-handlingar, respons samt lärarens frågetyper. Detta är en fallstudie som utgår från observation och inspelning av en SFI-klass med elever som går på kurs C- och D- inom spår 3. I studien har fyra klassrumsinspelningar transkriberats och analyserats enligt COLT–modellen. Undersökningen utgår från ett sociokulturellt perspektiv.

  Resultaten visar att läraren använde talhandlingarna frågor, upprepning av fråga, respons, direkt uppmaning samt förklaring och instruktion. Eleverna använde talhandlingarna: frågor, upprepning av fråga, respons, förklaring och instruktion. Resultatet visar även att läraren står för den största delen av talutrymmet. Den vanligaste talhandlingen hos läraren var frågor och elevernas var att svara på lärarens frågor. Den frågetyp som dominerar lärarens frågor är öppna frågor. Övriga frågetyper som läraren använder är fokuserad fråga, neutral ja- och nej-fråga, styrande ja- och nej-fråga, ingen explicit uppmaning till svar, uppskjutande fråga, samt retorisk fråga.

  Den frågeform som används mest hos läraren är av syntaktisk form, där frågorna inleddes med ett frågeord eller har omvänd ordföljd med det finita verbet först. Vanligast förekom-mande respons hos eleverna är ultraminimala yttranden. Lärarens respons består mestadels av neutral respons.

   

 • 457.
  Nilsson, Charlie
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Klart du är en tjej. Du har ju långt hår med flätor och kjolar": Hur kön görs i Camilla Gisslows roman Jag har ingen historia, jag har ett liv2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker hur Camilla Gisslows roman Jag har ingen historia, jag har ett liv (2016) kan användas i svenskundervisningen utifrån skolans värdegrund samt hur den kan möjliggöra, som Elisabeth Langmann benämner det, tolererande subjekt. Utvalda delar av romanen analyseras utifrån Judith Butlers teori om hur kön görs, vilka ligger till grund för de didaktiska implikationerna. De sätt som analysen är strukturerad på, i form av dess innehåll, kan betraktas som ett möjligt tillvägagångssätt i ett arbete med romanen i undervisningen. Ambitionen är alltså en didaktiskt syftande diskussion av olika delar av romanen, snarare än en separat genusteoretisk analys.

  Analysen visar på att den transsexuella karaktären Michael i Gisslows roman synliggör Butlers resonemang om hur kön görs genom performativa handlingar. Vidare visar analysen på att identiteter och beteenden som bryter mot dessa könsnormer dels sticker hål på idén om att genus, kropp och begär är sammankopplade och dels att de som hamnar utanför normen riskerar att bli utsatta för sanktioner. Det som framkommer i analysen kan också förstås utifrån Langmanns resonemang om att vi i möten med människor som rubbar våra invanda föreställningar, ställs inför valet att välkomna eller förtrycka. Det är också i dessa möten som Langmann menar att tolererande subjekt kan bli till.

  Romanens didaktiska potential baseras på Martha C. Nussbaum teori , så som den tolkas av Malin Alkestrand, om skönlitteraturens möjlighet att påverka läsaren genom den narrativa fantasin. Sammanfattningsvis kan romanen alltså sägas ha en didaktisk potential på flera sätt. Dels då den visar på hur kön görs och problematiserar den normativa idén om att genus, kön och begär sammanfaller och dels då den synliggör det vi ställs inför i de möten som Langmann beskriver. Men kanske viktigast av allt, den erbjuder ett synliggörande av transpersoner.

 • 458.
  Nilsson, Elisabet
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Svensson, Vanja
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Pekboken i förskolan: en undersökning om pedagogers förhållningssätt till pekböcker2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt resultat visar att pekboken har en hög status och används i verksamheten på de förskolor som varit med i undersökningen. Den finns tillgänglig för barnen att läsa själv eller tillsammans med någon vuxen. Pekboken inspirerar barnen till att leka lekar,men den kan också användas som ett föremål i barnens lek. Vi ställer oss därför frågan om den borde få användas i leken, och då som leksak eller bok?

  I vår undersökning anser pedagogerna i förskolorna att pekboken ska behandlas på samma försiktiga sätt som andra böcker, och resultatet från intervjuerna har även gjort oss medvetna om hur vi kan läsa en pekbok. Pedagogerna menar att de måste tillåta att det tar tid att läsa och lyssna på barnens tolkningar och berättelser om bilderna. I vår uppsats om pekboken har vi fått fram att pekboken är en första inbjudan till böcker och läsning, och pedagogerna i vår undersökning visar en tydlig bild av hur vi kan göra detta till en positiv upplevelse. Att läsa en pekbok innebär att skapa en dialog och ett samspel med barnet. Pekboken är en litteraturform som kräver tid, lyhördhet, omtanke, men också fantasi.

 • 459.
  Nilsson, Emma Oline
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Håll ut! Det ordnar sig när du är död: En studie om sagor som fostrandemedel ur ett värdegrundsperspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  According to the Swedish curriculum, teachers have an assignment to educate children to become democratic citizens. Students will develop values given in the curriculum's section, dealing with aspirational values. Teachers also have an assignment to transmit a cultural heritage. The curriculum states that education, in a deeper sense, is about to transmit a cultural heritage. This claims that the two assignments would be one and the same. This is something, taken for granted, that will be problematized in this essay, by analyzing tales written by H.C. Andersen, from a perspective of values.

 • 460.
  Nilsson, Emme
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Johansson, Julia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Muntliga interaktioner i svenskämnet: En observationsstudie i årskurs 22019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att studera lärares roll i den muntliga interaktionen i ämnet svenska i årskurs två. Utifrån syftet besvaras två frågeställningar som knyts samman med de sociokulturella begreppen stöttning och mediering, nämligen hur lärarna stöttar elevernas muntliga interaktion och vilka medierande redskap som används i klassrummen. Studien bygger på sex observationer i årskurs två som tar sin grund i ett redan färdigställt observationsschema som ger verktyg att observera muntliga interaktioner och lärmiljö utifrån 25 olika faktorer, varav 14 faktorer redovisas och analyseras i studien. Resultatet analyseras med hjälp av ett ramverk inom den sociokulturella teorin som innefattar begreppen stöttning och mediering.

  Resultatet av studien visar faktorernas förekomst i de observerade klassrummen utifrån hur vanliga de är. Resultatet visar att lärarna främjar interaktionen i klassrummet genom att exempelvis ställa öppna frågor, använda sig av rekvisita för att stärka språkliga yttranden samt bekräftar elevernas yttranden. Under alla observationer använder sig även lärarna av muntliga övningar i både par och mindre grupper. Utifrån resultatet framkom det dock att flertalet lärare inte använder sig av flera av de metoder som tidigare forskning visat vara främjande för elevernas muntlighet, exempelvis använder de sig inte tillräckligt av ett långsamt taltempo eller av pausering och de agerar inte heller som språkliga förebilder i önskad grad. En slutsats som kan dras av resultatet är att lärare bör skapa ytterligare medvetenhet om vilka metoder och strategier som bör finnas med i undervisningen för att främja den muntliga interaktionen i klassrummet.

 • 461.
  Nilsson, Felix
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Möjligheter till främjande av muntlig interaktion i svenskämnet.: En observationsstudie i årkurs 5 och 6.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter till lärarinitierad muntlig interaktion som ges eleverna i två klasser i årskurs 5 och 6 samt att pröva ett tidigare utvecklat observationsverktyg. För att uppfylla studiens syfte användes systematiska observationer som utfördes under totalt fyra lärtillfällen. Till hjälp användes observationsverktyget som innehåller 44 faktorer, fördelade i kategorierna lärmiljö, lärtillfälle och interaktioner. Resultatet som analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv visar att de observerade lärmiljöerna, lärtillfällena och lärarledda interaktionerna ger eleverna goda förutsättningar till utvecklande av muntliga interaktioner men även att observationsverktyget som användes kan behöva en anpassning om det ska lämpa sig optimalt för observationer på mellanstadiet.

 • 462.
  Nilsson, Joakim
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Svensson, Sebastian
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Elevers talutrymme i klassrummet ur ett genusperspektiv2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a study of how speaking time is distributed in two different classroom settings. The study includes observations of lessons and interviews with teachers. The main aim of the study was to ascertain whether boys and girls receive and claim speaking time to an equal extent. The justification for the study is that school is supposed to give equal education to all pupils, and an essential condition for this should be that both boys and girls are given and can use the speaking time equally. The study was conducted from a gender perspective and with the approach of social constructionism. It examines the speaking time that the pupils take without the teacher’s permission, and also how the teacher allocates speaking time to boys and to girls. The result shows that boys dominate the speaking time, even though teachers say that they make an effort to distribute speaking time equally between girls and boys. One of the observations showed that the girls were more active than the boys, but this was contradicted by the results of the study as a whole. The study also includes interviews with two teachers, one from each school.

 • 463.
  Nilsson, Joakim
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Svensson, Sebastian
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Harry Potter och de vises sten: En adaptionsanalys av Harry Potter, från bok till film2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a study about adaptation, focusing on the first book in the series about Harry Potter and the movie version of the book. The study examines whether any of the characters change when the book is adapted to another type of medium. For example, are there any character traits that are revealed differently in the book versus the movie? The materials that have been used are works of reference, the first book about Harry Potter and also the film of the book. Some of the literature has already been read prior to the study but will still be needed as the study continues.By the end of the study there should be some results to be shown. The primary purpose of the study is to clarify the differences and similarities that can appear when a work is transferred, for example, from book to film.

 • 464.
  Nilsson, Lina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Striden mot genusborgen: En karaktärsanalys om reproduktion/ ifrågasättande av genussystemet i två kapitelböcker för unga2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att, utifrån ett genusteoretiskt perspektiv, beskriva hur genussystemet upprätthålls eller ifrågasätts i böckerna Nidstången och Rum 213, vilka är de verk barn i årskurs 4-6 läser frekvent i sin fria läsning. Detta mot bakgrunden att skolans värdegrundsuppdrag är att arbeta för jämställdhet mellan könen och att elevers identitetsskapande påverkas av den skönlitteratur de läser. Syftet besvaras genom att söka svar på frågorna: vilka egenskaper tillskrivs karaktärerna baserat på deras tankar, känslor och handlingar? Hur framställs de relationer som finns i böckerna? Genom en karaktärsanalys som kombinerar ett mimetiskt och ett semiotiskt perspektiv, visar analysen av resultatet att samtliga karaktärer reproducerar genussystemets premisser, om än på olika sätt och i olika utsträckning.

 • 465.
  Nilsson, Louise
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Hur det är att läsa svenska som andraspråk på gymnasieskolan: En kvantitativ studie om andraspråkselevers erfarenheter och upplevelser av sin inlärning av det svenska språket2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to explore the different experiences and perceptions that second language learners in the Swedish upper secondary school have of the Swedish langague and swedish as a second language. The purpose is also to examine differences and relations between second language learners´ attitudes and some background factors that may influence their attitudes. The study is based on a survey containing two parts: the first concerning background factors of the respondents and the second part consisting of statements combined with a likert scale. The survey was given to students studying swedish as a second language in the upper secondary school. The most important result is that the student´s attitudes to swedish and swedish as a second language are affected by the number of years they have lived in Sweden. 

 • 466.
  Nilsson, Marcus
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Språkhistoria i gymnasieskolan: Att rekontextualisera styrdokumentens intentioner i en undervisningspraktik2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to examine how teachers recontextualize the intentions of the steering documents in their teaching of the Swedish 3 course in upper secondary school in interviews about the history of language. The areas of interest in the teachers’ instruction in the history of language concern the content they take up, how the teaching is structured, and the reasons they state for pupils needing a knowledge of the history of Swedish. The study shows that there is concordance between the teachers’ content and motives, whereas the structure of their teaching varies. As a result, it can be said that the teachers’ flexibility and scope for interpretation in school stands out, but there also appears to be fairly good agreement about the content that should be taught to the pupils and why they should be taught this. There was also good coherence between each teacher’s content, method and motive, which means that the module of history of language seems well motivated, thus justifying its place in the teaching of Swedish. Recontextualizing the wording of the steering documents in teaching seems relatively unproblematic for the teachers in the study.

 • 467.
  Nilsson, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Gemensamma och individuella stödstrukturer: En studie av lärares uppfattningar om arbete med läsförståelse i årskurs 22017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The aim of the study was to investigate the shared and individual supporting structures that teachers employ to develop pupils’ reading ability in grade 2. The study used semi-structured interviews with teachers in the lower level of school. The result shows that the teachers shared the perception that learning to read is crucial for pupils’ continued development in school. The teachers try to make the pupils aware of why they should learn to read, and in that process the teachers use different supporting structures at individual or group level. The study also shows that the teachers come close to the socio-cultural perspective with its emphasis on dialogue and learning together.

 • 468.
  Nilsson, Moa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Schertell, Anna
  Hur skapas en levande dialog om texten?: - en studie om hur två lärare organiserar läsundervisning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to gain an understanding of how two teachers in the lower level of compulsory school, through the way they organize the teaching of reading with a focus on reading aloud, give pupils a possibility to converse about texts in order to develop an understanding of the texts. The study builds on two observations that focus on the possibilities that teachers give the pupils for conversation and the activities that deepen their understanding of the text they have read. Supplementary material consists of interviews with the two teachers. The collected material has been analysed with two analytical tools, sequential reading elements and textual mobility. The theoretical premises for the study are the sociocultural perspective (Säljö, 2012), reception theory (Rosenblatt, 2002; Langer, 2005) and Christie’s (1998) view of the teaching process in terms of macro-genres. The teachers’ comments from the study show that both teachers have the intention to ask reflective questions which give the pupils a chance for conversation at both associative and interactive level, but the observations showed that most of the teachers’ questions gave the pupils a possibility to move within the text through text-based mobility.

 • 469.
  Nilsson, Therese
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  En läsande klass: En studie av ett läromedels teoretiska förankring och praktiska användning i två klassrum2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to examine the research-based models on which the teaching material En läsande klass (A Reading Class) is based in relation to earlier research in the field of reading comprehension, and through observations to obtain a picture of the practical work with the teaching material in the classroom. Classroom observations were performed in grade three.

  The result of the examination shows that En läsande klass builds on three research-based models for teaching reading comprehension – Reciprocal Teaching (RT), Transactional Strategies Instruction (TSI) and Questioning the Author (QtA). The result further demonstrates good links between the models and research in the field. The research-based models are personified in five figures, and the agreement between the models and the figures is clear for four of the figures, less clear for the fifth.

  The observations revealed lessons where the teachers base their teaching on the five figures in En läsande klass. The result shows that the method suggested in the teaching material is for the most part followed. The texts used in tuition come not only from En läsande klass but also from other teaching materials and literature. 

 • 470.
  Nilssén, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Erlandsson, Lisa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Att bli trollbunden av läsning: En studie om igenkänningsmöjligheter i två Harry Potter-böcker2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To be able to develop their reading skills, pupils need not only to practise but also to be willing to practise. Being enticed to read is therefore an important factor for the development of reading. Research has shown that part of the attraction of reading is that readers can recognize themselves in the different constituents of a book, for example being able to identify with characters and finding the setting plausible. The books about Harry Potter have enticed many young people all over the world to read, and the question of what this attraction consists of is an interesting one, especially with regard to the fact that the books have many elements of magic and seemingly alien elements. The aim of this study is to investigate and reveal potential opportunities for self-recognition offered to the reader by the Harry Potter books. The study consists of a textual analysis focusing on Harry Potter and the Philosopher’s Stone and Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. The study shows that both books offer the reader multiple opportunities for self-recognition, which can be linked to factors such as the reader’s emotional participation and the motifs in the books.

 • 471.
  Nordberg, Jenny
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Lärarens läsande för elever i undervisningen: En lärares undervisning av ett moment i naturorienterande ämnen med utgångspunkt i en faktatext2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka vilken stöttning elever får i undervisningen av en faktabaserad text genom att se till vilka läsaktiviteter som sker i undervisningen kring texten, samt ur vilka förhållningssätt texten behandlas under lärarens högläsning. För att undersöka studiens infallsvinklar observerades en lektion i naturorienterande ämnen i en klass i årskurs 5. Därefter undersöktes resultatet med analysmetoderna läsförloppet och textrörlighetsmodellen. Resultatet visar att läraren behandlar samtliga steg inom läsförloppet och samtliga textrörlighetstyper inom textrörlighetsmodellen men att en faktor inom läsförloppet respektive textrörlighetsmodellen behandlas svagt. Eleverna visar textrörlighet som liknande lärarens, därmed kan slutsatsen dras att lärarens visande av förhållningssätt påverkar eleverna i undervisningen.

 • 472.
  Nordeborn, Gustav
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Hej på er alla ungdomar": Lokala polismyndigheters språkanvändning i sociala medier2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim is to study how the Police build rela­tions by publishing Facebook posts and how relation building is expressed in the form and content of the texts. More specifi­cally, the study examines the picture that the writing police and the police authorities paint of their activities, and the effect that the posts can be envisaged to have on the receivers.

   

  The material consists of four posts from two police authorities, Växjö/Alvesta and Kalmar. This is ana­ly­sed with a method borrowed from systemic-functional linguistics (SFL) and close reading. The results are then interpreted on the basis of SFL and tradi­tional stylistic theory.

   

  The result shows that the Facebook posts bring both opportunities and risks in building relations. The studied posts consist mostly of declarative sentences, with only a small proportion of exhortations and offers. No questions occur at all. The posts display a large stylistic breadth and varied content from the spheres of police activity, such as combating violence and drunkenness or dealing with missing persons and property.

   

  There seems to be a will among the Police to establish contact with the general public, toning down the image of a strict authority with a monopoly on violence, and the offi­cers working for the authority appear as empathetic human beings. The conclusion is that the communication of the Police with the general public via Facebook is a balan­cing act between, on the one hand, seeming good-humoured and human, and on the other hand the risk of seeming less serious and authoritative. In texts with a serious content presented in a light-hearted form with ironic undertones, the Police risk under­mining their own authority. Despite this, the Facebook posts from the Police can be said to be in line with the catchwords of their activity: engaged, efficient and accessible. The Police also try to adjust the style of the posts to what is generally found on Facebook.

 • 473.
  Nordmark, Ida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Grannspråksundervisning i gymnasieskolan: Fyra svensklärares uppfattning om momentet grannspråk2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During their education all pupils in Swedish upper secondary school are supposed tocome into contact with some teaching in the neighbouring languages, Danish and Norwegian.The aim of this study is to investigate with the aid of interviews ho fouractive upper secondary school teachers perceive the neighbouring languages in terms ofthe central questions of teaching and learning: How? What? and Why? The studyfocuses on the course Swedish 2, a subject taught by the four teachers. The result showsthat the teachers have different perceptions of the neighbouring language module andthat there are different reasons underlying this. The teachers’ own training in this varies,and this affects their own outlook on this module in the Swedish 2 course, so that lessteaching is devoted to the module. Time is another factor that makes teachers feel thatthe neighbouring language module is a less important part of the teaching in Swedish.The teachers’ perceptions of the neighbouring languages can be viewed as both positiveand negative. The perceptions in this study are based on the informants’ experience andpersonal preferences.

 • 474.
  Nordmark, Kajsa
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Som ett språk på rosor: En studie om hur dans på fritiden korrelerar med andraspråksinlärning av den svenska ordföljden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka om dans på fritiden korrelerade med andraspråkstalares språkfärdighet på svenska, och specifikt deras hantering av den svenska ordföljden. 49 andraspråksinlärare genomgick ett språkfärdighetstest och besvarade en enkät rörande dansvanor, fysisk aktivitet och andra faktorer som sägs påverka andraspråksinlärning.

  Resultaten pekade på att det fanns en svagt positiv, men marginellt signifikant korrelation mellan hur ofta en andraspråksinlärare dansar på fritiden och hens hantering av den svenska ordföljden. Det fanns även en korrelation mellan ordföljdshanteringen och andraspråksinlärarnas vistelsetid i Sverige samt hur ofta de utövade en fysisk aktivitet. Resultaten pekade även på att den fysiska ansträngningen som ingår i dansandet kan vara en av orsakerna till dansens korrelation med ordföljdshanteringen.

  Studiens slutsats är att användningen av dans på olika skolor kan vara en fungerande metod för att hjälpa andraspråksinlärning. 

 • 475.
  Norrman, Gunnar
  et al.
  Stockholm University.
  Bylund, Emanuel
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. Stockholm University.
  The irreversibility of sensitive period effects in language development: evidence from second language acquisition in international adoptees2016In: Developmental Science, ISSN 1363-755X, E-ISSN 1467-7687, Vol. 19, no 3, p. 513-520Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The question of a sensitive period in language acquisition has been subject to extensive research and debate for more than half a century. While it has been well established that the ability to learn new languages declines in early years, the extent to which this outcome depends on biological maturation in contrast to previously acquired knowledge remains disputed. In the present study, we addressed this question by examining phonetic discriminatory abilities in early second language (L2) speakers of Swedish, who had either maintained their first language (L1) (immigrants) or had lost it (international adoptees), using native speaker controls. Through this design, we sought to disentangle the effects of the maturational state of the learner on L2 development from the effects of L1 interference: if additional language development is indeed constrained by an interfering L1, then adoptees should outperform immigrant speakers. The results of an auditory lexical decision task, in which fine vowel distinctions in Swedish had been modified, showed, however, no difference between the L2 groups. Instead, both L2 groups scored significantly lower than the native speaker group. The three groups did not differ in their ability to discriminate non-modified words. These findings demonstrate that L1 loss is not a crucial condition for successfully acquiring an L2, which in turn is taken as support for a maturational constraints view on L2 acquisition.

 • 476.
  Norrman, Sanna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Att arbeta med högläsning av skönlitteratur i skolans mellanår: En studie om lärares arbete med och inställning till högläsning2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to elucidate how teachers in middle school work with reading literature aloud and their attitudes to their working methods. The research questions concern how the teachers work before, during and after the reading aloud, and also the advantages the teachers find in their method and the obstacles they discover in the work of reading aloud. A qualitative method was used for the study, applying semi-structured interviews. The selection consists of two teachers who have worked in the profession for 23–24 years (Teachers Andersson and Bergström) and two who have worked as teachers for 3–4 years (Teachers Cederqvist and Davidsson). Based on the results, it is possible to say that the teachers work in several different ways before, during and after the reading aloud. The teachers find several advantages in their method and fewer obstacles to working with reading aloud. The teachers who have worked for 23–24 years have a similar attitude to their method. They work to a large extent with En läsande klass and feel that the reading aloud session is above all a cosy time for the class. The teachers who have worked for 3–4 years likewise work in a similar way and show many differences in method and attitude from the teachers who have worked for 23–24 years. These teachers use several practical exercises and think that their varied working method motivates pupils to learn. 

 • 477.
  Nygren, Marlene
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ingen älg på isen: En kvantitativ studie av förståelse av idiomatiska uttryck2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idiomatiska uttryck är vanliga i språket och utgör en viktig del av vårt immateriella kulturarv. Därför syftar denna studie till att undersöka förståelsen av tre kategorier av idiomatiska uttryck: begränsade kollokationer, figurativa idiom och rena idiom. Dessutom jämförs förståelsen av uttrycken mellan elever i grundskolans årskurs nio, gymnasiets årskurs tre och svensklärarstudenter. Undersökningen gjordes med en fysisk enkät som delades ut till totalt 135 respondenter, och resultatet visar att förståelsen av de begränsade kollokationerna var högre än förståelsen av de rena idiomen. Högstadieeleverna hade generellt lägre förståelse jämfört med gymnasieeleverna och svensklärarstudenterna, vilka i sin tur genererade förhållandevis likartade svar.

 • 478.
  Nylander, Sofie
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Formativ bedömning i skrivundervisning: En intervjustudie av tre lågstadielärares erfarenheter2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  This study investigates three primary school teachers’ experiences of working with formative assessment intended to develop pupils’ writing development. The study applies a sociocultural perspective to examine how teachers in grades 1–2 reason about their use of formative assessment to develop pupils’ writing. The study seeks to ascertain how the teachers reason about pupils’ texts in relation to the text triangle. The results of the study show that the teachers, in their work with formative assessment and writing development, proceed from set goals for the term which apply to all the pupils in that year. The teachers make the pupils aware of these goals by returning to them several times during the term. The intention is to remind the pupils of the goals. The three teachers also work with individual goals for the pupils via the pupils’ individual development plans. The informants all reason in much the same way about formative assessment in writing instruction in relation to the text triangle. The teachers consider that they work with the different qualities shown in the different levels of the text triangle, based on the pupils’ prior knowledge and experience of writing.

 • 479.
  Näslund, Shirley
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Age ascription as a resource and a source of resistance: An interactional study of health professionals’ castings of patients into the category ‘old’2017In: Journal of Aging Studies, ISSN 0890-4065, E-ISSN 1879-193X, Vol. 41, no 41, p. 41-35, article id 2017Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This case study aims to give an understanding of what actions health professionals' castings of patients into the category ‘old’ perform on a medical and social level as well as what actions patients' interactional management of these castings perform. Particularly, this study aims to bring to the fore the negotiability of health professionals' perspectivating age ascriptions. This is done with the conversation analytic method (CA) according to which altercasting is a mutual construction performed turn by turn and shaped by the reactions of the interlocutor who can approve, resist, or modify the identity in question. The data are drawn from two Swedish television documentaries on health encounters. Three major findings are presented. Firstly, the castings of the patients into the category ‘old’ are in several cases embedded in metaphors that either position the patient's body in the role of a victim of old age or in the role of a machine to routinely check. Secondly, the castings with a fateful approach to old age are ambivalent; whereas they serve as resources for the health professionals' normalizing of medical projects and perspectives, they can constitute sources of problems for the patients' doctorability and/or agency. Thirdly, the health professionals' perspectivating age ascriptions are negotiable; their design facilitates resistance to them, and the patients accept, modify, interrupt or reverse them.

 • 480.
  Näslund, Shirley
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ord i interaktion: En lärares organisering av ett klassamtal om ordsammansättning  2018In: Nordand: nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, ISSN 0809-9227, Vol. 13, no 2, p. 151-167Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur en lärare organiserar ett samtal om ordsammansättning i en förskoleklass där lejonparten av eleverna har svenska som andraspråk. Närmare bestämt undersöks hur hon åstadkommer konkretiseringav ord och ordsammansättningssystem, elevgenereringav ord samt orditerationgenom sin organisering av kunskaper och kunskapspositioner. Materialet utgörs av en sekvens ur en videoinspelad lektion om sammansatta ord. Interaktionen i sekvensen analyseras med CA-metoden. Resultaten visar att läraren åstadkommer konkretiseringgenom att låta eleverna visuellt och spatialt förnimma ordens referenter, elevgenerering av ord genom att nominera eleverna till lösare av en ordbildningsformel, positionera de som nomineras som kunniga (K+) och vid behov vägleda dem mot självreparation samt orditerationgenom initiativ till elevreparation och genom itereringar av elevernas svar. Vidare åskådliggör läraren det svenska språkets flexibilitet vid ordsammansättningar genom ett lånande av kroppsdelar som bildligt sett skiljs från resten av individens kropp för att häfta vid olika föremål, så att sammansättningar med nya betydelser uppstår. Av elevernas gensvar att döma, entusiasmerar upplägget dem. Mot denna bakgrund utgör studien ett bidrag till ådagaläggandet av sinnrika undervisningsmetoder i svenska som andraspråk. 

   

 • 481.
  Näslund, Shirley
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Tacit tango: The social framework of screen-focused silence in institutional telephone calls2016In: Journal of Pragmatics, ISSN 0378-2166, E-ISSN 1879-1387, Vol. 91, p. 60-79Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines the social framework of screen-focused silence in institutional calls. Calls to insurance companies, social care centres and other institutions which keep computerised documentation are likely to entail moments when the call-taker has to focus on the screen at the expense of interacting with the caller. This study examines how the transitions are organised between human–human–screen interaction and human–screen interaction. The analysis shows that both call-taker and caller indicate clear agreement on the period when the call-taker will be temporarily out of contact, and that the latter delivers contextualisation cues at the beginning and end of the period of this screen-focused silence which contribute to a new set of expectations.

 • 482.
  Ohlsson, Amanda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Lärare kommenterar text: En fallstudie om gymnasielärares respons på elevtexter2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna fallstudie är att undersöka hur gymnasielärare utformar respons på elevtexter och vad de kommenterar i texterna. I undersökningen har 1 982 kommentarer från tre lärare i 130 elevtexter analyserats. Genom närläsning av lärarkommentarerna har en innehållsanalys genomförts. Lärarnas kommentarer har undersökts med utgångspunkt i kategorierna textnivå och språkhandling. Analysen visar att lärares respons framförallt handlar om textens lokala nivå, alltså i huvudsak stavning, skiljetecken och ordval kommenteras hos samtliga lärare. I de sammanfattande kommentarerna som lärarna ger ökar dock förekomsten av kommentarer på den globala nivån. Lärarna använder främst påståenden i sina kommentarer. Eftersom påståenden och uppmaningar förekommer mest i kommentarerna intar lärarna i studien en auktoritär roll i sin responsgivning. Lärare 1 använder vidare fler frågor än lärare 2 och 3, som använder fler uppmaningar, vilket resulterar i att lärare 1 kan upplevas som mindre auktoritär i sin responsgivning än lärare 2 och 3. 

 • 483.
  Ohlsson, Anna-Stina
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Åsberg, Katarina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Lek med språkljud.: En studie om hur förskolepedagoger inom tre pedagogiska inriktningar arbetar med språklekar kring fonologisk medvetenhet.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande examensarbete bygger på en enkätundersökning bland pedagoger som är verksamma inom förskolor med olika pedagogiska inriktningar i två kommuner. De tre inriktningarna representeras av förskolepedagoger, som enbart arbetar utifrån förskolans läroplan, Montessorilärare samt pedagoger som arbetar utifrån Reggio Emiliafilosofin. Vår undersökning visar att en hel del lärare, som är verksamma inom samtliga inriktningar, framför allt arbetar med såväl planerade som spontana språklekar som rör rim, ramsor samt stavelser. Färre pedagoger arbetar med språklekar som rör enskilda språkljud i ord, vilket är mer abstrakt och kommer senare i utvecklingen av den fonologiska medvetenheten.

  Vid en jämförelse mellan de olika inriktningarna kan vi skönja, att flest Montessorilärare arbetar med språklekar som rör språkljud på förskolorna. Färst pedagoger som arbetar med dessa lekar är verksamma på de förskolor, där lärarna arbetar utifrån Reggio Emiliafilosofin.

 • 484.
  Ohlsson, Claes
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. University of Gothenburg.
  Banken, kunden och pengarna: En diskussion av kritikens roll i en historisk undersökning av marknadsföringstexter och -diskurser2018In: Kritiska text- och diskursstudier / [ed] Daniel Wojahn, Charlotta Seiler Brylla, Gustav Westberg, Huddinge: Södertörns högskola, 2018, p. 179-199Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents a critical study of advertisements mainly from banks in Swedish daily newspapers over a period from 1870 to the 1970s. The advertisements aim for the general public and promote savings and loans services and products. The questions of the study include what is pro- moted to whom and how in the advertisements? Also, how is individual money management framed and presented over time in these marketing texts? Besides a presentation of the main results from the study, its critical aim is continuously discussed from three different perspectives of analysis: the textual, practice-oriented and institutional levels. The analysis shows a development from non-addressing of an advertisement reader in the period from 1870 to the 1920s to direct addressing of the reader and also increased mentioning of specific reader groups in the later 20th century period. The advertisements also show a change from simply stating the banks' services and products to actively arguing and invoking direct strategies of persuasion by the use of both verbal and graphic text elements. The critical discussion of the article states the relevance of focusing on the intermingled relations between the textual, practice-oriented and institutional levels in order to relate the results to the socio-economic contexts of the advertisements in their time periods.

 • 485.
  Oinonen, Marta
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Laag, Cecilia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Grammatikundervisning på högstadiet: En fallstudie av fyra lärares utsagor om sin grammatikundervisning, samt en analys av deras arbetsmaterial2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks fyra högstadielärares utsagor om grammatikundervisning i svenskämnet, deras attityder till grammatik samt deras arbetsmaterial. Detta har undersökts genom fyra separata intervjuer samt en textanalys av lärarnas utsagor och deras arbetsmaterial. Lärarnas utsagor och arbetsmaterial analyseras utifrån kritisk diskursanalys och tidigare forskning. Resultatet visar att samtliga lärare på flera punkter är samstämmiga i sina utsagor om grammatikundervisning och att arbetsmaterialet ser likartat ut. Både undervisning och arbetsmaterial utgår från ett traditionellt synsätt på grammatik. Lärarna har explicita grammatiklektioner där eleverna ska lära sig grammatiska begrepp och definitioner, men de försöker också använda grammatiken implicit i till exempel elevtextproduktion. I arbetsmaterialet används daterade begrepp, vilket en av lärarna uttrycker att hen också gör i sin undervisning för att underlätta inlärning av moderna språk. Samtliga lärare undervisar om nio ordklasser, trots att det i svenskan finns fjorton ordklasser. Detta kan bero på att de använder sig av material ihopsamlat av äldre läromedel och därmed inte är ajour med uppdaterade begrepp och definitioner av grammatik. Därtill uttrycker lärarna att grammatik är ett statiskt ämne och att det är svårt att variera innehållet. Däremot har de en positiv attityd till grammatik och de anser att den är viktig för eleverna. Dessutom anser de att grammatiken har en given plats i svenskundervisningen men väljer att prioritera mer tid av undervisningen till att läsa och skriva.

 • 486.
  Olausson, Ulf
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Svåra ord i en truckbok: Språklig utmaning för deltagare och lärare i en yrkeskurs2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  I denna uppsats studeras ord i ett läromedel för blivande truckförare. Syftet med studien är att undersöka ordförståelse hos studerande på SFID- och SASG-nivå med hjälp av ordtest och dessutom belysa den språkklyfta som finns mellan de studerandes ordförråd och den vokabulär som finns i yrkeskursernas läromedel.

      Orden i materialet har kategoriserats i fackord, kända ord och gråzonsord. Fackord uppmärksammas i undervisningen.Gråzonsord är de ord som ämnesläraren inte förklarar, och som inte är kända sedan tidigare av en stor majoritet av kursdeltagarna. Dessa ord medför speciella problem för andraspråksinlärare då lärarna brister i medvetenhet om svårigheterna, och dessutom använder gråzonsord för att förklara nya fackord.

      Ett textavsnitt, med många gråzonsord, identifieras och testas ur olika aspekter i två studerandegrupper som är potentiella kursdeltagare i yrkeskurser. Kvantitativ metod med enkät används, och ordförståelsen belyses från flera synvinklar genom olika testmetoder inom enkäten. Studien innehåller ordtest i form av självskattning, orddelnings-, flervals- och lucktest.

      Resultatet antyder att både studerande och deras lärare underskattar svårigheterna i studerandegruppernas ordförståelse, men lärarna uppvisar en större medvetenhet om svårigheterna med gråzonsorden. Ordtesten visar stora skillnader i resultat mellan de två studerandegrupperna både i förståelsen av gråzonsord och i orddelning av långa sammansatta fackord.

      Texten i läromedlet innehåller många svårförståeliga ord för de undersökta studerandegrupperna. Fackorden, ofta substantiv, förklaras av ämnesläraren och är relativt lätta att åskådliggöra. Många ämnes- och yrkesord befinner sig däremot i en gråzon som varken förstås av andraspråksinlärare eller uppmärksammas av ämneslärarna. Gråzonen måste belysas och medvetandegöras, och i studiens avslutande kapitel förs en didaktisk diskussion om former för detta och om hur språkklyftan kan överbryggas.

 • 487.
  Olofsson, Amanda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Storylines effekt på muntliga redovisningar ur ett elevperspektiv2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to elucidate how a number of pupils in grade four experience the Storyline working method and its influence on their perception of oral presentations to the class. The main method used in the study was qualitative interviews. A questionnaire was administered in order to elicit the views of the whole class about Storyline and about talking in front of others, and in order to see which pupils were suitable to interview. The selection consisted of twenty-two pupils in grade, six of whom were interviewed.  The result showed that Storyline was appreciated by the pupils, who found the method interesting, engaging, and a positive factor in making the teaching meaningful. The Storyline method has been shown in this study to make it easier for pupils who otherwise find it difficult to talk in front of the class. According to the respondents, this is due to group presentations, visualizations, and the fact that the pupils are not forced to talk about their own lives and experiences. The pupils have fun and are inquisitive, which is a key factor in all teaching. 

 • 488.
  Olofsson, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Persson, Emelie
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Att motivera elever till läsning: En intervjuundersökning om hur lärare i årskurs 1–3 säger sig arbeta med läsmotiverande strategier2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 säger sig arbeta med skönlitteratur i undervisningen för att stimulera elevernas inre och yttre motivation till läsning. Den metod som användes för att samla in material är semistrukturerade intervjuer. Intervjuer gjordes med fem lärare som arbetar i årskurs 1–3. Utgångspunkten för studien är tidigare forskning om läsmotivation samt teorier om begreppen inre och yttre motivation. Resultatet visar att lärarna arbetar på många olika sätt för att öka elevernas läsmotivation. De använder olika läsutmaningar för att eleverna ska läsa mer och de samtalar med dem om varför det är viktigt att läsa. Däremot visar resultatet att lärarna inte fokuserar på begreppen inre och yttre motivation i någon större utsträckning. Resultatet visar också de svårigheter lärarna möter i arbetet när de ska motivera eleverna till läsning. Lärarna berättade att en del elever inte har någon läskultur hemifrån och att vårdnadshavarna inte är stöttande när det kommer till läsning. Detta anser lärarna vara ett problem då det kan vara svårt att få dessa elever motiverade till läsning.

 • 489.
  Olofsson, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Persson, Emelie
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Läsintresse och läsmotivation hos barn i årskurs 3: En kvantitativ och kvalitativ studie av barns läsning utifrån flerspråkighet och kön2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to investigate reading interest and motivation of pupils in grade 3 in relation to multilingualism and gender. The methods used are quantitative methods through surveys and qualitative methods through follow-up interviews that investigate what attitude to fiction the pupils express and what the pupils themselves think affect their attitude. The results of the study show that pupils multilingualism and gender affiliation have no significance for their reading interest and reading motivation. Multilingual pupils and monolingual pupils showed equal reading interest and motivation and the results of the study showed no differences between girls and boys reading interest and motivation. The result of the study is however not a generalizable result due to the low participation as it only was 41 out of 56 pupils that participated in the survey. 

 • 490.
  Olofsson, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Läslust i skolan: En studie om hur elever i årskurs 2 motiveras till att läsa skönlitterära böcker2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The aim of the study is to investigate what the concept of “love of reading” means and how selected teachers act strategically to increase the love of reading in pupils in grade two. The Swedish concept of love of reading (läslust) has not always had the same meaning; in the past it was used in connection with the desire to pursue further studies, while the term is used today when talking about pupils’ own will to read books. The ability to read is a significant part of a pupil’s schooling, and therefore it is important to work to ensure that pupils love reading. Based on qualitative interviews with both teachers and pupils, the results show that teachers’ knowledge plays a significant part for how pupils are motivated to read. The strategies the teachers use to increase the pupils’ love of reading can be traced back to earlier research showing that these strategies are good for stimulating a love of reading among pupils in the early grades of school. Strategies that emerge in this investigation are mainly book selections, readings, discussions literature and the silent individual reading.The pupils expressed a desire for more support in their choice of books and wanted teachers to be greater role models for them when it comes to reading in school. One conclusion of the study is that motivation and reading comprehension are two phenomena, which play an important part in acquiring a love of reading.

 • 491.
  Olofsson, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Vad gör en bilderbok lättläst?: En studie av adaptationen av Astrid Lindgrens Emil i Lönneberga2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The aim of this study is to investigate how a picture book for children is transformed into an easy-to-read version for children who have just started reading. I examine two versions of Emil of Lönneberga. One of the books is the orginal picture book of Emil in Lönneberga and was written by Astrid Lindgren (1963), while the other is an easy-toreadversion of the book, as adapted by the author Helena Renvall (1977). I have conducted a comparative study as a text and picture analysis of the material, with the focus on the adaptation of the original story. The adaptation in this case is a revision intended to make the story easier to read and more accessible to today’s children. The most important finding of the study is that easily read information is not just a matter of simplifying the text; the form of both text and pictures is adapted. The text is characterized by simpler words and shorter sentences. The pictorial material has been increased and the originally black and white pictures have been given added red colour. Otherwise, most of the layout has been changed for several reasons, but generally speaking so that the relation between text and pictures on each spread will function inthe most easy-to-read way possible.

 • 492.
  Olsen, Lina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Datoranvändningen i Svenska som andraspråk på högstadiet: En kvalitativ undersökning om fyra lärares lärares uppfattningar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att undersöka hur svenska som andraspråkslärare på högstadiet använder datorer i sin undervisning samt vilka attityder de har till datorerna. För att uppnå syftet valdes en kvalitativ metod. Fyra lärare, verksamma inom en och samma kommun, intervjuades. Under intervjuerna användes en halvstrukturerad intevjuguide som är baserad på Palmgren & Johansson (2012). Undersökningens resultat visade att lärarna använder datorerna ofta i undervisningen. Översättning är det som datorerna används till mest i svenska som andraspråksundervisningen. Andra datorfunktioner som används frekvent är textskrivning och inlämning av uppgifter och respons från lärarna till eleverna. I Johansson & Palmgrens (2012) undersökning om datoranvändningen i svenska framkom det att datorerna mest används till att skriva texter och till att söka efter information. Datoranvändningen i svenska som andraspråk skiljer sig således från datoranvändningen i svenska. Lärarna är alla positiva till datoranvändningen. De största fördelarna anses vara de ovannämnda funktionerna. Den främsta nackdelen med datorerna anses vara distraktioner som kan utgå från datorn, till exempel när datorn används till annat än skolarbete under lektionerna.

 • 493.
  Oscarsson, Amanda
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Hur fungerar bilder i läromedel?: En kvalitativ studie av hur bild och text fungerar som stödstrukturer i läromedel för svenska och svenska som andraspråk.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur bilder förhöll sig till verbaltexten samt hur bild och text fungerade som stödstrukturer i läromedel för svenska och svenska som andraspråk kurs 1, 2 och 3. I studien, som utgick ifrån det sociokulturella perspektivet, utfördes en kvalitativ analys där en analysmodell sammanställdes utifrån två tidigare modeller för kategorisering av bild-textfunktioner. Läromedlen valdes ut efter aktuell läroplan (Lgy 11). Analysen utgick från att de multimodala resurserna kan betraktas som stödstrukturer och resultatet visade att det förekom olika förhållanden mellan bild och verbaltext i läromedlen Sätt full fart (SVA) och Guldspår i språket (SV). Merparten av bild-text-förhållandena var kompletterande och symmetriska, alltså typer av förhållanden som kan fungera som stödstrukturer vilket underlättar förståelsen. Men det förekom även motstridiga förhållanden vilka kan försvåra förståelsen. Detta belyser vikten av att bilder i läromedel används genomtänkt och att det kan finnas ett behov av metasamtal om stödstrukturerna.

 • 494.
  Oskarsson, Frida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Läs- och skrivlärande: En studie av lärarhandledningar i svenska för årskurs 12014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The aim of this study is to find out how the central content of the compulsory school curriculum (Lgr11) is handled in three teacher’s manuals for instruction in reading and writing for grade 1, and how these consider interaction and variation in learning how to read and write. Through a qualitative analysis with a hermeneutic approach, the three teacher’s manuals in Swedish for grade 1 were subjected to a close reading. The result shows that parts of the central content of the curriculum are considered, but that it is by studying exercises and texts that these become visible. Another finding is that all the teacher’s manuals emphasize dialogue and interaction. As regards texts and exercises, it is only to a certain extent that the pupils encounter any variation in these. It can be observed that the teacher’s ability to handle dialogue in preparation for both reading and writing, and the importance of reflecting on and handling texts and exercises, are crucial factors for the quality of the content which is conveyed in all the teacher’s manuals, and which has to be handled in the teaching.

 • 495.
  Osmanovic, Edina
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Ordförståelse- och ordinlärningsstrategier hos Sfi-elever2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie är att undersöka vilka strategier som visat sig vara mest framgångsrika när en grupp vuxna elever i Svenska för invandrare fått till uppgift att lära sig nya ord. Mina informanter kommer från olika delar av världen och befinner sig i olika faser av Sfi-kurs C.

  Mina informanter var ursprungligen 16 elever vilka gjorde ett ordtest, VKS-test, där jag tog reda på deras förmåga att använda orden produktivt genom att ange synonymer, skriva meningar samt förklaringar. För att kunna ta reda på vilka strategier som kan vara framgångsrika valde jag ut de fem informanter som hade högst resultat på VKS-testet för intervjuer. Som metod använde jag en semistrukturerad intervjuteknik och transkriberade sedan valda delar av intervjuerna.

  Resultatet visar att dessa informanter anser att ordinlärning är av största vikt vid språkstudier och att de därför har en på förhand positiv inställning till att lägga ner arbete på att lära sig ord. För att ta reda på ords betydelser använder de sig av både olika slags ordböcker och andra uppslagsverktyg samt sociala strategier. När informanterna ska lära in och komma ihåg ord använder de sig av sociala strategier, minnesstrategier samt kognitiva och metakognitiva strategier. 

 • 496.
  Ottosson, Nathalie
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Karlsson, Malin
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Flerspråkiga elevers möjligheter till språkanvändning i svenskundervisning.: Observationer i klassrumsmiljö.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study proceeds from socio-cultural theory concerning the association between language development and participation in linguistic interaction, the concept of affordance, and certain methods and concepts from the ethnography of communication. Six multilingual pupils in grade 3 have been observed during four Swedish lessons. The aim of th0e study is to investigate multilingual pupils’ opportunities for linguistic activities through participation in verbal interaction during Swedish classes. The questions asked by the study concern the extent and nature of the linguistic interaction in which the observed pupils participated. The observations have been supplemented with interviews with two of the pupils’ class teachers. The result shows that the pupils’ participation in different verbal activities varies greatly, which means that they must have different opportunities for linguistic development. The concluding discussion points out the importance of teachers’ planning so that multilingual pupils will be given an opportunity for verbal interaction with classmates and teachers.

 • 497.
  Outakoski, Hanna
  et al.
  Umeå University, Sweden.
  Lindgren, Eva
  Umeå University, Sweden.
  Westum, Asbjörg
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. Jönköping University, Sweden.
  Sullivan, Kirk P. H.
  Umeå University, Sweden.
  Researching writing development to support language maintenance and revitalization: Design and methodological challenges2019In: Perspectives on indigenous writing and literacies / [ed] Coppélie Cocq, Kirk Sullivan, Leiden: Brill Academic Publishers, 2019, p. 165-185Chapter in book (Refereed)
 • 498.
  Pappinen Hillert, Anna
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Polisstudent i akademiska skriftspråksvärldar.: En studie av polisstudenters kritiska förhållningssätt i deras självständiga arbeten.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This master’s essay presents a study designed to investigate twelve police students’ability to handle academic writing conventions and to show critical-analyticalcompetence in their degree projects, which are written as part of the education atSweden’s three police academies. The education of police officers is not an academicone, and the students’ main focus is therefore on writing texts in the field of policediscourse. At the same time, scientific principles and critical thinking are emphasized intheir syllabus, but the question of how students handle the encounter with academicdiscourse has so far not been investigated. This, therefore, is the aim of the presentstudy. The texts have been analyzed according to the academic writing conventions ofreferencing, citation, hedging and boosting. By studying how these conventions areapplied, the writers’ stances become visible, which makes it possible to discern in whatways they remain critical-analytical to person, theory and content. The study shows thatpolice students can handle academic writing conventions to varying degrees, whichmeans that their texts differ in how well they function in an academic context. The factthat they do not fully master these conventions also makes it more difficult for thestudents to signal a critical stance, and only occasionally does their critical-analyticalcompetence show. The difficulties displayed by the police students can thus be viewedas general within the field of academic discourse. At the same time, the study showsthat the students do acquire a certain competence in textual as well as writingconventions, which they are able to transfer from police discourse. This, in turn,constitutes the didactic consequence of the study. If this were to be brought up as part ofthe educational program, the writing of a degree project might raise police students’awareness of different genres and further develop the competence necessary in theirprofession.

 • 499.
  Paulander Johansson, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature.
  Kön, klass och känslor i Fröken Julie och Fru Marianne: "Tankar om jämlikhet fick inte finnas!!!"2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study involves intersectionality, gender and literary reception. I wanted to find out if secondary school pupils of the 2010s can descry th gender and power structures in Swedish literature of the 1880s and se how the reason about it. The investigation took place in a ninth grade during three lessons. It was designed to resemble the reading literacy part of the national tests in Swedish. The texts used were excerpts from August Strindberg's Miss Julie and Victoria Benedictsson's Fru Marianne.

  The pupils who participated in the investigation uncovered the traditional gender and power structures. The investigation shows though that girls and boys express themselves differently about the structures the find. The girls express themselves more critically while the boys are more accepting in their reasoning.

 • 500.
  Pecakovska, Bianca
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Nyanlända elever, språkbarriärer och digitala verktyg: En systematisk litteraturstudie 2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med litteraturstudien är att undersöka vad forskningen säger om digitala hjälpmedels roll för att överbrygga nyanlända elevers språkbarriärer i grundskolan. Resultatet utgår från 16 publikationer som visar att undervisningen måste anpassas till nyanlända elever och den mångkulturalitet som råder i klassrummen. Exempelvis visar McManis & Gunnewigs (2012) resultat att digitala hjälpmedel gynnar eleverna i arbetet med digitala berättelser, eftersom eleverna kan skriva, tala in ljud och lägga in bilder, vilket gör att de utvecklar språkkunskaperna. Sadik (2008) såg i sin studie att digitala berättelser stärkte elevernas ämneskunskaper, eftersom de blev mer intresserade av att arbeta när de fick använda digitala hjälpmedel. Nemeths och Simons (2013) resultat visar att digitala hjälpmedel, som en digitalkamera, är användbart för att andraspråkselever ska öka sitt ordförråd när de tar kort på ett föremål och sedan diskuterar och lär sig mer om det. Teorier som forskning utgår ifrån innefattar huvudsakligen post-migration ecology som undersöker nyanlända elevers situation och den miljö de befinner sig i. Även Vygotskijs sociokulturella teori förekommer mycket i forskning som handlar om att kunskap blir till när människor interagerar med andra. Majoriteten av studierna på området har en positiv inställning till digitala hjälpmedel och menar att applikationerna kan användas för att skapa intresseväckande lektioner, eftersom de har ett stort utbud av olika språk och eleverna kan arbeta tillsammans och lära sig av varandra. Forskningen håller sig dock kritisk till hur insatta skolor är i de nyanlända elevernas situation och menar att lärare och rektorer behöver ha rätt kompetens och ge nyanlända alla verktyg som finns tillgängliga för att eleverna ska kunna utvecklas kunskapsmässigt. 

78910111213 451 - 500 of 667
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf