lnu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 7 of 7
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Salma, Yousef
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Att lägga märke till språkliga avvikelser i ett andraspråk: En experimentell studie om andraspråksinlärares känslighet till syntaktiska och semantiska avvikelser i andraspråket2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  Studiens syftade till att undersöka om andraspråksinlärare av svenska lägger märke till syntaktiska avvikelser (förlängda pauser i tre olika positioner i meningar) och semantiska avvikelser (utbytta ord)  i auditivt presenterade svenska meningar. Vidare syftade studien till att undersöka om det finns något samband mellan andel uppmärksammade avvikelser och inlärningsfaktorer (inlärningsålder, exponeringens längd och användning av andraspråket). En metodkombination bestående av frågeformulär och experiment användes. Det antogs att andraspråksinlärare skulle lägga märke till större andel syntaktiska än semantiska avvikelser och att andel uppmärksammade avvikelser skulle vara relaterade till de tre inlärningsfaktorerna. Resultaten visade att deltagarna la märke till större andel syntaktiska än semantiska avvikelser och att det inte fanns något samband mellan någon av inlärningsfaktorerna och andel uppmärksammade avvikelser (medelvärde kollapsat över syntaktiska och semantiska avvikelser). Det är dock viktigt att notera att trots ett för experiment mycket begränsat antal deltagare (sju) fanns det signifikanta och marginellt signifikanta samband mellan notering av vissa avvikelser och vissa inlärningsfaktorer.

  Download full text (pdf)
  Att lägga märke till språkliga avvikelser i ett andraspråk
 • 2.
  Mild, Orsolya
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Att upptäcka grammatiska avvikelser i genus: En experimentell studie om skillnaderna mellan första- och andraspråkstalares känslighet för genusavvikelser2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här kvantitativa studien är att få reda på om det finns skillnader mellan personer som har svenska som förstaspråk och svenska som andraspråk vad det gäller att upptäcka avvikelser i genuskongruens, specifikt med en/ett och sin/sitt. Totalt sex deltagare (tre med svenska som andraspråk) deltog i denna småskaliga experimentella undersökning. Som förväntat visade det sig att de som har svenska som andraspråk har generellt svårare att upptäcka avvikelser i genus med ett undantag. Det reflexiva possessiva pronomenet sitt utmärkte sig genom att andraspråkstalare la märke till avvikelserna kring just detta pronomen i hög grad. Trots att detta var en småskalig studie och det därför är svårt att veta om resultaten går att generalisera till större grupper visades att exponering till språket och inlärningsåldern hade betydelse för den receptiva språkfärdigheten. På detta vis replikerades resultatet från tidigare studier.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Sunesson Hansson, Victoria
  et al.
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language. lnu.
  Hägertorp, Sara
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  En eller ett, det är inte så lätt!: En explorativ studie om vad som kan påverka inlärningen av svenskans genuskongruens2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvantitativa och explorativa studie var att undersöka vilka orsaker som kan ligga till grund för hur andraspråkstalare noterar avvikelser i genuskongruens. Denna experimentella studie utgjordes av sju andraspråkstalare med olika förstaspråk. Resultaten och analysen visade att det inte fanns någon skillnad på hur deltagarna uppfattade avvikelser i de olika genusen utrum och neutrum. Däremot fanns det skillnad på hur andraspråkstalare uppfattade de olika funktionsorden. Pronomenet sitt uppfattades mest vilket gick emot hypotesen. Negativ eller positiv transfer var omöjlig att analysera i resultaten på grund av en liten deltagargrupp. Däremot kunde vi se att inlärningsålder som bakgrundsfaktor hade stor betydelse för inlärningen av genuskongruens. I studien diskuteras möjligheten att det finns en känslig period där hjärnan är mottaglig för förändring och kommer fram till att språkinlärning vid en ung ålder har mer fördelar än hur många år individen har lärt sig ett språk. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Martinsson, Emma
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  “Jag förstår inte, kan du förklara lite tiiidligare?”: En kvantitativ studie om hur andraspråkstalares uttal av den främre rundade vokalen /y/ påverkas av samtalspartnerns fonetiska anpassningar.2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att studera om språkliga anpassningar i en samtalspartners utflöde kan påverka andraspråkstalares vokaluttal. Detta gjordes genom en kvantitativ studie där vuxna andraspråkstalare intervjuades två gånger, en gång av en samtalspartner som talade med ett barnriktat språk och en gång med ett vuxenriktat. Studiens hypotes var att andraspråkstalarna skulle ha ett uttal mer likt målspråket vid samtalet med det barnriktade språket på grund av att det görs fonetiska anpassningar för att optimera språkinlärning.

  Analysen bestod av en mätning av andra och tredje formanten (F2 och F3) för vokalerna /y/ och /i/. Vokalerna analyserades sedan i förhållande till varandra. Resultaten för en av talarna tyder på att det går att påverka sin samtalspartners uttal i ett samtal. Uttalet blev mer stabilt och uttalet av /y/ liknade mer en rundad vokal än att uttalas likt [i] i det barnriktade samtalet. Den andra deltagaren som analyserades förändrade inte sitt uttal mellan de två samtalen vilket kan förklaras med att personen hade en högre språklig kompetens än den andra deltagaren, detta är en kvalitativ bedömning och har alltså inte undersökts. Den här studien öppnar därför upp för vidare studier inom området som eventuellt kan leda till att optimera andraspråksinlärningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Svensson, Ida
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  "Liiiila" eller "Lilllla"?: En kvantitativ studie om hur andraspråksinlärares produktion av den svenska kvantitetskontrasten påverkas av ett barnriktat inflöde2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie är en kvantitativ undersökning med syftet att ta reda på om uttalet av den svenska kvantitetskontrasten påverkas i andraspråksinlärares talproduktion av att samtalspartnern använder ett barnriktat tal. Fyra informanter som studerade svenska som andraspråk deltog i datainsamlingen varav två inkluderades i analysen. Varje informant intervjuades i två omgångar av två olika samtalspartners varav den ena talade ett vuxenriktat språk, och den andra ett barnriktat tal. Intervjuerna har spelats in och transkriberats. För att fånga relationen mellan vokal och konsonant beräknades kvoten ur vokalens och efterföljande konsonantens duration. Resultatet antydde en effekt för ord med fonologisk kort vokal och lång konsonant. Långa konsonanter uttalades konsistent längre än den föregående vokalen vid barnriktat inflöde men mer variabelt vid vuxenriktat inflöde. Av detta kunde vi dra slutsatsen att det barnriktade inflödet kan ha haft inverkan på informanternas uttal. Denna upptäckt kan leda till nya didaktiska metoder inom uttalsundervisning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Bristedt, Sofia
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Oj, vad snabbt du pratar!: En kvantitativ studie av hur andraspråksinlärares taltempo påverkas av förstaspråkstalares val av språkvariant2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen som följer är en kvantitativ undersökning där andraspråksinlärares taltempo studerades. Forskningen avsåg undersöka hur en inlärares taltempo förändrades i interaktion med olika förstaspråkstalare av svenska som använde två olika språkliga varianter, barnriktat och vuxenriktat språk. För att besvara undersökningens frågeställningar deltog fyra andraspråksinlärare i två intervjuer vardera. Förstaspråkstalarna turades om att hålla intervjuerna och talade barnriktat i den ena intervjun och vuxenriktat i den andra. Intervjuerna spelades in och transkriberades för analys av resultat. Utifrån ett individuellt perspektiv kunde ett förändrat taltempo identifieras hos några av deltagarna i enlighet med de hypoteser som formulerats. Utifrån ett grupperspektiv kunde däremot inte ett förändrat taltempo identifieras. Dock visade resultat i enlighet med en av undersökningens hypoteser att gruppen samt enskilda deltagare använde ett språk med högre komplexitet vid barnriktat språk än vid vuxenriktat. Undersökningens resultat är betydelsefulla i utveckling av pedagogiska strategier för andraspråksinlärning med fokus på språkproduktion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Tell, Maria
  Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Swedish Language.
  Så duktigt du kan prata!: En kvantitativ studie om hur barnriktat och vuxenriktat språk påverkar andraspråksinlärares syntax2020Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka på vilket sätt vuxna andraspråksinlärares syntax varierar i mötet med olika språkvarianter, med förhoppning att bidra med viktig information om hur lärare kan anpassa sitt språk för att optimera språkinlärning hos andraspråkstalare. Fyra vuxna andraspråksinlärare deltog i studien och fick samtala med två olika personer vardera, vilka antingen pratade med en barnriktad språkvariant eller en vuxenriktad språkvariant. Deltagarnas talproduktion analyserades utifrån a) antal ord per mening, b) andel syntaktiskt korrekta meningar och c) relationen mellan meningslängd och korrekthet och presenterades i resultatet utifrån ett grupperspektiv och ett individperspektiv. Resultatet visade på gruppnivå att den vuxenriktade språkvarianten gav utfallet av längre meningar men att andelen syntaktiskt korrekta meningar var högre i mötet med en barnriktad språkvariant. Resultatet indikerade att den barnriktade språkvarianten var lättare att bearbeta och att det finns skäl för att anta att den gynnar vuxna andraspråksinlärares syntax.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1 - 7 of 7
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf