lnu.sePublications
Change search
Refine search result
12131415 701 - 721 of 721
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 701.
  Willén-Lundgren, Berit
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Reneland-Forsman, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Värderelationell reflektion med stöd av digital spegling2017In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 11, no 1, p. 34-46Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study presents a development project within pre-school teacher training at Linnaeus University with the purpose to enhance student activity, goal fulfilment and the use of digital media. Empirical data is from an assessment where students were filmed in two steps, the second time by themselves, reflecting on a previously filmed presentation. Student previous knowledge is used as a capacity for self-reflection elaborating meta-cognitive awareness for a future teaching practice. The study uses a relational approach which takes into account both cognitive and emotional aspects of learning. Analyses show an enhanced meta-cognitive awareness of future pedagogical practice manifested at three levels. Students’ strategies vary between being able to act upon established knowledge in a pedagogical practice to be- ing able to stretch into and vision a future practice and discuss consequences for relations and the impact of democratic values in practice. Digital reflections as a didactical tool were by students themselves regarded as supportive for qualitative variations of reflections related to a future professional practice although further precision in task description and framing is probably necessary for a majority to develop an elaborated awareness.

 • 702.
  Wiman Häll, Anna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Nyrén, Emilie
  Linnaeus University, Faculty of Technology, Department of Mathematics.
  Språkutvecklande arbete i matematik.: En studie om att undervisa arabisktalande elever i ämnet matematik2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Statistics shows that the group of Arabic-speaking students in Sweden is large, which makes it interesting to pay attention to and understand the school's prerequisites for supporting these students. The aim of the study is to contribute with knowledge about language development work in the subject of mathematics. Knowledge is given in the social dimensions of language and the role of language development in learning while clarifying the interaction between language and mathematical understanding based on prior knowledge and research. The theoretical framework consists of three perspectives on special education, categorical, relational and dilemma perspectives. The method has both a qualitative and quantitative approach and the collection method is web-based. Results, analysis and discussion eventuate in some conclusions: one is that teachers' viewpoints on education can be categorized into the dilemma perspective; another is that teachers show a categorical approach to the role of language tutor and mother tongue teacher, and a third is that perceived time shortages could hamper development towards a relational perspective on learning. The study is of a minor nature regarding the response rate and extent, the reader should take that into consideration.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 703.
  Winberg Sundin, Susanna
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Volden Lundegård, Mio
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Goda relationer, motivation och genusmedvetenhet: En studie om flickor med ADHD och skolcoacher2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Specialpedagogiska frågeställningar handlar bland annat om normalitet och avvikelse, integrering, delaktighet, lärande, makt och inkludering enligt Jakobsson & Nilsson (2011). Det är utifrån de specialpedagogiska frågeställningarna som vi har valt att undersöka hur flickor som fått diagnosen ADHD under senare delen av sin skoltid, eller till och med efter att de slutat skolan, har upplevt sin skolgång. Alla de intervjuade flickorna beskriver att de under sin skoltid har mött någon som uppmärksammade dem och deras behov, och som därför kom att bli betydelsefull för att de skulle klara av skoltiden. Utifrån flickornas berättelser och i förhållande till att vi under vår studietid på Linnéuniversitetet har blivit uppmärksammade på det relationella perspektivet som kortfattat kan beskrivas som ett intresse för vad som sker människor emellan, valde vi att även intervjua skolcoacher. Skolcoacherna som vi mötte har i uppdrag att fånga upp och arbeta förebyggande och främjande för att stötta alla elever så att skolan ska vara en “skola för alla”.

   

  Metoden vi använde var dels intervjuer och dels fokusgrupper. Till analysen användes teorier som behandlar betydelsen av att ta hänsyn till relationer, motivation och genus i arbetet med flickor med ADHD.

   

  Resultatet visade att de flickor med ADHD, som vi har intervjuat, hade känt att deras skolsvårigheter berodde på dem själva. Dessutom hade deras skolsvårigheter ofta har lett till skolk och skolfrånvaro. Vi ser också i vårt arbete att de intervjuade skolcoacherna och flickorna upplever att flickor och pojkar med ADHD och/eller problem med skolk bemöts olika i skolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 704.
  Wisén, Linda
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Barn som inte syns, hörs eller märks: Specialpedagogers syn på barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna i förskolan och skolan, samt deras behov av stöd2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Alla barn ska enligt svensk skollag ges likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Det är förskolan och skolan som ska utvecklas och utformas för att kunna möta olikheterna hos alla barn, inte barnen som ska förändras för att passa in i skolväsendets verksamheter. Tidigare forskning och rapporter indikerar att det finns barn i förskolan och skolan vars behov av stöd inte uppmärksammas i tillräckligt stor utsträckning. Det är de barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna, som inte tydligt syns, hörs eller märks i de pedagogiska verksamheterna. Ett barn kan betraktas som tystlåtet och tillbakadraget av många olika anledningar. Tidigare forskning pekar dock på att många utav dessa barn beskrivs som blyga, även om det inte alls eller bara till viss del handlar om blyghet. Alla barn är olika och har varierande förutsättningar och behov, således även barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna. Forskning inom området menar att ett oupptäckt och/eller oförstått stödbehov kan leda till att barnet utvecklar psykisk ohälsa. Det kan således även påverka barnets möjligheter till lärande, utveckling och socialisation. Denna studies syfte är att belysa specialpedagogers syn på barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna i förskolan och skolan, samt deras behov av stöd.  

  Denna studies resultat grundar sig på sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer med specialpedagoger verksamma i förskolan och skolan i olika kommuner i södra Sverige. Resultatet visar hur skillnader i specialpedagogernas uppdrag kan komma att skapa såväl möjligheter som hinder i det specialpedagogiska arbetet i realtion till barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna. Betydelsen av att i det förebyggande arbetet ges möjlighet att delta och observera i verksamheterna lyfts fram. Specialpedagogerna anser att detta ger möjligheter för dem att se, uppmärksamma och fråga efter barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna. Ett åtgärdsfokuserat specialpedagogiskt uppdrag innebär istället svårigheter i detta arbete, då det är ovanligt att barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna lyfts fram utav pedagogerna i skolväsendets verksamheter. Specialpedagogerna poängterar att alla barn är olika, således också barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna. Det är barnets bästa och barnets välmående som är det mest betydelsefulla i arbetet med barnen. Men vad detta innebär påverkas av rådande perspektiv, synsätt och normer. En av slutsatserna i denna studie är att barn som betraktas som tystlåtna och tillbakadragna behöver uppmärksammas mer i skolväsendets verksamheter för att alla barn ska ges möjlighet att lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och behov. 

  Download full text (pdf)
  Barn som inte syns, hörs eller märks
 • 705.
  Wästerlund, Lizette
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Att säkerställa likvärdig utbildning för nyanlända: Ramfaktorer och intersubjektivitet i systematiskt kvalitetsarbete2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka hur vissa avgörande faktorer i organisationen av det systematiska kvalitetsarbetet gör att detsamma kan säkerställa en likvärdig utbildning för nyanlända elever. Studien har tillkommit i en kontext där antalet nyanlända elever drastiskt ökat på kort tid vilket skapat ett omedelbart behov av att se över skolans verksamhet på ett sådant sätt att nyanlända elevers förutsättningar att nå de nationella målen med utbildningen, säkerställs.

  Studien tar genom en hermeneutisk ansats sin utgångspunkt i det relationella perspektiv som utgör grunden för den intersubjektivitet som möjliggörs genom skapandet och upprätthållandet av ett adekvat ramverk. Resultaten i studien bearbetas och förklaras med hjälp av såväl Ulf P. Lundgrens ramfaktorteori som Moira von Wrights teori kring intersubjektivitet.

  Genom semistrukturerade intervjuer av två tjänstemän på ledande positioner inom en kommunal skolhuvudman, deltagande observationer av mig som specialpedagog samt fyra olika verksamhetsbeskrivningar har studiens syfte nåtts och dess frågeställningar besvarats. Avgörande för ett adekvat systematiskt kvalitetsarbete har inom den studerade huvudmannen varit organisationen av förvaltningen som ramverk för utvecklingsarbetet. Ett relationellt perspektiv på upprättandet av ramar har för huvudmannen inneburit att processen för det systematiska kvalitetsarbetet i stor utsträckning bygger på kvalitativa intersubjektiva möten som i sin tur tycks leda till ett närmande av målet – en likvärdig utbildning för nyanlända elever.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 706.
  Wågesson, Lisa
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Lindberg, Kim
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Hagvall, Nina
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Riskfaktorer och missbruk: En tvärsnittsstudie baserad på ungdomar vid Maria-mottagningarna, 20142016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att belysa vilka riskfaktorer som kan påverka missbrukets svårighetsgrad hos ungdomar i öppenvård. Frågeställningarna har handlat om ifall man kan se ett samband mellan specifika riskfaktorer och missbrukets svårighetsgrad i UngDOK och hur antalet riskfaktorer påverkar. Uppsatsen är en tvärsnittsstudie baserad på en kvantitativ forskningsmetod med hjälp av material från UngDOK. Det har under studiens gång tagits fram tidigare forskning för det valda området för att kunna skaffa sig en överskådlig blick av vad som är relevant. Hypotesen var att ungdomar med många riskfaktorer löper större risk att utveckla en hög svårighetsgrad i sitt missbruk. För att analysera materialet har statistikprogrammet IMB SPSS 23 använts. Resultatet visar att de riskfaktorer som har ett signifikant samband är fritid/sysselsättning, problem i skolan, missbrukproblem- psykiska problem- och våld i uppväxtmiljö, fysiskt- psykiskt- och sexuellt våld, depression, våldsamt beteende, allvarlig händelse och tidigare vård. Ett signifikant samband kunde även hittas mellan antal riskfaktorer och missbrukets svårighetsgrad.Det vill säga att ju fler riskfaktorer en ungdom har, desto svårare missbruk.

  Download full text (pdf)
  Riskfaktorer och missbruk
 • 707.
  Wåhlin, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Förutsättningar för intern kommunikation- En empirisk studie om medarbetares upplevelse av kommunikationen med sin närmsta chef2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vad som upplevs som förutsättningarna för intern kommunikation uppåt i en organisation, från medarbetare till närmsta chef, samt på vilka olika sätt medarbetarna själva kommunicerar med sin chef.  I studien söks svaren på frågeställningarna; Hur ser förutsättningarna ut för kommunikation från medarbetare till chef? Vilka kanaler använder medarbetarna för att kommunicera till chefen? En kvalitativ metod har används, där det empiriska materialet samlats in med hjälp av sex stycken semistrukturerade intervjuer. Genom arbetsprocessen har en hermeneutisk tolkning gjorts av empirin. Resultatet visar på att en liten organisation, samt en lyhörd och synlig chef, är förutsättningar för en god intern kommunikation, från medarbetare till närmsta chef. Kommunikationskanaler som används för en kommunikation till chefen är bland annat mejl, möten, personliga samtal och medarbetarsamtal.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 708.
  Yakhlef, Sophia
  et al.
  Lund University.
  Basic, Goran
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Åkerström, Malin
  Lund University.
  Policing Migration: Described and Observed Cooperation Experiences of Police and Border Guards in the Baltic Sea Area2017In: Journal of Applied Security Research, ISSN 1936-1610, Vol. 12, no 1, p. 117-140Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  “Collaboration” is generally portrayed as being beneficial to intelligence and operational police work, even if previous collaborative research shows that conflicts are common between authorities who are supposed to cooperate. The present study focuses on how officers collaborate in their day-to-day management of borderguarding, taking into consideration the different social and cultural backgrounds of the project participants. To these ends, this qualitative, ethnographically study is based on empirical material gathered from interviews, field observation sessions with officers working at the Baltic Sea border agencies and documents. The findings suggest that, although collaboration is burdened with bureaucratic difficulties, there is a common understanding of purpose among the project participants. These border officers’ common declared their objective is to fight criminality and createa safer Europe. However, the participants possessing different organizational and cultural backgrounds have to adapt to adopta common language (in officers’ terms EU-English), common schemes of categorizing (inside-outside distinctions), and develop a sense of trust and identity. Collaboration is claimed by the informants, and is best achieved through getting involved ineveryday practices. They worked side by side, and spent free time together rather than following bureaucratic rules and regulations.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 709.
  Yakhlef, Sophia
  et al.
  Lund University.
  Basic, Goran
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Åkerström, Malin
  Lund University.
  Risk, Safety and Freedom of Movement: In Airplane and Ferry Passenger Stories in the Northern Baltic Sea Region2016In: Journal of Criminal Justice and Security, ISSN 1580-0253, Vol. 18, no 2, p. 175-193, article id UDC: 005.934:[627.21+656.71]Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose:The purpose of this study is to map and analyse how travellers at an airportand on ferries experience, interpret and define the risk, safety and freedom ofmovement in the northern part of the Baltic Sea region with regard to the borderagencies.Design/Methods/Approach:This qualitative study is based on empirically gathered material such asfield interviews and fieldwork observations on Stockholm’s Arlanda airport inSweden, and a Tallink Silja Line ferry running between Stockholm and Riga inLatvia. The study’s general starting point was an ethno-methodologically inspiredperspective on verbal descriptions along with an interactionist perspective whichconsiders interactions expressed through language and gestures. Apart from thisstarting point, this study focused on the construction of safety as particularlyrelevant components of the collected empirical material.Findings:The study findings suggest that many passengers at the airport and on theferries hold positive views about the idea of the freedom of movement in Europe,but are scared of threats coming from outside Europe. The travellers created andre-created the phenomenon of safety which is maintained in contrast to others, inthis case the threats from outside Europe.Originality/Value:The passengers in this study construct safety by distinguishing against theothers outside Europe but also through interaction with them. The passengersemphasise that the freedom of movement is personally beneficial because it iseasier for EU citizens to travel within Europe but, at the same time, it is regardedas facilitating the entry of potential threats into the European Union.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 710.
  Yusuf, Abdi
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Några behandlares uppfattningar om faktorer sommotverkar negativ ungdomskultur på institutioner för ungdomar med socialaproblem.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa några behandlares uppfattningar om faktorer som motverkar negativ ungdomskultur på institutioner för ungdomar med sociala problem. Studien lyfter fram upplevelser samt erfarenheter därmed användes ett kvalitativt närmandesätt, med hermeneutisk utgångspunkt. Fem semistrukturerade intervjuer tillämpades vid insamlingen av mjukdata. Med hjälp av latent innehållsanalys analyserades materialet för bättre överblick.

  Resultatet belyser faktorer som bidrar till att det blir negativt bland ungdomar på institutioner. Dessa faktorer kan exempelvis vara att ungdomarna inte känner av personalens närvaro, blir sedda samt hörda. Resultatet lyfter även fram att ungdomarna Influeras av varandra och är lojala mot varandra för att ungdomarna upplever att de har samma historik eller gemensamma drag samt att ungdomarna upplever att personal är på institutionen för att enbart tjäna pengar. Omotiverade ungdomar ska inte sättas inom samma grupp för då blir rehabiliteringsarbetet lidande konstateras i resultatet. Respondenterna upplever att oenighet bland personal angående rutiner och regler bidrar till negativ ungdomskultur. Delaktiga ungdomar som får stöd, som motiveras och förstärks av behandlare samt får återanknytning till sociala sammanhang i form av föreningsliv kan bidra till att främja en positiv ungdomskultur.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 711.
  Zacheja, Veronica
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Arbetsminnesträning och läsning: speciallärare/specialpedagogers uppfattningar av arbetsminnesträning för förbättrad läsning i grundskolans senare år.2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnar bidra till diskussion och forskning om huruvida arbetsminnesträning kan

  leda till förbättrad läsning för äldre elever i läs- och skrivsvårigheter. Ambitionen är att

  undersöka speciallärare/specialpedagogers uppfattningar om arbetsminnesträning som möjlig

  träningsmetod för förbättrad läsförmåga, med fokus på elever i läs- och skrivsvårigheter i

  grundskolans senare år. Vidare undersöks speciallärare/specialpedagogers uppfattningar av

  förhållandet mellan arbetsminnesträning, lästräning och kompensation med alternativa

  verktyg för dessa elever. Kvalitativa intervjuer har använts för insamling av empirin.

  Materialet har analyserats i enlighet med ett fenomenografiskt perspektiv där likheter och

  skillnader av uppfattningar har jämförts. Resultaten visar att arbetsminnesträning kan vara en

  metod som hjälper äldre grundskoleelever i läs- och skrivsvårigheter till förbättrad

  läsutveckling, samtidigt som en kombination av andra metoder kan behövas. Beroende av

  individ kan träning och kompensation se olika ut men också andra faktorer kan påverka

  huruvida en elev får möjlighet att arbeta med arbetsminnesträning eller ej. Vetenskaplig

  forskning visar att arbetsminnesträning stärker koncentration vilket i sin tur kan öka

  inlärningsmöjligheter, men hur stor betydelse arbetsminnesträning primärt har för läsning är

  ett område i behov av vidare forskning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 712.
  Zander, Sara
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Ekroth, Sofia
  Normer kring ledarskap: Normers påverkan vid rekrytering av personer till ledarpositioner2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker vilka aspekter som uppfattas vara relevanta vid rekrytering av personer till ledarpositioner och hur dessa aspekter kan ses som uttryck för normer om ledare och ledarskap. Uppsatsen består av litteraturgenomgång, tidigare forskning samt empiriskt insamlat material inom området. Metoden för studien är kvalitativ genom ostrukturerade intervjuer. Totalt genomfördes fyra intervjuer. Resultatet belyser vilka aspekter som utvalda respondenter anser är relevanta samt vilka de sökande till ledarpositioner är. Aspekterna är både den sökandes kompetenser, erfarenheter och egenskaper. Respondenterna diskuterar även könets, ålderns och etnicitetens betydelse. Slutsatsen är att aspekterna som respondenterna redogör för kan ses som uttryck för normer om ledare och ledarskap vilket kan resultera i att vissa personer uteblir möjligheten att uppnå en ledarposition.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 713.
  Zeller Tiilikainen, Ylva
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Hagberg, Ylva
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Diagnosen som vägledning i pedagogisk verksamhet: Några rektorers uppfattningar om ansvar och organisation för elever med diagnos2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous studies have shown that a student's diagnosis does not always get the meaning as expected, and the diagnosis is therefore not used as guidance in the educational activities. The aim of the study is to shed light on perceptions of principals to use the diagnosis as guidance in educational activities. The following questions were asked to answer the study's purpose: What conceptions of the Vice Chancellor to use the diagnosis as guidance in educational activities? How does the principal responsibility for pupils with a diagnosis? What are the opportunities and constraints in collaboration and communication around students with diagnosis? Theoretical basis has been ramfaktorteorin. The study was conducted using a qualitative approach in the form of semi-structured interviews with six principals in three municipalities. The results showed that several framework factors affecting the principals attitude and approach to diagnosis. It was revealed that the Rector's knowledge, the school's culture, working method organizing, economic factors and the new Education Act were factors in a complex relationship affects how the diagnosis is used in the business. The President's view of his responsibility, cooperation and communication were also frame factors that affect how the diagnosis is used in the business. However, it was concluded that the ramfaktor who had the greatest impact was the Rector's personal leadership style. The new Education Act's explicit demands for Rector to meet students' special needs affected the principals in the study. The President's personal approach to diagnosis affected how and if the diagnosis was used as guidance in the educational activities. The factors that determine how the work around diagnosis, collaboration and communication, which confirms previous studies.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 714.
  Ziegenfeldt, Lena
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Behövs diagnosen dyslexi i grundskolan?: Speciallärares syn2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa hur speciallärare anser att diagnosen dyslexi påverkar undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter. Syftet var även att belysa deras syn på att medvetandegöra elever med läs- och skrivsvårigheter om sina svårigheter.

  Studien utgår från en kvalitativ metod, där fem speciallärare intervjuats som arbetar med läs- och skrivinlärning. De fick utifrån sina tankar, kunskaper och upplevda erfarenheter ge sin syn på studiens frågeställningar. Resultatet i studien visar att det finns en osäkerhet kring skillnaden mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Studien visar också att informanterna har goda kunskaper kring vilka insatser som ska göras vid läs- och skrivsvårigheter, vilket tyder på att de följer med i aktuell forskning. Studiens resultat pekar på att diagnosen dyselxi behövs i grundskolan för att stärka elevens självbild, genom diagnosen får de en förklaring på sina svårigheter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 715.
  Zier, Oscar
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Voolaid, Johanna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Möjligheter till samspel mellan elever i grundsärskola och grundskola årskurs 7-9: En studie om vilka förutsättningar skolor har för att skapa samspel mellan elever i olika skolformer2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar skolor har för att skapa samspel mellan elever mottagna i grundsärskolan och elever i grundskola i år 7-9. Detta har skett genom en enkätstudie där 21 rektorer har agerat respondenter.De teoretiska utgångspunkterna som har valts är sociokulturellt och interaktionistiskt perspektiv samt stämpling och identitet. Resultatet har kategoriserats utifrån olika faktorer som påverkar möjligheterna till samspel och visar att elever från de olika skolformerna samspelar i väldigt begränsad form trots att det finns goda förutsättningar i de flesta fall. Utifrån de valda teorierna har resultatet analyserats med en kvalitativ ansats för att försöka förstå vilka samhälleliga villkor som styr och påverkar människor. Vi kunde genom vårt resultat bland annat se att fem av de 21 undersökta skolorna är segregerade från grundskolan och eleverna får där inte möjlighet till samspel med jämnåriga.Vår datainsamling som omfattar 21 undersökta skolor är för liten för att kunna göra större generaliseringar men vi ser ändå tendenser till att grundsärskolan fortfarande inte är fullt inkluderad. De antaganden vi gör är att det handlar om gamla synsätt och värderingar som är svåra att bryta och därför fortfarande får stort inflytande på de förutsättningar skolan har för att möjliggöra samspel.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 716.
  Zineldin, Hanna
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Barn i kris: att upptäcka och hjälpa2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetets syfte är att undersöka hur man kan upptäcka barn som befinner sig i kris och hur man kan hjälpa barnen. En kris kan innebära mycket, från brist i omsorg till misshandel och övergrepp och så vidare. Mitt syfte är också att undersöka hur samarbetet mellan förskolan och socialtjänsten fungerar. För att undersöka hur man kan upptäcka och hjälpa barn i kris och hur samarbetet mellan förskolan och socialtjänsten fungerar har jag intervjuat förskollärare och socionomer. Jag har läst litteratur om ämnet för att fördjupa mig i det och för att lättare kunna förstå resultatet. Resultatet visar att många barn som befinner sig i kris ofta visar hur de känner sig på ett eller annat sätt, som förskollärare ska man observera barn extra mycket om barnets personlighet plötsligt förändras. Studien visar att det vi förskollärare och andra som jobbar med barn kan göra är att lyssna på barnen och acceptera det de säger. Det är viktigt att alltid anmäla till socialtjänsten vid minsta misstanke om ett barn far illa. Samarbetet mellan socialtjänsten och förskolan verkar variera beroende på vem som är handläggare på socialtjänsten. Socialtjänsten har medel som kan hjälpa barn i kris och det är därför viktigt att man vet vilka medel som finns att få för att kunna utnyttja resurserna på bästa sätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 717.
  Zolufi, Zolufi
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Lund, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Utmaningar i implementering av Evidensbaserad praktik på ett SiS ungdomshem2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att belysa behandlares erfarenheter, upplevelser om implementering och användning av evidensbaserade metoder i behandling av ungdomar på en SiS-institution relaterat till kontextuella, organisatoriska och professionella villkor. Den metodologiska utgångspunkten var en hermeneutisk kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. En SiS- institution har besökts och sex behandlare på verksamheten har intervjuats. Resultatet analyserades med hjälp av implementeringsteorin OMRU av Logan och Graham. Studien visar att verksamheten omges av organisatoriska och strukturella faktorer som hämmar implementeringsprocessen. En faktor som hämmar behandlingsarbetet och implementeringsprocessen är att när det kommer till att införa ett nytt behandlingsprogram på institutionen har personalen inget inflytande alls över det. Ett annat element som är på organisatorisk nivå och som påverkar negativt behandlingsarbetet och implementeringsprocessen är att verksamheten saknar ett system för att utvärdera behandlingens effekt som erbjuds ungdomarna. Detta gör att de heller inte kan få någon respons på vad de behöver förstärka, bibehålla,förändra och utesluta i behandlingsarbetet. Faktorer som främjar behandlingsarbetet och implementeringsprocessen är bland annat att personalens professionella förhållningssätt samt att en positiv inställning från de äldre ungdomar som behandlas på institutionen smittar av sig på de andra ungdomarna. En av våra slutsatser är att implementeringsarbetet kräver mer kunskap om implementering och det är ledningen som brister och inte behandlarna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 718.
  Åberg Medin, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Att räknas in: Nyanlända elevers berättelser om lärmiljöns sociala klimat2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att analysera nyanlända elevers berättelser om lärmiljöns sociala klimat, samt att urskilja och definiera olika dimensioner av möjligheter och hinder i skolans lärmiljö. Studiens kvalitativa forskningsansats innebär att empirin har samlats in med hjälp av intervjuer. I syfte att få svar på studiens två frågeställningar, ”Hur beskriver nyanlända elever lärmiljöns sociala klimat?” och ”Hur beskriver nyanlända elever möjligheter och hinder skolans lärmiljö?”, har sex nyanlända elever mellan 10 och 13 år intervjuats.

  Resultatet visar på hur eleverna längtar efter att få räknas in; att få tillhöra. Likt en röd tråd genom berättelserna beskrivs den betydelsefulla vänskapen, en vänskap som möjliggör stödjande relationer och som är avgörande för att de nyanlända eleverna ska finna sin tillhörighet i lärmiljöns sociala sammanhang. I berättelserna hörs även en klang av ensamhet och rädsla, men trots de svårigheter som de nyanlända eleverna möter återger de hopp inför framtiden. Anmärkningsvärt för studien är hur få elever spontant reflekterar över relationer till lärare.

  Sammanfattningsvis indikerar studien på vikten av att utveckla lärmiljöns sociala klimat i syfte att skapa inkluderande lärmiljöer för nyanlända elever.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 719.
  Åkerblom Ström, Birgitta
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Läsförståelse för delaktighet: - en studie om läsförståelsens betydelse för delaktighet hos vuxna med lindrig utvecklingsstörning2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi lever i ett komplext samhälle där erfarenheter fort blir omoderna och omvärlden är uppbyggd av skriven information som snabbt förändras. Alla människor ska ha samma möjligheter till att bli demokratiska och delaktiga samhällsmedborgare. För det krävs en läsförståelseförmåga för att hitta strategier för tolkning och reflektion. För personer med funktionsnedsättning är det särskilt svårt att hitta rätt, förstå och framförallt tolka. En nyckel till delaktighet är läsförståelse.

   

  Arbetets syfte är att belysa hur vuxna med lindrig utvecklingsstörning som gått gymnasiesärskolans nationella program använder sin läsförståelse i det dagliga livet efter avslutad skolgång. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med sex vuxna med lindrig utvecklingsstörning som arbetar inom skilda yrken och tog studenten för 3-10 år sedan. I intervjuerna diskuteras frågor som visar hur läsförståelsen används idag, i vilka sammanhang behövs och efterfrågas stöd och hur påverkar läsförståelsen delaktigheten i det dagliga livet. De tre teorier kring läsförståelsemodeller/textsamtalsmodeller som arbetet vilar på är; Reciproc undervisning, Lena Franzéns modell och Question the Author. Dessa grundar sig på Vygotskijs sociokulturella teori.

   

  Generellt för resultatet är att de som deltog i studien efterfrågar stöd gällande läsförståelse när det handlar om vad som är viktiga respektive oviktiga papper där språket upplevs som komplicerat och de lägger undan sådant i väntan på stöd.  Men om en individ plockar bort information som den inte förstår, väntar med att få hjälp att förstå eller inte vet var information som är anpassad finns blir delaktighet omöjlig i det egna livet och beslut som rör den egna personen. Sammanfattningsvis är respondenternas egen uppfattning om sin delaktighet i det egna livet god så länge det finns en välvillig omgivning som snabbt kan vara behjälplig i situationer som främst berör tolkning av information.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 720.
  Östangård, Julia
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Jönsson, Eva
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Musik och språkutveckling: Förskollärares uppfattningar om samband och konsekvenser2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien tar sin utgångspunkt i barns användande av musik och dess effekter på språkutvecklingen. Vidare handlar studiens syfte om att lyfta fram hur förskollärare ser på barns möjligheter att utveckla språket genom att använda musik som ett kulturellt verktyg. Intentionen med studien är att undersöka vilka möjligheter förskolan kan erbjuda för att främja barns språkutveckling genom musik. Denna studie är en kvalitativ undersökning där vi valt att intervjua fyra förskollärare på fyra olika förskolor. Den sociokulturella teorin är central och genomsyrar denna studie. Teorin bygger på samspel och lärande genom kulturella redskap, vilket behandlas i vår studie. Resultatet visar tecken på att förskollärarna ser musik som ett redskap för att utveckla barns språkutveckling, samtidigt som de uttrycker att de har lite tid till planering av musiken och att det sker mest spontant. Samtliga förskollärare i vår studie beskriver att de använder musik varje vecka fast i olika stor utsträckning. De flesta förskollärarna berättar att barnen använder enklare musikinstrument och att förskollärarna spelar gitarr. Samtliga förskolor i vår studie använder sig av sång som ett kulturellt verktyg. Alla förskollärare berättar om musikens positiva inverkan på språkutvecklingen såsom begreppsbildning, ordförståelse och språkmelodi. I studiens resultat kan det utläsas att förskollärarna menar att det är grundläggande att det finns en mening eller en tanke bakom allt som lärs ut. Glädjen i musiken betonas som betydelsefull av förskollärarna som uttalar att det är viktigt för meningsskapandet. I vår studie betonar förskollärarna vikten av att skapa meningsfulla aktiviteter för barnen och vidare framhåller de att de följer barnens intresse.

  Download full text (pdf)
  Musik och Språkutveckling, Eva Jönsson & Julia Östangård 2013
 • 721.
  Östlund, Malena
  Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of pedagogy.
  Att se var eleverna befinner sig och leda dem framåt.: Ett arbetslags arbete med formativ bedömning i grundsärskolan inriktning träningskolan.2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The aim of the study was to examine how a school team works with formative assessment in compulsory school for pupils with intellectual disabilities. The study had a particular focus on formative assessment in relation to pupils with moderate and severe intellectual disabilities. Since there is a lack of research within the field of formative assessment and pupils with moderate and severe disabilities this study may contribute to new knowledge in this field.

   

  A sociocultural perspective has been used as a theoretical framework. A central concept in the sociocultural perspective is that people develop knowledge in interaction with other people and that communication and language is important.  The methodical framework was inspired by an ethnographic approach and the empirical material was concocted by participatory observations and by interviews. In the class there were six pupils (3 girls and 3 boys) and in the staff there were two teachers and three assistants.

   

  The result show that the staffs communications skills and relational work is an important factor for the formative assessment. To meet the pupils in their development the staff had to use both intellectual and material tools in order to make it possible for the pupils to participate in the formative process.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
12131415 701 - 721 of 721
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf